NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT"

Transcriptie

1 NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT Wat houdt deze nieuwe procedure in? Vanaf 11 februari 2014 zal de inlogprocedure voor Intervat via FEDIAM (Federaal Identity en Access Management) in werking treden. Dit houdt in dat er geverifieerd zal worden of u het recht heeft om in te loggen in Intervat voor een bepaalde onderneming en de btw-documenten in te dienen. U maakt dan voor het inloggen uitsluitend gebruik van uw elektronische identiteitskaart (eid). Welke mogelijke situaties kunnen er zich voordoen? Btw-belastingplichtige (onderneming natuurlijke persoon) dient zelf in via Intervat: er moeten geen nieuwe stappen ondernomen worden. U heeft rechtstreeks toegang tot Intervat. Btw-belastingplichtige (onderneming rechtspersoon) dient zelf in via Intervat : u zal een rol moeten toekennen aan de medewerkers van uw onderneming die door u gedelegeerd worden om de btw-documenten in te dienen (zie verder 3. Delegeren aan interne werknemers van een onderneming voor meer info). Deze personen hebben dan toegang tot Intervat. Er moet in dat geval geen mandaat worden aangemaakt. Btw-belastingplichtige doet beroep op een externe boekhoudfirma om documenten in te dienen via Intervat : er moet een elektronisch mandaat aangemaakt worden tussen de mandaatnemer (boekhouder) en de mandaatgever (btw-belastingplichtige). Beide partijen moeten zich akkoord verklaren alvorens het mandaat uitwerking kan hebben. De mandaatnemer beschikt vanaf dan over de nodige rechten om btw-documenten in te dienen via Intervat (zie verder 2. Aanmaken mandaten ) Btw-belastingplichtige doet beroep op een natuurlijke persoon (bvb. familielid) om documenten in te dienen via Intervat : er moet een elektronisch mandaat aangemaakt worden tussen de mandaatnemer (bvb. familielid) en de mandaatgever (btw-belastingplichtige). Beide partijen moeten zich akkoord verklaren alvorens het mandaat uitwerking kan hebben. De mandaatnemer beschikt vanaf dan over de nodige rechten om btw-documenten in te dienen via Intervat (zie verder 2. Aanmaken mandaten ) 1

2 Welke voordelen biedt deze nieuwe inlogprocedure en het aanmaken van de mandaten? Grotere transparantie zowel voor de boekhouder als voor de belastingplichtige : zowel de mandaatgever als de mandaatnemer beschikken over de rechten om btw-documenten te consulteren in MyMinfin (ontvangstbevestigingen Intervat, uittreksels uit de btw-rekening- courant, bijzondere rekening). Dit houdt concreet in dat : o De boekhouder toegang heeft tot Intervat voor die ondernemingen voor wie hij een elektronisch mandaat heeft en daar de ontvangstbevestigingen kan consulteren. o De boekhouder toegang heeft tot MyMinfin voor die ondernemingen voor wie hij een elektronisch mandaat heeft en daar de ontvangstbevestigingen Intervat kan consulteren maar ook de uittreksels uit de btw-rekening-courant en de bijzondere rekeningen. o De btw-belastingplichtige die een elektronisch mandaat geeft aan zijn boekhouder, ook zijn ontvangstbevestigingen Intervat zal kunnen consulteren via MyMinfin alsook zijn uittreksels uit de btw-rekening-courant en de bijzondere rekeningen. De btw-belastingplichtige behoudt overigens te allen tijde het recht om zelf zijn aangiften via Intervat in te dienen. o De consultatie is niet langer gebonden aan die ene eid waarmee de documenten werden ingediend in Intervat : indien er meerdere rollen van Mandaatuitvoerder voor BTW-applicaties of BTW-Delegatie werden toegekend, dan hebben al deze rollen dezelfde rechten in Intervat en MyMinfin. o De ontvangstbevestigingen in MyMinfin opgesplitst zullen zijn per btw-belastingplichtige, zelfs al werden zij ingediend via een meervoudig bestand. Soepele overgang naar het nieuwe systeem Om de overgang naar het nieuwe systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen, zal het nog mogelijk blijven om gebruik te maken van de oude manier van inloggen (m.b.v. eid of digitaal certificaat klasse 3). Boekhouders die wensen om hiervan verder gebruik te maken, zullen niet beschikken over de voordelen hierboven opgesomd. Er kan vanaf nu reeds gestart worden met het aanmaken van de mandaten door de boekhouders en btw-belastingplichtigen via de applicatie mandaten. Ook de applicatie Rollenadministratie is reeds toegankelijk voor het aanmaken van de nodige rollen (zie verder 2. Aanmaken mandaten voor meer info). Wanneer een mandaat door beide partijen is aanvaard, zal dit bij de overgang naar het FEDIAM systeem op 11 februari 2014 onmiddellijk geïntegreerd zijn. 2

3 1. HOE ZAL HET INLOGGEN CONCREET VERLOPEN? Er zijn verschillende mogelijkheden, die hieronder worden uitgelegd. U logt in met eid en kiest voor Onderneming. Dit is de nieuwe manier van toegang. Er zal geverifieerd worden of u wel over de nodige rechten beschikt. Wanneer maakt u gebruik van deze optie? U bent zelf btw-belastingplichtige en wil uw eigen btw-aangifte indienen : uw btw-nummer wordt getoond en u kan enkel voor uw eigen onderneming documenten indienen. U bent werknemer en wil de btw-documenten indienen van de onderneming waarvoor u werkt (en u heeft de rol btw-delegatie gekregen) : het btw-nummer van de betreffende onderneming wordt getoond en u kan enkel voor die onderneming indienen. U bent boekhouder of fiscaal raadgever en u heeft een geldig mandaat : dan worden de btw-nummers waarvoor mandaten werden aangemaakt in de applicatie Mandaten, getoond. U kiest voor welke onderneming u een btw-document wenst in te dienen. u bent zowel mandataris als btw-belastingplichtige : er zal eerst een scherm getoond worden dat zal vragen of u documenten wil indienen voor uw klanten of voor uzelf. U logt in met eid en kiest voor Burger. Dit is de vroegere manier van toegang. U komt in Intervat terecht zoals voorheen en u dient btw-documenten in zoals voorheen. Wanneer maakt u gebruik van deze optie? U bent boekhouder maar er werd nog geen elektronisch mandaat aangemaakt of aanvaard. 3

4 U bent btw-belastingplichtige en er werd nog geen rol van BTW-delegatie toegekend aan de interne medewerkers. U wil een meervoudig bestand indienen dat zowel documenten bevat voor belastingplichtigen voor wie u een mandaat heeft als documenten voor wie u nog geen mandaat heeft. Uitzonderlijk dient er iemand anders uw document in via Intervat. U logt in met digitaal certificaat klasse 3 Dit is de vroegere manier van toegang. U komt in Intervat terecht zoals voorheen en u kan uw btw-documenten indienen zoals voorheen. Wanneer maakt u gebruik van deze optie? U beschikt niet over een eid (bvb. buitenlandse belastingplichtige). Uw boekhouder beschikt niet over een eid (bvb. buitenlandse boekhouder). U wil een meervoudig bestand indienen dat zowel documenten bevat voor belastingplichtigen voor wie u een mandaat heeft als documenten voor wie u nog geen mandaat heeft. Uitzonderlijk dient er iemand anders uw document in via Intervat. 4

5 2. AANMAKEN MANDATEN Een volmacht BTW wordt afgesloten tussen een mandaatgever (btw-belastingplichtige) en een mandaatnemer (boekhouder, fiscaal raadgever) en geeft aan de mandaatnemer het recht om via Intervat de btw-documenten in te dienen voor de mandaatgever alsook het recht om bepaalde btw-documenten te consulteren via MyMinfin. Om deze volmachten aan te maken, beschikt u over een elektronische applicatie Mandaten (applicatie die o.a. ook gebruikt wordt om de mandaten TOW aan te maken). Welke stappen moet u doorlopen om mandaat aan te maken? Ik ben mandaatnemer (boekhouder of fiscaal raadgever) Indien u een natuurlijk persoon bent (boekhouder of anders), dan hoeft u stap 1 en 2 niet te doorlopen. U heeft rechtstreeks toegang tot de applicatie mandaten voor het aanmaken van de mandaten. Stap 1 : Registratie Sociale Zekerheid 1.1 Registreer, voor zover dit nog niet is gebeurd, uw onderneming en duid een Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) aan binnen uw bedrijf. 1.2 Activeer de hoedanigheid Dienstverlener Financiën en duid een (co-) lokaal beheerder aan (na aanmelden kan de VTE dit uitvoeren). Link voor registratie bij de Sociale Zekerheid : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm Problemen bij registratie of wijziging van VTE of lokaal beheerder? Neem contact met het contactcenter Eranova Sociale Zekerheid https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/contactcenter/index.htm 5

6 Stap 2 : Rollenadministratie Om toegang te krijgen tot de applicatie mandaten enerzijds en tot Intervat anderzijds, is het nodig om rollen aan te maken voor u en de medewerkers van uw kantoor. Deze rollen worden aangemaakt in de elektronische toepassing Rollenadministratie door de lokale beheerder van uw onderneming (Opgelet : wanneer u een lokale beheerder wil toevoegen of wijzigen, dan moet dit gebeuren op de site van de Sociale Zekerheid). De lokale beheerder kan er 2 soorten rollen toekennen : FODFin Mandaatnemer : Krijgt toegang tot de applicatie Mandaten. Daar kan hij mandaten aanmaken, stopzetten en aanvaarden. Deze rol kan zowel worden toegekend aan een zaakvoerder, bestuurder, als aan werknemers van de onderneming. Mandaatuitvoerder voor btw-applicaties : Krijgt toegang tot Intervat voor het indienen van btw-documenten voor die klanten waarvoor een volmacht btw werd aangemaakt via de applicatie Mandaten. Krijgt ook toegang tot MyMinfin voor het raadplegen van de beschikbare btw-documenten van die klanten(bvb. uittreksel Btw R/C). Link naar de toepassing Rollenadministratie : https://rolesadmin.services.belgium.be/welcome/role_management_web_approver/nl/lr_so/welcome.jsp Hulp nodig? Voor meer informatie over het gebruik van de applicatie Rollenadministratie, kunt u terecht op de bovenvermelde website. Als de rollenadministratie nieuw is voor u, raden we u aan daar de Quickview te raadplegen. U kunt er ook altijd de Handleiding en de FAQ raadplegen (zie site Rollenadministratie balk rechts bovenaan). 6

7 Stap 3 : Aanmaken en beheren van de btw-mandaten voor mijn onderneming. Het aanmaken en het beheren van de volmachten BTW gebeurt op elektronische wijze tussen de contracterende partijen : mandaatgever (uw cliënt) en mandaatnemer (boekhouder, fiscaal raadgever, ) via de applicatie Mandaten. Binnen de onderneming van een boekhouder, fiscalist, is het de persoon die de rol van FODFin Mandaatnemer heeft gekregen in de Rollenadministratie (zie stap 2) die de mandaten kan aanmaken en beheren, alsook de wettelijk vertegenwoordiger. Bent u echter een boekhouder-fysiek persoon (d.w.z. geen rechtspersoon) dan heeft u rechtstreeks toegang tot de applicatie Mandaten. U kan kiezen om in te loggen met de elektronische identiteitskaart (eid en pincode) of token. Vervolgens kiest u voor de toegang als Onderneming. De applicatie mandaten laat toe om : - Mandaten aan te maken, te wijzigen en stop te zetten op een efficiënte manier - Mandaten aan te maken voor bepaalde of onbepaalde duur - Mandaten aan te maken met een startdatum in de toekomst - Een groep mandaten over te zetten van een onderneming A naar onderneming B Zodra het mandaat door beide partijen is ondertekend, beschikt u over de nodige rechten voor toegang tot Intervat en Myminfin. Link naar de toepassing Mandaten : https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern/ Hulp nodig bij problemen met het aanmaken of het beheer van de mandaten? https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern/static/help/nl/flashhelp/edocproject.htm of contacteer de servicedesk ICT op het nummer 0257/ of via het mail-adres 7

8 Stap 4 : Indienen via Intervat en consultatie via MyMinfin Nadat u de voorgaande stappen succesvol heeft doorlopen, zal u vanaf 11 februari 2014 btw-documenten kunnen indienen via Intervat en consulteren via MyMinfin voor de btw-belastingplichtigen voor wie u een geldig mandaat heeft. In Intervat kiest u dan voor inloggen via E-id en nadien voor inloggen als Onderneming. 8

9 Ik ben mandaatgever (btw-belastingplichtige) Indien u een btw-belastingplichtige natuurlijk persoon bent (dus geen rechtspersoon) dan hoeft u stap 1 en stap 2 niet te doorlopen. U heeft rechtstreeks toegang tot de applicatie mandaten. Stap 1 : Registratie Sociale Zekerheid 1.1 Registreer, voor zover dit nog niet is gebeurd, uw onderneming en duid een Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) aan binnen uw bedrijf. 1.2 Activeer de hoedanigheid Dienstverlener Financiën en duid een (co-) lokaal beheerder aan. Link voor registratie bij de Sociale Zekerheid : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm Problemen bij registratie of wijziging van VTE of lokaal beheerder? Neem contact met het contactcenter Eranova Sociale Zekerheid https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/contactcenter/index.htm Stap 2 : Rollenadministratie Om toegang te krijgen tot de applicatie mandaten, waar u een mandaat kan geven aan uw externe boekhouder, is het nodig om een rol aan te maken als FOD FIN mandaatgever voor u of één van uw medewerkers. Deze rol wordt aangemaakt in de elektronische toepassing Rollenadministratie door de lokale beheerder (Opgelet : wanneer u een lokale beheerder wil toevoegen of wijzigen, dan moet dit gebeuren op de site van de Sociale Zekerheid). De lokale beheerder kent de rol FODFIN mandaatgever toe : diegene die beschikt over deze rol kan in de applicatie Mandaten het mandaat aanmaken, stopzetten of aanvaarden. Deze rol kan worden toegekend aan de zaakvoerder, een bestuurder of ook werknemers van de onderneming. Link naar de toepassing Rollenadministratie : https://rolesadmin.services.belgium.be/welcome/role_management_web_approver/nl/lr_so/welcome.jsp 9

10 Hulp nodig? Voor meer informatie over het gebruik van de applicatie Rollenadministratie, kunt u terecht op de bovenvermelde website. Als de rollenadministratie nieuw is voor u, raden we u aan daar de Quickview te raadplegen. U kunt er ook altijd de Handleiding en de FAQ raadplegen (zie site Rollenadministratie balk rechts bovenaan). Stap 3 : Aanmaken en beheren van de btw-mandaten voor mijn onderneming De aanmaak van een volmacht BTW gebeurt op elektronische wijze tussen de contracterende partijen : mandaatgever (u als btw-belastingplichtige onderneming) en mandaatnemer (boekhouder, fiscaal raadgever, ). Binnen uw onderneming is het de persoon die de rol van FODFIN Mandaatgever heeft gekregen in de Rollenadministratie (zie stap 2) die de mandaten kan aanmaken en beheren alsook de wettelijk vertegenwoordiger. Bent u echter een onderneming-fysieke persoon (dus geen rechtspersoon) dan heeft u rechtstreeks toegang tot de applicatie Mandaten. U kan kiezen om in te loggen met de elektronische identiteitskaart (eid en pincode) of token. Vervolgens kiest u voor de toegang als Onderneming. De applicatie mandaten laat toe om : - Mandaten aan te maken, te wijzigen en stop te zetten op een efficiënte manier - Mandaten aan te maken voor bepaalde of onbepaalde duur - Mandaten aan te maken met een startdatum in de toekomst Van zodra het mandaat door beide partijen is ondertekend, beschikt uw boekhouder over de nodige rechten voor toegang tot Intervat en Myminfin. U blijft uiteraard ook over de nodige rechten beschikken om documenten in te dienen via Intervat en om te consulteren via MyMinfin. Link naar de toepassing Mandaten : https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern/ 10

11 Hulp nodig bij het aanmaken of het beheer van de mandaten? https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern/static/help/nl/flashhelp/edocproject.htm of contacteer de servicedesk ICT op het nummer 0257/ of via het mail-adres Stap 4 : Indienen via Intervat en consultatie via MyMinfin Nadat u de voorgaande stappen succesvol heeft doorlopen, zal uw boekhouder vanaf 11 februari 2014 uw btw-documenten kunnen indienen via Intervat via de nieuwe toegangsprocedure. Hij zal ook in MyMinfin de btw-documenten kunnen consulteren. U zal zelf ook de ontvangstbevestigingen en andere btw-documenten kunnen consulteren via MyMinfin. 11

12 3. Delegeren aan interne werknemers van een onderneming Wanneer u als btw-belastingplichtige beroep doet op werknemers van uw eigen onderneming (m.a.w. interne boekhoudafdeling of interne fiscalist) dan moet u in de applicatie Rollenadministratie aan die medewerkers de rol van BTW-delegatie toekennen. Volgende stappen moeten daarvoor worden doorlopen : Stap 1 : Registratie Sociale Zekerheid 1.1 Registreer, voor zover dit nog niet is gebeurd, uw onderneming en duid een Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) aan binnen uw bedrijf. 1.2 Activeer de hoedanigheid Dienstverlener Financiën en duid een (co-) lokaal beheerder aan. Link voor registratie bij de Sociale Zekerheid : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm Problemen bij registratie of wijziging van VTE of lokaal beheerder? Neem contact met het contactcenter Eranova Sociale Zekerheid https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/contactcenter/index.htm Stap 2 : Rollenadministratie De rol BTW-delegatie wordt aangemaakt in de elektronische toepassing Rollenadministratie door de lokale beheerder (Opgelet : wanneer u een lokale beheerder wil toevoegen of wijzigen, dan moet dit gebeuren op de site van de Sociale Zekerheid). De werknemers aan wie u deze rol heeft toegekend, zullen gemachtigd zijn om de btw-documenten van uw onderneming zelf in te dienen via Intervat en ook te consulteren via MyMinfin. 12

13 Link naar de toepassing Rollenadministratie : https://rolesadmin.services.belgium.be/welcome/role_management_web_approver/nl/lr_so/welcome.jsp Hulp nodig? Voor meer informatie over het gebruik van de applicatie Rollenadministratie, kunt u terecht op de bovenvermelde website. Als de rollenadministratie nieuw is voor u, raden we u aan daar de Quickview te raadplegen. U kunt er ook altijd de Handleiding en de FAQ raadplegen (zie site Rollenadministratie balk rechts bovenaan). Stap 3 : Indienen via Intervat en consultatie via MyMinfin Nadat u de voorgaande stappen succesvol heeft doorlopen, zal uw medewerker vanaf 11 februari 2014 uw btw-documenten kunnen indienen via Intervat via de nieuwe toegangsprocedure. Hij zal ook in MyMinfin de btw-documenten kunnen consulteren. 13

Gebruikersbeheer voor moduledatabank en INSISTO via ehealth

Gebruikersbeheer voor moduledatabank en INSISTO via ehealth Gebruikersbeheer voor moduledatabank en INSISTO via ehealth De voorbije tien jaren is hard gewerkt om de JeugdHulp in Vlaanderen vlotter te laten verlopen. Eén van de grote uitdagingen is het onderscheid

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Gebruiker Stap 1 De gebruiker

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Batchverzender Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Bucom Versie 1.0 Maart 2010 1 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. U beschikt alleen

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Aanwezigheidsregistratie: vraag en antwoord

Aanwezigheidsregistratie: vraag en antwoord 1 Aanwezigheidsregistratie: vraag en antwoord Contents Definitie... 5 Wat is de definitie van werf voor de aanwezigheidsregistratie?... 5 Wie is de bouwdirectie belast met het ontwerp?... 5 Wie is de bouwdirectie

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Handleiding MijnHelderHosting

Handleiding MijnHelderHosting Handleiding MijnHelderHosting Beheer uw domein snel en eenvoudig in MijnHelderHosting In MijnHelderHosting kunt u uw domein op een overzichtelijke manier beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld nieuwe gebruikers

Nadere informatie

CAPELO - DHG. Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014

CAPELO - DHG. Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014 CAPELO - DHG Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un programme sigedis /

Nadere informatie

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 In deze handleiding behandelen we de basisfuncties van de website www.kotatgent.be. Hoe kan je jezelf (als verhuurder of student) registreren en vervolgens je pand(en)

Nadere informatie

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Inhoud 1. Inleiding 3 2. Begin van de installatie vóór de verbinding van de My Office Self Care interface (stappen 1 tot 4) 3 3. My Office diensten installeren

Nadere informatie

Betalen. ideal Dashboard. Doel

Betalen. ideal Dashboard. Doel Betalen ideal Dashboard Beursplein 1 Postbus 1 8900 AA Leeuwarden T (058) 299 55 99 F (058) 299 45 91 www.frieslandbank.nl Statutair gevestigd te Leeuwarden Handelsregister 01002411 Doel In dit document

Nadere informatie

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd

Nadere informatie

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?...

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?... Externe FAQ betreffende de Winwinleningen 1 van 9 Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2 Zijn er kosten verbonden aan de registratie van een Winwinlening?... 2 Hoeveel tijd heb ik tussen het afsluiten

Nadere informatie

Algemeen. Als u nog geen mijngrossier.nl account heeft kunt u deze aanvragen via www.mijngrossier.nl/aanmelden.

Algemeen. Als u nog geen mijngrossier.nl account heeft kunt u deze aanvragen via www.mijngrossier.nl/aanmelden. F.A.Q. Algemeen Hoe kan ik een TopMec abonnement aanvragen? Voor het aanvragen van een TopMec jaarabonnement is een mijngrossier.nl account nodig. Heeft u al een mijngrossier.nl account en wilt een TopMec

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr.

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr. Voice Processing Systeem Bedieningshandleiding VOICE PROCESSING SYSTEM KX-TVP50 POWER Modelnr. KX-TVP50 Lees s.v.p. deze handleiding voordat u het systeem gaat gebruiken en bewaar deze handleiding. Inleiding

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Datum Ziedewij 3b Postbus 472 2990 AL Barendrecht T 088 3 444 777 E info@digisource.nl ABN AMRO Bank 56.32.60.858 IBAN NL69ABNA0563260858 BIC ABNANL2A K.v.K. Rotterdam

Nadere informatie