1. Ontstaan en doelstellingen Uitdagingen voor de gezondheidszorg Zorgvernieuwingsplatform dienstverlening...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening..."

Transcriptie

1 Overzicht Flanders Care legislatuur

2 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen Uitdagingen voor de gezondheidszorg Zorgvernieuwingsplatform dienstverlening... 6 Innovatiecentrum... 6 Subsidies... 7 Partnermatch... 7 Advies... 8 Impulsloket /contactpunt voor ondernemers in de zorg Thema s Zorg voor ouderen en mensen met een beperking Demonstratieprojecten Flanders Care Zorg Proeftuinen Hulpmiddelen beleid Flanders Care Invest Ondernemerschap en het Belgisch Zorgeconomisch model Gegevensdeling in de welzijns- en gezondheidszorg Zorg voor talent Inleiding Actieplan Werk maken van werk in de zorgsector De promotiecampagne en de zorgambassadeur Stageproblematiek Resultaten van de promotiecampagne Slimmer zorgen voor morgen Internationale valorisatie Flanders Investment and Trade (FIT)

3 Europese samenwerkingen tussen regio s Translationeel onderzoek

4 Dit overzicht kwam tot stand met bijdrages van de verbindingsambtenaren Flanders Care. 1. ONTSTAAN EN DOELSTELLINGEN Aan de basis van het programma Flanders Care liggen de ateliers van Vlaanderen in Actie (ViA) waarin de hoogstaande gezondheidszorg in Vlaanderen als een belangrijke troef werd geïdentificeerd en de contouren zijn geschetst van een breed actieplan dat moet leiden tot een hoog performante zorg en een groeiende witte economie gevoed door de nodige competenties. De aanzienlijke uitdagingen die de sector tegemoet ziet, vormen hierbij een goede voedingsbodem voor veranderingen die ten dele door (soms radicale) innovatie mogelijk worden. De nieuwe Vlaamse regering heeft hierop verder gebouwd en haar ambities inzake Flanders Care (het vroegere Vlaams Medisch Centrum) gestalte gegeven en benadrukt in een apart hoofdstuk van het regeerakkoord UITDAGINGEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Het is duidelijk dat de druk op het zorgsysteem de komende decennia fors zal toenemen. De demografische evolutie brengt meer zorgbehoevenden met zich mee en daarmee gecorreleerd een stijgend aantal chronische aandoeningen. Met het programma Flanders Care wil de Vlaamse overheid deze evolutie aangrijpen als een kans om door innovatie de kwaliteit van zorg te garanderen en tegelijkertijd ook kansen te scheppen voor ondernemers. Daarbij zijn de mogelijkheden voor mensen die langer thuis willen blijven wonen, een belangrijk aandachtspunt. We zijn overtuigd dat om de stijgende zorgvraag aan te kunnen, het van cruciaal belang is dat de zorg evolueert van een intramurale zorg, waar behandeling centraal staat, naar extramuraal, naar een zorg op maat, die veel meer gericht is op preventie en thuiszorg. De gewenste evolutie wordt geschetst in Figuur 1. Onder het programma Flanders Care zetten verschillende ministers hun schouders: Coördinerend Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen; de minister-president van de Vlaamse regering (en tegelijk Vlaams minister van Economie en Buitenlands Beleid) Kris Peeters, de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid Lieten, de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Philippe Muyters. Dit interministerieel comité keurde 4

5 de conceptnota1 goed, naast het jaarplan , de documenten met betrekking tot de Flanders Care demonstratieprojecten alsook de Flanders Care labelnota2. Figuur 1: Evolutie van een intramurale naar een transmurale zorg. Het programma Flanders Care werd in de legislatuur geoperationaliseerd door in te zetten op verschillende thema s: Zorg voor ouderen en mensen met een beperking Gegevensdeling en ICT in de welzijns-en gezondheidszorg Zorg om talent (rapportage door Filip Van Laecke en Lon Holtzer) Internationale valorisatie Translationeel onderzoek 3. ZORGVERNIEUWINGSPLATFORM Om richting te geven aan het programma werd het Zorgvernieuwingsplatform (ZVP) opgericht, waar verschillende stakeholders (kennisinstellingen, ondernemers en zorgactoren) 3 vertegenwoordigd zijn. De grote kracht van Flanders Care is dat er een goed overleg is met deze verschillende stakeholders. Op dit overleg worden projectvoorstellen 1 m.pdf 2 3 Zorgvernieuwingsplatform samenstelling: 5

6 besproken, suggesties gegeven om thema s verder uit te diepen en verschillende ervaringen uitgewisseld. In de schoot van dit Zorgvernieuwingsplatform werd er ingezet op verschillende thema s, het Zorgvernieuwingsplatform was actief betrokken bij het thema gegevensdeling in de zorg, slimmer zorgen voor morgen en daarnaast bij de Flanders Care demonstratieprojecten, de klankbordcommissie van de Zorgproeftuin. Bovendien kwam in het zorgvernieuwingsplatform eveneens het thema hulpmiddelen, Jaar van het brein en Synergie creëren aan bod. 4. DIENSTVERLENING Tijdens de legislatuur 2009 tot 2014 zette de Vlaamse overheid in op verschillende instrumenten en diensten om innovatie in de zorg te stimuleren. In oktober 2010 werd het impulsloket opgericht als contactpunt voor ondernemers (profit, als non-profit) in de zorg, sinds juni 2013 bestaat het impulsloket verder als contactpunt Zorgeconomie. Daarnaast werd het Innovatiecentrum versterkt met specifieke zorgadviseurs en is er sinds november 2013 ook de Sociale Innovatiefabriek die ondernemers die maatschappelijke uitdagingen willen aanpakken ondersteunt. Verder organiseert iminds als programme office van de proeftuinen en ook de demonstratieprojecten oproep 4 actief workshops voor zorginnovatie actoren. In het kader van het strategisch Actieplan Limburg in het kwadraat werd in Limburg de health cluster versterkt met onder meer iminds Health die zich richt op het versterken van innovaties gelinkt aan health-ict. Ook het Microsoft Innovation Centre kreeg steun van de Vlaamse overheid in het kader van Flanders Care met betrekking tot het versterken van het Vlaamse health IT netwerk. INNOVATIECENTRUM De innovatiecentra ondersteunen innovatie in de zorgsector in Vlaanderen. Om dit te realiseren zijn twee innovatieadviseurs zorg actief, respectievelijk sinds juli 2011 en januari Meer dan 1000 unieke actoren in de zorg werden in een tijdspanne van minder dan drie jaar bereikt door de innovatieadviseurs. Daaruit vloeiden heel wat individuele begeleidingen van innovatieprojecten in de zorg voort. Deze begeleiding valt uiteen in drie grote pijlers: 1/subsidiebegeleiding en doorverwijzen naar financieringsmogelijkheden 2/zoeken van de geschikte kennis en partners en 3/ advies op maat om de innovatie te structureren. Elke organisatie of bedrijf (of consortium) met een innovatieproject in de zorg kan bij de innovatiecentra terecht zolang het project zich in de fase van ideeëngeneratie, onderzoek en ontwikkeling of optimalisatie bevindt. Klanten van de innovatiecentra zijn heel divers: WZC 6

7 uit de privé alsook OCMW afhankelijke WZC, ziekenhuizen, mutualiteiten, thuiszorgorganisaties etc. maar evengoed steden en gemeenten (cfr. Zorgproeftuinen), verenigingen zoals apothekersvereniging, mantelzorgvereniging etc. alsook bedrijven uit diverse sectoren zoals telecom, productontwikkeling, IT, voeding, verzekeringen, logistiek en textiel. Figuur 2: Innovatie trechter. SUBSIDIES Innovatie in de zorg betekent vaak ook op zoek gaan naar subsidiemogelijkheden. De innovatieadviseurs evalueren mee de mogelijkheden en de geschiktheid van een subsidiekanaal. Voor innovatie in de zorg werd grotendeels naar de oproepen van de Flanders Care demonstratieprojecten en de proeftuinen zorg verwezen. Het merendeel van de ruim 80 begeleidde en ingediende subsidiedossiers kaderde in deze oproepen. De innovatiecentra speelden vanaf de lancering van deze subsidiekanalen een belangrijke rol in de communicatie en toelichting naar de doelgroepen toe. Naast heel wat infosessies samen met de Flanders Care verbindingsambtenaren - waren er ook veel één-op-één gesprekken en partnermatchinginspanningen van de innovatieadviseurs. Op die manier werden van bij aanvang heel wat projectideeën gefilterd, correct georiënteerd en consortia gevormd. Door de feedback van de innovatieadviseurs werden de subsidieaanvragen naar een hoger niveau getild. PARTNERMATCH Innovatie in de zorg betekent ook samenwerken, de juiste partners en kennis vinden, open innovatie en co-creatie. De innovatiecentra zijn de schakel tussen organisaties die willen innoveren en hiervoor op zoek zijn naar kennis en het Vlaams Innovatie Netwerk (VIN). Via 7

8 het VIN alsook het opgebouwde netwerk in de zorg (o.a. het Flanders Care netwerk) brengen de innovatieadviseurs de gezochte kennis tot bij de bedrijven en zorgactoren. Daarnaast spelen de innovatieadviseurs een rol in het bijeen brengen van potentiële (commerciële) partners. In de zorg wordt samenwerking tussen diverse actoren sterk aangemoedigd. In de subsidieoproep van de proeftuinen zorg alsook in de demonstratieprojecten werd dit overigens als een criterium opgenomen en was het de rol van de innovatiecentra om dit te bewerkstelligen. Van alle doorverwijzingen en partnermatches begeleid door de innovatieadviseurs zorg leidden er 120 tot een effectieve samenwerking. ADVIES Innovatie in de zorg betekent ook de innovatie in de organisatie of het innovatieproject kunnen structureren. Op maat van de organisatie en op maat van het innovatieproject formuleerden de innovatieadviseurs, naast heel wat antwoorden op vragen van beperktere omvang, ruim 200 adviezen. Deze adviezen zijn heel divers. Het gaat over het uitwerken van een innovatiestrategie, het genereren van ideeën door middel van diverse brainstormtechnieken, het opstellen van een business model canvas, het toepassen van de running lean methodiek, advies over intellectuele eigendomsrechten, etc. In lijn met de missie van Flanders Care, gaat er bijzondere aandacht bij de adviesverlening naar het centraal stellen van de potentiële gebruikers en/of klanten en de valorisatie. Om de slaagkans van een innovatieproject te verhogen is het niet enkel essentieel een goed zicht te hebben op de waardeketen maar ook de gebruikers en klanten, met hun noden en behoeften, van bij aanvang te doorgronden en dit mee te nemen in het innovatieproject. In het kader van het klantgericht (leren) denken worden diverse methodieken ingezet zoals persona s en de customer journey map. Een ingezette methodiek om de kans dat het ondernemingsmodel zal werken sterk te verhogen, is de business model canvas. Voor starters wordt eerder naar de running lean methodiek gegrepen. Naast de begeleiding van individuele innovatietrajecten organiseerden de innovatieadviseurs ook heel wat events en workshops rond innovatie in de zorg al of niet in samenwerking ter sensibilisering van de beoogde doelgroepen. Een nieuwe formule zijn de zitdagen zorg. IMPULSLOKET /CONTACTPUNT VOOR ONDERNEMERS IN DE ZORG Op 13 oktober 2010 werd het Impulsloket Flanders Care opgericht binnen het Agentschap Ondernemen vanuit de vaststelling dat de zorgaanbieders en de ondernemers met innovatiepotentieel in de zorgsector, de weg onvoldoende naar elkaar en naar het bestaande instrumentarium van de Vlaamse Overheid vinden. Door deze kloof gaat heel wat innovatiepotentieel in de zorgsector verloren en daarmee dus ook de kans op de creatie van nieuw ondernemerschap met uitzicht op economische meerwaarde. 8

9 Het Impulsloket Flanders Care fungeerde als een neutrale wegwijzer en een faciliterende makelaarsrol voor de diverse stakeholders van Flanders Care. Met de groei van de Flanders Care community was het belangrijk om meer transparantie en efficiëntie binnen de gehele werking te brengen, dit om ook één van de oorspronkelijke rollen, nl. het verlenen van impulsen naar de stimulering van economische activiteit in de zorgsector van het Impulsloket verder uit te bouwen. Het Impulsloket Flanders Care wordt vanaf 17 mei 2013 het Contactpunt Zorgeconomie en evolueert van een projectactiviteit naar een structurele inbedding in het geïntegreerd loket van de Vlaamse Overheid binnen het Agentschap Ondernemen. De kerntaken van het Contactpunt: 1. Onthaal van ondernemer-initiatiefnemers inzake projecten in de zorgeconomie; 2. Informatie over bestaand ondersteunend instrumentarium van de lokale, Vlaamse en Federale overheden aan deze initiatiefnemers en doorverwijzing/begeleiding naar deze geëigende en bestaande kanalen binnen de Vlaamse overheid; 3. Dienstverlening in regie, conform de algemene afspraken in de beheersovereenkomst van het Agentschap ondernemen aan initiatiefnemers in de zorgeconomie, met specifieke aandacht voor het (pre)start, doorgroei en internationalisering; 4. Opzetten van infosessies, seminaries, studiedagen, workshops, teneinde initiatiefnemers in de zorgeconomie te ondersteunen met specifieke kennis (bvb. Bootcamps naar startende ondernemingen in de zorgeconomie); 5. Specifiek en eenduidig afgesproken opdrachten ter ondersteuning van Flanders Care. Realisaties van het Impulsloket/Contactpunt Zorgeconomie in de periode binnen het kader van Flanders Care. Een gedetailleerd overzicht de resultaten van de dagdagelijkse werking van het Impulsloket is terug te vinden in de online gepubliceerde jaarverslagen. 9

10 ONTWIKKELEN VAN ONDERSTEUNENDE INSTRUMENTEN DEMONSTRATIEPROJECTEN Het Impulsloket was in 2011 de architect van het demonstratie instrument. De eerste drie oproepen (totaal budget 2.3 miljoen euro) werden gecoördineerd door het Impulsloket, waar ook de opvolging van de 14 geselecteerde projecten gebeurt. Meer informatie over de demonstratieprojecten is te vinden onder thema s in dit document. TOOLBOXKIT EVIDENCE BASED CARE De toolboxkit is een online instrument waar via een begeleid vraagtraject zorgondernemers de juiste en gevalideerde onderzoeksmethodiek kunnen bepalen voor hun product/dienst voor de zorgsector. Het wil op deze wijze een kader scheppen om de verschillende actoren te sensibiliseren op een begrijpelijke en toegankelijke wijze om hun nieuwe product/dienst af te toetsen bij de toekomstige gebruikers via de juiste aanpak zodat de outcome van het onderzoek ook als hefboom kan gebruikt worden bij het internationaal vermarkten. USER CENTERED DESIGN TRAJECT De geselecteerde demonstratieprojecten van oproep 1, 2 & 3 worden begeleid in het omzetten van de resultaten en opmerkingen van de gebruikers van het onderzoek naar de kenmerken van hun getest product/dienst/concept, het uitwerken van een gebruiksvriendelijke handleiding/gebruiksaanwijzing en de integratie hiervan in de (commerciële) strategie van de diverse zorgondernemers. DOKZ - DATABANK VOOR ONDERNEMERS IN DE ZORG, KENNISINSTELLINGEN EN ZORGACTOREN De databank wil iedereen die actief is in de zorgeconomie zichtbaar maken. Elke actor krijgt de kans om zijn activiteiten op een informatieve wijze voor te stellen en dit in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Dit online instrument laat toe dat vraag en aanbod dichter bij elkaar gebracht worden, actoren zelf kunnen zoeken naar partners, projectdeelnemers, toeleveranciers,. Daarbij kan ook internationaal gevisualiseerd worden wat Vlaanderen te bieden te heeft. KEA (JAPANS WOORD VOOR ZORG) In maart 2014 werd de aftrap gegeven van het KEA-project. KEA begeleidt (pre-) starters in de zorgeconomie intensief van idee-fase tot aan de effectieve start. Aan het einde van dit 2- jarig traject dient via de concrete en succesvolle begeleidde start-ups in de zorgeconomie, 10

11 eveneens een inzicht verworven te worden in werkende zorgeconomische business modellen. KEA wordt gedragen door Flanders Business School en Thomas More. Het Contactpunt Zorgeconomie Agentschap Ondernemen verzorgt de brugfunctie tussen KEA en het zorglandschap en is in deze actief betrokken in de stuurgroep hiervan. NIEUW INDUSTRIEEL BELEID ZORGECONOMIE In het najaar 2013 werd de 1 ste oproep Zorgeconomie binnen het Nieuw Industrieel Beleid gelanceerd. De doelstelling van de oproep is de creatie van nieuwe zorgorganisatie modellen binnen een waardenketen aanpak. De consortia bestaande uit partners van zowel de zorg als lokale overheden als bedrijven actief in de zorg (profit en non profit) als kennisinstellingen, werken samen in de projectperiode een blue print in al zijn aspecten uit van deze nieuwe zorgorganisaties. Hierbinnen gaat het maatschappelijk valoriseren samen met het bouwen van nieuwe economische activiteiten en aanpakken. Centraal staat de lead-customer, die een algemene zorgnood identificeert, die omwille van het generische karakter ervan, kan uitgroeien tot zowel economische als maatschappelijke valorisatie. 11

12 EUROPESE / INTERNATIONALE DIMENSIE ENTERPRISE EUROPE NETWORK SECTOR GROEP HEALTHCARE Het Contactpunt is een actief lid van de sectorgroep met vertegenwoordigers uit 35 verschillende regio s vanuit zowel de Europese lidstaten als derden landen met een E.E.N. contactpunt. Op deze wijze kan de vinger aan de pols gehouden worden waar het betreft de deelname van Vlaamse zorgondernemers en kennisinstellingen aan Europese (brokerage) events, zoals jaarlijks Medica in Düsseldorf. Tijdens deze 2-daagse matchmaking participeren jaarlijks een 300-tal actoren op zoek naar partners zowel op business als technologisch vlak. De sectorgroep zelf wordt eveneens op regelmatige basis geconsulteerd door de Europese commissie waar het betreft de ontwikkeling van nieuwe oproepen, de participatie aan allerhande activiteiten, openbare consultaties, Hiernaast kunnen zorgeconomisch gerelateerde vragen vanuit Vlaanderen naar diverse regio s of andersom van de internationale partners naar Vlaanderen snel opgelost worden. NANO4HEALTH - NANOTECHNOLOGIES FOR PERSONALISED HEALTHCARE. Het Contactpunt Zorgeconomie wil vanuit de verschillende noden en behoeften binnen de zorgeconomie in Vlaanderen participeren in Europese projecten zodat deze zowel als hefboom tot het vinden van oplossingen en financiering tot kunnen gebruikt worden als het benchmarken met andere Europese initiatieven. Een eerste succesvolle indiening bij de Emerging industries oproep is het Nano4Health project waarvan op 6 maart 2014 de kickoff gegeven werd. Dit Europese project heeft als doel om een (trans)nationaal platform op te richten dat nano-electronische en bio-technologische interclusterwerking ondersteunt en stimuleert in het domein van de gepersonaliseerde zorg. De partners in dit project zijn het Agentschap Ondernemen, Flanders Bio, DSP Valley en Flanders DC. De coördinatie ligt bij het Contactpunt Zorgeconomie. MIC - MICROSOFT INNOVATION CENTER VLAANDEREN Het Agentschap Ondernemen subsidieert samen met andere privé en publieke partners, het MIC met als doel de ontwikkeling van de regio Vlaanderen te stimuleren op het vlak van informatie en communicatietechnologie met een sterke focus op e-health. Het Contactpunt Zorgeconomie werkt nauw samen met het MIC voor de toeleiding van startups binnen deze nieuwe sector zodat deze de nodige voedingsbasis krijgen om uit te groeien tot volwaardig bedrijven. Binnen de samenwerking worden zowel startups/bestaande ondernemingen verder begeleidt als voor vragen vanuit de zorg zelf oplossingen gezocht. Het jaarboek 2013 van het MIC is te vinden via:

13 5. THEMA S Het programma Flanders Care concretiseert zich in een aantal thema s. De thema s werden in de conceptnota beschreven met een geformuleerde ambitie en in het jaarplan werd dit verder uitgewerkt. ZORG VOOR OUDEREN EN MENSEN MET EEN BEPERKING Ambitie: inzetten op Vlaamse zorgtechnologie met groot exportpotentie => deze ambitie werd in 2012 hertaald naar: uitbouwen van zorg innovatieve technologieën en processen om de betaalbaarheid en kwaliteit van zorg te verbeteren In de voorbije legislatuur werden verschillende middelen gereserveerd voor zorginnovatie. De Flanders Care demonstratieprojecten waren met 4 oproepen goed voor een budget van 3.3 miljoen euro. Daarnaast werd er in het kader van de Zorg proeftuin een budget van 10 miljoen middelen IWT + 2 miljoen in het kader van het SALK voorzien. In 2013 werd een 4 e oproep Nieuw Industrieel Beleid gefocust op de Zorgeconomie gelanceerd voor een budget van 3 miljoen euro. De projectoproep in het kader van het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid voegde daar ook nog eens 800 duizend euro aan toe. Daarnaast werden er door het IWT en Agentschap Ondernemen verschillende zorg innovatie/ondernemerschap projecten gesubsidieerd via andere kanalen. Deze verschillende initiatieven hebben een dynamiek gecreëerd en zeker inspiratie gegeven om meer in te zetten op ondernemerschap door innovatie in zorg zoals bijvoorbeeld gezien kan worden uit de stijging van de Vlaamse deelnames aan Europese Ambient Assisted Living (zie ook onder internationalisatie) project oproepen 4 of de verschillende TETRA (IWT) of sociale innovatie projecten die zich richten op de zorg. De verschillende projecten worden verbonden doordat ze allen in aanmerking komen voor het Flanders Care label. Flanders Care label projecten worden op de Flanders Care website beschreven bij in de kijker. DEMONSTRATIEPROJECTEN FLANDERS CARE Deze projecten dienen een meerwaarde te creëren op twee niveaus/tracks: ze moeten enerzijds een verbetering van de kwaliteit van de zorg aantonen én anderzijds moeten ze een roll-out perspectief hebben en liefst ook hun oplossing internationaal kunnen 4 AAL staat voor Ambient Assisted Living en de doelstelling is om de levenskwaliteit van ouderen te verhogen door het gebruik van ICT en technologie en tegelijkertijd de industriële basis in Europa te verhogen. Het is een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van de Europese Commissie en Europese nationale overheden. 13

14 vermarkten. Hierbij is het cruciaal dat de projectresultaten objectief aantoonbaar zijn via de methode van de evidence based medicine. De meeste projecten zijn gericht op telemonitoring, elektronische ondersteuning van en gegevensdeling in de thuiszorg en verschillende nieuwe producten. Verschillende technieken laten toe om het zorgpersoneel efficiënter in te zetten. In de voorbije legislatuur werden 4 oproepen voor een totaal budget van 3.3 miljoen euro gelanceerd. In totaal werden 19 projecten geselecteerd, die alle terug te vinden zijn op de website van Flanders Care. Een opvallende observatie is dat er door de projectindieners erg veel belang wordt gehecht aan het merk Flanders Care. ZORG PROEFTUINEN De Zorg Proeftuinen Vlaanderen richt zich op het stimuleren van innovatie in de ouderenzorg om op termijn het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de vergrijzing van de Vlaamse bevolking. De proeftuin bestaat uit 5 platformen, waarop projecten uitgevoerd worden. Een platform bestaat uit een infrastructuur, een ondersteunende structuur voor de algemene werking en een testpopulatie (www.zorgproeftuinen.be). Om aansluiting met het werkveld te garanderen is er voor de proeftuin een Flanders Care klankbordcommissie opgezet die bestaat uit vertegenwoordigers van het Zorgvernieuwingsplatform en verschillende actoren uit het werkveld die als taak heeft om nieuwe innovatieve ideeën aan te reiken voor de proeftuinplatformen. HULPMIDDELEN BELEID De ambitie van het hulpmiddelen beleid is de inzetbaarheid van hulpmiddelen bevorderen voor de ruime doelgroep van ouderen, personen met een handicap en chronisch zieken PROJECTOPROEP BEVORDEREN VAN HET INZETTEN VAN HULPMIDDELEN ZONDER ENIGE LEEFTIJDSBEPERKING Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceerde samen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een projectoproep voor het bevorderen van het inzetten van hulpmiddelen zonder enige leeftijdsbeperking. Specifiek kadert deze oproep in de toekomstverkenning inzake het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. Deze oproep ondersteunt bestaande initiatiefnemers die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of verstrekking van communicatie-gerelateerde en mobiliteitshulpmiddelen financieel bij hun inspanningen om deze verstrekking meer betaalbaar, meer accuraat, dus efficiënter en effectiever te maken voor de vermelde doelgroep. Om het beleid rondhulpmiddelen verder 14

15 vorm te geven loopt er verder een onderzoek rond strategieontwikkeling voor sociaal ondernemerschap voor hulpmiddelenverstrekking en resultaatgerichte financiering door de overheid. REFLECTIEGROEP In de schoot van het Zorgvernieuwingsplatform rond hulpmiddelen werd er een reflectiegroep samengesteld, met als opdracht: Het monitoren van de transitie mobiliteitshulpmiddelen in het kader van de 6de Staatshervorming; Het definiëren van kritische succesfactoren voor een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid; Het dissemineren van de resultaten van de projectoproep 2013, van de lopende onderzoeken inzake het hulpmiddelenbeleid en de organisatie van de netwerking die daartoe bijdraagt. De samenstelling van de Reflectiegroep Hulpmiddelen is van die aard dat ze specifieke expertise verzamelt vanuit de betrokken administratieve entiteiten, vanuit voorzieningen, verwijzers, mutualiteiten, ondernemingen (producenten en verstrekkers), en vanuit de gebruikers: ouderen, personen met een handicap en chronisch zieken FLANDERS CARE INVEST Het Flanders Care Invest (FCI) fonds wordt beheerd door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. De bedrijven waarin FCI investeert komen uit verschillende hoeken. De nadruk ligt daarbij op: - preventie; - gezondheidsmanagement; - de verbetering van de kwaliteit van screening; - vroege diagnose; - het verhogen van de kwaliteit en de efficiëntie van zorg; - langer zelfredzaam wonen via innovatieve oplossingen. Sinds de start van het FCI fonds werden er drie investeringen gerealiseerd. Opnieuw kunnen de voorbeelden gevonden worden op de Flanders Care website, bij in de kijker. 15

16 ONDERNEMERSCHAP EN HET BELGISCH ZORGECONOMISCH MODEL Er werd onderzocht welke obstakels er zijn met betrekking tot ondernemen in de zorg. De studie van professor Annemans vestigde de aandacht op de complexiteit van ons Belgisch zorgeconomisch model specifiek met betrekking tot hulpmiddelen. Het blijkt dat er nog wat opportuniteiten zijn om dit model beter kenbaar te maken bij ondernemers. Dezelfde observatie wordt gemaakt in de evaluatie studie met betrekking tot de demonstratieprojecten: er dient meer aandacht gegeven te worden aan het business model in relatie tot de specificiteit van het Belgisch zorg economisch model bij de opzet van projecten. GEGEVENSDELING IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 5 Ambitie: volledig geïntegreerd elektronisch zorgplan => deze ambitie wordt hertaald naar: de elektronische gegevensdeling in de zorg mogelijk maken en stimuleren 6 Tijdens de legislatuur zette de Vlaamse Regering met Flanders Care onverminderd in op het thema gegevensdeling in de zorg. Er werd een visietekst (e) Zorgzaam Vlaanderen 7 geschreven over de elektronische gegevensdeling in de zorg, die werd voorgesteld op de ViA/Flanders Care ronde tafel rond dit thema in De Vlaamse Regering verwacht dat een betere deling van zorggegevens tussen de zorgverleners die een zorgrelatie of een therapeutische relatie hebben met eenzelfde zorggebruiker de zorg beter, goedkoper, veiliger en patiëntgerichter zal maken. De Vlaamse Regering wil een duidelijk kader aanreiken voor deze gegevensdeling, internationale standaarden stimuleren en ontwikkelingen op het terrein stimuleren en faciliteren. In januari 2014 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet over het netwerk voor digitale gegevensdeling in de zorg goed. Met de goedkeuring van het decreet werd het startschot gegeven voor het delen van zorggegevens tussen zorg- en hulpverleners. Het ZVP van Flanders Care heeft in dit kader een projectgroep gevormd onder leiding van iminds. Deze projectgroep maakte een richtingsdocument dat het gebruik van de standaarden moet faciliteren en bevorderen. 5 Dit luik heeft enkel betrekking op de via de overheid ter beschikking gestelde ICT-systemen. 6 https://www.e-zorgplan.be/login/login.aspx?returnurl=%2f

17 In het kader van iminds Health werd een Interoperability labo opgericht, om zo een test omgeving voor standaarden te creëren. Om het digitaliseringsproces van woonzorgcentra verder te ondersteunen werd er begin 2014 een projectoproep gelanceerd door de koepels i.s.m. het Agentschap Zorg en Gezondheid. ZORG VOOR TALENT INLEIDING De pijler Zorg voor Talent wijst op het engagement van de Vlaamse overheid om haar verantwoordelijkheid op te nemen om de aantrekkelijkheid van een job in de zorgsector te verhogen en zodoende bij te dragen tot een oplossing van de (nakende) tekorten aan zorgpersoneel. Want de uitdagingen zijn groot. Simulaties tonen aan dat zowel omwille van de groei als omwille van te vervangen personeelsleden de bedrijfstak gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening de komende jaren nood zal hebben aan tienduizenden nieuwe arbeidskrachten. ACTIEPLAN WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Om de gestelde problematiek het hoofd te kunnen bieden werd er op 21 mei 2010 een actieplan Werk maken van werk in de zorgsector uitgewerkt en binnen de Vlaamse regering op tafel gelegd. Met dit actieplan wilden wij enkele acties op lijsten ter bevordering van de werkgelegenheid in de zorgsector zodoende op die manier de problematiek van het tekort aan zorgpersoneel te kunnen aanpakken. Een geactualiseerde versie 2.0 van het plan werd op de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 voorgelegd en goedgekeurd. Het plan bevatte tal van acties, gaande van het versterken van de instroom, het zorgen voor een evenwichtige doorstroom naar de verschillende sectoren (ziekenhuizen, woonzorgcentra, ) en het werken aan het behoud van de werknemers in de sector (retentie). Zo werden er bijvoorbeeld initiatieven opgezet rond het uitvoeren van het Werkgelegenheids- en investeringsplan (extra opleidingen), werd er ingezet op een Vlotte doorstroming zorgkundigen naar de werkvloer, werden er in samenwerking met de VDAB Servicepunten Zorg opgericht in elke Vlaamse provincie, werden er (o.m. in VIA4) inspanningen geleverd inzake de uitbouw en ondersteuning in het HR-beleid van organisaties. 17

18 De twee belangrijkste pijlers binnen het actieplan behelzen het versterken van de instroom enerzijds en het efficiënter en effectiever inzetten van het huidig zorgpersoneel anderzijds. DE PROMOTIECAMPAGNE EN DE ZORGAMBASSADEUR Onder leiding van de Vlaamse zorgambassadeur is er nu al 3,5 jaar op rij een grootscheepse promotiecampagne uitgewerkt om jongeren bij het bepalen van hun studiekeuze te informeren over de mogelijkheden die er zijn in de zorg- en welzijnssector. De Zorgambassadeur wordt bij de uitwerking hiervan ondersteund door het Vlaams Overlegplatform Zorgberoepen (VOPZ). In elke provincie is een Provinciaal Overlegplatform Zorgberoepen (POPZ) opgericht dat zich focust op het uitwerken van zowel Vlaamse als lokale initiatieven in de provincie. Op die manier zijn er over heel Vlaanderen meer dan 300 personen uit het werkveld, onderwijs, VDAB, Minderhedenforum, bezig met actief promotie voeren voor de zorgberoepen. Ook de provincies zijn vertegenwoordigd in de Vlaamse én provinciale stuurgroepen en de samenwerking werd verankerd in een convenant (ook met de Vlaamse Gemeenschapscommissie). In het bestuursakkoord dat in het kader van de Interne Staatshervorming tussen de Vlaamse Regering en de vijf provincies werd afgesloten, is het engagement van de provincies voor een verdere ondersteuning van de campagne mee opgenomen. Via diverse kanalen zoals onder andere een jongerenmagazine, een televisiezender, een affichage-campagne in scholen, maar ook een grootschalige online bannering-campagne werden jongeren op een ludieke manier aangespoord om naar de website ikgaervoor.be te gaan. Deze site is inmiddels uitgegroeid tot hét forum waar mensen met interesse voor een opleiding in de zorg hun informatie kunnen vinden. Met bijna bezoeken waarvan 75 % unieke (nieuwe) bezoekers en meer dan een kwart die de website meermaals bezoekt, mag worden gesteld dat deze meer dan goed wordt bezocht. Ook de facebook pagina van de campagne doet het bijzonder goed met meer dan likes. Dergelijke positieve campagnes waarbij in de eerste plaats wordt ingezet op een correcte beeldvorming, blijven broodnodig, want foute percepties blijven jammer genoeg nog steeds overeind. De beeldvorming is aan het veranderen, maar het gaat langzaam. Daarom wordt ook in 2014 verder ingezet op het voeren van een promotiecampagne. Het mandaat van de zorgambassadeur is verlengd tot november 2014 zodat zij niet alleen het gezicht maar ook de drijvende kracht kan blijven achter het promoten van de zorgberoepen en het werken in de zorg én welzijnssector. De campagnes zijn op basis van evaluatie geslaagd te noemen. De mediacampagnes bestonden uit diverse filmpjes, affiches, en daaraan gekoppelde reclamespots op zowel TV 18

19 Aantal (zowel VRT, VTM als TMF, MTV en JIM) als youtube, facebookbannering en Google Adwords. Tezelfdertijd onderging de website een facelift. De impact van de campagne op het aantal aanvragen voor inleefmomenten is ook voelbaar en zichtbaar. Cf. Figuur Aanvragen inleefmomenten via website Figuur 3: Evolutie van het aantal aangevraagde inleefmomenten via de website januari 2012 maart STAGEPROBLEMATIEK RESULTATEN VAN DE PROMOTIECAMPAGNE In maart 2014 mag geconcludeerd worden dat de genomen initiatieven hun vruchten hebben afgeworpen. Zo zijn het aantal openstaande vacatures bij de VDAB in de zorgsector sinds 2 jaar in dalende lijn (vergelijking tussen zelfde maand) licht gedaald en blijft het aantal studenten in verschillende zorgopleidingen stijgen. Het aantal openstaande vacatures bedroeg in maart 2014 voor verpleegkundigen 1069 en voor verzorgenden/zorgkundigen 589. De dalende trend voor verpleegkunde is ingezet in september 2012 en blijft bestendigd. In de evolutie van het aantal vacatures voor verzorgenden en zorgkundigen is het aantal vacatures min of meer constant ondanks de toenemende vergrijzing. Sinds 2009 kennen de opleidingen verpleegkunde (bachelor en HBO5) een zeer sterke stijging (+ 38% in oktober 2013 in vergelijking met oktober 2009). En ook het laatste academiejaar blijven de opleidingen verpleegkunde sterk stijgen en bereiken we een nieuw record qua aantal inschrijvingen. Voor het academiejaar passeren we ruim de kaap van meer dan studenten verpleegkunde. 19

samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg

samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg Vlaanderen in Actie Flanders Care 1 Hoognodig Hoogstwelkom De opportuniteiten voor ondernemerschap en innovatie in de zorg zijn gigantisch. Flanders

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Click to edit Master title style Vlaanderen Medisch Centrum Bijdrage aan een warme samenleving Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Click Vlaanderen to edit Medisch Master title

Nadere informatie

Flanders Care label: focus en modaliteiten

Flanders Care label: focus en modaliteiten Flanders Care label: focus en modaliteiten Versie 01 14 juni 2013 1 1. INHOUD 1 Kader en context... 4 1.1 Situering... 4 1.2 Aard initiatieven... 5 1.3 Aanvragers van het Flanders Care label... 5 1.4 Procedure...

Nadere informatie

Slotwoord. Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Slotwoord. Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Slotwoord Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie

Nadere informatie

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 & innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 DRIE 1. Klant centraal 2.Zorgproeftuinen & subsidies 3. Innovatiecentrum Innovatiecentrum? Voor wie? Bedrijven

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 2013-2014 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen op korte termijn in Vlaanderen en BHG 80000 Aantal 18-jarigen korte termijn 70000 60000 50000 Aantal 40000

Nadere informatie

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur 1 Overzicht De toekomst in cijfers Actieplan Campagne Uitdagingen 2 De zorg uitgedrukt in cijfers Vergrijzing van de bevolking Start van

Nadere informatie

Vlaanderen Medisch Centrum. Bijdrage aan een warme samenleving

Vlaanderen Medisch Centrum. Bijdrage aan een warme samenleving Vlaanderen Medisch Centrum Bijdrage aan een warme samenleving Tegen 2020 wil Vlaanderen met een slagkrachtige overheid naar de top vijf van de Europese regio s Een verhaal van... Competitieve en duurzame

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Herman Nys. Professor KU Leuven

Herman Nys. Professor KU Leuven Herman Nys Professor KU Leuven Schema voordracht: Inleiding Korte toeliching bij werkwijze Uitgangspunt: centrale vraagstelling Twee deelvragen Toelichting bij de stellingen/discussiethema s Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Zorg om talent in én met de eerste lijn. 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg om talent in én met de eerste lijn. 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid Zorg om talent in én met de eerste lijn 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid 1 Overzicht De toekomst in cijfers Campagne en actieplan Resultaten

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Samenvatting PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Innovatie is een actueel thema binnen de zorg- en welzijnssector. Via zorginnovatie wil men o.a. de kwaliteit van zorg verbeteren. Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt?

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 111 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Innovatie - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang. 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang. 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 2 Overzicht Voorgeschiedenis Situering van de globale problematiek Specifiek voor de kinderopvang

Nadere informatie

Luc Van Gorp. Voorzitter Zoekconferentie

Luc Van Gorp. Voorzitter Zoekconferentie Luc Van Gorp Voorzitter Zoekconferentie Welkom Situering & opvolging Slimmer zorgen voor morgen Het was 5 voor 12 Vandaag zijn we 22 april 2014 Kernvraag zoekconferentie Welke toekomstige scenario s willen

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015 Advies Ontbinding IWT Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_Ontbinding_IWT_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Hoe wil de Vlaamse overheid mondzorg stimuleren bij ouderen en innovatie aanmoedigen? Bron foto: www.innovatiekringdementie.be

Hoe wil de Vlaamse overheid mondzorg stimuleren bij ouderen en innovatie aanmoedigen? Bron foto: www.innovatiekringdementie.be Dr. Caroline Verlinde Adjunct kabinetchef Zorg Minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoe wil de Vlaamse overheid mondzorg stimuleren bij ouderen en innovatie aanmoedigen? Bron foto: www.innovatiekringdementie.be

Nadere informatie

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 213-214 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen in Vlaanderen op 76. korte termijn 75. 74. 73. 72. 71. 7. 69. 68. 67. 66. 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Nadere informatie

FLANDERS CARE LABEL: FOCUS EN MODALITEITEN

FLANDERS CARE LABEL: FOCUS EN MODALITEITEN : FOCUS EN MODALITEITEN INHOUDSOPGAVE 1.Kader en context... 5 1.1 Situering... 5 1.2 Aard initiatieven... 6 1.3 Aanvragers van het Flanders Care label... 6 1.4 Procedure... 7 Initiatieven die steun ontvangen

Nadere informatie

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Inleiding De maatschappij confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

VR DOC.1167/1BIS

VR DOC.1167/1BIS VR 2016 2810 DOC.1167/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

Jaarplan 2013 juni 2014

Jaarplan 2013 juni 2014 Jaarplan 2013 juni 2014 Page 1 Inhoud DEEL 1: ALGEMEEN... 3 1. Status... 3 2. Geïntegreerde werking... 4 3. Beheer... 6 4. Communicatie... 6 5. Algemene kalender... 7 DEEL 2: FLANDERS CARE LUIKEN... 9

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN

Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN NPCC: Toekomstgericht bedrijf in de zorgeconomie Kader Nieuw Industrieel beleid zorgeconomie 2013 + binnen focusdomeinen West-Vlaamse zorgeconomie

Nadere informatie

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 01/06/2015 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Overzicht Voorgeschiedenis Evaluatie in

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie

De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie Herman Nys KU Leuven Situering binnen Vlaamse beleidsvoornemens 1 Regeerakkoord 2014-2019 De zorg in Vlaanderen zal evolueren naar een meer

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Reflectie provinciale toetsingsavonden Synthese

Reflectie provinciale toetsingsavonden Synthese Structuurintegratie Het werkveld is voorstander van een hervorming van de structuren, maar enkel als de basis gehoord wordt en er bottom-up gewerkt wordt. Het matrixmodel, dat ook in de synthesetekst naar

Nadere informatie

LiCalab Innovatie in wonen & zorg

LiCalab Innovatie in wonen & zorg LiCalab Innovatie in wonen & zorg Inhoud Even voorstellen LiCalab: innovatie in wonen & zorg Concrete projecten THOMAS MORE Fusiehogeschool >17.000 studenten >1.800 medewerkers Regionale verankering Antwerpen,

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Zorgverlener en leraar It takes two to tango!

Zorgverlener en leraar It takes two to tango! Zorgverlener en leraar It takes two to tango! 14/01/2016 - Leuven Lon Holtzer Zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Coördinator gezondheidszorg, Associatie KU Leuven 1 Op het rekenhof kunnen jullie al rekenen

Nadere informatie

Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Kabinet Kris Peeters Minister president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Kabinet Ingrid Lieten Viceminister president van de Vlaamse

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. link website FC

Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. link website FC Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg link website FC Decreet organisatie netwerk gegevensdeling in de zorg Twee doelstellingen van het

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Boordtabellenset 2014 2015. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2014 2015. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 2014 2015 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen op korte termijn in Vlaanderen en BHG 80000 18 jarigen korte termijn 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

versnelt jouw zorginnovatie

versnelt jouw zorginnovatie versnelt jouw zorginnovatie Innovaties halen de markt 35% Project CrossCare Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

over de dienstencheques in de zorg

over de dienstencheques in de zorg Advies over de dienstencheques in de zorg Brussel, 28 juni 2012 SARWGG_Raad_20120628_dienstencheques_ADV_DEF Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36 1040 Brussel T +32 2 209 01

Nadere informatie

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? 2014-2019: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015 Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Beleidstraject eerste lijn in Vlaanderen tot 2014 6 e staatshervorming

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden Welkom 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden 2. Innovatiecentra Wie? Wat hebben we te bieden? Kennis Kennissen: Vlaams Innovatienetwerk Zelfkennis: de innovatieaudit Geld: subsidie begeleiding Creativiteit:

Nadere informatie

Voorbij het personenalarmsysteem De ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen voor chronische zorg. Pieter Duysburgh iminds SMIT, VUB

Voorbij het personenalarmsysteem De ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen voor chronische zorg. Pieter Duysburgh iminds SMIT, VUB Voorbij het personenalarmsysteem De ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen voor chronische zorg Pieter Duysburgh iminds SMIT, VUB Voorbij het PAS? Voorbij het PAS? Geen referentiepersoon Prijs Verlies

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie I Voorwerp van het project 1.1 Beschrijving van het project De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele ingrijpende veranderingen zoals de toenemende

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Europese InnovatieStimulering () Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Infosessie Europese onderzoeksfinanciering, 23/01/2007 Annelies Vandamme Inhoud presentatie KMO-definitie Subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

EWI-focus. Biogebaseerde industrie in Vlaanderen. 22 maart 2017

EWI-focus. Biogebaseerde industrie in Vlaanderen. 22 maart 2017 EWI-focus Biogebaseerde industrie in Vlaanderen 22 maart 2017 Sessie 1 Financiering van de bio-economie in Vlaanderen Nieuwe investeringen aantrekken Overheid & FIT: Vlaanderen als vestigingsplaats BBE

Nadere informatie

Een zorgjob: ik ga ervoor! Turnhout 18/10/2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob: ik ga ervoor! Turnhout 18/10/2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob: ik ga ervoor! Turnhout 18/10/2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Zorgverlener mag je zijn. Het is een uniek geschenk Bron: facebook een zorgjob ik ga ervoor 2 Wil jij een grijze

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie