Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs"

Transcriptie

1 1 Jaarverslag 2011

2 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig concept 9 Zorg voor personeel 12 Huisvesting 13 Buitenschoolse opvang Kwaliteit 18 GMR 19 Sociaal jaarverslag Financieel beleid Jaarverslagen van de scholen 25 CBS Boterdorp 26 CBS de Regenboog 27 CBS de Acker 28 CBS Prins Maurits 30 CBS Prins Willem Alexander 31 CBS Prinses Máxima 32 CBS de Wiekslag 33 CBS de Poort 29 CBS Prins Johan Friso 34 Externe contacten Algemene gegevens 36 Colofon 2 Jaarverslag 2011

3 Ik wens je toe, dat je onbevooroordeeld kijkt naar een kind, het ziet staan zoals het is. Ik wens je toe, dat je een kind tegemoet treedt met open vizier, dat zijn onbevangenheid je hart aanraakt. Ik wens je toe, dat elk kind het kind in jou naar boven brengt dat je lief hebt en soms ook terecht wijst. Ik wens je toe, dat je een ijkpunt bent een veilige basis, waar kinderen zich kunnen hechten en warmen. Maar vooral een open blik wens ik je toe, kindgericht. Adriaan van Zanten tijdens een voorleesontbijt Leerkrachten hebben de schitterende taak kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling. Binnen Spectrum wordt daar iedere dag door bijna tweehonderd medewerkers hard aan gewerkt. We doen dat vanuit de christelijke traditie met de bijbel als uitgangspunt. Het is de inspiratiebron voor ons leven en werk. Onze dank gaat daarom uit naar al die mensen die met overtuiging en volle inzet van kennis en vaardigheden zich inzetten voor de kinderen op de Spectrumscholen. In dit bestuursverslag leggen we verantwoording af over de doelen die we ons binnen Spectrum hebben gesteld. Waarin zijn we geslaagd? Wat lukte er niet en waarom zat het tegen? Welke doelen hanteren we voor 2012 en welke risico s komen we onderweg tegen? Als we deze vragen op een boeiende wijze kunnen beantwoorden, zijn we geslaagd in onze opzet. Behalve het jaarverslag van het bestuur van Spectrum willen we die van de scholen niet onvermeld laten. Op school en uiteindelijk in de klas bij de kinderen vindt het echte werk plaats. De successen die daar worden behaald willen we graag met u delen. Ook als het even minder gaat willen we daarover eerlijk zijn. Heeft u opmerkingen na het lezen van dit jaarverslag, laat het ons weten! 3 Jaarverslag 2011 Voorzitter College van Bestuur

4 Wat willen we bieden? Al meer dan honderd jaar wordt in de drie dorpen binnen Lansingerland Protestants Christelijk Basisonderwijs aangeboden voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Het onderwijs werd georganiseerd vanuit drie verschillende verenigingen. Sinds 2011 zijn de krachten gebundeld binnen één stichting. Het vorige strategische beleidsplan van Spectrum was gericht op een verdere professionalisering van de organisatie. Een gevolg daarvan is dat de rechtsvorm in 2011 is omgezet van een vereniging naar een stichting. Het toezicht is neergelegd bij de Raad van Toezicht en het bestuur is in handen gekomen van een eenhoofdig College van Bestuur. De scheiding tussen bestuur en toezicht als wettelijke verplichting is daarmee een feit. Een nieuwe stichting met oude wortels, in de negentiende eeuw heeft men gevochten voor de gelijkschakeling van het bijzonder onderwijs. Nog steeds is het Nederlandse onderwijsbestel uniek in de wereld. Spectrum wil zich in de eenentwintigste eeuw blijven inzetten voor de waarden van het Protestants Christelijk onderwijs. Als je weet waar je vandaan komt, helpt dat om richting te geven aan de toekomst. Na de fusie van 1 januari 2011 hebben we met ouders, personeel, bestuur en raad van toezicht nagedacht over de visie van waaruit we willen werken. Het is als volgt geformuleerd: Wij ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol omdat ze unieke schepselen van God zijn. In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar, het zijn van een voorbeeld, in verhalen en in vieringen. In het onderwijs staan daarom waarden centraal als verantwoordelijkheid, openheid, gerechtigheid, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap. Zo zullen we ieder kind uitdagen zich persoonlijk te ontwikkelen en tegelijkertijd aandacht te houden voor het samen. School en ouders zijn partners en kunnen elkaar bij dit alles aanvullen en versterken. We vinden de betrokkenheid van ouders dan ook erg belangrijk. Elke school heeft haar eigen karakter, maakt binnen de kaders haar eigen keuzes en we spreken daarom van een 'school-brede identiteit'. 'Identiteit' is meer dan het levensbeschouwelijk deel alleen. Vanuit deze visie hebben we een gezamenlijke opdracht geformuleerd die we op de scholen in de praktijk brengen. We hebben het als volgt omschreven: Spectrum wil kinderen op de scholen vanuit de christelijke inspiratie, en met respect voor het unieke van ieder kind, uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te werken en samen te leven. Op onze scholen is aandacht voor elkaar en worden onze medewerkers uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit. Onze missie is daarom: Vanuit deze opdracht zijn concrete doelstellingen geformuleerd die we in vier jaar willen realiseren. We noemen ze op het gebied van identiteit, organisatie, onderwijs, personeel, huisvesting, financiën en kwaliteit. Behalve de doelstellingen beschrijven we de voortgang in 2011 en de plannen voor Als er risico s zijn, worden die ook genoemd. 4 Jaarverslag 2011

5 In de maatschappij wordt het geloof steeds meer naar de achtergrond gedrongen. In de politiek wordt nog geen twintig procent van de Kamerzetels ingevuld door Christelijke partijen. Het lijkt alsof geloof daarmee verdrongen wordt naar iets dat speelt binnen de huiskamer. Toch ligt juist hier de uitdaging voor de komende jaren. De mens is van nature een religieus wezen en bij de opvoeding van jonge kinderen wil het Protestants Christelijk onderwijs ouders behulpzaam zijn. Waar ouders worstelen met vragen, kan het onderwijs antwoorden bieden. Spectrum wil de samenhang tussen geloof, opvoeding en onderwijs bevorderen. In 2011 heeft een herijking plaatsgevonden voor wat betreft de kaders op het gebied van de Protestants Christelijke identiteit. Voor personeel is dit het vertrekpunt. De notitie waarin deze kaders zijn vastgelegd wordt gebruikt als basis voor een gesprek met nieuwe personeelsleden. In 2011 is ook een workshop ontwikkeld voor de teams om in gesprek te gaan over de notitie. Behalve de identiteit van Spectrum heeft ook de school zijn eigen identiteit. In 2012 of 2013 zullen de teams dit oppakken en verder uitwerken. Hoe ze dit willen uitwerken voor de kinderen is de centrale vraag die beantwoord moet worden. Voor de ouders zal in 2012 een enquête ontwikkeld worden over de beleefde identiteit en de gewenste identiteit. De uitkomsten van de workshops en die van de enquêtes moeten in 2014 stof opleveren op grond waarvan we kunnen bepalen hoe we in een nieuwe planperiode omgaan met onze identiteit. Risico s op het gebied van identiteit zijn er genoeg. In de media wordt religie vaak gebruikt als mikpunt van spot. De aandacht gaat uit naar extreme vormen die men vervolgens veralgemeniseert. Ook in de politiek is het steeds minder vanzelfsprekend, dat het onderwijs verzuild moet worden aangeboden. Zelf in gesprek blijven over je identiteit, de voordelen laten zien en vooral eerlijk zijn vergroot de kans om te overleven. We gaan die uitdaging graag aan binnen Spectrum en zoeken daarbij de samenwerking met andere besturen met een bijzondere signatuur. Voor Spectrum is 2011 een spannend jaar. In het kader van de nieuwe wet Goed onderwijs, goed Nieuw: Spectrum Advies Raad bestuur is bewust gekozen voor de stichtingsvorm met daarbij een scheiding tussen besturen en toezicht houden. Voor het eerst wordt gewerkt met een Raad van Toezicht en een eenhoofdig College van Bestuur. In het voorjaar heeft de Raad een toezichtkader ontwikkeld en vastgesteld. De doelen die bereikt moeten worden zijn helder omschreven evenals de informatiestroom die daaraan ten grondslag ligt. Het College van Bestuur heeft in samenwerking met ouders en personeel een strategisch beleidsplan ontworpen en vastgesteld voor heel Spectrum, hetgeen vertaald is in schoolplannen voor de afzonderlijke scholen. De plannen bestrijken de periode augustus 2011 juli stond duidelijk in het teken van de planfase. Uitgangspunt bij dit alles is, dat de scholen zelfstandige onderwijskundige eenheden zijn die door een directeur worden geleid. Dat de verantwoordelijkheden in de organisatie worden gelegd waar ze horen: zo laag mogelijk. Het bestuur streeft een organisatie na, waar professionals met genoegen werken. Een organisatie die het beste in de mensen naar boven haalt en waar de menselijke maat heerst. Nieuw binnen Spectrum is de opzet van een Spectrum Advies Raad (SAR). Met het afstoten van de ledenraad als onderdeel van de verenigingsstructuur is besloten te gaan werken met een brede adviesraad. Via de nieuwsbrieven van de scholen zullen ouders tweemaal per jaar worden uitgenodigd zitting te nemen in deze SAR. De raad buigt zich over vraagstukken betreffende identiteit en strategie en brengt advies uit aan het College van Bestuur. 5 Jaarverslag 2011

6 Nieuw samenwerkingsverband Behalve de Spectrum Advies Raad is ook nieuw het samenwerkingsverband waartoe Spectrum per 1 augustus 2013 gaat behoren. Het huidige Protestants Christelijke samenwerkingsverband Zoetermeer en omstreken stopt en gaat over in een interzuilair verband in de plaatsen Schipluiden, Den Hoorn, Delft, Pijnacker/Nootdorp en Lansingerland. Van 7000 leerlingen uit vier schoolbesturen en 27 scholen gaat het nieuwe verband over in een verband met leerlingen, 22 schoolbesturen en 84 scholen. Plannen, handelen, evalueren en opnieuw je plannen bijstellen als dat nodig blijkt te zijn. In 2012 zijn we volop bezig met de uitvoering van de opgestelde plannen. Werkt het toezichtkader? Zijn de doelen uit het strategisch beleidsplan haalbaar en realistisch en geldt dat ook voor de schoolplannen? Vanuit de gebundelde informatie op bestuursniveau naar de RvT en vanuit de scholen naar het CvB zal in 2012 een nieuwe werkelijkheid worden gecreëerd. We zien er naar uit. Het nieuwe samenwerkingsverband moet 1 november 2012 bestuurlijk zijn opgericht. Daarna krijgt het een half jaar de tijd een nieuw zorgplan te ontwikkelen. Dat zorgplan heet voortaan ondersteuningsplan. In een ingewikkelde organisatie als die van een scholenstichting kan veel fout gaan. We controleren daarom waar dat nodig is. Behalve controleren, schenken we ook veel vertrouwen aan de professionals binnen Spectrum. Vertrouwen is belangrijker dan controleren. Wie vertrouwen geeft, schept een klimaat. Een klimaat waarbinnen ook fouten gemaakt mogen worden. Verantwoording afleggen (controle dus) zal altijd leiden tot verhoging van de kwaliteit en daar gaat het om. Het gaat hierbij dus om geaccepteerde risico s. Voor het nieuwe samenwerkingsverband zijn de risico s legio. De grootste is misschien wel, dat het een log bureaucratisch apparaat wordt en daar is geen kind bij gebaat. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en leren op de scholen. Spectrum richt zich op een opbrengstgerichte cultuur op de scholen en heeft in 2011 besloten handelingsgericht werken als vertrekpunt voor het onderwijskundig handelen in te voeren. Dit besluit is genomen met de schoolbesturen die deel uitmaken van het huidige samenwerkingsverband. Naast handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken besteden de scholen veel aandacht aan het project excellentie in het basisonderwijs. Als project gaat het schooljaar zijn laatste projectjaar in, maar natuurlijk moet ook dit onderdeel worden van de cultuur waarin op adequate wijze wordt omgegaan met hoogpresterende kinderen. Dit alles moet de invoering van de wetgeving betreffende Passend Onderwijs mogelijk maken. Aan de hand van een aantal belangrijke doelstellingen, verwoord in het strategisch beleidsplan, volgt hieronder een verantwoording. Veelzijdig onderwijs In ons onderwijs streven wij maatwerk na. Naast kinderen met extra zorg zijn de scholen ook in staat om hoogbegaafde kinderen te voorzien in hun speciale onderwijsbehoefte. In 2009 zijn de toenmalige scholen van Spectrum gezamenlijk in het project excellentie in het basisonderwijs gestapt. Na twee jaar zijn de scholen goed in staat om te signaleren en diagnosticeren wanneer we spreken over hoogbegaafdheid bij kinderen. Er wordt gewerkt met een instrument dat zowel ouders als leerkrachten helpt om te bepalen waar we het over hebben. De scholen hebben vervolgens stappen gezet om een leerlijn te ontwikkelen voor kinderen die uitblinken. Het basisprogramma is ook voor de hoogbegaafden van groot belang, ze moeten alle leerstofonderdelen gewoon doorlopen, maar krijgen soms een compact programma, omdat hun tempo vaak hoger ligt. 6 Jaarverslag 2011

7 Het klassenmanagement van de leerkracht moet van een hoog niveau zijn om met al deze verschillen te kunnen omgaan. In het laatste projectjaar wordt hier veel aandacht aan besteed. Het mag niet blijven bij een project, het moet een duurzame ontwikkeling worden waar kinderen binnen Spectrum tot in lengte van dagen profijt van ondervinden. Dit is een van onderdelen die ons onderwijs inspirerend maken. Naast de subsidie van van het rijk heeft Spectrum hier eenzelfde bedrag voor uitgetrokken om in drie jaar tijd van dit project een cultuuronderdeel te maken op de scholen. In de zomer van 2012 worden de leerkrachten binnen Spectrum geënquêteerd. Een onafhankelijk instituut verricht onderzoek in hoeverre de kennis en vaardigheden van de medewerkers zijn toegenomen in dit traject. Opbrengstgericht werken Evenals excellentie is ook opbrengstgericht werken een project waar de scholen inmiddels twee jaar mee bezig zijn. Van een project met een einddatum moet ook dit uiteindelijk een gewoonte worden voor het verdere schoolleven. Het klinkt zo logisch om voordat je start, eerst je uitgangspunten te bepalen en van daaruit te kijken wat je doelen zijn voor de periode die komt. Zijn deze scherp in beeld gebracht, dan ga je aan de slag en na verloop van tijd wordt gekeken hoever je bent gekomen. Of je nu leerling bent of lid van de Raad van Toezicht, deze manier moet ons uiteindelijk allemaal passen. Meten is weten is van essentieel belang, maar tevens geldt de oproep hier grenzen aan te stellen. Toets niet meer dan strikt noodzakelijk is. Controle is goed, vertrouwen een voorwaarde! Met de Raad van Toezicht is in 2011 een toetsingskader vastgesteld. In realistische doelen wordt een toekomstperspectief geschetst voor de scholen en daarmee tevens voor de leerlingen. De lezer krijgt een scherp beeld wat binnen Spectrum verstaan wordt onder goed en modern onderwijs. In het kader wordt ook aangegeven via welke informatiestroom dit alles tot uiting komt. Op die manier kan worden vastgesteld of Spectrum op koers zit. De scholen hebben het op deze wijze beschreven in de schoolplannen die in 2011 voor de komende vier jaar zijn ontwikkeld. De leerkrachten werken op deze manier met hun leer- en ontwikkellijnen voor de kinderen. Vanuit groepsoverzichten met observatiegegevens en leerresultaten worden nieuwe doelen voor de toekomst beschreven. Steeds meer wordt dit in groepsplannen inzichtelijk gemaakt waarna men vervolgens aan de slag gaat tot er weer gemeten gaat worden. Aan deze cyclus wordt nog steeds hard gewerkt. De scholen werken aan een datamuur met resultaten op het gebied van taal, lezen en rekenen. Twee keer per jaar wordt die uiteindelijk ververst. Doel van dit alles is dat scholen van elkaar kunnen leren. Zorgstructuur Iedere school heeft in het kader van Passend Onderwijs een eigen zorgstructuur ontwikkeld, gebaseerd op een eigen zorgprofiel. Het samenwerkingsverband voor de Protestants Christelijke basisscholen in Zoetermeer en omstreken (34-02) heeft de afgelopen jaren veel ondersteuning geboden aan de scholen van Spectrum. Ieder jaar werd een bovenschools zorgplan ontwikkeld waar de scholen hun voordeel mee konden doen. Er werden steeds nieuwe dingen ontwikkeld en één van de belangrijkste was het dyslexieprotocol voor de kinderen in de onderbouw. Een goede signalering van ontwikkelingen bij het leesproces moet voorkomen dat er stagnatie optreedt. Snelle hulp op het juiste niveau houdt kinderen in beweging. Goed kunnen lezen bepaalt je succes in het onderwijs! In 2011 is binnen het samenwerkingsverband vastgesteld dat alle scholen baat hebben bij het verder ontwikkelen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Op die manier kan het onderwijs op de scholen zo goed als mogelijk aansluiten bij de behoeften van de kinderen. Het opbrengstgericht werken loopt al enige tijd. Het handelingsgericht werken is op onderdelen op sommige scholen al van start gegaan. De komende twee jaar moet hier meer structuur in komen. Landelijk wordt het handelingsgericht en opbrengstgericht werken gezien als de basis voor Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft om die reden voor 2012 en 2013 ruim drie ton beschikbaar gesteld voor het verder professionaliseren van de directeuren, intern begeleiders en leerkrachten. Voldoende kennis en de juiste vaardigheden zijn voorwaardelijk voor het laten slagen en goed in de praktijk brengen van deze ontwikkelingen. Het gaat hierbij om de laatste beleidsontwikkelingen van dit samenwerkingsverband. Tot 1 augustus 2013 zal iedere school planmatig werken aan de realisering van de gestelde doelen. Bij het ontwikkelen van een nieuw kader voor het nieuwe samenwerkingsverband zullen we ons hard maken om de verworvenheden uit het oude verband als vertrekpunt te maken voor het nieuwe. De scholen van Spectrum en die van Octant (Prot. Chr. BaO te Pijnacker/ Nootdorp) gaan mee naar het nieuwe verband, ze maken daar echter maar een vijfde uit van het totaal aantal leerlingen van bijna Jaarverslag 2011

8 Modern onderwijs In ons onderwijs wordt gebruik gemaakt van moderne methodes en nieuwe digitale hulpmiddelen. Scholen maken gebruik van methodes die voldoen aan de kerndoelen zoals deze zijn opgesteld voor het Nederlandse basisonderwijs. Volgen de leerkrachten deze leerlijnen en stemmen ze de doelen die ze met de kinderen willen bereiken hierop af dan mag je er vanuit gaan dat de kinderen goed toegerust zijn als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. De kans op succes is dan groot. Behalve kennis gaat het ook om vaardigheden. Sociaal-emotionele vaardigheden, geloofsvaardigheden, alles wat je nodig hebt om zelfstandig door het leven te gaan. Bij het bereiken van deze doelen maken we binnen Spectrum graag gebruik van digitale hulpmiddelen. Computers, laptops, digitale schoolborden, touchscreens voor kleuters en dat alles met behulp van software die het onderwijs makkelijker, maar ook doeltreffender maken. Doeltreffender voor kinderen betekent echter ook dat de personeelsleden steeds vaardiger moeten worden om met deze hulpmiddelen te kunnen en willen werken. In 2011 hebben de ICT-ers van de Spectrumscholen een bovenschoolse ICT-lijn ontworpen waar scholen hun voordeel mee kunnen doen. Per groep is beschreven wat kinderen moeten beheersen op kennis- en vaardigheidsniveau. Tevens is beschreven wat dat voor de leerkracht betekent. Voor wie zich niet vaardig genoeg acht, zijn er nascholingscursussen die gegeven worden door de ICT-coördinatoren binnen Spectrum. Op deze manier is duidelijk omschreven wat we verstaan onder modern onderwijs, hoe we digitale hulpmiddelen inzetten en wat dat vraagt van de onderwijsgevenden. Onderwijskundig concept Scholen die een breder onderwijskundig concept willen, worden daartoe gestimuleerd. Het is een van de doelen uit het strategisch beleidsplan. De Spectrumscholen zijn traditionele basisscholen met een leerstofjaarklassensysteem. Eén school had tot 2011 een concept dat het leerstofjaarklassensysteem doorbrak. Het was CBS Prins Maurits te Berkel en Rodenrijs, zij hanteerden het fasensysteem, waarbij de kinderen in de groepen 1 t/m 4 per half jaar konden doorschuiven in plaats van één keer per jaar met de zomervakantie. De voordelen van het systeem hebben het helaas moeten afleggen tegen de nadelen. Organisatorisch werd het steeds ingewikkelder, omdat de school vanwege de grootte werkt met allemaal combinatiegroepen. Uiteindelijk is er met ouders een bewuste keuze gemaakt om het fasenonderwijs los te laten. De school hanteert nu voor alle groepen het leerstofjaarklassensysteem. Een keuze voor Dalton-, Jenaplan- of Montessorionderwijs zit er voorlopig niet in voor onze scholen. Toch werken de kinderen ook intensief met week- en dagtaken, staan op veel scholen de vieringen centraal en wordt wel degelijk gebruik gemaakt van materialen uit het Montessorionderwijs. De scheidingen zijn niet meer zo scherp als vroeger. Wat werkt, neemt men van elkaar over. Scholen die moeten concurreren met andere scholen in de wijk, profileren zich vaak op andere punten. Zo hebben we inmiddels een aantal scholen die Engels geven in de groepen 1 t/m 8 en hebben we een school die zich profileert met techniek in de groepen 1 t/m 8 en zelfs samenwerkt met het Technasium van scholengemeenschap Melanchthon te Bergschenhoek. Deze ontwikkelingen stimuleren we graag binnen Spectrum. Het doet recht aan de veelkleurigheid van het onderwijs op de scholen. Excellentie in het basisonderwijs, opbrengstgericht onderwijs en handelingsgericht werken zijn de thema s die centraal staan. De eerste twee ontwikkelingen moeten vooral duurzaam gemaakt worden, de laatste als ontwikkeling die inhoudelijk handen en voeten moet krijgen. De schoolontwikkeling en daarbij behorende professionalisering zullen in zowel 2012 als 2013 in dat teken staan. Op het gebied van ICT is de verdere digitalisering van het leerlingvolgsysteem een onderwerp die veel aandacht zal krijgen. Leerkrachten moeten met zo min mogelijk inzet kunnen werken met digitale groepsoverzichten. Vaardigheidstraining voor het personeel speelt een belangrijke rol. Dit geldt voor alle medewerkers van alle scholen van Spectrum. 8 Jaarverslag 2011

9 In het basisonderwijs voelt men de spanning van de maatschappij die steeds hogere opbrengsten eist. De inspectie wordt in deze gezien als representant van die maatschappij. De lat gaat steeds hoger, prestaties die vijf jaar geleden zouden leiden tot voldoendes kunnen nu onvoldoendes genereren. Kleuters moeten al presteren en als het niet binnen de gestelde tijd is van twee jaar dan leidt een verlengde kleuterperiode al tot een minnetje. De motivatie om opbrengstgericht werken binnen de scholen gestalte te geven is aanwezig. Op het moment dat dit ingezet wordt om de kwaliteit van de lessen en daarmee het onderwijs te verbeteren zal het positief werken. Wordt het gebruikt als controlemiddel dan gaan we naar een afrekencultuur binnen het onderwijs. Het vertrouwen zal slinken en we schieten onze doelen met grote snelheid voorbij. Hoge opbrengsten zijn dus goed, maar kinderen zijn veel meer dan taal-, lees- of rekenmachines, het zijn jonge mensen en die moeten zich breed, heel breed ontwikkelen. Het bestuursverslag begint niet voor niets met wensen uitgesproken naar de man of vrouw voor de klas. Je ziet het niet terug op de balans verderop in dit jaarverslag, maar het grootste kapitaal binnen Spectrum wordt gevormd door de medewerkers binnen de scholen. Deskundigheidbevordering Zorg voor personeel = zorg voor kwaliteit Bij het werven van personeel zoeken we daarom gepassioneerde mensen, optimisten die er voor uit durven te komen dat ze vanuit de bijbel een boodschap hebben van hoop. Dat ze geloven in de kracht van kinderen en daar voortdurend aan willen werken. Wie eenmaal werkt binnen Spectrum zal steeds gestimuleerd worden zich verder te blijven ontwikkelen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten leiden immers tot verbeterde lesmethodes en ook op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling bij kinderen moeten we alle zeilen bijzetten om er harmonische mensen van te maken. Is alles dan maakbaar? Absoluut niet, maar deskundige medewerkers die in staat zijn hun kennis om te zetten in vaardigheden maken wel het verschil. Onderzoek heeft inmiddels ondubbelzinnig aangetoond dat de kwaliteit van het onderwijs bepaald wordt door de man of vrouw voor de klas en de directeur die hier leiding aan geeft. Zorg voor personeel is dus zorg voor kwaliteit. Investeren in personeel is daarmee investeren in onderwijs. In dit hoofdstuk leggen we verantwoording af over de gemaakte beleidskeuzes op het gebied van personeel. Medewerkers worden geacht 10% van hun tijd te besteden aan professionalisering. 5% mag worden ingevuld door de werkgever en 5% vult de werknemer zelf in. Vanuit Spectrum zetten we in op kenniskringen, nascholing en studiebijeenkomsten in teamverband. Hierbij kan concreet gedacht worden aan de volgende acties: kenniskringen voor: nascholing: studiebijeenkomsten op teamniveau: * leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 * ICT-coördinatoren * Intern begeleiders * leden van het middenmanagement * preventiemedewerkers * stagebegeleiders in het kader van opleiden in de school * startende leerkrachten * onderwijsinhoudelijke cursussen * cursussen met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling (RET/gesprekstechnieken) * workshops om de ICT-vaardigheden te trainen * individueel gericht buiten het aanbod van Spectrum om (SEN, IB/RT, Schoolleider, etc.) * iedere school voert zijn eigen onderwijskundig beleid met de daarbij behorende ontwikkeling. Onderwerpen die in 2011 op verschillende scholen aan bod zijn geweest zijn: analyseren van toetsgegevens, ESIS-B (leerlingvolgsysteem), beelddenken, teamprofessionalisering en handelingsgericht werken. 9 Jaarverslag 2011

10 Levensfasebewust personeelsbeleid 18 maart 2011 zijn alle medewerkers van Spectrum van 56 jaar en ouder uitgenodigd om een dag lang na te denken over seniorenbeleid. 10 jaar geleden stopte de gemiddelde medewerker op 61 jarige leeftijd met werken, over 10 jaar zal die leeftijd opgetrokken zijn naar 66 jaar en uiteindelijk zal 67 en misschien wel 68 jaar de leeftijd worden waarop je geacht wordt het onderwijs te verlaten. Hoe houden we het leuk voor de leerkracht die gemiddeld op 22 jarige leeftijd start met werken? Dit was één van de centrale vragen die deze dag op de agenda stond. Intensief is gesproken over de mooie kanten van het vak van onderwijsgevende, maar duidelijk was ook dat er energievreters zijn. Dat veel vergaderen en veel administratie niet tot de meest inspirerende zaken behoren, zal menigeen niet verbazen. Leidinggevenden en zorgcoördinatoren worden opgeroepen de grenzen op deze punten goed in de gaten te houden voor hun medewerkers en daarbij ook zichzelf. Op de vraag of er regels moeten komen om oudere medewerkers te beschermen, kwam een ontkennend antwoord. De oplossing wordt veel meer gezocht in maatwerk. Waar de ene medewerker het nog prettig vindt een groep te begeleiden naar de gymles, zou een ander dat liever willen ruilen voor een ander vak met een medewerker die daar compassie mee heeft. Directeuren worden vooral opgeroepen goed te luisteren naar de wensen van mensen en te kijken of hier praktische oplossingen bij gevonden kunnen worden binnen het team. Duidelijk is dat de totale hoeveelheid werk binnen een school op een eerlijke manier verdeeld zal moeten worden, rekening houdend met de kennis en ervaring van de mensen en leeftijdsfase waarin deze zich bevindt. In % LB-functie Leerkrachten van LA naar LB Het beleid om leerkrachten vanuit een LA-functie (max 3230 pm) te benoemen in een LBfunctie (max 3570 pm) is in 2011 verfijnd. De regeling is onderdeel geworden van het personeelsbeleidsplan en wie zich aanvullend schoolt in taal, rekenen, zorg of gedrag en daar op schoolniveau iets mee doet in het kader van de ontwikkeling van de school, kan solliciteren. In 2011 zijn er opnieuw vier leerkrachten benoemd in een LB-functie. De huidige percentages worden later in het verslag genoemd. Doel is in 2014 ruim veertig procent van de leerkrachten in een LB-functie te hebben benoemd. Arbo- en verzuimbeleid Er is Spectrum veel aan gelegen dat de personeelsleden hun werkzaamheden in goede gezondheid kunnen verrichten. Dit betekent, dat er veel aandacht is voor de medewerkers die met ziekteverlof zijn. Maar door een goede gesprekcyclus in stand te houden, blijven we ook in gesprek met de gezonde medewerkers. Leidinggevenden proberen aandacht te schenken aan lief en leed binnen het gezin van de medewerker. Begrip voor een moeilijke situatie thuis, kan soms gunstig uitwerken. In 2011 is het vierjaarlijks onderzoek gestart naar de arbeidsomstandigheden binnen Spectrum. De inventarisatie en evaluatie moet begin 2012 leiden tot negen plannen van aanpak. Wat goed is willen we borgen, wat verbetering vraagt, zal aandacht krijgen. Een gerichte aanpak moet leiden tot een goede werksfeer in een veilige omgeving. Zeer belangrijk als je de werknemers ziet als het belangrijkste kapitaal binnen de stichting. Werknemers die langdurig ziek zijn, bezoeken periodiek (eens in de vier à zes weken) de bedrijfsarts. In 2011 hebben we eerst afscheid moeten nemen van dr. A. Ros en later van mw. dr. I. de Wit. Helaas, maar het kon niet anders. Momenteel is dr. A. de Jong onze bedrijfsarts en zij begeleidt haar cliënten met passie en deskundigheid. Doel van de begeleiding is steeds te achterhalen wat de beperkingen zijn, hoe die op te lossen en op welke wijze men vervolgens weer in het arbeidsproces kan terugkeren. In 2011 werd ook drie keer per jaar een sociaal medisch overleg georganiseerd met de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige van de Arbo-unie, de bestuursondersteuner, de voorzitter van het College van Bestuur en facultatief de directeuren van de scholen om gezamenlijk te kijken naar oplossingsstrategieën. Voor Spectrum was dit nieuw, maar gezien de ervaringen een weg waarop we doorgaan. Medewerkers evalueren de benadering in zake ziekteverzuim als positief. Reden genoeg om het beleid te continueren. Naast de begeleiding vanuit de Arbo-unie wordt ook met regelmaat gebruik gemaakt van verzuimdeskundigen van Dyade of de juridische afdeling van de Besturenraad. De trajecten zijn soms gecompliceerd en een verkeerde beslissing kan verstrekkende gevolgen hebben. Goede raad mag om die reden soms duur zijn. 10 Jaarverslag 2011

11 Samen zijn we Spectrum Volwassenen zijn net als kinderen ontzettend verschillend. De één is dol op zijn familie en ontmoet ze daarom graag, een ander heeft die behoefte niet. De één gaat graag op zondag naar de kerk om met anderen zijn geloof te belijden en gesterkt huiswaarts te keren, een ander belijdt zijn geloof liever in stilte. Binnen Spectrum zijn we ons bewust van de verschillen tussen mensen. Om die reden beperken we de gezamenlijke bijeenkomsten. Ze moeten een echte meerwaarde hebben en die moet ook door een meerderheid worden benoemd. Zonder dat, schaffen we het af. Vesper: de jaarlijkse vesper aan het begin van het schooljaar. Doel: met alle medewerkers onze dankbaarheid uitspreken dat we christelijk onderwijs mogen geven en God daarbij om een zegen vragen. Nieuwjaarsbijeenkomst: Doel: elkaar op een vreugdevolle manier ontmoeten en de traditie in ere houden elkaar het beste toe te wensen aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Personeelsuitje Doel: de boog kan niet altijd gespannen zijn en daarom gaan we één keer met elkaar op schoolreis en dan lekker zonder de kinderen, om iedereen te bedanken voor zijn/haar inzet. Kenniskringen Doel: leren doe je van elkaar, om die reden organiseren we twee keer per jaar een bijeenkomst voor medewerkers die zich dagelijks bezighouden met dezelfde uitdagingen en problemen. Zijn deze bijeenkomsten verplicht? Natuurlijk, ze zijn een onderdeel van de normjaartaak, het is een onderdeel van het gewone werk. Denkt de meerderheid hier anders over dan wijzigen we het beleid. Zo gaat dat binnen Spectrum. Verplicht? NATUURLIJK! Werk en plezier moeten hand in hand gaan. De tevredenheid onder personeel zal opnieuw gemeten worden. Wat goed is houden we vast, wat niet goed is moeten we verbeteren. Om de kwaliteit van het onderwijs te borgen zal voortdurend ingezet worden op deskundigheidbevordering onder personeel. Passend Onderwijs vraagt een grote deskundigheid van leerkrachten, zorgcoördinatoren en leidinggevenden. In 2012 en 2013 zal hier veel aandacht aan besteed worden. Op individueel niveau, maar ook op teamniveau. Alle nascholing zal daarom in het teken staan van handelingsgericht werken. Met de invoering van Passend Onderwijs in 2013 wordt de zorg verdiept en lijken de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen nog groter te worden. Een risico waar je weinig over leest in de literatuur is dat we het personeel overschatten. Misschien zijn de grenzen van de zorg wel bereikt. Een maatkostuum leveren voor de prijs van een confectiepak is niet reëel. Iedere medewerker in welke functie dan ook, dient de ontwikkelingen daarom kritisch te volgen. 11 Jaarverslag 2011

12 Met de schaarse middelen die we van de overheid ontvangen, proberen we de scholen in goede staat te houden. Het uitgangspunt is een sober, doelmatig, maar ook vriendelijk schoolgebouw, veilig en aantrekkelijk voor de gebruikers. CBS Prins Maurits Helaas staat het realiseren van deze centrale doelstelling door de te lage rijksvergoeding onder druk. Met de gemeente is in samenwerking met alle schoolbesturen gewerkt aan de realisering van een integraal huisvestingplan. Het plan zal pas in 2012 worden vastgesteld door de gemeenteraad, maar de contouren worden zichtbaar. Zonder dat er een beslissing is genomen, wordt erkend dat de schoolgebouwen van CBS Prins Maurits en CBS Prins Willem- Alexander onder handen genomen moeten worden. Voorwaar een hele stap voorwaarts. Het hele jaar is druk overleg gevoerd met de gemeente over de overdracht van gebouwen en de afhandeling van de kosten die zowel door de schoolbesturen als de gemeente zijn gemaakt van 2007 tot en met Het gaat hierbij om de volgende gebouwen: CBS Prins Máxima, CBS Prins Johan Friso, CBS Boterdorp en de twee schoolwoning-lokalen aan de Groeneweg van CBS De Acker. Gemeente en schoolbesturen willen er uitkomen, maar de materie is weerbarstig. Vanaf 2007 is er geen structureel beleid geweest op het gebied van onderwijshuisvesting en dat heeft de gemeente veel (onnodig) geld gekost. Een oplossing die recht doet aan de financiële inspanningen van zowel de schoolbesturen als de gemeente in het verleden, en tevens de schoolbesturen in staat stelt om de verantwoordelijkheid in financiële zin op zich te nemen voor het onderhoud van deze gebouwen in de toekomst, is niet eenvoudig. In 2012 moeten er knopen worden doorgehakt, waarna we als Spectrum voor alle gebouwen meerjarenonderhoudsplannen zullen opstellen en bijstellen. Met deze plannen weten we met welk onderhoud we de komende tien jaar te maken krijgen. Bovendien zullen de plannen voor de scholen iedere twee jaar worden bijgesteld naar de actuele situatie. Voor uitvoerende zaken op het gebied van huisvesting worden de scholen bijgestaan door Gigant (adviesbureau). In Bleiswijk op de CBS De Poort is nog steeds een actieve oudergroep betrokken bij het onderhoud van de school. Van deze vrijwilligers maken we zeer dankbaar gebruik. Het stelt de school in staat onderhoud te plegen waar anders niet voldoende middelen voor zouden zijn. Om de regie met betrekking tot huisvestingszaken beter onder controle te krijgen en te houden zal in 2012 een stafmedewerker worden aangesteld die behalve de financiën ook huisvesting in zijn portefeuille krijgt. De medewerker wordt voor vier dagen per week aangesteld. De omvang van het bestuurskantoor blijft hierbij binnen het gestelde kader van maximaal 3,5 % van de totale lasten van Spectrum. In 2011 zijn geen grote projecten voor wat betreft huisvesting opgeleverd of aanbesteed. Een zaak die vanaf de fusie aandacht krijgt is de huisvesting van het bestuurskantoor. De ruimte voor de vijf medewerkers van het kantoor is aan de krappe kant. Er wordt gezocht naar een alternatief in een van de dorpskernen van Lansingerland. Zowel huur als aankoop is mogelijk, de jaarlijks terugkerende kosten zullen de doorslag geven wat op de lange termijn voordeliger is, kopen of huren. De afronding van een integraal huisvestingplan in samenwerking met schoolbesturen en de gemeente staat gepland voor de zomervakantie. Voor Spectrum is het spannend in welk jaar de plannen voor CBS Prins Maurits en Prins Willem-Alexander worden ingepland. De overdracht van een aantal gebouwen moet worden geregeld met de gemeente met daaraan gekoppeld de financiële afwikkeling over de jaren Vanaf juni krijgt Spectrum de beschikking over een stafmedewerker huisvesting en zal gewerkt worden aan een meerjarenonderhoudsplan voor alle scholen. Met ontoereikende middelen is de kans groot dat het onderhoud terugvalt op het niveau van klachtenonderhoud. De ambitie is aanwezig om door middel van een goed preventief onderhoud de eerder genoemde centrale doelstelling te verwezenlijken. 12 Jaarverslag 2011

13 Bezuinigingen op kinderopvang hebben hun sporen inmiddels nagelaten. In combinatie met de crisis die tot gevolg heeft, dat er ouders zijn die ontslag hebben gekregen, zijn er nauwelijks wachtlijsten meer en is de groei in de kinderen buitenschoolse opvang gestagneerd. Catalpa is nog een extra groep gestart voor kinderopvang in CBS Prins Maurits in één van de leegstaande lokalen, maar dat was het. Op acht van de negen scholen hebben we buitenschoolse opvang in of nabij de school kunnen realiseren. Als laatste school is CBS De Poort een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om buitenschoolse opvang binnen de muren van de school te realiseren als men in augustus 2012 van 11 groepen naar 10 groepen terug gaat. Er komt dan structureel één lokaal vrij. Het onderzoek is nog niet afgerond en afhankelijk van een partij die dat op zich wil nemen en natuurlijk het feit of er voldoende aanbod is om dit te gaan exploiteren. Behalve de ontwikkelingen op CBS De Poort, zijn die op CBS Prinses Máxima vermeldenswaardig. Het gebouw zit bomvol en het percentage werkende ouders is er hoog. De BSOinstelling heeft met één lokaal te weinig faciliteiten om goed te kunnen werken. Het gevolg is dat men in de hal, het speellokaal en de gangen zit om alle kinderen te kunnen plaatsen. In 2012 wordt getracht meer ruimte te creëren voor de BSO door één van de groepen van De Gouden Griffel over te plaatsen naar de dependance. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor BSO in het gebouw. Op een aantal locaties staat de voorschoolse opvang onder druk. Hier en daar zijn geluiden waarneembaar dat de belangstelling voor BSO afneemt. Ouders krijgen minder vergoed dan voorheen en zoeken alternatieven. Om een BSO te kunnen draaien is een bepaalde bezettingsgraad noodzakelijk. Op het proces van vraag en aanbod heeft de school niet veel invloed. De afwezigheid van een BSO maakt een school minder aantrekkelijk. Dit realiserende doen we er alles aan BSO te behouden voor de scholen. Als het CBS De Poort lukt om BSO binnen de school te halen, hebben alle scholen het gerealiseerd. Een mens keurt heel wat af in zijn leven. We zijn er dagelijks mee bezig, als je naar de markt gaat of de supermarkt en je koopt groente of fruit; je zoekt de beste appels, de beste bloemkool. Kijk je s avonds televisie, na afloop is er altijd dat onbewuste oordeel: t was goed, maar soms ook niet. Behalve dat we zelf keuren, worden we als werknemers, als team, als school ook gekeurd. Onderwijs is een product en net als in de winkel moet dat voldoen aan kwaliteitseisen. Kwaliteit! Binnen Spectrum werken we met een toetsingskader. We hebben concreet benoemd wat we verstaan onder goed onderwijs. Vanuit dit kader noemen we de belangrijkste opbrengsten met steeds een korte analyse en waar mogelijk een verbeterpunt. Opgemerkt dient te worden dat cijfers altijd een verhaal vertellen. Een verhaal over uitgangspunten input omstandigheden output. In 2011 is hard gewerkt aan het vergelijkbaar maken van de cijfers en het analyseren. Voorzichtig melden we nu de eerste opbrengsten van dat Spectrumproces. Het wordt interessanter naar mate ze vergeleken worden over een langer tijdsbestek. We kunnen dan ook een trend gaan ontdekken. 13 Jaarverslag 2011

14 Boterdorp De Regenboog De Acker Maurits Johan Friso Willem Alexander Máxima De Poort De Wiekslag Totaal Eindopbrengsten laatste 3 jr. Technisch lezen gr. 3 Technisch lezen gr. 4 Rekenen en wiskunde gr. 4 Rekenen en wiskunde gr. 6 Begrijpend lezen gr. 6 Eindtoets 2011 Laatste inspectieoordeel eindopbrengsten: min. 2 jr. voldoende = groen, 1 jr. voldoende = oranje, 0 jr. voldoende = rood (2012, 2011, 2009) technisch lezen groep 3/4 juni 2011, voldoende = groen, onvoldoende = rood rekenen & wiskunde , groep 4/6 juni 2011, voldoende = groen, onvoldoende = rood eindtoets 2011, onder de norm = rood, boven de norm = groen, boven de bovengrens = donkergroen * niet te beoordelen (te weinig kinderen in een groep, minimaal 10) Opvallende zaken: CBS Prins Maurits scoort met de tussentijdse opbrengsten lager dan de meeste andere scholen binnen Spectrum. Bekend is dat de school door de kleine scholentoeslag kleinere groepen heeft en daarmee aantrekkelijk is voor kinderen die meer zorg nodig hebben en gebaat zijn bij groepen met minder kinderen. Een categorie ouders kiest om deze reden voor de school. Onderzocht wordt, in welke mate dit negatief doorwerkt in de opbrengsten. Eveneens wordt ingezet op extra scholing voor het personeel op handelingsgericht Bij CBS Prinses Máxima is het nog moeilijk in kaart te brengen in hoeverre de opbrengsten het gevolg zijn van het onderwijs aldaar. Het betreft een jonge school met in de bovenbouw nog veel kleine groepen met weinig leerlingen. werken. Het aanbod, de zorg voor leerlingen, de leertijd, en de kwaliteitszorg moeten goed op orde zijn. Als dat zo is, mogen de tussentijdse opbrengsten lager zijn, zeker als de eindopbrengsten voldoende zijn en de helft van de kinderen gewoon uitstroomt naar het HAVO of VWO. De inspectie heeft eind 2011 een kritisch verslag uitgebracht en de school onder een verscherpt toezicht geplaatst. Met een gericht plan van aanpak wil de school eind 2012 weer in aanmerking komen voor een basisarrangement. Ook hier worden de opbrengsten scherp in de gaten gehouden. De inspectie bracht in april een positief verslag uit over de school. 14 Jaarverslag 2011

15 Boterdorp Wiekslag Poort Máxima Willem-Alexander Johan Friso Maurits Acker Regenboog Boterdorp De Regenboog De Acker Maurits Johan Friso Willem Alexander Máxima De Poort De Wiekslag Spectrumbreed schooljaar Vormen voortgezet ond. LWOO VMBO-leerwegen - basisberoeps 3 - kaderberoeps theoretische HAVO/VMBO-TL HAVO HAVO/VWO VWO (+) Totaal uitstroom Spectrum 100% 100% 100% 100% Totaal aantal schoolverlaters Uitstroom per school 2011 LWOO VMBO-leerwegen - basisberoeps kaderberoeps theoretische HAVO/VMBO-TL HAVO HAVO/VWO VWO (+) Totaal in % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Totaal schoolverlaters Jaarverslag 2011

16 Uitslag Spectrum breed op onderdelen Kwaliteitszorg 3,1 3,0 Aanbod 3,2 3,2 Tijd 3,5 3,3 Pedagogisch handelen 3,4 3,4 Didactisch handelen 3,5 3,5 Afstemming 3,4 3,4 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,4 3,4 Schoolklimaat 3,4 3,3 Zorg en begeleiding 3,0 3,2 Opbrengsten 3,0 3,0 Integraal personeelsbeleid * 3,2 3,2 Algemeen 3,3 3,2 Naam school Totaal score 2010 Waardering CBS Boterdorp 3.3 Ruim voldoende CBS De Regenboog 3.4 Ruim Voldoende CBS De Acker 3.2 Voldoende CBS Prins Maurits 3.2 Voldoende CBS Prins Johan Friso 3.1 Voldoende CBS Prins Willem-Alexander 3.3 Ruim voldoende CBS Prinses Máxima 3.1 Voldoende CBS De Poort 2.8 Voldoende CBS De Wiekslag 3.2 Voldoende Ouders konden scoren op een schaal van 1 t/m 4 (1 =onvoldoende, 2 = zwak, 3 = voldoende, 4 = goed) Opvallende zaken: De respons bij dit onderzoek lag tussen de 22 en 33% op de scholen, hetgeen als zeer laag kan worden aangemerkt. De afname via internet wordt als oorzaak genoemd. Bij het onderzoek in 2012 zal gekozen worden voor een andere opzet. Opvallend is dat de ouders die gereageerd hebben tevreden zijn over de school. Dit past in het algemene beeld in Nederland, dat ouders blij zijn met de school waar hun kind naar toe gaat. Scholen die op details lager scoorden, hebben dit omgezet in een actiepunt tot verbetering. 16 Jaarverslag 2011

17 Boterdorp Boterdorp Máxima Willem-Alexander Johan Friso Maurits De Acker De Regenboog Boterdorp De Regenboog Boterdorp De Regenboog De Regenboog De Acker De Acker Máxima Willem-Alexander Maurits De Acker Johan Friso Johan Friso Willem Alexander Johan Friso Willem Alexander UITSLAG scholen op onderdelen (De Poort en De Wiekslag deden in 2009 nog niet mee) Aanbod 3,1 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 Tijd 3,2 3,1 3,1 2,8 2,9 3,0 3,2 Pedagogisch handelen 3,3 3,2 3,2 2,9 3,2 3,0 3,2 Didactisch handelen 3,2 3,0 3,1 2,9 3,0 3,0 3,0 Schoolklimaat (pedagogisch) 3,2 3,1 3,0 2,6 2,9 3,0 3,2 Schoolklimaat (gebouw) 3,2 3,0 3,1 2,9 3,0 3,1 3,1 Rapportcijfer (1 t/m 10) 8,6 8,2 8,0 7,0 7,9 8,0 7,5 UITSLAG scholen op onderdelen (De Poort en De Wiekslag deden in 2009 nog niet mee met dit onderzoek) Maurits Maurits Máxima Máxima Opvallende zaken: Op de Mauritsschool heeft men een 5/6- en een 7/8 combinatiegroep. De 7/8-combinatie waarin het onderzoek werd afgenomen dat jaar, was klein in aantal. De sociale cohesie was ondermaats en dit vind je terug in de uitslagen. Bij de overige scholen zijn de verschillen zo klein dat bij een volgende afname in 2012 goed gekeken moet worden naar de vraagstelling. Is deze wel onderscheidend genoeg? Schoolgebouw 2,6 2,9 2,7 2,6 2,9 2,3 2,5 Schoolklimaat 3,1 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1 3,3 Pedagogisch klimaat 3,0 2,9 3,1 2,8 2,8 2,9 3,1 Werkklimaat 3,1 3,2 3,3 3,1 3,0 3,0 3,4 Loopbaan 3,2 3,2 3,1 2,9 3,1 3,1 3,3 Communicatie in de school 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 3,2 3,1 Management 3,0 3,2 3,1 2,7 3,2 3,2 3,1 Organisatie 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,2 Rapportcijfer eigen werk (1 t/m 10) 7,8 7,8 7,9 7,9 7,6 7,9 8,3 Opvallende zaken: De tevredenheid met betrekking tot het schoolgebouw scoort op alle scholen laag. Dit heeft vaak te maken met de kwaliteit van de schoonmaak. Op een aantal scholen heeft dit geleid tot het bijstellen van de schoonmaakcontracten en zelfs het aantrekken van nieuwe schoonmaakbedrijven. De verschillen zijn klein tussen de scholen. Waar men onder de 3,0 scoorde heeft een analyse plaatsgevonden en in veel gevallen leidde dit tot een actieplan dat op schoolniveau is aangepakt. Personeel is over het algemeen zeer tevreden over de eigen functie, men vindt het een mooi beroep. Dit komt ook terug in de loopbaangesprekken. In 2012 wordt er een nieuw onderzoek ingesteld. 17 Jaarverslag 2011

18 De GMR is in 2011 gestart met 18 leden; negen ouders en negen personeelsleden. Zij vertegenwoordigden de negen scholen. In het voorjaar heeft de GMR de werkwijze geëvalueerd en besloten met 10 leden verder te gaan, vijf ouders en vijf personeelsleden. De scholen zijn in vier koppels ingedeeld, waarbij de grootste school een personeelslid zou aandragen en de kleinste een ouder. De grootste school zou een ouder en een personeelslid leveren. De volgende koppels zijn ontstaan: Poort- Wiekslag, Maurits-Johan Friso, Willem-Alexander-Máxima, Boterdorp-Regenboog en de grootste school is de Acker. Besloten is de werkwijze na een jaar te evalueren. De vergaderingen werden steeds bijgewoond door de voorzitter van het College van Bestuur. Een agendacommissie bereidde de vergaderingen voor met ondersteuning vanuit het bestuurskantoor. In 2010 heeft de voorbereiding van de fusie tussen Spectrum en de Vereniging uit Bleiswijk veel aandacht gekregen. In 2011 mondde dat uit in een nieuwe strategisch beleidsplan voor de periode 2011 tot en met 2014 en een nieuw toetsingskader voor de Raad van Toezicht. Bij de totstandkoming is de GMR nauw betrokken geweest. Aan de hand van het nieuwe strategisch beleidsplan hebben de scholen uiteindelijk gewerkt aan een nieuw vierjaren schoolplan voor de periode augustus 2011 t/m juli Op deze manier zijn de belangrijkste beleidsplannen voorzien van advies dan wel instemming en konden ze vervolgens worden vastgesteld. Behalve de plannen die bijzondere aandacht kregen, omdat ze lange periode bestreken, was er ook aandacht voor de normale beleidsstukken. We noemen: het meerjarenformatieplan , het formatieplan 2011/2012, het vakantierooster, het zorgplan vanuit het samenwerkingsverband en de begroting voor De plannen werden voorzien van een positief advies of instemming. De personeelsgeleding van de GMR is in 2011 twee keer een middag bij elkaar gekomen om personeelszaken te bespreken. Veel tijd is besteed aan het vervolg op de invoering van de functiemix voor personeel, is tijd besteed aan specifieke onderwerpen uit het personeelsbeleidsplan, waaronder de taaktoedeling en de werving van personeel. De GMR heeft in 2011 gewerkt met een planning die in 2010 al is opgesteld. Deze werkwijze beviel goed. De GMR heeft opnieuw tijd besteed aan het vergelijken van de verschillende werkwijzen bij de individuele MR-en. Doel daarbij was van elkaar te leren. Voor 2012 heeft de GMR zich ten doel gesteld kritisch te kijken naar de grootte, de werkwijze en de samenstelling van de GMR. Het is belangrijk dat de communicatie tussen de MR-en, de directies, de GMR en het College van Bestuur goed verloopt. Uiteindelijk streeft iedereen goed onderwijs voor de kinderen na. Dat we daarbij wel eens verschillende belangen hebben, omdat ieder het vanuit zijn eigen positie benadert, mag duidelijk zijn. Als je elkaar respecteert, is dit een verrijking. 18 Jaarverslag 2011

19 Aantal personeelsleden per 31 december Personeelssterkte per deeltijdcategorie deeltijdcategorieën totaal < 0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-<1,0 1,0->1,0 aantal personen totaal wtf* 141 1,0 4,5 20,8 30,5 27,2 56,8 Personeelssterkte per functiegroep functiegroep totaal fulltime parttime onderwijspersoneel directie ond. onderst. pers. schoonmaak ond. onderst. pers. administratief ond. onderst. pers. overig *Wtf= werktijdfactor aantal personen totaal wtf 118,5 aantal personen totaal wtf 12,7 aantal personen totaal wtf 0,7 aantal personen totaal wtf 2,5 aantal personen Totaal wtf 6,5 Personeelssterkte per leeftijdscategorie leeftijdscategorie totaal 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 aantal personen totaal wtf 141 8,9 20,4 17,4 13,9 14,3 16,4 26,3 12,1 11,2 Personeelssterkte per geslacht Man Vrouw geslacht totaal fulltime parttime aantal personen totaal wtf 27,3 aantal personen totaal wtf 113,6 19 Jaarverslag 2011

20 Verdeling vrouwen en mannen per salarisschaal Verdeling vrouwen per salarisschaal Verdeling mannen per salarisschaal Percentage LA- en LB-functies en aantallen personeelsleden LA in % (wtf) LB in % (wtf) LA in LB in LA in LB in aantallen aantallen werktijdfactor werktijdfactor mannen 10,3 3, ,3 3,8 vrouwen 73,1 13, ,8 15,8 totaal 83,4 16, ,1 19,6 20 Jaarverslag 2011

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

: Capelle aan den IJssel

: Capelle aan den IJssel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Montessorischool Capelle Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN-nummer : 16FT Onderzoeksnummer : 125434 Datum schoolbezoek : 3 april 2012 Rapport

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2)

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2) KMPO 2015/2016 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2015. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Beste ouders, Hierbij treft u het volledige verslag aan van de kwaliteitsenquête 2014. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Trekvogel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel" Plaats : IJsselstein Ut BRIN-nummer : 23UG Onderzoeksnummer : 126650 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien Plaats : Kollumerzwaag BRIN-nummer : 10IK Onderzoeksnummer : 124291 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Annie M.G. Schmidt Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 24BG Onderzoeksnummer : 126085 Datum schoolbezoek : 7 juni 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek Plaats : Den Hout Nb BRIN-nummer : 03WF Onderzoeksnummer : 124428 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. Westerschool Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 15AS C2 Onderzoeksnummer : 291122 Datum onderzoek : 17 november 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog Plaats : Noordwijkerhout BRIN-nummer : 18FG Onderzoeksnummer : 125639 Datum schoolbezoek : 5 april 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie