KOERS OP ZU.ÍD. Structuurversterklng voor het' goederênveivoer ln de corridor R0tterOam - Zuidelirk Aehterland {ROZAi. voon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOERS OP ZU.ÍD. Structuurversterklng voor het' goederênveivoer ln de corridor R0tterOam - Zuidelirk Aehterland {ROZAi. voon."

Transcriptie

1 KOERS OP ZU.ÍD Structuurversterklng voor het' goederênveivoer ln de corridor R0tterOam - Zuidelirk Aehterland {ROZAi voon MINISTENIC VAN VERKEER EN WATERSTMT & GEI4EENTELIJK FTAVENBEDRIJF ROTTE HDAM Amsterdam i Rijswijk, november 1994 Knight Wendling Consuhing tsv NEA Transport en Opleiding BV

2 R Otterdam Zuidel iik Achterland vë- Samenmtting en conclusies Gogdgrgnsfoom-analyse... o.o..... r... ' o Het goederenveívoer in de Roza conidor groeit van 52 miljoen ton in 1990 naaf T6miljOentOn in r. o... o. '... r... Op basis van de keten-analyse worden aanknopingspunten voor substitutie geïdentificeerd Hoogwaardige intermodate achterlandverbindingen zijn van belang voor het behoud van tadingstromgnoplangeretermijn... o...,...,,..,'... r r... 7 Driesoorten vragers naaratternatievemodaliteitenvoorhetwegvervoer... 7 Alternatieve vervoersconcepten voor het wegvervoer spitsen zich toe op intgrmodaal vgrvogr.. r.,...,... o... r. o Circa 10 miljoen ton is in 2005 substitueeóaar door intermodaal veruoer waardoof detotalegroei betef kanwordgn..., o... o.,.. c.. I Verlies aan goederenstromen door onvoldoende altematief voor het wegvervoer heett belangrijke effecten op werkgelegenheid en toegevoegde waarde.. i.., 10 Hoogwaardige multimodale achterfandverbindingen van groot belang voor de concurrentiepositigvandg Rottgrdamsg havgns... r... ' Structuurversterking in de Roza-conidor kent met name organisatorische aandachtspunten Spoor: concurerende aansluiting op buitenlandse spoometwerken.... Shortsea: primair ontwifikeling ván SSC en bijbehorende logistieke organisatie in noofd-west EUfOpa...o... r... o..., ' Binnenvaart: container-binnenvaart op België aanvullend op Antwerpen en ontwikkeling integrale met traditionele binnenvaart Generieke thema's voor interrnodaal vervoer gelden ook voor de Roza-corridor 26 Drie clusters van vervolgacties voor structuurversterking van het goederenvervoer in de ROza-cOnidOr...,... or.o r i r...r... r...,... ro. r Cluster 1:Concunentie-analyse r Clustgr2:Produktontwiltkeling,o...r...,...o.. 31 Cluster3:Gezamenlijkebelangen Deefrapportage 1: Analyse goederenstromen Deelrapportage 2: Analyse literatuur Oeefrapbortate 3: Analyse bestaande visies Deelrapportage 4: Analyse verbindende infrastructuur Deelrailportage S: Anafyse substitutiemogelijkheden wegvervoer Deelrapportage 6: Mogelijke economische effecten op het Rotterdamse havencomplex Bijlage 1: B'ljlage 2: Geïnterviewde personen Geraadpleegde literatuur l

3 ROtterdam Zuideliik Achterland Inlelding en doelstèlllng Roza In het RoM-proJect Rijnmond Ptan van Aanpak en Beleklsconvenant staat als doelstelling: ; veísterking van het Rgtterdamsg haven- en industregebied als mainport en vêrbeteíjng van, ' het woon- ên leeímilieu door mftldel van een próleemgeíicfite integrale benadering lan knelpunten op de kortere teímijn in samonhang met hêttot stand brengen van een ontwikkelingévisie en ultvoedngssfategle \rooí d langer teímijn. ln het plan van Aanpak is. een aantal projecten geíormulêêrd. Een van deze projecbn'een ondêrdgelvan.. verscfrillende projecien die z[n gegroepeeíd oíder het homa'beheersing en Geleiding De aanlê'xjing voor het Roza projec-t is, dat de relafo tussen Botleídam en het zuidelijk achteíland van groot belang is voor ds versterking van de Rottsrdamse haven. Op deze relatie wordt een ste*e toename van hel goedererwgívoeí vemacht De doelstelling van. het Rozaondezoek is dan ook: het verkíijgên van inzicht In de aard en omvang van de huidige en toekomstige goedeíenstomen van RotieÍdam van/haar het zuidel$k a$terland en in de knelpunten (dus niet: oplosslngen) in de afwikkeling daaívan de identiíicatie van Íelevante thema's m6t bgtrêkking tot b ihvloêding van de vervoersaíwikkelií in de Íidtting van de meest milieuwiendelijke modallteit, met b houd/veíslêrking van dê concunentidpositiê van hel Rottedamse haven- en indusíiegebied de formulering van aanbevelingen voor verdere acties voor vgrbetering van de inírastíucluur en/of beïnvloeding van de modal split De aíbakening van de "Roza-coniclof komt grosso modo neer op de vgívoersstromen van en naar Rotterdam, die de Belgische grens PasseÍên, aangevuld met shorbea'vervo r tussen Rotterdam en het zuidetijk deel van Europa en mgt binnenvaaítvervoer dat via de - R'Ín en overslag in noord{ost FÍankiJk (Llnaine) in de Roza-corÍidor lomt. Door de Adviesdienst voor Verkeer en Vewoer (AW) is een probleemstellende notitiê :. opgesteldt die als basis vooí het ondezoek heett gefungeerd. Op basis van dit. voorondezoek is geconcludeerd de uitvoering van Roza le splitsen in : 1 Probleemstellende notitie:'goedérenwwoer Rotterdam-Zuidelijk Achterlard (ROZA) - ROM Rijnmond profrt t C2.2.',24 rpwmber ii

4 ROtterdarn Zuidel ijk Achterland o een l$antltatleve analyse, waarmee inzicht is verkegen in de rol van Rotterdam in het afwikkelen van het vervoer van en naar het zuidelijke achtertand. Hiertoe zijn de belangrijkste goederenstromen tussen Rotterdam en het Zuideliik Achterland in kaart gebracht en is kwantitatieve inscfratting gemaald van modal-splít-wijzigingen en efficiëntieverbeteringen in de Roza-conidor.. een lcwallhtleve aádyse, waarin het bovengenoemde statische beeld wordt aangevutd met een beéchrijving vtrn relevante thema's in het noord-zuid goederenvervoer en de te venrachten mogelijkheden (kansen, voorwaarden) voor modal-sptit verschuivingen in de noord-zuid conidor. Op basis hiervan zullen tevens in lnrrrafitatieve en waar mogelijk kwantitatieve zin de emnomische gevolgen voor het Rotterdarse haven - en industriecomplex worden aangegeven. Het ondezoek is uitgevoerd door Knight Wendling Consulting BV (hiema af te korten met lff) en NEA Transport Ondezoek en Opleiding (hiema af te korten met NEA) gezamenlijk Vanuit de bestaande ervaring en expertise bij beide bureaus is een onderlinge taakverdeling aangehouden die in grote lijnen neerkomt op:. [rlea: goederenstroomanalyse en prognose (kwantitatieve analyse) KÀl: relevante thema's voor structuurversterking in de Roza-conidor (loralitratieve analyse). De aanbevelingen zijn door beide bureaus in onderling overleg opgesteld. De gehanteerde rnethodologie is samengevat in onderstiaande schema. Methodologle van het prolect: ROtterdam Zuldelllk Achterland \nz w V N E- A Huidige en foekomstige goederenstromen [Kwantitatieve analysej Ílirrnnen SFoí \ otilà.ón Trnnhb \ Hrvrr Y.íbd.n bij rolevante partijen in de ROZA-corridor [Kwalitatieve analysej 1 WCkG haína't nb.t wrgtar*itrg vatl eltqíaêltatw modaliteiton voor ksnms*an vraag on aanbod haínal spoor, shoítsoa GÍr 2 Gonelrrsnlicpoi$c RotteÍdam in d ROZA+onllot 3 Verolg Voor de kwantitatieve analyse is gebruik gemaakt van de door NEA ontwikkelde NEACdatabase. Deze database geeft de mogelijkheid om inzicht te verktjgen in de aard, omvang van de goederenstromen die tussen de Rotterdamse regio en de regio's in het zuidelijk achterland lopen, in de vorm van directe en intennodale ketens. De structuur van de Europese database maakt het tevens mogelijk een beeld te vormen van de betekenis van Rotterdamse regio in relatie tot de regio's in het zuidelijke achterland en in relatie tot andere belangrijke havens voor dat achterland, zoals Antwerpen en Le Havre.

5 ROtterdam Zuideliik Achterland Het rapport sluit af met aanbevelingen voor verdere acties tot structuurversterking in de Roza-corridor. Concrete oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten en vraagtekens vallen buiten het kader van dit ondezoek Desalniettemin worden drie aandachtsvelden van de opdrachtgevers én de betrokken private partijen voorgesteld, die naar ons oordeel van belang zijn om te komen tot een verantwoorde opvang van de ladingstromen in de Rozaconidor. v-ë- De kwalitatieve analyse is mede gebaseerd op ruim dertig interviews met relevante partijen in de Roza-corridor. Een opsomming van geïntemewde personen is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Op basis van bij KW bestaande kennis en inzichten zijn de interviewresultiaten venrerkt tot thema's, die veruolgens aan een klankbordgroepz ter discussie zijn voorgelegd. Voor de economische analyse is gebruik gemaald van bestaande modellen bii l(1àl die onder meer zijn toegepast bï de bepating van het macro-economisch effect van de Betuweroute en bij de uitwerking van de motie Roosen-Van Pelt De studie is begeleid door een beg eleidingsg roeps. ln dit hooídrapport worden de belangrijkste bevindingen en conclusies geformuleerd op basis van de synthese van de kwantitatieve en hralitatieve analyse, waarbij de nadruk ligt op specifieke elementen voor de Roza-conidor. Daamaast zijn ook algemene zaken die grote invloed hebben op deze coridor in het hoofdrapport opgenomen. In de bijlagen is de onderbouwing van de individuele ondenryerpen opgenomen. Hierdoor en door de synthese verschilt de stijl van het hoofdrapport van de bijlagen. Na een goederenstroomanalyse voor de jaren 1990 en 2005 wordt bepaald welke modaliteitswijzigingin in principe mogetïjk ziin. Efficiency verbetering van het weitransport, waardoor groei gereatiseerd kan worden met beperkte verdere belasting van het milieu, wordt niet als specifiek aandachtspunt beschouwd omdat dit niet specifiek voor de Roza-corridor van toepassing is. Op basis van de interviews kan voonichtig geconcludeerd worden dat de bezettingsgraad van vrachtwagens langzaam verbeterl Indien het voor- en natransport als onderdeel van intermodaal vervoer beter georganiseerd zou worden, kan dit ook efficiency verbetering van het wegtransport tot gevolg hebben. Van zowel de vraagzijde als de aanbodzijde van veívoer zijn de belangrijkste spelers, hun kenmerken en ontwiktelingen aangegeven. Daartoe zijn onder meer per modaliteit de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen geïnventariseerd op basis waarvan Rozaspecifieke thema's zijn geformuleerd en ondeóouwd. ln de Ktankbordgioep hadden zitting de hsren Van den Oewr (Toerbeurt NooróZuid), Ven der Valk (Eurobarge), Hólrast (Heineken), &ink (Akzo Nobd), Van ArnersÍoort (lbm), Van Vorstenbos (Philips Int), Van der Hoek (Nedllo.yQ, Papa (NS Cargo), Rawnhorst (lnbrmodel Transport Fourda6on), Spierings (Optimodal), Snty (Suy en de lilaít), Bezenre (tlapag ljoyq, Vos (ECT) In de Begeleidngsgroêp hadden zining van het Mnistede ran VeÍl eí en Waterstaat Ínevroltr Geurts en de hepn: Vanr Es, De Jong, Kuipers en Lerir; van het GeíÍreeÍttdifi havunbediií RoterdaÍÍt: C. Deelen: Ministerie nan VROM: Ten VeHen; Gemeene F{oËsrdarn: }rlafin -tv

6 RotteídamzuídelijkAótertand _, s/..-ë_ De onderbouwing van het hooídíapport is te vinden in de volgende zes dêelrapporlen: I Analyse goederenstromen 2 Analyse Íteratuur 3 Analyse bestaande visies 4 AnallaeverbindendelnÍrastrucbur 5 Analyse substitutiemogelíjkheden wegvervoer 6 Mogel'rjke economische efiec{en op het Ronerdamse havencomplex. - In de b$lagen is een opsomming gegeven van de geïnterviewde personen en van de geraadpleegde literatuu r. Amsterdarn/Rijswijk, november Knight Wendting Consulting BV NEA Transport en Opleiding BV v

7 ROttedam Zuidel ijk Achterland Samenvatting en conclusies De goederenstromen4 in de Roza-conidor kunnen verdeeld worden in twee hooídstromên:. stromen met herkomst of bestemming in de regio Rotterdam (import / export) o gtromen die in Rotterdam worden overgeslagen maar hun herkomst of bestemming buiten de regio hebben (transito) ln principe is de bináing van transitostromen aan Rotterdam veel kleiner dan van de hdingstromen die worden geïnitieerd door in de regio aanwezige verladers en ontvangers. De eerste stroom (import / export) - overeenkomend met de eoonomische functievan Rotterdam - had in 1990 een volume van 26 miljoen ton en groeit naat venrachting in 2005 tot 39 mitjoen ton. Het wegvervoer heeft met 11 miljoen ton een aandeel in de modal split van ruim 4gelo dat in 2005 bij zd ziin toegenomen tot bijna 49% (19 miljoen ton). Een ovezicht van de goederenstroom-analyse is weergegeven in het onderstaande figuur. Goederensfroom analyse [mln tonl weg Rail Binnenwart Zee Economische Orcrslag functie furptie 11,2 4,9 0,5 0,7 11,8 13,4 2,5 6,9 Totaal 16,1 1,2 25,2 9,4 Totael ,0 25,9 51,9 Totaal De tweede stroom (transito)- overeenkomend met de overslag functie van Rotterdam - had in 1990 een volume van 26 miljoen ton en groeit naar verwachting in 2005 tot 37 miljoen ton. Het wegvervoer heeft met 5 miljoen ton een aandeel in de modal split van ruim 19% dat in 2005 naar verwachting zal zijn toegenomen tot 20% (7 miljoen ton). De ladingstromen die over de weg worden afgewikkeld en de daaraan verbonden economische effecten zijn in het Roza-ondezoek aan de orde. Opvallend is, dat het aandeel wegvervoer bij de economische functie van Flotterdam bijna twee keer zo groot is als bij de transitofunctie. De oozaak moet gezocht worden in het terminal-terminal vérvoer dat voor de deepsea-rederijen wordt uitgevoerd met spoor, binnenvaart en feeders. Veel opdrachtgevers voor wegvervoer zijn, omdat het de economisctre functie betreft, in de regio Rotterdam aanspreekbaar als het om substitutie naar andere modaliteiten gaat. r ExdusieÍ hnspoít perpiipteldng -vl

8 ROtterdam Zuidel ijk Achterland Als het gaat om de substitutie van wegveruoer naar andere modaliteiten ligt de focus op intermodaal vervoer omdat de meeste opdrachtgevers voor wegvervoer niet direct aan water- of spoorverbindingen zijn gevestigd. Vestigingsbeleid kan daar op langere termijn in principe verandering in brengen maar vereist een lange adem en in veel gevallen is de ordergrootte niet toereikend voor (semi-)volle scheeps- oí treinladingen. De opdrachtgevers voor intermodaat vervoer bestaan uit de vertaders/ontvangers en de deepsea-reder'rjen die bij canier-haulage vervoer ook verantwoordelijk zijn voor het achtertandvervoer. Btj beide typen opdraclrtgevers zijn ontwikkelingen aan te geven die intermodaal vervoer meer kansrijk maken. Hun produktieprocessen leiden tot een steeds groter belang in betrouwbaarheid en hoge Írequentie van de dienstverlening. Snelheid wordt relatief minder belangrijk Daarnaast wordt gewezen op de beschikbaarheid van wegvervoer: het is niet ondenkbaar dat op meerdere plaatsen en/oí tijdstippen in Europa (lange aístand) wegvervoer niet meer mogelijk zal zijn. Gezien het Íeit dat Europese producenten steeds meer concureren in een mondiale markt, is concunerend intermodaal vervoer dan van groot belang voor de concurrentiekacht van de "BV Europa". Om de verwachte groei te kunnen realiseren is het derhalve belangrijk dat altematieve intermodale worden ingezet. Indien de bestaande modaliteiten (met name het wegvervoer) de groei dienen op te vangen, kan de venryachte groei van 52 naar 76 miljoen ton in 2005 onder druk komen te stiaan. In dit ondezoek is berekend dat ongeveer 10 miljoen ton van het wegvervoer in 2005 door intermodaal vervoer is te substitueren. Theoretische substitutie berekeningen geven aan dat in 2005 er een potentieel voor intermodaaf vervoer bestaat van24 miljoen ton. Deze theoretische potentie bedraagt in 1990 reeds ruim 14 miljoen ton, doch deze wordt momenteel in beperkte mate door intermodaal veruoer afgewikkeld. Het verschil (10 miljoen ton) kan worden aangemerkt afs substitutíe-potentie voor intermodaal vervoer op de Roza coridor. lndien de 10 miljoen ton níet door intermodaal vervoer ingewtd zou worden maar verloren zou gaan zouden hierdoor ongeveer FTE aóeidsplaatsen in de transport-corridor onder druk komen te staan met een toegevoegde waarde van f 980 miljoen in Vervoersconcepten met een grote capaciteit zetten minder operationele mensen per laadeenheid in dan vervoersconcepten met kleinere capaciteit zoals het wegtransport. Opvang van de groei van goederen door het wegtransport in plaats van intermodaal vervoer resulteert derhalve in een sterkere groei van aóeidsplaatsen en gegenereerde toegevoegde waarde. Het mogelijke economische verlies door de inzet van intermodaal vervoer in plaats van het wegtransport is FTE arbeidsplaatsen met een toegevoegde waarde van f 620 miljoen in Het effect is echter rninder dan bij het volledig verloren gaan van de stromen. \7N v-e- -vil-

9 ROtterdam Zuideliik Achterland \r7n v-e- Een concurrerende substitutie van het wegvervoer door intermodaal spoor-, binnenvaart- of shortsea-vervoer is echter geen vanzelfsprekende zaak. Natuurlijk gelden de generieke aandachbpunten voor intermodaal vervoer ook in de Hoza-corridoÉ. SpeciÍieke bevindingen in dit kader in de Roza-conidor zijn:. floor de grote afstrand en de lokale vefioudingen is het met name voor relatief kleine aanbieders van intermodaalveruoer moeilijk om tot befouvrëaar en concunerend voor- en natransport op het lberisch Schiereiland te komen. Samenwerking tussen aanbieders van intermodaal vervoer op het lberisch Schiereiland zal de probfematiek kunnen reduceren. de gereedstelling van stapelbare palletwide contiainers (besctrikbaar stellen aan de verlader, depots, organisatie) is een belangrijke succesvooruaarde voor intermodaal vervoer van niet-maritieme lading voor alle modaliteiten, inclusief shorfea. Intermodaal spoorvervoer wordt in de Boza-conidor thans emstig belemmerd doordat deze dienstverlening vanaí Antwerpen circa 'l}%goedkoper is dan vanuit Rotterdam. Antwerpen biedt goede aansluitingen op internationale spoometwerken (Etoile 24, Cortax); Rotterdam blijft hierin achter. Als gevolg van het huidige prijsverschil en de potentiële achterstand in concurrerende aansfuiting op deze spoometwerken bestaat er veel 'oneigenlijk' vrachtwagenvervoer tussen Rotterdam en Antwerpen. Het aanleggen van dedicated spoorinírastructuur voor goederenvervoer is niet absoluut noodzakelijk. Daaraan zijn dan echter wel belangrijke voorwaarden verbonden, zoals:. de realisatie van de Hoge Snelheidslijn (HSL), met de daaraan verbonden verplaatsing van reizigerstreinen naar de HSL, waardoor er capaciteit voor goederenvervoer vrij komt op tijdstippen die passen in de logistieke concepten van de opdrachtgevers. fle eliminatie van specifieke capaciteit-knelpunten zoals op het baanvak Dordrecht - Lage Zwaluwe en rond Antwerpen. Het shortsea-vervoer (vervoer over zee van continentale lading met herkomst én besiemming binnen Europa) heeft op de noord-zuid-as een grotere betekenis dan op de oost-west-as omdat de infrastructuur zich daar beter voor leent. Het potentieel van dit vervoersconcept is in principe groot, maar de ontwikkeling wordt door relevante partiien vergeleken met de container-binnenvaart circa tien jaar geleden. Een speerpunt is de ontwikkeling van door-to-door dienstverlening op basis van de hoge Írequentie die Íeederverbindingen (port-to-port diensten voór deepsea-reders) reeds aanbieden. De ontwikkeling van Shortsea Service Centra (SSC) kan daarin een belangrijke rol spelen. Een belangrijk aandachtspunt daaóij is de aard van de dienstverlening die door een SSC wordt aangeboden (overslag, + expeditie, + opslag en distributie, + value added logistics; combinatie met binnenvaart en/of rail service centra). Ook de lokatie van een SSC is een blangrijke keuze: enezijds vereist aansluiting brj feederdiensten een lokatie bii deepseaterminals; andezijds vereist een laag kostenniveau (essentieel om met wegvervoer te kunnen concurreren) lage terminalkosten en - voor toegevoegde waarde activiteiten - : concurerende arbeld. Vooreen bescfirijving hierraít rvordt\reiuezen naar het Plan van Aanpak Intennodaal Veívoêr, Ministerie ran VeÍ*Éren Wabrstaat, apíil viii

10 ROtterdam Zuidelijk Achterland v.è- De potentie van intermodaal binnenvaartvervoer in de Roza-conidor blijkt op basis van de goederenstroom-anatyse enorm te zijn. Circa 65/o van het we$vervoer in het noord-zuid verkeer blijld theoretisch door de binnenvaart te kunnen worden overgenomen. De containerbinnenvaart op Antwerpen kent, behoudens enkele brughoogten, geen belangrijke Rozaspecifieke knelpunten. Gecontiaineriseerde binnenvaart op andere bestemmingen in de ioza-colidor blijkt te worden belemmerd door organisatoriscl're en commerciële knelpunten (waardoor bijvoorbeeld het binnenvaart-initiatief van Nederlandse wegvervoerders in Avelgem onvoldoende van de grond komt); het ontbreken van faciliteiten (door het ontbreken van terminals en bijbehorende organisatie wordt de regio Brussel niet door containerbinnenvaart bediend) en een beperkte scfreepsgrootte door infrastructurele beperkingen richting Parljs (een aansluiting van het Rijn-Schelde beliken op het Seine-bekken zou van grote betekenis kunnen zijn maar heeft voorlopig bij de Franse overheid geen prioriteit). Het oosten van Frankrijk kan door de binnenvaart via de R'tjn bediend worden. Op dit traject zijn geen significante knelpunten aan te geven. Naast intermodaal vervoer per binnenvaart wordt ook gewezen op de rnogelijkheld tot nieuwe logistieke concepten te komen waarbf de kleinschalige binnenvaart in het noord-zuid verkeer is betrokken. Hier lijkt een belangrijke rol te zijn weggelegd voor de zich ontwikkelende samenwerkingsverbanden omdat de individuele schippers hier niet toe in staat zijn. De concunentiepositie van de Rotterdamse haven in het noord-zuid verkeer stiaat onder druk. Deepsea-rederiien rnonitoren continu de pnjs en prestiatie van hun aanloophavens. Op dit moment blijkt de Rotterdamse haven qua kosten en overslagsnelheid achter te blijven bij haar Belgische concurrenten. Dat is een belangrijk signaal omdat veel rederijen hun aanloopschema's in de Hamburg - Le Havre range aan het herovenregen ztjn. Een duidetijke visie van geïnterviewde partijen is dat de havens in de Mediterranean in belang toenemen. Er ontstiaan hubs waar Zuidamerikaanse l'rjnen en lijndiensten uit het Vene Oosten elkaar ontmoeten. Lading voor Zuid-Europa wordt niet meer vanzelfsprekend over havens in de Hamburg - Le Havre range aígewikkeld. Intra-Europees vervoer van maritieme containers kan een structuurwijziging ondergaan doordat de kwaliteit van havens in de Meditenanean toeneemt rederljen gaan zelí deze terminals beheren en de achterlandverbindingen worden geoptimatiseerd. Vooóeelden: de ontwikkeling van doublestack spoorvervoer tussen Marseifle en Ulle (Autoroute Ferroviaire) en de aansluiting van Barcelona op Europese spoorbreedte. Gebaseerd op de geidentificeerde thema's voor structuurversterking van het goederenvervoer in de Floza-corridor zijn drie clusters aangegeven waarin aanbevelingen voor verdere acties worden gedaan voor de substitutie van wegvervoer door andere modaliteiten: ' c'uster J; i[:ffi11f;ï[11,",ï;,ïï:ï:,ffi:i::ï:ïïn*.*en en ex Rotterdam de verschillen in produktiviteit en kosten tussen Ftotterdam en de Belgische zeehavens aansluitend op de concurrentie-analyse het aangeven van opfossingsrichtingen en het aangeven van betrokken partijen. -tx

11 RCIterdam Zu idel ijk Achterland ' :'uster :;fff;i'ï[':lijfli"lïl;i3lfl?ffi1ïïtspunten: - ontwikkeling container-binnenvaaê op regio Brussel integ raf e vervoensmncepte n per traditionele bin nenvaart!ïffiïilí,'#3'ffëgg,i* o n* m ( ro kati e, d i e nste n, parri ci pante n ) - lggistieke organisatie shortseadiensten met feeder diensten. ;us'ler#ff srll,ëilf;ffi33ii'ï#i##ïff;:'' veisterking havens in Rijn-Schelde Delta ten opzichte van opkomende havens in MediteÍreanean ontwilikeling multimodaal reisbureau (hrm-key logistics, inclusieí modal iteitskeuze, d ocu me ntati e en procesbewaki n g ). -X-

12 ROtterdam Zuidel Achterland Goedere nstroom-analyse v-ë- lnleldlng Voor het goederenvervoer in de ROZA6 corridor (totaal weg, rail, binnenvaart en kustvaart) wordt een groei venrvacht van 52 miljoen ton in 1990 na,ar 76 miljoen ton in Deze prognose is opgesteld met behulp van het NEAG regionaal transportbestand dat door NEA ontwikketd is, mede in opdracht van de EG Commissie. Dit bestand geeft een gedetailleerd inzicht per soort goed, in de opbouw van de veruoersketens van alle goederenstromen van de EG tanden aangewld met Zwitserland en Oostenrijk en in relatie met de rest van de wereld. Dankzij de opbouw uit vervoerketens werden de twee typen goederenstromen onderscheiden:. import en export: met een economische functie voor Hotterdam. transito: met een overslagfunctie voor Botterdam en voor concurerende havens of routes Uit de analyse bfijkt dat de imporuexport stromen groter zijn dan de transito stromen in 1990 en in 2005 en dat de geografische dekking verschilt. Het goederenvenroer ln de ROZA corrldor groelt van 52 mllfoen ton In 1990 naar 76 mllfoen ton In 2005 Met behulp van aan het bestand gekoppelde NEAC modelsysteem zijn de goederenstromen en vervoersketens voor 1990 en in kaart gebracht in de ROZA- conidor. De ontwik{<elde prognose is gebaseerd op de volgende grondslag:. de toenemende internationalisering van de economieên in West-Europa r fle uitbreiding van de Europese Gemeenschap met Oostenrijk, Zweden en inclusieí de voormatige DDR in de groei van het Bruto Nationaal Produkt van 2,?/o per jaar van 1990 tot de handhaving van de huidige concurrentieverhoudingen tussen de modaliteiten r {e handhaving van de concurrentieverhoudingen tussen de zee-havens Op basis van de analyse van de transportketens in de ROZA-corridor, is de corridor opgedeeld in drie regio's:. Noord-West Corridor: Belgiê, Frankrijk met een splitsing tussen regio's die bereikbaar zijn per binnenvaart. \fi/est Corridor: het restant van Frankrijk met Noord-West ltalië o luid-west Corridor: Spanje en Portugal. Het totale volume tussen Rotterdam en het Zuidelijk Achterland bedraagt 52 miljoen ton in 1990, een veel lager volume dan de Oost-West corridor. De verwachtingen zijn dat deze stromen zullen oplopen tot 76 miljoen in 2005: een groei van 2,6"h per jaar. 3 onder dit rervoer wordt alle tansport terstaan h het zuirjelijke aóteland van Roterdam (België, FrankrÍh Spanje, PoÍt galen dslen van la$ë) 7 In deze studie is gebruik gemaah rnan het economisóe scenario dat door de EG-Commissie is vastgesteld. Dit senario sluit het best aan tii het European Renaissance Scenario ran het CPB (zie HrappoÍtage i). -1

13 ROtterdam Zuidelijk Achterland \FZ wv N E- A Er is sprake van een onevenwichtigheid in het vervoer van en naar het Zuidetijk Achterland. Vanuit het Zuidelijk achterland wordt 18 miljoen ton aangevoerd (import en inkomend fansito verkeer) naat Rotterdam, tenrijl vanuit Rotterdam naaí het Zuidelijk Achterland 34 miljoen ton (export en uitgaand transitoverkeer) wordt aígevoerd. Deze onbalans is vooral te verklaren door de export van olieprodukten (6 miljoen) en overslag van bulk goederen (minerale brandstoffen, ruwe olie, ertsen tezamen I milioen ton). De totiate goederenstroom van 52 miljoen ton kan worden ingedeeld naar 26 miljoen ton voor de economische functie, en 26 míljoen ton vmr de overslag functie. Uit de geograíiscfre spreiding valt op te merken dat het transitoverkeer (overslagfunctie voor Rotterdam) en betere sprelding over de regio's kent dan de functie. De overslagfunctie van Rotterdam is in het gehele Zuidelijk Achterland van belang. Bijna alle regio's in het Zuidelijke Achterland voeren meer dan ton door via Rotterdam (inkonend en uitgaand tezamen) Daartegenover blijkt dat de economische functie van regio Rotterdam zich richt op gebieden die makkelijk toegankelijk zijn over land; per binnenschip (tot aan Oost-Frankijk toe), of op niet te lange aístiand over de weg (tot Par'rjs). De statistieken zijn graíisch weergegeven op de tussengevoegde figuren (figuur 1). In Íiguur 2ziin de stromen in tabelvorm weergegeven. -2

14 Totaal over*lag in en uit Tonnen I > Í.ooo.ooo I I 2oo.ooo - soo.ooo W loo,ooo - 2oo.ooo il < l oo.ooo I -..: Í. I Totaal im- el'r export f:.:* t. : í. a:.i

15 ROtterdam Zu Helijk Achterland vë- Figuur 2'. Goederanetroom prognost FUNCïE 1990 X1000 TOtl lenóouw Errrgie Mineralen Metaal ChenÍe Eind hbrikaten I AOORTIGTEN naarfnnkdllq lwltdló vrntdt Flrnlctfr, lw ltall6 Íldr0tlÍElcr ryêr q Írdl Unmnvurl vhftmeryetr Ëáu}Ul'cal.Êïuvtn ïtg rell bimrw st z- 75% s* re6 r5* 85.r ' 4616 r0*.ltí 3n5 naar BLEU wil.dl B1EU rldl lfi1eefisrrrvar u.g 'ls Unrgrrear ÍedrEbrbrrwsr ï.9 tdl bhígrtílaí! 3xfi rt Gfr 6rÍ <l'6 37* 3

16 ROtterdam Zu idel ijk Achterland N -fr- A OVERSIÁGFUNCTIE Í99O X1OOO TON a. i ' I 1. S6RT.KETEN r 1'- i rnarsprnit, Foít gnl vurrlt Sperle. PoÍrqgÊl neerfnrttt{ht\mílt ls venult Frenf{k, iluf ltrlló naerbleij vrnultbleu D.n bfurrwnrt-d ïrgida!r-!é lr-bfrlíïrrí n-fg D-Írl!r-zf n-urrërvlrrt (lrrr f{tofntlsfi, zx-fg aro-nl z3-zs n,unrítureíl Unn telt-ro r.gtz. nll-rl z*!r D-blmrrvrrn n-ro rdl-z..!r-n UrsrilrrÍt-!I ï.grda ÍrlFlrc tifr *x dr zgx, ct*!or 1Í t3* Gl* 21* 3r r5l3 zx *r 27?L t* gx Ttl 20r 3* cr.o5 55* 3fi 7X f', r f ï In de toekomst (2005) zal het belarp van de goederen die economisch gebonden ziin aan de regio verder toenemen. Dan zal 39 rniljoen ton worden en 37 miljoen ton worden doorgevoerd. ïr.': : 'i i,. i Opvallend zijn de verscfrillen in modaliteiilcuze tussen bekte functies: de economische Íunctie maakt intensieí gebruik van weg en binnenvaart vervoer (respectievelijk 43% en 450/"1, tenrijl de overslag Íunctie een grote gebruiker is van de binnenvaart (51"/"), met ver daar achter zeeveruoer (27"/à en wegvervoer (19%). -4

17 ROtterdam Zuidelijk Achterland Het hoge percêntage wegvervoer betekent 11 miljoen ton voor de economische functie tegen 5 miljoen ton voor de overslag Íunctie. Deze versctrillen zijn niet alleen te verklaren door de aard van de goederen (bulkgoederen in overslag die per binnenschip gaan), maar duiden op een andere inrichting van de keten, waarin het zeevervoer een belangrijke schakel is, tezamen met de binnenvaart. Daarnaast is het opvallend dat het spoorvervoer praktisctt afwezlg is in het totiale veruoer 1,2 miljoen ton (een percentage dat lager dan?/"1 Bij de Íunctie is de voornaamste verschuiving te venrachten in 2005 van binnenvaart (-5,6 l"l naar weg ({4,5 T4. De verschuivingen van de overige modaliteiten bii de economisctre functie van Rotterdam zijn van geringere aard. Bij de overslag via Rotterdam zijn er geen opvallend grote verschuivingen in dá mooat-split waar te nemen.!^':'à a i In ton gemeten neemt het wegvervoer toe met 10 miljoen ton ( 8 miljoen ton imporuexport en 2 mitjoen ton overslag). Bij de huidlge concunentie verhoudingen groeit het tonnage over de weg van 16,2 miljoen ton naar26,3 miljoen ton: een toename van6?/" in 15 iaar (3,3% op jaarbasis). Op basls van de keten-analyse kunnen aanknoplngspunten voor substltutle worden geidentlílceerd, Op basis van de combinatie van de goederenstroom analyse en ketenanalyse ziin zowel voor de economische functie alsook voor de overslag-functie mogelijkteden voor substitutie geïdentificeerd. Voor de goederenstromen die oorspror vinden in de functie van de regio, betreft dif r een verschuiving van het vervoer over de weg naar de kustvaart en eventueel rail voor de relaties met Spanje/Portugal en over lange afstanden voor de zuldelijke bestemmin gen (Frankrijk). een verschuiving van wegveryoer naar railvervoer op kortere afstanden (in relatie met Frankrijk en Beigië/Luxemburg) In de volgende hoofdstukken worden deze mogelijkheden nader geanalyseerd. t' j Voor de distributie-íunctie in de Roza-conidor zijn de volgende mogelijkheden voor substitutie waargenomen: o pe overslag van hoogwaardige goederen is in Antwerpen groter dan in Rotterdam. De hoogwaardige goederen groeien harder dan de bulkstromen en zijn derhalve ook voor Rotterdam van belang. De inricfrting van de fansportketen leert dat deze stromen vanuit Antwerpen voomamelijk over de weg worden vervoerd. Het bieden van altematieven voor het wegtransport van maritieme stromen (keten zee-weg) is noodzakelijk als Rotterdam deze stromen wenst te blijven becfienen. De andere transito-havens in Duibland vormen geen beclreiging: er worden in de Duitse havens goederen 'en route' naarfuan het Zuidelijk Achterfand oveqeslagen. Rotterdam kan in dit kader trachten altematieven voor de ketens weg-zee vervoer naarlvan Scandinavië aan te bieden. i i' -5 t

18 i :., i! {-'., ROtterdam Zu idel ijk Achterland \ilw v. pe bestaande goederenstromen met Franknjk zijn vanuit Rotterdam beperfd. Antwerpen bedient aanzienlijk grotere síomen. De inricfrting van de goederensfomen (waaronder die van containers) kan wellictrt mogelijkfieden bieden voor verdere ontwikketing van de positie van Rotterdam. Verder bliikt dat Rotterdam een zwakke positie heeft in de disfibutie van export van BelgiëlLuxemburg in tegenstelling tot de import. ltit de ketenanalyse bliild dat het beperkte aandeel van het vervoer over rail voor de emnomiscfre functie van Rotterdam ook geldt voor de disíibutiefunctie. Dit heeft tevens etfect op de distributie oryanisatie nffir het gehele Zuidelijk Actrterland. De inric6ting van & stromen met België heeft een duidetiike relatie met de inrichting van de stomen op de West ost conidor.. lowet Rotterdam als Antwerpen kennen een grote geografische deliking van het zuidelijke achterland. Een groot deel van deze goederenstromen wordt vervoerd door middei van kleinsctralige vervoersmodi (wegvervoer). Door bundeling van deze stromen kunnen "economies of scale" ontstaan waardoor gecombineerd veívoer aantrekkelijk kan worden. Wanneer aan het huidige vervoersaanbod op deze coffidor geen verandering komt zal het wegvervoer sterk(er) belast blijven.. Uit de ketenanalyse en de goederenstromen blijkt dat de keten binnenvaart - zee op de relatie Duitsland - SpanjelPortugal aanzienlijk is. Directe stromen vanuit Duitsland zouden eventueel door middel van deze keten mogelijkfreden voor additionele lading via Rotterdam kunnen betekenen.. Tevens bl1kt dat de mainpoil-functie van Rotterdam voor de intemationale handel met Spanje/Portugat gevoetig is voor verschuivingen naar het Zuiden van Europa. Deze ontwikkeling kan van invloed zijn op de inrictrting van de stromen in het zuidelijk achterlard. N E-, A De mogelijkheden voor substitutie zoals die uit de kwantitatieve analyse naar vorer zlin gekomen zijn, in combinatie rnet de kwalitatieye analyse, in de vofgende hooídstukken nader uitgewerkt. \! l',.) i,.,. j",t.. 6-

19 BOtterdam Zu idelljk Achterland Hoogwaardige intermodale achterlandverbindingen zijn van belang voor het behoud van ladingstromen op langere termiin Inleldlng Altematieve vervoersconcepten om de groei van het wegvervoer op te kunnen vangen zijn van belang voor producenten en deepsea-rederijen om ook op langere termijn marktconform te kunnen opereren. Om concurerend te kunnen zijn ten opzichte van Belgische havens zijn intermodafe achterlandverbindingen voor de Rotterdamse haven van belang. De overheid tenslotte heeft belang bij versterking van dit vervoersconcept om daarmee aan haar doetstelling ten aanzien van mobiliteit, welvaart en leebaarfreid te kunnen voldoen. Uit de goederenstroom-analyse blrjkt dat ongeveer 24 milioen ton in 2005 in aanmerkir kornt voor deze altemateve vervoersconcepten. Deze goederenstromen hebben een belangrijk effect op de havens van Rotterdarn zowel met betrekking tot de werkgelegenheid en toegevoegde waarde als ook de concurentiepositie. Drle soorten vragers naar alternatleve modalltelten voor het wegvervoer In de markt kunnen drie soorten vragende partijen naar atternatieve modaliteiten voor het wegvervoer worden onderscheiden. Specifieke ontwikkelingen in de produktie- en distributiemodellen van deze partijen resulteren in toenemende kansen voor alternatieve modaliteiten. Deze partijen zijn: de verladers en ontvangers, de deepsea rederijen en de overheden. Vertaders/ontvangers Veel verladers en ontvangers verwachten dat de dienstverlening door het wegtransport op korte of middellange termijn op specifieke fajec'ten oí tijdstippen onder druk zal komen te staan. De venrachte druk kan efíect hebben op de betrouwbaarheid, de bereilóaarheid en de kosten (oozakelijk congestie, translto-beperkingen en heffingen). Substitutie door alte m ati eve modaliteite n wordt h ie rdoor aantrel<ke lijke r. v'ëi: i Maar ook doordat de karakteristieken van verarderende produktie- en distributie-modellen zió in toenemende mate lenen voor de inzet van attematieve modaliteiten, wordt de vraag sterker. Door de globalisering van produktielokaties ontstiaat een netwerk met een beperkt aantal distributie centra die (met of zonder eind-assemblage) de fijnmazige einddistributie vezorgen. De goederen kunnen in deze centra klant- of variëteit-specifiek gemaakt worden (Value Added Logistics). f.,'t: i.,, i: l : -. ' i-. i' -7

20 ROtterdam Zu idel ijk Achterland V-Ë. i:.', i': ' i Karakteristieken van deze goederenstromen tussen de Íabrieken en deze cenía zijn: r een relatieí homogene samenstelling val de goederen waardoor de te transporteren hoeveelheden groter worden r een geregeld afnamepatroon waardoor de cenha als voonaad-buffer kunnen fungeren en ook de mogelijktreid tot introductie van ïloating stock'-concepten wordt geschapen. grotere nadruk op betrouwbaarheid dan op snelheid van de transprten Door deze veranderende karakteristieken van de logistieke processen worden altematieve m od al ite ite n aantrekte I ij ke r voor ve rl ade rs/o ntvan g e rs Hoewel door globalisatie en concentratie van produktievestigingen economisctre zwaartepunten kunnen verschuiven wordt venrvacht dat de bestaande strucfuur van zwaartepunten op de Noord-Zuid-as niet sterk zal veranderen. De belangriikste zwaartepunten in de Roza-conidor z'tjn Noord-Frankrijk (indusief Parijs) en Noord-West ltalie. Belangrijke achterblijvers zijn Oost-Frankrij[ Noord- en ZukJ-Spanje en Portugal. ln deelrapportage 3 wordt de onderbouwing aangegeven. Deepsea+ederíjen!. Ontwikkelingen bij de deep-sea rederijen geven een concentratie van ladingstromen te zien. Dit wordt mede veroorzaakt door: gchaalvergroting van de (contiainer)schepen r toenemende samenwerking zowel op zee (slot- en vesselcharing) als op het land. [undeling van maritieme en continentiale stromen voor het achterland-veívoer en het conti nential e transport. Door deze concentratie van ladingstromen kunnen altematieve mdaliteiten, naast het wêg transport, kosten-etf icië nt worde n in gezet. Overheden a Voor de overheden is het van de vervoersstromen belangrijk voor het behoud van welvaart en werkgelegenheid. De sterke toename van het wegtransport stuit echter op steeds grotere weerstianden door de belasting van het milieu en congestie op de beschikbare infrastructuur. Om de doelstelling met betrekking tot mobiliteit, welvaart en leeflraarheid te realiseren is het beleid van zowel de nationale als de Europese overheden gericht op het stimuleren van aanbod van alternatieve modaliteiten. t' 't: i' i I :.-. I Alternatleve vervoersconcepten voor het wegveruoer spltsen zlch toe op lntermodaal vervoer Deze studie richt zich op het versterken van de Roza-CorrkJor door aftematieve mogelijkfreden aan te geven voor het wegtransport. Modal-split wijzigingen tussen spoor, binnenvaart en short-sea onderling vormen geen onderdeel van de studie aangezien zij niet bijdragen tot de substitutie van wegtransport..a' 1 i:::.::..':, i<' j, -,1 lt :t,. i,:. i.!..., -8

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Blue Ports - waterknooppunten

Blue Ports - waterknooppunten 1 Blue Ports - waterknooppunten B E R E I K B A A R, D U U R Z A A M E N L E E F B A A R B A RT BOUWENS 1 5 O K TO B E R 2 0 1 0 W W W. M O V A R E S. N L / W A T E R Onze ruimte onder druk? 2 Oorzaak:

Nadere informatie

1. Vervoersprestaties

1. Vervoersprestaties 1. Vervoersprestaties Goederenvervoer blijft sterker toenemen dan de economische groei en gebeurt nog steeds voor het grootste deel via de weg. Vlaanderen met een bevolking van iets meer dan zes miljoen

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie. 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie. 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094 Z48-b59 .* 0..... 0............ Git boek IerugDaorgrn op: I Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094 Ministerie

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

Multimodaal vervoer en Agrosector

Multimodaal vervoer en Agrosector Multimodaal vervoer en Agrosector Ledenbijeenkomst Agro Businessclub Westland Peter Sierat, algemeen directeur TLN Monster, 24 juni 2010 Agenda Toekomstontwikkelingen wegvervoer (on)mogelijkheden multimodaal

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker Stellingen panel 1 Stellingen Panel 1 : inplanting, hinterlandverbindingen en arbeid A. Inplanting 1. Ligging shortsea hub moet vlakbij deepsea terminal omwille van de feederlading, die met pure intra

Nadere informatie

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis De (kleine) waterweg Prof. Dr. Cathy Macharis Inhoud Context De kleine waterweg Uitdagingen 2 MOBI team MOBIlity, Logistics and Automotive Technology Research Centre 3 4 Context : de hele keten Origin

Nadere informatie

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water s-hertogenbosch 30 juni 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur The Blue Road De verbinding met het achterland Miranda Volker Logistiek Adviseur Topics Even voorstellen Facts and figures Nieuwe mogelijkheden o 45 ft containerstromen o Reefers o Palletvervoer Even voorstellen

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Modal shift naar spoor?

Modal shift naar spoor? Het west-oost goederenvervoer in Nederland Modal shift naar spoor? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM 2 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Inhoud 1 Inleiding 5 2 Model shift naar spoor? 7 2.1

Nadere informatie

Extending the terminal gate

Extending the terminal gate Extending the terminal gate Transition to smart network coordination Achtergrond Container terminals zijn belangrijke draaischijven voor international handel tussen Europa en de rest van de wereld. De

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten Samenvatting................. In juli 2008 heeft de Europese Commissie een strategie uitgebracht om de externe kosten in de vervoersmodaliteiten te internaliseren. 1 Op korte termijn wil de Europese Commissie

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

Het west-oost goederenvervoer in Nederland: modal shift naar spoor? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Olaf Jonkeren

Het west-oost goederenvervoer in Nederland: modal shift naar spoor? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Olaf Jonkeren Het west-oost goederenvervoer in Nederland: modal shift naar spoor? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Olaf Jonkeren April 2017 Het west-oost goederenvervoer in Nederland: model shift naar spoor? Het

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 zeeland seaports...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 Inhoud 1. Overslag 2011 zeevaart 2. Modal split 3. Herkomst en bestemming 4. Spoorinfrastructuur 5. Transittijden

Nadere informatie

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten Barge en shortsea congres Transport/logistiek waste-products van weg naar water Tilburg, 4 februari 2016 Rick Martens, manager logistics Afval: een serieuze partner in de logistieke keten 1 Introductie

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en Fijnmazig netwerk voor bouwlogistiek, knelpunten en nieuwe uitdagingen, NVB congres, Kampen 1 Inhoud Inleiding Marktbeschrijving bouwmaterialen, trends en ontwikkelingen Positie van binnenvaart en binnenhavens

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Kanshebber in de keten Toekomstperspectief Containerbinnenvaart

Kanshebber in de keten Toekomstperspectief Containerbinnenvaart Kanshebber in de keten Toekomstperspectief Containerbinnenvaart Rotterdam, juni 2003 Kanshebber in de keten, Toekomstperspectief Containerbinnenvaart 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 HOOFDSTUK 1 Inleiding...6

Nadere informatie

fax (0591) onderwerp Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

fax (0591) onderwerp Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Directiestaf team Staf ons kenmerk 12.436679

Nadere informatie

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen Juni 2005 Onderwerp: De EU uitbreiding en shortsea shipping Shortsea Shipping omvat het transport van goederen en passagiers waarbij gebruik wordt gemaakt van de Europese kustwateren en oceanen, zonder

Nadere informatie

TenT corridors. Adriaan Roest Crollius 22 januari 2014

TenT corridors. Adriaan Roest Crollius 22 januari 2014 TenT corridors Adriaan Roest Crollius 22 januari 2014 Panteia NEA, EIM, RVB, Stratus Transport onderzoek & advies (spoor/wegtransport, binnenvaart) Beleidsvragen/kosten/CBA,s/research Een van de grootste

Nadere informatie

De Crisis en PHS, interpretatie van de vervoeranalyses: Beoordeling van de gevolgen van de economische crisis voor het goederenvervoer per spoor

De Crisis en PHS, interpretatie van de vervoeranalyses: Beoordeling van de gevolgen van de economische crisis voor het goederenvervoer per spoor De Crisis en PHS, interpretatie van de vervoeranalyses: Beoordeling van de gevolgen van de economische crisis voor het goederenvervoer per spoor De Crisis en PHS, interpretatie van de vervoeranalyses:

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

Een simpel en robuust spoorsysteem. Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor

Een simpel en robuust spoorsysteem. Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor Een simpel en robuust spoorsysteem Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor Grote groei transport verwacht in de hele Europese Unie Europa staat voor grote uitdagingen op het gebied van transport:

Nadere informatie

GATEWAY TO EUROPE. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres.

GATEWAY TO EUROPE. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres. GATEWAY TO EUROPE BRUSSELS 1h PARIS 1h30 LONDON 2h30 AMSTERDAM 3h CARGO

Nadere informatie

Aanpassing WLO scenario s voor het containervervoer

Aanpassing WLO scenario s voor het containervervoer CPB Memorandum Sector : 5 Afdeling/Project : Economie en fysieke omgeving Samensteller(s) : Paul Besseling, Jan Francke en Rafael Saitua Nistal Nummer : 172 Datum : 18 december 2006 Aanpassing WLO scenario

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld

6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld 6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld De totale toegevoegde waarde van de Vlaamse zeehavens en luchthavens nam in 2006 toe. De directe toegevoegde waarde van de zeehavens nam af, maar

Nadere informatie

Internationale Spectator (jrg. 70) Item 5 van 8 ARTIKEL

Internationale Spectator (jrg. 70) Item 5 van 8 ARTIKEL ARTIKEL Chinese kansen in Rotterdam Michiel Nijdam De Zijderoute, de eeuwenoude handelsroute tussen Europa en het Verre Oosten, staat weer volop in de belangstelling. Niet de romantische versie, maar de

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

Basisdocument Containerbinnenvaart. Rotterdam, juni 2003

Basisdocument Containerbinnenvaart. Rotterdam, juni 2003 Basisdocument Containerbinnenvaart Rotterdam, juni 2003 Basisdocument Containerbinnenvaart 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 ACHTERGROND...3 1.3 PROBLEMATIEK...4 1.4 ONDERZOEKSDOELSTELLING...5

Nadere informatie

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016 SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE Een duurzame toekomst Ir. Thijs de Boer 23 Maart 2016 2 Introductie Beroepsvaart Visserij Recreatie (vaart) Toerisme Veerdiensten Binnenvaart Natuurlijk systeem Omgeving

Nadere informatie

Minder treinen over Betuweroute

Minder treinen over Betuweroute transport 33 EVO magazine november 2014 ZORGEN OVER SPOORCAPACITEIT DOOR AANLEG DERDE SPOOR Minder treinen over Betuweroute Door werkzaamheden aan het zogeheten derde spoor in Duitsland kunnen er de komende

Nadere informatie

BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit!

BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit! BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit! Auteurs Liesbeth van Alphen, Ronald Jorna Binnen het Europese onderzoeksproject BE LOGIC is een benchmarking tool ontwikkeld die de huidige keuze voor de vervoerswijze

Nadere informatie

HET AANDEEL VAN HET GOEDERENVERVOER VAN EN NAAR HAVENS IN DE EU

HET AANDEEL VAN HET GOEDERENVERVOER VAN EN NAAR HAVENS IN DE EU DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUUR- EN COHESIEBELEID VERVOER EN TOERISME HET AANDEEL VAN HET GOEDERENVERVOER VAN EN NAAR HAVENS IN DE EU SAMENVATTING Beknopte

Nadere informatie

De logistieke keten in termen van geld

De logistieke keten in termen van geld een verkenning van de logistieke keten van het (intermodale) goederenvervoer per spoor in termen van geld & de eenheidsprijzen van de concurrerende inland vervoerwijzen Rotterdam, Colofoon: Uitgegeven

Nadere informatie

Tarieventabel Zeehavengeld 2016

Tarieventabel Zeehavengeld 2016 Tarieventabel Zeehavengeld 2016 Definities a) Lijndienst Van een Lijndienst is sprake als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 1) Het Zeeschip vaart in overeenstemming met de door de Cliënt aan

Nadere informatie

Spoorcongres Transport & logistiek van afvalstromen per rail

Spoorcongres Transport & logistiek van afvalstromen per rail Spoorcongres 2017 Transport & logistiek van afvalstromen per rail Tiel, 28 september 2017 Rick Martens, development manager logistics Introductie KEY FIGURES N+P Group: Nederlands familiebedrijf, hoofdkantoor

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek

Workshop Bouwlogistiek Workshop Bouwlogistiek Duurzame concepten en kansen Innovatieprogramma Duurzame Logistiek Hans Vermij, 28 november 2008. Inhoud 1. Hand in hand met het bedrijfsleven in: Bouwlogistieke Terminal West-Friesland

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam Container Transferium Rotterdam Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam J.C. Huizinga-Heringa,

Nadere informatie

MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam

MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam MV2 en de toekomst van de haven Een alternatieve visie op Rotterdam Gérard Brockhoff Adstrat Adstrat Consulting, 1 Skyline Rotterdam, Ronald Tilleman Havenvisie 2050 (concurrentiepositie) Waarom is Rotterdamse

Nadere informatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Dertje Meijer, President-directeur Naam, Afdeling, Dag maand jaar, Plaats Inhoud 1. Introductie Havenbedrijf Amsterdam 2.

Nadere informatie

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 1 Doel Havenvisie 2030 Richting geven aan de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse mainport. Zekerheid en perspectief bieden aan klanten, burgers, overheden

Nadere informatie

1 Partijen. 1.1 De verkoper

1 Partijen. 1.1 De verkoper 1 Partijen 1.1 De verkoper De partij die de brandstoftanks aanbied is Kautex, in België is deze gevestigd in Tessenderlo. Het hoofdkwartier van Kautex is gevestigd in Duitsland, Bonn. Kautex is onderdeel

Nadere informatie

4ECONOMISCHE POORTEN

4ECONOMISCHE POORTEN 4ECONOMISCHE POORTEN 73 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) selecteert vijf poorten: de zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende (in samenhang met de regionale luchthaven van Oostende)

Nadere informatie

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Mission statement Transport &Logistiek West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens van de verladers;

Nadere informatie

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Sytze Rienstra en Jan van Donkelaar, 15 januari 2010 Er is de laatste tijd bij de beoordeling van projecten voor de binnenvaart veel discussie over

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort

Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort Verwelkoming Stefaan Matton Algemeen directeur POM West-Vlaanderen 2 Alexander Demon Afdelingshoofd Transport & Logistiek POM West-Vlaanderen 3 Mission

Nadere informatie

Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens

Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens Nationaal beeld van het netwerk van binnenhavens op basis van actuele prognoses Samenvatting eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 215-1-19 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 214 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... Concurrentie Zeehavens beconcurreren elkaar om lading en omzet. In beginsel is dat vanuit economisch perspectief een gezond uitgangspunt. Concurrentie leidt in goed werkende markten tot

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Inhoud presentatie Introductie Managen van fiscale risico s binnen de supply chain Risk

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

De toekomst van de binnenvaart

De toekomst van de binnenvaart De toekomst van de binnenvaart Noodzaak van energietransitie voor de transportsector 28 oktober 2010, Ridderkerk Menno Menist, Algemeen Directeur NEA 2 November, Inhoud Olie raakt op! Wat kan de binnenvaart

Nadere informatie

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Samenstelling Aanwezig namens logistieke regio Oss Jan van Erp Logistiek Platform Oss Eric Nooijen - Osse Overslag Centrale Hans Pepers

Nadere informatie

Strategische visie hinterlandverbindingen vanuit een academisch oogpunt

Strategische visie hinterlandverbindingen vanuit een academisch oogpunt Strategische visie hinterlandverbindingen vanuit een academisch oogpunt - 30 september 2011 - Dr. Christa Sys en Dr. Thierry Vanelslander Steunpunt Goederenstromen Departement Transport en Ruimtelijke

Nadere informatie

WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING. Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, 18 november 2015

WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING. Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, 18 november 2015 WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, Inhoud: In het komende half uur: Korte introductie; Rotterdamse haven, Havenbedrijf Rotterdam en pijpleidingen Deltaplan

Nadere informatie

Samenvatting. Werkwijze

Samenvatting. Werkwijze I Samenvatting Duitsland en de haven van Rotterdam hebben een groot belang bij elkaar. Een substantieel deel van de maritieme aan- en afvoer in de Rotterdamse haven is afkomstig van of bestemd voor de

Nadere informatie

Plan van aanpak klein Schip Bijlage 4: Logistieke efficiëntie

Plan van aanpak klein Schip Bijlage 4: Logistieke efficiëntie Plan van aanpak klein Schip Bijlage 4: Logistieke efficiëntie Zie hoofdstuk 7 van het hoofdrapport verkenning samenwerkingsvormen mogelijke organisatie modellen November 2011 1 1. Inleiding Het is van

Nadere informatie

Presentatie GreenRail

Presentatie GreenRail 11 februari 2010 Spoorcafé, Rail Cargo Information Presentatie GreenRail Michiel van Veen Adviseur ketenlogistiek FloraHolland Kengetallen FloraHolland 2 Aanvoerders : 9.000 (inter-)nationaal (5.100 leden)

Nadere informatie

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart De binnenvaartondernemer Profiel Gebruik ICT ICT-maturiteit Nood aan online informatie RIS De bevrachter Profiel Gebruik ICT Nood aan online informatie RIS Conclusies

Nadere informatie

Beknopte analyse van de overslag in de Amsterdamse haven

Beknopte analyse van de overslag in de Amsterdamse haven CPB Notitie Datum : 23 juli 2003 Aan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGG, Van Bommel) Beknopte analyse van de overslag in de Amsterdamse haven Het ministerie van Ven W heeft het CPB om een beknopte

Nadere informatie

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van Inter-Steunpunten Transitieplatform Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van belang in transport Hilde Meersman, Cathy Macharis, a Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Nadere informatie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Kees Verweij Principal Consultant Goederenvervoer Antwerpen, december 2011 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr

Nadere informatie

Twin hub. Intermodal rail freight Twin hub Network North West Europe

Twin hub. Intermodal rail freight Twin hub Network North West Europe Twin hub Intermodal rail freight Twin hub Network North West Europe Ekki Kreutzberger en Rob Konings Zeehavens en intermodale rail hub-en-spoke netwerken. Op weg naar een nieuwe innovatiegolf VLW 2013,

Nadere informatie

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP:

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: - IN DE WESTERSCHELDE ZAL OOIT EEN STORMVLOEDKERING MOETEN KOMEN - HOE KAN ANTWERPEN DAAROP ANTICIPEREN? - WIJ HEBBEN DAAROP HET ANTWOORD EN

Nadere informatie