Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be"

Transcriptie

1 Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg Kortrijk Tim Vandewalle - coördinator consult Kristof Spruyt coördinator coach Piet Lareu algemeen coördinator Jaarverslag 2013 Pagina 1

2 VOORSTELLING MENTOR ANNO 2013 Mentor vzw is een organisatie voor opleiding, begeleiding en oriëntering van werkzoekenden en werknemers. Als erkend adviesbureau ondersteunt Mentor vzw de verdere professionalisering binnen de sector Sociale Economie. Daarvoor richt Mentor vzw zich op adviesverstrekking aan bedrijven, organisaties en lokale besturen. Onze missie is het bevorderen van duurzame tewerkstelling van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Onze visie bestaat uit drie krachtlijnen: Drempels weghalen In de eerste plaats willen we met deze missie remediëren: bijdragen tot het terugkeren van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. We helpen de drempels weghalen om weer aan de slag te gaan via opleiding, begeleiding en oriëntering van werkzoekenden. Dit gebeurt met bijzondere aandacht voor de kansengroepen op de arbeidsmarkt. We kijken niet enkel naar het verhogen van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, maar ook naar het versterken van de socio-economische positie in de samenleving. Beter voorkomen dan genezen Om de missie te volbrengen moeten we niet uitsluitend remediëren, maar ook anticiperen. Beter voorkomen dan genezen. We willen er voor zorgen dat mensen uit kansengroepen die een job hebben, die job ook duurzaam kunnen blijven doen. Dit willen we bereiken door preventieve acties naar werknemers, werkgevers en burgers. Die acties zijn er op gericht om mensen duurzaam aan het werk te houden, hun kansen op de arbeidsmarkt hoog te houden. Dynamisch inspelen op wat leeft We spelen dynamisch in op de veranderende noden en opportuniteiten in de maatschappij en passen ons aanbod flexibel aan. Om nog meer tegemoet te komen aan de noden van de sociale economie, werd in 2011 Mentor Academy boven de doopvont gehouden. Via korte vormingen/trainingen geven we professionelen in de sociale economie concreet toepasbare informatie en/of tools. Om onze missie en visie te realiseren bieden wij volgende ACTIVITEITEN: 1. OPLEIDING: beroepsopleidingen, opleidingen op maat, aanbod Mentor Academy, ICT opleidingen 2. BEGELEIDING: job- en taalcoaching van werknemers, integrale trajectbegeleiding voor werkzoekenden 3. ORIENTERING: van werkzoekenden (assessment) + individuele screenings op maat 4. WERVING EN SELECTIE van de juiste werknemers, begeleiders, coördinatoren 5. LOOPBAANBEGELEIDING voor werkenden 6. OUTPLACEMENT: begeleiding na ontslag 7. ADVIES (personeel, financieel, organisatie) Jaarverslag 2013 Pagina 2

3 Erkenningen Het uitvoeren van bovenstaande activiteiten gaat gepaard met erkenningen en expertise. Dit vormt samen met de gedrevenheid van de medewerkers voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Erkend bureau voor private arbeidsbemiddeling en outplacement VG1528/BO Erkend loopbaanbegeleidingscentrum Mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling Mandaat kosteloze trajectbegeleiding Erkend adviesbureau in de sociale economie Erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille pijlers Opleiding, Advies, Strategisch Advies Mandaat kosteloze competentieontwikkeling ESF kwaliteitslabel (QP001183) Ruime ervaring en psychologisch geschoold personeel Wetenschappelijk onderbouwd testmateriaal Jaarverslag 2013 Pagina 3

4 ORGANISATIE 2013 PERSONEEL Overzicht interne medewerkers Medewerkers Voltijds Deeltijds Bedienden Voltijds Deeltijds Arbeiders Deeltijds 28 medewerkers (22,9 VTE) 15 medewerkers 13 medewerkers 27 medewerkers (22,4 VTE) 15 medewerkers 12 medewerkers 1 medewerker (0,5 VTE) 1 medewerker Functies Algemeen coördinator 1 Coördinatoren 2 Medewerkers 25 Externe medewerkers 6 In het voorjaar van 2014 werden naar aanleiding van een aantal nieuwe en grote opdrachten twee nieuwe medewerkers in dienst genomen: een projectverantwoordelijke en een coach. De groei in activiteiten wordt verder gezet. Mentor komt hierbij op 30 personeelsleden. TWEE LOCATIES Mentor afdeling coach Locatie Wandelweg 11a, 8500 Kortrijk Mentor afdeling consult Locatie Stasegemsesteenweg 110, 8500 Kortrijk Jaarverslag 2013 Pagina 4

5 MENTOR IN 2013 Een aantal algemene tendensen merkbaar bij Mentor in 2013 worden hierna kort belicht. Mentor kent een gestage groei de laatste jaren. We wensen elke medewerker te stimuleren tot ambassadeur van Mentor en we dragen klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. We zetten in op een verdere professionalisering en kwaliteit van onze diensten. We hebben aandacht in de bedrijfsvoering voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MENTOR EN GROEI Mentor zit in een gestage groeifase zowel qua activiteiten als qua personeelsbestand. Dit is het resultaat van meer bekendmaking van onze activiteiten en actieve prospecties, alsook het opmaken van vele dossiers: in het kader van tenders VDAB, oproepen Europees Sociaal Fonds (ESF). De Beleidsnota van Vlaams Minister Freya Van den Bossche 1 bevat een aantal belangrijke strategische en operationele doelstellingen die rechtstreeks verband houden met de erkenning als adviesbureau in de Sociale Economie, en bijgevolg met de activiteiten voornamelijk van de afdeling consult. De Minister beoogt met de opmaak van een nieuw decreet een hervorming van het ondersteuningsaanbod Sociale Economie in Vlaanderen. Mentor volgt de ontwikkelingen in dat kader op de voet op. Vosec vzw werd omgevormd tot Collondse vzw en heeft intussen een nieuwe naam: In C. In C heeft zich opgeworpen als het Vlaamse Ondersteuningsorgaan en heeft een convenant afgesloten met het bevoegde ministerie van sociale economie voor vier jaar met het oog op het uitvoeren van collectieve ondersteuning aan sociale economiebedrijven in Vlaanderen. Voor het uitvoeren van de collectieve diensten ter ondersteuning en professionalisering van het werkveld wenst men beroep te doen op ondersteuningsorganisaties. Mentor heeft zich kandidaat gesteld, via het meegaan in een partnerschap van acht organisaties onder leiding van Adforum die intussen opgeslorpt is door BDO. Het dossier ESF transitie maatwerkdecreet werd echter gegund aan Deloitte. Daarnaast legt de minister een tweetal accenten. Enerzijds op POP en anderzijds op Uitstroom van doelgroepwerknemers naar het normale economische circuit mits voorwaarden. Op die manier hoopt zij plaats te kunnen maken voor instroom in sociale economie en mensen een kans op doorgroei te geven. Om dit te realiseren heeft de minister samen met het Europees Sociaal Fonds twee oproepen gelanceerd die aan Mentor goedgekeurd werden. (zie verder: projecten) Het ESF project Persoonlijk Actie Plan werd aan het partnerschap BDO gegund, waar ook Mentor deel vanuit maakt. Naast het geven van opleidingen behelst dit in casu voor Mentor het ondersteunen in de opmaak van 384 POP s in 51 onderscheiden SE ondernemingen in Oost-en West-Vlaanderen, een grote en uitdagende opdracht dus voor 2014 en Beleidsnota , Vlaams Minister Freya Van den Bossche, Strategische Doelstelling 4 (pag. 19 e.v.) Jaarverslag 2013 Pagina 5

6 KLANTVRIENDELIJKHEID Op het werkveld is er op dit moment heel wat in beweging. Er zijn nieuwe decreten (maatwerkdecreet en LDE decreet, ondersteuningsdecreet), maar ook bewegingen vanuit VDAB naar het onderwijsveld, meer uitbestedingen vanuit de Vlaamse overheid, Met andere woorden de markt wordt steeds meer opengesteld. Naar ons aanvoelen zal deze evolutie zich verder zetten. Het is dan ook van groot belang, we refereren naar onze strategische doelstellingen, om als organisatie hierop voorbereid te zijn. Elke medewerker wordt beschouwd als ambassadeur van Mentor en helpt om de bekendheid van haar activiteiten en diensten verder uit te bouwen. Jaarlijks wordt vanuit Mentor een denkdag georganiseerd. Tijdens deze dag wordt de focus gelegd op een bepaald thema die elke medewerker aanbelangt. Er werd in 2013 aandacht besteed aan klantvriendelijkheid in alle onze contacten met stakeholders. Iedere medewerker wordt in staat geacht om ons kwalitatief product / onze diensten op een duidelijke en klantvriendelijke manier over te brengen, maar ook als ambassadeur op te treden voor Mentor. MENTOR EN KWALITEIT Sinds de start van Mentor dragen we kwaliteit hoog in het vaandel. Doorheen de jaren werden verschillende acties opgezet om onze dienstverlening te optimaliseren. Denk hier maar aan optimaliseren van het kwaliteitshandboek en het updaten van de primaire, sturende en ondersteunende processen in Mentor. Werken aan kwaliteit loont voor de werking en wordt beloond door de overheid. Vanuit het ESF kwaliteitslabel wordt gewerkt met een groeimodel. Dit groeimodel bestrijkt 9 velden. Het laatste jaar is uitgebreid stilgestaan bij het organisatiegebied mensen. Mentor beschikt over onderscheiden functieprofielen voor algemeen coördinator, afdelingscoördinatoren, consultants, coaches, trainers, administratieve medewerkers en onderhoudspersoneel. Door te toename aan activiteiten en groei van de organisatie werd de nood aangevoeld om deze te herwerken. Dit is een proces dat samen met de betrokken medewerkers wordt gedaan. In 2014 zal hieraan verder gewerkt worden. In 2013 heeft Mentor de erkenning ontvangen als loopbaanbegeleidingscentrum. Jaarverslag 2013 Pagina 6

7 MENTOR EN MVO De laatste jaren werden in Mentor een heel aantal acties opgezet om de ideale driehoek people-planet-profit te benaderen. Iedere afdeling heeft nu de nodige fietsen ter beschikking om zich tussen de afdelingen te begeven. Om dit nog gemakkelijker te maken voor de mensen, werden ruime fietszakken aangekocht die ook toelaten om een laptop mee te nemen. Samen met de collega s van Vormingplus hebben we het label behaald als fairtraide organisatie in Kortrijk. Jaarverslag 2013 Pagina 7

8 REALISATIES IN 2013 Hierna volgt een korte beschrijving van de realisaties in 2013 opgedeeld volgens activiteit. Er wordt geen opsplitsing meer gemaakt tussen afdeling coach en consult. De medewerkers werken samen mee aan de uitbouw van verscheidene activiteiten waardoor de opdeling stilaan kunstmatig aangevoeld wordt. OPLEIDING In 2013 gingen 4 beroepsopleidingen door. Concreet gaat dit om 3 opleidingen keukenhulp en 1 opleiding onthaalbediende. In 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met VDAB West Vlaanderen. Deze samenwerkingsovereenkomst is de eerste stap in de opbouw van een duurzame relatie tussen beide partijen. Vanuit deze samenwerking werden verschillende acties opgezet. Dit gaat om de inrichting van de lessen conversatietafels, kiezen, jobclub anderstaligen, babbelbox anderstaligen. Uniek in deze samenwerking is het gegeven dat Franssprekende werkzoekenden begeleid worden in hun taal. Deze intensieve begeleiding is opgestart in de regio Kortrijk en zal in 2014 uitgebreid worden met Spiere Helkijn. Werkgevers in de regio geven aan dat de taal van minder belang is om mensen aan te werven. Van belang is de arbeidsattitude en hun motivatie. Deze elementen, samen met de sollicitatievaardigheden, zijn de hoofdthema s die aangepakt worden tijdens de begeleiding. Voor die mensen die nog geen concreet zicht hebben op hun talenten of jobdoelwit werd een specifiek screeningprogramma op poten gezet. Een andere samenwerking, die lovende reacties uitlokt bij de deelnemers, is die tussen Mentor en RTC West Vlaanderen. Deze samenwerking heeft tot doel jongeren uit het middelbaar onderwijs (mensgerichte opleidingen) te laten kennismaken met de leefwereld van de persoon met een beperking. De workshops kunnen gaan over visuele, auditieve, fysieke, mentale of psychische beperking. Heel wat kleinschaligere opleidingen op maat werden ingericht voor talrijke organisaties en lokale overheden. De inhouden waren van uiteenlopende aard en waren zowel gericht naar werknemers, vrijwilligers, doelgroepmedewerkers, De inhouden zijn samen te vatten onder de titels attitude, informatica (zeer ruim) en administratie, deontologie, schoonmaaktechnieken, De kwalitatieve opleidingen worden door verschillende partners geapprecieerd. Dit kunnen we besluiten door het feit dat verschillende lopende partnerschappen reeds in 2012 liepen, gecontinueerd werden in 2013 en allemaal verlengd worden naar Werk (nieuw!) Mentor organiseert technische opleidingen om de vaktechnische competenties van medewerkers en hun direct leidinggevenden (ploegchefs) te versterken. Deze opleidingen bestaan uit praktijkoefeningen, waar nodig aangevuld met een theoretische basis. Het betreft volgende vaktechnische opleidingen: Ruwbouw Sanitair Jaarverslag 2013 Pagina 8

9 Houtbewerking Elektriciteit Bevestigingstechnieken binnenshuis Werken met machines in groenonderhoud Beplanten en snoeien van groenperken Houten en stenen buitenconstructies en verhardingen Schilder- en decoratiewerken Verhuistechnieken (o.a. hef- en tiltechnieken) Fietsherstellingen Mentor plant de opleidingen in en voorziet geschikte opleiders en locaties. Mentor verzorgt de cursistenadministratie. Daarnaast staat Mentor in voor de promotie naar de werkgevers toe. Deze opleidingen gaan door onder de noemer (project lopende in ). De opleidingen worden in heel Vlaanderen georganiseerd. Mentor is promotor van dit project. BEGELEIDING In onze activiteit job- en taalcoaching op de werk- of opleidingsvloer merkten we op dat er een duidelijke vraag is naar talige begeleiding. Dit jaar waren er 36 nieuwe aanmeldingen vanuit GTB/VDAB met een oriënteringsvraag naar tewerkstelling (Zorgtender). Het gaat hier om mensen met een MMPP problematiek (mentaal, medisch, psychologisch, psychiatrisch). Gedurende deze begeleiding wordt nauw samengewerkt met verschillende psychiatrische zorginstellingen en activiteitencentra. Mensen laten proeven van een bepaalde tewerkstelling (arbeidszorg, sociale werkplaats, beschutte werkplaats, NEC) en werken rond de randproblematieken met het oog op een degelijk advies rond tewerkstelling, zijn de doelstellingen van deze begeleiding. Het project oriënterende trajectbegeleiding (OTB) is afgerond in juni Deze activiteit heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds worden de mogelijkheden en talenten van deze mensen in kaart gebracht gedurende een oriënteringsfase. Daarna wordt een intensieve begeleiding naar werk opgestart. PROJECTEN Mentor werkt een aantal projecten uit, vaak als promotor, soms als partner. De bedoeling is mee te werken aan sociale innovaties en onderzoeksopdrachten, zowel op nationaal als Europees vlak. Het laat ons toe de nieuwe trends in de sociale economie op de voet op te volgen. Het bezorgt ons op die manier de nodige expertise om de activiteiten van Mentor nog accurater en kwalitatiever uit te voeren voor de klanten. Horeca inwerkingscoaching (nieuw!) Het ESF-project Horeca inwerkingscoaching is gestart op 1 juni In dit project werkt Mentor samen met Horeca Vorming Vlaanderen, het opleidingsfonds van de horecasector en tevens trekker van dit project, en de vzw Guidea, kenniscentrum voor toerisme en horeca. Tijdens dit project worden specifieke methodieken voor inwerkingscoaching in de horeca ontwikkeld en uitgetest bij maximum 50 nieuwe ongekwalificeerde medewerkers in de horeca. Van juni tot september is vooral aandacht gegaan naar het communiceren van dit project naar werkgevers en intermediairen. Vanaf oktober werd ook de methodiekontwikkeling aangepakt en werd er door de Jaarverslag 2013 Pagina 9

10 inwerkingscoaches actief geprospecteerd. In 2013 werden nog 2 coachings afgesloten. Het project loopt nog tot december Stroomsterkte (nieuw!) Dit project behelst een partnerschap van SE bedrijven en reguliere bedrijven met als doel doorstroom van werknemers tussen deze beiden te faciliteren. De SE partners zijn Kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen, Constructief en Werkplus Waregem. De reguliere partners zijn Barco, Imog en De Mailingman. Het project loopt af eind november e-ok Een lerend netwerk werd gevormd onder het promotorschap van Mentor vzw. De bedoeling is om alle personeelsinformatie te verzamelen op een uniforme en digitale wijze in elk sociale economie initiatief, of kortweg het digitaliseren van het personeelsbeleid. OWAES In het ESF-project OWAES werd door Howest en de partners VOKA, Kanaal 127 en Mentor in 2013 verschillende zaken ontwikkeld: Het digitaal platform voor werkzoekende 50-plussers en bedrijven Een projectwebsite Een folder voor werkzoekende 50-plussers Een folder voor bedrijven Al deze ontwikkelingen werden telkens voorgesteld aan de gebruikersgroep (leden van de stuurgroep) én aan de eindgebruikers (de doelgroep). Mentor heeft via presentaties in de 50+clubs van VDAB van Kortrijk, Roeselare en Ieper feedback verzameld over de folder voor 50-plussers en het platform. Met de resultaten van deze bevragingen kan Howest het platform verder optimaliseren en kan Mentor de folder meer afstemmen op de doelgroep. Digiwijs Van december 2011 tot november 2013 ging het project DIGI-wijs door, met steun van de Vlaamse overheid. Dit project kwam er in het kader van de oproep Mediawijsheid die door de Vlaamse Overheid werd gelanceerd. De partners in dit project waren De Stroom (Kortrijk), VOC Opstap (Roeselare), Oranje (Brugge) en Fevlado (Gent). Behalve de ontwikkeling van een instructieboekje Veilig op het internet voor personen met een verstandelijke beperking en vier instructiefilmpjes Veilig op het internet, werden door DIGI-wijs in totaal 153 deelnemers bereikt via opleidingen van computer en internet. Succes In januari 2013 werd het INTERREG IVa 2 Zeeën project SUCCES als één van de vijf finalisten uitgenodigd voor de uitreiking van de Regiostars Awards. Alhoewel SUCCES deze award niet heeft gewonnen, was het een hele eer om in de laatste zes maanden van het project zo n mooie erkenning te krijgen in de vorm van een nominatie en finaleplaats. In de laatste zes maanden van het project werd er, naast de doorlopende activiteiten (opleiding kinderopvang, Wijsneuzen, vormingen, grensoverschrijdende meetings en studiebezoeken, ) hard ingezet op het ontwikkelen van de eindpublicatie met alle resultaten in gepubliceerd, het eindevent dat doorging eind juni Jaarverslag 2013 Pagina 10

11 2013 (en 90 deelnemers bereikte) en het administratief afsluiten project (eindrapportage met eindevaluatie, financiële claims, ). Daarnaast werd samen met de SUCCES-partners en het project ilaebor ook de cluster STEPS ontwikkeld en ingediend. De goedkeuring hebben wij intussen ontvangen. In deze cluster krijgen alle partners de kans om hun tools rond soft skills breder bekend te maken en deze ook bij werkgevers en opleidingsverstrekkers te introduceren en uit te testen. Na de afsluit van het project SUCCES werd ook het filmpje SUCCES (http://youtu.be/kd2f7bm2m7k) met alle resultaten gemaakt. Dit filmpje zal ook in de cluster kunnen dienen als communicatietool. iage iage is een INTERREG IVB North Sea Region project dat gestart is sinds januari 2012 en loopt nog tot november In 2013 was een eerste grote activiteit in het project iage het ondersteunen van de uitbouw van de vrijwilligerscompetentiedatabank voor OCMW Kortrijk. Er werd hiervoor nauw samengewerkt met de coördinator vrijwilligerswerking van OCMW Kortrijk en de webdesigner van Leiedal. Tevens werd er voor de technische ondersteuning beroep gedaan op Crosschecks, die een raamcontract hebben met Leiedal. De tweede grote activiteit was de organisatie van Struikelblok, dat dankzij de input van iage niet enkel een inleefparcours had, maar ook demosessies, een bedrijvenavond en internationale sprekers, met een speciale aandacht voor ouderen en ICT. Daarnaast werd er ook nauw samengewerkt met Microsoft Innovation Center en idrops om brainstormsessies te organiseren rond ICT en zorg. Deze 2 dagen in oktober bereikten geïnteresseerden uit de ICT-sector en zorgsector. Ten slotte werd er in het najaar ook gestart met het longitudinaal onderzoek naar de effecten van de opleidingsreeks de wwwereld is van iedereen (in het project Citizen First) in het kader van de nieuwe actie van Stad digitaal. Naast een schriftelijke enquête voor ex-cursisten, werden er ook focusgroepen georganiseerd voor kwetsbare groepen die niet bereikt werden in de wwwereld is van iedereen, om de drempels te identificeren waarmee men digitaal rekening moet mee houden. Way 2 Learn 2 Work (nieuw!) Het project Way 2 Learn 2 Work werd in 2013 goedgekeurd door het Leonardo Da Vinci programma en ging in september 2013 van start met een kick-off meeting in Utrecht. Het project beoogt een grensoverschrijdende uitwisseling tussen partners omtrent jongerentewerkstelling en het terugdringen van de jongerenwerkloosheid. Het project heeft 13 partners uit 9 Europese landen. In 2013 gingen studiebezoeken door in Nederland, Spanje en Italië. Dit project kan voor Mentor niet enkel een meerwaarde betekenen in kader van Europese samenwerking en uitwisseling van best practices, maar ook als input voor het ingediende ESF-dossier Voortraject kwetsbare groepen dat eind 2013 werd goedgekeurd. ASSESSMENT VOOR BEROEPSORIËNTERING In 2013 hebben 57 mensen deel genomen aan een assessment voor algemene beroepsoriëntering. Er wordt algemeen aangevoeld dat het budget van de ocmw s onder druk staat waardoor het moeilijk is om overeenkomsten af te sluiten. Jaarverslag 2013 Pagina 11

12 Ondanks de inspanningen op vlak van prospecties blijft de instroom van deelnemers uit andere ocmw s (dan ocmw Kortrijk) tot op heden nog beperkt. Het assessment-programma is sinds 2012 ook mobiel gemaakt waardoor assessments bij de ocmw s ter plaatse kunnen worden georganiseerd. In 2014 wordt het assessment programma verder bekend gemaakt naar de grotere ocmw s in Oost- en West-Vlaanderen. De mindere resultaten werden ruimschoots goedgemaakt door de gunning van een opdracht voor VDAB: ontwikkeling van een oriënteringsmodule voor analfabete anderstaligen. Dankzij de jarenlange expertise in assessments voor kwetsbare mensen heeft Mentor deze opdracht in de wacht gesleept en met succes uitgevoerd. SELECTIE & LOOPBAANBEGELEIDING & OUTPLACEMENT Selecties & screenings In 2013 werden 45 personen gescreend op administratieve vaardigheden of Nederlandse taal. Deze mensen worden doorgestuurd via Ocmw Kortrijk. Er werden heel wat selectieopdrachten uitgevoerd in 2013 voor aanwervingen bij onze klanten, waaraan 189 mensen aan deelgenomen hebben. Dit is een sterke groei ten opzichte van De grootste opdrachten waren een selectie voor ocmw Harelbeke (62 personen), daarnaast een screeningsopdracht bij BW Waak (53 personen) en een selectieopdracht bij ocmw Kortrijk (47 personen). Mentor is ervan overtuigd dat er nog potentieel bestaat in deze activiteit. In 2012 werd prioritair ingezet op de bekendmaking van het unieke aanbod waar Mentor zich kan profileren als het selectiebureau met specifieke en ruime ervaring in Social en Non-profit sector enerzijds en als een sterke selectiepartner van steden, gemeenten en ocmw s anderzijds. Hoewel de sterke groei, zijn de verwachtingen inzake selectieopdrachten in 2013 maar net ingelost geworden, omwille van het huidige minder economische klimaat waarbij aanwervingen bij onze klanten uitblijven. Loopbaanbegeleidingen (nieuw!) Sedert 1 juli 2013 heeft Mentor de erkenning als loopbaancentrum ontvangen van de VDAB. In 2013 werden 20 loopbaanbegeleidingen opgestart. Dit omvat de begeleiding van werkenden die met loopbaanvragen worstelen, en die voor de begeleiding de loopbaancheques van de VDAB kunnen gebruiken. De begeleiding bij Mentor is volledig op maat omdat wij verkiezen om op individuele basis te werken (geen groepsmodules). De reden daartoe is dat elke werknemer vanuit zijn eigen situatie bepaalde specifieke loopbaanvragen heeft, die we zo goed mogelijk samen proberen te beantwoorden. Outplacements De prijs speelt vaak de belangrijkste rol in het al of niet toegewezen krijgen van de opdracht. Mentor maakt de keuze om een kwaliteitsvolle begeleiding aan te bieden en bijgevolg niet mee te stappen in de prijzenslag. Mentor kiest voor een volledig individuele begeleiding en niet voor groepsbegeleiding van ontslagenen. We respecteren de eigen specifieke situatie van de persoon en leggen de nadruk op een kwalitatieve persoonlijke begeleiding. De ruime ervaring van onze medewerkers in jobcoaching en in de opleidingen op maat rond voorkomen, hoe solliciteren, loopbaancoaching, enz maakt dat de begeleiding van personen die hun ontslag gekregen Jaarverslag 2013 Pagina 12

13 hebben in de sociale economie met grote meerwaarde en knowhow, en zeer doelgericht kan verlopen naar een nieuwe job. Twee consultants van Mentor zijn in het bezit van het CERTO kwaliteitsattest. Dit laat ons toe om ook outplacementbegeleiding in kader van collectieve ontslagen uit te voeren in de toekomst. ADVIES (PERSONEEL, FINANCIEEL, ORGANISATIE) Het betreft adviesverlening aan de werkgevers: bedrijven, organisaties en lokale overheden. In 2013 hebben de consultants 55 adviesopdrachten: 28 basisopvolgingen (swots), 6 bedrijfseconomische studies, 14 adviesopdrachten HR, 7 opdrachten in kader van organisatieontwikkeling en kwaliteit. In 2012 kon de zoektocht naar een geschikte financial consultant worden afgerond. De nieuwe medewerker is op 7 januari 2013 gestart. Om die reden konden 28 basisopvolgingen bij diverse SE bedrijven worden gerealiseerd. In 2013 werden 9 ICT opdrachten uitgevoerd bij klanten. Er is nood aan opleiding voor het gebruik van de MS Office 2010 pakketten. Mentor gaat rechtstreeks naar de klant gewapend met haar software-kennis en haar mobiele PC klas. Mentor beschikt over 36 laptops (= 3 PC klassen). Deelnemers worden getest en ingedeeld volgens kennisniveau. Een greep uit het aanbod: PC initiatie, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internetgebruik, enz en dit alles volledig naar wens van de klant (duurtijd en aantal lessen). In 2014 zetten we verder in op bekendmaking en operationalisering. In het voorjaar wordt een prospectie-actie uitgevoerd. MENTOR ACADEMY Dit nieuwe initiatief (gestart in januari 2011) betreft een open aanbod van kortlopende opleidingen, gegeven door onze consultants. Het concept kort, en meteen toepasbaar op de werkvloer is uniek en wordt gesmaakt door de deelnemers. Opleidingen zijn sterk conjunctuurgevoelig en vandaar dat de opkomst in 2013 beperkt bleef. De doelstelling van Mentor academy blijft echter overeind: Grotere bekendmaking: via mailing (ruim adressen) wordt men in kennis gesteld van het aanbod van Mentor en meer specifiek, de opleidingen op maat Bij een opleiding in het kader van mentor academy maken de deelnemers kennis met de consultant van mentor en diens expertise Tim Vandewalle Kristof Spruyt Piet Lareu Jaarverslag 2013 Pagina 13

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kansengroepen

Competentiemanagement bij kansengroepen Competentiemanagement bij kansengroepen Een overzicht van een aantal recent ontwikkelde methodieken en meetinstrumenten in Vlaanderen Deze publicatie werd uitgewerkt in het kader van het project Local

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie