Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2010-2014"

Transcriptie

1 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan Sterk in bevolkingsonderzoeken

2 De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken en kernwaarden 6 2. Ambitie 2.1 Productietargets halen 2.2 Ambitie Hoe pakken we het aan? Focus 2010: Consolideren 4.1 Consolideren Afronden van de fusie Digitalisering 4.2 Planning overige beleidsthema s BIJLAGE 1. Omgevinganalyse B1.1 Meest relevante externe ontwikkelingen B1.2 Externe ontwikkelingen algemeen 1. Politieke/juridische omgeving 2. Marktwerking in de zorg 3. Veranderingen in het bevolkingsonderzoek 4. Ontwikkelingen in de relatie naar cliënten, cliëntenorganisaties 5. Ontwikkelingen in de organisatie en randvoorwaarden binnen het bevolkingsonderzoek BIJLAGE 2. Interne analyse B2.1 Huidige activiteiten B2.2 Huidige situatie en interne ontwikkelingen B2.3 Algemene interne ontwikkelingen Colofon Beleidsplan Bevolkingsonderzoek Zuid Tekst: Mark Steinbusch Uitgave: juli 2010 Vormgeving en drukwerk: DRD Support BV

3 Voorwoord Bevolkingsonderzoek Zuid is de organisatie die vanaf 1 januari 2009 het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en baarmoederhalskanker uitvoert in Noord-Brabant en Limburg. Deze nieuwe organisatie is ontstaan uit een fusie tussen de 3 screeningsorganisaties Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid (BOBZ), Stichting Kankerpreventie en screening Limburg (SKsL) en de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Noord Brabant/Noord Limburg (SBBHK NB/NL). Deze stichtingen nemen vanaf de start van de 2 bevolkingsonderzoeken naar kanker de screening in beide provincies voor hun rekening. Deze fusie is het gevolg van het traject Versterking Infrastructuur Kankerscreening (VIKS) dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in hebben gezet om een robuuste en toekomstbestendige structuur te realiseren ten behoeve van de huidige en toekomstige screening op het gebied van kanker. Met trots presenteren wij u dan ook dit beleidsplan voor de periode Het beleidsplan geeft op hoofdlijnen aan waar Bevolkingsonderzoek Zuid in 2014 wil staan en hoe de organisatie daar wil komen. Het beleidsplan dient als leidraad voor de komende jaarplannen. De Raad van Bestuur en het Managementteam (MT) wilden bij het opstellen van het beleidsplan nadrukkelijk de mening van de medewerkers betrekken. Daarom organiseerden we in maart 2009 een aantal beleidsbijeenkomsten waarin alle medewerkers een bijdrage konden leveren aan het beleidsplan. Ook namen we de mening van de cliënt mee via consultatie van de Borstkankervereniging Nederland en Stichting Olijf. Daarnaast raadpleegden we onze belangrijkste ketenpartners en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. In dit meerjarenbeleidsplan houden we uiteraard rekening met wat het fusiedocument beschrijft. In hoofdstuk 2 formuleren we de missie van de organisatie en benoemen we de kerntaken en kernwaarden. Op basis van 3 invalshoeken ( cliënten en ketenpartners, medewerkers en continu verbeteren ) geven we in hoofdstuk 3 de ambitie voor de komende jaren weer. Vervolgens vertalen we deze ambitie in hoofdstuk 4 in doelstellingen en voorzien deze van de belangrijkste middelen en de bijbehorende prestatie-indicatoren. Hoofdstuk 5 richt zich op de korte termijn: het afronden van de fusie in Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Zuid juni

4 1. Missie, visie, kerntaken en kernwaarden Onze Missie Wij willen met de uitvoering van bevolkingsonderzoeken een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de sterfte aan kanker en het realiseren van gezondheidswinst. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt zorgvuldig en efficiënt en is daarmee een betrouwbare partner voor andere partijen in de keten. Om de cliënt zoveel mogelijk te ondersteunen in het belastende traject van verwijzing, zijn er werkafspraken gemaakt met het vervolgtraject (mammapoli en gynaecologie). Wij hebben zicht op de kwaliteit van het vervolgtraject en ondersteunen, indien gewenst, bij de verwijzing. Wij evalueren en verbeteren niet alleen onze eigen processen, maar stellen ook onze data ter beschikking voor onderzoek ter verbetering van de screening en de bestrijding van kanker in het algemeen. Wij vinden het belangrijk om ondersteuning te verlenen aan innovaties op het gebied van de screening. Wij zijn expert in bevolkingsonderzoeken en daardoor in staat om soepel nieuwe bevolkingsonderzoeken te implementeren. Onze kerntaken Bevolkingsonderzoek Zuid doet dit door: Het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken die de overheid aanbiedt in de regio Noord-Brabant en Limburg. Het evalueren en verbeteren van deze bevolkingsonderzoeken. Het faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de preventie van kanker. Onze kernwaarden Wij hanteren in ons werk een aantal kernwaarden: deskundig, cliëntgericht en zorgvuldig. Daar staan we voor en daar gaan we voor. Zowel in het contact met onze cliënten als met onze collega s binnen en buiten de organisatie. Bevolkingsonderzoek Zuid past bij haar bestuur en toezicht de Zorgbrede Governancecode toe. Onze visie en ambitie Om onze missie te realiseren, is het noodzakelijk de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken. Daarnaast is een uitstekende kwaliteit van het onderzoek van belang en tenslotte een goede diagnose en behandeling van de cliënten die Bevolkingsonderzoek Zuid verwijst. Daarom zijn zicht op de wensen van de cliënt, beschikken over deskundige en gemotiveerde medewerkers, state of the art technologie en een prima samenwerking met de andere partijen in de keten voor Bevolkingsonderzoek Zuid belangrijke voorwaarden voor succes. Bevolkingsonderzoek Zuid is een aantrekkelijke werkgever. Wij hebben voldoende personeel dat adequaat is opgeleid en gemotiveerd is om een zo goed mogelijk product te leveren. We meten frequent de cliënttevredenheid om op basis van de uitkomsten onze processen voortdurend te verbeteren. Dat zorgt voor een steeds hogere cliënttevredenheid. 6 7

5 2. Ambitie In dit hoofdstuk geven we aan waar we met Bevolkingsonderzoek Zuid over 5 jaar willen staan. Deze ambities beschrijven we in hoofdstuk 3.2 aan de hand van 3 invalshoeken. Continu verbeteren 7. In bezit van vereiste keurmerken. 8. Voldoen aan de geldende standaard bij de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren. 9. Optimaliseren van de organisatiestructuur en de processen. 10. Professionele ICT-omgeving binnen de organisatie en invloed op landelijk ICT-beleid in kankerscreening. 11. Inzicht in het effect van de bevolkingsonderzoeken in termen van ontwikkeling van incidentie en sterfte. 12. Meewerken, bevorderen, bekend maken en toepassen van (wetenschappelijk) onderzoek en bijdragen aan innovaties. 13. Snelle en gedegen implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken. Cliënten en ketenpartners Medewerkers Continu verbeteren Voor een overzicht van relevante externe en interne ontwikkelingen die van invloed zijn op onze beleidskeuze verwijzen wij naar Bijlage 1 en Bijlage Productietargets halen Om onze missie en de continuïteit van onze organisatie te realiseren is het essentieel om jaarlijks het aantal onderzoeken te verrichten dat we met de subsidieverstrekker afspreken. Daarop richten we dan ook het grootste deel van de beschikbare menskracht en middelen. 2.2 Ambitie Bevolkingsonderzoek Zuid heeft voor de komende jaren de volgende ambities. Cliënten en ketenpartners 1. Hoge cliënttevredenheidscores. 2. Herkenbare en betrouwbare organisatie met een positief imago: afgesproken productietargets halen; doelmatig werken. 3. Opkomstverhoging: hogere opkomst van huidige non-responders met een verhoogd risico op baarmoederhalskanker. 4. Verbetering samenwerking met het diagnose- en behandeltraject. Medewerkers 5. Medewerkers beschouwen Bevolkingsonderzoek Zuid als een aantrekkelijke werkgever. Er is extra aandacht voor: arbeidsomstandigheden en werklast; opleidingen; organisatie en communicatie. 6. Voldoende en bekwaam personeel: opleiding, bij- en nascholing. 8 9

6 Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Maatstaf Norm 3. Hoe pakken we het aan? Cliënten en ketenpartners 1) Hoge cliënttevredenheid De cliënten waarderen de dienstverlening van Bevolkingsonderzoek Zuid. Bij een landelijk uitgevoerd cliënttevredenheidsonderzoek horen wij bij de 2 beste screeningsorganisaties van het land. In dit hoofdstuk is onze ambitie vertaald in 20 concrete doelstellingen. Deze beschrijven we in het overzicht op de volgende pagina s. Daarbij gaan we per doelstelling op hoofdlijnen in op de manier waarop we de doelen willen bereiken en hoe we meten of dat lukt. 1. In cliënttevredenheid scoort Bevolkingsonderzoek Zuid in 2014 in de top 2 van de screeningsorganisaties van Nederland. Op basis van de resultaten van periodieke cliënttevredenheidsmetingen, klachten- en reactieanalyse, audits en cliëntenpanels vindt een continue verbetering van de dienstverlening plaats. Periodieke evaluatie cliënttevreden- heid van cliënten jaar (elke 3 jaar landelijk) en cliënten jaar (BMHK). Benchmark met andere screenings- In Top 2 van de screeningsorganisaties. organisaties. Cliëntenpanels. Klachtenanalyse. 2) Positief imago Wij zijn een betrouwbare (leverings-)partner voor de overheid. Wij realiseren de afgesproken productietargets en werken doelmatig. Klanten zijn van mening dat wij een kwalitatief goed product leveren en hebben een positieve associatie bij de naam Bevolkingsonderzoek Zuid. 2a Bevolkingsonderzoek Zuid realiseert jaarlijks het aantal onderzoeken dat ze met de subsidieverstrekker afspreekt. Materiaal en personeel stemmen we af op de te bereiken targets. We werken binnen de door het RIVM vastgestelde financiële kaders. Meting uitnodigingen en productie. Vergelijking realisatie versus begroting. Aantal geplande onderzoeken uit vastgestelde begroting. 2b In 2014 is de positieve naamsbekendheid (spontaan en geholpen) van Bevolkingsonderzoek Zuid bij (potentiële) cliënten, potentiële medewerkers en ketenpartners met 20% gestegen ten opzichte van de resultaten uit een nulmeting in Uitvoeren van een jaarlijks geactualiseerd communicatieplan gericht op bekendheid en een betrouwbaar imago. Aandacht voor: Herkenbaarheid: - website en huisstijl intern en extern; - gemeenschappelijk imago (intern) creëren. Betrouwbaarheid door: - getallen zichtbaar maken, certificering, afspraken nakomen, efficiënt werken; - vaststellen en invoeren gewenste normen en waarden. Communicatie naar derden/ stakeholders verbeteren. Beoordeling door ketenpartners. Arbeidsmarkt- communicatieplan opstellen en uitvoeren. Invoeren centraal relatie management. Nulmeting over naamsbekendheid in 2011 en 2014 door (telefonische) enquête. Evaluatie communicatieplan. Effectiviteit communicatiemiddelen testen. Enquête over onze kwaliteit bij leveranciers. 20% hogere score dan resultaat in Doelen in communicatieplan. Voldoende scoren in enquête. Verbeterpunten vorige meting zijn aangepakt

7 Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Maatstaf Norm Maatstaf Norm 3) Hoge opkomst Om de doelstelling van de screening zo goed mogelijk te bereiken, heeft de screeningsorganisatie haar bereikbaarheid en toegankelijkheid aangepast aan de behoefte van haar doelgroep, met extra aandacht voor de non-responders met een verhoogd risico bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 3a In 2014 is de opkomst bij het bevolkingsonderzoek borstkanker tenminste 85%; bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) tenminste 72 %. 3b Bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is de opkomst bij allochtonen, vrouwen met een lage Sociaal-Economische Status (SES) en 30-jarigen in 2014 tenminste met 3% gestegen ten opzichte van een nulmeting in a In 2014 is de aansluiting in de keten conform geldende richtlijnen geregeld met alle mammapoli s en poli s gynaecologie. Verbeteren van voorlichting en bereikbaarheid. Speciale focus op opkomstbevordering van groepen met een hoog risico. Toegankelijkheid bevolkingsonderzoek BMHK vergroten door inrichten uitstrijkcentra. Verbeteren van voorlichting en bereikbaarheid voor allochtonen, 30-jarigen en vrouwen met een lage SES. Verhoging kennisniveau bij doelgroep. Toegankelijkheid bevolkingsonderzoek BMHK vergroten door inrichten uitstrijkcentra. In 2012 samenwerkingsafspraken met één mammapoli als pilot en daarna uitbreiden van afspraken. MASS trial\bob+ tussenstap voor twijfelgevallen borstonderzoek zodat binnen 48 uur duidelijk is of cliënt als patiënt een traject vervolgt. Deelname aan een project om de beelduitwisseling tussen screeningsorganisatie en de ziekenhuizen te verbeteren. Uitwisselen van laboranten, kennis en voorlichting. Ketenpartners informeren over de resultaten van bevolkingsonderzoek. Extra aandacht voor ziekenhuizen die geen screeningsradiologen hebben. Resultaten ketenpartners inzichtelijk maken. Meting opkomst. Meting van de opkomst voor 30- jarigen (bevolkingsonderzoek BMHK), allochtonen en lage SES. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen: - aantal samenwer- kingsafspraken; - aantal ziekenhuizen aangesloten op een Onderzoek naar realisatie geldende richtlijnen in Jaarlijks vooraf vast te stellen systeem van automatische beelduitwisseling. opkomstpercentage. Jaarlijks vooraf vast te stellen stijging van de opkomst bij de betreffende doelgroepen. 4) Verbetering samenwerking met diagnose en behandeltraject Van belang voor het bereiken van de missie is dat de gehele keten optimaal functioneert. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt bij alle bevolkingsonderzoeken samen in het organiseren van goede ketenzorg en wordt gezien als een betrouwbare ketenpartner die ook zicht heeft op de kwaliteit van haar ketenpartners. Bevolkingsonderzoek Zuid heeft een intensief contact met de betreffende poli s, (mammapoli en gynaecologie) waardoor de cliënten naar wens verwezen worden. Met alle mammapoli s en poli s gynaecologie zijn schriftelijke afspraken gemaakt. Alle ziekenhuizen die willen meewerken zijn in 2014 aangesloten. Overzicht geldende richtlijnen in aansluiting keten. 4b In 2014 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid zicht op de mate waarop de richtlijn wordt nageleefd in het natraject van beide huidige bevolkingsonderzoeken. 4c In 2014 adviseert de screeningsorganisatie de cliënten, indien zij dit wensen (in samenwerking met de huisarts), bij de keuze van het vervolgtraject. Medewerkers 5 In 2014 is 90% van de medewerkers tevreden over: - arbeidsomstandigheden en werklast; - opleidingen; - organisatie en communicatie. In 2011 in samenwerking met de Integrale Kankercentra (IKC s) een systeem van visiteren van het diagnose- en behandeltraject na het bevolkingsonderzoek borstkanker opzetten in de gehele regio en vanaf 2012 uitvoeren. In samenwerking met de IKC s in de gehele regio een systeem van visiteren van het diagnose- en behandeltraject na het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker opzetten en vanaf 2013 uitvoeren. Op basis van de resultaten van visitaties een adviessysteem ontwerpen en implementeren. Maatregelen uit Nationaal Programma Kankerbestrijding onderzoeken en eventueel implementeren. Opzetten en uitvoeren van een HR-beleidsplan met speciale aandacht voor genoemde onderwerpen. Coachen leidinggevenden. Invulling geven aan leeftijdsbewust personeelsbeleid. Trainingen cliëntvriendelijkheid en grenzen stellen. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen: - aanwezigheid systeem van visiteren; - beschikbaarheid van gegevens uit natraject. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen. Er is een adviessysteem beschikbaar. Ziekteverzuimpercentage per afdeling. Periodieke evaluatie bij medewerkers. Evaluatie HR-beleidsplan. Er is voor elk bevolkingsonderzoek een systeem van visiteren. Van alle ziekenhuizen die meewerken zijn de benodigde gegevens beschikbaar. Vrouwen in ten minste 1 regio rondom een beoordelingseenheid kunnen in 2014 gebruikmaken van adviezen van de screeningsorganisatie. 5) Tevreden medewerkers Bevolkingsonderzoek Zuid is een aantrekkelijke werkgever met goede leidinggevenden, prettige collega s en met oog voor de menselijke maat. De werksfeer ondersteunt de kwaliteit van de dienstverlening. Maximaal 5%. Regelgrens: + 1%. 75% is tevreden. Doelen in HRbeleidsplan

8 Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Maatstaf Norm Maatstaf Norm 6) Voldoende en bekwaam personeel Er werken voldoende taakvolwassen en deskundige medewerkers. Zij voelen zich verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het gehele werkproces. Dit is een voorwaarde om de afgesproken productietargets te kunnen halen. De deskundigheid wordt onderhouden door opleiding en continue scholing op het vakgebied. Speciale aandacht is er voor het verwachte tekort aan screeningslaboranten. 6a Bij alle functies zijn voldoende medewerkers beschikbaar om de gestelde productietargets te kunnen realiseren. Arbeidsmarktcommunicatieplan opstellen en uitvoeren, met name gericht op laboranten. Adviezen landelijke werkgroep Capaciteit onderzoeken en indien gewenst uitvoeren. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot functiedifferentiatie onderzoeken en eventueel implementeren. Aantal fte van administratie per aantal onderzoeken bepalen. Aantal fte van laboranten per aantal onderzoeken bepalen. Vastgesteld aantal onderzoeken per fte administratie borstkanker en voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Vastgesteld aantal onderzoeken per fte laboranten. 7b De ketenpartners binnen het primaire proces voldoen vanaf 2012 aan alle normen en richtlijnen die Bevolkingsonderzoek Zuid stelt en die landelijk gelden. Via een structureel verbeterprogramma voor de radiologische dienstverlening bewerkstelligen dat de beoordeling door radiologen (detectie en positief voorspellende waarde) minimaal conform het landelijk gemiddelde is. Visitaties door regionaal coördinerend patholoog (RCP). Beleid vaststellen om de rol van de zelfuitnodigende huisarts bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te optimaliseren. Periodieke meting aan de hand van normen uit het contract met de radiologen. Visitatierapporten van RCP beoordelen. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen door middel van onderzoek bij huisartsen. Alle gecontracteerde partijen voldoen in 2012 aan de gestelde normen in het contract. Alle laboratoria zijn gevisiteerd en voldoen aan de minimale eisen van de NVvP. 70% van de zelfuitnodigende huisartsen werkt volgens de afspraken met de screeningsorganisatie. 6b In 2014 voldoet 90% van alle medewerkers aan de functiekwaliteitseisen die Bevolkingsonderzoek Zuid heeft vastgesteld. Functioneringsgesprekken met een bij de organisatie passend Persoonlijk Opleidings-Plan (POP) introduceren. Werving- en selectieprocedures optimaliseren. Opleidingsbeleid afstemmen op realiseren vastgestelde kwaliteitseisen. Functioneringsgesprek met POP. Realisatie van HRbeleidsvoornemens bepalen. Doelen in HRbeleidsplan. 8) Voldoen aan landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren Om de kwaliteit aantoonbaar te maken levert Bevolkingsonderzoek Zuid betrouwbare gegevens aan voor monitoring en evaluatie van de landelijke screeningsprogramma s. Hoge kwaliteit van uitvoering in combinatie met een efficiënte werkwijze is haar wapen bij en tegen marktwerking. Bevolkingsonderzoek Zuid scoort binnen de kankerscreening hoog op de landelijke vastgestelde prestatie-indicatoren. Deze indicatoren vormen onderdeel van een landelijk toetsingskader, opgesteld door het RIVM en de screeningsorganisaties. Continu verbeteren 7) Voldoen aan alle vereiste keurmerken Bevolkingsonderzoek Zuid wil alle vormen van bevolkingsonderzoek naar kanker in Noord-Brabant en Limburg op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau uitvoeren. Bevolkingsonderzoek Zuid borgt en verbetert hiertoe voortdurend haar eigen kwaliteit en beschikt over alle benodigde keurmerken. Onderdeel van de kwaliteitsborging is organiseren dat de screeningsradiologen, pathologische laboratoria en huisartsen (praktijken) aan de binnen de screening vastgestelde normen voldoen. Voor laboratoria zijn hierbij de NVvP-richtlijnen van belang, voor huisartsen de NHG-standaarden en voor radiologen de richtlijnen die binnen de screening worden vastgesteld én de kwaliteitseisen die in de contracten zijn opgenomen. 7a In 2012 bezit Bevolkingsonderzoek Zuid alle keurmerken die de minister vereist. Deze keurmerken behouden we. Bevolkingsonderzoek Zuid voldoet in 2012 aan alle eisen om HKZ (borstkanker) en ISO (baarmoederhalskanker) gecertificeerd te zijn. Visitaties door externe auditor(s). In bezit van de keurmerken genoemd in het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker (BKK). 8 Bevolkingsonderzoek Zuid voldoet in 2014 aan de dan geldende standaard voor de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren. 9a In 2010 zijn de gewenste besturingsfilosofie, organisatiestructuur en cultuur beschreven. Uitwerken van een managementinformatieplan met aandacht voor een landelijk uniforme meetmethode. Zie 7a en 7b. Onderzoek naar optimale besturingsfilosofie, organisatiestructuur en bijpassende cultuur uitvoeren in 2010 en vervolgens implementeren met aandacht voor communicatie en draagvlak bij medewerkers. Opstellen en uitvoeren van een passend huisvestingsbeleid. Overzicht Landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen. Op alle indicatoren wordt in 2014 tenminste conform de norm gewerkt. 9) Optimaliseren organisatiestructuur en processen De besturingsfilosofie, organisatiestructuur en werkprocessen van Bevolkingsonderzoek Zuid zijn zo vormgegeven dat ze het realiseren van de missie zo goed mogelijk ondersteunen en de kernwaarden optimaal dienen. Plan voor optimale filosofie, structuur en cultuur is uiterlijk in 2013 geïmplementeerd. Huisvestingsbeleid

9 Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Maatstaf Norm Maatstaf Norm 9b Uiterlijk in 2013 zijn de gewenste besturingsfilosofie en organisatiestructuur gerealiseerd. 10 De afdeling ICT binnen de organisatie is in staat om samen met de externe partners alle geautomatiseerde systemen binnen de organisatie operationeel te houden en kan ontwikkelingen volgen en initiëren. Afstemmen van de verschillende werkwijzen bij bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De afdeling facilitaire zaken professionaliseren, onder andere door de interne werkprocessen te verbeteren en eenduidige afspraken te maken met klanten en leveranciers (contractmanagement). Uitvoeren van ICT-beleidsplan: - Systemen (hardware) op één locatie; - Binnen de organisatie processen/ systemen gelijk maken; - Voldoende personele bezetting (gekwalificeerd personeel); - Invloed op externe ontwikkeling organiseren; - Gebruikers in de organisatie opleiden in ICT. Elkaar beter begrijpen door nieuwe medewerkers ICT te laten meelopen bij SE/CE. Up time en werking van de volgende vitale systemen: - kantoorautomatisering; - systeem primaire proces bevolkingsonderzoek borstkanker; - systeem primaire proces bevolkingsonderzoek BMHK. Er is op hoofdlijnen eenzelfde werkwijze bij bevolkingsonderzoek BMHK. Contractmanagement. 10) Professionele ICT en invloed op landelijk ICT-beleid Omdat ICT in toenemende mate een bepalende factor is bij het uitoefenen van onze kerntaken, beschikt Bevolkingsonderzoek Zuid over voldoende eigen ICT deskundigheid in aanvulling op de landelijke en externe ICT-kennis. De afdeling ICT moet voldoende toegerust zijn om te kunnen innoveren en ontwikkelingen te volgen of initiëren. 99% van de tijd is elk systeem in de lucht. 98%. 98%. 12) Meewerken, bevorderen, bekend maken en toepassen van wetenschappelijk onderzoek en bijdragen aan innovatie Naast het uitvoeren en monitoren van de bevolkingsonderzoeken naar kanker levert Bevolkingsonderzoek Zuid ook een actieve bijdrage aan onderzoek en innovaties op het gebied van bevolkingsonderzoeken en andere gebieden waar zij een meerwaarde kan leveren. De gegevens die Bevolkingsonderzoek Zuid verzamelt, vormen binnen de kaders van de privacywetgeving een bron van informatie voor onderzoek op het gebied van kanker. Bevolkingsonderzoek Zuid bevordert tevens het gebruik van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. 12 Bevolkingsonderzoek Zuid werkt aantoonbaar mee aan (wetenschappelijk) onderzoek en innovaties en maakt de resultaten tenminste bekend bij ketenpartners en andere screeningsorganisaties. 13 Bevolkingsonderzoek Zuid implementeert nieuwe bevolkingsonderzoeken binnen de gestelde termijn. Het initiëren van onderzoeksprogramma s op geleide van het landelijke beleidsafstemmingoverleg tussen RIVM en screeningsorganisaties. Onderzoeksprogramma uitvoeren samen met IKC s in de regio via de Werkgroep Onderzoek. Tijdig opstellen van een implementatieplan voor de invoering van de dikkedarmkankerscreening. Overzicht uitgevoerde en lopende onderzoeken/vernieuwingen in het werkgebied van Bevolkingsonderzoek Zuid. 13) Snelle en gedegen implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken Bevolkingsonderzoek Zuid is in staat om snel nieuwe bevolkingsonderzoeken te implementeren, zoals het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen. De jaarlijks geplande onderzoeken worden uitgevoerd. Elk jaar is er ten minste één onderzoek. Er is een plan. Dikkedarmscreening is volgens dit plan ingevoerd. 11) Inzicht in het effect van bevolkingsonderzoek Om na te gaan in hoeverre wij onze missie daadwerkelijk vervullen, is het van groot belang om de ontwikkeling van de incidentie en sterfte aan borst- en baarmoederhalskanker in Noord-Brabant en Limburg te monitoren. Dit geldt ook voor eventuele nieuwe bevolkingsonderzoeken, zoals het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. 11 Er bestaat inzicht in het effect van beide bevolkingsonderzoeken in termen van ontwikkeling van incidentie en sterfte aan borstkanker en baarmoederhalskanker. Onderzoeken of epidemiologisch onderzoek intern of extern belegd moet worden en vervolgens onderzoek naar incidentie en sterfte uitvoeren. Beschikbaarheid cijfers bepalen. Uiterlijk vanaf 2012 zijn cijfers jaarlijks beschikbaar

10 4. Focus 2010: Consolideren 4.1 Consolideren Een solide basis is de belangrijkste voorwaarde om de strategische doelstellingen te realiseren en de missie te volbrengen. Daartoe is een geslaagde samenvoeging van de 3 rechtsvoorgangers van groot belang. Op alle vlakken: de primaire processen, de ondersteunende processen en de randvoorwaarden zoals cultuur en sociaal beleid. Het activiteitenplan 2009 was met name op dit doel gericht. Een aantal activiteiten op dit vlak vindt ook nog in 2010 plaats. Het afronden van de fusie benoemen we niet als apart beleidsthema, maar zal in 2010 nog veel aandacht vragen. Dit geldt ook voor het project digitalisering dat we in de loop van 2010 afronden. Hieronder gaan we beknopt op deze specifieke thema s in Afronden van de fusie Wij willen de fusie afronden in Het is zo ver als de volgende doelen bereikt zijn: Ad ondersteunende afdelingen 1. De arbeidsvoorwaarden zijn geharmoniseerd. 2. De organisatiecultuur is in kaart gebracht en er is, indien nodig, een plan om de cultuur te verbeteren. 3. Alle medewerkers hebben een functiebeschrijving en alle functies een FWG-waardering. 4. De ondersteunende afdelingen hebben hun werkprocessen afgestemd en beschreven. 5. Alle communicatie van de organisatie naar medewerkers, cliënten en ketenpartners is geüniformeerd. 6. De ICT-infrastructuur is geïntegreerd. 7. Er is een organisatiebreed managementinformatiesysteem. 8. De administratie en interne controles zijn beschreven en op orde. 9. Er is een goede structuur voor interne communicatie. Ad baarmoederhalskanker 13. Er is een routeplan ontwikkeld om de verschillende werkwijzen binnen de baarmoederhalskankerscreening op elkaar af te stemmen. 14. Er is een nieuwe betalingssystematiek binnen de subregio Noord-Brabant /Noord-Limburg. 15. Tholen is overgedragen aan Bevolkingsonderzoek Zuid-West. 16. Er zijn contracten met alle laboratoria en de Regionale Ondersteuningsstructuur. Binnen de gestelde doelen heeft het afstemmen van de werkprocessen de hoogste prioriteit bij beide bevolkingsonderzoeken en ondersteunende afdelingen Digitalisering In het tweede kwartaal van 2010 is de borstkankerscreening volledig gedigitaliseerd. Daarmee is de belangrijkste klus geklaard. Aan de digitalisering is echter nog geen einde gekomen, omdat de herstructurering centrale eenheden van 6 naar 4 nog moet worden voltooid. Daarnaast volgt nog een aantal verbeteringsslagen binnen het digitale systeem. 4.2 Planning overige beleidsthema s De kwaliteitsverbetering van de eigen processen is alle komende jaren aan de orde. Vanaf 2011 ligt de focus op het verbeteren van de samenwerking in de keten en het bevorderen van de opkomst van de doelgroep. (Wetenschappelijk) Onderzoek en innovatie zijn in 2010 beperkt. De jaren daarna nemen ze aan betekenis toe. De mogelijke invoering van colonscreening en vernieuwingen in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ad borstkanker 10. Er is een centrale planning voor de borstkankerscreening. 11. De werkprocessen bij de borstkankerscreening zijn geüniformeerd. 12. West-Brabant wordt onder regie van Bevolkingsonderzoek Zuid gescreend

11 B1.2 Externe ontwikkelingen algemeen 1. Politieke/juridische omgeving BIJLAGE 1. Omgevingsanalyse Bij de beleidsbepaling voor de planperiode wil Bevolkingsonderzoek Zuid rekening houden met omgevingsfactoren die voor haar beleidsontwikkeling van groot belang zijn. In paragraaf B1.1 staan de meest relevante externe ontwikkelingen, volgens het Managementteam. Paragraaf B1.2 geeft een algemeen overzicht van externe ontwikkelingen. B1.1 Meest relevante externe ontwikkelingen Het aanbod van screeningsdiensten en de interesse van mensen hiervoor zal in de toekomst stijgen. Hierdoor wordt het belangrijk om de door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoeken goed te presenteren/positioneren waardoor het onderscheid tussen bevolkingsonderzoeken en andere screeningsdiensten duidelijk wordt en blijft. De overheid wil tegenwicht bieden door een goed doordacht, kwalitatief hoogwaardig en veilig pakket aan bevolkingsonderzoeken aan te bieden, dat betrouwbare partners uitvoeren. Deze partners moeten beschikken over een kwaliteitskeurmerk. Binnen de ziekenhuizen vindt, onder het motto concentratie en spreiding, in toenemende mate specialisatie plaats per tumorsoort. Zo ontstaan er bijvoorbeeld gespecialiseerde mammapoli s. De druk op zorginstellingen om transparant te zijn over hun kwaliteit van zorg neemt toe. Kwaliteitsscores van ziekenhuizen worden steeds meer toegankelijk voor publiek. Er is binnen de kankerscreening nog geen marktwerking, maar de druk om hiertoe over te gaan stijgt. ICT speelt een cruciale rol bij de interne processen en in toenemende mate ook in de keten. Er ontstaat een capaciteitsprobleem bij de radiodiagnostisch laboranten. De arbeidsmarkt is krap en binnen 5 jaar vindt een grote uitstroom plaats. De verwachting is dat binnen het werkgebied het aantal vrouwen van 30 tot 60 jaar afneemt. Daarmee neemt ook het aantal uit te nodigen vrouwen af. De leeftijdsgroep 50 tot 75 jaar zal vanwege de vergrijzing in het werkgebied groeien, is de verwachting. Dat betekent een groei van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Mogelijk wordt op termijn de leeftijdsgrens voor het bevolkingsonderzoek borstkanker verlaagd. Een grotere rol van HPV-test kan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker drastisch wijzigen. De Gezondheidsraad geeft hierover in 2011 een advies aan de minister. De toepassing van zelftesten wordt onderzocht. Er verschijnt nog dit jaar een uitgebreid rapport over de beste werkwijzen om de opkomst bij baarmoederhalskankerscreening te bevorderen. Op termijn is de implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken aan de orde. Allereerst de mogelijke invoering van de colonscreening rond Plannen van VWS In haar Kaderbrief Screening benoemt het ministerie van VWS haar belangrijkste aandachtsgebieden: De mogelijkheid van marktwerking; De invoering van een keurmerk bevolkingsonderzoek voor screeningen en zelftesten die buiten de bevolkingsonderzoeken vallen; Dilemma tussen enerzijds de burger beschermen tegen nadelen van bepaalde testen en anderzijds de vrijwillige keuze van de burger respecteren; De kwaliteit van het dienstenaanbod aan in principe gezonde mensen; Informatie aanbieden die de burger helpt bij overwegingen om een test/onderzoek (buiten de bevolkingsonderzoeken) te doen. Dit wordt deels gerealiseerd door duidelijk aan te geven welke overwegingen een rol spelen bij de invoering van bevolkingsonderzoeken. Hierdoor komt meer aandacht voor de nadelen van de bevolkingsonderzoeken. Samenwerking met het RIVM Als agentschap van het ministerie van VWS heeft het RIVM de regie over de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken. In de komende jaren wordt gewerkt aan de verbetering van de publiekprivate samenwerking tussen het RIVM en de 5 screeningsorganisaties. Op advies van een werkgroep met afgevaardigden van de screeningsorganisaties en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM is een beleidsafstemmingoverleg ingesteld. Het is mogelijk ad-hoc projectgroepen in het leven te roepen die opdrachten uit het beleidsafstemmingoverleg uitvoeren. Samenwerking met regionale partijen Steeds vaker merken we dat gemeenten de uitvoering van het bevolkingsonderzoek beïnvloeden met eigen regelgeving. Denk hierbij aan toenemende eisen rondom vergunningen en doorberekenen van kosten aan de screeningsorganisaties, terwijl gemeenten deze eerder bijna als vanzelfsprekend zelf droegen. Een sterkere profilering van het bevolkingsonderzoek dwingt ons mogelijk ook tot afspraken op landelijk niveau met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de voorwaarden waaronder het bevolkingsonderzoek in gemeenten kan/moet plaatsvinden. Aangescherpte wet- en regelgeving Naarmate de activiteiten van het bevolkingsonderzoek in meer robuuste organisaties wordt neergezet, zal wet- en regelgeving op andere manieren van toepassing zijn. Mede doordat de organisaties veel meer zichtbaar zijn, worden ook hogere eisen gesteld aan implementatie van wet- en regelgeving en besluitvorming hierover (zie onder meer de aanbestedingstrajecten, de afvalwaterproblematiek of gevolgen van calamiteiten elders in de zorg die tot nieuwe eisen vanuit bijvoorbeeld de Inspectie voor de Volksgezondheid leiden). 2. Marktwerking in de zorg Toenemende activiteiten van commerciële screeningaanbieders (total body scans) dwingen ons tot een sterke en herkenbare profilering van een veilig, betrouwbaar onderzoek met een uitstekende follow up. Naamgeving en gezamenlijke uitstraling met bijvoorbeeld het logo helpen ons hierbij. Evenals het mogelijk aangaan van stevige relaties met prefered clinics voor follow up-activiteiten

12 Een belangrijk aandachtspunt is de (toenemende) aanbestedingsplicht van de screeningsorganisaties. Deze leidt bij screeningsorganisaties tot een andere inkoopstrategie en soms tot veranderingen in werkwijzen en organisatie die tot weerstanden kunnen leiden. Daarnaast wordt de vraag steeds vaker opgeworpen of de activiteiten van de screeningsorganisaties zelf niet aanbestedingsplichtig zouden moeten zijn. Met andere woorden: Is het ministerie van VWS eigenlijk niet verplicht tot aanbesteding van de activiteiten van het bevolkingsonderzoek? In een rapport van Van Naem & Partners is hier al aandacht aan besteed. Door marktwerking en nieuwe inzichten verandert de gezondheidszorg. De organisatie van de zorg zal de komende jaren veranderen. Preventie krijgt een andere betekenis, wat gevolgen heeft voor de samenwerkingsverbanden die bevolkingsonderzoekorganisaties aangaan met de zorg. Zo is het denkbaar dat de mammacare een specialisatie wordt van een beperkt aantal ziekenhuizen, dat de centra voor diagnostiek in de eerste lijn verder groeien, et cetera. Dit heeft gevolgen voor hoe wij ons tot hen verhouden. Er komt ook steeds meer aandacht voor preventie en vroege opsporing van ziekten. Bepaalde partijen zoals huisartsen zien voor zichzelf een belangrijke rol bij preventie en vroege opsporing. Deze ontwikkeling kan de relatie tussen de screeningsorganisaties en de huisartsen beïnvloeden. Ook burgers, deels de doelgroepen van de bevolkingsonderzoeken, krijgen hierdoor in toenemende mate te maken met preventie en screeningen die professionals aanbieden. Dit kan leiden tot een overdosis aan checks et cetera. Dit kan vervolgens effect hebben op de bereidheid van burgers om mee te doen aan de bevolkingsonderzoeken. De kredietcrisis zal wellicht nog meer nadruk leggen op een efficiënte uitvoering van de bevolkingsonderzoeken. Leveranciers zullen mogelijk onder druk komen te staan. 3. Veranderingen in het bevolkingsonderzoek Vormgeving van de beoordeling van mammogrammen Veranderingen als gevolg van de invoering van de digitalisering leiden tot een nieuwe inrichting van het screeningslandschap. Minder radiologen zullen hun activiteiten in minder beoordelingseenheden uitvoeren. De digitalisering maakt het straks mogelijk de beoordeling fysiek los te koppelen van de regionale omgeving. De openbare aanbesteding van de radiologische diensten zorgt voor een andere toegankelijkheid tot de beoordelingsmarkt. BoB plus /MASS trial In de loop van 2010 onderzoeken we de mogelijkheid om bij doorverwezen cliënten echografisch onderzoek te doen als triage, alvorens tot een definitieve klinische diagnose van borstkanker te komen. Structurele invoering van echo-onderzoek als onderdeel van de screening heeft mogelijk positieve gevolgen voor de belasting van de mammapoli s en de kosten van diagnostiek en behandeling. Nieuwe opzet van bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker In de loop van 2011 wordt aan de minister van VWS een advies van de Gezondheidsraad afgegeven over een veranderde opzet van het bevolkingsonderzoek BMHK. Daarbij zal de test naar de aanwezigheid van oncogene HPV-virussen mogelijk een belangrijke rol spelen en zelfs kunnen leiden tot een wijziging van de uitnodigingsfrequentie van 5 naar 6 jaar. Ook de mogelijkheden van zelftesten door cliënten brengen we nader in beeld. Daarnaast kan het invoeren van het HPV-vaccin gevolgen hebben voor het bevolkingsonderzoek, met name wanneer dit een grotere bescherming gaat geven dan nu het geval is. Aanbesteding op onderdelen van de medische dienstverlening, zoals de cytologische diensten van laboratoria moeten we nader in kaart brengen. Digitalisering/ICT De digitalisering biedt veel mogelijkheden op het gebied van technologische vooruitgang. De borstkankerscreening is hiermee in een nieuw tijdperk beland. Een belangrijke ontwikkeling is de verbetering van de detectie. Een andere is de verbetering van de communicatie met de ketenpartners (verzenden van mammografiebeelden volgens de XDSi-technologie). Er zijn verdere innovaties van de werkprocessen mogelijk waardoor we de bevolkingsonderzoeken sneller en mogelijk anders kunnen inrichten. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een kortere wachtduur tussen het onderzoek en de uitslag of het combineren van verschillende bevolkingsonderzoeken. Tevens kunnen we mogelijkheden creëren voor vervolgonderzoek buiten het ziekenhuis. Kantoorautomatisering en snelle dataverbindingen bieden nieuwe mogelijkheden voor roostering, communicatie (telewerken) en documentenbeheer. Wellicht ook tot minder papiergebruik. De communicatie kunnen we optimaliseren, zowel met de cliënt als met de medewerker. Onder andere door beter gebruik te maken van automatisering en de (organisatie van) communicatie te verbeteren. Bijvoorbeeld met de organisatie van een werkoverleg, et cetera. Nieuwe bevolkingsonderzoeken Op termijn is de implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken waarschijnlijk aan de orde. Allereerst de geleidelijke invoering van de colonscreening rond Daarna mogelijk een longkankeronderzoek of een bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker. Nieuwe leeftijdscategorieën Er is nu al sprake van onderzoek dat moet aantonen of het zinvol is de leeftijdscategorie voor het bevolkingsonderzoek borstkanker uit te breiden. De wens vanuit de samenleving om de leeftijdsgrens te verlagen of de bovengrens af te schaffen is in ieder geval nadrukkelijk aanwezig. De politieke druk om hier iets mee te doen, groeit. Nationaal Programma Kankerbestrijding Uitvoering van het Nationaal Programma Kankerbestrijding dat 5 grote partijen in de oncologie hebben onderschreven, levert mogelijk een aantal wijzigingen op in de ketenzorg. Zo luidt het advies de huisarts een andere rol te geven bij beide bevolkingsonderzoeken en zijn er aanbevelingen om het traject na de screening beter te monitoren

13 Nieuwe toetreders (concurrenten) De overheid beschermt momenteel de markt voor bevolkingsonderzoeken. Stichtingen zijn vergunningplichtig. Ze moeten aan eisen voldoen die zijn vastgelegd in de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo). Op langere termijn is het mogelijk dat de markt open gaat. Dan moeten we kankerscreening ook aanbesteden. Substituten Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker kan er een substituut ontstaan in de vorm van een voorspellende test op het dragen van een gen voor erfelijke borstkanker. Het aandeel van erfelijke borstkanker vormt echter maar een klein onderdeel van het totale spectrum aan borstkankers. Een dergelijk substituut zal derhalve niet zoveel invloed hebben op het bevolkingsonderzoek borstkanker, ook al wordt de test breed toegankelijk. Een substituut kan niet alleen gevolgen hebben voor het primaire product en haar doelgroep (cliënten) zelf, maar ook voor de partijen die zich indirect met het product bezighouden (leveranciers van voorlichting, kennis en apparatuur (inclusief beheer en onderhoud)). Wanneer sprake is van een bepaald substituut, dient er dus beleid ontwikkeld te worden op al deze partijen. De Gezondheidsraad functioneert als een filter dat bepaalt op basis van wetenschappelijke literatuur welke substituten toegelaten kunnen worden bij de bevolkingsonderzoeken. Bevolkingsonderzoek Zuid kan invloed uitoefenen door het signaleren, agenderen en waar mogelijk ondersteunen via pilots en de Programmacommissie. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn Contactthermografie en Breath test. Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen op de middellange termijn niet van invloed zijn op de huidige screening. Er is sprake van een relatief hoge opkomst van cliënten voor het bevolkingsonderzoek. Bevolkingsonderzoek Zuid staat voor de uitdaging deze hoge opkomst te behouden. Demografie In het werkgebied verwachten we een afname van het aantal vrouwen tussen de 30 en 60 jaar en daarmee een afname van het aantal uit te nodigen vrouwen. Limburg loopt voorop bij de andere provincies als het gaat om daling van het aantal inwoners. Vanwege de vergrijzing in het werkgebied zal de leeftijdsgroep 50- tot 75-jarigen groeien. Daarmee groeit ook het bevolkingsonderzoek borstkanker. Mogelijk wordt op termijn de leeftijdsgrens voor het bevolkingsonderzoek borstkanker verlaagd. Er is een groei van het aantal vrouwen met borstprothesen (6.000 tot per jaar). Dit heeft een negatief effect op het opkomstpercentage voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Er is sprake van een stijging van de prevalentie van borstkanker van 1:9 naar 1:7 (dat wil zeggen dat 1 op de 7 geboren meisjes het risico loopt gedurende haar leven borstkanker te krijgen). 5. Ontwikkelingen in de organisatie en randvoorwaarden binnen het bevolkingsonderzoek Centralisatie van landelijke activiteiten Er zijn nog 5 instellingen voor bevolkingsonderzoek over die in grote mate kunnen profiteren van het gezamenlijk optrekken in landelijke activiteiten. De digitalisering van het bevolkingsonderzoek borstkanker heeft al geleid tot het inrichten van een Landelijke Beheer Organisatie voor ICT-activiteiten. Voor het centrale registratiesysteem (CIS) van baarmoederhalskanker is dat al het geval. De vorming van een nieuwe facilitaire organisatie is inmiddels in volle gang. Na de fusie tussen bestuur CIS (cervix) en STIBOB (borst) zal toegewerkt worden naar een coöperatie, die eventueel ook gezamenlijke inkoop/aanbestedingstrajecten en andere facilitaire ondersteuning gaat bieden. Beweging naar centralisatie Er wordt inmiddels op landelijk niveau gebrainstormd over een verdere centralisatie van (delen van) de kankerscreening. De voor- en nadelen daarvan worden in kaart gebracht. 4. Ontwikkelingen in de relatie naar cliënten, cliëntenorganisaties Veranderende cliënt De cliënt wordt kritischer, mondiger en zelfbewuster, maar ook meer divers (de diversiteit in de samenleving wordt meer merkbaar). In onze communicatie en de organisatie van de keten dienen wij hiermee rekening te houden. De toenemende mondigheid van de cliënt kan meer klachten, imagoschade en wellicht ook claims tot gevolg hebben. De toenemende agressie van de cliënt heeft nadelige gevolgen voor het werkklimaat (onveiliger). De ouder wordende vrouw verandert: zij is moderner (gebruikt moderne communicatiemiddelen), mondiger, minder volgzaam, bewuster bezig met gezondheid, maakt eigen keuzen (soms eisend), wil meer en beter geïnformeerd worden en is zelfstandiger (ze heeft bijvoorbeeld eigen vervoer). De cliënt verwacht flexibiliteit en wil meer keuzemogelijkheden van ons als aanbieder. Er zijn meer werkende vrouwen met mogelijk andere wensen voor de openingstijden of de mobiele unit om de hoek van haar huis. Arbeidsmarktproblematiek Capaciteitsproblemen voor laboranten zijn te verwachten in de nabije toekomst en doen zich nu al voor in het westelijk deel van Nederland. Om deze op te vangen, overweegt de Werkgroep Capaciteit, ingesteld door RIVM, diverse maatregelen. Ontwikkelingen op het terrein van functiedifferentiatie doen zich voor bij het herdefiniëren van het beroepsprofiel voor MBB-er op 3 niveaus: MBO, HBO en Masters. We moeten rekening houden met nieuwe indelingen in FWG en mogelijke gevolgen voor de salariëring. Flexibilisering, uitbreiding bedrijfstijden en differentiatie in arbeidsvoorwaardenpakketten zijn daarvan de gevolgen. Tegelijk moeten we aandacht hebben voor de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de zorg, waarbij zich meer en meer maatschappen van paramedische beroepen gaan vormen, die zichzelf verhuren aan zorginstellingen in plaats van te kiezen voor een arbeidsrelatie. Er is een noodzaak tot verdergaande professionalisering van onze organisatie op alle niveaus. Te verwachten verschuivingen in omgeving bevolkingsonderzoeken In de toekomst kunnen verschuivingen optreden in de stakeholders, onder meer doordat er nieuwe partijen toetreden tot de markt of doordat er substituten komen voor de huidige producten van Bevolkingsonderzoek Zuid

14 B2.3 Algemene interne ontwikkelingen BIJLAGE 2. Interne analyse Werkgeversrol, sociaal beleid De 3 stichtingen die fuseerden in Bevolkingsonderzoek Zuid, scoorden alle hoog als werkgever. Er kwamen weinig klachten, er werden weinig fouten gemaakt, de opkomst was goed en de medewerkertevredenheid was hoog. Hieronder gaan we nader in op de sterke en zwakke punten van de organisatie Bevolkingsonderzoek Zuid. Na een kort overzicht van de huidige activiteiten (2010) in paragraaf B2.1 staat in paragraaf B2.2 een opsomming van de meest relevante interne ontwikkelingen, volgens het Managementteam. Paragraaf B2.3 geeft een algemeen overzicht van interne ontwikkelingen. B2.1 Huidige activiteiten Naast dat ze beide bevolkingsonderzoeken uitvoert, is de organisatie op dit moment druk bezig met: uniformeren en verbeteren van alle werkprocessen en de procedures en werkinstructies die daarbij horen; centraliseren en verbeteren van de productieplanning; uniformeren van de schriftelijke correspondentie en creëren van een gezamenlijke huisstijl; harmoniseren arbeidsvoorwaarden en personele regelingen, zoals contracten en functieomschrijvingen; uniformeren en verbeteren van de interne en externe communicatie; verbeteren van managementinformatie en documentbeheer; zorgen voor een hernieuwde HKZ-/ISO-certificering voor de uitvoering van de beide bevolkingsonderzoeken. B2.2 Huidige situatie en interne ontwikkelingen Het creëren van een sterke, nieuwe organisatie uit de 3 voorgaande organisaties vraagt ondanks de goede kwaliteit van de rechtsvoorgangers op dit moment veel aandacht. De digitalisering van de borstkankerscreening is niet alleen een forse investering, maar verandert ook de wijze van werken aanzienlijk. Een belangrijk gevolg van digitalisering is dat op termijn het aantal centrale eenheden afneemt van 6 naar 4. De toenemende afhankelijkheid van ICT in het algemeen, een aantal landelijke ICT-projecten en het digitaliseringsproject met al haar kinderziekten in het bijzonder, leggen een zware druk op de ICT-afdeling. Bij de baarmoederhalskankerscreening in ons werkgebied is op dit moment sprake van 2 zeer verschillende werkwijzen. Wij verwachten een advies van de Gezondheidsraad over de toekomst van de baarmoederhalskankerscreening. Afhankelijk daarvan bekijken we of en hoe we de werkwijzen moeten harmoniseren. Bij de baarmoederhalskankerscreening is op dit moment sprake van een beperkt beheerst proces bij een deel van de onderzoeken die de zelfuitnodigende huisarts uitvoert. Ontwikkelingen gaan door, daarom is er nu ook aandacht voor vernieuwingen, zoals Mammo XL, MASS trial, onderzoeken door radiologen, het Palgaonderzoek en de onderzoeken samen met de Integrale Kankercentra (IKC s). De medewerker Bevolkingsonderzoek Zuid heeft relatief hoge scores voor medewerkertevredenheid. De organisatie staat voor de uitdaging deze te behouden. De digitalisering heeft waarschijnlijk gevolgen voor de locaties van Bevolkingsonderzoek Zuid. In het verkeer verwachten we in de toekomst meer files. Reden om te onderzoeken of telewerken of wellicht andere werktijden voor een deel van de medewerkers op termijn een optie is. Tevens moeten we dan onderzoeken wat dat betekent voor de huidige goede binding van medewerkers met de organisatie. Onder de medewerkers is een groeiende behoefte aan verdere ontwikkeling. Scholing, opleiding en doorgroeimogelijkheden zijn nodig om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Ook bij de medewerkers is sprake van vergrijzing. Nu al is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers hoog. Als gevolg van de verder gaande digitalisering, zowel op kantoor als in de primaire werkprocessen, heeft de organisatie komende jaren meer ICT-competenties en ICT-capaciteiten nodig. De werkzaamheden veranderen als gevolg van digitaliseren. We verwachten een schaarste aan laboranten. We zien dat nu al in andere regio s, met name in West-Nederland. De schaarste wordt mede veroorzaakt door betere arbeidsomstandigheden voor laboranten in de ziekenhuizen, zowel qua salaris als secundaire arbeidsvoorwaarden. Mede als gevolg van de vergrijzing verwachten we ook een uitstroom van leidinggevenden. Bevolkingsonderzoek Zuid moet investeren in het opleiden van nieuwe leidinggevenden. De medewerkers hechten aan goede interne communicatie, zeker nu we een grotere organisatie zijn. De medewerkers geven aan de afstand tot het management in de nieuwe organisatie (letterlijk en figuurlijk) groot te vinden. De medewerkers blijven het liefst in vaste teams werken

15 Bevolkingsonderzoek Zuid Pettelaarpark 1 Postbus BM s-hertogenbosch t f

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Bureau Wbtv 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan Bureau Wbtv 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan Bureau Wbtv 2012-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Observaties Blz. 4 3. Doelstellingen Blz. 13 4. Uitvoering Blz. 17 2 1. Inleiding Voor u ligt het meerjarenbeleidplan met

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie