EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA (2013/N) België (Vlaanderen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen)"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 4906 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA (2013/N) België (Vlaanderen) Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van incubatoren Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van 17 mei 2013, die op diezelfde datum bij de Commissie werd geregistreerd, hebben de Belgische autoriteiten overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna "het Verdrag" genoemd) bovenstaande steunregeling aangemeld. (2) De Belgische autoriteiten hebben de regeling aangemeld op basis van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (hierna "de O&O&I-kaderregeling" genoemd) 1. (3) Aangezien de ontvangen gegevens niet toereikend waren om de verenigbaarheid van de regeling met de interne markt te beoordelen, achtte de Commissie de aanmelding 1 PB C 323 van , blz. 1. Zijne Excellentie de Heer Didier REYNDERS Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 B Brussel Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefoon: (0)

2 onvolledig. Daarom heeft de Commissie de Belgische autoriteiten bij brief van 11 juni 2013 om aanvullende gegevens verzocht. (4) Bij brief van 14 juni 2013, geregistreerd op diezelfde datum, hebben de Belgische autoriteiten aanvullende gegevens verstrekt. 2. BESCHRIJVING VAN DE AANGEMELDE MAATREGEL 2.1. Doel (5) In het kader van de regeling "besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren" zijn de Belgische autoriteiten voornemens investeringssteun toe te kennen voor het opzetten en uitbreiden van innovatieclusters, alsook exploitatiesteun voor het aansturen van clusters, in het Vlaamse Gewest. (6) Doel van de aangemelde maatregel is het stimuleren van specifieke bedrijfshuisvestingsprojecten voor opstartende ondernemingen die substantiële O&Oactiviteiten verrichten. In aanmerking komende vestigingen zijn bedrijfscentra met specifieke faciliteiten en permanente infrastructuur voor O&O. Daar worden starters ondersteund, begeleid en gestimuleerd om deel te nemen aan formele of informele netwerkevenementen Begunstigden (7) Steun in het kader van de regeling zal worden toegekend aan rechtspersonen die subsidiabele innovatieclusters exploiteren. Dit kunnen grote ondernemingen zijn of KMO's in de zin van de KMO-definitie van de Commissie 2. Deze rechtspersonen zullen worden belast met het beheer van de deelneming aan en de toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van het cluster. Volgens de Belgische autoriteiten zullen de begunstigden met name clusterruimte verhuren en worden belast met de ondersteuning van starters en van netwerkactiviteiten. (8) Voor de toepassing van de regeling worden subsidiabele innovatieclusters "incubatoren" genoemd. Om voor steun in aanmerking te komen, moeten incubatoren erkend zijn door de minister van Economische Zaken van de Vlaamse regering. Subsidiabele incubatoren moeten instanties zijn die als statutair doel hebben een bedrijfsverzamelgebouw voor O&O-starters te exploiteren; de volgende voorwaarden moeten vervuld zijn: het bedrijfsverzamelgebouw moet nabij een universiteit of kennisinstelling gelegen zijn; het initiatief moet door een universiteit of kennisinstelling worden genomen; zo niet, dan moet een universiteit of kennisinstelling ten minste medebeheerder zijn; 2 Overeenkomstig de rechtsgrondslag van de regeling worden KMO's gedefinieerd volgens de definitie van KMO in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie (PB L 214 van , blz. 3). 2

3 steun voor starters is toegesneden op O&O-starters en omvat netwerking tussen starters, onderzoekers, enz. (9) De toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van de clusters wordt niet beperkt. (10) Ondernemingen in moeilijkheden 3 komen niet in aanmerking voor steun in het kader van deze regeling. (11) De regeling is niet sectorspecifiek. (12) De Belgische autoriteiten schatten dat maximaal 10 ondernemingen steun in het kader van de regeling zullen ontvangen. (13) De vergoedingen die voor het gebruik van de faciliteiten van de clusters en voor de deelname aan de activiteiten ervan worden gevraagd, zijn een afspiegeling van de kosten daarvan. De Belgische autoriteiten hebben in dit verband verklaard dat elke steunaanvraag vergezeld moet gaan van een bedrijfsplan met een kosten/batenanalyse waaruit blijkt dat de vergoedingen een afspiegeling zijn van de kosten. Vergoedingen voor het gebruik van de faciliteiten en de diensten van de cluster moeten dezelfde zijn, ongeacht of de onderneming-gebruiker al dan niet in de incubator gevestigd is. Bedrijfsplannen worden beoordeeld voordat het besluit tot toekenning van de steun wordt genomen. (14) De Belgische autoriteiten hebben een analyse verstrekt van de technologische en sectoriële specialisatie van bestaande clusters in Vlaanderen, alsook van het regionale potentieel en de bestaande onderzoekscapaciteit. Voorts zullen de Belgische autoriteiten, alvorens de steun toe te kennen, een analyse maken van de technologische specialisatie van het innovatiecluster, van het bestaande regionale potentieel, van de bestaande onderzoekscapaciteit, van het bestaan van clusters met vergelijkbare doelstellingen binnen de Europese Unie en van potentiële marktvolumes van de activiteiten binnen het cluster. De Belgische autoriteiten hebben ook toegezegd deze informatie in jaarlijkse verslagen aan de Commissie te doen toekomen Looptijd (15) De aangemelde regeling zal op 1 september 2013 ten uitvoer worden gelegd; in het kader van de regeling mag steun worden verleend tot en met 30 augustus Rechtsgrondslag (16) De rechtsgrondslag voor de maatregel is het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van incubatoren Steunverlenende autoriteit (17) De steun in het kader van de regeling zal worden verleend door de Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen 4. 3 In de zin van de mededeling van de Commissie "Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden" (PB C 244 van , blz. 2). 3

4 2.6. Budget voor de regeling en steuninstrument (18) Voor de regeling wordt in totaal 6 miljoen EUR uitgetrokken; het geplande jaarlijkse budget bedraagt 1 miljoen EUR. (19) De steun zal in de vorm van rechtstreekse subsidies worden verleend Subsidiabele activiteiten (20) Begunstigden kunnen steun krijgen voor investerings- en exploitatiesteun. (21) Het maximale steunbedrag per individuele begunstigde zal in principe niet meer dan EUR bedragen. Dit plafond kan worden opgetrokken tot 1 miljoen EUR, in de eerste plaats voor innovatieclusters met een welbepaalde sectorfocus en daarop gebaseerde huisvesting van O&O-starters, en in de tweede plaats voor innovatieclusters die ook fungeren als een open-innovatieplatform. (22) De volgende voorwaarden zijn van toepassing: Investeringssteun (23) Steun voor investeringen in grond, gebouwen, machines en uitrusting, kan worden verleend voor: (a) (b) opleidingsfaciliteiten en onderzoekcentra; open access-onderzoeksinfrastructuur: laboratoria, testfaciliteiten. (24) De basissteunintensiteit voor investeringssteun in het kader van de regeling bedraagt 15 %. Voor steun aan kleine ondernemingen kan deze basissteunintensiteit worden verhoogd met 10 procentpunt Exploitatiesteun (25) Exploitatiesteun voor het aansturen van clusters mag voor een periode van maximaal vijf jaar worden verleend als bijdrage in personeels- en administratieve kosten in verband met: (a) (b) het beheer van de open access-faciliteiten van het cluster; de organisatie van opleidingsprogramma s, workshops en conferenties om kennisdeling en netwerking tussen de clusterleden te bevorderen. (26) De maximale steunintensiteit bedraagt niet meer dan 50 % van de subsidiabele kosten Stimulerend effect van de steun (27) De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat niet met subsidiabele projecten zal worden begonnen voordat de begunstigde een steunaanvraag bij de Belgische 4 Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen Koning Albert II laan 35, bus 12, 1030 Brussel; 4

5 autoriteiten heeft ingediend. Of aan deze eis wordt voldaan, zal worden nagegaan door de Afdeling Inspectie van het Agentschap Ondernemen. (28) Het stimulerende effect van de steun zal per geval worden beoordeeld. De Belgische autoriteiten hebben in dit verband verklaard dat de bestaande analyses van incubatoren en innovatiesystemen in Vlaanderen zullen worden ontwikkeld tot een referentiekader dat kan worden gebruikt bij de beoordeling van steunaanvragen. Er zal een systeem voor jaarlijkse rapportage over de werkzaamheden en de prestaties van subsidiabele innovatieclusters worden ingevoerd; verdere herzieningen en wijzigingen van vorengenoemd referentiekader van bestaande clusteranalyses zullen worden toegelicht. (29) De Belgische autoriteiten hebben zich ertoe verbonden de individuele steun in het kader van de regeling pas te verlenen nadat zij zich ervan hebben vergewist dat er een stimulerend effect is, en jaarlijks verslagen over de tenuitvoerlegging van de regeling in te dienen. In de jaarlijkse verslagen zullen de Belgische autoriteiten aantonen hoe zij, vóór de toekenning van de steun, het stimulerende effect van de steun hebben beoordeeld aan de hand van de bovengenoemde kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, met name door gebruik te maken van ten minste één van de volgende criteria: verruiming van de projectomvang, uitbreiding van de reikwijdte, verhoging van de snelheid en stijging van de totale uitgaven voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie Cumulering van steun (30) Cumulering van steun in het kader van de regeling met andere steun is momenteel niet mogelijk. De Belgische autoriteiten hebben er evenwel op gewezen dat, mocht cumulering in de toekomst mogelijk worden gemaakt, de begunstigden bij de indiening van de steunaanvraag zouden moeten aangeven of zij reeds steun met betrekking tot dezelfde subsidiabele kosten hadden aangevraagd of ontvangen. Is dit het geval, dan wordt de steun zo nodig verlaagd, zodat het volgens de toepasselijke staatssteunregels gunstigste plafond niet wordt overschreden. (31) Voorts zal steun voor O&O&I niet worden gecumuleerd met de-minimissteun 5 ten aanzien van dezelfde subsidiabele uitgaven om de in de O&O&I-kaderregeling 6 vastgestelde maximale steunintensiteiten te omzeilen Jaarlijkse rapportage; openbaarmaking; boekhouding, dienstige maatregelen (32) De Belgische autoriteiten hebben toegezegd jaarlijks verslagen over de tenuitvoerlegging van de betrokken regeling in te dienen, met gegevens zoals de naam van de begunstigde, het steunbedrag per begunstigde, de steunintensiteit en de economische sectoren waarin de gesteunde projecten ten uitvoer worden gelegd. (33) De Belgische autoriteiten hebben toegezegd de volledige tekst van de goedgekeurde steunregeling op het internet bekend te maken 7. 5 Steun in de zin van Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun, PB L 379 van , blz PB C 323 van , blz

6 (34) De Belgische autoriteiten hebben toegezegd gedurende tien jaar vanaf de datum van steunverlening gedetailleerde dossiers over de steunverlening in het kader van de regeling bij te houden. Deze dossiers bevatten alle informatie die nodig is om aan te tonen dat de subsidiabele kosten en de maximaal toegestane steunintensiteit in acht zijn genomen. (35) Aangezien de bestaande O&O&I-kaderregeling van kracht is tot en met 31 december 2013, hebben de Belgische autoriteiten toegezegd om dienstige maatregelen te nemen om de regeling waar nodig in overeenstemming te brengen met de toekomstige kaderregeling. 3. BEOORDELING VAN DE AANGEMELDE MAATREGEL 3.1. Verplichting om de steun bij de Commissie aan te melden (36) Door de regeling aan te melden, hebben de Belgische autoriteiten voldaan aan hun verplichtingen uit hoofde van artikel 108, lid 3, van het Verdrag Gezien het toepassingsgebied van de aangemelde maatregel heeft de Commissie de aanwezigheid van steun en de verenigbaarheid ervan geanalyseerd overeenkomstig de in de O&O&Ikaderregeling vastgestelde regels Het bestaan van staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU (37) De aangemelde steun wordt verleend door het Agentschap Ondernemen, een overheidsdienst die is belast met het economisch en ondernemingenbeleid in Vlaanderen. De steun wordt bijgevolg met staatsmiddelen bekostigd. (38) De aangemelde regeling biedt een beperkt aantal ondernemingen de mogelijkheid een deel van de kosten die ze normaal zelf zouden dragen, af te wentelen op de overheid. Financiële steun van de overheid versterkt de positie van die ondernemingen ten opzichte van hun concurrenten in de Europese Unie en kan derhalve de concurrentie verstoren. Aangezien producten of diensten van begunstigde ondernemingen binnen de Europese Unie worden of kunnen worden verhandeld, is het waarschijnlijk dat de steun het handelsverkeer tussen de lidstaten beïnvloedt. De Commissie is van mening dat deze financiering staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag omvat Rechtsgrondslag voor de beoordeling van de steun (39) Het doel van de aangemelde maatregel is innovatieactiviteiten te bevorderen. De O&O&I-kaderregeling bevat criteria op basis waarvan de Commissie zal beoordelen of steun voor bepaalde O&O&I-activiteiten op grond van vorengenoemd artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag verenigbaar is met de interne markt. (40) De Commissie merkt op dat het doel van de maatregel onder punt 5.8 van de O&O&Ikaderregeling valt, waarin specifieke criteria zijn vastgesteld voor de beoordeling van de verenigbaarheid van steun voor innovatieclusters (zowel investerings- als exploitatiesteun). Bovendien zijn ondernemingen in moeilijkheden in de zin van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden op grond van punt 2.1 van de O&O&I-kaderregeling uitgesloten van het toepassingsgebied van de regeling, zoals aangegeven in punt 10, en is de regeling niet sectorspecifiek, zoals aangegeven in punt 11 van dit besluit. 6

7 (41) De Commissie heeft de verenigbaarheid van de aangemelde maatregel met de interne markt bijgevolg beoordeeld in het licht van de O&O&I-kaderregeling Verenigbaarheid van de steun Begunstigden (42) Overeenkomstig punt 5.8 van de O&O&I-kaderregeling mag steun voor innovatieclusters (zowel investerings- als exploitatiesteun) uitsluitend worden toegekend aan de rechtspersoon die de innovatiecluster exploiteert. (43) Zoals aangegeven in punt 7 is aan deze voorwaarde voldaan. (44) Overeenkomstig punt 2.2, onder m), van de O&O&I-kaderregeling wordt verstaan onder "innovatieclusters": groeperingen van onafhankelijke ondernemingen - innovatieve starters, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, maar ook onderzoeksorganisaties - die in een bepaalde sector en regio actief zijn en die tot doel hebben innovatieve activiteiten te stimuleren door het bevorderen van intensieve kruisbestuiving, het delen van faciliteiten en de uitwisseling van kennis en deskundigheid, en door daadwerkelijk bij te dragen aan technologieoverdracht, netwerking en informatieverspreiding tussen de ondernemingen binnen het cluster. (45) Subsidiabele innovatieclusters, d.w.z. "incubatoren" als beschreven in punt 8, vallen onder deze definitie Subsidiabele kosten en steunintensiteiten Subsidiabele kosten en steunintensiteiten in gevallen van investeringssteun voor innovatieclusters (46) Op grond van punt 5.8 van de O&O&I-kaderregeling komen investeringen in grond, gebouwen, machines en uitrusting in aanmerking voor steun wanneer deze wordt toegekend voor de volgende faciliteiten: (a) (b) (c) opleidingsfaciliteiten en onderzoekcentra; open access-onderzoeksinfrastructuur: laboratoria, testfaciliteiten; breedbandnetwerkinfrastructuur. (47) Daarnaast bedraagt de toegestane basissteunintensiteit voor gebieden die niet onder één van de afwijkingen van artikel 107, lid 3, onder a), of c), van het Verdrag vallen, 15 %. Deze basissteunintensiteit kan worden verhoogd met 20 procentpunt voor steun aan kleine ondernemingen en met 10 procentpunt voor steun aan middelgrote ondernemingen. (48) Uit de punten 23 en 24 blijkt dat aan deze voorwaarden voldaan is. 7

8 Subsidiabele kosten en steunintensiteiten in gevallen van exploitatiesteun voor het aansturen van clusters (49) Op grond van punt 5.8 van de O&O&I-kaderregeling komen de personeels- en administratiekosten in verband met de volgende activiteiten in aanmerking voor exploitatiesteun voor het aansturen van clusters: (a) (b) marketing van het cluster om nieuwe ondernemingen aan te trekken die aan het cluster deelnemen; beheer van de open access-faciliteiten van het cluster; (c) organisatie van opleidingsprogramma s, workshops en conferenties om kennisdeling en netwerking tussen de clusterleden te bevorderen. (50) Krachtens punt 5.8 van de O&O&I-kaderregeling is de duur van exploitatiesteun voor het aansturen van clusters beperkt tot vijf jaar. Voorts is aangegeven dat de intensiteit in het geval van niet-degressieve steun niet meer dan 50 % van de subsidiabele kosten mag bedragen. (51) Uit de punten 25 en 26 blijkt dat aan deze voorwaarden voldaan is Stimulerend effect van de steun (52) Overeenkomstig hoofdstuk 6 van de O&O&I-kaderregeling moet staatssteun een stimulerend effect hebben, d.w.z. dat de steun ertoe moet leiden dat de begunstigde zijn gedragingen zodanig verandert dat hij zijn O&O&I-activiteiten uitbreidt. Dankzij de steun moeten de O&O&I-activiteiten toenemen in omvang, reikwijdte, uitgaven of snelheid. (53) In de eerste plaats heeft de steun voor de begunstigde slechts een stimulerend effect indien de O&O&I-activiteiten niet reeds zijn aangevat voordat de begunstigde een steunaanvraag bij de nationale autoriteiten heeft ingediend. (54) Uit punt 27 blijkt dat aan deze voorwaarde zal worden voldaan. (55) In de tweede plaats is de betrokken steunmaatregel niet opgenomen in de lijst van maatregelen waarvan op grond van hoofdstuk 6 automatisch wordt aangenomen dat er sprake is van een stimulerend effect. Aangezien de aangemelde maatregel een steunregeling is, moet de lidstaat er zich bijgevolg van vergewissen dat er een stimulerend effect is, en moet hij jaarlijks verslagen indienen over de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde steunregeling. (56) Zoals beschreven in de punten 28 en 29 zullen de Belgische autoriteiten ervoor zorgen dat steun die wordt verleend in het kader van de regeling voor innovatieclusters, een stimulerend effect heeft op de gedragingen van de begunstigden, op basis van de in hoofdstuk 6 van de O&O&I-kaderregeling vermelde indicatoren, en de Commissie in het bezit stellen van overeenkomstige informatie in jaarlijkse verslagen. (57) De aangemelde regeling is derhalve in overeenstemming met hoofdstuk 6 van de O&O&I-kaderregeling. 8

9 Cumulering van steun (58) In hoofdstuk 8 van de O&O&I-kaderregeling is bepaald dat, wanneer de voor O&O&Isteun in aanmerking komende uitgaven volledig of gedeeltelijk in aanmerking komen voor steun ten behoeve van andere doeleinden, voor het gemeenschappelijke gedeelte het - krachtens de toepasselijke regels - gunstigste plafond van toepassing is. Voorts kan steun voor O&O&I niet worden gecumuleerd met de-minimissteun ten aanzien van dezelfde in aanmerking komende uitgaven om de in deze kaderregeling vastgestelde maximale steunintensiteiten te omzeilen. (59) Zoals aangegeven in de punten 30 en 31 zullen de Belgische autoriteiten voorkomen dat cumulering van steun in het kader van de aangemelde regeling met andere steun resulteert in steun die het krachtens de toepasselijke staatssteunregels gunstigste plafond overschrijdt. Voorts kan steun in het kader van de regeling niet worden gecumuleerd met de-minimissteun ten aanzien van dezelfde in aanmerking komende uitgaven om de in de O&O&I-kaderregeling vastgestelde maximale steunintensiteiten te omzeilen Jaarlijkse verslagen, toegang tot de volledige tekst van de regeling en informatieformulieren, dienstige maatregelen (60) Punt 10.1 van de O&O&I-kaderregeling voorziet in verplichtingen inzake rapportage en monitoring. (61) Zoals aangegeven in de punten 32 tot en met 34 zullen de Belgische autoriteiten voldoen aan alle in punt 10.1 van de O&O&I-kaderregeling vastgestelde rapportageen informatieverplichtingen. (62) De aangemelde regeling zal op 30 augustus 2019 aflopen, terwijl de huidige O&O&Ikaderregeling slechts van toepassing is tot en met 31 december Zoals aangegeven in punt 35 hebben de Belgische autoriteiten zich ertoe verbonden de maatregel in overeenstemming te brengen met alle dienstige maatregelen zodat deze voldoet aan de bepalingen van de toekomstige kaderregeling. 4. VERENIGBAARHEID VAN DE STEUNMAATREGEL MET DE O&O&I-KADERREGELING (63) Gelet op het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat de aangemelde steunregeling, SA (2013/N) - Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren, in overeenstemming is met de O&O&I-kaderregeling. 5. CONCLUSIE (64) De Commissie heeft dan ook besloten de aangemelde steunmaatregel op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU, verenigbaar met de interne markt te verklaren. (65) De Commissie herinnert de Belgische autoriteiten aan hun verplichting om jaarlijks bij de Commissie een verslag in te dienen over de tenuitvoerlegging van de steunregeling. 9

10 (66) Voorts herinnert de Commissie de Belgische autoriteiten eraan dat, overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag, alle voornemens om de steunregeling opnieuw te financieren, te wijzigen of aan te passen, bij de Commissie moeten worden aangemeld. (67) Ten laatste herinnert de Commissie de Belgische autoriteiten eraan dienstige maatregelen te nemen om de regeling waar nodig in overeenstemming te brengen met de toekomstige O&O&I-kaderregeling. Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op de volgende website: Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of per faxbericht te worden gericht aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Concurrentie Directoraat Staatssteun Griffie Staatssteun 1049 Brussel Fax nr.: Hoogachtend, Voor de Commissie Joaquín Almunia Vicevoorzitter 10

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB"

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.03.2012 C(2012) 1656 final Betreft: Steunmaatregel SA.34102 (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.XI.2006 C(2006)5659 Betreft: Steunmaatregel nr. N 653/2006 België Subsidies voor industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling door ondernemingen die deelnemen aan

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final EUROPESE COMMISSIE Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final Betreft: Steunmaatregel SA.35377 (2012/N) Nederland Groene energiebelasting verlenging van de toepassing van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.35254 (2012/N) - Nederland Verlenging van de bestaande O&O&I Omnibus-regeling

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.35254 (2012/N) - Nederland Verlenging van de bestaande O&O&I Omnibus-regeling EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2012 C(2012) 9652 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.35254 (2012/N)

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.02.2013 C(2013) 472 final Betreft: Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur Excellentie, Naar aanleiding van staatssteundossier

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.06.2014 C(2014) 3629 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel nr. SA.38495

Nadere informatie

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.VII.2005 C (2005) 2704 def. Betreft: Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw Excellentie, I. Procedure (1) Bij schrijven van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun tot herstel schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.01.2010 C(2009)10757 Betreft: Staatssteun N 602/2009 - Nederland Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garanties op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 38639 (2014/N)

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.06.2002 C (2002) 1674 Betreft: Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers Excellentie, PROCEDURE Bij brief van 13

Nadere informatie

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.10.2001 SEC(2001)1491fin Betreft: Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland Excellentie, Bij brief van 20 oktober 2000 hebben de

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.06.2002 C(2002) 2136fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van de

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Opleidingssteun Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren (12 voorwaarden / artikelen

Nadere informatie

Staatssteun & Staatssteun en de crisis

Staatssteun & Staatssteun en de crisis Staatssteun & Staatssteun en de crisis Lieneke de Jong-Goris Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Overhedendag 13 oktober 2009 Inhoud Staatssteun in Nederland Toelichting staatssteun Staatssteun

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014; VR 2015 2003 DOC.0261/2 ~t\ Vlaall!se ~~ \ Regenng Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen,

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Sociale vervoerssteun t.b.v. bewoners afgelegen gebieden Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de

Nadere informatie

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.04.2004 C(2004) 1661 Betreft: Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest Excellentie, 1. PROCEDURE Bij schrijven

Nadere informatie

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.02.2002 C (2002)607fin Betreft: Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering Excellentie, Bij brief van 23 juli 2001, door de Commissie geregistreerd

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.01.2012 C(2012) 169 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 22 mei 2011 heeft

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25-11-2002 C(2002) 4281 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen Excellentie, Overeenkomstig

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13-02-2003 C(2003) 127 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland Excellentie,

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland Stimulering van WKK onder de MEP Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415 Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie, De Commissie deelt de Nederlandse autoriteiten mee

Nadere informatie

Energietransitiefonds (ETF) Oproep FAQ Veelgestelde vragen. Toepassingsgebied ETF. Klopt.

Energietransitiefonds (ETF) Oproep FAQ Veelgestelde vragen. Toepassingsgebied ETF. Klopt. Energietransitiefonds (ETF) Oproep 30.06.2017 FAQ Veelgestelde vragen Toepassingsgebied ETF 1. We veronderstellen dat een consortium van verschillende partners een project kan voorstellen. Kunt u dit bevestigen

Nadere informatie

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V.

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.4.2012 C(2012) 2436 final Betreft: Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. (varkenshouderij)

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen

Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.VI.2007 C(2007) 2390 def. Betreft: Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij elektronisch schrijven van

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17-10-2002 C(2002) 3502 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij Excellentie, De Commissie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid Zitting 2004-2005 15 april 2005 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid 617 ECO 2 INHOUD Blz. 1. Memorie van toelichting...

Nadere informatie

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 VERORDENING (EG) Nr. 875/2007 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 VERORDENING (EG) Nr. 1998/2006 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin Betreft : Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen Excellentie, 1. PROCEDURE In het tweede semester 2000 is, in het kader van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin Betreft: Steunmaatregel N 410/2002 (ex-cp 77/02) België Staatssteun voor de productie van Belgische cinematografische en audiovisuele werken "Tax shelter"-regeling

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief Betreft: Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 18 november 2009

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun t.b.v. kwetsbare werknemers en werknemers met handicap Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 358/2008 Garantstelling landbouwondernemingen Excellentie, De Commissie stelt Nederland

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 januari 2017;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 januari 2017; Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.1.2010 COM(2010)7 definitief 2010/0005 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2012 COM(2012) 654 final 2012/0312 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Kmo-steun Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren (12 voorwaarden / artikelen

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Besluit van 21 maart 1997 betreffende toegang van het publiek tot documenten van het Europees Milieuagentschap (97/C 282/04)

Besluit van 21 maart 1997 betreffende toegang van het publiek tot documenten van het Europees Milieuagentschap (97/C 282/04) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C282 van 18/09/97 Besluit van 21 maart 1997 betreffende toegang van het publiek tot documenten van het Europees Milieuagentschap Memorie van toelichting

Nadere informatie

L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie 26.4.2012 VERORDENING (EU) Nr. 360/2012 VAN DE COMMISSIE van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin Betreft: Steunmaatregel N 496/2004 België Steun door de Vlaamse Gemeenschap aan de cinematografische en audiovisuele productie: Verlenging met

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.36556 (2013/N) - Nederland Anti-afhaakregeling waterschappen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.36556 (2013/N) - Nederland Anti-afhaakregeling waterschappen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6628 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.36556 (2013/N)

Nadere informatie

24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9

24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9 24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9 VERORDENING (EU) Nr. 1408/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen (Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU) Checklist voor de lidstaten

Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen (Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU) Checklist voor de lidstaten EUROPESE COMMISSIE DG Concurrentie Documentversie oktober 2013 h Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen (Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU) Checklist voor de lidstaten

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 1.7.2014 L 193/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 702/2014 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

: staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen

: staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen Pagina 1 van 5 MEMO Aan Van : mevrouw S. Bos - gemeente Bunnik : Edwin Schotanus Datum : 4 mei 2016 Inzake : staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen 1. INLEIDING U hebt mij verzocht

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 C(2015) 8766 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 2.12.2015 tot goedkeuring van het operationele programma "Vooruitziend en voortvarend" met het oog op steunverlening

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19-VIII-2005 C(2005) 3253 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds Excellentie, Ik heb de eer u mee te delen dat

Nadere informatie

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 3 24 maart 2015 (2014-2015) Advies van de Raad van State over het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi en

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.IX.2006 C(2006)4264 Betreft: Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen Excellentie, De Commissie wenst Nederland

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.12.2014 C(2014) 10125 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17.12.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Vlaanderen-Nederland"

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5084 1 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 120710, houdende

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 C(2016) 8600 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing NL NL Bijlage Administratieve procedures

Nadere informatie

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen!

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Pagina 1 van 5 VERKLARING DE-MINIMISSTEUN Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Verklaring Hierbij verklaart ondergetekende,

Nadere informatie

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.V.2006 C (2006) 1834 def. Subject: Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant Excellentie, I. PROCEDURE 1. Bij schrijven geregistreerd op 5

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE TOT WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN TER STIMULERING VAN DE TOEGANG TOT FINANCIERING IN DE HUIDIGE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld.

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.XII.2005 C(2005)5946 Betreft: Steunmaatregel N 570/2005 - Nederland Vermindering accijns biobrandstoffen Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat zij na

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren.

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.V.2005 C(2005)1318 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 608/2004 - België Warmtekrachtcertificaten Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van 7 september 2004, die op 9 september

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten

Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C(2005)4672 def. corr. Betreft: Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten Excellentie, 1. Procedure (1) Bij brief van 14 april 2005, bij

Nadere informatie