Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2010-2014"

Transcriptie

1 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan Sterk in bevolkingsonderzoeken

2 De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken en kernwaarden 6 2. Ambitie 2.1 Productietargets halen 2.2 Ambitie Hoe pakken we het aan? Focus 2010: Consolideren 4.1 Consolideren Afronden van de fusie Digitalisering 4.2 Planning overige beleidsthema s BIJLAGE 1. Omgevinganalyse B1.1 Meest relevante externe ontwikkelingen B1.2 Externe ontwikkelingen algemeen 1. Politieke/juridische omgeving 2. Marktwerking in de zorg 3. Veranderingen in het bevolkingsonderzoek 4. Ontwikkelingen in de relatie naar cliënten, cliëntenorganisaties 5. Ontwikkelingen in de organisatie en randvoorwaarden binnen het bevolkingsonderzoek BIJLAGE 2. Interne analyse B2.1 Huidige activiteiten B2.2 Huidige situatie en interne ontwikkelingen B2.3 Algemene interne ontwikkelingen Colofon Beleidsplan Bevolkingsonderzoek Zuid Tekst: Mark Steinbusch Uitgave: juli 2010 Vormgeving en drukwerk: DRD Support BV

3 Voorwoord Bevolkingsonderzoek Zuid is de organisatie die vanaf 1 januari 2009 het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en baarmoederhalskanker uitvoert in Noord-Brabant en Limburg. Deze nieuwe organisatie is ontstaan uit een fusie tussen de 3 screeningsorganisaties Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid (BOBZ), Stichting Kankerpreventie en screening Limburg (SKsL) en de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Noord Brabant/Noord Limburg (SBBHK NB/NL). Deze stichtingen nemen vanaf de start van de 2 bevolkingsonderzoeken naar kanker de screening in beide provincies voor hun rekening. Deze fusie is het gevolg van het traject Versterking Infrastructuur Kankerscreening (VIKS) dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in hebben gezet om een robuuste en toekomstbestendige structuur te realiseren ten behoeve van de huidige en toekomstige screening op het gebied van kanker. Met trots presenteren wij u dan ook dit beleidsplan voor de periode Het beleidsplan geeft op hoofdlijnen aan waar Bevolkingsonderzoek Zuid in 2014 wil staan en hoe de organisatie daar wil komen. Het beleidsplan dient als leidraad voor de komende jaarplannen. De Raad van Bestuur en het Managementteam (MT) wilden bij het opstellen van het beleidsplan nadrukkelijk de mening van de medewerkers betrekken. Daarom organiseerden we in maart 2009 een aantal beleidsbijeenkomsten waarin alle medewerkers een bijdrage konden leveren aan het beleidsplan. Ook namen we de mening van de cliënt mee via consultatie van de Borstkankervereniging Nederland en Stichting Olijf. Daarnaast raadpleegden we onze belangrijkste ketenpartners en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. In dit meerjarenbeleidsplan houden we uiteraard rekening met wat het fusiedocument beschrijft. In hoofdstuk 2 formuleren we de missie van de organisatie en benoemen we de kerntaken en kernwaarden. Op basis van 3 invalshoeken ( cliënten en ketenpartners, medewerkers en continu verbeteren ) geven we in hoofdstuk 3 de ambitie voor de komende jaren weer. Vervolgens vertalen we deze ambitie in hoofdstuk 4 in doelstellingen en voorzien deze van de belangrijkste middelen en de bijbehorende prestatie-indicatoren. Hoofdstuk 5 richt zich op de korte termijn: het afronden van de fusie in Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Zuid juni

4 1. Missie, visie, kerntaken en kernwaarden Onze Missie Wij willen met de uitvoering van bevolkingsonderzoeken een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de sterfte aan kanker en het realiseren van gezondheidswinst. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt zorgvuldig en efficiënt en is daarmee een betrouwbare partner voor andere partijen in de keten. Om de cliënt zoveel mogelijk te ondersteunen in het belastende traject van verwijzing, zijn er werkafspraken gemaakt met het vervolgtraject (mammapoli en gynaecologie). Wij hebben zicht op de kwaliteit van het vervolgtraject en ondersteunen, indien gewenst, bij de verwijzing. Wij evalueren en verbeteren niet alleen onze eigen processen, maar stellen ook onze data ter beschikking voor onderzoek ter verbetering van de screening en de bestrijding van kanker in het algemeen. Wij vinden het belangrijk om ondersteuning te verlenen aan innovaties op het gebied van de screening. Wij zijn expert in bevolkingsonderzoeken en daardoor in staat om soepel nieuwe bevolkingsonderzoeken te implementeren. Onze kerntaken Bevolkingsonderzoek Zuid doet dit door: Het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken die de overheid aanbiedt in de regio Noord-Brabant en Limburg. Het evalueren en verbeteren van deze bevolkingsonderzoeken. Het faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de preventie van kanker. Onze kernwaarden Wij hanteren in ons werk een aantal kernwaarden: deskundig, cliëntgericht en zorgvuldig. Daar staan we voor en daar gaan we voor. Zowel in het contact met onze cliënten als met onze collega s binnen en buiten de organisatie. Bevolkingsonderzoek Zuid past bij haar bestuur en toezicht de Zorgbrede Governancecode toe. Onze visie en ambitie Om onze missie te realiseren, is het noodzakelijk de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken. Daarnaast is een uitstekende kwaliteit van het onderzoek van belang en tenslotte een goede diagnose en behandeling van de cliënten die Bevolkingsonderzoek Zuid verwijst. Daarom zijn zicht op de wensen van de cliënt, beschikken over deskundige en gemotiveerde medewerkers, state of the art technologie en een prima samenwerking met de andere partijen in de keten voor Bevolkingsonderzoek Zuid belangrijke voorwaarden voor succes. Bevolkingsonderzoek Zuid is een aantrekkelijke werkgever. Wij hebben voldoende personeel dat adequaat is opgeleid en gemotiveerd is om een zo goed mogelijk product te leveren. We meten frequent de cliënttevredenheid om op basis van de uitkomsten onze processen voortdurend te verbeteren. Dat zorgt voor een steeds hogere cliënttevredenheid. 6 7

5 2. Ambitie In dit hoofdstuk geven we aan waar we met Bevolkingsonderzoek Zuid over 5 jaar willen staan. Deze ambities beschrijven we in hoofdstuk 3.2 aan de hand van 3 invalshoeken. Continu verbeteren 7. In bezit van vereiste keurmerken. 8. Voldoen aan de geldende standaard bij de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren. 9. Optimaliseren van de organisatiestructuur en de processen. 10. Professionele ICT-omgeving binnen de organisatie en invloed op landelijk ICT-beleid in kankerscreening. 11. Inzicht in het effect van de bevolkingsonderzoeken in termen van ontwikkeling van incidentie en sterfte. 12. Meewerken, bevorderen, bekend maken en toepassen van (wetenschappelijk) onderzoek en bijdragen aan innovaties. 13. Snelle en gedegen implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken. Cliënten en ketenpartners Medewerkers Continu verbeteren Voor een overzicht van relevante externe en interne ontwikkelingen die van invloed zijn op onze beleidskeuze verwijzen wij naar Bijlage 1 en Bijlage Productietargets halen Om onze missie en de continuïteit van onze organisatie te realiseren is het essentieel om jaarlijks het aantal onderzoeken te verrichten dat we met de subsidieverstrekker afspreken. Daarop richten we dan ook het grootste deel van de beschikbare menskracht en middelen. 2.2 Ambitie Bevolkingsonderzoek Zuid heeft voor de komende jaren de volgende ambities. Cliënten en ketenpartners 1. Hoge cliënttevredenheidscores. 2. Herkenbare en betrouwbare organisatie met een positief imago: afgesproken productietargets halen; doelmatig werken. 3. Opkomstverhoging: hogere opkomst van huidige non-responders met een verhoogd risico op baarmoederhalskanker. 4. Verbetering samenwerking met het diagnose- en behandeltraject. Medewerkers 5. Medewerkers beschouwen Bevolkingsonderzoek Zuid als een aantrekkelijke werkgever. Er is extra aandacht voor: arbeidsomstandigheden en werklast; opleidingen; organisatie en communicatie. 6. Voldoende en bekwaam personeel: opleiding, bij- en nascholing. 8 9

6 Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Maatstaf Norm 3. Hoe pakken we het aan? Cliënten en ketenpartners 1) Hoge cliënttevredenheid De cliënten waarderen de dienstverlening van Bevolkingsonderzoek Zuid. Bij een landelijk uitgevoerd cliënttevredenheidsonderzoek horen wij bij de 2 beste screeningsorganisaties van het land. In dit hoofdstuk is onze ambitie vertaald in 20 concrete doelstellingen. Deze beschrijven we in het overzicht op de volgende pagina s. Daarbij gaan we per doelstelling op hoofdlijnen in op de manier waarop we de doelen willen bereiken en hoe we meten of dat lukt. 1. In cliënttevredenheid scoort Bevolkingsonderzoek Zuid in 2014 in de top 2 van de screeningsorganisaties van Nederland. Op basis van de resultaten van periodieke cliënttevredenheidsmetingen, klachten- en reactieanalyse, audits en cliëntenpanels vindt een continue verbetering van de dienstverlening plaats. Periodieke evaluatie cliënttevreden- heid van cliënten jaar (elke 3 jaar landelijk) en cliënten jaar (BMHK). Benchmark met andere screenings- In Top 2 van de screeningsorganisaties. organisaties. Cliëntenpanels. Klachtenanalyse. 2) Positief imago Wij zijn een betrouwbare (leverings-)partner voor de overheid. Wij realiseren de afgesproken productietargets en werken doelmatig. Klanten zijn van mening dat wij een kwalitatief goed product leveren en hebben een positieve associatie bij de naam Bevolkingsonderzoek Zuid. 2a Bevolkingsonderzoek Zuid realiseert jaarlijks het aantal onderzoeken dat ze met de subsidieverstrekker afspreekt. Materiaal en personeel stemmen we af op de te bereiken targets. We werken binnen de door het RIVM vastgestelde financiële kaders. Meting uitnodigingen en productie. Vergelijking realisatie versus begroting. Aantal geplande onderzoeken uit vastgestelde begroting. 2b In 2014 is de positieve naamsbekendheid (spontaan en geholpen) van Bevolkingsonderzoek Zuid bij (potentiële) cliënten, potentiële medewerkers en ketenpartners met 20% gestegen ten opzichte van de resultaten uit een nulmeting in Uitvoeren van een jaarlijks geactualiseerd communicatieplan gericht op bekendheid en een betrouwbaar imago. Aandacht voor: Herkenbaarheid: - website en huisstijl intern en extern; - gemeenschappelijk imago (intern) creëren. Betrouwbaarheid door: - getallen zichtbaar maken, certificering, afspraken nakomen, efficiënt werken; - vaststellen en invoeren gewenste normen en waarden. Communicatie naar derden/ stakeholders verbeteren. Beoordeling door ketenpartners. Arbeidsmarkt- communicatieplan opstellen en uitvoeren. Invoeren centraal relatie management. Nulmeting over naamsbekendheid in 2011 en 2014 door (telefonische) enquête. Evaluatie communicatieplan. Effectiviteit communicatiemiddelen testen. Enquête over onze kwaliteit bij leveranciers. 20% hogere score dan resultaat in Doelen in communicatieplan. Voldoende scoren in enquête. Verbeterpunten vorige meting zijn aangepakt

7 Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Maatstaf Norm Maatstaf Norm 3) Hoge opkomst Om de doelstelling van de screening zo goed mogelijk te bereiken, heeft de screeningsorganisatie haar bereikbaarheid en toegankelijkheid aangepast aan de behoefte van haar doelgroep, met extra aandacht voor de non-responders met een verhoogd risico bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 3a In 2014 is de opkomst bij het bevolkingsonderzoek borstkanker tenminste 85%; bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) tenminste 72 %. 3b Bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is de opkomst bij allochtonen, vrouwen met een lage Sociaal-Economische Status (SES) en 30-jarigen in 2014 tenminste met 3% gestegen ten opzichte van een nulmeting in a In 2014 is de aansluiting in de keten conform geldende richtlijnen geregeld met alle mammapoli s en poli s gynaecologie. Verbeteren van voorlichting en bereikbaarheid. Speciale focus op opkomstbevordering van groepen met een hoog risico. Toegankelijkheid bevolkingsonderzoek BMHK vergroten door inrichten uitstrijkcentra. Verbeteren van voorlichting en bereikbaarheid voor allochtonen, 30-jarigen en vrouwen met een lage SES. Verhoging kennisniveau bij doelgroep. Toegankelijkheid bevolkingsonderzoek BMHK vergroten door inrichten uitstrijkcentra. In 2012 samenwerkingsafspraken met één mammapoli als pilot en daarna uitbreiden van afspraken. MASS trial\bob+ tussenstap voor twijfelgevallen borstonderzoek zodat binnen 48 uur duidelijk is of cliënt als patiënt een traject vervolgt. Deelname aan een project om de beelduitwisseling tussen screeningsorganisatie en de ziekenhuizen te verbeteren. Uitwisselen van laboranten, kennis en voorlichting. Ketenpartners informeren over de resultaten van bevolkingsonderzoek. Extra aandacht voor ziekenhuizen die geen screeningsradiologen hebben. Resultaten ketenpartners inzichtelijk maken. Meting opkomst. Meting van de opkomst voor 30- jarigen (bevolkingsonderzoek BMHK), allochtonen en lage SES. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen: - aantal samenwer- kingsafspraken; - aantal ziekenhuizen aangesloten op een Onderzoek naar realisatie geldende richtlijnen in Jaarlijks vooraf vast te stellen systeem van automatische beelduitwisseling. opkomstpercentage. Jaarlijks vooraf vast te stellen stijging van de opkomst bij de betreffende doelgroepen. 4) Verbetering samenwerking met diagnose en behandeltraject Van belang voor het bereiken van de missie is dat de gehele keten optimaal functioneert. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt bij alle bevolkingsonderzoeken samen in het organiseren van goede ketenzorg en wordt gezien als een betrouwbare ketenpartner die ook zicht heeft op de kwaliteit van haar ketenpartners. Bevolkingsonderzoek Zuid heeft een intensief contact met de betreffende poli s, (mammapoli en gynaecologie) waardoor de cliënten naar wens verwezen worden. Met alle mammapoli s en poli s gynaecologie zijn schriftelijke afspraken gemaakt. Alle ziekenhuizen die willen meewerken zijn in 2014 aangesloten. Overzicht geldende richtlijnen in aansluiting keten. 4b In 2014 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid zicht op de mate waarop de richtlijn wordt nageleefd in het natraject van beide huidige bevolkingsonderzoeken. 4c In 2014 adviseert de screeningsorganisatie de cliënten, indien zij dit wensen (in samenwerking met de huisarts), bij de keuze van het vervolgtraject. Medewerkers 5 In 2014 is 90% van de medewerkers tevreden over: - arbeidsomstandigheden en werklast; - opleidingen; - organisatie en communicatie. In 2011 in samenwerking met de Integrale Kankercentra (IKC s) een systeem van visiteren van het diagnose- en behandeltraject na het bevolkingsonderzoek borstkanker opzetten in de gehele regio en vanaf 2012 uitvoeren. In samenwerking met de IKC s in de gehele regio een systeem van visiteren van het diagnose- en behandeltraject na het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker opzetten en vanaf 2013 uitvoeren. Op basis van de resultaten van visitaties een adviessysteem ontwerpen en implementeren. Maatregelen uit Nationaal Programma Kankerbestrijding onderzoeken en eventueel implementeren. Opzetten en uitvoeren van een HR-beleidsplan met speciale aandacht voor genoemde onderwerpen. Coachen leidinggevenden. Invulling geven aan leeftijdsbewust personeelsbeleid. Trainingen cliëntvriendelijkheid en grenzen stellen. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen: - aanwezigheid systeem van visiteren; - beschikbaarheid van gegevens uit natraject. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen. Er is een adviessysteem beschikbaar. Ziekteverzuimpercentage per afdeling. Periodieke evaluatie bij medewerkers. Evaluatie HR-beleidsplan. Er is voor elk bevolkingsonderzoek een systeem van visiteren. Van alle ziekenhuizen die meewerken zijn de benodigde gegevens beschikbaar. Vrouwen in ten minste 1 regio rondom een beoordelingseenheid kunnen in 2014 gebruikmaken van adviezen van de screeningsorganisatie. 5) Tevreden medewerkers Bevolkingsonderzoek Zuid is een aantrekkelijke werkgever met goede leidinggevenden, prettige collega s en met oog voor de menselijke maat. De werksfeer ondersteunt de kwaliteit van de dienstverlening. Maximaal 5%. Regelgrens: + 1%. 75% is tevreden. Doelen in HRbeleidsplan

8 Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Maatstaf Norm Maatstaf Norm 6) Voldoende en bekwaam personeel Er werken voldoende taakvolwassen en deskundige medewerkers. Zij voelen zich verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het gehele werkproces. Dit is een voorwaarde om de afgesproken productietargets te kunnen halen. De deskundigheid wordt onderhouden door opleiding en continue scholing op het vakgebied. Speciale aandacht is er voor het verwachte tekort aan screeningslaboranten. 6a Bij alle functies zijn voldoende medewerkers beschikbaar om de gestelde productietargets te kunnen realiseren. Arbeidsmarktcommunicatieplan opstellen en uitvoeren, met name gericht op laboranten. Adviezen landelijke werkgroep Capaciteit onderzoeken en indien gewenst uitvoeren. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot functiedifferentiatie onderzoeken en eventueel implementeren. Aantal fte van administratie per aantal onderzoeken bepalen. Aantal fte van laboranten per aantal onderzoeken bepalen. Vastgesteld aantal onderzoeken per fte administratie borstkanker en voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Vastgesteld aantal onderzoeken per fte laboranten. 7b De ketenpartners binnen het primaire proces voldoen vanaf 2012 aan alle normen en richtlijnen die Bevolkingsonderzoek Zuid stelt en die landelijk gelden. Via een structureel verbeterprogramma voor de radiologische dienstverlening bewerkstelligen dat de beoordeling door radiologen (detectie en positief voorspellende waarde) minimaal conform het landelijk gemiddelde is. Visitaties door regionaal coördinerend patholoog (RCP). Beleid vaststellen om de rol van de zelfuitnodigende huisarts bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te optimaliseren. Periodieke meting aan de hand van normen uit het contract met de radiologen. Visitatierapporten van RCP beoordelen. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen door middel van onderzoek bij huisartsen. Alle gecontracteerde partijen voldoen in 2012 aan de gestelde normen in het contract. Alle laboratoria zijn gevisiteerd en voldoen aan de minimale eisen van de NVvP. 70% van de zelfuitnodigende huisartsen werkt volgens de afspraken met de screeningsorganisatie. 6b In 2014 voldoet 90% van alle medewerkers aan de functiekwaliteitseisen die Bevolkingsonderzoek Zuid heeft vastgesteld. Functioneringsgesprekken met een bij de organisatie passend Persoonlijk Opleidings-Plan (POP) introduceren. Werving- en selectieprocedures optimaliseren. Opleidingsbeleid afstemmen op realiseren vastgestelde kwaliteitseisen. Functioneringsgesprek met POP. Realisatie van HRbeleidsvoornemens bepalen. Doelen in HRbeleidsplan. 8) Voldoen aan landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren Om de kwaliteit aantoonbaar te maken levert Bevolkingsonderzoek Zuid betrouwbare gegevens aan voor monitoring en evaluatie van de landelijke screeningsprogramma s. Hoge kwaliteit van uitvoering in combinatie met een efficiënte werkwijze is haar wapen bij en tegen marktwerking. Bevolkingsonderzoek Zuid scoort binnen de kankerscreening hoog op de landelijke vastgestelde prestatie-indicatoren. Deze indicatoren vormen onderdeel van een landelijk toetsingskader, opgesteld door het RIVM en de screeningsorganisaties. Continu verbeteren 7) Voldoen aan alle vereiste keurmerken Bevolkingsonderzoek Zuid wil alle vormen van bevolkingsonderzoek naar kanker in Noord-Brabant en Limburg op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau uitvoeren. Bevolkingsonderzoek Zuid borgt en verbetert hiertoe voortdurend haar eigen kwaliteit en beschikt over alle benodigde keurmerken. Onderdeel van de kwaliteitsborging is organiseren dat de screeningsradiologen, pathologische laboratoria en huisartsen (praktijken) aan de binnen de screening vastgestelde normen voldoen. Voor laboratoria zijn hierbij de NVvP-richtlijnen van belang, voor huisartsen de NHG-standaarden en voor radiologen de richtlijnen die binnen de screening worden vastgesteld én de kwaliteitseisen die in de contracten zijn opgenomen. 7a In 2012 bezit Bevolkingsonderzoek Zuid alle keurmerken die de minister vereist. Deze keurmerken behouden we. Bevolkingsonderzoek Zuid voldoet in 2012 aan alle eisen om HKZ (borstkanker) en ISO (baarmoederhalskanker) gecertificeerd te zijn. Visitaties door externe auditor(s). In bezit van de keurmerken genoemd in het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker (BKK). 8 Bevolkingsonderzoek Zuid voldoet in 2014 aan de dan geldende standaard voor de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren. 9a In 2010 zijn de gewenste besturingsfilosofie, organisatiestructuur en cultuur beschreven. Uitwerken van een managementinformatieplan met aandacht voor een landelijk uniforme meetmethode. Zie 7a en 7b. Onderzoek naar optimale besturingsfilosofie, organisatiestructuur en bijpassende cultuur uitvoeren in 2010 en vervolgens implementeren met aandacht voor communicatie en draagvlak bij medewerkers. Opstellen en uitvoeren van een passend huisvestingsbeleid. Overzicht Landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen. Op alle indicatoren wordt in 2014 tenminste conform de norm gewerkt. 9) Optimaliseren organisatiestructuur en processen De besturingsfilosofie, organisatiestructuur en werkprocessen van Bevolkingsonderzoek Zuid zijn zo vormgegeven dat ze het realiseren van de missie zo goed mogelijk ondersteunen en de kernwaarden optimaal dienen. Plan voor optimale filosofie, structuur en cultuur is uiterlijk in 2013 geïmplementeerd. Huisvestingsbeleid

9 Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Doelstellingen Hoe bereiken? (hoofdlijn) Hoe meten? Maatstaf Norm Maatstaf Norm 9b Uiterlijk in 2013 zijn de gewenste besturingsfilosofie en organisatiestructuur gerealiseerd. 10 De afdeling ICT binnen de organisatie is in staat om samen met de externe partners alle geautomatiseerde systemen binnen de organisatie operationeel te houden en kan ontwikkelingen volgen en initiëren. Afstemmen van de verschillende werkwijzen bij bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De afdeling facilitaire zaken professionaliseren, onder andere door de interne werkprocessen te verbeteren en eenduidige afspraken te maken met klanten en leveranciers (contractmanagement). Uitvoeren van ICT-beleidsplan: - Systemen (hardware) op één locatie; - Binnen de organisatie processen/ systemen gelijk maken; - Voldoende personele bezetting (gekwalificeerd personeel); - Invloed op externe ontwikkeling organiseren; - Gebruikers in de organisatie opleiden in ICT. Elkaar beter begrijpen door nieuwe medewerkers ICT te laten meelopen bij SE/CE. Up time en werking van de volgende vitale systemen: - kantoorautomatisering; - systeem primaire proces bevolkingsonderzoek borstkanker; - systeem primaire proces bevolkingsonderzoek BMHK. Er is op hoofdlijnen eenzelfde werkwijze bij bevolkingsonderzoek BMHK. Contractmanagement. 10) Professionele ICT en invloed op landelijk ICT-beleid Omdat ICT in toenemende mate een bepalende factor is bij het uitoefenen van onze kerntaken, beschikt Bevolkingsonderzoek Zuid over voldoende eigen ICT deskundigheid in aanvulling op de landelijke en externe ICT-kennis. De afdeling ICT moet voldoende toegerust zijn om te kunnen innoveren en ontwikkelingen te volgen of initiëren. 99% van de tijd is elk systeem in de lucht. 98%. 98%. 12) Meewerken, bevorderen, bekend maken en toepassen van wetenschappelijk onderzoek en bijdragen aan innovatie Naast het uitvoeren en monitoren van de bevolkingsonderzoeken naar kanker levert Bevolkingsonderzoek Zuid ook een actieve bijdrage aan onderzoek en innovaties op het gebied van bevolkingsonderzoeken en andere gebieden waar zij een meerwaarde kan leveren. De gegevens die Bevolkingsonderzoek Zuid verzamelt, vormen binnen de kaders van de privacywetgeving een bron van informatie voor onderzoek op het gebied van kanker. Bevolkingsonderzoek Zuid bevordert tevens het gebruik van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. 12 Bevolkingsonderzoek Zuid werkt aantoonbaar mee aan (wetenschappelijk) onderzoek en innovaties en maakt de resultaten tenminste bekend bij ketenpartners en andere screeningsorganisaties. 13 Bevolkingsonderzoek Zuid implementeert nieuwe bevolkingsonderzoeken binnen de gestelde termijn. Het initiëren van onderzoeksprogramma s op geleide van het landelijke beleidsafstemmingoverleg tussen RIVM en screeningsorganisaties. Onderzoeksprogramma uitvoeren samen met IKC s in de regio via de Werkgroep Onderzoek. Tijdig opstellen van een implementatieplan voor de invoering van de dikkedarmkankerscreening. Overzicht uitgevoerde en lopende onderzoeken/vernieuwingen in het werkgebied van Bevolkingsonderzoek Zuid. 13) Snelle en gedegen implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken Bevolkingsonderzoek Zuid is in staat om snel nieuwe bevolkingsonderzoeken te implementeren, zoals het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Realisatie van beleidsvoornemens bepalen. De jaarlijks geplande onderzoeken worden uitgevoerd. Elk jaar is er ten minste één onderzoek. Er is een plan. Dikkedarmscreening is volgens dit plan ingevoerd. 11) Inzicht in het effect van bevolkingsonderzoek Om na te gaan in hoeverre wij onze missie daadwerkelijk vervullen, is het van groot belang om de ontwikkeling van de incidentie en sterfte aan borst- en baarmoederhalskanker in Noord-Brabant en Limburg te monitoren. Dit geldt ook voor eventuele nieuwe bevolkingsonderzoeken, zoals het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. 11 Er bestaat inzicht in het effect van beide bevolkingsonderzoeken in termen van ontwikkeling van incidentie en sterfte aan borstkanker en baarmoederhalskanker. Onderzoeken of epidemiologisch onderzoek intern of extern belegd moet worden en vervolgens onderzoek naar incidentie en sterfte uitvoeren. Beschikbaarheid cijfers bepalen. Uiterlijk vanaf 2012 zijn cijfers jaarlijks beschikbaar

10 4. Focus 2010: Consolideren 4.1 Consolideren Een solide basis is de belangrijkste voorwaarde om de strategische doelstellingen te realiseren en de missie te volbrengen. Daartoe is een geslaagde samenvoeging van de 3 rechtsvoorgangers van groot belang. Op alle vlakken: de primaire processen, de ondersteunende processen en de randvoorwaarden zoals cultuur en sociaal beleid. Het activiteitenplan 2009 was met name op dit doel gericht. Een aantal activiteiten op dit vlak vindt ook nog in 2010 plaats. Het afronden van de fusie benoemen we niet als apart beleidsthema, maar zal in 2010 nog veel aandacht vragen. Dit geldt ook voor het project digitalisering dat we in de loop van 2010 afronden. Hieronder gaan we beknopt op deze specifieke thema s in Afronden van de fusie Wij willen de fusie afronden in Het is zo ver als de volgende doelen bereikt zijn: Ad ondersteunende afdelingen 1. De arbeidsvoorwaarden zijn geharmoniseerd. 2. De organisatiecultuur is in kaart gebracht en er is, indien nodig, een plan om de cultuur te verbeteren. 3. Alle medewerkers hebben een functiebeschrijving en alle functies een FWG-waardering. 4. De ondersteunende afdelingen hebben hun werkprocessen afgestemd en beschreven. 5. Alle communicatie van de organisatie naar medewerkers, cliënten en ketenpartners is geüniformeerd. 6. De ICT-infrastructuur is geïntegreerd. 7. Er is een organisatiebreed managementinformatiesysteem. 8. De administratie en interne controles zijn beschreven en op orde. 9. Er is een goede structuur voor interne communicatie. Ad baarmoederhalskanker 13. Er is een routeplan ontwikkeld om de verschillende werkwijzen binnen de baarmoederhalskankerscreening op elkaar af te stemmen. 14. Er is een nieuwe betalingssystematiek binnen de subregio Noord-Brabant /Noord-Limburg. 15. Tholen is overgedragen aan Bevolkingsonderzoek Zuid-West. 16. Er zijn contracten met alle laboratoria en de Regionale Ondersteuningsstructuur. Binnen de gestelde doelen heeft het afstemmen van de werkprocessen de hoogste prioriteit bij beide bevolkingsonderzoeken en ondersteunende afdelingen Digitalisering In het tweede kwartaal van 2010 is de borstkankerscreening volledig gedigitaliseerd. Daarmee is de belangrijkste klus geklaard. Aan de digitalisering is echter nog geen einde gekomen, omdat de herstructurering centrale eenheden van 6 naar 4 nog moet worden voltooid. Daarnaast volgt nog een aantal verbeteringsslagen binnen het digitale systeem. 4.2 Planning overige beleidsthema s De kwaliteitsverbetering van de eigen processen is alle komende jaren aan de orde. Vanaf 2011 ligt de focus op het verbeteren van de samenwerking in de keten en het bevorderen van de opkomst van de doelgroep. (Wetenschappelijk) Onderzoek en innovatie zijn in 2010 beperkt. De jaren daarna nemen ze aan betekenis toe. De mogelijke invoering van colonscreening en vernieuwingen in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ad borstkanker 10. Er is een centrale planning voor de borstkankerscreening. 11. De werkprocessen bij de borstkankerscreening zijn geüniformeerd. 12. West-Brabant wordt onder regie van Bevolkingsonderzoek Zuid gescreend

11 B1.2 Externe ontwikkelingen algemeen 1. Politieke/juridische omgeving BIJLAGE 1. Omgevingsanalyse Bij de beleidsbepaling voor de planperiode wil Bevolkingsonderzoek Zuid rekening houden met omgevingsfactoren die voor haar beleidsontwikkeling van groot belang zijn. In paragraaf B1.1 staan de meest relevante externe ontwikkelingen, volgens het Managementteam. Paragraaf B1.2 geeft een algemeen overzicht van externe ontwikkelingen. B1.1 Meest relevante externe ontwikkelingen Het aanbod van screeningsdiensten en de interesse van mensen hiervoor zal in de toekomst stijgen. Hierdoor wordt het belangrijk om de door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoeken goed te presenteren/positioneren waardoor het onderscheid tussen bevolkingsonderzoeken en andere screeningsdiensten duidelijk wordt en blijft. De overheid wil tegenwicht bieden door een goed doordacht, kwalitatief hoogwaardig en veilig pakket aan bevolkingsonderzoeken aan te bieden, dat betrouwbare partners uitvoeren. Deze partners moeten beschikken over een kwaliteitskeurmerk. Binnen de ziekenhuizen vindt, onder het motto concentratie en spreiding, in toenemende mate specialisatie plaats per tumorsoort. Zo ontstaan er bijvoorbeeld gespecialiseerde mammapoli s. De druk op zorginstellingen om transparant te zijn over hun kwaliteit van zorg neemt toe. Kwaliteitsscores van ziekenhuizen worden steeds meer toegankelijk voor publiek. Er is binnen de kankerscreening nog geen marktwerking, maar de druk om hiertoe over te gaan stijgt. ICT speelt een cruciale rol bij de interne processen en in toenemende mate ook in de keten. Er ontstaat een capaciteitsprobleem bij de radiodiagnostisch laboranten. De arbeidsmarkt is krap en binnen 5 jaar vindt een grote uitstroom plaats. De verwachting is dat binnen het werkgebied het aantal vrouwen van 30 tot 60 jaar afneemt. Daarmee neemt ook het aantal uit te nodigen vrouwen af. De leeftijdsgroep 50 tot 75 jaar zal vanwege de vergrijzing in het werkgebied groeien, is de verwachting. Dat betekent een groei van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Mogelijk wordt op termijn de leeftijdsgrens voor het bevolkingsonderzoek borstkanker verlaagd. Een grotere rol van HPV-test kan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker drastisch wijzigen. De Gezondheidsraad geeft hierover in 2011 een advies aan de minister. De toepassing van zelftesten wordt onderzocht. Er verschijnt nog dit jaar een uitgebreid rapport over de beste werkwijzen om de opkomst bij baarmoederhalskankerscreening te bevorderen. Op termijn is de implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken aan de orde. Allereerst de mogelijke invoering van de colonscreening rond Plannen van VWS In haar Kaderbrief Screening benoemt het ministerie van VWS haar belangrijkste aandachtsgebieden: De mogelijkheid van marktwerking; De invoering van een keurmerk bevolkingsonderzoek voor screeningen en zelftesten die buiten de bevolkingsonderzoeken vallen; Dilemma tussen enerzijds de burger beschermen tegen nadelen van bepaalde testen en anderzijds de vrijwillige keuze van de burger respecteren; De kwaliteit van het dienstenaanbod aan in principe gezonde mensen; Informatie aanbieden die de burger helpt bij overwegingen om een test/onderzoek (buiten de bevolkingsonderzoeken) te doen. Dit wordt deels gerealiseerd door duidelijk aan te geven welke overwegingen een rol spelen bij de invoering van bevolkingsonderzoeken. Hierdoor komt meer aandacht voor de nadelen van de bevolkingsonderzoeken. Samenwerking met het RIVM Als agentschap van het ministerie van VWS heeft het RIVM de regie over de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken. In de komende jaren wordt gewerkt aan de verbetering van de publiekprivate samenwerking tussen het RIVM en de 5 screeningsorganisaties. Op advies van een werkgroep met afgevaardigden van de screeningsorganisaties en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM is een beleidsafstemmingoverleg ingesteld. Het is mogelijk ad-hoc projectgroepen in het leven te roepen die opdrachten uit het beleidsafstemmingoverleg uitvoeren. Samenwerking met regionale partijen Steeds vaker merken we dat gemeenten de uitvoering van het bevolkingsonderzoek beïnvloeden met eigen regelgeving. Denk hierbij aan toenemende eisen rondom vergunningen en doorberekenen van kosten aan de screeningsorganisaties, terwijl gemeenten deze eerder bijna als vanzelfsprekend zelf droegen. Een sterkere profilering van het bevolkingsonderzoek dwingt ons mogelijk ook tot afspraken op landelijk niveau met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de voorwaarden waaronder het bevolkingsonderzoek in gemeenten kan/moet plaatsvinden. Aangescherpte wet- en regelgeving Naarmate de activiteiten van het bevolkingsonderzoek in meer robuuste organisaties wordt neergezet, zal wet- en regelgeving op andere manieren van toepassing zijn. Mede doordat de organisaties veel meer zichtbaar zijn, worden ook hogere eisen gesteld aan implementatie van wet- en regelgeving en besluitvorming hierover (zie onder meer de aanbestedingstrajecten, de afvalwaterproblematiek of gevolgen van calamiteiten elders in de zorg die tot nieuwe eisen vanuit bijvoorbeeld de Inspectie voor de Volksgezondheid leiden). 2. Marktwerking in de zorg Toenemende activiteiten van commerciële screeningaanbieders (total body scans) dwingen ons tot een sterke en herkenbare profilering van een veilig, betrouwbaar onderzoek met een uitstekende follow up. Naamgeving en gezamenlijke uitstraling met bijvoorbeeld het logo helpen ons hierbij. Evenals het mogelijk aangaan van stevige relaties met prefered clinics voor follow up-activiteiten

12 Een belangrijk aandachtspunt is de (toenemende) aanbestedingsplicht van de screeningsorganisaties. Deze leidt bij screeningsorganisaties tot een andere inkoopstrategie en soms tot veranderingen in werkwijzen en organisatie die tot weerstanden kunnen leiden. Daarnaast wordt de vraag steeds vaker opgeworpen of de activiteiten van de screeningsorganisaties zelf niet aanbestedingsplichtig zouden moeten zijn. Met andere woorden: Is het ministerie van VWS eigenlijk niet verplicht tot aanbesteding van de activiteiten van het bevolkingsonderzoek? In een rapport van Van Naem & Partners is hier al aandacht aan besteed. Door marktwerking en nieuwe inzichten verandert de gezondheidszorg. De organisatie van de zorg zal de komende jaren veranderen. Preventie krijgt een andere betekenis, wat gevolgen heeft voor de samenwerkingsverbanden die bevolkingsonderzoekorganisaties aangaan met de zorg. Zo is het denkbaar dat de mammacare een specialisatie wordt van een beperkt aantal ziekenhuizen, dat de centra voor diagnostiek in de eerste lijn verder groeien, et cetera. Dit heeft gevolgen voor hoe wij ons tot hen verhouden. Er komt ook steeds meer aandacht voor preventie en vroege opsporing van ziekten. Bepaalde partijen zoals huisartsen zien voor zichzelf een belangrijke rol bij preventie en vroege opsporing. Deze ontwikkeling kan de relatie tussen de screeningsorganisaties en de huisartsen beïnvloeden. Ook burgers, deels de doelgroepen van de bevolkingsonderzoeken, krijgen hierdoor in toenemende mate te maken met preventie en screeningen die professionals aanbieden. Dit kan leiden tot een overdosis aan checks et cetera. Dit kan vervolgens effect hebben op de bereidheid van burgers om mee te doen aan de bevolkingsonderzoeken. De kredietcrisis zal wellicht nog meer nadruk leggen op een efficiënte uitvoering van de bevolkingsonderzoeken. Leveranciers zullen mogelijk onder druk komen te staan. 3. Veranderingen in het bevolkingsonderzoek Vormgeving van de beoordeling van mammogrammen Veranderingen als gevolg van de invoering van de digitalisering leiden tot een nieuwe inrichting van het screeningslandschap. Minder radiologen zullen hun activiteiten in minder beoordelingseenheden uitvoeren. De digitalisering maakt het straks mogelijk de beoordeling fysiek los te koppelen van de regionale omgeving. De openbare aanbesteding van de radiologische diensten zorgt voor een andere toegankelijkheid tot de beoordelingsmarkt. BoB plus /MASS trial In de loop van 2010 onderzoeken we de mogelijkheid om bij doorverwezen cliënten echografisch onderzoek te doen als triage, alvorens tot een definitieve klinische diagnose van borstkanker te komen. Structurele invoering van echo-onderzoek als onderdeel van de screening heeft mogelijk positieve gevolgen voor de belasting van de mammapoli s en de kosten van diagnostiek en behandeling. Nieuwe opzet van bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker In de loop van 2011 wordt aan de minister van VWS een advies van de Gezondheidsraad afgegeven over een veranderde opzet van het bevolkingsonderzoek BMHK. Daarbij zal de test naar de aanwezigheid van oncogene HPV-virussen mogelijk een belangrijke rol spelen en zelfs kunnen leiden tot een wijziging van de uitnodigingsfrequentie van 5 naar 6 jaar. Ook de mogelijkheden van zelftesten door cliënten brengen we nader in beeld. Daarnaast kan het invoeren van het HPV-vaccin gevolgen hebben voor het bevolkingsonderzoek, met name wanneer dit een grotere bescherming gaat geven dan nu het geval is. Aanbesteding op onderdelen van de medische dienstverlening, zoals de cytologische diensten van laboratoria moeten we nader in kaart brengen. Digitalisering/ICT De digitalisering biedt veel mogelijkheden op het gebied van technologische vooruitgang. De borstkankerscreening is hiermee in een nieuw tijdperk beland. Een belangrijke ontwikkeling is de verbetering van de detectie. Een andere is de verbetering van de communicatie met de ketenpartners (verzenden van mammografiebeelden volgens de XDSi-technologie). Er zijn verdere innovaties van de werkprocessen mogelijk waardoor we de bevolkingsonderzoeken sneller en mogelijk anders kunnen inrichten. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een kortere wachtduur tussen het onderzoek en de uitslag of het combineren van verschillende bevolkingsonderzoeken. Tevens kunnen we mogelijkheden creëren voor vervolgonderzoek buiten het ziekenhuis. Kantoorautomatisering en snelle dataverbindingen bieden nieuwe mogelijkheden voor roostering, communicatie (telewerken) en documentenbeheer. Wellicht ook tot minder papiergebruik. De communicatie kunnen we optimaliseren, zowel met de cliënt als met de medewerker. Onder andere door beter gebruik te maken van automatisering en de (organisatie van) communicatie te verbeteren. Bijvoorbeeld met de organisatie van een werkoverleg, et cetera. Nieuwe bevolkingsonderzoeken Op termijn is de implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken waarschijnlijk aan de orde. Allereerst de geleidelijke invoering van de colonscreening rond Daarna mogelijk een longkankeronderzoek of een bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker. Nieuwe leeftijdscategorieën Er is nu al sprake van onderzoek dat moet aantonen of het zinvol is de leeftijdscategorie voor het bevolkingsonderzoek borstkanker uit te breiden. De wens vanuit de samenleving om de leeftijdsgrens te verlagen of de bovengrens af te schaffen is in ieder geval nadrukkelijk aanwezig. De politieke druk om hier iets mee te doen, groeit. Nationaal Programma Kankerbestrijding Uitvoering van het Nationaal Programma Kankerbestrijding dat 5 grote partijen in de oncologie hebben onderschreven, levert mogelijk een aantal wijzigingen op in de ketenzorg. Zo luidt het advies de huisarts een andere rol te geven bij beide bevolkingsonderzoeken en zijn er aanbevelingen om het traject na de screening beter te monitoren

13 Nieuwe toetreders (concurrenten) De overheid beschermt momenteel de markt voor bevolkingsonderzoeken. Stichtingen zijn vergunningplichtig. Ze moeten aan eisen voldoen die zijn vastgelegd in de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo). Op langere termijn is het mogelijk dat de markt open gaat. Dan moeten we kankerscreening ook aanbesteden. Substituten Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker kan er een substituut ontstaan in de vorm van een voorspellende test op het dragen van een gen voor erfelijke borstkanker. Het aandeel van erfelijke borstkanker vormt echter maar een klein onderdeel van het totale spectrum aan borstkankers. Een dergelijk substituut zal derhalve niet zoveel invloed hebben op het bevolkingsonderzoek borstkanker, ook al wordt de test breed toegankelijk. Een substituut kan niet alleen gevolgen hebben voor het primaire product en haar doelgroep (cliënten) zelf, maar ook voor de partijen die zich indirect met het product bezighouden (leveranciers van voorlichting, kennis en apparatuur (inclusief beheer en onderhoud)). Wanneer sprake is van een bepaald substituut, dient er dus beleid ontwikkeld te worden op al deze partijen. De Gezondheidsraad functioneert als een filter dat bepaalt op basis van wetenschappelijke literatuur welke substituten toegelaten kunnen worden bij de bevolkingsonderzoeken. Bevolkingsonderzoek Zuid kan invloed uitoefenen door het signaleren, agenderen en waar mogelijk ondersteunen via pilots en de Programmacommissie. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn Contactthermografie en Breath test. Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen op de middellange termijn niet van invloed zijn op de huidige screening. Er is sprake van een relatief hoge opkomst van cliënten voor het bevolkingsonderzoek. Bevolkingsonderzoek Zuid staat voor de uitdaging deze hoge opkomst te behouden. Demografie In het werkgebied verwachten we een afname van het aantal vrouwen tussen de 30 en 60 jaar en daarmee een afname van het aantal uit te nodigen vrouwen. Limburg loopt voorop bij de andere provincies als het gaat om daling van het aantal inwoners. Vanwege de vergrijzing in het werkgebied zal de leeftijdsgroep 50- tot 75-jarigen groeien. Daarmee groeit ook het bevolkingsonderzoek borstkanker. Mogelijk wordt op termijn de leeftijdsgrens voor het bevolkingsonderzoek borstkanker verlaagd. Er is een groei van het aantal vrouwen met borstprothesen (6.000 tot per jaar). Dit heeft een negatief effect op het opkomstpercentage voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Er is sprake van een stijging van de prevalentie van borstkanker van 1:9 naar 1:7 (dat wil zeggen dat 1 op de 7 geboren meisjes het risico loopt gedurende haar leven borstkanker te krijgen). 5. Ontwikkelingen in de organisatie en randvoorwaarden binnen het bevolkingsonderzoek Centralisatie van landelijke activiteiten Er zijn nog 5 instellingen voor bevolkingsonderzoek over die in grote mate kunnen profiteren van het gezamenlijk optrekken in landelijke activiteiten. De digitalisering van het bevolkingsonderzoek borstkanker heeft al geleid tot het inrichten van een Landelijke Beheer Organisatie voor ICT-activiteiten. Voor het centrale registratiesysteem (CIS) van baarmoederhalskanker is dat al het geval. De vorming van een nieuwe facilitaire organisatie is inmiddels in volle gang. Na de fusie tussen bestuur CIS (cervix) en STIBOB (borst) zal toegewerkt worden naar een coöperatie, die eventueel ook gezamenlijke inkoop/aanbestedingstrajecten en andere facilitaire ondersteuning gaat bieden. Beweging naar centralisatie Er wordt inmiddels op landelijk niveau gebrainstormd over een verdere centralisatie van (delen van) de kankerscreening. De voor- en nadelen daarvan worden in kaart gebracht. 4. Ontwikkelingen in de relatie naar cliënten, cliëntenorganisaties Veranderende cliënt De cliënt wordt kritischer, mondiger en zelfbewuster, maar ook meer divers (de diversiteit in de samenleving wordt meer merkbaar). In onze communicatie en de organisatie van de keten dienen wij hiermee rekening te houden. De toenemende mondigheid van de cliënt kan meer klachten, imagoschade en wellicht ook claims tot gevolg hebben. De toenemende agressie van de cliënt heeft nadelige gevolgen voor het werkklimaat (onveiliger). De ouder wordende vrouw verandert: zij is moderner (gebruikt moderne communicatiemiddelen), mondiger, minder volgzaam, bewuster bezig met gezondheid, maakt eigen keuzen (soms eisend), wil meer en beter geïnformeerd worden en is zelfstandiger (ze heeft bijvoorbeeld eigen vervoer). De cliënt verwacht flexibiliteit en wil meer keuzemogelijkheden van ons als aanbieder. Er zijn meer werkende vrouwen met mogelijk andere wensen voor de openingstijden of de mobiele unit om de hoek van haar huis. Arbeidsmarktproblematiek Capaciteitsproblemen voor laboranten zijn te verwachten in de nabije toekomst en doen zich nu al voor in het westelijk deel van Nederland. Om deze op te vangen, overweegt de Werkgroep Capaciteit, ingesteld door RIVM, diverse maatregelen. Ontwikkelingen op het terrein van functiedifferentiatie doen zich voor bij het herdefiniëren van het beroepsprofiel voor MBB-er op 3 niveaus: MBO, HBO en Masters. We moeten rekening houden met nieuwe indelingen in FWG en mogelijke gevolgen voor de salariëring. Flexibilisering, uitbreiding bedrijfstijden en differentiatie in arbeidsvoorwaardenpakketten zijn daarvan de gevolgen. Tegelijk moeten we aandacht hebben voor de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de zorg, waarbij zich meer en meer maatschappen van paramedische beroepen gaan vormen, die zichzelf verhuren aan zorginstellingen in plaats van te kiezen voor een arbeidsrelatie. Er is een noodzaak tot verdergaande professionalisering van onze organisatie op alle niveaus. Te verwachten verschuivingen in omgeving bevolkingsonderzoeken In de toekomst kunnen verschuivingen optreden in de stakeholders, onder meer doordat er nieuwe partijen toetreden tot de markt of doordat er substituten komen voor de huidige producten van Bevolkingsonderzoek Zuid

14 B2.3 Algemene interne ontwikkelingen BIJLAGE 2. Interne analyse Werkgeversrol, sociaal beleid De 3 stichtingen die fuseerden in Bevolkingsonderzoek Zuid, scoorden alle hoog als werkgever. Er kwamen weinig klachten, er werden weinig fouten gemaakt, de opkomst was goed en de medewerkertevredenheid was hoog. Hieronder gaan we nader in op de sterke en zwakke punten van de organisatie Bevolkingsonderzoek Zuid. Na een kort overzicht van de huidige activiteiten (2010) in paragraaf B2.1 staat in paragraaf B2.2 een opsomming van de meest relevante interne ontwikkelingen, volgens het Managementteam. Paragraaf B2.3 geeft een algemeen overzicht van interne ontwikkelingen. B2.1 Huidige activiteiten Naast dat ze beide bevolkingsonderzoeken uitvoert, is de organisatie op dit moment druk bezig met: uniformeren en verbeteren van alle werkprocessen en de procedures en werkinstructies die daarbij horen; centraliseren en verbeteren van de productieplanning; uniformeren van de schriftelijke correspondentie en creëren van een gezamenlijke huisstijl; harmoniseren arbeidsvoorwaarden en personele regelingen, zoals contracten en functieomschrijvingen; uniformeren en verbeteren van de interne en externe communicatie; verbeteren van managementinformatie en documentbeheer; zorgen voor een hernieuwde HKZ-/ISO-certificering voor de uitvoering van de beide bevolkingsonderzoeken. B2.2 Huidige situatie en interne ontwikkelingen Het creëren van een sterke, nieuwe organisatie uit de 3 voorgaande organisaties vraagt ondanks de goede kwaliteit van de rechtsvoorgangers op dit moment veel aandacht. De digitalisering van de borstkankerscreening is niet alleen een forse investering, maar verandert ook de wijze van werken aanzienlijk. Een belangrijk gevolg van digitalisering is dat op termijn het aantal centrale eenheden afneemt van 6 naar 4. De toenemende afhankelijkheid van ICT in het algemeen, een aantal landelijke ICT-projecten en het digitaliseringsproject met al haar kinderziekten in het bijzonder, leggen een zware druk op de ICT-afdeling. Bij de baarmoederhalskankerscreening in ons werkgebied is op dit moment sprake van 2 zeer verschillende werkwijzen. Wij verwachten een advies van de Gezondheidsraad over de toekomst van de baarmoederhalskankerscreening. Afhankelijk daarvan bekijken we of en hoe we de werkwijzen moeten harmoniseren. Bij de baarmoederhalskankerscreening is op dit moment sprake van een beperkt beheerst proces bij een deel van de onderzoeken die de zelfuitnodigende huisarts uitvoert. Ontwikkelingen gaan door, daarom is er nu ook aandacht voor vernieuwingen, zoals Mammo XL, MASS trial, onderzoeken door radiologen, het Palgaonderzoek en de onderzoeken samen met de Integrale Kankercentra (IKC s). De medewerker Bevolkingsonderzoek Zuid heeft relatief hoge scores voor medewerkertevredenheid. De organisatie staat voor de uitdaging deze te behouden. De digitalisering heeft waarschijnlijk gevolgen voor de locaties van Bevolkingsonderzoek Zuid. In het verkeer verwachten we in de toekomst meer files. Reden om te onderzoeken of telewerken of wellicht andere werktijden voor een deel van de medewerkers op termijn een optie is. Tevens moeten we dan onderzoeken wat dat betekent voor de huidige goede binding van medewerkers met de organisatie. Onder de medewerkers is een groeiende behoefte aan verdere ontwikkeling. Scholing, opleiding en doorgroeimogelijkheden zijn nodig om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Ook bij de medewerkers is sprake van vergrijzing. Nu al is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers hoog. Als gevolg van de verder gaande digitalisering, zowel op kantoor als in de primaire werkprocessen, heeft de organisatie komende jaren meer ICT-competenties en ICT-capaciteiten nodig. De werkzaamheden veranderen als gevolg van digitaliseren. We verwachten een schaarste aan laboranten. We zien dat nu al in andere regio s, met name in West-Nederland. De schaarste wordt mede veroorzaakt door betere arbeidsomstandigheden voor laboranten in de ziekenhuizen, zowel qua salaris als secundaire arbeidsvoorwaarden. Mede als gevolg van de vergrijzing verwachten we ook een uitstroom van leidinggevenden. Bevolkingsonderzoek Zuid moet investeren in het opleiden van nieuwe leidinggevenden. De medewerkers hechten aan goede interne communicatie, zeker nu we een grotere organisatie zijn. De medewerkers geven aan de afstand tot het management in de nieuwe organisatie (letterlijk en figuurlijk) groot te vinden. De medewerkers blijven het liefst in vaste teams werken

15 Bevolkingsonderzoek Zuid Pettelaarpark 1 Postbus BM s-hertogenbosch t f

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Voor Bevolkingsonderzoek Zuid was 2013 een jaar waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: de implementatie van het

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Arjan Lock, 25 september 2009 Inhoud presentatie 1. wat onder screening wordt verstaan 2. de eisen waaraan een screening moet voldoen 3. het besluitvormingstraject

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker In deze algemene folder leest u over de bevolkings onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Wat is

Nadere informatie

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie.

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie. Kwaliteitseisen coloscopie Juni 2012 Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker Vanaf 2013 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker gefaseerd worden ingevoerd

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht RIVM-Centrum voor bevolkingsonderzoek Mevr. Dr.Ir. M.L. Heijnen Senior programmamedewerker team invoering bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Bevolkingsonderzoek darmkanker RvA, Kwaliteit en zorg 9 juni 2016 Monique van Wieren Programmacoördinator bevolkingsonderzoek darmkanker Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Implementatie nazorgplan in de oncologie

Implementatie nazorgplan in de oncologie Implementatie nazorgplan in de oncologie Workshop 20 maart 2015 I Ankie Krol, verpleegkundig specialist Meander MC en Saskia Lunter, projectmedewerker IKNL Programma Wat is een nazorgplan? Hoe implementeer

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Bevolkingsonderzoek darmkanker Stand van zaken 12 april 2016 Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen Functieomschrijving Wij zijn op zoek naar een hoofd voor de afdeling die kennis heeft

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

VWS beleid screening & bevolkingsonderzoek

VWS beleid screening & bevolkingsonderzoek VWS beleid screening & bevolkingsonderzoek NACGG Utrecht, 27 juni 2013 Maaike Prins Publieke gezondheid Ministerie van VWS overheidsbeleid Preventie en vroegopsporing van belang voor een goede gezondheid

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

1. Senior HRM-adviseur

1. Senior HRM-adviseur 1. Senior HRM-adviseur Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een budget van 30 miljoen op 28 locaties. Zorggroep onderscheidt zich

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten Bevolkingsonderzoek borstkanker 15 feiten Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om zich gratis te laten onderzoeken op borstkanker. Er worden dan röntgenfoto s gemaakt

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus 20018 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider Bevolkingsonderzoek darmkanker Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit en mortaliteit aan darmkanker door: Eerdere opsporing van darmkanker

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3 JAARBERICHT 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie pagina 3 2. Organisatie pagina 4 I. Personeel en verzuim pagina 4 II. Financieel resultaat pagina 4 III. Kwaliteit pagina 5 3. Bevolkingsonderzoek borstkanker

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Wanneer er bij een deelnemer bloed in de ontlasting wordt gevonden, krijgt hij/zij een doorverwijzing

Nadere informatie

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek Samenvatting Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker ( het uitstrijkje ). Er zijn echter kansen om de preventie van baarmoederhalskanker verder te verbeteren. Zo is er een

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging 25 jaar Ambities van het IKMN in beweging Het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN) is een samenwerkingsverband van hulpverleners, instellingen en patiëntenverenigingen in de provincie Utrecht

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20787 15 oktober 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268,

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 VERONIQUE ESMAN DIRECTEUR CURATIEVE ZORG MINISTERIE VAN VWS WE MOGEN BEST TROTS ZIJN Commonwealth Fund 2010 In vergelijking met 7 westerse

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie