Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be"

Transcriptie

1 Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg Kortrijk Tim Vandewalle - coördinator consult Kristof Spruyt coördinator coach Piet Lareu algemeen coördinator Jaarverslag 2013 Pagina 1

2 VOORSTELLING MENTOR ANNO 2013 Mentor vzw is een organisatie voor opleiding, begeleiding en oriëntering van werkzoekenden en werknemers. Als erkend adviesbureau ondersteunt Mentor vzw de verdere professionalisering binnen de sector Sociale Economie. Daarvoor richt Mentor vzw zich op adviesverstrekking aan bedrijven, organisaties en lokale besturen. Onze missie is het bevorderen van duurzame tewerkstelling van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Onze visie bestaat uit drie krachtlijnen: Drempels weghalen In de eerste plaats willen we met deze missie remediëren: bijdragen tot het terugkeren van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. We helpen de drempels weghalen om weer aan de slag te gaan via opleiding, begeleiding en oriëntering van werkzoekenden. Dit gebeurt met bijzondere aandacht voor de kansengroepen op de arbeidsmarkt. We kijken niet enkel naar het verhogen van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, maar ook naar het versterken van de socio-economische positie in de samenleving. Beter voorkomen dan genezen Om de missie te volbrengen moeten we niet uitsluitend remediëren, maar ook anticiperen. Beter voorkomen dan genezen. We willen er voor zorgen dat mensen uit kansengroepen die een job hebben, die job ook duurzaam kunnen blijven doen. Dit willen we bereiken door preventieve acties naar werknemers, werkgevers en burgers. Die acties zijn er op gericht om mensen duurzaam aan het werk te houden, hun kansen op de arbeidsmarkt hoog te houden. Dynamisch inspelen op wat leeft We spelen dynamisch in op de veranderende noden en opportuniteiten in de maatschappij en passen ons aanbod flexibel aan. Om nog meer tegemoet te komen aan de noden van de sociale economie, werd in 2011 Mentor Academy boven de doopvont gehouden. Via korte vormingen/trainingen geven we professionelen in de sociale economie concreet toepasbare informatie en/of tools. Om onze missie en visie te realiseren bieden wij volgende ACTIVITEITEN: 1. OPLEIDING: beroepsopleidingen, opleidingen op maat, aanbod Mentor Academy, ICT opleidingen 2. BEGELEIDING: job- en taalcoaching van werknemers, integrale trajectbegeleiding voor werkzoekenden 3. ORIENTERING: van werkzoekenden (assessment) + individuele screenings op maat 4. WERVING EN SELECTIE van de juiste werknemers, begeleiders, coördinatoren 5. LOOPBAANBEGELEIDING voor werkenden 6. OUTPLACEMENT: begeleiding na ontslag 7. ADVIES (personeel, financieel, organisatie) Jaarverslag 2013 Pagina 2

3 Erkenningen Het uitvoeren van bovenstaande activiteiten gaat gepaard met erkenningen en expertise. Dit vormt samen met de gedrevenheid van de medewerkers voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Erkend bureau voor private arbeidsbemiddeling en outplacement VG1528/BO Erkend loopbaanbegeleidingscentrum Mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling Mandaat kosteloze trajectbegeleiding Erkend adviesbureau in de sociale economie Erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille pijlers Opleiding, Advies, Strategisch Advies Mandaat kosteloze competentieontwikkeling ESF kwaliteitslabel (QP001183) Ruime ervaring en psychologisch geschoold personeel Wetenschappelijk onderbouwd testmateriaal Jaarverslag 2013 Pagina 3

4 ORGANISATIE 2013 PERSONEEL Overzicht interne medewerkers Medewerkers Voltijds Deeltijds Bedienden Voltijds Deeltijds Arbeiders Deeltijds 28 medewerkers (22,9 VTE) 15 medewerkers 13 medewerkers 27 medewerkers (22,4 VTE) 15 medewerkers 12 medewerkers 1 medewerker (0,5 VTE) 1 medewerker Functies Algemeen coördinator 1 Coördinatoren 2 Medewerkers 25 Externe medewerkers 6 In het voorjaar van 2014 werden naar aanleiding van een aantal nieuwe en grote opdrachten twee nieuwe medewerkers in dienst genomen: een projectverantwoordelijke en een coach. De groei in activiteiten wordt verder gezet. Mentor komt hierbij op 30 personeelsleden. TWEE LOCATIES Mentor afdeling coach Locatie Wandelweg 11a, 8500 Kortrijk Mentor afdeling consult Locatie Stasegemsesteenweg 110, 8500 Kortrijk Jaarverslag 2013 Pagina 4

5 MENTOR IN 2013 Een aantal algemene tendensen merkbaar bij Mentor in 2013 worden hierna kort belicht. Mentor kent een gestage groei de laatste jaren. We wensen elke medewerker te stimuleren tot ambassadeur van Mentor en we dragen klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. We zetten in op een verdere professionalisering en kwaliteit van onze diensten. We hebben aandacht in de bedrijfsvoering voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MENTOR EN GROEI Mentor zit in een gestage groeifase zowel qua activiteiten als qua personeelsbestand. Dit is het resultaat van meer bekendmaking van onze activiteiten en actieve prospecties, alsook het opmaken van vele dossiers: in het kader van tenders VDAB, oproepen Europees Sociaal Fonds (ESF). De Beleidsnota van Vlaams Minister Freya Van den Bossche 1 bevat een aantal belangrijke strategische en operationele doelstellingen die rechtstreeks verband houden met de erkenning als adviesbureau in de Sociale Economie, en bijgevolg met de activiteiten voornamelijk van de afdeling consult. De Minister beoogt met de opmaak van een nieuw decreet een hervorming van het ondersteuningsaanbod Sociale Economie in Vlaanderen. Mentor volgt de ontwikkelingen in dat kader op de voet op. Vosec vzw werd omgevormd tot Collondse vzw en heeft intussen een nieuwe naam: In C. In C heeft zich opgeworpen als het Vlaamse Ondersteuningsorgaan en heeft een convenant afgesloten met het bevoegde ministerie van sociale economie voor vier jaar met het oog op het uitvoeren van collectieve ondersteuning aan sociale economiebedrijven in Vlaanderen. Voor het uitvoeren van de collectieve diensten ter ondersteuning en professionalisering van het werkveld wenst men beroep te doen op ondersteuningsorganisaties. Mentor heeft zich kandidaat gesteld, via het meegaan in een partnerschap van acht organisaties onder leiding van Adforum die intussen opgeslorpt is door BDO. Het dossier ESF transitie maatwerkdecreet werd echter gegund aan Deloitte. Daarnaast legt de minister een tweetal accenten. Enerzijds op POP en anderzijds op Uitstroom van doelgroepwerknemers naar het normale economische circuit mits voorwaarden. Op die manier hoopt zij plaats te kunnen maken voor instroom in sociale economie en mensen een kans op doorgroei te geven. Om dit te realiseren heeft de minister samen met het Europees Sociaal Fonds twee oproepen gelanceerd die aan Mentor goedgekeurd werden. (zie verder: projecten) Het ESF project Persoonlijk Actie Plan werd aan het partnerschap BDO gegund, waar ook Mentor deel vanuit maakt. Naast het geven van opleidingen behelst dit in casu voor Mentor het ondersteunen in de opmaak van 384 POP s in 51 onderscheiden SE ondernemingen in Oost-en West-Vlaanderen, een grote en uitdagende opdracht dus voor 2014 en Beleidsnota , Vlaams Minister Freya Van den Bossche, Strategische Doelstelling 4 (pag. 19 e.v.) Jaarverslag 2013 Pagina 5

6 KLANTVRIENDELIJKHEID Op het werkveld is er op dit moment heel wat in beweging. Er zijn nieuwe decreten (maatwerkdecreet en LDE decreet, ondersteuningsdecreet), maar ook bewegingen vanuit VDAB naar het onderwijsveld, meer uitbestedingen vanuit de Vlaamse overheid, Met andere woorden de markt wordt steeds meer opengesteld. Naar ons aanvoelen zal deze evolutie zich verder zetten. Het is dan ook van groot belang, we refereren naar onze strategische doelstellingen, om als organisatie hierop voorbereid te zijn. Elke medewerker wordt beschouwd als ambassadeur van Mentor en helpt om de bekendheid van haar activiteiten en diensten verder uit te bouwen. Jaarlijks wordt vanuit Mentor een denkdag georganiseerd. Tijdens deze dag wordt de focus gelegd op een bepaald thema die elke medewerker aanbelangt. Er werd in 2013 aandacht besteed aan klantvriendelijkheid in alle onze contacten met stakeholders. Iedere medewerker wordt in staat geacht om ons kwalitatief product / onze diensten op een duidelijke en klantvriendelijke manier over te brengen, maar ook als ambassadeur op te treden voor Mentor. MENTOR EN KWALITEIT Sinds de start van Mentor dragen we kwaliteit hoog in het vaandel. Doorheen de jaren werden verschillende acties opgezet om onze dienstverlening te optimaliseren. Denk hier maar aan optimaliseren van het kwaliteitshandboek en het updaten van de primaire, sturende en ondersteunende processen in Mentor. Werken aan kwaliteit loont voor de werking en wordt beloond door de overheid. Vanuit het ESF kwaliteitslabel wordt gewerkt met een groeimodel. Dit groeimodel bestrijkt 9 velden. Het laatste jaar is uitgebreid stilgestaan bij het organisatiegebied mensen. Mentor beschikt over onderscheiden functieprofielen voor algemeen coördinator, afdelingscoördinatoren, consultants, coaches, trainers, administratieve medewerkers en onderhoudspersoneel. Door te toename aan activiteiten en groei van de organisatie werd de nood aangevoeld om deze te herwerken. Dit is een proces dat samen met de betrokken medewerkers wordt gedaan. In 2014 zal hieraan verder gewerkt worden. In 2013 heeft Mentor de erkenning ontvangen als loopbaanbegeleidingscentrum. Jaarverslag 2013 Pagina 6

7 MENTOR EN MVO De laatste jaren werden in Mentor een heel aantal acties opgezet om de ideale driehoek people-planet-profit te benaderen. Iedere afdeling heeft nu de nodige fietsen ter beschikking om zich tussen de afdelingen te begeven. Om dit nog gemakkelijker te maken voor de mensen, werden ruime fietszakken aangekocht die ook toelaten om een laptop mee te nemen. Samen met de collega s van Vormingplus hebben we het label behaald als fairtraide organisatie in Kortrijk. Jaarverslag 2013 Pagina 7

8 REALISATIES IN 2013 Hierna volgt een korte beschrijving van de realisaties in 2013 opgedeeld volgens activiteit. Er wordt geen opsplitsing meer gemaakt tussen afdeling coach en consult. De medewerkers werken samen mee aan de uitbouw van verscheidene activiteiten waardoor de opdeling stilaan kunstmatig aangevoeld wordt. OPLEIDING In 2013 gingen 4 beroepsopleidingen door. Concreet gaat dit om 3 opleidingen keukenhulp en 1 opleiding onthaalbediende. In 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met VDAB West Vlaanderen. Deze samenwerkingsovereenkomst is de eerste stap in de opbouw van een duurzame relatie tussen beide partijen. Vanuit deze samenwerking werden verschillende acties opgezet. Dit gaat om de inrichting van de lessen conversatietafels, kiezen, jobclub anderstaligen, babbelbox anderstaligen. Uniek in deze samenwerking is het gegeven dat Franssprekende werkzoekenden begeleid worden in hun taal. Deze intensieve begeleiding is opgestart in de regio Kortrijk en zal in 2014 uitgebreid worden met Spiere Helkijn. Werkgevers in de regio geven aan dat de taal van minder belang is om mensen aan te werven. Van belang is de arbeidsattitude en hun motivatie. Deze elementen, samen met de sollicitatievaardigheden, zijn de hoofdthema s die aangepakt worden tijdens de begeleiding. Voor die mensen die nog geen concreet zicht hebben op hun talenten of jobdoelwit werd een specifiek screeningprogramma op poten gezet. Een andere samenwerking, die lovende reacties uitlokt bij de deelnemers, is die tussen Mentor en RTC West Vlaanderen. Deze samenwerking heeft tot doel jongeren uit het middelbaar onderwijs (mensgerichte opleidingen) te laten kennismaken met de leefwereld van de persoon met een beperking. De workshops kunnen gaan over visuele, auditieve, fysieke, mentale of psychische beperking. Heel wat kleinschaligere opleidingen op maat werden ingericht voor talrijke organisaties en lokale overheden. De inhouden waren van uiteenlopende aard en waren zowel gericht naar werknemers, vrijwilligers, doelgroepmedewerkers, De inhouden zijn samen te vatten onder de titels attitude, informatica (zeer ruim) en administratie, deontologie, schoonmaaktechnieken, De kwalitatieve opleidingen worden door verschillende partners geapprecieerd. Dit kunnen we besluiten door het feit dat verschillende lopende partnerschappen reeds in 2012 liepen, gecontinueerd werden in 2013 en allemaal verlengd worden naar Werk (nieuw!) Mentor organiseert technische opleidingen om de vaktechnische competenties van medewerkers en hun direct leidinggevenden (ploegchefs) te versterken. Deze opleidingen bestaan uit praktijkoefeningen, waar nodig aangevuld met een theoretische basis. Het betreft volgende vaktechnische opleidingen: Ruwbouw Sanitair Jaarverslag 2013 Pagina 8

9 Houtbewerking Elektriciteit Bevestigingstechnieken binnenshuis Werken met machines in groenonderhoud Beplanten en snoeien van groenperken Houten en stenen buitenconstructies en verhardingen Schilder- en decoratiewerken Verhuistechnieken (o.a. hef- en tiltechnieken) Fietsherstellingen Mentor plant de opleidingen in en voorziet geschikte opleiders en locaties. Mentor verzorgt de cursistenadministratie. Daarnaast staat Mentor in voor de promotie naar de werkgevers toe. Deze opleidingen gaan door onder de noemer (project lopende in ). De opleidingen worden in heel Vlaanderen georganiseerd. Mentor is promotor van dit project. BEGELEIDING In onze activiteit job- en taalcoaching op de werk- of opleidingsvloer merkten we op dat er een duidelijke vraag is naar talige begeleiding. Dit jaar waren er 36 nieuwe aanmeldingen vanuit GTB/VDAB met een oriënteringsvraag naar tewerkstelling (Zorgtender). Het gaat hier om mensen met een MMPP problematiek (mentaal, medisch, psychologisch, psychiatrisch). Gedurende deze begeleiding wordt nauw samengewerkt met verschillende psychiatrische zorginstellingen en activiteitencentra. Mensen laten proeven van een bepaalde tewerkstelling (arbeidszorg, sociale werkplaats, beschutte werkplaats, NEC) en werken rond de randproblematieken met het oog op een degelijk advies rond tewerkstelling, zijn de doelstellingen van deze begeleiding. Het project oriënterende trajectbegeleiding (OTB) is afgerond in juni Deze activiteit heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds worden de mogelijkheden en talenten van deze mensen in kaart gebracht gedurende een oriënteringsfase. Daarna wordt een intensieve begeleiding naar werk opgestart. PROJECTEN Mentor werkt een aantal projecten uit, vaak als promotor, soms als partner. De bedoeling is mee te werken aan sociale innovaties en onderzoeksopdrachten, zowel op nationaal als Europees vlak. Het laat ons toe de nieuwe trends in de sociale economie op de voet op te volgen. Het bezorgt ons op die manier de nodige expertise om de activiteiten van Mentor nog accurater en kwalitatiever uit te voeren voor de klanten. Horeca inwerkingscoaching (nieuw!) Het ESF-project Horeca inwerkingscoaching is gestart op 1 juni In dit project werkt Mentor samen met Horeca Vorming Vlaanderen, het opleidingsfonds van de horecasector en tevens trekker van dit project, en de vzw Guidea, kenniscentrum voor toerisme en horeca. Tijdens dit project worden specifieke methodieken voor inwerkingscoaching in de horeca ontwikkeld en uitgetest bij maximum 50 nieuwe ongekwalificeerde medewerkers in de horeca. Van juni tot september is vooral aandacht gegaan naar het communiceren van dit project naar werkgevers en intermediairen. Vanaf oktober werd ook de methodiekontwikkeling aangepakt en werd er door de Jaarverslag 2013 Pagina 9

10 inwerkingscoaches actief geprospecteerd. In 2013 werden nog 2 coachings afgesloten. Het project loopt nog tot december Stroomsterkte (nieuw!) Dit project behelst een partnerschap van SE bedrijven en reguliere bedrijven met als doel doorstroom van werknemers tussen deze beiden te faciliteren. De SE partners zijn Kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen, Constructief en Werkplus Waregem. De reguliere partners zijn Barco, Imog en De Mailingman. Het project loopt af eind november e-ok Een lerend netwerk werd gevormd onder het promotorschap van Mentor vzw. De bedoeling is om alle personeelsinformatie te verzamelen op een uniforme en digitale wijze in elk sociale economie initiatief, of kortweg het digitaliseren van het personeelsbeleid. OWAES In het ESF-project OWAES werd door Howest en de partners VOKA, Kanaal 127 en Mentor in 2013 verschillende zaken ontwikkeld: Het digitaal platform voor werkzoekende 50-plussers en bedrijven Een projectwebsite Een folder voor werkzoekende 50-plussers Een folder voor bedrijven Al deze ontwikkelingen werden telkens voorgesteld aan de gebruikersgroep (leden van de stuurgroep) én aan de eindgebruikers (de doelgroep). Mentor heeft via presentaties in de 50+clubs van VDAB van Kortrijk, Roeselare en Ieper feedback verzameld over de folder voor 50-plussers en het platform. Met de resultaten van deze bevragingen kan Howest het platform verder optimaliseren en kan Mentor de folder meer afstemmen op de doelgroep. Digiwijs Van december 2011 tot november 2013 ging het project DIGI-wijs door, met steun van de Vlaamse overheid. Dit project kwam er in het kader van de oproep Mediawijsheid die door de Vlaamse Overheid werd gelanceerd. De partners in dit project waren De Stroom (Kortrijk), VOC Opstap (Roeselare), Oranje (Brugge) en Fevlado (Gent). Behalve de ontwikkeling van een instructieboekje Veilig op het internet voor personen met een verstandelijke beperking en vier instructiefilmpjes Veilig op het internet, werden door DIGI-wijs in totaal 153 deelnemers bereikt via opleidingen van computer en internet. Succes In januari 2013 werd het INTERREG IVa 2 Zeeën project SUCCES als één van de vijf finalisten uitgenodigd voor de uitreiking van de Regiostars Awards. Alhoewel SUCCES deze award niet heeft gewonnen, was het een hele eer om in de laatste zes maanden van het project zo n mooie erkenning te krijgen in de vorm van een nominatie en finaleplaats. In de laatste zes maanden van het project werd er, naast de doorlopende activiteiten (opleiding kinderopvang, Wijsneuzen, vormingen, grensoverschrijdende meetings en studiebezoeken, ) hard ingezet op het ontwikkelen van de eindpublicatie met alle resultaten in gepubliceerd, het eindevent dat doorging eind juni Jaarverslag 2013 Pagina 10

11 2013 (en 90 deelnemers bereikte) en het administratief afsluiten project (eindrapportage met eindevaluatie, financiële claims, ). Daarnaast werd samen met de SUCCES-partners en het project ilaebor ook de cluster STEPS ontwikkeld en ingediend. De goedkeuring hebben wij intussen ontvangen. In deze cluster krijgen alle partners de kans om hun tools rond soft skills breder bekend te maken en deze ook bij werkgevers en opleidingsverstrekkers te introduceren en uit te testen. Na de afsluit van het project SUCCES werd ook het filmpje SUCCES (http://youtu.be/kd2f7bm2m7k) met alle resultaten gemaakt. Dit filmpje zal ook in de cluster kunnen dienen als communicatietool. iage iage is een INTERREG IVB North Sea Region project dat gestart is sinds januari 2012 en loopt nog tot november In 2013 was een eerste grote activiteit in het project iage het ondersteunen van de uitbouw van de vrijwilligerscompetentiedatabank voor OCMW Kortrijk. Er werd hiervoor nauw samengewerkt met de coördinator vrijwilligerswerking van OCMW Kortrijk en de webdesigner van Leiedal. Tevens werd er voor de technische ondersteuning beroep gedaan op Crosschecks, die een raamcontract hebben met Leiedal. De tweede grote activiteit was de organisatie van Struikelblok, dat dankzij de input van iage niet enkel een inleefparcours had, maar ook demosessies, een bedrijvenavond en internationale sprekers, met een speciale aandacht voor ouderen en ICT. Daarnaast werd er ook nauw samengewerkt met Microsoft Innovation Center en idrops om brainstormsessies te organiseren rond ICT en zorg. Deze 2 dagen in oktober bereikten geïnteresseerden uit de ICT-sector en zorgsector. Ten slotte werd er in het najaar ook gestart met het longitudinaal onderzoek naar de effecten van de opleidingsreeks de wwwereld is van iedereen (in het project Citizen First) in het kader van de nieuwe actie van Stad digitaal. Naast een schriftelijke enquête voor ex-cursisten, werden er ook focusgroepen georganiseerd voor kwetsbare groepen die niet bereikt werden in de wwwereld is van iedereen, om de drempels te identificeren waarmee men digitaal rekening moet mee houden. Way 2 Learn 2 Work (nieuw!) Het project Way 2 Learn 2 Work werd in 2013 goedgekeurd door het Leonardo Da Vinci programma en ging in september 2013 van start met een kick-off meeting in Utrecht. Het project beoogt een grensoverschrijdende uitwisseling tussen partners omtrent jongerentewerkstelling en het terugdringen van de jongerenwerkloosheid. Het project heeft 13 partners uit 9 Europese landen. In 2013 gingen studiebezoeken door in Nederland, Spanje en Italië. Dit project kan voor Mentor niet enkel een meerwaarde betekenen in kader van Europese samenwerking en uitwisseling van best practices, maar ook als input voor het ingediende ESF-dossier Voortraject kwetsbare groepen dat eind 2013 werd goedgekeurd. ASSESSMENT VOOR BEROEPSORIËNTERING In 2013 hebben 57 mensen deel genomen aan een assessment voor algemene beroepsoriëntering. Er wordt algemeen aangevoeld dat het budget van de ocmw s onder druk staat waardoor het moeilijk is om overeenkomsten af te sluiten. Jaarverslag 2013 Pagina 11

12 Ondanks de inspanningen op vlak van prospecties blijft de instroom van deelnemers uit andere ocmw s (dan ocmw Kortrijk) tot op heden nog beperkt. Het assessment-programma is sinds 2012 ook mobiel gemaakt waardoor assessments bij de ocmw s ter plaatse kunnen worden georganiseerd. In 2014 wordt het assessment programma verder bekend gemaakt naar de grotere ocmw s in Oost- en West-Vlaanderen. De mindere resultaten werden ruimschoots goedgemaakt door de gunning van een opdracht voor VDAB: ontwikkeling van een oriënteringsmodule voor analfabete anderstaligen. Dankzij de jarenlange expertise in assessments voor kwetsbare mensen heeft Mentor deze opdracht in de wacht gesleept en met succes uitgevoerd. SELECTIE & LOOPBAANBEGELEIDING & OUTPLACEMENT Selecties & screenings In 2013 werden 45 personen gescreend op administratieve vaardigheden of Nederlandse taal. Deze mensen worden doorgestuurd via Ocmw Kortrijk. Er werden heel wat selectieopdrachten uitgevoerd in 2013 voor aanwervingen bij onze klanten, waaraan 189 mensen aan deelgenomen hebben. Dit is een sterke groei ten opzichte van De grootste opdrachten waren een selectie voor ocmw Harelbeke (62 personen), daarnaast een screeningsopdracht bij BW Waak (53 personen) en een selectieopdracht bij ocmw Kortrijk (47 personen). Mentor is ervan overtuigd dat er nog potentieel bestaat in deze activiteit. In 2012 werd prioritair ingezet op de bekendmaking van het unieke aanbod waar Mentor zich kan profileren als het selectiebureau met specifieke en ruime ervaring in Social en Non-profit sector enerzijds en als een sterke selectiepartner van steden, gemeenten en ocmw s anderzijds. Hoewel de sterke groei, zijn de verwachtingen inzake selectieopdrachten in 2013 maar net ingelost geworden, omwille van het huidige minder economische klimaat waarbij aanwervingen bij onze klanten uitblijven. Loopbaanbegeleidingen (nieuw!) Sedert 1 juli 2013 heeft Mentor de erkenning als loopbaancentrum ontvangen van de VDAB. In 2013 werden 20 loopbaanbegeleidingen opgestart. Dit omvat de begeleiding van werkenden die met loopbaanvragen worstelen, en die voor de begeleiding de loopbaancheques van de VDAB kunnen gebruiken. De begeleiding bij Mentor is volledig op maat omdat wij verkiezen om op individuele basis te werken (geen groepsmodules). De reden daartoe is dat elke werknemer vanuit zijn eigen situatie bepaalde specifieke loopbaanvragen heeft, die we zo goed mogelijk samen proberen te beantwoorden. Outplacements De prijs speelt vaak de belangrijkste rol in het al of niet toegewezen krijgen van de opdracht. Mentor maakt de keuze om een kwaliteitsvolle begeleiding aan te bieden en bijgevolg niet mee te stappen in de prijzenslag. Mentor kiest voor een volledig individuele begeleiding en niet voor groepsbegeleiding van ontslagenen. We respecteren de eigen specifieke situatie van de persoon en leggen de nadruk op een kwalitatieve persoonlijke begeleiding. De ruime ervaring van onze medewerkers in jobcoaching en in de opleidingen op maat rond voorkomen, hoe solliciteren, loopbaancoaching, enz maakt dat de begeleiding van personen die hun ontslag gekregen Jaarverslag 2013 Pagina 12

13 hebben in de sociale economie met grote meerwaarde en knowhow, en zeer doelgericht kan verlopen naar een nieuwe job. Twee consultants van Mentor zijn in het bezit van het CERTO kwaliteitsattest. Dit laat ons toe om ook outplacementbegeleiding in kader van collectieve ontslagen uit te voeren in de toekomst. ADVIES (PERSONEEL, FINANCIEEL, ORGANISATIE) Het betreft adviesverlening aan de werkgevers: bedrijven, organisaties en lokale overheden. In 2013 hebben de consultants 55 adviesopdrachten: 28 basisopvolgingen (swots), 6 bedrijfseconomische studies, 14 adviesopdrachten HR, 7 opdrachten in kader van organisatieontwikkeling en kwaliteit. In 2012 kon de zoektocht naar een geschikte financial consultant worden afgerond. De nieuwe medewerker is op 7 januari 2013 gestart. Om die reden konden 28 basisopvolgingen bij diverse SE bedrijven worden gerealiseerd. In 2013 werden 9 ICT opdrachten uitgevoerd bij klanten. Er is nood aan opleiding voor het gebruik van de MS Office 2010 pakketten. Mentor gaat rechtstreeks naar de klant gewapend met haar software-kennis en haar mobiele PC klas. Mentor beschikt over 36 laptops (= 3 PC klassen). Deelnemers worden getest en ingedeeld volgens kennisniveau. Een greep uit het aanbod: PC initiatie, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internetgebruik, enz en dit alles volledig naar wens van de klant (duurtijd en aantal lessen). In 2014 zetten we verder in op bekendmaking en operationalisering. In het voorjaar wordt een prospectie-actie uitgevoerd. MENTOR ACADEMY Dit nieuwe initiatief (gestart in januari 2011) betreft een open aanbod van kortlopende opleidingen, gegeven door onze consultants. Het concept kort, en meteen toepasbaar op de werkvloer is uniek en wordt gesmaakt door de deelnemers. Opleidingen zijn sterk conjunctuurgevoelig en vandaar dat de opkomst in 2013 beperkt bleef. De doelstelling van Mentor academy blijft echter overeind: Grotere bekendmaking: via mailing (ruim adressen) wordt men in kennis gesteld van het aanbod van Mentor en meer specifiek, de opleidingen op maat Bij een opleiding in het kader van mentor academy maken de deelnemers kennis met de consultant van mentor en diens expertise Tim Vandewalle Kristof Spruyt Piet Lareu Jaarverslag 2013 Pagina 13

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar!

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! STROOMSTERKTE Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! DOORSTROOMTRAJECT Start reguliere tewerkstelling Voortraject Jobmatching Stage Nazorg Informeren, sensibiliseren Wensen, competenties

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Probleem - Grote jeugdwerkloosheid - Overstap onderwijs-arbeidsmarkt

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 FUSION TEAMS Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 Aanleiding van het onderzoek; observaties uit de praktijk Eerder weinig jongeren met niet Belgische achtergrond

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Duurzame integratie van kansengroepen in het arbeidsproces vanuit het Kwaliteitsgroeimodel en de vernieuwingen in de sociale economie

Duurzame integratie van kansengroepen in het arbeidsproces vanuit het Kwaliteitsgroeimodel en de vernieuwingen in de sociale economie Duurzame integratie van kansengroepen in het arbeidsproces vanuit het Kwaliteitsgroeimodel en de vernieuwingen in de sociale economie Erik Conings Kwaliteitsauditcel ESF-Agentschap Vlaanderen MISSIE ESF

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

evolutie omzet 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

evolutie omzet 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 WERKING evolutie omzet 80000,00 70000,00 60000,00 50000,00 40000,00 30000,00 20000,00 10000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ondanks

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK!

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! Roadshow West4work, 26 juni 2017 Vokans WERKBAAR WERK?????????????????? WERKBAAR WERK Werkbaar werk is werk dat: Geen overmatige stress oplevert Motiverend is Voldoende leerkansen

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 INVESTEREN IN TALENT Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 Diverse invalshoeken -> investeren in talent Knelpuntvacatures Vergrijzend personeelsbestand

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)?

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van SABINE VERMEULEN datum: 12 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doelgroepmedewerkers sociale-economiebedrijven - Erkenning

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector?

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector? Vragen geformuleerd in de Strategische werkgroep Antwoorden geformuleerd in de Strategische werkgroep Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren?

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE

REKRUTERING & SELECTIE REKRUTERING & SELECTIE als hefboom van het Diversiteitsbeleid Alona Lyubayeva Vlaams Diversiteitsambtenaar Kernprocessen Instroom: aandacht voor rekrutering & selectie, jobprofiel, wervingsproces, personeelsplan

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2,

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020 ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 1 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

Hoogopgeleide allochtone werkzoekenden - VDAB-project West-Vlaanderen

Hoogopgeleide allochtone werkzoekenden - VDAB-project West-Vlaanderen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 422 van EMMILY TALPE datum: 10 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Hoogopgeleide allochtone werkzoekenden VDABproject WestVlaanderen

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Perspectieven 11 juni 2013

Perspectieven 11 juni 2013 Werk en vorming Perspectieven 11 juni 2013 Uitbouw volwaardig beleid rond sociale economie (cf. VL beleidsprioriteiten) vb. investeren in intergemeentelijke samenwerking systematisch overleg partners -

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers.

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van PETER VAN ROMPUY datum: 10 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie (2) Ik verwijs

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014

Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014 Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10, 9000

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016.

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00289 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. - Goedkeuring

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting

Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting Stel je je vragen bij je huidige job? Evolueert je loopbaan niet in de juiste richting? Overweeg je een heroriëntatie? Zoek je ondersteuning bij het solliciteren?

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op stuk ingediend op 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaancheques - Stand van zaken Sinds 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Ontwerpdecreet Maatwerk bij collectieve inschakeling

Ontwerpdecreet Maatwerk bij collectieve inschakeling Ontwerpdecreet Maatwerk bij collectieve inschakeling Maatwerkdecreet => doelstelling Het maatwerkdecreet heeft tot doelstelling om een kader te creëren voor collectieve professionele inschakeling van de

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Projecten in de kijker PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg

Projecten in de kijker PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg 2 VDAB-missie We helpen alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Als regisseur scheppen we het inspirerende

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb. Open aanbod trainingen WEB Consult 2009 WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.be 014 46 27 19 Wie is WEB Consult? Vanuit

Nadere informatie

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak Maatwerk en W² 2 decreten in de maak 3 2 decreten in de maak Maatwerk: voorontwerp decreet goedgekeurd door de Vlaamse regering W²: werkdocument: wordt binnenkort voorgelegd op de Vlaamse regering wordt

Nadere informatie