Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2009) 1482 definitief Betreft: Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van 10 september hebben de Nederlandse autoriteiten de Commissie overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag in kennis gesteld van hun voornemen om de bestaande tonnageregeling nr. N 738/1995, die door de Commissie is goedgekeurd bij brieven van 12 april en 31 juli , te wijzigen. De regeling werd later aangepast aan de huidige communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer 4 (hierna "de richtsnoeren" genoemd). (2) De aanmelding is ingeschreven onder referentie N 457/2008. Bij brieven van 24 oktober en 20 november heeft de Commissie om aanvullende informatie verzocht over deze maatregel. De gevraagde informatie is door de Nederlandse autoriteiten verschaft bij brieven van 9 december en 24 december Ingeschreven onder referentie SANI Referentie SG(96) D/ Referentie SG(97) D/ PB C 13 van , blz Referentie TREN(2008) D/ Referentie TREN(2008) D/ Ingeschreven onder referentie TREN(2008) A/ Ingeschreven onder referentie TREN(2008) A/ Zijne Excellentie de Heer Maxime VERHAGEN Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 NL EB Den Haag Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 2.1. Benaming (3) Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement Achtergrond van de aangemelde maatregel (4) De Nederlandse tonnageregeling is een belastingsysteem waarbij ondernemingen die internationale scheepvaart of een daarmee rechtstreeks verband houdende activiteit verrichten en die in Nederland aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen voor hun bedrijfswinsten voor een ander belastingregime kunnen opteren. Bedrijven die in aanmerking komen voor de tonnageregeling kunnen opteren voor een belasting op basis van de nettotonnage van de door hen geëxploiteerde vloot (tonnagebelasting) in plaats van te worden belast op de werkelijke winsten uit hun scheepvaartactiviteiten. (5) Het bedrag dat deze bedrijven dienen te betalen, wordt berekend op basis van de nettotonnage van hun schepen die onder de regeling vallen. De betrokken ondernemingen worden belast op basis van een vaste winst, een forfaitair bedrag op basis van de nettotonnage van alle in aanmerking komende schepen, per 100 NT en per dag dat de betrokken schepen worden geëxploiteerd. (6) De huidige tonnagebelasting is op 20 maart 1996 goedgekeurd door de Commissie en aangepast aan de huidige richtsnoeren overeenkomstig hoofdstuk 13 daarvan. Bij brief van 28 oktober aan de Nederlandse autoriteiten heeft de Commissie akte genomen van de voorgestelde passende maatregelen De eerste aanpassing betreffende de tonnagebelasting voor grote schepen (7) De voorgestelde wijziging van artikel 3.23, lid 1, van de Wet inkomstenbelasting betekent dat een nieuw tarief wordt toegevoegd aan de in dat lid opgenomen tabel. Het laatste tarief in onderstaande tabel is een gereduceerd tarief van 0,50 euro per nettoton per dag. Dit tarief zal worden toegepast op de tonnage boven nettoton. Bedrag per dag per NT 9,08 tot NT 6,81 voor de extra tonnage tot NT 4,54 voor de extra tonnage tot NT 2,27 voor de extra tonnage tot NT 0,50 voor het meerdere boven NT 9 Referentie TREN/D (2005)

3 (8) Er moet op worden gewezen dat schepen van meer dan NT aan dezelfde criteria dienen te voldoen als die welke zijn vastgesteld in de toepassingsregels en voorwaarden voor schepen die onder de huidige tonnageregeling vallen. Zo moeten schepen eigendom of mede-eigendom zijn in rompbevrachting. Voorts moet het schip onder de vlag van een van de lidstaten van de EU of de Europese Economische Ruimte varen. (9) In hun brief van 9 december 2008 verbinden de Nederlandse autoriteiten zich er bovendien toe de volgende voorwaarde toe te passen: schepen met een tonnage van meer dan ton komen alleen in aanmerking voor het gereduceerde tonnagetarief wanneer ze nieuw zijn of ten minste gedurende de laatste vijf jaar voor hun toetreding tot de tonnageregeling onder de vlag van een derde land waren geregistreerd. Op die manier kan de in de communautaire richtsnoeren vastgestelde doelstelling, namelijk ervoor zorgen dat onder de vlag van een derde land geregistreerde schepen van reders uit de Gemeenschap naar een communautaire vlag worden omgevlagd, worden gerealiseerd zonder gevaar voor verstoring van de intracommunautaire handel De tweede wijziging met betrekking tot de toepassing van de tonnagebelasting op scheepsmanagers (10) De tonnageregeling is ook van toepassing op scheepsmanagers. (11) Op grond van artikel 3.22, lid 5, onder d), van de Wet inkomstenbelasting komen scheepsmanagementbedrijven in aanmerking voor tonnagebelasting indien zij het volledige bemanning- en technische beheer van het schip verrichten. Met andere woorden, de scheepsmanager dient de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor de exploitatie van het schip. Voorts moeten scheepsmanagers alle door de ISM-code 10 opgelegde plichten en verantwoordelijkheden op zich nemen. (12) In hun huidige aanmelding stellen de Nederlandse autoriteiten voor een tweede zin toe te voegen aan artikel 3.23, lid 1, van de Wet inkomstenbelasting teneinde de belastingvoet met 75% te verlagen voor de in artikel 3.22, lid 5, onder d), bedoelde scheepsmanagementbedrijven, hetgeen betekent dat de bestaande tonnagebelasting voor die bedrijven indirect met 75% wordt verlaagd. (13) Naar de mening van de Nederlandse autoriteiten is de 75% korting op de belastbare winst gerechtvaardigd omdat bij het beheer van eenzelfde schip de omzet van een scheepsmanager veel lager ligt dan die van een klassieke reder, waardoor de forfaitaire, aan de hand van de scheepstonnage bepaalde winst vaak hoger ligt dan de daadwerkelijk behaalde winst. Hierdoor ligt de forfaitaire winstbelasting op grond van het tonnageregime uiteindelijk vaak hoger dan de belasting die verschuldigd zou zijn op grond van het normale winstregime. Hoe groter de tonnage van het schip, hoe minder voordeling het tonnageregime wordt ten opzichte van het normale winstregime. (14) Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de volgende cijfers voor 2007 voor in Nederland voor bepaalde schepen uitgevoerde managementactiviteiten. 10 Internationale Veiligheidsmanagementcode voor het veilige gebruik van schepen en voor verontreinigingspreventie, door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgesteld bij resolutie A.741(18). 3

4 Tabel 1 Resultaat na belastingen, producttankers jonger dan 7 jaar oud, 2007 NT Resultaat na belastingen volgens normale regime = 100 Volgens het normale regime Volgens de tonnageregeling Tabel 2 Resultaat na belastingen, management van droge ladingschepen jonger dan 7 jaar, 2007 NT Resultaat na belastingen volgens normale regime = 100 Volgens het normale regime Volgens de tonnageregeling (15) Uit de tabellen blijkt dat de winst na belastingen voor scheepsmanagers onder de tonnageregeling nauwelijks hoger ligt dan onder de normale winstbelasting. Volgens de Nederlandse autoriteiten kan de tonnagebelasting voor schepen die aanzienlijk groter zijn dan ton zelfs nadeliger uitvallen dan de normale winstbelasting. (16) Voorts moet worden vermeld dat de tonnageregeling in jaren met ongunstige marktomstandigheden ook voor scheepsmanagers met kleine schepen niet voordelig is. Hierdoor gaat hun concurrentiepositie voor deze activiteiten er op de wereldmarkt nauwelijks of niet op vooruit wanneer zij voor de tonnagebelasting opteren. (17) Uit een ander voorbeeld van de Nederlandse autoriteiten blijkt dat in 2007 voor scheepsmanagers de belastingdruk voor een schip met NT onder de tonnageregeling 30,38% bedroeg van het resultaat vóór belastingen, tegenover slechts 0,75% voor scheepseigenaars. Oorzaak is dat de totale winst van de scheepsmanager veel lager ligt dan de winst van een eigenaar van eenzelfde schip. (18) Voorts hebben de Nederlandse autoriteiten toegelicht dat in 2007 slechts voor enkele tientallen schepen het volledige scheepsmanagement in Nederland werd verricht, terwijl het totale aantal door Nederlandse reders beheerde schepen (eigendom, rompbevrachting, bare boat, time of voyage charter) aanmerkelijk hoger lag: ongeveer 4

5 1500. Dit toont aan dat de huidige tonnageregeling niet voldoende aantrekkelijk is voor grootschalige scheepsmanagementactiviteiten vanuit Nederland. (19) De bevindingen van de Nederlandse autoriteiten zijn bevestigd door een universitaire studie 11, namelijk dat de belastbare winst van scheepsmanagers (voor verschillende types van schepen) onder tonnagebelasting veel hoger kan liggen dan onder de normale winstbelasting (zie onderstaande tabel). Belastbare winst van scheepsmanagers voor een aantal scheepstypen, volgens het tonnageregime en volgens het normale regime, in euro Type schip Belastbare winst volgens normale regime Belastbare winst volgens de tonnageregeling LPG-tanker, NT LNG-tanker, NT LPG-tanker, NT Bulkcarrier, NT Crude oil tanker, VLCC, NT Crude oil tanker, ULCC, NT (20) Uit dezelfde studie blijkt dat de omzet van een scheepsmanager per schip zeer klein is in verhouding tot die van een klassieke reder. De managementvergoedingen per schip vertegenwoordigen minder dan 2% van de totale omzet van een reder. Een toepassing van hetzelfde tonnagetarief in absolute cijfers voor rederijen en scheepsmanagers houdt geen rekening met de aanzienlijke schaalverschillen en de veel kleinere potentiële winst van scheepsmanagers. Volgens de studie vertegenwoordigt de jaarlijkse vergoeding van een scheepsmanager (tussen en dollar) voor het beheer van een Capezize /Panamax bulker slechts 0,3% tot 1,8% van de jaaromzet van een reder uit de exploitatie van eenzelfde type schip (tussen 5,5 miljoen (verlieslatende exploitatie) en 29 miljoen dollar). Voor een VLCC-tanker bedraagt de omzet van een traditionele reder tussen 7 miljoen en 55 miljoen dollar, terwijl een scheepsmanager voor dit schip een vergoeding ontvangt van ongeveer dollar. 11 Studie van het Policy Research Corporation over de toepassing van de tonnagebelasting op managers die schepen voor derden beheren, maart 2005, in opdracht van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. Deze studie werd ook geciteerd door de Nederlandse autoriteiten. 5

6 2.5. Verwachte effecten (21) De Nederlandse autoriteiten zijn ervan overtuigd dat de wijzigingen van de tonnageregeling van Nederland een aantrekkelijke uitvalsbasis zullen maken voor de exploitatie van grote schepen (schepen van meer dan NT). Zij voeren aan dat een toename van de Nederlandse handelsvloot een positieve uitstraling zal hebben op Nederland als maritiem vestigingsland. (22) Daarenboven zijn de Nederlandse autoriteiten de mening toegedaan dat een sterker maritiem cluster in Nederland uiteindelijk ook zijn uitstralingseffecten zal hebben op het Europees maritiem cluster, onder andere door een groei van de Europese werkgelegenheid. Zo zou bijvoorbeeld de verlaging van het tonnagetarief voor scheepsmanagers de ontwikkeling van deze sector in de Gemeenschap/EER stimuleren en scheepsmanagementactiviteiten uit derde landen aantrekken. Gelet op de voorwaarde dat schepen uit andere lidstaten niet in aanmerking komen, zal de reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen met name vaartuigen uit derde landen aantrekken. (23) De Nederlandse autoriteiten verwachten dat beide maatregelen met een minimale financiële inzet van overheidswege werkgelegenheid zullen scheppen voor personen. Dit komt in de eerste plaats omdat er op dit moment nauwelijks grote schepen vanuit Nederland worden geëxploiteerd. Bijgevolg zijn die op dit moment ook niet belastingplichtig in Nederland. Hierdoor zullen beide maatregelen inkomsten voor de Nederlandse overheid opleveren, waarbij de terugvloei wordt geschat op 9,4 miljoen euro. (24) De toegevoegde waarde van deze maatregelen voor de Nederlandse economie is berekend op in totaal 670 miljoen euro. In 2005 genereerde de zeevaartsector in Nederland een totale toegevoegde waarde van ca. 1,6 miljard euro en werkgelegenheid voor personen. (25) Door de verlaging van het tonnagetarief voor grote schepen zou de vloot met ongeveer 160 schepen kunnen groeien. Uitgedrukt in brutotonnage, komt dit overeen met een verdubbeling van de huidige handelsvloot. Verwacht wordt dat door de verlaging van de tonnagebelasting voor scheepsmanagers minstens 100 schepen vanuit Nederland zouden worden beheerd, waardoor het aantal schepen dat vanuit Nederland wordt beheerd, zou verdubbelen. (26) Door nauwere economische banden met Nederland neemt de kans toe dat een schip onder Nederlandse vlag wordt gebracht, waardoor tegelijk de communautaire vlag wordt gepromoot. Men verwacht dat Nederland als maritiem vestigingsland ook voor reders van buiten de EU aantrekkelijker zal worden. (27) Met betrekking tot de reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen (schepen van meer dan NT) wijzen de Nederlandse autoriteiten erop dat er op dit moment nauwelijks grote schepen vanuit Nederland worden geëxploiteerd en dus onder de Nederlandse tonnageregeling vallen. Aangezien het hier bovendien veelal om grotere reders zal gaan, wordt hier voorlopig een inschatting gemaakt van minder dan 10 begunstigde ondernemingen. 6

7 (28) Gelet op het aantal bedrijven in Nederland dat reeds scheepsmanagementactiviteiten voor derden verricht, wordt het aantal scheepsmanagers dat onder de tonnageregeling zou vallen door de Nederlandse autoriteiten op enkele tientallen geraamd Begrotingsmiddelen (29) De totale inkomstenderving voor de begroting door de aangemelde maatregel wordt geraamd op ongeveer 0,5 miljoen euro per jaar. De inkomstenderving voor het beheer van grote schepen is minimaal, aangezien er op dit moment nagenoeg geen grote schepen vanuit Nederland worden beheerd. Bijgevolg zijn die ook niet belastingplichtig in Nederland. (30) Het merendeel van het budgettair beslag is toe te rekenen aan de maatregel voor scheepsmanagementactiviteiten, gelet op het aantal bedrijven dat reeds op deze markt opereert. (31) De maatregel met betrekking tot grote schepen, kan de Nederlandse overheid extra inkomsten opleveren aangezien er, zoals reeds aangegeven, momenteel vrijwel geen grote schepen vanuit Nederland worden beheerd. Derhalve wordt verwacht dat ook de maatregel met betrekking tot scheepsmanagement, na een aanvankelijke inkomstenderving, de Nederlandse overheid geld zal opleveren Duur (32) Deze staatssteunmaatregelen zullen pas bij Koninklijk Besluit in werking treden, nadat van de zijde van de Europese Commissie hieraan goedkeuring is verleend. De Nederlandse autoriteiten wensen de aangemelde maatregelen vanaf 1 januari 2009 in werking te doen treden. (33) Bij brief van 24 december 2008 hebben de Nederlandse autoriteiten zich ertoe verbonden de wijzigingen aan de bestaande tonnageregeling, waarop dit besluit van toepassing is, binnen tien jaar na de datum van inwerkingtreding van de aangemelde maatregel opnieuw aan te melden Cumulering van steun De Nederlandse autoriteiten verklaren dat er geen andere steunmaatregelen bestaan voor Nederlandse reders. 3. BEOORDELING VAN DE STEUN 3.1. Bestaan van de steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag (34) Krachtens artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag "zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen 12 Zie overweging 23 van dit besluit. 7

8 te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt." (35) Door de tonnageregeling, in haar huidige vorm of na de inwerkingtreding van de voorgestelde aanpassingen, kennen de Nederlandse autoriteiten, door de verlaging van de winstbelasting die de sector anders zou moeten betalen, met staatsmiddelen een voordeel toe dat bepaalde ondernemingen een voordeel oplevert aangezien de maatregel uitsluitend bedoeld is voor de internationale scheepvaartsector. Dergelijke subsidies dreigen de concurrentie te verstoren en kunnen het handelsverkeer tussen de lidstaten beïnvloeden aangezien de scheepvaart een markt is die vooral op wereldschaal functioneert. De Commissie is derhalve van oordeel dat de aangemelde maatregelen de beoordeling van de regeling als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG- Verdrag onverlet laten Rechtsgrond voor de beoordeling (36) Op grond van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag kunnen steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid te vergemakkelijken als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden beschouwd, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad. In dit geval is de Commissie van oordeel dat artikel 87, lid 3, onder c), van het EG- Verdrag als rechtsgrond moet worden gehanteerd voor de aangemelde maatregel. (37) Steun ten gunste van de scheepvaartsector moet met name worden getoetst aan de communautaire richtsnoeren van 2004 betreffende staatssteun voor het zeevervoer 13 (hierna "de richtsnoeren" genoemd) Beoordeling van de verenigbaarheid (38) In de richtsnoeren worden de voorwaarden vastgesteld waaronder de lidstaten bepaalde steunregelingen kunnen opzetten om hun zeevaartsector te ondersteunen in het licht van algemene doelstellingen, zoals: zorgen voor een beter, veilig, efficiënt, beveiligd en milieuvriendelijk zeevervoer; de omvlagging of heromvlagging naar registers van lidstaten bevorderen; bijdragen tot de consolidatie van het in de lidstaten gevestigde maritieme cluster, terwijl een vloot die in het algemeen op de wereldmarkten kan concurreren in stand wordt gehouden; in stand houden en uitbreiden van de knowhow op maritiem gebied en beschermen en bevorderen van de werkgelegenheid voor zeelieden uit de EU/EER, en bijdragen tot de promotie van nieuwe diensten op het gebied van de korte vaart overeenkomstig het Witboek inzake het vervoerbeleid van de EU. 13 Zie voetnoot 4. 8

9 (39) In hoofdstuk 3.1, vijfde alinea, van de richtsnoeren wordt met betrekking tot de tonnagebelasting gesteld dat dergelijke maatregelen een garantie bleken te zijn voor kwalitatief hoogwaardige banen in de maritieme sector aan de wal, en derhalve als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd. (40) In de richtsnoeren worden evenwel een aantal criteria vastgesteld waaraan dergelijke regelingen moeten voldoen om verenigbaar te zijn met de gemeenschappelijke markt. (41) De Commissie onderzoekt hierna derhalve of de destijds aangemelde regeling nog steeds verenigbaar is met de interne markt Onderzoek van de verenigbaarheid van de aangemelde maatregelen Lager tarief voor tonnage boven NT (42) Het moet worden benadrukt dat het tot dusver, overeenkomstig punt 3.1, 18 e alinea van de richtsnoeren, steeds de betrachting van de Commissie is geweest dat in alle lidstaten die de invoering van een tonnageregeling hebben aangemeld de voor de berekening van de tonnagebelasting gehanteerde winstpercentages van bedrijven ongeveer even hoog liggen. (43) De Commissie brengt in herinnering dat zij een onderzoek heeft geopend naar de Belgische tonnagebelasting met een zeer laag tarief van 0,05 euro per 100 NT en per dag voor de tonnage boven NT. De Commissie heeft opgeworpen dat een dergelijk laag tarief de omvlagging van grote schepen uit andere lidstaten, die onder een andere tonnageregeling vallen waar geen dergelijke lage tarieven worden gehanteerd, in de hand zou kunnen werken. (44) De Commissie heeft de invoering van dit lage tarief slechts aanvaard op voorwaarde dat een naar de Belgische vlag omgevlagd schip voordien minstens vijf jaar onder de vlag van derde land moet hebben gevaren 14. Die bepaling zou bijdragen tot de verwezenlijking van de in de communautaire richtsnoeren vastgestelde doelstelling om te streven naar de omvlagging naar een communautaire vlag van schepen van reders uit de Gemeenschap, die onder de vlag van een derde land zijn geregistreerd, zonder risico op verstoring van de intracommunautaire handel. (45) Bij brief van 9 december 2008 hebben de Nederlandse autoriteiten zich ertoe verbonden aan de toepassing van het voorgestelde tarief van 0,50 euro per 100 NT en per dag voor tonnage boven de NT dezelfde voorwaarden te koppelen. De Nederlandse autoriteiten stemmen er in dit verband mee in aan schepen met een tonnage van meer dan NT de voorwaarde op te leggen dat ze nieuw moeten zijn of ten minste gedurende de laatste vijf jaar voor hun toetreding tot de tonnageregeling onder de vlag van een derde land moeten zijn geregistreerd om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tonnagetarief. 14 Beschikking nr. 2005/417/EG van de Commissie van 30 juni 2004 betreffende een reeks door België voorgenomen fiscale maatregelen ten behoeve van het zeevervoer, PB L 150 van , blz. 1, zie artikel 1 van deze beschikking. 9

10 (46) Op basis van deze verbintenis is de Commissie van oordeel dat de invoering van dit nieuwe tarief verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt Scheepsmanagement (47) Overeenkomstig punt 3.1, 11 e alinea, van de richtsnoeren komen scheepsmanagementbedrijven in het kader van de huidige tonnageregeling alleen in aanmerking voor steun met betrekking tot schepen waarvan zij het volledige bemannings- en technisch beheer onder hun hoede hebben. Om in aanmerking te kunnen komen, moeten scheepsmanagers met name de volle verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het schip en alle door de ISM-code opgelegde plichten en verantwoordelijkheden dragen. (48) Scheepsmanagementbedrijven die activiteiten uitoefenen op het grondgebied van de Gemeenschap of de EER zorgen ervoor dat de kennis inzake bemannings- en technisch beheer van schepen in de Gemeenschap aanwezig blijft en verder wordt ontwikkeld. Zij bieden tevens heel wat werkgelegenheid in Europa. Op die manier dragen zij bij tot de in punt 2.2, eerste alinea, vierde streepje, van de richtsnoeren opgesomde doelstellingen, namelijk "de knowhow op maritiem gebied in stand houden en uitbreiden en de werkgelegenheid voor Europese zeelieden beschermen en bevorderen." (49) Voorts moet worden vermeld dat de managementactiviteiten ook bijdragen tot een andere doelstelling van de richtsnoeren aangezien ze waarborgen dat scheepvaartgerelateerde activiteiten op zee en aan wal die onder de tonnageregeling vallen, in de Gemeenschap/EER blijven. Hier is het de bedoeling "bij te dragen tot de consolidatie van de in de lidstaten gevestigde maritieme sector", overeenkomstig punt 2.2, 1 e alinea, derde streepje, van de richtsnoeren. (50) In dit verband is de Commissie zich bewust van de noodzaak om een optimaler belastingsysteem te vinden dat beter is afgestemd op de winstmarges van scheepsmanagers, die veel kleiner zijn dan de winsten van de reders. Bovendien mag de outsourcing van scheepsmanagement fiscaal niet worden bestraft ten opzichte van scheepsmanagement in eigen beheer wanneer de scheepsmanagers aan dezelfde voorwaarden voldoen als reders en het toekennen van een voordeel aan scheepsmanagers op eenzelfde manier bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de richtsnoeren als de toekenning van dat voordeel aan reders. (51) Tegelijk is de uitbesteding van scheepsmanagement een algemene trend omdat het de efficiëntie in de zeevaart sterk verhoogt. De Commissie erkent dat moet worden gezocht naar meer stimulansen om de uitoefening van scheepsmanagementactiviteiten in de Gemeenschap/de EER te promoten en derhalve om de concurrentiekracht van de communautaire scheepvaart op wereldvlak te versterken. (52) Met betrekking tot de belastingdruk voor bedrijven die scheepsmanagement voor derde partijen verrichten, constateert de Commissie op basis van de door de Nederlandse autoriteiten meegedeelde cijfers en een onafhankelijke studie 15, dat een scheepsmanager 15 Zie overweging 19 van dit besluit. 10

11 bij een gelijk tonnage een veel lagere omzet boekt dan een reder. Gevolg is dat scheepsmanagers in verhouding tot reders een veel hogere tonnagebelasting betalen in verhouding tot hun winst. Uit het voorgaande volgt dat een lager belastingtarief voor scheepsmanagers dan voor reders beter beantwoordt aan de economische situatie van scheepsmanagers. (53) De Commissie is derhalve van oordeel dan een reductie van de belastbare winst met 75% evenredig is met de aanzienlijk lagere winst die een scheepsmanager met een bepaalde vloot kan boeken dan wanneer die vloot door een reder zou zijn geëxploiteerd Inachtneming van het steunplafond (54) In hoofdstuk 11 van de richtsnoeren is bepaald dat "het totale steunbedrag dat in het kader van de punten 3 tot en met 6 wordt toegekend, 6 [tonnagebelasting, vrijstelling van de inkomstenbelasting en sociale bijdragen voor zeelieden, steun voor de aflossing van de bemanning, investerings- en regionale steun] niet meer mag bedragen dan het totale bedrag aan belastingen en sociale bijdragen dat afkomstig is van zeevaartactiviteiten en zeelieden." (55) De Commissie heeft op dit moment geen weet van andere steunregelingen in Nederland die extra voordelen bieden bovenop deze regeling. De Commissie is derhalve van oordeel dat het in hoofdstuk 11 van de richtsnoeren vastgestelde steunplafond niet wordt overschreden Conclusie ten aanzien van de verenigbaarheid van de regeling met de gemeenschappelijke markt (56) Gelet op de voorgaande analyse concludeert de Commissie derhalve dat de aangemelde wijzigingen tegemoet komen aan alle in de richtsnoeren vastgestelde voorwaarden. 4. BESLUIT (57) In het licht van het voorgaande besluit de Commissie dat de aangemelde wijzigingen van de fiscale regeling overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. (58) De aangemelde wijzigingen treden in werking op 1 januari 2009 en dienen na 10 jaar opnieuw bij de Commissie te worden aangemeld. Mocht deze brief vertrouwelijke gegevens bevatten die niet mogen worden bekendgemaakt, dan dient de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen na ontvangst van dit schrijven in kennis te worden gesteld. Als de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek ontvangt, dan neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op internet: Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: 11

12 Europese Commissie Directoraat-generaal Energie en vervoer Directoraat A - Algemene zaken B-1049 Brussel Fax: Met bijzondere hoogachting, Voor de Commissie Antonio TAJANI Vicevoorzitter van de Commissie 12

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final EUROPESE COMMISSIE Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final Betreft: Steunmaatregel SA.35377 (2012/N) Nederland Groene energiebelasting verlenging van de toepassing van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.VII.2005 C (2005) 2704 def. Betreft: Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw Excellentie, I. Procedure (1) Bij schrijven van

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.06.2002 C (2002) 1674 Betreft: Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers Excellentie, PROCEDURE Bij brief van 13

Nadere informatie

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB"

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.03.2012 C(2012) 1656 final Betreft: Steunmaatregel SA.34102 (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25-11-2002 C(2002) 4281 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen Excellentie, Overeenkomstig

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.01.2012 C(2012) 169 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 22 mei 2011 heeft

Nadere informatie

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.01.2010 C(2009)10757 Betreft: Staatssteun N 602/2009 - Nederland Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garanties op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.02.2013 C(2013) 472 final Betreft: Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur Excellentie, Naar aanleiding van staatssteundossier

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 38639 (2014/N)

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.10.2001 SEC(2001)1491fin Betreft: Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland Excellentie, Bij brief van 20 oktober 2000 hebben de

Nadere informatie

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld.

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.XII.2005 C(2005)5946 Betreft: Steunmaatregel N 570/2005 - Nederland Vermindering accijns biobrandstoffen Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat zij na

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen)

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.7.2013 C(2013) 4906 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N)

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V.

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.4.2012 C(2012) 2436 final Betreft: Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. (varkenshouderij)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.06.2014 C(2014) 3629 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel nr. SA.38495

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13-02-2003 C(2003) 127 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland Excellentie,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief Betreft: Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 18 november 2009

Nadere informatie

Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten

Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.X.2006 C(2006)4364 def. Betreft: Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.V.2006 C (2006) 1834 def. Subject: Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant Excellentie, I. PROCEDURE 1. Bij schrijven geregistreerd op 5

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.06.2002 C(2002) 2136fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van de

Nadere informatie

Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen

Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.VI.2007 C(2007) 2390 def. Betreft: Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij elektronisch schrijven van

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17-10-2002 C(2002) 3502 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij Excellentie, De Commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

In haar verdere antwoord voert de Nederlandse regering ter rechtvaardiging van de belastingvrijstelling de volgende argumenten aan:

In haar verdere antwoord voert de Nederlandse regering ter rechtvaardiging van de belastingvrijstelling de volgende argumenten aan: EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.07.2001 SG (2001) D/ 289541 Betreft: E 45/2000 - Nederland Belastingvrijstelling van Schiphol Group Excellentie, Procedure Bij brief D(2000) 3854 van 27 maart 2000 heeft

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot verlenging van Uitvoeringsbesluit 2012/181/EU van de Raad waarbij Roemenië

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2012 COM(2012) 654 final 2012/0312 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN In artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag wordt bepaald dat de Commissie van elk voornemen tot invoering of wijziging

Nadere informatie

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.02.2002 C (2002)607fin Betreft: Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering Excellentie, Bij brief van 23 juli 2001, door de Commissie geregistreerd

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.IX.2006 C(2006)4264 Betreft: Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen Excellentie, De Commissie wenst Nederland

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2001 COM(2001) 261 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd om overeenkomstig de procedure van artikel

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland

Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.03.2001 SG (2001) D/ 287317 Excellentie, Betreft: Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland 1. Procedure: Bij schrijven van 14 juli 2000,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 22 november 2001 PE 305.739/1-17 AMENDEMENTEN 1-17 ONTWERPVERSLAG - Piia-Noora Kauppi (PE 305.739) over de mededeling van de Commissie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24-I-2006 C (2006) 185 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.36556 (2013/N) - Nederland Anti-afhaakregeling waterschappen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.36556 (2013/N) - Nederland Anti-afhaakregeling waterschappen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6628 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.36556 (2013/N)

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

Bijlage 1 bij verslag Transportraad 5+6 juni 2003

Bijlage 1 bij verslag Transportraad 5+6 juni 2003 Bijlage 1 bij verslag Transportraad 5+6 juni 2003 BEVORDERING VAN HET ZEEVERVOER EN VAN HET BEROEP VAN ZEEVARENDE - Raadsconclusies "DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op: de algemene structuur en de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin Betreft: Steunmaatregel N 410/2002 (ex-cp 77/02) België Staatssteun voor de productie van Belgische cinematografische en audiovisuele werken "Tax shelter"-regeling

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD inzake de tijdelijke opschorting van de herplaatsing van 30 % van de verzoekers

Nadere informatie

A 2007 N 110 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

A 2007 N 110 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, A 2007 N 110 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 17 de december 2007 tot wijziging van de Landsverordening op de Scheepsregistratiebelasting 1987 1, de Landsverordening op de winstbelasting 1940 2 en

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Fiscale Wet Scheepvaart, 31 december 2004 Memorie van toelichting TITEL XI. Financiën HOOFDSTUK 1. Zeescheepvaart

Fiscale Wet Scheepvaart, 31 december 2004 Memorie van toelichting TITEL XI. Financiën HOOFDSTUK 1. Zeescheepvaart Fiscale Wet Scheepvaart, 31 december 2004 Memorie van toelichting TITEL XI Financiën HOOFDSTUK 1 Zeescheepvaart Dit hoofdstuk strekt ertoe, enerzijds het onderdeel met betrekking tot de zeescheepvaart

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Portugal wordt gemachtigd tot een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. over de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse overzeese departementen. SEC(2010) 1558 def.

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. over de octroi de mer-belastingregeling in de Franse overzeese departementen. SEC(2010) 1558 def. NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2010 COM(2010) 742 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse overzeese departementen SEC(2010) 1558

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61 INGEKOMEN DOCUMENT van: voor de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland Stimulering van WKK onder de MEP Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415 Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie, De Commissie deelt de Nederlandse autoriteiten mee

Nadere informatie

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.04.2004 C(2004) 1661 Betreft: Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest Excellentie, 1. PROCEDURE Bij schrijven

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 november 2003 Betreft:

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19-VIII-2005 C(2005) 3253 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds Excellentie, Ik heb de eer u mee te delen dat

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 VOORSTEL van: ingekomen: 8 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 15 februari 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Staatssteun & Staatssteun en de crisis

Staatssteun & Staatssteun en de crisis Staatssteun & Staatssteun en de crisis Lieneke de Jong-Goris Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Overhedendag 13 oktober 2009 Inhoud Staatssteun in Nederland Toelichting staatssteun Staatssteun

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 358/2008 Garantstelling landbouwondernemingen Excellentie, De Commissie stelt Nederland

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan : de raad Van : het college van burgemeester en wethouders Adviseurs: : Piet Bruinsma, Gerard Elenga Datum : 15 december 2016 Onderwerp : uitwerking punten 3 en 4 van amendement inzake t Olde Maat

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE TOT WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN TER STIMULERING VAN DE TOEGANG TOT FINANCIERING IN DE HUIDIGE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

In artikel IID, onderdeel B, onder 2, wordt Europese gemeenschap telkens vervangen door: Europese Gemeenschap.

In artikel IID, onderdeel B, onder 2, wordt Europese gemeenschap telkens vervangen door: Europese Gemeenschap. 31 301 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel IIC wordt aan het in onderdeel OA opgenomen artikel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.XI.2006 C(2006)5659 Betreft: Steunmaatregel nr. N 653/2006 België Subsidies voor industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling door ondernemingen die deelnemen aan

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 27 januari 2012 (30.01) (OR. en) 5859/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0002 ( LE) FISC 15

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 27 januari 2012 (30.01) (OR. en) 5859/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0002 ( LE) FISC 15 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 27 januari 2012 (30.01) (OR. en) 5859/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0002 ( LE) FISC 15 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 26 januari 2012 Nr. Comdoc.: COM(2012)

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 915 definitief 2011/0450 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 2.5.2003 COM(2003) 175 definitief 2003/0062 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0285 (E) 15528/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin Betreft : Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen Excellentie, 1. PROCEDURE In het tweede semester 2000 is, in het kader van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van

Nadere informatie

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 VERORDENING (EG) Nr. 875/2007 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 506/2003 - Nederland Vrijstelling van energiebelasting voor energie-intensieve eindverbruikers

Staatssteun nr. N 506/2003 - Nederland Vrijstelling van energiebelasting voor energie-intensieve eindverbruikers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.12.2003 C (2003) 4498 fin Betreft: Staatssteun nr. N 506/2003 - Nederland Vrijstelling van energiebelasting voor energie-intensieve eindverbruikers Excellentie, Bij brief

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie