Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 1 ALLES ONDER EEN DAK 24 augustus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam 24-08-2010 14:30 Page 1 ALLES ONDER EEN DAK 24 augustus 2010"

Transcriptie

1 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 1 ALLES ONDER EEN DAK 24 augustus 2010

2 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 2

3 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 3 Voorwoord Schiedam ontwikkelt zich. In de Stadsvisie heeft het gemeentebestuur haar visie voor Schiedam tot 2030 gegeven. Als het alleen aan de gemeente lag, zou de keuze niet op de aanleg van de A4 zijn gevallen. Maar de gemeente gaat daar niet over. Het is immers een rijksweg. Nu het er in verband met de crisis- en herstelwet toch van gaat komen, hebben college en raad er voor gekozen om harde randvoorwaarden aan de inpassing van de weg te stellen. Minimaal betekent dit dat de weg aan alle wettelijke vereisten voor geluid, veiligheid en luchtkwaliteit voldoet. Maar dat is voor ons niet genoeg, er is meer dan de techniek alleen bij een dergelijke grote ingreep. De gemeente heeft met de rijksoverheid extra afspraken kunnen maken om de sociaaleconomische ontwikkelingsmogelijkheden van de hele stad een impuls te geven. We hebben de stedenbouwkundige mevrouw prof. H.E. (Riek) Bakker gevraagd om van wat grotere afstand naar de positie van Schiedam in het A4 dossier te kijken. Zij adviseerde ons de focus te verleggen van de discussie over de tunnel naar de ontwikkelpotenties van de hele stad. Dit bredere uitgangspunt vormde, samen met het Collegeprogramma en de Stadsvisie 2030, de basis voor de onderhandelingen met de rijksoverheid. Er resteerde nog maar weinig tijd, want de inkt van het Tracé besluit is bijna droog. En dus kon niet over alles opnieuw worden gesproken. Om resultaat in de onderhandelingen met het Rijk te boeken, moest een directe relatie kunnen worden gelegd met de effecten van de A4 en de mogelijke ontwikkelingskansen voor de hele stad. Het College is van mening dat het resultaat er zijn mag: Dubbel grondgebruik op en naast het tunneldak ( Alles onder een dak ) draagt bij aan de verdere ontwikkeling van Schiedam als multifunctionele stad en geeft haar grootstedelijke allure in een belangrijke regio. Extra geluidbescherming op plekken waar dat niet wettelijk verplicht is, maakt het aan de ene kant mogelijk om achterliggende gebieden te ontwikkelen (Harga, wellnesscluster); aan de andere kant zorgen extra geluidmaatregelen voor een beter woon- en leefklimaat voor de inwoners. Sociaal veilige onderdoorgang onder de A20 met een nieuwe hoogwaardige fietsverbinding langs het Beatrixpark en de landtunnel creëert een mooie route door de stad en naar Midden-Delfland. Procesafspraken over zaken, die niet alleen tussen Schiedam en het Rijk moeten worden opgelost (tunnelveiligheid en de verkeersafwikkeling bij Vijfsluizen), geven de randvoorwaarden aan om ook de rivierzone verder te gaan ontwikkelen. De afspraken over de inpassing van de weg in de directe omgeving verbeteren de leefkwaliteit van de wijk Groenoord, en met name Groenoord-Zuid. Schiedam is nooit af. Dat hebben we in de Stadsvisie 2030 vastgesteld. In Alles onder een dak zijn de afspraken met de rijksoverheid toegelicht. Afspraken scheppen verplichtingen tot handelen voor beide partijen, zowel het Rijk als de gemeente. Nu moeten we in actie komen om als Schiedam ons eigen aandeel uit te voeren. Daarmee geven we leiding aan een proces om onze toekomst, die van onze kinderen en Schiedam, een stuk aangenamer en leefbaarder te maken. Burgemeester en Wethouders

4 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 4 Stadsvisie Schiedam 2030

5 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 5 Schiedam : stad in ontwikkeling De S van IODS In 2006 heeft de gemeente Schiedam de afspraken over de Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) met partijen ondertekend. Vijf jaar eerder werd onder leiding van de provincie Zuid-Holland de discussie over nut en noodzaak van 7 kilometer rijksweg verbreed tot een proces van gebiedsontwikkeling van 7 vierkante kilometer. Eén van de deelprojecten was de stedenbouwkundige inpassing van de A4 in het stedelijk gebied bij Schiedam en Vlaardingen. Lange tijd heeft Rijkswaterstaat gerekend en getekend. Lange tijd heeft de gemeente zich gericht op het aangeven van alternatieve tracés en het stimuleren van andere vervoerswijzen. Het college is tot de conclusie gekomen dat deze opstelling uiteindelijk geen bevredigend resultaat voor Schiedam zal opleveren en niet bijdraagt aan de ontwikkeling van de gehele stad. De afspraken in IODS-verband hebben voor veel verbeteringen gezorgd voor de bescherming van de leefomgeving voor mens en dier in het gebied van Midden-Delfland. Het open veenweidelandschap van Midden-Delfland is als landschappelijke drager ook voor de inwoners van Schiedam waardevol. De toegankelijkheid per fiets was in de IODS-plannen nog onvoldoende verwoord. Achteraf gezien was de 7 vierkante kilometer van IODS eigenlijk 2 vierkante kilometer te weinig. De gebiedsontwikkeling was te krap gekozen. De grens ervan lag bij het Kethelplein, terwijl veel van de identiteit van Schiedam ook ten zuiden van de A20 is te vinden. Denk daarbij aan de sportterreinen en het bedrijventerrein aan de Maas. De conclusie is dat de S van IODS maar voor de helft is meegenomen. De stad zit op slot. Binnen de bestaande ruimtelijke structuur is geen ruimte meer voor mogelijk toekomstige uitbreiding. Waar ligt de sleutel die past op het slot van de stad? 5

6 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 6 6

7 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 7 Focus op ontwikkeling Het gebrek aan (schuif )ruimte voor gewenste ontwikkelingen is de leidende gedachte geweest in de onderhandelingen met de rijksoverheid. Welke afspraken over de inpassing van de A4 zorgen ervoor dat Schiedam maximaal de ruimte krijgt om de ambities van de Stadsvisie 2030 te realiseren? In plaats van het accent te leggen op een zo lang mogelijke landtunnel heeft het college op advies van Riek Bakker gekozen voor een andere, meer ontwikkelingsgerichte benadering. Die benadering moest leiden tot afspraken over: Dubbel en intensiever grondgebruik op en parallel aan de landtunnel. Extra geluidsbescherming van gebieden of plekken langs de A4 en A20, ook al is dat niet wettelijk vereist. Daardoor komt ruimte vrij voor andere dan bestaande functies ter plekke. Hoogwaardige en sociaal veilige fietsverbindingen die de noordelijke en de zuidelijke helft van Schiedam en Midden-Delfland met elkaar verbinden. Perspectief om met partners oplossingen voor het verkeersknelpunt bij de afslag Vijfsluizen te vinden voordat de A4 Noord in gebruik wordt genomen. Deze afspraken creëren ook de voorwaarden voor verdere ontwikkeling van de rivierzone. Verbetering van de leefkwaliteit van de wijk Groenoord Zuid. Midden Delfland Midden Delfland Kethelp lpark 1 tun n- wa neldak (struin- en wande elpaden) Kethelp lpark 2 7 tramplus passageag tunnelveiligheid focus op tunnel Beatrixpark 3 fietsverbind ding noord zuid onderlig gend wegenne et 5 Beatrixpark dsscherm A4 4 geluid Harga p 6 knooppunt Vijfs ijfsluizen focus op tunnel focus op de stad Schiedam 7

8 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 8 Midden Delfland A4park ark Kethelp lpark Beatrixpa ark Poldervaart HaHrH rga rag ga ah Hr Hgrg ga agaa havengebied 8

9 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 9 Stadsvisie 2030 Bereikbaarheid De Stadsvisie 2030 beschrijft de enorme ontwikkelpotenties van Schiedam met tal van vormen van bedrijvigheid. Water (ligging aan de Maas), spoor (nationaal en regionaal) en weg (rijkswegen) maken de stad uitstekend bereikbaar. Bereikbaarheid is in de internationale concurrentieslag tussen bedrijven een belangrijke vestigingsvoorwaarde. De aanleg van de A4 moet er dan ook voor zorgen dat de economische kerngebieden van Schiedam nog beter bereikbaar worden. De meeste zorgen van partijen gaan uit naar de files bij de afslag Schiedam West/Vlaardingen Oost. Uit onderzoek blijkt dat deze files met de aanleg van de A4 alleen maar groter worden. Daarom zijn tussen Rijkswaterstaat, Stadsregio Rotterdam en de gemeenten Schiedam en Vlaardingen afspraken gemaakt om snel met oplossingen te komen. Dat vergt onderzoek en die tijd was er nu niet. Vrije tijdsvoorzieningen Schiedam kan aantrekkelijker worden voor jongeren en ouderen als de kwaliteit en de kwantiteit van de vrije tijdsvoorzieningen wordt vergroot. Naast bereikbaarheid is het voorzieningenniveau op het gebied van vrije tijd van grote betekenis voor inwoners, bedrijven en bezoekers. De Stadsvisie zet in op concentratie van accommodaties voor buitensport, bijvoorbeeld op Harga. Verder wordt gedacht aan het uitbouwen van het wellnesscluster met het nieuwe ziekenhuis en bad Groenoord. Met Verkeer en Waterstaat is afgesproken dat langs Harga ook al is dat wettelijk niet verplicht geluidsschermen worden geplaatst. Dit maakt het voor Schiedam mogelijk om de gebiedsuitwerking Harga in een breder perspectief te zien. Langs de A20 zullen ter hoogte van het wellnesscluster ook schermen worden geplaatst. Dat maakt het verblijf voor de vele bezoekers een stuk aangenamer. Voor de ontwikkeling van Schiedam zijn verder de afspraken met het Rijk over dubbel grondgebruik op en langs de A4-tunnel van groot belang. De constructie van een deel van het tunneldak maakt aanleg van sportvelden mogelijk. Maar de gemeente wil meer. Dat wordt mogelijk doordat bij de oplevering van de tunnel rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van een aanbouw van circa 25 meter. De gemeente Schiedam neemt de verantwoordelijkheid voor deze aanbouw en creëert daarmee ruimte voor nog meer sportvelden en daaronder parkeerfaciliteiten. Dit vergt een investering van circa 25 miljoen euro, waarvoor Schiedam een rijksbijdrage van 8,5 miljoen ontvangt. ligging van Schiedam aan de wereldhaven 9

10 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 10 Recreatieve routes Schiedam kent twee groene longen, die langs het Kethelpark en het Beatrixpark de stad verbinden met Midden- Delfland. De aanleg van de A4 biedt de mogelijkheid om een derde verbinding naar het noorden te creëren, door het nog aan te leggen A4-park. De afspraken met het Rijk om op en langs de landtunnel sportvelden aan te leggen, de groene, ruige uitstraling van delen van het tunneldak en de aanleg van een hoogwaardige recreatieve fietsverbinding zorgen er in de toekomst voor dat een derde groene long er in de stad ook echt komt. Ook heeft de gemeente met het Rijk afspraken gemaakt over de financiering van een fietsverbinding die Schiedam langs de landtunnel met Midden-Delfland verbindt. Er komt geld beschikbaar om de onderdoorgang van de A20 op te knappen en sociaal veilig te maken. En langs de Poldervaart wordt het Beatrixpark met Harga verbonden, terwijl ook de waterkwaliteit en de groenstructuur een forse opknapbeurt krijgen. Leefbaarheid Een betere milieukwaliteit in Schiedam verhoogt de leefkwaliteit in de directe woon- en leefomgeving en daarmee de aantrekkelijkheid van de stad. Milieu en omgevingskwaliteit zijn in de stad al een integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen. De afspraken met de rijksoverheid over geluidschermen zorgen voor een forse verbetering van de geluidsituatie op plekken die in het gemeentelijke Actieplan Geluid als kritisch waren aangeduid. Vanwege het feit dat de volledige A4 op het grondgebied van Schiedam bovengronds met geluidschermen wordt ingepakt en de rest van de A4 in een tunnel, betekent dat aan de uitgangspunten Wij willen hem niet zien en niet horen gedeeltelijk tegemoet wordt gekomen. Met betrekking tot het derde uitgangspunt Wij willen hem niet ruiken is de gemeente van mening dat de A4 zal moeten voldoen aan de wettelijke normen van luchtkwaliteit. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de emissies aan de wettelijke normen voldoen. Daarnaast constateert de gemeente ook dat de geluidsituatie aan de noord- en zuidkant van de A20 bij het Kethelplein voor omwonenden als gevolg van de afspraken met het Rijk sterk verbetert ten opzichte van de huidige situatie. M i dden D e l flan d A4-4-park Kethelp elpark Beatrixpark drie groene longen 10

11 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 11 Overzicht afspraken Maatregel Toelichting (1) Dubbel grondgebruik Onder verantwoordelijkheid van de gemeente Schiedam wordt een strook van circa 24 meter breed aan de landtunnel gebouwd. Daardoor ontstaat er ruimte voor een groot sportcomplex. Geraamde investeringskosten: 25 mln. waarvan 8,5 mln. ten laste van de rijksoverheid. (2) Tramplus passage Uitvoering van de passage blijft in het Tracé Besluit ongewijzigd ten opzichte van het Ontwerp. Optimalisatie zodat effecten op parkeren, geluidsoverlast en ruimtebeslag minimaal zijn. Fietsverbinding N-Z onder passage door. Bijzondere aandacht gaat uit naar het treffen van geïntegreerde akoestische maatregelen bij het tramtracé. (3) Fietsverbinding Noord - Zuid Realisatie van deze verbinding inclusief sociaal veilige onderdoorgang A20. Geraamde investeringskosten: 1 mln. ten laste van de rijksoverheid. (4) Geluidsschermen Geluidsschermen aan de kant van Schiedam tot de tunnelmond worden over een lengte van circa 1 km voorzien van een (extra geluidwerende) lichte knik van het bovenste deel van het scherm. Geluidschermen langs de A4 en A20 rond Harga en een scherm ter hoogte van wellness cluster worden door Rijkswaterstaat geplaatst. Investeringen ten laste van Rijkswaterstaat. Kosten: ca. 5,5 mln. (5) Onderliggend Wegennet Verkeerseffecten van ingebruikname A4 op onderliggend wegennet worden geëvalueerd. Betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat, Stadsregio Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. (6) Vijfsluizen Partijen genoemd bij 5, treden voor 1 juni 2011 met elkaar in overleg om oplossingen voor de congestie bij Vijfsluizen te onderzoeken. Vervolgens wordt een proces ingezet om na te gaan hoe kansrijke oplossingen kunnen worden gerealiseerd. (7) Tunnelveiligheid Afspraak pre bouwplan voor tunnel, conform de landelijk afgesproken lijn. Financiering De concrete afspraken over extra financiële bijdragen van de rijksoverheid aan de ene kant en de principeafspraken over tunnelveiligheid, de verkeerseffecten op het gemeentelijk wegennet en het perspectief op oplossingen voor het knelpunt Vijfsluizen aan de andere kant, leiden ertoe dat de gemeente veel voortgang kan boeken in de ontwikkeling van de stad. Na de ondertekening van de afspraken in de Bestuursovereenkomst IODS, ligt er een grote verantwoordelijkheid voor college, gemeenteraad, inwoners, bedrijven en partners om dit ook waar te maken. De afspraken verplichten tot actie om Schiedam verder te ontwikkelen. 11

12 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 12 Midden Delfland 1 tun n- wa neldak (struin- en wande elpaden) Kethelp lpark 2 7 tramplus passageag tunnelveiligheid 3 fietsverbind ding noord zuid onderlig gend we egenne et 5 Beatrixpark dsscherm A4 4 geluid Harga p 6 knooppunt Vijfsluizen afspraken ake OTB 12

13 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 13 Midden Delfland A4 park 1 du dub bbel grondgebruik tun neldak Kethelp lpark 2 tramplus passageag tunnelveiligheid 7 procedure afspraak ak 3 fietsverbind ding noord zuid onderlig gend we egenne et 5 procesafspraak Beatrixpark id dsscherm A4 4 geluid Harga + p 6 knproces knooppunt Vijfsluizen procesafspraak P+R afspraken ake na onderhandeling ndeling 13

14 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 14

15 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page dubbel grondgebruik

16 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 16 Midden Delfland A4 park 1 du dub bbel grondgebruik tun neldak Kethelp lpark 2 tramplus passageag tunnelveiligheid 7 procedure afspraak ak 3 fietsverbind ding noord zuid onderlig gend we egenne et 5 procesafspraak Beatrixpark id dsscherm A4 4 geluid Harga + p 6 knproces knooppunt Vijfsluizen procesafspraak P+R afspraken ake na onderhandeling ndeling 16

17 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 17 dubbel grondgebruik Het Ontwerp Tracébesluit (OTB) van het Rijk gaat uit van een tunneldak met een landschappelijke inrichting. Als de weg is ingepast, komen er op een deel van het dak wandel-/struinpaden met een ruige groene uitstraling, vergelijkbaar met het huidige zandlichaam. Het deel van het tunneldak tussen het Kethelplein en de Brederoweg is niet geschikt voor sportfaciliteiten omdat het schuin loopt. Dit stuk blijft dus ingericht volgens de eerdere plannen. Vanaf de Brederoweg naar het noorden kan het tunneldak wel voor sport en recreatie worden ingericht. De gemeente Schiedam kiest voor een andere invulling van het gebruik op en langs het dak van de tunnel. Dit dubbel grondgebruik is het zogeheten Alles onder een dak -concept. De tunneldakconstructie wordt zodanig uitgevoerd dat de inrichting van sportvelden op het tunneldak vanaf de Brederoweg naar het noorden in de toekomst mogelijk wordt. Het tunneldak zal worden opgeleverd met aanhechtingsdelen waardoor, aansluitend en onder verantwoordelijkheid van de gemeente Schiedam, extra ruimte beschikbaar komt voor meer typen sportvelden. Naar de huidige inzichten wordt door de gemeente Schiedam ingezet op realisatie van een dakconstructie vanaf de Brederoweg naar het noorden met een extra breedte van circa 25 meter. Onder deze strook kunnen parkeerplaatsen worden gecreëerd. Bovendien onderzoekt de gemeente de realisatie van een sporthal. Richting het noorden zijn circa 160 parkeerplaatsen gepland. De schetsen die in Alles onder een dak worden gepresenteerd, zijn geen blauwdruk, maar hebben de functie om de potenties van de oplossingen aan te geven. In het vervolgproces moeten verschillende aspecten nog worden onderzocht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheid van functieverandering in het meest noordelijke deel (Staatsbosbeheer) en de effecten van de luchtkwaliteit bij de noordelijke tunnelmond. Rijkswaterstaat en gemeente Schiedam maken over de concrete logistieke uitvoering nadere afspraken. Uitgaande van een kostenraming van circa 25 miljoen voor verbreding, zal de rijksoverheid maximaal 8,5 miljoen bijdragen. 17

18 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 18 dubbel grondgebruik principe hoogteverschillen bebouwde elementen 18

19 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 19 schetsontwerp sportpark A4 uitzicht belvedere richting Midden-Delfland voetbalzone en clubhuis dienstweg speelplek uitkijktoren toegang naar parkeergarage trimroute - wandelpaden ingang voetgangers speelplek tenniszone en clubhuis korfbalzone en clubhuis 19

20 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 20 dubbel grondgebruik Vlaardingen profiel A Vlaardingen profiel B profiel C 20

21 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :30 Page 21 Schiedam Schiedam 21

22 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 22 impressie inrichting A4 park A4 park 22 22

23 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 23 dubbel grondgebruik impressie sportpark A4 23

24 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 24

25 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page Tramplus passage

26 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 26 Midden Delfland A4 park 1 du dub bbel grondgebruik tun neldak Kethelp lpark 2 tramplus passageag tunnelveiligheid 7 procedure afspraak ak 3 fietsverbind ding noord zuid onderlig gend we egenne et 5 procesafspraak Beatrixpark id dsscherm A4 4 geluid Harga + p 6 knproces knooppunt Vijfsluizen procesafspraak P+R afspraken ake na onderhandeling ndeling 26

27 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 27 Tramplus passage Tramplus is de belangrijkste openbaar vervoer verbinding tussen Schiedam-Noord en Vlaardingen-Noord. Tramplus en de ernaast gelegen fietsroute kruisen de landtunnel bovenlangs op +5,4meter ten opzichte van NAP, circa 2 meter hoger dan in het IODS-Convenant 2006 is vastgelegd. Om deze hogere inpassing te optimaliseren plaatst het Rijk aan Schiedamse zijde een rank kunstwerk. Hierdoor kan het fietspad dat van noord naar zuid loopt en parallel aan de landtunnel ligt, onder het viaduct worden aangelegd. De 26 parkeerplaatsen die als gevolg van de aanleg van Tramplus zullen verdwijnen, worden in de directe omgeving gecompenseerd. Bij het tramtracé worden geïntegreerde akoestische maatregelen toegepast. In combinatie met de nieuwe Noord- Zuid fietsroute die onder de Tramplus passage doorgaat, ontstaat een aantrekkelijke stedelijk-groene recreatieve zone langs de tunnel, een volwaardig onderdeel van het groene long concept, nauw verbonden met de inrichting van het tunneldak met sport en recreatie. De impressies op de volgende pagina s schetsen het toekomstbeeld van de Tramplus passage en de fietsroute. zicht op de Tramplus passage richting het zuiden 27

28 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 28 28

29 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 29 schets herinrichting parkeerplaatsen Schubertplein en Lisztplein tekening inpassing van de Tramplus passage 29

30 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 30

31 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page fietsverbinding noord-zuid

32 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 32 Midden Delfland Kethelp lpark Beatrixpark BEATRIXPARK ARK Harga CE CENTRUM SPORTPARK PA HARGA A EN NT TR RU M UM OL LDE ER RVA POLDERVAART O LD AAR fietsverbinding 32

33 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 33 fietsverbinding noord-zuid Evenwijdig aan de landtunnel wordt een recreatieve fietsverbinding gerealiseerd, die rechtstreeks via de Laan van Bol Es/Prinses Beatrixpark, parallel aan de Poldervaart, de A20 onderlangs kruist en vervolgens via het viaduct Nieuwe Damlaan verder zuidwaarts gaat. Met de juiste verlichting en materiaalkeuze wordt de bestaande onderdoorgang schoon en veilig gemaakt. Bovendien wordt de waterkwaliteit van de Poldervaart verbeterd. Met deze verbinding worden de groene verbindingen tussen stad en land verbeterd. De gemeenteraad van Schiedam heeft deze ambitie in december 2009 met het Landschaps-Ontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 (LOP) vastgesteld. Het LOP kwam tot stand in samenwerking met het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeenten Midden-Delfland, Vlaardingen, Schiedam, Delft, Maassluis en de deelgemeente Rotterdam Overschie. Het LOP is een belangrijke bouwsteen voor de Ruimtelijke visie Hof van Delfland 2025 van de Provincie Zuid- Holland, die op dit moment wordt opgesteld. Het verbinden van stad en land past ook goed bij de hoofdopgaven uit de Schiedamse Stadsvisie Het behoud van het Midden-Delflandse landschap en het versterken van de groenblauwe longen van Schiedam zijn daarin belangrijke opgaven. Ook de groenblauwe verbinding via de Poldervaart en de opwaardering van het Beatrixpark tot een volwaardig stadspark passen in de ruimtelijke visie. De fietsverbinding en de bijbehorende verbeteringen van de Poldervaart en de groenstructuur worden door Schiedam uitgevoerd. De kosten worden geraamd op 1 miljoen euro en tot maximaal dat bedrag gefinancierd door het Rijk. 33

34 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 34 huidige situatie referenties onderdoorgangen A20 34

35 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 35 Heldere oriëntatie auto-ontsluiting (parkeerterrein en doorgaand recreatief fietspad) Rechtstreeks fietspad Laan van Bol es/ Beatrixpark Schoon en veiling maken van de huidige viaducten d.m.v. materiaalkeuze, verlichting en routeontwerp schets aandachtspunten voor de verbetering van de onderdoorgangen A20 Heldere oriëntatie bestaand viaduct Nieuwe Damlaan Continuering waterstructuur poldervaart (verbetering waterkwaliteit, oriëntatie) 35

36 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 36

37 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page geluidsschermen

38 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :31 Page 38 Midden Delfland A4 park 1 du dub bbel grondgebruik tun neldak Kethelp lpark 2 tramplus passageag tunnelveiligheid 7 procedure afspraak ak 3 fietsverbind ding noord zuid onderlig gend we egenne et 5 procesafspraak Beatrixpark id dsscherm A4 4 geluid Harga + p 6 knproces knooppunt Vijfsluizen procesafspraak P+R afspraken ake na onderhandeling ndeling 38

39 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 39 geluidsschermen Met het ministerie van Verkeer en Waterstaat is overeengekomen dat langs de oostkant van de A4 (tussen Kethelplein en de oortjes van de Vijfsluizen 1 ) een geluidsscherm wordt gerealiseerd van maximaal 7 meter hoog. Dit legt de basis voor ontwikkeling van het achterliggende gebied Harga. De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor de planologische procedure van dit scherm en Rijkswaterstaat voor de uitvoering. Het college van B&W van Schiedam besloot op 5 januari 2010 om het gebied Harga als gemeentebreed project te positioneren en om een integrale toekomstvisie op te stellen. Het project komt voort uit de Stadsvisie 2030, waarin Harga wordt benoemd als één van de strategische ruimtelijke opgaven. Een visie op de toekomstige ontwikkeling van dit gebied is bovendien onontbeerlijk voor de actualisatie van de bestemmingsplannen. Het project is opgenomen in de programmabegroting van de gemeente. Het collegebesluit benoemt een aantal thema s die in de toekomstvisie Harga worden onderzocht. Naast de hoofdfunctie sport wordt ook gekeken naar functies op het vlak van economie, welzijn, wonen en bedrijvigheid. Een deel van deze functies is geluidsgevoelig (denk aan kinderopvang of woningen), wat betekent dat bij realisatie rekening moet worden gehouden met de geluidsimpact van de rijksweg A4. Voor de hoofdfunctie sport is een geluidsscherm niet verplicht, maar wel wenselijk. Met het Rijk is ook afgesproken dat langs de noordkant van de A20 ter hoogte van het wellnesscluster een geluidsscherm wordt geplaatst. Schiedam is verantwoordelijk voor de planologische procedure, RWS voor de aanleg. Met het Rijk is overeengekomen dat het geluidscherm uit het OTB aan Schiedamse kant langs de A20 tot de ingang van de tunnelmond zal worden voorzien van een lichte knik. Bovengenoemde geluidsschermen worden door het Rijk bekostigd (circa 5,5 miljoen). referenties geluidsschermen 1) hectometerpaal 70,2 tot 70,9 39

40 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 40 Midden Delfland A4 park Kethelp lpark Beatrixpark Harga 7 m absorberend 3 m reflecterend op geluidswal l 3mab absorberend 2mr reflecterend end extr geluidsschermen OTB 40 e

41 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 41 Midden Delfland A4 park Kethelp lpark Beatrixpark Harga 7mab absorberend schermtop op OTB scherm extra: 3mr reflecterend end (glas) op geluidswal extra geluidsschermen na onderhandeling ndeling 41

42 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 42

43 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page onderliggend wegennet nabij Kethelplein

44 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 44 44

45 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 45 onderliggend wegennet nabij Kethelplein Gemeente Schiedam heeft recent onderzoek laten verrichten door Goudappel Coffeng naar de verkeerseffecten op het onderliggend wegennet als gevolg van de aanleg van de A4. Daarbij is gebruik gemaakt van het vernieuwde verkeersmodel RVMK van de Stadsregio Rotterdam. De studie analyseert - prognosejaar de situatie op het onderliggend wegennet met én zonder A4. In beide situaties is rekening gehouden met verschillende sociaaleconomische effecten en relevante ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. De studie naar de verkeerseffecten is onderverdeeld in een drietal verkeerskundige aspecten, te weten het verkeer op de wegvakken, verkeersafwikkelingen rond de aansluitingen op de A4 en A20 en verkeersafwikkeling op de kruispunten op het onderliggend wegennet. In het algemeen heeft de realisatie van de A4 DS een positieve invloed op het onderliggend wegennet in Schiedam. Op enkele plekken is een lichte toename van verkeer te verwachten, vooral rondom de af- en toeritten van en naar de A4. Hierbij moet worden opgemerkt dat de belasting minimaal is en er ook geen sprake is van overbelasting. Het Rijk, de Stadsregio Rotterdam en de gemeenten Schiedam en Vlaardingen zullen de verkeersintensiteiten voor en na de aanleg van de landtunnel monitoren. Indien de groei van het autoverkeer onverhoopt aanleiding geeft tot capaciteitsproblemen op het onderliggend wegennet, treden genoemde overheden met elkaar in overleg om oplossingen te vinden en deze ook uit te voeren. De gemeente Schiedam is teleurgesteld dat het Kethelplein niet volledig wordt ontsloten. Een volledig ontsloten verkeersplein was altijd het uitgangspunt van de gemeente, dit in tegenstelling tot het standpunt van Rijkswaterstaat. Aan de andere kant erkent de gemeente ook het gegeven dat uit verkeersonderzoek blijkt dat er met de aanleg van de A4 geen noemenswaardige verkeersproblemen ontstaan. Dit met uitzondering van afslag Vijfsluizen (zie hierna). Overigens zal de gemeente de verkeerseffecten op het onderliggend wegennet nauwlettend in de gaten blijven houden. 45

46 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 46

47 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page Vijfsluizen

48 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 48 Midden Delfland A4 park 1 du dub bbel grondgebruik tun neldak Kethelp lpark 2 tramplus passageag tunnelveiligheid 7 procedure afspraak ak 3 fietsverbind ding noord zuid onderlig gend we egenne et 5 procesafspraak Beatrixpark id dsscherm A4 4 geluid Harga + p 6 knproces knooppunt Vijfsluizen procesafspraak P+R afspraken ake na onderhandeling ndeling 48

49 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 49 Vijfsluizen De meeste verkeerseffecten van de aanleg van de A4 concentreren zich naar verwachting rond de aansluitingen en rond de Benelux-corridor op en rond knooppunt Vijfsluizen. Op de A20 neemt het verkeer af. Op het wegennet in Schiedam wordt op termijn verwacht dat de aansluiting Vijfsluizen grote afwikkelingsproblemen gaat opleveren. Uit de studie blijkt dat als gevolg van de komst van de A4 het verkeer rondom knooppunt Vijfsluizen toeneemt. Omdat knooppunt Vijfsluizen in de huidige situatie tijdens de spitsuren al een druk kruispunt is, zijn hier als gevolg van de realisatie van de A4 in de toekomst problemen te verwachten met betrekking tot de verkeersafwikkeling rondom het knooppunt. De studie analyseerde ook het verleggen van de oostelijke toe- en afrit van de A4 ter hoogte van knooppunt Vijfsluizen in het verlengde van de Karel Doormanweg. Dit blijkt geen passende oplossing te zijn, omdat het verkeer niet goed kan worden afgewikkeld. Het Rijk, de Stadsregio Rotterdam en de gemeenten Schiedam en Vlaardingen hebben kennis genomen van de onderzoeksresultaten naar de lokale verkeerseffecten (juli 2010). Rondom knooppunt Vijfsluizen worden met de ingebruikname van de A4 grote afwikkelingsproblemen verwacht. Partijen spreken met elkaar af om voor 1 juni 2011 met elkaar in overleg te treden om hiervoor oplossingen te vinden. 49

50 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 50

51 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page tunnelveiligheid

52 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 52 Midden Delfland A4 park 1 du dub bbel grondgebruik tun neldak Kethelp lpark 2 tramplus passageag tunnelveiligheid 7 procedure afspraak ak 3 fietsverbind ding noord zuid onderlig gend we egenne et 5 procesafspraak Beatrixpark id dsscherm A4 4 geluid Harga + p 6 knproces knooppunt Vijfsluizen procesafspraak P+R afspraken ake na onderhandeling ndeling 52

53 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 53 tunnelveiligheid De Minister realiseert in overleg met de gemeenten Schiedam en Midden-Delfland een goed ingepast ontwerp van de gehele weg (verdiepte ligging en landtunneltracé), waarbij de tunnelveiligheid goed wordt gewaarborgd, vergelijkbaar met de tunnel op de A2 bij Utrecht. Betrokken partijen werken samen aan een integraal veiligheidsplan en een pré-bouwplan, waarin afspraken worden gemaakt over de benodigde voorzieningen in de tunnel. Deze afspraken moeten leiden tot een tunnelontwerp dat maakbaar en betaalbaar is en waarvoor de gemeente een vergunning kan afgeven. 53

54 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :32 Page 54

55 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :33 Page 55 financieel overzicht Extra rijksbijdrage Dubbel grondgebruik landtunnel Extra geluidsschermen A4 en A20 (wettelijk niet verplicht) Kwaliteitsimpuls fietsroute en onderdoorgang A20 8,5 mln. 5,5 mln. 1,0 mln. De onderhandelingen met Rijkswaterstaat hebben voor de gemeente Schiedam dus een extra bijdrage ter waarde van 15 miljoen opgeleverd. Verantwoording De financiële onderbouwing van de verschillende pakketten van het onderhandelingsresultaat is gebaseerd op verschillende bronnen. Voor de meer gangbare civiele kosten is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het civieltechnisch kostenboek van de gemeente Schiedam. Voor meer specifieke kosten is enerzijds RWS om informatie gevraagd en anderzijds heeft er voor specifieke onderdelen een consultatie van de markt plaats gevonden. Hierbij is aan meerdere private partijen een inschatting is gevraagd voor een raming van de kosten. Tevens is gebruik gemaakt van de serie boekjes van Reed Business Information Bouw en Infra. De prijzen zijn gebaseerd op prijspeil Dubbel grondgebruik tunneldak In de onderhandeling met RWS heeft de gemeente ingezet op een sportcomplex boven het noordelijk deel van de A4 (ten noorden van de Brederoweg). Het duurste element is het maken van een overkluizing over een lengte van 600 meter. Dit is noodzakelijk om voldoende breedte te krijgen (64 meter) voor een voetbalveld. Het biedt tegelijkertijd de mogelijkheid zowel parkeren als de tennishal ondergronds op te lossen. Hierdoor kan hier een kwalitatief hoogwaardig en zeer efficiënt sport complex worden gerealiseerd. Hieronder is aangegeven welk programma gerealiseerd kan worden boven en direct naast het A4 tracé. 55

56 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :33 Page 56 RWS zorgt ervoor dat het dak kan steunen op een nok aan de tunnelwand. De gemeente zal het sportcomplex moeten aanleggen. Uitgaande van het plan zoals dit aan RWS is gepresenteerd leidt dit tot de volgende investering: Investering dubbelgrondgebruik sportcomplex miljoen Overkluizing 600 x 24 m Inrichting parkeren onder overkluizing 0,1 Aanleg sportvoorzieningen 8,7 Sloop & nieuwbouw tennishal onder overkluizing 3,7 Verplaatsen tennisvelden 0,6 Toegangswegen 0,6 Onvoorzien inrichting 0.2 Totaal investering 25,1 Rijksbijdrage - 8,5 Saldo (voor de gemeente Schiedam) 16,6 Bovenstaand overzicht heeft het karakter van een raming. De gemeente dient de raming nader uit te werken. Rekenen en tekenen behoren daarbij hand in hand te gaan. Denkbaar is dat er bij de uitwerking keuzes worden gemaakt waardoor de investering lager uitvalt. Zo kan het huidige tenniscomplex ook worden gehandhaafd, zijn er nu vier voetbalvelden in het gebied Midden-Delfland geprojecteerd en hoeft de overkluizing misschien niet 600 m1 lang te worden. Schiedam legt zich nu nog niet vast op een onrendabele investering van 16,6 miljoen. RWS draagt bij aan het dubbele grondgebruik door Schiedam op de landtunnel. De uitvoering hiervan start na oplevering van de landtunnel, op basis van de onderstaande indicatieve planning. Indicatieve fasering e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e Realisatie A4 Planvorming inrichting dek A4 Bestekken overkluizing Realisatie overkluizing Bestekken inrichting dek A4 Realisatie inrichting dek A4 56

57 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :33 Page 57 Geluidsschermen A4 Noord A20 Oost bij Groenoord Zuid Bij Groenoord Zuid worden op basis van akoestisch onderzoek maatregelen genomen om de geluidshinder van de A4 terug te brengen tot de wettelijke normen. Om een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu te creëren bij de her- en doorontwikkeling van Groenoord Zuid, voorziet RWS in een additionele geluidswerende voorziening. Deze voorziening bestaat uit een lichte knik aan de bovenkant over een lengte van 1039 m1. De vorm en uitvoering van deze extra maatregel wordt in het Design & Construct contract van RWS bepaald. De meerkosten voor deze additionele geluidswerende voorziening zijn gebaseerd op de tabel genoemd op blz. 38 van de algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek van RWS d.d A20 nabij Sauna Langs de noordkant van de A20 nabij de sauna voorziet RWS in een geluidsscherm over een lengte van 225 meter. In de nieuwe verkeerssituatie is weliswaar volgens de geluidsnormen een geluidwerende voorziening niet strikt noodzakelijk maar het heeft wel een positieve uitwerking op de kwaliteit van de stad. A4 en A20 langs Harga Langs de oostzijde van de A4 tussen het Kethelplein en de oortjes van Vijfsluizen alsmede aan de zuidzijde van de A20 tussen het Kethelplein en de Poldervaart legt Rijkswaterstaat geluidschermen aan die maximaal 7 meter hoog zijn. Dit legt de basis voor ontwikkeling van het achterliggende Harga-gebied. RWS heeft in het totaal aan geluidsvoorzieningen een investering toegezegd van 5,5 miljoen. Revitaliseren tunnels en fietspaden nabij Margriethal. Naar aanleiding van de schets is een globale raming gemaakt van de kosten. Hierbij is rekening gehouden met de volgende zaken: 1. Het schilderen van de tunnels inclusief een graffitiwerende coating. 2. Verlichting in de tunnels. 3. Opruimen van het terrein inclusief het verwijderen van duikers meter fietspad in rood asfalt 3,5 meter breed m 2 voetpad m 2 groen m 2 water inclusief beschoeiing. 8. Een voet- fietsbrug met een overspanning van 12 meter. RWS heeft de investering van de benodigde 1 miljoen toegezegd. 57

58 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :33 Page 58

59 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :33 Page 59 vervolgproces De resultaten van de onderhandelingen met Rijkswaterstaat dienen op 23 september 2010 door de gemeenteraad van Schiedam te worden geaccordeerd. Dat geldt ook voor de vertaling ervan in de Bestuursovereenkomst IODS, waarvan de ondertekening tussen IODS partijen en de minister van Verkeer en Waterstaat op 24 september is voorzien. Aansluitend hierop zal de gemeente Schiedam de voorbereidingen voor de eigen projectactiviteiten starten. Dat start met een plan van aanpak voor de uitvoering van verschillende deelprojecten die als geheel als een afzonderlijk, herkenbaar programma binnen de gemeentelijke organisatie zal worden ingebed. De consequenties van de sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden als gevolg van de afspraken met de rijksoverheid zullen in kaart worden gebracht. Belangrijke kaderstellende gemeentelijke nota s zijn de Stadsvisie 2030 en bijvoorbeeld de Ontwikkelvisie Harga, Beatrixpark, naar een bruisend stadspark, de Sportnota en het Landschap Ontwikkelingsperspectief Midden-Delfland. Bovendien zal een uitvoeringsovereenkomst met o.a. Rijkswaterstaat worden afgesloten, waarin afspraken worden gemaakt over de logistieke uitvoering, opdat het proces van de gemeente Schiedam zo goed mogelijk is afgestemd op dat van de rijksoverheid. 59

60 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :33 Page 60

61 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :33 Page 61

62 Rijksweg A4 Schiedam:A4 Schiedam :33 Page 62 ALLES ONDER EEN DAK

Alles onder een dak Schiedam. Presentatie: Riek Bakker September 2010

Alles onder een dak Schiedam. Presentatie: Riek Bakker September 2010 Alles onder een dak Schiedam Presentatie: Riek Bakker September 2010 Inhoud presentatie 1. Opdracht 2. Visie op de opdracht 3. Onderhandelingsresultaat 4. Financien 5. Uitwerkingen onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Lage Bergse Bos. Inpassing A13 A16. Lansingerland raadsleden 6 januari 2015

Lage Bergse Bos. Inpassing A13 A16. Lansingerland raadsleden 6 januari 2015 Lage Bergse Bos Inpassing A13 A16 Lansingerland raadsleden 6 januari 2015 Roel Trijbels Lage Bergse Bos in omgeving Context Lage Bergse Bos Onderdeel samenhangende groenstructuur Noordas Onderdeel regiopark

Nadere informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl Mei 2015 Toelichting bij de (concept-)afsprakenkaart van het project A13/A16. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl De vermelde bedragen en het

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

WAAROM SPORTPARK WILLEM-ALEXANDER HET BESTE GEBOUW VAN HET JAAR IS Ambitiekaart park en sportpark Willem-Alexander

WAAROM SPORTPARK WILLEM-ALEXANDER HET BESTE GEBOUW VAN HET JAAR IS Ambitiekaart park en sportpark Willem-Alexander WAAROM SPORTPARK WILLEM-ALEXANDER HET BESTE GEBOUW VAN HET JAAR IS Ambitiekaart park en sportpark Willem-Alexander opdrachtgevers verenigingen In Schiedam heeft een uniek bouwwerk gestalte gekregen: bovenop

Nadere informatie

Afspraken-monitor. Stichting BATAVIER

Afspraken-monitor. Stichting BATAVIER Afspraken-monitor Stichting BATAVIER is klaar, afgehandeld, uitgevoerd is niet (meer) van toepassing is nog niet volledig nagekomen of te controleren is niet nagekomen Bron Afspraak betrokken IODS Convenant

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

Meedenkbijeenkomsten april 2012 DRIE KEUZES Splitsen en Selecteren

Meedenkbijeenkomsten april 2012 DRIE KEUZES Splitsen en Selecteren Meedenkbijeenkomsten april 2012 Op 19, 23 en 24 april hebben er verspreid over het studiegebied van het project Ring Utrecht meedenkbijeenkomsten plaatsgevonden met omwonenden en belanghebbenden. De meedenkbijeenkomsten

Nadere informatie

A4 Delft Schiedam Lezingenmiddag Kivi -Niria Geotechniek / Bouw- en Waterbouw 30 mei 2013 Roeder Sewgobind. Amsterdam.

A4 Delft Schiedam Lezingenmiddag Kivi -Niria Geotechniek / Bouw- en Waterbouw 30 mei 2013 Roeder Sewgobind. Amsterdam. A4 Delft Schiedam Lezingenmiddag Kivi -Niria Geotechniek / Bouw- en Waterbouw 30 mei 2013 Roeder Sewgobind 1 De combinatie: A4all Amsterdam Antwerpen 2 1 A4 Delft - Schiedam 3 Geschiedenis A4 Delft Schiedam

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

A4 Midden Delfland. update en strategie. 27 oktober 2009

A4 Midden Delfland. update en strategie. 27 oktober 2009 A4 Midden Delfland update en strategie 27 oktober 2009 Overzicht presentatie MER-procedure en het IODS, hoever staat het, wat is de planning Waarom heeft de gemeente negatief geadviseerd Gevolgen Crisis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schiedam in beweging

Nieuwsbrief Schiedam in beweging Nieuwsbrief Schiedam in beweging Nummer 14 - maart 2014 Stadsregio vraagt Schiedam om nadere onderbouwing komst Decathlon De komst van sportartikelenwinkel Decathlon naar Schiedam past in de visie van

Nadere informatie

Afrit 38. Maatregel 1.1. Stand van zaken november Dwarsdoorsneden

Afrit 38. Maatregel 1.1. Stand van zaken november Dwarsdoorsneden Maatregel. Afrit De gemeente Overbetuwe past momenteel de vormgeving van afrit aan. Deze aanpassing is afgestemd op de nieuwe situatie van de verbrede A5. In het Tracébesluit is deze nieuwe vormgeving

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper.

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Samenvatting Volgens de laatste plannen van de gemeente Den Haag loopt de boortunnel van de Rotterdamsebaan tot 150 meter van de

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Bergweg-Zuid Lage Bergse Bos Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Inpassingsmogelijkheden Door de bouw van de tunnel op maaiveld ontstaat er in het Lage Bergse Bos een verhoging van ongeveer zeven

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schiedam in beweging

Nieuwsbrief Schiedam in beweging Nieuwsbrief Schiedam in beweging Nummer 21 - april 2016 Bereikbaarheid van het (sport)park per fiets In deze Nieuwsbrief staat de bereikbaarheid centraal van het sportpark op het tunneldak van rijksweg

Nadere informatie

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 PvdA Vlaardingen De PvdA-Vlaardingen was, is en blijft tegen de Blankenburgtunnel. Wij doen er alles aan om de weg zo zorgvuldig mogelijk in het kwetsbare

Nadere informatie

Poldervaart Fietsroute deelgebied 9 en 10

Poldervaart Fietsroute deelgebied 9 en 10 Poldervaart Fietsroute deelgebied 9 en 10 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat te knippen......zo, dat de

Nadere informatie

inpassing A4 in Midden-Delfland

inpassing A4 in Midden-Delfland inpassing A4 in Midden-Delfland 23-06-2006 Schipluiden Delft Vlaardingen Schiedam oost-west lijnen: dragers landschappelijke structuur ontbrekende schakel in A4 noord-zuid lijnen: verbindingen kruithuisweg

Nadere informatie

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16. bouwen aan samenhang

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16. bouwen aan samenhang Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16 bouwen aan samenhang Voorwoord Het nieuwe inpassingsvoorstel Betere bereikbaarheid en minder belasting van de leefomgeving in het noorden van Rotterdam en in delen

Nadere informatie

Groene Verbinding. 12 mei 2016

Groene Verbinding. 12 mei 2016 Groene Verbinding 12 mei 2016 Doel van de Groene Verbinding Verbeteren relatie stad - Amelisweerd Recreatie, ecologie, cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit Rijkswaterstaat 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Groene

Nadere informatie

Informatie toekomstige Blankenburgverbinding. Betere bereikbaarheid regio Rotterdam

Informatie toekomstige Blankenburgverbinding. Betere bereikbaarheid regio Rotterdam Informatie toekomstige Blankenburgverbinding Betere bereikbaarheid regio Rotterdam Betere bereikbaarheid regio Rotterdam In het najaar van 2015 heeft minister Melanie Schultz van Haegen het ontwerptracébesluit

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

J3' 2 4 AUG. X!: Centrum Publieksparticipatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag. cluster Ruimtelijke Ontwikkeling contactpersoon Rik Thorborg

J3' 2 4 AUG. X!: Centrum Publieksparticipatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag. cluster Ruimtelijke Ontwikkeling contactpersoon Rik Thorborg gemeente Haarlemmermeer Centrum Publieksparticipatie Postbus 30316 2500 GH Den Haag Bezoekadres: Raadhuisplein i Hwlddorp Telefoon 0900 1652 Telefax 023 563 95 50 cluster Ruimtelijke Ontwikkeling contactpersoon

Nadere informatie

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16 6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED RUIMTELIJKE BESCHRIJVING INPASSING Het deelgebied Stedelijk gebied loopt vanaf de tunneltoerit bij de Rotte tot aan de bestaande A16. Het bevat de volgende trajecten:

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Park A4. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg.

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Park A4. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg. gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Reactienota Voorontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Harga-Midden. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg.

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Harga-Midden. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg. gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Reactienota Voorontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

ALLES ONDER EEN DAK nadere uitwerking oktober 2010-juni 2011

ALLES ONDER EEN DAK nadere uitwerking oktober 2010-juni 2011 ALLES ONDER EEN DAK nadere uitwerking oktober 2010-juni 2011 9 juni 2011 2 Voorwoord Op 23 september 2010 stemde de gemeenteraad van Schiedam in met het bereikte onderhandelingsresultaat over de inpassing

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Ligging van Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en Holkerveen Hoevelaken en Holkerveen

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Afrit 38 Maatregel 1.1

Afrit 38 Maatregel 1.1 Afrit 38 Maatregel 1.1 Maatregel 1.1 Uitwerking De gemeente Overbetuwe heeft een ontwerp voor de nieuwe situatie uitgewerkt. Na afstemming heeft Rijkswaterstaat dit ontwerp goedgekeurd. De realisatie vindt

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Project Zuidasdok. Steven Delfgaauw en Ivo Visser. 28 april 2015 KIVI-TTOW

Project Zuidasdok. Steven Delfgaauw en Ivo Visser. 28 april 2015 KIVI-TTOW Project Zuidasdok Steven Delfgaauw en Ivo Visser 28 april 2015 KIVI-TTOW 1 Inhoud Zuidas en Zuidasdok Stand van zaken Uitdagingen Vragen uit de zaal 2 3 Zuidas Amsterdam Nieuw gemengd stedelijk gebied

Nadere informatie

Geacht College en geachte gemeenteraadsleden C/A4 MD/ september 2010 van de gemeente Schiedam

Geacht College en geachte gemeenteraadsleden C/A4 MD/ september 2010 van de gemeente Schiedam Geacht College en geachte gemeenteraadsleden C/A4 MD/7021 20 september 2010 van de gemeente Schiedam raadsvergadering Schiedam 23 september 2010 Minister Eurlings: mijn landtunnel A4 MD wordt gewoon aangelegd

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013 Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 252 4365 X X X z Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Retouradres: Postbus 74019, 1070 BAAmsterdam College van B & W Stadhuis, Amstel 1 Postbus 202 1000

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken

AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken 1/28 DE ONDERGETEKENDEN 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als bestuursorgaan

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Inforaad, 1 oktober 2015 Regiovoorstel inpassing A15/A12 zorg doortrekking A15: - impact op leefomgeving regio heeft aandacht gevraagd voor inpassing - opdracht

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder.

Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder. Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder. Over de Munnikenpolder bestaan de nodige afspraken c.q. ligt beleid vast, waarmee

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postadres: Postbus 2301 8901. 1H Leeuwarden Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directeur Generaal De heer J.H. Dronkers Bezoekadres: Zuidersingel

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening Conceptbrief Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Provincie Noord-Brabant t.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC DEN BOSCH gemeente Eindhoven Ruimtelijke Expertise, Ruimtelijke Expertise

Nadere informatie

De nieuwsbrief Park A4 en ontwikkellocaties. www.schiedam.nl/a4 nr. 4, februari 2012 HEEL SCHIEDAM KAN WEER VOORUIT, DANKZIJ DE A4!

De nieuwsbrief Park A4 en ontwikkellocaties. www.schiedam.nl/a4 nr. 4, februari 2012 HEEL SCHIEDAM KAN WEER VOORUIT, DANKZIJ DE A4! Nieuwsbrief Park A4 en ontwikkellocaties www.schiedam.nl/a4 nr. 4, februari 2012 De nieuwsbrief Park A4 en ontwikkellocaties informeert u over de inpassing van de A4 in Schiedam. Ook leest u hierin over

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

N35 i.r.t. Haarle. 24 november 2015 Wethouder Beintema

N35 i.r.t. Haarle. 24 november 2015 Wethouder Beintema N35 i.r.t. Haarle 24 november 2015 Wethouder Beintema Inhoud Proces tot op heden Financiën Bestuursovereenkomst Onderzochte varianten Gekozen variant Vervolgtraject Organisatie Communicatie en participatie

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar B. Mulder Tel.nr. (0318) 680 606 Verzameling Raadsstukken registratienummer Afdeling datum: 2012/61 711011 VP 29 mei 2012 Cie.

Nadere informatie

Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst

Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst Akoestische randvoorwaarden (memo) Datum 6 september 2004 OBV072/Bxt/0727 Kenmerk Eerste versie 1

Nadere informatie

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg Een beschrijving van de problemen en de mogelijke oplossingen 28 maart 2006 abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt

Nadere informatie

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) opzet presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Zuidas 2. ZuidasDok t.b.v.

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina Pagina Presentatie Zuidasdok Resultaat gunning Zuidasdok Opzet presentatie Aanleiding Aanbesteding Zuidasdok op hoofdlijnen Eindbeeld Bouwmethode, -fasering en planning Vragen Presentatie gunning Zuidasdok

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Onderstaand een aantal schriftelijke vragen aangaande de verkeerskundige uitwerking Hart voor Hillegom. Vraag: Hart voor Hillegom verkeerskundige uitwerking

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 29 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.06.01313 Onderwerp Trechteringsbesluit 1 e fase MER

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Herinrichting De Zaag

Herinrichting De Zaag Herinrichting De Zaag Recreatieve voorzieningen Een project van: het Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat en gemeente Krimpenerwaard Met medewerking van: Provincie Zuid-Holland (URG) Herinrichting

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Van : Ton Venhoeven, Niek Verdonk, Theo Hoek - Kwaliteitsteam ZRG Lynke Koopal Secretaris Kwaliteitsteam ZRG

Van : Ton Venhoeven, Niek Verdonk, Theo Hoek - Kwaliteitsteam ZRG Lynke Koopal Secretaris Kwaliteitsteam ZRG NOTITIE Aan : Stuurgroep VVA Zuidelijke Ring Groningen Van : Ton Venhoeven, Niek Verdonk, Theo Hoek - Kwaliteitsteam ZRG Lynke Koopal Secretaris Kwaliteitsteam ZRG Datum : 18-06-2009 Onderwerp Advies kwaliteitsteam

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Inpassing Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Blankenburgtunnel

Inpassing Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Blankenburgtunnel Inpassing Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Blankenburgtunnel Vooruit lopend op de Regionale inpassingsvisie NWO Blankenburgtunnel wil de ChristenUnie/SGP fractie uit Vlaardingen u heel graag uw

Nadere informatie

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk Opdrachtgever Universiteit Utrecht Directie Vastgoed en Campus Auteur Overtoom 197 1054 ht Amsterdam telefoon

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Saldo Nul, Geluid. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Saldo Nul, Geluid. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Saldo Nul, Geluid Februari 2015 TOELICHTING SALDO NUL, GELUID Ambitie Saldo Nul Omwonenden van het beoogde tracé A13/A16 hebben destijds aangegeven dat ze de nieuwe weg niet

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland. 15 november 2014

Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland. 15 november 2014 Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland 15 november 2014 Achtergrond Coalitieakkoord keuze Zoeken naar Balans F met ligging aan noordzijde gasverdeelstation. In juni

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS)

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Vergewisplicht: vormvrije m.e.r.-beoordeling Decathlon op de Harga Noord

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1510 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht RWS BEDRIJFSVERTROUWELUK - Rijkswaterstaat Midden- Nederland Netwerkontwikkeling Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 29 296 Tunnelveiligheid Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie