Advies. Conceptnota tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid. Brussel, 26 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies. Conceptnota tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid. Brussel, 26 mei 2015"

Transcriptie

1 Advies Conceptnota tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Brussel, 26 mei 2015 SERV_ _conceptnota_overlegmodel_WVG_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T

2 Adviesvraag: Adviesvrager: Jo Vandeurzen - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Ontvangst adviesvraag: 9 april 2015 Adviestermijn: 30 dagen Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) Goedkeuring raad: 26 mei

3 De heer Jo VANDEURZEN Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL contactpersoon ons kenmerk Brussel Kristel Bogaerts SERV_ _conceptnota_overlegstructuur_WVG_BR_kbit 26 mei 2015 Mijnheer de minister Op 9 april 2015 vroeg u de SERV om advies over de conceptnota tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn,. De SERV staat ten gronde positief tegenover de invulling die u voorstelt voor deze nieuwe overlegstructuur, en vraagt een snelle implementatie ervan. In zijn advies formuleert de SERV enkele opmerkingen bij de voorgestelde overlegstructuur, alsook enkele vragen ter verduidelijking. Wij hopen, Mijnheer de minister, u hiermee van dienst te zijn geweest. Hoogachtend Pieter Kerremans administrateur-generaal Caroline Copers voorzitter Kopie: Minister-President 3

4 1 4

5 Inhoud Advies Situering Algemeen Geïntegreerd beleid als finaliteit Duidelijke taakstelling Samenstelling SERV SAR WGG

6 Advies 1 Situering De inkanteling van nieuwe bevoegdheden in het kader van de 6 de staatshervorming stelt het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor belangrijke uitdagingen. Het Vlaamse Regeerakkoord en de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zetten de krijtlijnen uit voor een overlegmodel binnen het beleidsdomein. De Vlaamse regering vroeg op 9 april 2015 de SERV om advies over de conceptnota tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, die de contouren van dit tripartite overleg vastlegt. 2 Algemeen De SERV staat ten gronde positief tegenover van de invulling tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die in deze conceptnota wordt voorgesteld, en vraagt een snelle implementering ervan. De ambitie om bindende akkoorden te sluiten met een breed draagvlak met het uittekenen van de nieuwe concepten binnen Welzijn, (Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ) kan enkel gerealiseerd worden indien de verschillende actoren op het terrein op een structurele manier bij het overleg betrokken worden van bij de start van de beleidsvorming. De SERV formuleert hierna enkele opmerkingen bij de voorgestelde overlegstructuur, alsook enkele vragen tot verduidelijking. 2.1 Geïntegreerd beleid als finaliteit Het overlegcomité dient bij te dragen tot een geïntegreerd beleid. In de conceptnota wordt aangegeven dat het overlegmodel zo n geïntegreerd beleid mogelijk wil maken in het bijzonder in zorg- en gezinsbeleid en sociale bescherming. Het overleg zal dus zowel betrekking hebben op de bevoegdheden die met de 6de staatshervorming worden overgeheveld, als op de bevoegdheden binnen de domeinen zorg en gezin waarvoor Vlaanderen reeds bevoegd was. De SERV benadrukt dat het overlegcomité beleidsmateries op vlak van welzijn ook moet kunnen bespreken om tot een geïntegreerde werking binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin te komen. De tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is een nieuw element in het landschap WVG. In dat landschap zijn al verschillende instellingen en raden actief, zoals de SERV, de SAR WGG, en de raadgevende comités van de IVA s. De SERV vraagt om in de conceptnota een duidelijke visie uit te werken op de samenhang tussen de diverse instellingen en raden die binnen WVG actief zijn en op de relatie tot andere beleidsniveaus en domeinen die in aanraking komen met het Vlaamse WVG-landschap. 6

7 2.2 Duidelijke taakstelling Een geïntegreerd beleid kan maar slagen indien duidelijk is ten aanzien van welke sectoren het overlegcomité en de afzonderlijke kamers verantwoordelijkheid dragen. Bevoegdheids- en taakafbakening Voor de SERV is een duidelijke bevoegdheids- en taakafbakening wat betreft het overlegcomité en de afzonderlijke kamers cruciaal om de goede werking van het overlegmodel te garanderen. Voor de SERV moeten zowel het overkoepelend overlegcomité als de sectorale kamers strategische beleidskeuzes kunnen maken en de budgettaire implicaties ervan bespreken. De SERV wil evenwel duidelijk stellen dat de loon- en arbeidsvoorwaarden (cfr. VIA) geen deel uitmaken van de thema s van het overlegcomité of van de sectorale kamers. Met betrekking tot de taakstelling van de kamer VSB, stelt de conceptnota dat ze akkoorden sluit over een geïntegreerd beleid op het vlak van tegemoetkomingen en vraaggestuurde financiering (thuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg) voor zorg en de gehandicaptensector. In de explicitering van het aspect vraaggestuurde financiering ziet de SERV een voorafname op het financieringsdebat dat gevoerd moet worden binnen deze kamer. De SERV vraagt een neutrale formulering van de taken van de kamers en derhalve het woord vraaggestuurde in deze passage achterwege te laten. Wisselwerking tussen het overlegcomité en de kamers Een efficiënte coördinatie tussen het overlegcomité en afzonderlijke sectorale kamers is eveneens primordiaal, inzonderheid voor sectoroverschrijdende aangelegenheden. De SERV vraagt om hiervoor een duidelijke en werkbare procedure uit te tekenen waarbij het intersectorale overlegcomité als verbindingsentiteit optreedt en een coördinerende functie krijgt. 2.3 Samenstelling De SERV ondersteunt de betrachting van de Vlaamse regering om alle relevante actoren te betrekken in de overlegstructuur. De SERV onderstreept dat afgevaardigden in de overlegstructuur zetelen omwille van hun representativiteit, expertise en ervaring met het beleidsdomein. Om binnen de overlegstructuur evenwichtige en afgewogen beraadslaging mogelijk te maken over beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in zijn geheel en in zijn onderdelen dienen de vertegenwoordigingen in het overlegcomité en in de kamers hiermee congruent te zijn. Voor de sociale partners is het belangrijk dat in de samenstelling van de drie werkkamers zowel de interprofessionele partners als de sectorale partners (werkgevers, werknemers), als zelfstandige zorgverstrekkers aanwezig zijn. 2.4 SERV Met betrekking tot zijn positie stelt de SERV vast dat hij, als overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners, noch zijn secretariaat een rol krijgt binnen de nieuwe overlegstructuur. Ook de noodzakelijke brug tussen deze overlegstructuur voor het 7

8 beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het bestaande VESOC komt niet aan bod in de conceptnota. Gezien hun vertegenwoordiging in beide fora wordt, naast de Vlaamse regering, de brugfunctie door de interprofessionele sociale partners ingevuld. Om dit laatste te ondersteunen vraagt de SERV dat het SERV-secretariaat een waarnemende plaats krijgt in de koepelstructuur en in de sectorale kamers. 2.5 SAR WGG De SERV stelt vast dat de rol en de samenstelling van de SAR WGG in de conceptnota nog niet werd uitgeklaard. De SERV vindt het belangrijk dat de werking van de SAR WGG verzekerd blijft en dat, naast zijn adviesfunctie de evolutie van de SAR WGG in de richting van een platform om toekomstvisies te ontwikkelen over alle WVG-thema s, mogelijk is. Daarom vraagt de SERV om met betrekking tot de SAR WGG de rol, de samenstelling en de verhouding tot de nieuwe overlegstructuur te verduidelijken. 8

Advies. Ervaringsfonds - aanvraagprocedures. Brussel, 6 juli 2015

Advies. Ervaringsfonds - aanvraagprocedures. Brussel, 6 juli 2015 Advies Brussel, 6 juli 2015 SERV_Raad_20150706_aanvraagprocedures_ervaringsfonds_adv Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

De Regering wil aan dit specifieke overleg een institutioneel karakter geven en zal hiervoor een specifieke reglementaire basis creëren.

De Regering wil aan dit specifieke overleg een institutioneel karakter geven en zal hiervoor een specifieke reglementaire basis creëren. bijlage2 bij Informatief 2015/065 TRIPARTITE OVERLEGSTRUCTUUR VOOR HET BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN SITUERING Conceptnota In het kader van de 6 de staatshervorming worden belangrijke

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg. Brussel, 15 oktober 2018

Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg. Brussel, 15 oktober 2018 Advies Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg Brussel, 15 oktober 2018 SERV_20181015_decreet_organisatie_eerstelijn_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van Brusseldecreet. Brussel, 17 september 2018

Advies. Voorontwerp van Brusseldecreet. Brussel, 17 september 2018 Advies Voorontwerp van Brusseldecreet Brussel, 17 september 2018 SERV_20180917_Brusseldecreet_ADV_.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp decreet geestelijk gezondheid. Brussel, 15 oktober 2018

Advies. Voorontwerp decreet geestelijk gezondheid. Brussel, 15 oktober 2018 Advies Brussel, 15 oktober 2018 SERV_20181015_decreet_geestelijke_gezondheid_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be .

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

VR DOC.0148/1BIS

VR DOC.0148/1BIS VR 2018 2302 DOC.0148/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor

Nadere informatie

Participatie via advies en overleg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Participatie via advies en overleg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Advies Participatie via advies en overleg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Brussel, 23 oktober 2014 SARWGG_RAAD_20141023_Participatie_in_WVG_ADV_DEF Strategische Adviesraad Welzijn

Nadere informatie

Advies. Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit. Brussel, 22 april 2015

Advies. Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit. Brussel, 22 april 2015 Advies Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit Brussel, 22 april 2015 SERV_20150422_reparatiedecreet VCF_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Adviesvraag: voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex

Adviesvraag: voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Advies Beroepsmogelijkheden milieuvergunningsdecreet Codex Ruimtelijke Ordening Brussel, Minaraad, 5 juli 2011 Brussel, SERV, 6 juli 20111 SERV_ADV_20110706_decreetberoepen Sociaal-Economische raad van

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming. Brussel, 23 november 2015

Advies. Voorontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming. Brussel, 23 november 2015 Advies Voorontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Brussel, 23 november 2015 SERV_20151123_voorontwerp_decreet_VSB_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

Advies BVR EVC-GKK. Brussel, 5 maart 2019

Advies BVR EVC-GKK. Brussel, 5 maart 2019 Advies Brussel, 5 maart 2019 SERV_20190305_EVC_GKK_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag: Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Advies. Aanpassing decreten aan Algemene Verordening Gegevensbescherming. Brussel, 12 februari 2018

Advies. Aanpassing decreten aan Algemene Verordening Gegevensbescherming. Brussel, 12 februari 2018 Advies Aanpassing decreten aan Algemene Verordening Gegevensbescherming Brussel, 12 februari 2018 SERV_20180212_algemene_verordening_gegevensbescherming_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

Advies. BVR kwaliteits- en registratiemodel. Brussel, 1 april 2019

Advies. BVR kwaliteits- en registratiemodel. Brussel, 1 april 2019 Advies Brussel, 1 april 2019 SERV_20190401_BVR_Kwaliteitsenregistratiemodel_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

Advies. Zesde Staatshervorming & diverse bepalingen WSE. Brussel, 27 februari 2017

Advies. Zesde Staatshervorming & diverse bepalingen WSE. Brussel, 27 februari 2017 Advies Zesde Staatshervorming & diverse bepalingen WSE Brussel, 27 februari 2017 SERV_ADV_20170227_Decreet_III_6de_STAH_Bep_WSE.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van decreet houdende de oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Brussel, 7 juni 2017

Advies. Voorontwerp van decreet houdende de oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Brussel, 7 juni 2017 Advies Voorontwerp van decreet houdende de oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Brussel, 7 juni 2017 Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36, 1040

Nadere informatie

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015 Advies Ontbinding IWT Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_Ontbinding_IWT_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

Advies op eigen initiatief. Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie)

Advies op eigen initiatief. Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) Advies Beleidsnota 2014-2019 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Brussel, 24 november 2014 SERV_ADV_20141124_beleidsnota_Welzijn_gezondheid-gezin.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

Advies. Onderwijsdecreet XXVII - Volwassenenonderwijs. Brussel, 25 januari 2017

Advies. Onderwijsdecreet XXVII - Volwassenenonderwijs. Brussel, 25 januari 2017 Advies Onderwijsdecreet XXVII - Volwassenenonderwijs Brussel, 25 januari 2017 SERV_20170125_ODXXVIIVolwassenenonderwijs_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T

Nadere informatie

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016 Advies Uitzendarbeid Brussel, 21 maart 2016 SERV_20160321_Uitzendarbeid_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be . Adviesvraag:

Nadere informatie

Advies. Modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste graad. Brussel, 21 september 2016

Advies. Modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste graad. Brussel, 21 september 2016 Advies Modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste Brussel, 21 september 2016 SERV_20160921_moderniseringSO_BOen1ste_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

Advies. Actieplan droogte en overstromingen. Brussel, 18 februari 2019

Advies. Actieplan droogte en overstromingen. Brussel, 18 februari 2019 Advies Brussel, 18 februari 2019 SERV_20190218_actieplan_droogte_overstromingen_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TOT OPRICHTING VAN DE VLAAMSE RAAD VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN DECREET TOT OPRICHTING VAN DE VLAAMSE RAAD VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET TOT OPRICHTING VAN DE VLAAMSE RAAD VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting In het Vlaams regeerakkoord 2014 2019 lezen

Nadere informatie

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? 2014-2019: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

Nadere informatie

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012 Briefadvies over de Akkoorden tussen België en Frankrijk en Nederland voor de ontwikkeling van samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid SARiV Advies 2012/29

Nadere informatie

Advies. Aanwervingsstimulans: perspectief voor langdurig werkzoekenden. Brussel, 12 december 2016

Advies. Aanwervingsstimulans: perspectief voor langdurig werkzoekenden. Brussel, 12 december 2016 Advies Aanwervingsstimulans: perspectief voor langdurig werkzoekenden Brussel, 12 december 2016 SERV_20161212_Aanwervingsstimulans_LWZ_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving LW-AFMQOEJCJ-GAEAIVT RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.408/1 van 1 december 2016 over een voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

Advies. Decreet ondersteuning sociale economie. Brussel, 28 september SERV_ADV_ _ondersteuning_soc_economie

Advies. Decreet ondersteuning sociale economie. Brussel, 28 september SERV_ADV_ _ondersteuning_soc_economie Advies Decreet ondersteuning sociale economie Brussel, 28 september 2011 SERV_ADV_20110928_ondersteuning_soc_economie Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01

Nadere informatie

Advies. Uitvoeringsbesluiten Rekendecreet

Advies. Uitvoeringsbesluiten Rekendecreet Advies Uitvoeringsbesluiten Rekendecreet Brussel, 21 september 2011 Advies Uitvoeringsbesluiten Rekendecreet Brussel, 21 september 2011 SERV_ADV_20110921_BesluitenRekendecreet Sociaal-Economische Raad

Nadere informatie

Advies. Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek. Brussel, 3 mei 2017

Advies. Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek. Brussel, 3 mei 2017 Advies Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek Brussel, 3 mei 2017 SERV_20170503_UItbreidingtijdelijkprojectSODW_Advies.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

VR DOC.1167/1BIS

VR DOC.1167/1BIS VR 2016 2810 DOC.1167/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp decreet lokaal sociaal beleid. Brussel, 10 april 2017

Advies. Voorontwerp decreet lokaal sociaal beleid. Brussel, 10 april 2017 Advies Voorontwerp decreet lokaal sociaal beleid Brussel, 10 april 2017 SERV_20170410_decreet_lokaal_sociaal_beleid_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32

Nadere informatie

Advies. Verplicht outplacement - Sanctie. Brussel, 30 oktober 2017

Advies. Verplicht outplacement - Sanctie. Brussel, 30 oktober 2017 Advies Verplicht outplacement - Sanctie Brussel, 30 oktober 2017 SERV_20171030_Verplicht_outplacement_sanctie_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11

Nadere informatie

Conceptnota Transitie van IWT, Agentschap Ondernemen, Hercules Stichting en FWO naar het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het vernieuwde FWO

Conceptnota Transitie van IWT, Agentschap Ondernemen, Hercules Stichting en FWO naar het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het vernieuwde FWO Advies Conceptnota Transitie van IWT, Agentschap Ondernemen, Hercules Stichting en FWO naar het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het vernieuwde FWO Brussel, 26 januari 2015 SERV_ADV_20150126_transitie_AIO_FWO

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van

Nadere informatie

Advies. Vrijstelling van beschikbaarheid. Brussel, 14 november 2016

Advies. Vrijstelling van beschikbaarheid. Brussel, 14 november 2016 Advies Vrijstelling van beschikbaarheid Brussel, 14 november 2016 SERV_20161114_Vrijstelling van beschikbaarheid_adv.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209

Nadere informatie

over het voorontwerp van decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

over het voorontwerp van decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer Brussel, 7 juni 2017 SARWGG_Raad_20170607_nietdringendliggendziekenvervoer_ADV_DEF.docx Strategische Adviesraad

Nadere informatie

Advies. Oprichting EVA toelagen gezinsbeleid en vergunning private actoren. Brussel, 30 januari 2017

Advies. Oprichting EVA toelagen gezinsbeleid en vergunning private actoren. Brussel, 30 januari 2017 Advies Oprichting EVA toelagen gezinsbeleid en vergunning private actoren Brussel, 30 januari 2017 SERV_20170130_oprichting_EVA_gezinsbeleid_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

Sterk door overleg. Adviesfunctie

Sterk door overleg. Adviesfunctie De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties samen voor overleg en advies over tal van Vlaamse beleidsthema s. De sociale partners adviseren

Nadere informatie

Ontwerp van decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontwerp van decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Ontwerp van decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring VR 2017 2402 DOC.0170/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN,VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Advies. Wijzigingsbesluit strategisch basisonderzoek en FWO-Vlaanderen. Brussel, 29 januari 2018

Advies. Wijzigingsbesluit strategisch basisonderzoek en FWO-Vlaanderen. Brussel, 29 januari 2018 Advies Wijzigingsbesluit strategisch basisonderzoek en FWO-Vlaanderen Brussel, 29 januari 2018 SERV_20180129_wijzigingsbesluit_SBO_FWO_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

Advies. Oprichting VARIO. Brussel, 27 juni 2016

Advies. Oprichting VARIO. Brussel, 27 juni 2016 Advies Oprichting VARIO Brussel, 27 juni 2016 SERV_20160627_oprichting_VARIO_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

Advies. Vlaams opleidingskrediet privé-sector en private social profit en opleidingscheques. Brussel, 28 januari 2019

Advies. Vlaams opleidingskrediet privé-sector en private social profit en opleidingscheques. Brussel, 28 januari 2019 Advies Vlaams opleidingskrediet privé-sector en private social profit en Brussel, 28 januari 2019 SERV_20190128_BVR_Vlaams_opleidingskrediet ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

Advies. REG stimuleren in woningen. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. REG stimuleren in woningen. Brussel, 19 oktober 2015 Advies REG stimuleren in woningen Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_energiebesparing gebouwen_adv Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Brussel, 28 juni 2018 Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin

Nadere informatie

Advies. Brussel, 3 oktober 2017

Advies. Brussel, 3 oktober 2017 Advies Over het voorontwerp van decreet betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieconventies en revalidatieziekenhuizen Brussel,

Nadere informatie

Advies. Wijzigingen HBO en hoger onderwijs. Brussel, 12 juni 2017

Advies. Wijzigingen HBO en hoger onderwijs. Brussel, 12 juni 2017 Advies Wijzigingen HBO en hoger onderwijs Brussel, 12 juni 2017 SERV_20170612_SenSeHBO_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be

Nadere informatie

VR DOC.1588/2BIS

VR DOC.1588/2BIS VR 2018 2112 DOC.1588/2BIS VR 2018 2112 DOC.1588/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet

Nadere informatie

Advies. Onderwijsinspectie 2.0. Brussel, 26 juni 2017

Advies. Onderwijsinspectie 2.0. Brussel, 26 juni 2017 Advies Onderwijsinspectie 2.0 Brussel, 26 juni 2017 SERV_20170626_Onderwijsinspectie2.0_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2018 2112 DOC.1588/3 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 64.923/3 van 14 december 2018 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Advies. Visie 2050 van de Vlaamse Regering. Brussel, 30 november 2015

Advies. Visie 2050 van de Vlaamse Regering. Brussel, 30 november 2015 Advies Brussel, 30 november 2015 SERV_20151130_visie2050_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be . Adviesvraag: Visie 2050.

Nadere informatie

Advies. Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid. Brussel, 19 oktober 2015 Advies Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_Fonds_Flankerend_Economisch_Innovatiebeleid_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

Advies. Transitiepremie van werkzoekenden naar ondernemerschap. Brussel, 2 januari 2018

Advies. Transitiepremie van werkzoekenden naar ondernemerschap. Brussel, 2 januari 2018 Advies Transitiepremie van werkzoekenden naar ondernemerschap Brussel, 2 januari 2018 SERV_20180102_transitiepremieondernemers_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 7 maart 2008 inzake

Nadere informatie

Advies. Wijziging energieheffing. Brussel, 5 september 2016

Advies. Wijziging energieheffing. Brussel, 5 september 2016 Advies Wijziging energieheffing Brussel, 5 september 2016 SERV_20160905_wijziging_energieheffing_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Advies. Conceptnota opvang van schoolkinderen. Brussel, 12 oktober 2015

Advies. Conceptnota opvang van schoolkinderen. Brussel, 12 oktober 2015 < Advies Brussel, 12 oktober 2015 SERV_20151012_conceptnota_opvang_schoolkinderen_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

Advies. Onteigeningsdecreet. Brussel, 2 mei 2016

Advies. Onteigeningsdecreet. Brussel, 2 mei 2016 Advies Onteigeningsdecreet Brussel, 2 mei 2016 SERV_20160502_onteigeningsdecreet_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be

Nadere informatie

Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,

Nadere informatie

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten ingediend op 1037 (2016-2017) Nr. 1 4 januari 2017 (2016-2017) Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante

Nadere informatie

Advies. Actieplan Ondernemend Onderwijs Brussel, 15 februari 2016

Advies. Actieplan Ondernemend Onderwijs Brussel, 15 februari 2016 Advies Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019 Brussel, 15 februari 2016 SERV_20160215_ActieplanOndernemendOnderwijs_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

Advies Startnota winkelen in Vlaanderen SERV_ADV_ _Startnota_Winkelen.doc

Advies Startnota winkelen in Vlaanderen SERV_ADV_ _Startnota_Winkelen.doc Advies Startnota winkelen in Vlaanderen Brussel, 22 september 2010 SERV_ADV_20100922_Startnota_Winkelen.doc Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32

Nadere informatie

Advies. Intersectorale kamer en welzijn en justitiehuizen. Brussel, 19 juni 2019

Advies. Intersectorale kamer en welzijn en justitiehuizen. Brussel, 19 juni 2019 Intersectorale kamer en welzijn en justitiehuizen Advies Over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie

Nadere informatie

houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002 Voorlopige versie

houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002 Voorlopige versie ingediend op 1304 (2017-2018) Nr. 1 17 oktober 2017 (2017-2018) Ontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002 Deze versie van het ontwerp van decreet

Nadere informatie

over de dienstencheques in de zorg

over de dienstencheques in de zorg Advies over de dienstencheques in de zorg Brussel, 28 juni 2012 SARWGG_Raad_20120628_dienstencheques_ADV_DEF Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36 1040 Brussel T +32 2 209 01

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Derde principiële goedkeuring

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Derde principiële goedkeuring DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN,VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Derde principiële goedkeuring 1. INHOUDELIJK

Nadere informatie

Actieplan 4.0: Werk maken van werk in zorg en welzijn

Actieplan 4.0: Werk maken van werk in zorg en welzijn Advies Actieplan 4.0: Werk maken van werk in zorg en welzijn Brussel, 10 december 2018 SERV_20181210_CN_Actieplan_4ptn0_Werk_maken_van_werk_in_zorg_en_welzijn_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning

Nadere informatie

tot wijziging van artikel 10 en 17 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

tot wijziging van artikel 10 en 17 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten ingediend op 608 (2015-2016) Nr. 1 6 januari 2016 (2015-2016) Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 10 en 17 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van decreet kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Advies. Voorontwerp van decreet kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie VR 2019 2501 DOC.0083/4 Advies Voorontwerp van decreet kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie Brussel, 26 november 2018 SERV_20181126_KwaliteitsenRegistratiemodelDienstverlenersWSE_ADV.docx

Nadere informatie

Advies. Instemming conventie gedwongen arbeid. Brussel, 19 december 2016

Advies. Instemming conventie gedwongen arbeid. Brussel, 19 december 2016 Advies Instemming conventie gedwongen arbeid Brussel, 19 december 2016 SERV_20161219_Gedwongen_Arbeid_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Advies. Conceptnota Krijtlijnen voor een hervorming van de leerlingenbegeleiding. Brussel, 28 januari 2016

Advies. Conceptnota Krijtlijnen voor een hervorming van de leerlingenbegeleiding. Brussel, 28 januari 2016 Advies Conceptnota Krijtlijnen voor een hervorming van de leerlingenbegeleiding Brussel, 28 januari 2016 SARWGG_ADV_DEF_20160128_Krijtlijnen hervorming leerlingenbegeleiding Strategische Adviesraad Welzijn

Nadere informatie

Advies. Activeringsstage. Brussel, 16 januari 2017

Advies. Activeringsstage. Brussel, 16 januari 2017 Advies Activeringsstage Brussel, 16 januari 2017 SERV_20170116_Activeringsstage_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen

ONTWERP VAN DECREET. tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen Stuk 643 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 5 januari 2006 ONTWERP VAN DECREET tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen 1494

Nadere informatie

Advies. Gecombineerde vergunning. Brussel, 29 maart 2016

Advies. Gecombineerde vergunning. Brussel, 29 maart 2016 Advies Gecombineerde vergunning Brussel, 29 maart 2016 SERV_20160329_Single permit_adv.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be

Nadere informatie

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen In de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) overleggen en adviseren de Vlaamse werkgevers en werknemers over thema s die tot het Vlaamse bevoegdheidsniveau

Nadere informatie

Advies. Decreet Vlaamse bestuursrechtcolleges. Brussel, 17 juni 2013

Advies. Decreet Vlaamse bestuursrechtcolleges. Brussel, 17 juni 2013 Advies Decreet Vlaamse bestuursrechtcolleges Brussel, 17 juni 2013 SERV_ADV_20130617_bestuursrechtcolleges Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32

Nadere informatie

Goedkeuring dagelijks bestuur SERV: 18 maart 2011 Bekrachtiging raad: 13 april 2011

Goedkeuring dagelijks bestuur SERV: 18 maart 2011 Bekrachtiging raad: 13 april 2011 Advies Sectoralee afwijkingsaanvraag VLAREM voor de emissie van cyaanwaterstof bij katalytische kraking door petroleumraffinaderijen Brussel, 18 maart 2011 11-18 advies sectorale afwijkingsaanvraag petroleumsector

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid

Advies. Voorontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid Brussel, 9 november 2005 091105_ Advies Voorontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Advies...

Nadere informatie

Over de Conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen

Over de Conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen Advies Over de Conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen Brussel, 30 september 2015 SARWGG_RAAD_20150930_BKO_ADV_DEF Strategische Adviesraad Welzijn

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet Vlaamse sociale bescherming

Voorontwerp van decreet Vlaamse sociale bescherming Advies Voorontwerp van decreet Vlaamse sociale bescherming Brussel, 5 oktober 2011 SARWGG_ADV_20111005_Decreet VSB Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36 1040 Brussel T +32 2

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN XXX TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Advies. Conceptnota Residentiële ouderenzorg, een échte thuis voor kwetsbare personen. Brussel, 5 februari 2018

Advies. Conceptnota Residentiële ouderenzorg, een échte thuis voor kwetsbare personen. Brussel, 5 februari 2018 Advies Conceptnota Residentiële ouderenzorg, Brussel, 5 februari 2018 SERV_20180205_CN_residentiële ouderenzorg_adv.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209

Nadere informatie

Advies. Samenwerkingsakkoord betreffende de Instapstages. Brussel, 28 januari SERV_ADV_ _Samenwerkingsakkoord_Instapstages.

Advies. Samenwerkingsakkoord betreffende de Instapstages. Brussel, 28 januari SERV_ADV_ _Samenwerkingsakkoord_Instapstages. Advies Samenwerkingsakkoord betreffende de Instapstages Brussel, 28 januari 2013 SERV_ADV_20130128_Samenwerkingsakkoord_Instapstages.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

Advies. Over de financiering en de organisatie van de eerstelijnspsychologische interventies in Vlaanderen. Brussel, 27 september 2018

Advies. Over de financiering en de organisatie van de eerstelijnspsychologische interventies in Vlaanderen. Brussel, 27 september 2018 Advies Over de financiering en de organisatie van de eerstelijnspsychologische interventies in Vlaanderen Brussel, 27 september 2018 SARWGG_Raad_20180927_ELPF_ADV_DEF.docx Strategische Adviesraad Welzijn

Nadere informatie

Advies. Diverse regelingen voor het HBO en het volwassenenonderwijs VR DOC.1134/5. Brussel, 15 september 2016

Advies. Diverse regelingen voor het HBO en het volwassenenonderwijs VR DOC.1134/5. Brussel, 15 september 2016 VR 2016 2110 DOC.1134/5 Advies Diverse regelingen voor het HBO en het Brussel, 15 september 2016 SERV_20160915_wijzigingenregelgevingHBOenVo_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

Advies. Regierol gemeenten lokale sociale economie. Brussel, 14 september 2015

Advies. Regierol gemeenten lokale sociale economie. Brussel, 14 september 2015 Advies Regierol gemeenten lokale sociale economie Brussel, 14 september 2015 SERV_20150914_Regierol_gemeenten_lokale_sociale_economie_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Advies Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn,

Nadere informatie

Advies. Kaderdecreet voor grote projecten en programma s. Brussel, 4 februari 2019

Advies. Kaderdecreet voor grote projecten en programma s. Brussel, 4 februari 2019 Advies Kaderdecreet voor grote projecten en programma s Brussel, 4 februari 2019 SERV_20190204_Grote_Investeringsprogramma's_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van tussen de Vlaamse

Nadere informatie

over de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

over de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Advies over de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Brussel, 4 juli 2012 SARWGG_Raad_20120704_HulpEnDienstverleningGedetineerden_ADV_DEF Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid

Nadere informatie

SALV _ ADV _ _2_ V1881AO _ heb-hhv

SALV _ ADV _ _2_ V1881AO _ heb-hhv VR 2017 1003 DOC.0193/6 De heer Philippe MUYTERS Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Martelaarsplein 7 1000 BRUSSEL contactpersoon Dirk Van Guyze dvguyze@serv.be ons kenmerk SALV _ ADV

Nadere informatie

Advies. Leerloopbaanbegeleiding. Brussel, 22 mei 2018

Advies. Leerloopbaanbegeleiding. Brussel, 22 mei 2018 Advies Leerloopbaanbegeleiding Brussel, 22 mei 2018 SERV_20180522_Leerloopbaanbegeleiding_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be

Nadere informatie

Onderwerpen voor proactieve advisering januari juni 2016

Onderwerpen voor proactieve advisering januari juni 2016 Werkprogramma Onderwerpen voor proactieve advisering januari 2015 - juni 2016 5 februari 2015 Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217

Nadere informatie

VR DOC.1456/1BIS

VR DOC.1456/1BIS VR 2018 0712 DOC.1456/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIEN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het

Nadere informatie