De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen."

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2009)10757 Betreft: Staatssteun N 602/ Nederland Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garanties op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen Excellentie, Ik heb de eer u mee te delen dat de Commissie overeenkomstig de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 1 heeft beslist geen bezwaar te maken tegen de berekeningsmethode. De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen. I. Procedure 1. Bij van 2 november 2009 heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie de berekeningsmethode overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU aangemeld. Bij van 12 november, geregistreerd op 13 november 2009, evenals bij van 9 december 2009, geregistreerd op 10 December 2009, en bij van 15 December 2009 geregistreerd op 16 December 2009 heeft Nederland aanvullende informatie verstrekt. II. Beschrijving 2.1 Titel 2. Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garantstellingen op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen 1 Met ingang van 1 December 2009 zijn de artikelen 87 en 88 van het EG Verdrag veranderd naar artikels 107 en 108 van het VWEU. De twee reeksen voorschriften zijn identiek qua inhoud. In de context van deze beschikking moeten de verwijzingen naar de artikelen 107 en 108 VWEU zo nodig verstaan worden als verwijzingen naar respectievelijk de artikelen 87 en 88 van het EG Verdrag Zijne Excellentie de Heer Maxime VERHAGEN Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 NL EB Den Haag Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefoon: (0)

2 2.2 Doelstelling van de maatregel 3. De aanmelding van de Nederlandse overheid heeft tot doel de methode voor te stellen voor het berekenen van het bruto-subsidie-equivalent van de steun vervat in de garantie die in de context van punt (h) van de Tijdelijke Communautaire Kaderregeling verleend zal worden. De evaluatie van de verenigbaarheid van de steun zelf wordt behandeld in een afzonderlijk dossier, die geregistreerd werd onder nummer N 611/ Algemene voorwaarden van de garantie 4. De garantie wordt verleend voor een lening die de begunstigde gesloten heeft met een bank voor de financiering van werkkapitaal, d.w.z. kapitaal voor het financieren van de nodige kosten voor de werking een bedrijf. De garantie wordt verleend voor een lening van maximaal euro, en kan maximum de helft van het bedrag van de lening dekken, d.w.z. maximum euro en minimum euro. Op grond van artikel 2:83 (5) Regeling LNV-subsidies kan elke onderneming slechts éénmaal een aanvraag doen voor de garantie, zodat het maximaal bedrag per bedrijf nooit meer dan 2.5 miljoen euro zal bedragen. 5. De belangrijkste kenmerken van de steunregeling zijn de volgende : a. de garantieregeling als zodanig geldt voor ondernemingen (kmo's 2 ) actief in de primaire productie van landbouwprodukten die moeilijkheden hebben om een lening voor werkkapitaal te verkrijgen op grond van de normale bankpraktijk. De Nederlandse overheid heeft bevestigd dat ondernemingen in moeilijkheden in het algemeen uitgesloten waren van de steunregeling 3. In de toekomst zal deze garantie uitgebreid worden tot ondernemingen in moeilijkheden in de zin van punt van de Tijdelijke Communautaire Kaderregeling. In Nederlands recht zullen daarvoor bijkomende juridische stappen ondernomen moeten worden. De Nederlandse overheid heeft echter aangegeven dat deze aanmelding de toekomstige uitbreiding van de steun voor ondernemingen in de zin van de Tijdelijke Communautaire Kaderregeling omvat. b. De looptijd van de lening bedraagt maximaal drie jaar; c. Het gaat om werkkapitaal dat de onderneming de eerste twaalf maanden na indiening van de aanvraag nodig heeft; d. Na 1 juli 2008 is aan de landbouwonderneming ten minste twee jaar uitstel van betaling verleend op alle lopende leningen; dit betekent dat de Nederlandse overheid aan de banken gevraagd heeft om de landbouwonderneming minstens twee jaar uitstel van betaling te verlenen voor de leningen die in alle banken lopen 4. De Nederlandse overheid heeft De begunstigden van de aangemelde steunregeling zijn kmo's actief in de primaire productie van landbouwprodukten. Op grond van de informatie beschikbaar zijn er geen landbouwondernemingen met een jaarlijkse omzet van meer dan 50 miljoen euro in Nederland. De landbouwtelling van 2008 vermeldt enkel 4 bedrijven met meer dan 250 werknemers. De Nederlandse overheid heeft hieromtrent vermeld dat deze 4 bedrijven niet enkel werkzaam zijn in de primaire productie van landbouwprodukten. Drie van deze vier bedrijven doen ook onderzoeksactiviteiten, terwijl de vierde ook sociale werkzaamheden verricht. Zie artikel 2:1 a Regeling LNV-subsidies. Zie artikel 2:83 (3c) Regeling LNV-subsidies. 2

3 eveneens bevestigd dat een onderneming die geen lening heeft van de garantie kan genieten op grond van artikel 2:83(3) van de Regeling LNV-subsidies. e. de onderneming betaalt een eenmalige provisie van 4,5 % over het totale bedrag van de lening Berekening van de steun equivalent 6. De berekening van de steun equivalent van onderhavige garantie werd op grond van de volgende formule berekend, zoals vermeld in voetnoot 29 van de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG- Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties 5 (hierna: de mededeling over garanties genoemd): ongeacht de risicoklasse wordt ze beschouwd als het verschil tussen a) het uitstaande gegarandeerde bedrag, vermenigvuldigd met de risicofactor van de risicoklasse 6, die de marktpremie vertegenwoordigt, en b) de premie die wordt betaald, dus (gegarandeerd bedrag risico) betaalde premie. 7. De kans op wanbetaling (de risicofactor) wordt bepaald door de deelnemende banken te horen over hun inschatting van het risico van de onderliggende leningen. De Nederlandse overheid heeft aageduid dat de standaard krediet ratingsystemen, vermeld in punt 3.3 van de mededeling over garanties niet gebruikt kan worden. Volgens de banken worden deze systemen niet gebruikt voor landbouwondernemingen, aangezien dit een bijzonder economisch segment is. Om deze reden is de wanbetalingsgraad gebaseerd op een consultatie met de belangrijkste landbouwbanken. Twee banken 7 hebben deelgenomen aan de consultatie, en vertegenwoordigen ongeveer 90 % van de markt. In de brieven van de banken die meegedeeld werden aan de Commissie, geven de banken aan dat zij de specifieke karakteristieken van de garantie voor werkkapitaal in aanmerking genomen hebben. Het risico wordt bepaald door een samenhang van materiële en formele aspecten. Materiële aspecten zijn bedrijfsrisico's en een SWOT-analyse 8, formele onderdelen zin financiële en structuurrisico's 9. Op grond daarvan hebben de banken aangegeven dat het waargenomen risico een kans op wanbetaling uitmaakt tussen 150 en 300 basispunten, afhankelijk van de kenmerken van de landbouwonderneming in kwestie. Om de steun te berekenen, hebben de Nederlandse autoriteiten het hoogste cijfer van de banken (300 basispunten) met 100 basispunten vermeerderd. Bij wijze van besluit heeft de Nederlandse overheid aangegeven dat de veronderstelde gemiddelde kans op wanbetaling voor deze risico garantie steunregeling 4 % bedroeg. 8. De Nederlandse autoriteiten hebben aangegeven dat de gemiddelde wanbetalingsgraad in het kader van garantstellingen voor investeringen in de periode ,6 % bedroeg voor landbouwondernemingen. De hoogste wanbetalingsgraad in die periode was 2 %. Deze cijfers hebben echter betrekking op investeringssteun, en niet op leningen voor werkkapitaal, en werden enkel ter illustratie gegeven. Voor onderhavige steunregeling heeft de Nederlandse overheid aangegeven dat ze enkel een beroep zouden doen op de consultatie van de banken vermeld in de vorige paragrafen PB L 155 van , blz. 10. Waarbij het "risico" de kans op wanbetaling is, na verrekening van beheers- en kapitaalkosten. Nl. ABN AMRO en Rabobank. De banken voeren een evaluatie uit op basis van de sector waarin de onderneming actief is, and zullen de Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis in rekening nemen. Verscheidene elementen worden in aanmerking genomen zoals de vermogens- en zekerheidspositie 3

4 9. Het gegarandeerde bedrag bedraagt 50 % van de uitstaande lening. Aangezien het gaat om een lening met vrijwillige aflossing en met een looptijd van drie jaar, wordt er volgens de Nederlandse autoriteiten van uitgegaan dat de lening na drie jaar in een keer wordt terugbetaald. Bijgevolg blijft het bedrag van de uitstaande lening constant voor alle jaren. Dit heeft de hoogst mogelijke steunintensiteit tot gevolg. Vroegere aflossingen leiden tot lagere subsidie-equivalenten. 10. De beheerskosten zijn vastgesteld op 0,1 %. Volgens de Nederlandse autoriteiten is dit in overeenstemming met de gemiddelde beheerskosten van de Nederlandse garantstellingen voor investeringen (N 358/2008, N 112/2009). De beheerskosten omvatten de specifieke, initiële risicobeoordeling, alsmede de kosten voor risicomonitoring en risicobeheer verbonden aan het verstrekken en beheren van de garantie. De Nederlandse autoriteiten hebben aangegeven dat de beheerskosten voor de investeringsleningen en voor de werkkapitaalleningen volledig vergelijkbaar zijn, aangezien ze dezelfde activiteiten en procedures omvatten. Om deze reden werd beslist dezelfde beheerskosten voor investeringsleningen als voor werkkapitaalleningen te hanteren. 11. Wat de kapitaalkosten betreft, hebben de Nederlandse autoriteiten meegedeeld dat die conform artikel 3.4 f) van de mededeling over garanties berekend werden. Een kapitaal reserve van 8 % werd in aanmerking genomen. Zoals vermeld in par. 7 werd een risicopremie van 400 basispunten berekend op deze reserve. De toepassing van 400 basispunten op dit bedrag resulteert in jaarlijkse kapitaalkosten van 8% x 4% = 0.32% van het gegarandeerd bedrag. 12. De eenmalige provisie over het totale bedrag van de lening bedraagt 4,5 %. Deze provisie wordt door de landbouwonderneming aan de staat betaald. Deze provisie wordt in mindering gebracht op de jaarlijkse premies die betaald moeten worden op grond van de vastgestelde risicofactor van 4 % plus de beheerskosten van 0,1 % en de kapitaalkosten van 0.32%. 13. De Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat de jaarlijkse subsidie-equivalenten aan de hand van het referentiepercentage naar hun actuele waarde worden gedisconteerd en vervolgens worden samengeteld om tot het totale subsidieequivalent te komen, overeenkomstig punt 4.1 van de mededeling over garanties. Het disconteringspercentage wordt vastgesteld overeenkomstig de mededeling van de Commissie over de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld 10 (basispercentage plus 100 basispunten). 2.5 Looptijd 14. Van tot De Nederlandse autoriteiten verzochten de Commissie om de looptijd te koppelen aan de geldigheidsduur van de Tijdelijke Kaderregeling voor het geval de Tijdelijke kaderregeling wordt verlengd. 2.6 Nationale rechtsgrondslag 15. Artikelen 2, 4, en 7, van de Kaderwet LNV-subsidies, artikelen van de Regeling LNV-subsidies 10 PB C 84 van , blz. 10 4

5 2.7 Begunstigden 16. Kmo s die primaire landbouwproducten produceren. III. Beoordeling 17. Op grond van artikel 107, lid 1, van het VWEU zijn steunmaatregelen aan de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer 11 tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. 18. Hier wordt aan deze voorwaarden voldaan. De garantstellingen worden met staatsmiddelen bekostigd en er werd bevestigd door de Nederlandse autoriteiten dat er geen marktpremie betaald wordt. De maatregelen begunstigen bepaalde ondernemingen in de landbouwsector. Gezien de sterke concurrentie in de land- en bosbouw in de EU verstoren staatsgaranties in de regel de mededinging 12 en beïnvloeden ze het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig. 19. In beginsel zullen daarom de garanties die verleend worden door de Nederlandse overheid, waarbij de premie berekend wordt op basis van de aangemelde methode, staatssteun omvatten in de zin van artikel 107, lid 1, van het VWEU. 20. Punt 4.4 van de mededeling over garanties vermeldt dat steunbestanddelen in garantieregelingen ook berekend kunnen worden aan de hand van de methodieken die de Commissie, na aanmelding ervan op grond van een staatssteunverordening zoals Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 24 oktober 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun 13 of Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/ reeds heeft geaccepteerd, mits de goedgekeurde methodiek uitdrukkelijk is gericht op het desbetreffende soort garanties en de onderliggende transacties. Alleen in gevallen waarvoor duidelijke bewijzen voorhanden zijn en die door de betrokken lidstaat naar behoren zijn gemotiveerd, kan de Commissie een afwijking van deze regels accepteren. In dergelijke gevallen moet echter nog steeds een op het risico gebaseerde benadering worden gevolgd. Nederland heeft echter nooit voorheen een methode aangemeld betreffende de specifieke garanties die hier voorhanden zijn. 21. In onderhavige zaak is er in de Tijdelijke Communautaire Kaderregeling, die gebruikt zal worden om de verenigbaarheid van de maatregel N 611/09 na te gaan, geen specifieke melding van het probleem van de methode voor de berekening van het steunelement De landbouwsector staat sterk open voor intracommunautaire handel. In 2005 is binnen de Gemeenschap voor ca. 199 miljard euro aan uitvoer en 196 miljard euro aan invoer verhandeld. Dit stemt overeen met ongeveer 63 %-64 % van de totale waarde van de landbouwproductie (Bron: EUROSTAT). Volgens de Jurisprudentie van het Hof van Justitie is een verbetering van de mededingingspositie van een onderneming als gevolg van staatssteun gewoonlijk het bewijs dat de mededinging met andere ondernemingen die dergelijke steun niet hebben ontvangen, is verstoord (Zaak C-730/97, Jurispr. 1980, blz. 2671, punten 11 en 12). PB L 302 van , blz. 29 PB L 358 van , blz. 3. 5

6 22. Punt van de Tijdelijke Communautaire Kaderregelingmaakt maakt echter wel melding van de de minimis regeling 15, en gebruikt deze regeling verder om de voorwaarden voor de verenigbaarheid van de beperkte steunbedragen onder artikel 107 (3)(b) VWEU. De begrippen die in deze verordening gehanteerd worden zijn daarom noodzakelijk om de verenigbaarheid van de beperkte steunbedragen na te gaan, aangezien deze steun niet gecumuleerd mag worden met steun die voor dezelfde subsidiabele kosten onder de minimis gegeven wordt. 23. De de minimis regeling die van toepassing is in het gebied van de primaire productie van landbouwproducten 16 vermeldt in art. 3, par. 6, dat garantieregelingen eveneens als transparante steunregelingen gelden indien (i) zij ten uitvoer worden gelegd nadat de methodiek die met het oog op de toepassing van deze verordening wordt gebruikt voor de berekening van het in de garantie vervatte brutosubsidie-equivalent, door de Commissie is goedgekeurd op grond van regelgeving die zij op het gebied van staatssteun heeft vastgesteld; (ii) de goedgekeurde methodiek uitdrukkelijk betrekking heeft op het soort garanties en het soort onderliggende transacties die onder deze verordening vallen. 24. Bijgevolg is de Commissie van mening dat onderhavige aanmelding tot doel heeft de methode om de bruto-subsidie-equivalent, die omvat is in de garanties die verleend worden in de context van de beperkte verenigbare steunbedragen vermeld in punt (h) van de Tijdelijke Communautaire Kaderregeling, aan te geven. Na goedkeuring door de Commissie van de methode om het bruto-subsidie-equivalent te berekenen, zullen de steunregelingen die staatsgaranties omvatten als transparent beschouwd worden in de zin van de hierboven vermelde Commissie verordening, als het steunelement van de staatsgarantie berekend wordt op basis van de goedgekeurde methode. 25. Bijgevolg betreft deze aanmelding enkel de methode die gebruikt wordt voor de berekening van het steunequivalent van de garantstellingen voor werkkapitaal leningen voor landbouwondernemingen. Zoals reeds vroeger vermeld werd, is de verenigbaarheid van de garanties zelf niet beoogd door deze beschikking. 26. De garantstelling in kwestie moet worden beoordeeld op basis van de Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG- Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties 17 (hierna de mededeling over garanties genoemd). 27. In punt 4.1 van de mededeling over garanties wordt in hoofdtrekken aangegeven dat: in beginsel het staatssteunelement wordt geacht het verschil te zijn tussen de passende marktprijs van de individueel of via een regeling verleende garantie en de daadwerkelijk voor die maatregel betaalde prijs; de daaruit resulterende jaarlijkse contante subsidie-equivalenten aan de hand van het referentiepercentage tot hun contante waarde dienen te worden gedisconteerd Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun, PB L 379 van , blz. 5. Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector, PB, L 337, , p. 35. PB L 155 van , blz

7 en vervolgens te worden opgeteld om tot het totale contante subsidie-equivalent te komen; bij het berekenen van het steunelement in een garantie de Commissie bijzondere aandacht besteedt aan de volgende elementen: in het geval van garantieregelingen: of in de criteria om voor de regeling in aanmerking te komen, is bepaald dat ondernemingen in moeilijkheden van de regeling zijn uitgesloten; of de omvang van elke garantie behoorlijk te meten valt op het tijdstip van toekenning; of de garantie meer dan 80% van de uitstaande lening of andere financiële verplichting dekt; of met de specifieke kenmerken van de garantie en het krediet (of andere financiële verplichting) rekening is gehouden bij het bepalen van de marktprijsconforme garantiepremie op basis waarvan het steunbestanddeel wordt berekend door deze premie af te zetten tegen de feitelijk betaalde premie. 28. In het onderhavige geval doet met name punt 4.5 betreffende de definitie van het steunbestanddeel in kmo-garantieregelingen ter zake, aangezien de garantie volgens de Nederlandse autoriteiten aan kmo s is verleend (zie punt 16). 29. In punt 4.5 van de mededeling over garanties is vervat dat de twee in punt 3.5 van die mededeling vermelde vereenvoudigde mogelijkheden voor kmo-garantieregelingen ook kunnen worden gebruikt voor het berekenen van het steunbestanddeel. In punt 4.5 van de mededeling over garanties worden de voorwaarden voor het hanteren van de in punt 3.5 van diezelfde mededeling vermelde voorschriften opgesomd. Met name wat het gebruik van uniforme premies in kmo-garantieregelingen betreft, is de Commissie van oordeel dat zij, indien een steunregeling alleen betrekking heeft op kmo-garanties waarbij het gegarandeerde bedrag onder het plafond van 2,5 miljoen euro per onderneming binnen die bepaalde regeling blijft, in afwijking van punt 4.4, kan instemmen met een waardering van de steunintensiteit van de regeling als zodanig, zonder dat voor elke individuele garantie of risicoklasse binnen de regeling tot een waardering behoeft te worden overgegaan. Ongeacht de risicoklasse kan deze berekening worden samengevat als het verschil tussen: a) het uitstaande gegarandeerde bedrag, vermenigvuldigd met de risicofactor van de regeling (de kans op wanbetaling, na verrekening van beheers- en kapitaalkosten), en b) de premie die wordt betaald, dus (gegarandeerd bedrag risico) betaalde premie. 30. In het onderhavige geval wordt de onderliggende garantieregeling gebruikt in de context van de perspectieven die worden geboden door de Tijdelijke kaderregeling die het mogelijk maakt om steun te verlenen aan ondernemingen die na 1 juli 2008 ten gevolge van de huidige economische en financiële crisis in moeilijkheden zijn geraakt. De methode neemt daarom enkel ondernemingen in aanmerking die niet in financiële moeilijkheden zouden zijn in normale economische omstandigheden, zoals vermeld in de mededeling over garanties, en die in moeilijkheden zijn geraakt ten gevolge van de financiële en economische crisis. De Nederlandse autoriteiten hebben inderdaad aangegeven dat ondernemingen in moeilijkheden inderdaad uitgesloten 7

8 waren, zoals vereist in punt 4.1 a) van de mededeling over garanties (zie hierboven punt 5.a). De garanties in het kader van deze regeling zijn beperkt qua duur (3 jaar) en bedrag (ten hoogste euro) en dekken 50 % van de onderliggende lening (zie punt 9 hierboven). Zoals vereist in punt 4.1 d) van de mededeling over garanties werd er met de specifieke kenmerken van de garantie en het krediet (of andere financiële verplichting) rekening gehouden bij het bepalen van de marktprijsconforme garantiepremie op basis waarvan het steunbestanddeel wordt berekend door deze premie af te zetten tegen de feitelijk betaalde premie (zie hierboven punt 7). De Commissie is daarom van oordeel dat is voldaan aan de bepalingen in punt 4.1 van de mededeling over garanties. 31. De door de Nederlandse autoriteiten verstrekte informatie voldoet aan de voorwaarden van punt 4.5 van de mededeling over garanties. De regeling heeft enkel betrekking op kmo s (zie punt 16 hierboven) en het gegarandeerde bedrag overschrijdt het plafond van 2,5 miljoen euro per onderneming niet (zie punt 4 hierboven). Onder deze voorwaarden kan de Commissie instemmen met een waardering van de steunintensiteit van de regeling als zodanig. 32. De door de Nederlandse autoriteiten voorgestelde berekeningsmethode (zie de punten 6 tot en met 12 hierboven) stemt overeen met de formule die wordt beschreven in voetnoot 29 van de mededeling over garanties. 33. De Commissie stemt om de volgende redenen in met de door de Nederlandse autoriteiten voorgestelde berekeningsmethode: de premie van 400 basispunten die de wanbetalingsgraad weergeeft, is gebaseerd op de risico-inschatting van de onderliggende leningen door banken (geschat op 150 tot 300 basispunten, zie punt 7 hierboven); voor de zekerheid vermeerderen de Nederlandse autoriteiten de hoogste schatting met 100 basispunten. Niettegenstaande het feit dat die enquête enkel bij twee banken gevoerd werd, vertegenwoordigen zij toch 90 % van de specifieke landbouwsector. Zij kunnen daarom als representatief beschouwd worden. Op basis hiervan lijkt het redelijk een risicomarge van 400 basispunten te hanteren, zelfs wanneer de garantieregeling is opengesteld voor ondernemingen die na 1 juli 2008 in moeilijkheden zijn geraakt ten gevolge van de huidige financiële en economische crisis. Bovendien zijn de beheerskosten gebaseerd op de bestaande ervaring met de Nederlandse garantieregeling voor investeringenn en komen de kapitaalkosten overeen met de vereisten in de mededeling over garanties (zie artikel 3.4 van de mededeling over garanties). 34. Op grond van de specificaties in deze mededeling aanvaardt de Commissie tot slot de berekeningsmethode die is gebruikt. Deze beoordeling laat elk ander bestaand, aanhangig of toekomstig geval dat de Commissie beoordeelt inzake garantiemaatregelen op andere gebieden onverlet. IV. Besluit 35. De Commissie aanvaardt de berekeningsmethode die is gebruikt en heeft overeenkomstig de artikelen 107 en 108 VWEU besloten geen bezwaar te maken tegen de aangemelde berekeningsmethode, die tot doel heeft het steunelement in garantieregelingen voor leningen voor werkkapitaal voor landbouwondernemingen, die kmo's zijn, in de context van punt h) van de Tijdelijke Communautaire Kaderregeling, gelezen juncto Commissie Verordening (EG) nr. 1535/

9 36. Wanneer deze brief vertrouwelijke gegevens bevat die niet mogen worden bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op de volgende website: Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of per faxbericht te worden gericht aan: Europese Commissie Directeur-generaal voor Landbouw en plattelandsontwikkeling Directoraat M Kamer: Loi 130 5/120 B-1049 Brussel Fax.: Met bijzondere hoogachting, Voor de Commissie Neelie KROES Lid van de Commissie 9

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.02.2013 C(2013) 472 final Betreft: Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur Excellentie, Naar aanleiding van staatssteundossier

Nadere informatie

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB"

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.03.2012 C(2012) 1656 final Betreft: Steunmaatregel SA.34102 (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final EUROPESE COMMISSIE Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final Betreft: Steunmaatregel SA.35377 (2012/N) Nederland Groene energiebelasting verlenging van de toepassing van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.VII.2005 C (2005) 2704 def. Betreft: Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw Excellentie, I. Procedure (1) Bij schrijven van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 358/2008 Garantstelling landbouwondernemingen Excellentie, De Commissie stelt Nederland

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.01.2012 C(2012) 169 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 22 mei 2011 heeft

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE TOT WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN TER STIMULERING VAN DE TOEGANG TOT FINANCIERING IN DE HUIDIGE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen)

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.7.2013 C(2013) 4906 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief Betreft: Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 18 november 2009

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.06.2002 C(2002) 2136fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

Staatssteun & Staatssteun en de crisis

Staatssteun & Staatssteun en de crisis Staatssteun & Staatssteun en de crisis Lieneke de Jong-Goris Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Overhedendag 13 oktober 2009 Inhoud Staatssteun in Nederland Toelichting staatssteun Staatssteun

Nadere informatie

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 VERORDENING (EG) Nr. 1998/2006 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Sociale vervoerssteun t.b.v. bewoners afgelegen gebieden Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de

Nadere informatie

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V.

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.4.2012 C(2012) 2436 final Betreft: Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. (varkenshouderij)

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun tot herstel schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 VERORDENING (EG) Nr. 875/2007 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie L 114/8 Publicatieblad van de Europese Unie 26.4.2012 VERORDENING (EU) Nr. 360/2012 VAN DE COMMISSIE van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9

24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9 24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9 VERORDENING (EU) Nr. 1408/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13-02-2003 C(2003) 127 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland Excellentie,

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.06.2002 C (2002) 1674 Betreft: Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers Excellentie, PROCEDURE Bij brief van 13

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Opleidingssteun Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren (12 voorwaarden / artikelen

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25-11-2002 C(2002) 4281 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen Excellentie, Overeenkomstig

Nadere informatie

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.10.2001 SEC(2001)1491fin Betreft: Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland Excellentie, Bij brief van 20 oktober 2000 hebben de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.06.2014 C(2014) 3629 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel nr. SA.38495

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19-VIII-2005 C(2005) 3253 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds Excellentie, Ik heb de eer u mee te delen dat

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.V.2006 C (2006) 1834 def. Subject: Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant Excellentie, I. PROCEDURE 1. Bij schrijven geregistreerd op 5

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties

Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties C 155/10 Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties (2008/C 155/02) Deze mededeling treedt in de plaats van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van

Nadere informatie

ONTWERP 18.5.2006 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. over de herziening van de methode waarmee de referentiepercentages worden vastgesteld

ONTWERP 18.5.2006 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. over de herziening van de methode waarmee de referentiepercentages worden vastgesteld NL ONTWERP 18.5.2006 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE over de herziening van de methode waarmee de referentiepercentages worden vastgesteld 1. REFERTIE- DISCONTERINGSPERCTAGES In het kader van het toezicht

Nadere informatie

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen!

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Pagina 1 van 5 VERKLARING DE-MINIMISSTEUN Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Verklaring Hierbij verklaart ondergetekende,

Nadere informatie

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.02.2002 C (2002)607fin Betreft: Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering Excellentie, Bij brief van 23 juli 2001, door de Commissie geregistreerd

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen

Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.IX.2006 C(2006)4264 Betreft: Steunmaatregel nr. N 501/05 - Nederland Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen Excellentie, De Commissie wenst Nederland

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Stichting Zeldzame Huisdierrassen Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan : de raad Van : het college van burgemeester en wethouders Adviseurs: : Piet Bruinsma, Gerard Elenga Datum : 15 december 2016 Onderwerp : uitwerking punten 3 en 4 van amendement inzake t Olde Maat

Nadere informatie

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag E 2. Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen Voor dit programma gelden de regels: Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. (titel 5.5) Voor alle aanvragen geldt: Voeg als bijlage een verklaring van

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren

Nadere informatie

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. L 379/10 Publicatieblad van de Europese Unie 28.12.2006 b) de betrokken lidstaat geeft die gegevens aan de uiteindelijke begunstigden door binnen drie maanden nadat hij die gegevens van het Europees Investeringsfonds

Nadere informatie

Verklaring de-minimissteun

Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedoeld in de de-minimis verordening (PbEU 2006, L 379). Aanbevolen wordt om voor het invullen van deze verklaring eerst de toelichting

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun t.b.v. kwetsbare werknemers en werknemers met handicap Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten

Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C(2005)4672 def. corr. Betreft: Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten Excellentie, 1. Procedure (1) Bij brief van 14 april 2005, bij

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 C(2016) 8600 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing NL NL Bijlage Administratieve procedures

Nadere informatie

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld.

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.XII.2005 C(2005)5946 Betreft: Steunmaatregel N 570/2005 - Nederland Vermindering accijns biobrandstoffen Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat zij na

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN In artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag wordt bepaald dat de Commissie van elk voornemen tot invoering of wijziging

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17-10-2002 C(2002) 3502 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij Excellentie, De Commissie

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24-I-2006 C (2006) 185 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland Stimulering van WKK onder de MEP Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415 Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie, De Commissie deelt de Nederlandse autoriteiten mee

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.XI.2006 C(2006)5659 Betreft: Steunmaatregel nr. N 653/2006 België Subsidies voor industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling door ondernemingen die deelnemen aan

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

DECEMBER DECEMBER Ministerie van Economische Zaken. artikel 1, zesde lid wordt onderhavige subsidie niet verleend aan ondernemingen

DECEMBER DECEMBER Ministerie van Economische Zaken. artikel 1, zesde lid wordt onderhavige subsidie niet verleend aan ondernemingen T.a.v. Postbus 9 7400 AA DEVENTER Gezondheidsdienst voor Dieren Directie Agro- en kennis Eezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postbus 20401 2500 EI< Den Haag Postadres Bezoekadres Directeraat-generaal

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement

Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2009 C(2009) 1482 definitief Betreft: Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement Excellentie, 1. PROCEDURE

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 2

Provinciaal blad 2009, 2 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2009, 2 Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december 2008, nr. 2008INT231243, tot wijziging van de Subsidieregeling aardgasafleverinstallaties provincie Utrecht

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 1.7.2014 L 193/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 702/2014 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 38639 (2014/N)

Nadere informatie

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden 14 6. Loonkostensubsidie en Europese regelgeving: beleidsaanbeveling Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden Beleidsaanbeveling van belang voor het opstellen van de gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Gegevens aanvrager Bedrijfsnaam : Contactpersoon + functie :... Adres : Postcode + plaats : Telefoon : E-mail : Website

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 644 final 2017/0286 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs in te nemen

Nadere informatie

Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten

Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.X.2006 C(2006)4364 def. Betreft: Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Kmo-steun Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren (12 voorwaarden / artikelen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen

Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.XII.2006 C (2006) 6608 def. Betreft: Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij brief

Nadere informatie

Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen (Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU) Checklist voor de lidstaten

Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen (Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU) Checklist voor de lidstaten EUROPESE COMMISSIE DG Concurrentie Documentversie oktober 2013 h Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen (Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU) Checklist voor de lidstaten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5084 1 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 120710, houdende

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

Hieronder sommen we aan de hand van een aantal topics de belangrijkste elementen op van de deminimisregel.

Hieronder sommen we aan de hand van een aantal topics de belangrijkste elementen op van de deminimisregel. Toelichtingsdocument VIS Projecten : DE DE MINIMISREGEL versie: juli 2009 1. De de minimisregel van toepassing op VIS Projecten IWT ontvangt regelmatig vragen over de Europese de minimisregel. Dit toelichtingsdocument

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 5133/15 PECHE 11 VOORSTEL van: ingekomen: 12 januari 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.3.2017 COM(2017) 154 final 2017/0070 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het namens de Europese Unie in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met

Nadere informatie

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.04.2004 C(2004) 1661 Betreft: Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest Excellentie, 1. PROCEDURE Bij schrijven

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 55

Provinciaal blad 2012, 55 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 55 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.35254 (2012/N) - Nederland Verlenging van de bestaande O&O&I Omnibus-regeling

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.35254 (2012/N) - Nederland Verlenging van de bestaande O&O&I Omnibus-regeling EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2012 C(2012) 9652 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.35254 (2012/N)

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie