Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers?"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers?

2 Wat verwachten boeren van hun leveranciers? Bedrijven die hun doelgroep begrijpen hebben een duidelijke voorsprong op hun concurrentie. Toch is het vaak nog een hele uitdaging om de werkelijke behoeften van de doelgroep inzichtelijk te krijgen en in te vullen. Die behoeften worden immers niet simpelweg op een presenteerblaadje aangeboden. Bedrijven die zich echt in hun doelgroep weten te verdiepen, begrijpen beter wat de doelgroep bezighoudt en voor welke keuzes ze staan. Door het gesprek met hun klanten aan te gaan, laten ze zien dat ze hun klanten echt kennen en dat ze iets willen toevoegen dat waardevol voor ze is. Binnen de agrarische sector is dit niet veel anders. Echter, de agriketen als geheel is afhankelijk van een en dezelfde doelgroep: de boer. Aan de ene kant is het homogene karakter van de doelgroep een flinke uitdaging bij het zoeken naar onderscheid als leverancier, aan de andere kant biedt het juist kansen voor samenwerking en het uitwisselen van informatie, met als enige doel het optimaal bedienen van de boer als eindklant. Van een succesvolle boer profiteert immers de hele keten. In een notendop In totaal hebben 300 respondenten meegewerkt aan dit onderzoek. De combinatie van modernisatie en traditie is erg belangrijk in de relatie met de boer Boeren ergeren zich aan drammerigheid en leveranciers die hun afspraken niet nakomen Meer informatie over deze branche vind je op onze website Wat vinden boeren nu belangrijk in de communicatie en relatie met toeleveranciers? Wat verwachten ze van hun leveranciers? En in hoeverre staan ze open voor modernisatie en het delen van bedrijfsinformatie in de agriketen? In dit onderzoeksrapport vind je het antwoord op die vragen en laten we zien waar kansen liggen in het optimaliseren van de relatie tussen boeren en hun leveranciers. CRM Partners, november 2013 Sharing is caring Heeft dit onderzoeksrapport je geinspireerd? Laat het ons weten! We horen graag wat je ervan vindt. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 1

3 Inhoud. Inleiding 1 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 1. Respondenten 4 Segmentatie 4 Lidmaatschap 4 Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 2. Aanbod 5 Relevant aanbod 5 Aanbod op maat 5 Betalen voor complementair aanbod 6 Conclusie 7 3. Communicatie 8 Communicatiemiddel 8 Vastleggen communicatievoorkeur 8 Activatie 9 Conclusie Waarden 11 Service 11 Toekomstperspectief 11 Conclusie Advies aan ledenorganisaties 13 Over CRM Partners 15 Bronvermelding 16 Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 2

4 Samenvatting. CRM Partners deed onderzoek naar wat boeren verwachten van hun leveranciers, in termen van communicatie en relatie. Hierbij is gekeken naar het gebruik van communicatiemiddelen, het delen van bedrijfsinformatie ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering en de belangrijkste aspecten en ergernissen in de relatie tussen boeren en hun leveranciers. In totaal werkten 300 respondenten mee aan het telefonische onderzoek. De respondentengroep is representatief voor de totale agrarische populatie in Nederland. De respondenten is gevraagd om de vragen voor één specifiek soort leverancier te beantwoorden, te weten vee-leveranciers, leveranciers op het gebied van gewassen, en leveranciers van agrarisch materiaal. Als het gaat om de communicatie met de leverancier en het gebruik van communicatiemiddelen dan wijken de huidige situatie en de voorkeur niet veel van elkaar af. Bovendien is de communicatie nog altijd vrij traditioneel gericht op persoonlijk face-to-face contact en heeft dat ook nog altijd de voorkeur van boeren. Om een beeld te krijgen van de behoefte van boeren om bedrijfsinformatie te delen met de agriketen is respondenten gevraagd naar de voor- en nadelen die zij zien op dit gebied. Over het algemeen zien boeren zeker voordelen van het delen van hun bedrijfsinformatie en met name op het gebied van maatwerk. Gevraagd naar de nadelen vinden boeren deze lastiger te benoemen, maar wel is er duidelijk een vrees voor verkeerd gebruik van de informatie zichtbaar. Wanneer we kijken naar de aspecten die boeren belangrijk vinden in de relatie met hun leveranciers dan valt op dat ook hier persoonlijke en traditionele waarden bepalend zijn voor een goede relatie. Leverbetrouwbaarheid en een goede verstandhouding voeren de boventoon. Het simpelweg niet nakomen van afspraken staat met stip op 1 in de top 5 ergernissen van boeren ten opzichte van hun leverancier. En wanneer afspraken niet worden nagekomen kan de relatie zelfs worden beëindigd. Als conclusie van dit onderzoek kan aan de hand van de resultaten worden gesteld dat er nog veel kansen liggen voor leveranciers binnen de agrisector bij verdere optimalisatie van de relatie met hun eindklant, de boer. Balans tussen (technologische) modernisatie en traditie is belangrijk. Persoonlijke relaties zorgen hierbij voor verbondenheid en betrokkenheid, en zijn een voedingsbodem voor loyaliteit. Ze kunnen er bovendien voor zorgen dat boeren zich verder committeren aan de keten en meer gaan besteden in de keten als geheel. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 3

5 1. Respondenten Om een kader te scheppen voor ons onderzoek binnen de agrarische sector in Nederland kijken we eerst naar de cijfers van het CBS. Op 1 april 2013 telde Nederland land- en tuinbouwbedrijven. Dertien jaar eerder waren dit er nog Van 2012 op 2013 nam het aantal boerenbedrijven af met bijna 2 procent. Dit percentage ligt wat lager dan de afgelopen jaren. Op 1 april 2013 waren er in Nederland 4 miljoen runderen. Dit is ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. De varkensstapel bleef ten opzichte van 1 april 2012 vrijwel ongewijzigd met 12,2 miljoen dieren. Op 1 april 2013 was de oppervlakte cultuurgrond 1,85 miljoen hectare, nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Sinds het jaar 2000 is het areaal cultuurgrond met 6,5 procent afgenomen. Respondenten Leeftijd 2% tot 35 9% 21% % % Figuur 1. Leeftijd in % Segmentatie Voor dit onderzoek is uitgegaan van het totaal aantal agrarische bedrijfshoofden in Nederland. Hieruit is onder alle land- en tuinbouwbedrijven een steekproef van 300 respondenten getrokken die representatief is voor de totale agrarische populatie. De bedrijven uit dit onderzoek zijn gelijkmatig verdeeld over de regio s Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. De leeftijd van de respondenten is gemiddeld hoger dan bij een steekproef onder bijvoorbeeld de Nederlandse beroepsbevolking, omdat bij de definitie van bedrijfshoofden in eerste instantie wordt uitgegaan van eerstgeboren bedrijfshoofd. 39% Regio 24% Noord Midden 37% Zuid Figuur 2. Herkomst regio in % Leveranciers Alle 300 respondenten krijgen in hun dagelijkse praktijk te maken met een of meerdere leveranciers. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen leveranciers op het gebied van vee, gewassen en materiaal. Een derde van de respondenten heeft de vragen beantwoord over vee-leveranciers, waaronder bijvoorbeeld veevoederleveranciers, een derde over gewassenleveranciers, waaronder leveranciers van gewasbescherming of zaden, en een derde beantwoorde de vragen over leveranciers van materieel, zoals fabrikanten van melkrobots en trekkers. Methodiek Dit onderzoek is telefonisch uitgevoerd, zodat de gehele populatie bereikt werd. Met een online enquête zouden immers alleen die agrariërs bereikt worden die al online georiënteerd en/of actief zijn. Een telefonisch onderzoek is daarentegen wel representatief voor de totale agrarische populatie. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 4

6 2. Communicatie In dit onderzoek is allereerst gekeken naar de manier waarop boeren op dit moment met hun leveranciers communiceren, of anders gezegd met welke middelen ze communiceren en welk communicatiemiddel (eigenlijk) hun voorkeur heeft. Ondanks het feit dat de boeren een behoorlijke lijst aan communicatiemiddelen werd voorgelegd, geeft het merendeel (49%) aan dat de meeste communicatie face-toface plaatsvindt. 28 procent communiceert via de mobiele telefoon en 16 procent nog voornamelijk via de vaste telefoon. De mobiele telefoon heeft dus inmiddels duidelijk de voorkeur ten opzichte van de vaste telefoon. Slechts 7 procent communiceert het meest via . De communicatie-opties sms, via een app of via een formulier op de website worden niet of nauwelijks genoemd (zie figuur 4). Huidig communicatiemiddel 1% 7% 27% 49% 16% Face-to-face Telefonisch (vast) Telefonisch (mobiel) Via websiteformulier Voorkeur Figuur 3. Gebruik communicatiemiddel in contact met leveranciers in % De voorkeur voor een communicatiemiddel in het contact met hun leveranciers verschilt voor boeren niet al te veel met de huidige situatie (zie figuur 5). Opmerkelijk is echter wel dat het percentage face-to-face contact alleen nog maar verder is gestegen. 57 procent van de respondenten heeft een voorkeur voor face-to-face contact bij de communicatie met hun leveranciers. 21 procent verkiest de mobiele telefoon als communicatiemiddel en 12 procent de vaste telefoon. wordt wederom door 7 procent van de respondenten als voorkeur aangegeven. Voorkeur communicatiemiddel 3% 7% 21% 57% 12% Face-to-face Telefonisch (vast) Telefonisch (mobiel) Via websiteformulier Figuur 4. Voorkeur communicatiemiddel in contact met leveranciers in % Opvallend is dat als het om communicatie via mobiele telefoons gaat in het contact met leveranciers van materiaal vaker wordt gekozen voor de mobiele telefoon (29%) dan bij gewassenleveranciers (22%) en beduidend vaker dan bij vee-leveranciers (11%). Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 5

7 Op de vraag aan de boeren of zij bij hun leverancier kunnen aangeven welke vorm van informatievoorziening of advies hun voorkeur heeft, geeft 90 procent aan dat zij die voorkeur hebben kunnen aangeven. Uit het onderzoek komt echter niet concreet naar voren of die voorkeur ook daadwerkelijk is vastgelegd in een systeem, of dat die mondeling kenbaar is gemaakt. Conclusie De agrarische sector in Nederland wordt nog altijd gedomineerd door boerenbedrijven waar het gezin zowel eigenaar als manager is. Keuzes voor investeringen worden vooral gebaseerd op de bestedingsruimte die er voor het gezin overblijft. Aan de keukentafel wordt besloten of er grond wordt bijgekocht of dat de badkamer wordt verbouwd. Uit dit onderzoek blijkt dat dit traditionele karakter zich in sterke mate vertaalt naar het gebruik van communicatiemiddelen door boeren. Ook deze is nog altijd vrij traditioneel en wordt gedomineerd door fysiek persoonlijk contact. Het zou kunnen dat de gemiddeld hoge leeftijd van de respondenten hieraan ten grondslag ligt. Toch blijkt uit onderzoek van AgriDirect (2012) dat boeren ook in het gebruik van Social Media achterblijven bij het landelijk gemiddelde. Van de boeren en tuinders in Nederland is 33 procent actief op Social Media, 18 procent is dat dagelijks. Het landelijk gemiddelde lag in 2012 op 80 procent. Van de agrariërs die actief zijn op Social Media, zit 55 procent op Facebook. Dit houdt in dat uiteindelijk slechts 18 procent van alle agrariërs actief is op Facebook. Ook Twitter, discussiefora en blogs werden in 2012 populairder onder agrariërs. 74 procent van de agrariërs die actief zijn op Social Media gebruikt deze ook zakelijk, vooral om het nieuws in de agrarische markt en het nieuws over producten en machines in de gaten te houden. Uit het onderzoek van AgriDirect kwam naar voren dat boeren er steeds meer voor open staan om leveranciers te volgen of informatie van hen te ontvangen via Social Media. 35 procent van de agrariërs die actief zijn op Social Media, is (zeer) geïnteresseerd om leveranciers te volgen. Bovendien is 44 procent van hen (zeer) geïnteresseerd in het ontvangen van informatie via Social Media. Ondanks de voorzichtige adaptie van moderne communicatiemiddelen is het niet zo dat de bedrijfsvoering in de agrarische sector stilstaat. Boerenbedrijven hebben zich voortdurend aangepast aan veranderende omstandigheden. Leveranciers doen er dan ook goed aan na te denken over de toekomst en hoe zij de inzet van apps en Social Media in de communicatie met boeren in de toekomst verder kunnen uitbreiden ten voordele van de boer. Het spreekwoord als er één schaap over de dam is is immers niet voor niets op het platteland ontstaan. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 6

8 3. Bedrijfsinformatie Uniek aan de agriketen is dat alle partijen afhankelijk zijn van die ene ondernemer: de boer. Dat houdt ook in dat de marktomstandigheden waar boeren mee te maken hebben, direct effect hebben op de totale keten. Om de keten als geheel te optimaliseren is onderlinge samenwerking daarom van cruciaal belang. Het delen van informatie binnen de gehele keten vormt een belangrijk onderdeel van die samenwerking. Consumenten zijn al steeds meer gewend aan het beschikbaar stellen van persoonsgegevens en het delen van persoonlijke informatie als het gaat om de relatie met bijvoorbeeld hun bank of verzekeraar, of bij het (online) kopen van producten. Ondanks de discussie over privacy in deze, is het fenomeen van het ter beschikking stellen van gepersonaliseerde data, zoals de vraag naar een bepaald product of het delen van ervaringen in ruil voor op maat gemaakte aanbiedingen, een sterk toenemende trend in het consumeren. Een gezamenlijke studie tussen IPG Mediabrands en Microsoft (2013) heeft vastgesteld dat ondanks het feit dat consumenten niet elektronisch gevolgd willen worden, 45 procent van hen heeft toegegeven dat zij in de toekomst eventueel bereid zijn persoonlijke gegevens aan hun favoriete merken te verkopen. Bedrijven in de detailhandel zijn erg enthousiast over de mogelijkheden van gedeelde persoonlijke data, die kan gaan leiden tot betere service naar de klant toe. Voordelen Aan de respondenten van dit onderzoek is gevraagd in hoeverre zij voor- of nadelen zien in het delen van bedrijfsinformatie aan derden. Zoals uit figuur7 kan worden opgemaakt, wordt over het algemeen de toegang tot maatwerk als grootste voordeel gezien. 35 procent van de agrarische ondernemers ziet het kunnen krijgen van advies over de bedrijfsvoering dat nauwkeuriger op het bedrijf is afgestemd als een groot voordeel, 21 procent ervaart dat zo voor specifieke informatie, en 12 procent ziet voordeel in op maat gemaakt productaanbod. Voorkeur communicatiemiddel Advies op maat Productaanbod op maat/financieel voordeel Benchmark mogelijkheden Gerichte informatie ontvangen Snellere reactie Proactieve acties Betere onderlinge samenwerking Geeft geen inzicht/ Ziet geen voordelen Figuur 5. Voordelen van het delen van bedrijfsinformatie in % Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 7

9 Nadelen Het merendeel van de respondenten weet duidelijk een of meerdere voordelen van het delen van bedrijfsinformatie te benoemen. Wanneer boeren specifiek gevraagd wordt de nadelen te benoemen, dan ziet het gros (68%) in het geheel geen nadelen. Bij de nadelen die worden genoemd ligt de nadruk op de vrees dat de informatie niet gebruikt wordt waarvoor die is bedoeld. Boeren zijn dan toch voornamelijk bang hun privacy te verliezen (23%), dat derden met de informatie aan de haal gaan (3%) of dat ze in de relatie met de leverancier de controle kwijtraken (4%). Nadelen van het delen van bedrijfinformatie Ziet geen nadelen Tijdrovend Bemoeienis over bedrijfsvoering door leverancier Misbruik door derden Vendor lock-in Teveel controler vanuit leverancier Spam Gebrek aan Privacy Figuur 6. Nadelen van het delen van bedrijfsinformatie in % Wanneer we de nadelen verder uitsplitsen per soort leverancier, dan kan worden opgemerkt dat met name aan het delen van informatie met vee-leveranciers de minste nadelen wordt toegekend, 76 procent van de respondenten ziet geen nadelen bij veeleveranciers. Ook de angst voor gebrek aan privacy is bij vee-leveranciers het kleinst (16%). Nadelen van het delen van bedrijfinformatie per leverancier Gewassen Gebrek aan Privacy Vee Spam Teveel controler vanuit leverancier Materieel Vendor lock-in Misbruik door derden Bemoeienis over bedrijfsvoering door leverancier Tijdrovend Ziet geen nadelen Conclusie Figuur 7. Voor- en nadelen per leveranciers in % De boer als gedeelde doelgroep vraagt om informatiedeling tussen de verschillende partijen in de agriketen. Het delen van informatie maakt het namelijk mogelijk om extra waarde toe te voegen aan die informatie, met als uitkomst dat de ondernemer aan het einde van de keten optimaal bediend wordt. Er kan verondersteld worden dat boeren een steeds groter wordende behoefte hebben aan (management)informatie, waarmee zij het reilen en zeilen op hun bedrijf ad hoc kunnen bijsturen. Toch blijkt uit het onderzoek dat er onder boeren zelf nog beperkt besef is over dit voordeel. Advies, informatie en producten op maat worden nog altijd als grootste voordelen gezien, terwijl er nog legio andere mogelijkheden zijn waarmee boeren voordeel kunnen doen voor hun bedrijfsvoering wanneer zij meer informatie over die bedrijfsvoering delen. Denk aan zaken als het signaleren en bepalen van de impact van epidemieën en de optimalisatie van producten. Net als partijen in andere sectoren beschikken tussenhandelaren, leveranciers en producenten binnen de agrisector inmiddels al over een schat aan (digitale) informatie. Over de gehele keten bezien, bieden die gegevens heel veel nieuwe inzichten die een directe bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de totale bedrijfsvoering van de klant, oftewel de boer. Daar ligt dan ook een grote kans voor de keten. Door al die gegevens over de gemeenschappelijke doelgroep met elkaar te delen, kan de keten als geheel zoveel meer voor de doelgroep gaan betekenen. Dit zorgt voor de welbekende win-winsituatie. De boer zelf speelt hierin echter ook een grote rol. Er zal door de keten dan ook extra aandacht moeten worden gevestigd op de voordelen die boeren net als consumenten kunnen ervaren door meer over zichzelf en hun bedrijf aan derden beschikbaar te stellen. Wat deze voordelen voor boeren én leveranciers zijn staat beschreven in de whitepaper B2B: Business-to-Boer. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 8

10 4. Relatie In tegenstelling tot de hang naar traditionele waarden en communicatie, zijn leveranciers en producenten binnen de agrarische sector de laatste decennia efficiënter of fabrieksmatiger gaan werken. Waar vroeger een accountmanager maandelijks of zelfs wekelijks langskwam voor advies, wordt dat steeds vaker teruggebracht naar één of twee keer per jaar en is de communicatie kort en krachtig en steeds vaker online. De valkuil bestaat dat de ketenpartijen de persoonlijke relatie met de boer daarmee steeds verder uit het oog gaan verliezen. In dit onderzoek is boeren gevraagd wat zij vandaag de dag belangrijk vinden in de relatie met hun leverancier. Hieruit blijkt dat die relatie nog altijd niet aan traditionele waarden heeft ingeboet. Als belangrijkste punt in de relatie met hun leverancier wordt de leverbetrouwbaarheid genoemd (70%), gevolgd door een goede onderlinge verstandhouding met goede communicatie (34%). Toch benoemt een op de drie respondenten meer zakelijke aspecten als uitgebreide kennis van de branche (20%) en begrip van de bedrijfsvoering (10%) ook als belangrijk in de relatie met hun leverancier. Voorkeur communicatiemiddel Goede communicatie/ verstandhouding Uitgebreide kennis Begrip van mijn Business Aanbod op maat Leverbetrouwbaarheid Innovatievermogen Prijs Kwaliteit van Service Weet niet Figuur 8. Belangrijkste aspect in relatie met leverancier in % Kijken we naar de verschillen per leverancier als het gaat om de belangrijke aspecten in de relatie, dan zijn er geen opvallende verschillen te benoemen, enkel dat bij gewassenleveranciers meer wordt gelet op prijs en bij vee-leveranciers meer op onderlinge verstandhouding. Belangrijke aspecten in relatie met leverancier, per leverancier Goede communicatie/ verstandhouding Uitgebreide kennis Begrip van mijn Business Aanbod op maat Leverbetrouwbaarheid Innovatievermogen Prijs Kwaliteit van Service Weet niet Gewassen Vee Materieel Figuur 9. Belangrijkste aspect in relatie met leverancier, per leverancier in % Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 9

11 Ergernissen Geen enkele leverancier wil natuurlijk dat een klant zich aan hem ergert. In de nauwe relaties die boeren met hun leveranciers onderhouden, ontstaat er echter wel eens wat wrijving. Het boerenbedrijf draait immers dag en nacht door, kortom: tijd is geld. Wellicht is dat de achterliggende reden dat het niet nakomen van afspraken als grootste ergernis naar voren komt op de vraag waar ergert u zich het meest aan in de relatie met uw leverancier?. Eén op de drie boeren noemt dit als grootste ergernis. Drammerigheid of zeuren staat op nummer twee in de ergernissen-top 5, op de voet gevolgd door onaangekondigd langskomen. De vierde grote ergernis is wanneer de boer zich door zijn leverancier niet serieus genomen voelt en de ergernis die de top 5 afsluit, sluit daar enigszins op aan met leveranciers die onduidelijke of onvolledige informatie verstrekken. Afspraken niet nakomen Top 5 - Ergenissen Drammerigheid Onaangekondigd langskomen Niet serieus genomen worden Onduidelijke/ onvolledige informatie verstrekken Figuur 10. Grootste ergenissen Op de vraag wat een reden zou zijn om de relatie met een leverancier ook echt te beëindigen, is het niet nakomen van afspraken nog altijd doorslaggevend. Slechte kwaliteit en prijs komen in de top 5 van ergernissen niet voor, maar zijn duidelijk wel redenen om de relatie met een leverancier niet verder voort te zetten. Afspraken niet nakomen Top 5 - Redenen om relatie te beëindigen Slechte verhouding Slechte kwaliteit Te duur Niet serieus genomen worden Conclusie Figuur 11. Redenen om relatie met leverancier te beëindigen. Wanneer we kijken naar de maatschappij als geheel, dan worden samenwerking en het aangaan en onderhouden van waardevolle relaties steeds belangrijker. Dit blijkt onder meer uit het feit dat communities tegenwoordig steeds belangrijker worden. Mensen willen, anders dan de tijdgeest wellicht doet vermoeden, het gevoel hebben tot een groep te behoren en zich verbonden voelen. Goede momenten delen we massaal via communities als facebook en twitter. Met de huidige economische ontwikkelingen op de achtergrond, neemt het belang van customer relationship management (CRM) hierbij navenant toe. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de agrarische sector. Maar hoe speelt de agriketen in op zijn bijzondere relatie met de boer? Uit ons onderzoek blijkt dat er voor leveranciers in de agrarische sector nog altijd veel kansen liggen in het bouwen aan persoonlijke relaties met hun klanten. Persoonlijk contact en een goede verstandhouding worden immers als belangrijkste graadmeters voor een goede relatie gezien. In de optiek van professor Steven van Belleghem (2012) is het zaak dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat klanten connected worden met hun organisatie en vice versa. Organisaties zullen zelfs succesvoller zijn wanneer de relatie met hun doelgroep persoonlijk is. Het vereist aan de ene kant een compleet beeld van wie die klant is, en aan de andere kant zo stelt Van Belleghem vereist het directe betrokkenheid bij die klant en zijn (latente) probleem. En directe betrokkenheid vraagt om direct contact met de klant. Ondanks de modernisatie en het ontwikkelen van efficiëntere communicatiemiddelen is het dan ook zaak dat agrarische leveranciers de persoonlijke relatie met de boer niet uit het oog verliezen. Het komt er op neer dat alle processen of het nu om communicatie gaat of om het productieproces zodanig zijn ingericht dat ze altijd rekening houden met de wensen en behoeften van de klant. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 10

12 5. Advies voor partijen in de agriketen Agrarisch ondernemers in Nederland hebben opvallend genoeg nog altijd een hang naar traditionele communicatie en hechten veel waarde aan persoonlijk contact en relaties. Ze ergeren zich aan drammerigheid en leveranciers die hun afspraken niet nakomen, en zijn zelfs bereid hun relatie met een leverancier te verbreken wanneer de ouderwetse klik er niet meer is. Wanneer het gaat over het delen van informatie met hun leveranciers zijn boeren echter wat terughoudender en hebben ze moeite te benoemen welke concrete voordelen het delen van bedrijfsinformatie hen op kan leveren. Op dat gebied is er dan ook nog flink wat pionierswerk te doen voor de partijen in de agrisector. Toch gaat de vooruitgang ook aan boeren niet voorbij. De boer anno 2013 is een moderne, zakelijke ondernemer. Hij is veeleisend en dat is terecht. Aan de ene kant vormen zijn bedrijf en zijn gezin de spil van zijn bestaan, wat maakt dat zijn werk altijd persoonlijk is, aan de andere kant is er de noodzaak tot efficiency en modernisatie, die ervoor zorgen dat ook boeren gebruik maken van moderne (communicatie)middelen en informatie die hen daarbij ondersteunt. Deze combinatie van modernisatie en traditie is belangrijk in de relatie tussen de boer en zijn leveranciers. Tussenhandelaren, producenten en distributeurs zullen hun aanpak daar dan ook op in moeten richten en op zoek moeten gaan naar een persoonlijke aanpak die niet voorbij gaat aan moderne (technologische) ontwikkelingen. Bij CRM Partners geloven we dat organisaties succesvoller zijn wanneer de relatie met hun doelgroep persoonlijk is. Het maakt immers dat je als leverancier of producent echt betrokken bent bij wat klanten, of ze nu boer zijn of niet, nu echt willen en bezighoudt. Het aangaan van persoonlijke relaties zal bepalend zijn voor de toekomst van de agriketen. Persoonlijke relaties zorgen voor verbondenheid en betrokkenheid, en zijn een voedingsbodem voor loyaliteit. Het kan er bovendien voor zorgen dat boeren zich verder committeren aan de keten en meer gaan besteden in de keten als geheel. Een aanpak die daarop gericht is maakt de keten als geheel iedere dag sterker. Meer weten over de rol van informatiedeling in de agriketen voor een succesvolle relatie met de boer? Lees dan onze whitepaper business to boer. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 11

13 6. Over CRM Partners Serving true customer needs dat is wat CRM Partners mogelijk maakt. Persoonlijk contact met de doelgroep is daarbij de leidraad voor succes. CRM Partners is in Nederland marktleider op het gebied van customer relationship management en implementaties van het Microsoft Dynamics CRM platform. Met consultancy, technische ondersteuning en training worden organisaties geholpen bij een volledige integratie van CRM in hun bedrijfsprocessen. De focus van CRM Partners ligt op drie markten: Agri, Finance en Members en organisaties in deze branches krijgen via unieke labs toegang tot een breed scala aan diensten, oplossingen en kennis. Klanten als VNO NCW, LTO Noord, FME CWM, KNMG en MKB Nederland kozen al voor CRM Partners. CRM Partners is Microsoft Certified Gold CRM Partner en lid van de President s Club en de Inner Circle van Microsoft Dynamics. In 2013 ontving CRM Partners de titels CRM partner of the year finalist en Country partner of the year finalist en nam het bedrijf de Partner of Western Europe Award in ontvangst. Meer informatie over CRM Partners? Bezoek de website of volg CRM Partners op Facebook LinkedIn Twitter. Copyright CRM Partners, Alle rechten voorbehouden. De informatie in deze whitepaper is met zorg samengesteld. Toch kan CRM Partners geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in deze whitepaper. CRM Partners is handelsmerken of geregistreerde handelsmerk van CRM Partners Group BV. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 15

14 Bronvermelding. In alfabetische volgorde AgriDirect, Onderzoek Social Media & smartphonegebruik in de agrarische sector, 2012 Belleghem, S. van, The Conversation Company, 2012 CBS, Landbouw cijfers, PSFK Labs, How brands get shoppers to volunteer their personal data, Onderzoeksrapport Wat verwachten boeren van hun leveranciers? 16

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging?

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Wat willen leden van hun vereniging? Ledenorganisaties maken grote veranderingen door. Leden zijn niet meer automatisch voor hun hele leven lid van

Nadere informatie

Kansen door de Zorgplicht

Kansen door de Zorgplicht Kansen door de Zorgplicht Hoe financiële dienstverleners de zorgplicht voor zich kunnen laten werken Kansen door de zorgplicht. Op 15 mei 2013 kondigde de Minister van Financiën aan dat er een algemene

Nadere informatie

Inhoud. 1 Making Business Personal. 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft. 3 Microsoft Dynamics CRM 2013. 4 Microsoft Dynamics

Inhoud. 1 Making Business Personal. 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft. 3 Microsoft Dynamics CRM 2013. 4 Microsoft Dynamics Making Business Personal Microsoft Dynamics CRM 2013 Inhoud. 1 Making Business Personal CRM Partners & Persoonlijke relaties 4 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft Devices & Services 6 3 Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Vijf trends onlosmakelijk verbonden

Vijf trends onlosmakelijk verbonden Inleiding Selfservice, omnichannel, mobile, social en big data Vijf trends met nu al een overweldigende impact op de samenl eving. En dat terwijl deze trends eigenlijk nog in de kinderschoenen staan. Live-chat

Nadere informatie

Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 7 trends om rekening mee te houden. Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 1/17

Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 7 trends om rekening mee te houden. Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 1/17 Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 7 trends om rekening mee te houden Verzekeraars op weg naar de digitale wereld 1/17 Inleiding De verzekeringssector is sterk aan veranderingen onderhevig. Niet

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail 0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl de consument van 2015 cross channel retail de consument van 2015 cross channel retail 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Social CRM wordt volwassen

Social CRM wordt volwassen Social CRM wordt volwassen Gebaseerd op de gelijknamige white paper van Paul Greenberg, met toestemming De revolutie die is ontstaan op het vlak van communicatiemogelijkheden heeft een effect op ons dagelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

ONS ONDERBUIKGEVOEL ALS GROOTSTE BEDRIJFSRISICO

ONS ONDERBUIKGEVOEL ALS GROOTSTE BEDRIJFSRISICO ONS ONDERBUIKGEVOEL ALS GROOTSTE BEDRIJFSRISICO Het belang van de juiste beslissing Publicatiedatum: augustus 2013 qlikview.com Of je nu ondernemer, bestuurder of manager bent van een organisatie, we zijn

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

samen voorbereid op de toekomst

samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst INHOUD 4. Voorwoord door Bernard Wientjes 6.

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie