Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther Hoosemans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther Hoosemans"

Transcriptie

1 Raadsvergadering d.d. 19 april 2011 Raadsnota nummer: Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther Hoosemans VRAGEN 1. Kan de ingediende petitie, ondersteund door 300 handtekeningen ter inzage worden gelegd. Ja, wordt gedaan 2. Kan de uitkomst van het onderzoek, uitgevoerd door van de Water Makelaardij m.b.t. de ontwikkeling van de kantorenmarkt in Oosterhout ter inzage worden gelegd. Ja, wordt gedaan 3. Wanneer kan de raad de informatie tegemoet zien m.b.t. het besluit de resterende kavels via aanbesteding in de markt te zetten. Wij zullen uw raad hierover de 2 de helft van dit jaar nader informeren. Raadsvergadering d.d. 19 april 2011 Raadsnota nummer: Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Beneluxweg-Zuid Vragen van fractie: GroenLinks Naam raadslid: A.E. van Bruchem Ontwerp bestemmingplan 1. Wat waren de motivaties om bij de vaststelling van het bestemmingsplan Oosterhout Zuid in 2007 de bestemming van dit gebied te wijzigen van bedrijven en kantoren naar Bedrijventerrein, d.w.z. dat de mogelijkheid om kantoren te vestigen verdween? De bedoeling was dat de bestemming uit het bestemmingsplan Bedrijvenpark Beneluxweg één op één zou worden overgenomen in het bestemmingsplan Oosterhout Zuid. Dit blijkt ook uit de toelichting in het bestemmingsplan Oosterhout Zuid. Er is geen bewuste keuze gemaakt om de kantoorfunctie te laten vervallen in Raadsnota 2. Blz. 2. Waar bestaat de verbeterde profilering van Oosterhout uit die met het plan wordt gerealiseerd? Hiermee wordt gedoeld op het creëren van een zichtlocatie richting de A27. 1

2 3. Blz. 2. Kunnen wij inzage krijgen in het door Van de Water opgestelde rapport met een analyse van de kantorenmarkt in Oosterhout? Ja, wordt gedaan 4. Blz. 2. Is ook een analyse gemaakt van de kantorenmarkt in een grotere straal rond Oosterhout? Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten? Zo nee, waarom niet? Oranjewoud heeft zich breed in de regio georiënteerd op een nieuwe vestigingslocatie en uiteindelijk de keuze gemaakt zich in Oosterhout te willen vestigen aan de Beneluxweg. Gezien de keuze van Oranjewoud, en ook gezien het belang dat wij er aan hechten Oranjewoud voor onze gemeente te behouden, was er voor ons geen reden om naar de kantorenmarkt buiten Oosterhout te kijken. 5. Blz. 3. Gemeld wordt dat de kans dat er beschermde flora en fauna in het gebied voorkomen, klein is. In de Ecologische quickscan wordt vermeld (zoogdieren, amfibieën, flora, vlinder- en libellesoorten) dat er waarschijnlijk zwaar beschermde soorten voorkomen. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Op basis van de bevindingen van de ecologische quick scan is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de flora en fauna. Op basis van de tussentijdse resultaten daarvan (notitie Ecologica d.d. 31 januari 2011) kan de conclusie worden getrokken dat de kans dat er daadwerkelijk beschermde soorten voorkomen in het gebied, klein is. 6. Blz. 5. Waar is vastgelegd dat de koper van de kavel waar het nieuwe kantoor van Oranjewoud wordt gerealiseerd een duurzaam kantoorgebied zal realiseren? Wat houdt BREAAM good in? Is dit CO 2 neutraal? Deze ambitie is door de koper uitgesproken en ook vastgelegd in de overwegingen in de koopovereenkomst. BREEAM is een internationale certificering die kan worden toegekend als bepaalde typen duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen. Afhankelijk van de maatregelen die worden getroffen wordt een certificaat (variërend van pass tot outstanding ) toegekend. De ambitie van de koper is om het gebouw BREEAM good te laten certificeren. Dit is niet CO 2 neutraal. 7. Blz. 5. Welk percentage van het oppervlakte aan (cultuurhistorische en overige) groenstructuren (bomen en houtopstanden) verdwijnt uit het gebied bij realisering van dit bestemmingsplan? Circa 40% van het oppervlakte aan bomen en houtopstanden zal gekapt moeten worden. Reactienota zienswijzen Beneluxweg - Zuid 8. Blz. 4. In het betemmingsplan krijgt 6 hectare de bestemming groen en tuin. Welk gedeelte hiervan is vrij toegankelijk (= gelegen tussen de Beneluxweg en de nieuw te realiseren kantoren- en parkeerterreinen)? Het gebied gelegen tussen de Beneluxweg en de nieuw te realiseren kantoren- en 2

3 parkeerterreinen heeft een oppervlakte van circa 3 hectare. 9. Blz. 7. Aan welke typen (bezoekersintensieve) kantoren heeft het College van GS in 1992 goedkeuring onthouden bij de vaststelling van het bestemmingsplan bedrijvenpark Beneluxweg in 1992? Het college van GS heeft in 1992 goedkeuring onthouden aan de volgende functies: - banken en financieringsinstellingen - bepaalde typen verzekeringsmaatschappijen - exploitatie van en handel in onroerend goed - bepaalde typen rechtskundige diensten (advocaten- en notariskantoren) - uitzendbureaus - verhuurbedrijven van gebruiksgoederen - overige zakelijke dienstverlening: informatie- en incassobureaus, vertaalbureaus, kopieerinrichtingen, lichtdrukinrichtingen en beurs- en tentoonstellingswezen. Wij merken op dat het provinciale en rijksbeleid inmiddels zodanig gewijzigd is dat er vanuit dat beleid geen bezwaar meer bestaat tegen de voorgestelde ontwikkeling. 10. Blz. 9. In de reactie op de zienswijze van IVN Mark en Donge wordt aangegeven dat voor de hermelijn een algehele vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. In de Ecologische Quickscan is echter aangegeven (blz. 11) dat Bij het aantreffen van de hermelijn en het vormt een belangrijk onderdeel van de functionaliteit van zijn leefgebied dan moet de gemeente (zonder gedragscode) een ontheffing aanvragen. Hoe verhouden deze twee uitspraken zich? Hetgeen is aangegeven in de reactienota zienswijzen is correct. Voor de Hermelijn geldt een algehele vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Ecologische Quicksan 11. Blz. 15. Heeft het college, zoals is geadviseerd, inzage gedaan in inventarisatiegegevens van vlinder- en libellensoorten? Wat is het resultaat van deze inzage? Nee, dat is niet gebeurd. Het bureau dat het aanvullend ecologisch onderzoek uitvoert, heeft aangegeven dat het gegeven de kenmerken van het plangebied niet aannemelijk is dat er beschermde vlinder- en libellensoorten voorkomen. Energievisie Beneluxweg 12. Blz. 5 en 25. Aangegeven is dat er meer mogelijkheden zijn voor de locaties waar de gronduitgifte nog moet plaatsvinden. Waarom heeft het college bij de verkoop aan OVG geen duurzaamheidswensen voor de locatie vastgelegd? Ten tijde van het aannemen van de motie duurzaamheid door uw raad (april 2010) en het opstellen van de energievisie waren de onderhandelingen met OVG al (te) ver gevorderd. Daarnaast is tijdens de raadsinformatieavond van 22 februari al aangegeven dat bij onderhandse verkoop van grond (hetgeen het geval is bij de verkoop aan OVG) geen eisen kunnen / mogen worden gesteld op het gebied van duurzaamheid Blz. 25. Heeft het college al een intentieovereenkomst gesloten met OVG? Hoe ziet deze 3

4 intentieovereenkomst er uit? Er is een koopovereenkomst met OVG gesloten. Deze ligt ter inzage. 14. Blz. 22 Is het college bereid om een Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf op te richten? Een Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf is vooralsnog niet voorzien. Raadsvergadering d.d. 19 april 2011 Raadsnota nummer nderwerp: Bestemmingsplan/Beeldkwaliteitplan Beneluxweg-Zuid Vragen van fractie PvdA Naam raadslid: Anton van Opzeeland VRAGEN 1. Op welke wijze zijn omwonenden, voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure, betrokken bij het opstellen van dit plan? Is er sprake van een co-productie? Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure is een stedenbouwkundigplan opgesteld. Omwonenden hebben daarop kunnen reageren, zowel tijdens een inspraakavond als via een schriftelijke inspraakprocedure. Daarnaast is er nog een avond georganiseerd waar omwonenden en andere belanghebbenden konden meedenken over de inrichting van het openbaar gebied en zijn wij aanwezig geweest op een avond die de milieuvereniging had georganiseerd over de ontwikkeling van het gebied Beneluxweg Zuid. 2. Mbt het beeldkwaliteitplan wordt geen inspraakprocedure doorlopen omdat in een eerder stadium het stedenbouwkundig plan al aan een inspraakprocedure is onderworpen. Wat is de status van de indertijd ingebrachte inspraakreacties? Alle inspraakreacties zijn van een gemeentelijke reactie voorzien en verwerkt in het eindverslag inspraak stedenbouwkundigplan Kantorenpark Beneluxweg. Dit eindverslag hebben wij uw raad in december 2010 ter informatie aangeboden. Opgemerkt wordt dat geen van de ingediende inspraakreacties betrekking had op de beeldkwaliteitkaders die in het ontwerp stedenbouwkundig plan waren opgenomen. 3. In de raadsnota wordt gesproken over werkgelegenheidsprofiel van Oosterhout. Kunt U dit profiel nader omschrijven en kunt U aangeven welke rol hierin het bedrijf Oranjewoud speelt? De nota economisch beleid stelt dat met name behoefte is aan innovatieve bedrijvigheid en het creëren van werkgelegenheid voor hoger opgeleiden. De ontwikkeling van de locatie Beneluxweg Zuid voorziet hierin. Oranjewoud is een bedrijf dat zowel innovatief is en dat werkgelegenheid biedt voor hoger opgeleiden. De verwachting is dat de werkgelegenheid bij Oranjewoud de komende jaren met ca. 20% zal toenemen. 4. Kunt U aangeven hoeveel van de huidige werknemers van Oranjewoud in Oosterhout wonen? 4

5 Ongeveer 25% van de huidige werknemers van Oranjewoud woont in Oosterhout. 5. Welk verwacht effect heeft het vestigen van Oranjewoud aan de Beneluxweg op de toekomstige werkgelegenheid in Oosterhout? Oranjewoud verwacht de komende jaren een werkgelegenheidsgroei van 20%. Dit is dus goed voor de toekomstige werkgelegenheid in Oosterhout. Mocht Oranjewoud uit Oosterhout vertrekken, dan betekent dat een direct verlies van 340 arbeidsplaatsen. 6. Zijn hierover concrete, harde, afspraken gemaakt met Oranjewoud? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Nee. Er is een overeenkomst met OVG Projectontwikkeling gesloten; niet met Oranjewoud. Oranjewoud heeft zich middels een samenwerkingsovereenkomst en een huurovereenkomst met OVG gecommitteerd aan het gebouw voor een periode van minimaal 10 jaar voor haar activiteiten die vanuit Oosterhout verricht worden. 7. Waaruit bestaat de landschappelijke versterking van het gebied die volgens de beleidsnota het gevolg zal zijn van de voorgestane ontwikkeling. In de raadsnota is aangegeven dat de opzet van de ontwikkeling dusdanig is dat de bestaande landschappelijke kwaliteiten van het gebied behouden (en versterkt) kunnen worden. Het vigerende bestemmingsplan Oosterhout Zuid houdt daar ons inziens veel minder rekening mee. 8. Waaruit bestaat het beter profileren van Oosterhout langs de A27 waarover in de nota sprake is? Hiermee wordt gedoeld op het creëren van een zichtlocatie richting de A Met de ontwikkeling van het nieuwe nu voorliggend) bestemmingsplan wordt impliciet aangegeven dat uitvoering van het huidig bestemmingsplan niet langer aan de orde is. In hoeverre kunnen aan het oude bestemmingsplan ontleende argumenten in dit geval alsnog een rol spelen bij de besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan? Het geldende bestemmingsplan Oosterhout Zuid biedt de mogelijkheid tot de feitelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein op deze locatie. Als het ontwerp bestemmingsplan Beneluxweg Zuid niet wordt vastgesteld, blijft die mogelijkheid intact. 10. De analyse door makelaardij Van de Water van de Oosterhoutse kantorenmarkt leidt tot de conclusie dat de ontwikkeling van de kantorenmarkt zonder meer positief is. Dit beeld wijkt sterk af het algemene landelijke en regionale beeld. In hoeverre onderschrijft U de conclusies van Van de Water? Wij hebben geen reden om te twijfelen aan de conclusies van Van de Water; deze zijn gebaseerd op cijfers over en de ontwikkeling van de Oosterhoutse kantorenmarkt. 5

6 11. Bent u, gezien de opmerkelijke conclusies uit het onderzoek van Van de Water bereid een onderzoek door een andere partij uit te laten voeren, om op die manier het risico dat besluiten op verkeerde conclusies zouden worden gebaseerd uit te sluiten? Wij zien daartoe geen noodzaak. 12. Is het U bekend dat Landgoed Oosterheide, anders dan in de raadsnota wordt gesuggereerd, niet beschikbaar is als losloopgebied en derhalve die functie van het gebied Beneluxweg niet over kan nemen? Het is ons bekend dat het landgoed Oosterheide geen losloopgebied is. Dit wordt ons inziens ook niet gesuggereerd in de raadsnota; aangegeven is dat men ook in het landgoed kan wandelen en van de natuur kan genieten. De huidige functie van het terrein aan de Beneluxweg als losloopgebied zal worden gehandhaafd. Echter het gebied waar men de hond los kan laten lopen, zal kleiner zijn dan nu het geval is. 13. Is het U bekend dat vleermuizen via vaste vliegroutes van hun vaste verblijfplaatsen naar foerageergebieden trekken. Bent U zich ervan bewust dat vleermuizen zich in het algemeen niet laten leiden door bebording en bewegwijzering? Hoe denkt U een alternatieve vliegroute te kunnen creëren? Dat is ons bekend. Een alternatieve vliegroute zal moeten worden gecreëerd door het planten van nieuwe bomen. Een ecologisch adviseur ondersteunt ons daarbij. Overigens merken wij op dat nog niet is vastgesteld dat er vleermuizen in het gebied aanwezig zijn en dat de bomenlanen als vaste vliegroutes fungeren. 14. Is het mogelijk de ontsluitingsweg zo in te passen in het plan dat de monumentale bomen gespaard blijven? Ten behoeve van de aanleg van de ontsluitingsweg hoeven er geen monumentale bomen te wijken. Wel dient de monumentale status van enkele bomen te worden ontnomen om de ontsluitingsweg te kunnen aanleggen. 15. Onder het kopje Motie duurzaamheid wordt gesteld dat de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein niet via het bestemmingsplan kan worden afgedwongen. Nadere eisen aan duurzaamheid kunnen slechts bij de grondverkoop worden gesteld. Welke zijn deze eisen? Zoals is aangegeven in de raadsnota moeten deze eisen nog worden uitgewerkt. Wij zullen uw raad hierover de 2 de helft van dit jaar nader informeren. 16. Kunt U het wegbestemmen van monumentale bomen nader toelichten? Is wegbestemmen inderdaad een mogelijkheid die in een verordening monumentale bomen is opgenomen? Ja, de bescherming van monumentale bomen dient via het bestemmingsplan geregeld te worden. Met de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan Beneluxweg Zuid wordt van enkele bomen in het plangebied de monumentale status ontnomen. Deze 6

7 bomen zullen na vaststelling ook worden verwijderd uit de lijst monumentale bomen. 17. De resterende kavels worden nog niet direct ontwikkeld. Zijn er nog mogelijkheden om de definitieve inrichting en bebouwing van deze resterende kavels alsnog, in afwijking van het dan geldende bestemmingsplan, aan te passen aan de wensen van een dan optredend koper/projectontwikkelaar? Dat is alleen mogelijk als er een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. 18. Er wordt gesteld dat compensatie van de te kappen bomen/houtopstanden binnen het plangebied slechts in beperkte mate mogelijk is. Is dat een gevolg van het feit dat het overblijvend deel te gering is in omvang? Nee; dit heeft te maken met de beoogde inrichting van het openbaar gebied. Aan de zijde van de A27 willen we een zichtlocatie creëren; aan de zijde van de Beneluxweg gaan we uit van een meer parkachtige inrichting. Daarnaast is het zo dat we met de compensatie in de Oranjepolder ook de natuurontwikkeling in dat gebied een impuls willen geven. 19. Als reactie op een der ingediende zienswijzen wordt gesteld dat het bedrijventerrein Vijf Eiken niet in aanmerking kan komen omdat dit bedrijventerrein bestemd is voor bedrijven, waarbij zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan. In hoeverre wijkt deze situatie af van de huidige bestemming van het terrein Beneluxweg Zuid? Beide terreinen zijn thans bestemd als bedrijventerrein. Vijf Eiken is van oudsher een bedrijventerrein. Beneluxweg Zuid daarentegen is in het verleden aangewezen als een terrein voor kantoren- en hoogwaardige bedrijvigheid. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Oosterhout Zuid in 2007 is alleen onbedoeld de kantorenbestemming op de locatie Beneluxweg Zuid komen te vervallen. 20. In hoeverre is herhuisvesting elders in de regio bekeken? Zijn hierbij vestigingsmogelijkheden in Breda (Essokantoor) en het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Midden-Brabant Poort (Gilze Rijen) betrokken? Oranjewoud heeft zich breed georiënteerd op andere vestigingslocaties in de regio. Oranjewoud geeft er echter de voorkeur aan zich te vestigen in een nieuw kantoor op een zichtlocatie in Oosterhout. 21. Is de optie om bestaande leegstaande kantoren of combinaties van kantoren om te vormen tot hoogwaardige kantoren verkend en afgewogen? Met andere woorden: is er een win-win situatie onderzocht waarbij Oranjewoud in Oosterhout zou blijven en leegstand op de kantorenmarkt teruggedrongen zou worden. Zo ja, wat heeft dit opgeleverd en zo nee, waarom niet? Zoals is aangegeven in de raadsnota zijn de kantorenlocaties die thans leegstaan overwegend beperkt van omvang (< m 2 bvo) en liggen deze locaties verspreid over de stad. Het is niet onze verwachting dat via herstructurering van bestaande locaties in de huisvestingsbehoefte van Oranjewoud voorzien zou kunnen worden. Voorts heeft Oranjewoud aangegeven alleen in Oosterhout te zullen blijven als een nieuw kantoor op een zichtlocatie kan worden gerealiseerd. Herontwikkeling op de huidige locatie is voor 7

8 8 Oranjewoud geen alternatief, alleen al vanwege de kosten.

9 Raadsvergadering d.d. 19 april 2011 Raadsnota nummer Bl Onderwerp: Beneluxweg zuid Vragen van fractie:groen Brabant Naam raadslid: cj noltee Vragen 1. Klopt het dat om aan zorgvuldig ruimtegebruik te voldoen bij een hoogte van 20 meter er voor kavel 2 en kavel 3 resp vierkante meter en 1600 vierkante meter benodigd is? En bij kavel 1, 2000 ipv vierkante meter? Als sec wordt gekeken naar de footprint van de bebouwing klopt dit. Er moet echter ook rekening worden gehouden met ruimtebeslag voor het parkeren van auto s. Daarnaast wordt de mogelijkheid open gehouden om ook andere functies dan kantoren te realiseren, zoals showrooms en bepaalde typen bedrijven. Degelijke functies hebben veelal een grotere footprint en een lagere bouwhoogte. Vandaar dat hiervoor ook ruimere bouwvlakken voorzien zijn in het ontwerp - bestemmingsplan. Raadsnota Beneluxweg Zuid (Vragen van de SP, Jan de Hoogh) 1. Het aantal bijlagen van dit raadsvoorstel is opmerkelijk veel. Toch ontbreekt de onderbouwing van de noodzaak: namelijk de analyse van makelaardij van de Water. Waarom is dit niet gebeurd en wordt dit alsnog toegevoegd aan de ter inzage liggende stukken? Wij hebben dit stuk in eerste instantie niet ter inzage gelegd omdat dat strikt genomen niet nodig is. Echter mede gelet op de ingediende zienswijzen zal de analyse van Van de Water voor uw raad ter inzage worden gelegd. 2. Waarom is niet gekozen voor de mogelijkheid van vestiging op Weststad, vergelijkbaar met het kantoorgebouw van de Rabobank? Op Weststad zijn geen kavels meer beschikbaar voor deze vestiging. 3. Er wordt in eerste instantie alleen gebouwd voor de locatie van Oranjewoud. Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente en het totale terrein zelf indien blijkt dat het hierbij zal blijven? Wij gaan uit van een gefaseerde ontwikkeling van het terrein, waarbij het tempo van de investeringen in het openbaar gebied afhankelijk zal zijn van de verkoop van de grond. Bij het opstellen van de grondexploitatie zijn we er vanuit gegaan dat de gronden binnen 5 jaar verkocht zullen zijn. Dit is relatief behoudend. Overigens is het zo dat de kosten die zijn / moeten worden gemaakt voor de beoogde locatie voor Oranjewoud minimaal gedekt worden uit de opbrengsten van de verkoop van het betreffende perceel. 9

10 4. Binnen welke termijn en met welke zekerheid zullen ook de resterende twee kantoorcomplexen gebouwd gaan worden? Is er al een overzicht van potentiële kopers/huurders en bent u bereid om deze ter inzage te leggen voor de Raad? Dat zal afhankelijk zijn van de daadwerkelijke belangstelling. Tot op heden moesten belangstellenden doorverwezen worden naar elders. Er staan ca. 30 bedrijven ingeschreven als belangstellende voor bedrijfsgrond in de gemeente Oosterhout. Hierbij zit geen kandidaat die één op één in aanmerking komt voor vestiging op deze locatie. Een geanonimiseerde lijst met gewenste oppervlakte en bedrijfsactiviteit zal voor uw raad ter inzage worden gelegd. 5. Tot op heden is er niet gebouwd in dit natuurgebied, ondanks dat het een bedrijvenbestemming heeft. Welke beperkingen zijn er, waardoor er sinds het ontstaan van de wijk Oosterheide hier niet gebouwd is? Het gegeven dat deze locatie tot op heden niet bebouwd is, heeft niets te maken met beperkingen. Er was tot op heden geen noodzaak om het terrein uit te geven omdat we op andere locaties nog gronden konden uitgeven. 6. Indien het niet te verwachten is dat er alsnog bedrijven zich hier willen vestigen, waarom wil het College dit laatste stukje vrije natuur in de wijk opofferen voor de bouw van een omstreden kantorencomplex in de zo door de operatie Stofkam geplaagde wijk Oosterheide? Uw mening dat er hier sprake is van het laatste stukje vrije natuur in de wijk delen wij niet. Daarnaast grenst de wijk aan het landgoed Oosterheide. Voor een motivering van de noodzaak om een kantoren- / bedrijventerrein te ontwikkelen verwijzen wij kortheidshalve naar de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan Beneluxweg - Zuid. 7. Het College beroept zich o.a. op het aspect werkgelegenheid om Oranjewoud ter wille te zijn. Hoeveel Oosterhoutse werknemers heeft Oranjewoud in dienst? Ongeveer 25% van de huidige werknemers van Oranjewoud woont in Oosterhout. 8. Welke onderlinge (werk)verbanden/relaties zijn er in economische, financiële, organisatorische zin en anderszins tussen gemeente Oosterhout, Oranjewoud, Centric, Structon en OVG? De gemeente Oosterhout heeft een koopovereenkomst met OVG Projectontwikkeling gesloten. Oranjewoud heeft zich middels een samenwerkingsovereenkomst en een huurovereenkomst met OVG gecommitteerd aan het gebouw voor een periode van minimaal 10 jaar voor haar activiteiten die vanuit Oosterhout verricht worden. 10

11 Oranjewoud maakt samen met Structon (en nog een ander bedrijf) onderdeel uit van Oranjewoud N.V.. Oranjewoud N.V. is voor 79,2% in handen van Centric BV. 9. Is er gekeken naar de mogelijkheid van bouwen van kantoorcomplexen aan de andere kant van de A27, o.a. de vrijkomende terreinen van V.V.O.? Nee, overeenkomstig het besluit van uw raad worden de vrijkomende terreinen van V.V.O. ingezet voor bedrijvigheid. 10. Zijn er al potentiële huurders voor het huidige pand van Oranjewoud indien zij hier vertrekt? Dat is ons niet bekend. 11. Is een zichtlocatie van 1,5 seconden te zien niet een inmiddels achterhaald concept en is het de opoffering van een natuurgebied waard? Een zichtlocatie is voor Oranjewoud een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Wij bestrijden dat hiervoor een natuurgebied wordt opgeofferd. Het gebied Beneluxweg Zuid heeft reeds een bestemming als bedrijventerrein. De opzet van de ontwikkeling is dusdanig dat de bestaande landschappelijke kwaliteiten van het gebied behouden kunnen worden. Raadsvergadering d.d. 19 april 2011 Raadsnota nummer nderwerp: Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Beneluxweg-Zuid Vragen van fractie CDA Naam raadslid: Tanja Roovers-Huijben 1. Op 23 februari 2010 is er door de raad een motie aangekomen waarin het college wordt verzocht Stichting Duurzaam Oosterhout een rol te geven binnen een platform voor zaken betreffende duurzaamheid en milieu. Is er overleg geweest met Stichting Duurzaam Oosterhout van de plannen van Beneluxweg-Zuid? Zo ja, wat heeft dit opgeleverd? Ja, wij hebben de energievisie aan SDO aangeboden met het verzoek om een reactie. In reactie op de energievisie is door SDO een alternatief plan voor de inrichting van het plangebied opgesteld. De gepresenteerde opzet van SDO sluit op geen enkele wijze aan bij de marktvraag naar kantoren. Bovendien liet de fase van de besluitvorming een volledig andere inrichting niet toe. Dit hebben wij SDO ook laten weten in een gesprek. 11

Raadsvergadering d.d. 5 juli 2011 Raadsnota nummer nderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg-Zuid

Raadsvergadering d.d. 5 juli 2011 Raadsnota nummer nderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg-Zuid Raadsvergadering d.d. 5 juli 2011 Raadsnota nummer 0110045 0nderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg-Zuid Vragen van fractie Naam raadslid: Jan de Hoogh 1. Naar welke alternatieve

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Vaststelling van bestemmingsplan "Centrum, herziening 1 (Zandheuvel 60)".

Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Vaststelling van bestemmingsplan Centrum, herziening 1 (Zandheuvel 60). '9 «O I u a 15 LU ai c O o c 2Ç m co Q. :r r O 3 ** 3 2 řn «e i > O C co (0 N NOTA VOOR DE RAAD Sr» - S rc *~ Aí' Datum: 21 november 2014 Nummer raadsnota: BI.0140350 Onderwerp: Vaststelling van bestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Augustus 2016 Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Zienswijze 4 2 Algemeen Het ontwerpbestemmingsplan zelfbouwkavels Cor

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING HUISEIGENAREN HARPSTRAAT TE ZAANDIJK Ingeschreven KvK Amsterdam

BELANGENVERENIGING HUISEIGENAREN HARPSTRAAT TE ZAANDIJK Ingeschreven KvK Amsterdam BELANGENVERENIGING HUISEIGENAREN HARPSTRAAT TE ZAANDIJK Ingeschreven KvK Amsterdam 406.181.152 E-mail: Belangenverenigingharpstraat@gmail.com IBAN NR: NL63ABNA0877290318 t.n.v. Belangenvereniging Huiseigenaren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1142109 Datum: 19 augustus 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen project Solar Campus

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Principe verzoek Sanders Machinefabriek om medewerking voor uitbreiding bedrijf aan de Heidonk 5.

Principe verzoek Sanders Machinefabriek om medewerking voor uitbreiding bedrijf aan de Heidonk 5. Reg. nr.: 1310508 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Principe verzoek Sanders Machinefabriek om medewerking voor uitbreiding bedrijf aan de Heidonk 5. Samenvatting Naar aanleiding van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 26 februari 2013 Raadsnota nummer Onderwerp: Kredietvotering verwerving en aanleg Ecologische Verbindingszone Contreie

Raadsvergadering d.d. 26 februari 2013 Raadsnota nummer Onderwerp: Kredietvotering verwerving en aanleg Ecologische Verbindingszone Contreie Raadsnota nummer 0130007 Onderwerp: Kredietvotering verwerving en aanleg Ecologische Verbindingszone Contreie Vragen van fractie: Naam raadslid: D.F.J. Melsen 1. Het ontwerp is na overleg met IVN en Milieuvereniging

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN NOORD- & LANDZIGT GEMEENTE ALBLASSERDAM

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN NOORD- & LANDZIGT GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN NOORD- & LANDZIGT GEMEENTE ALBLASSERDAM 18 september 2012 mr. I.R.A.H.C. Delsing Nicolaas Gemeente Alblasserdam Nota van beantwoording zienswijzen Noord- & Landzigt INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 nota zienswijzen bestemmingsplan Uitdam - Zeedijk 1 Code 1112113 / 17-03-15 GEMEENTE WATERLAND 1112113 / 17-03-15 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 16 februari 2016 Behandeld door: J.C. van Essen/ E. Zech Onderwerp: bezoekerscentrum bij Fort aan de Buursteeg

Nr.: Renswoude, 16 februari 2016 Behandeld door: J.C. van Essen/ E. Zech Onderwerp: bezoekerscentrum bij Fort aan de Buursteeg Agendapuntnr.: 10 Nr.: 151990 Renswoude, 16 februari 2016 Behandeld door: J.C. van Essen/ E. Zech Onderwerp: bezoekerscentrum bij Fort aan de Buursteeg Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting: Het

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst / proj. directie rob afdeling gbo steller Wendy Hensema onderwerp vaststellen bestemmingsplan Bloemendaal telefoon 0182-588661 voorstelnummer

Nadere informatie

VRAGEN. 2. Wordt er na de verbouwing/herinrichting van de Zandheuvelschool in de toekomst geen gebruik meer gemaakt van de opstallen van Twins.

VRAGEN. 2. Wordt er na de verbouwing/herinrichting van de Zandheuvelschool in de toekomst geen gebruik meer gemaakt van de opstallen van Twins. Raadsvergadering d.d. 21 oktober 2008 Raadsnota nummer 0008064 0nderwerp: Herbestemming Zandheuvelschool Vragen van fractie Gemeentebelangen Naam raadslid: W. Hoosemans 1. Nu de Zandheuvelschool een museale

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Raadsnota nummer 0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Raadsnota nummer 0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Raadsnota nummer 0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Vragen van fractie: Naam raadslid: G.P.H. van Alphen 1. Is er bij

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De geldende bestemmingsregels staan de gewenste en ingezette planologische ontwikkeling van het terrein in de weg.

Argumenten 1.1. De geldende bestemmingsregels staan de gewenste en ingezette planologische ontwikkeling van het terrein in de weg. Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 mei 2012 Datum voorstel 15 mei 2012 Agendapunt Onderwerp Bescherming terrein Utrechtseweg 341 in De Bilt De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK DRACHTEN-AZEVEN. 9 juni 2011

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK DRACHTEN-AZEVEN. 9 juni 2011 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK DRACHTEN-AZEVEN 9 juni 2011 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Bedrijvenpark Drachten-Azeven Code 085504 / 09-06-11 GEMEENTE OPSTERLAND

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86..

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86.. Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/14233 B&W d.d. START 4 september 2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

GEMEENTE GRAVE. Bestemmingsplan Waardevolle Bomen en Bebouwing. Zienswijzenota

GEMEENTE GRAVE. Bestemmingsplan Waardevolle Bomen en Bebouwing. Zienswijzenota GEMEENTE GRAVE Bestemmingsplan Waardevolle Bomen en Bebouwing Zienswijzenota Het ontwerpbestemmingsplan Waardevolle Bomen en Bebouwing vanaf 26 april 2017 tot en met 7 juni 2017 ter inzage gelegen. Op

Nadere informatie

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak Masterplan Recreatieoord De Warande Eindverslag inspraak Gemeente Oosterhout Stedelijke ontwikkeling 1 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...2 2. Procedure...3 3. Inspraakreacties...4 3.1. Overzicht

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL Algemeen De gemeente Albrandswaard verkoopt een kavel voor een vrijstaand kantoor met uitstraling, gelegen op een unieke zichtlocatie aan

Nadere informatie

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 *Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 Commissievoorstel Onderwerp : Bestemmingsplan Cuijk, Zwaanplein Oude Werf Datum college : 10 mei 2016 Portefeuillehouder : J.H.L.M. Nielen

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten Inventarisatie WOB verzoek Documenten 1. Inhoudelijke beoordeling van het plan door de provincie; 2. Diverse mails van gemeente gericht aan provincie. bedrijfskavel Beste Op 7 februari hebben wij jouw

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voor raadsvergadering d.d.: 21-06-2011 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg. Voorontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Groote Veen

Nota inspraak en overleg. Voorontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Groote Veen Nota inspraak en overleg Voorontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Groote Veen Gemeente Tynaarlo april 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Indieners van een inspraakreactie... 3 3. Overzicht ingediende

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr:

Raadsvoorstel Zaaknr: Raadsvoorstel Zaaknr: 45.646 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Foodpark Samenvatting: Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Betreft: Sloop-nieuwbouw Putsebocht. Rotterdam, 16 juli 2015.

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Betreft: Sloop-nieuwbouw Putsebocht. Rotterdam, 16 juli 2015. Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Betreft: Sloop-nieuwbouw Putsebocht Rotterdam, 16 juli 2015 Geacht college, Woningbouwcorporatie Woonstad Rotterdam heeft het idee opgevat

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren

Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

eemeente wageningen De kaders voor de ontwikkeling van masterplan De Dreijen, zoals vermeld onder punt 3 van dit voorstel vaststellen.

eemeente wageningen De kaders voor de ontwikkeling van masterplan De Dreijen, zoals vermeld onder punt 3 van dit voorstel vaststellen. eemeente g wageningen Raadsvoorstel Wageningen, 29 mei 2009 Aan Raadsvergadering Agendanummer Afdeling Nummer Portefeuillehouder de gemeenteraad 8 juni 2009 6 SOpI 09.0029853a M.H. Kroes Onderwerp: Kaderstelling

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze -

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 23 september 2015 Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein Het Stedenbouwkundig Plan is door de gemeente

Nadere informatie

NOTA VAN OVERWEGINGEN bestemmingsplan Dr. de Voslaan nabij nrs. 4, 6 en 8

NOTA VAN OVERWEGINGEN bestemmingsplan Dr. de Voslaan nabij nrs. 4, 6 en 8 NOTA VAN OVERWEGINGEN bestemmingsplan Dr. de Voslaan nabij nrs. 4, 6 en 8 Afdeling Ruimte nr. 980660 1 De gemeenteraad heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State d.d. 1 augustus 2012 inzake

Nadere informatie

B & W - NOTA. Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging

B & W - NOTA. Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging B & W - NOTA Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging Samenvatting: Op het perceel Jacoba van Beierenweg 25 was een kassenbedrijf gevestigd. Het bedrijf

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:BZ2509

ECLI:NL:RVS:2013:BZ2509 ECLI:NL:RVS:2013:BZ2509 Instantie Raad van State Datum uitspraak 27-02-2013 Datum publicatie 27-02-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201204293/1/R3 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Ui H nil out fr T ^TW. ^ßtffs: ß W ^ Afdeling: f O. Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30.

Ui H nil out fr T ^TW. ^ßtffs: ß W ^ Afdeling: f O. Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30. Ui H nil out fr R E N T M E E S T E R S Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30.001 7800 RA Emmen T ^TW Oranjewoud, 27 januari 2009 ß W ^ Afdeling: f O C-r il II G j ^ßtffs:

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola)

Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola) Aan de Raad Made, 29 april 2008 Raadsvergadering: juni 2008 Nummer raadsnota: 23 Onderwerp: Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Beslispunten * * Wageningen, 14 september 2012

Raadsvoorstel. Beslispunten * * Wageningen, 14 september 2012 *12.0212989* Raadsvoorstel Wageningen, 14 september 2012 Raadsvergadering : 24 september 2012 Agendanummer : 7 Afdeling : VG Registratienummer : 12.0212989 Portefeuillehouder: M.C. Uitdehaag Onderwerp:

Nadere informatie

EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG. Ingekomen overlegreacties

EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG. Ingekomen overlegreacties EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG Ingekomen overlegreacties Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg naar diverse instanties gestuurd. Van

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 15 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 maart 2005 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Referendabel: ja nee Verzoek om planschadevergoeding.

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Uw raad informeren over de voorgenomen verkoop van de grond, gelegen aan de Gosewijnstraat, ten behoeve van de realisering van een luxe hotel.

Uw raad informeren over de voorgenomen verkoop van de grond, gelegen aan de Gosewijnstraat, ten behoeve van de realisering van een luxe hotel. Raadsnota Raadsvergadering d.d. 9 februari 2009 Agenda nr: Onderwerp: verkoop grond aan de Gosewijnstraat Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel Uw raad informeren

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening

Gemeente Smallingerland. Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden, 3e herziening Gemeente Smallingerland Bestemmingsplan Maartenswouden 3e herziening Werknummer: 899.301.00 Datum: 10 december 2013 KuiperCompagnons,

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV15.0786 Roden, 2016 Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. De raad der gemeente Haarlem besluit:

Raadsstuk. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. De raad der gemeente Haarlem besluit: Raadsstuk Onderwerp Vaststellen SPvE ten behoeve van verkoop en ontwikkeling Fietsznfabriek Nummer 2016/500469 Portefeuillehouder Botter, J. Programma/beleidsveld 5.3 Overige beheerstaken Afdeling GOB

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

M. Peterse raad september 2011

M. Peterse raad september 2011 9 M. Peterse 479 mar@valkenswaard.nl 11raad00437 29 september 2011 Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) Het voorliggende woonhuis wordt nu

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 september 2014 Documentnummer : 2014.0.072.353 Zaaknummer: 2014-03-00149 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Namens de vereniging Vogelwerkgroep Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, dien ik hierbij een zienswijze in.

Namens de vereniging Vogelwerkgroep Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, dien ik hierbij een zienswijze in. College van burgemeester en wethouders van Amsterdam p/a de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening Postbus 2758 1000 CT AMSTERDAM Amsterdam, 3 december 2014 ZIENSWIJZE Ontwerp uitwerkingsplan Kenniskwartier

Nadere informatie

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Raadsvoorstel Onderwerp varianten ontwikkeling Bijl Hofplein Raadsvergadering 12 mei 2009 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Samenvatting

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

C. Evers raad00594

C. Evers raad00594 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00594 Vaststellen bestemmingsplan Gertrudisdal-Norbertusdreef

Nadere informatie

Raadsvoorstel Wonen en Ruimte A 6 onderwerp. Verzoek om planschadevergoeding van dhr. D. Buiter te Klazienaveen

Raadsvoorstel Wonen en Ruimte A 6 onderwerp. Verzoek om planschadevergoeding van dhr. D. Buiter te Klazienaveen Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 165 Wonen en Ruimte A 6 onderwerp Verzoek om planschadevergoeding van dhr. D. Buiter te Klazienaveen Aan de raad Bij schrijven van 4

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Omgevingsvergunning Voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Inhoudsopgave 1. FEITEN 2. WETTELIJK KADER 3. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 4. INGEKOMEN REACTIES

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Beneluxweg Zuid

Reactienota zienswijzen Beneluxweg Zuid Reactienota zienswijzen Beneluxweg Zuid Gemeente Oosterhout Stedelijke Ontwikkeling 30 mei 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Zienswijzen...3 3. Wijzigingen...12 3.1. Toelichting...12 3.2. Regels...15

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat'

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat' g e m e e n t e Rijssen-Holter\v Rijssen, 16 juni 2015 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 24 september 2015 agendanummer: 12 opgemaakt door: WOEV portefeuillehouder: R.J. Cornelissen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.: 2014.11886 Onderwerp : Programma : 11. Bouwen en wonen Agenda nr. : 13, 2014/53 Voorstel tot het (gewijzigd)

Nadere informatie

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan tbv voercentrum Geldersche Vallei

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan tbv voercentrum Geldersche Vallei Gemeente Woudenberg Besluitenregistratie: RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Postregistratienummer : 130443//l 31 Oer] 33 13 Datum inboeken : 30 april 2014 Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD OR Nee Communicatie

Nadere informatie