KOERS OP ZU.ÍD. Structuurversterklng voor het' goederênveivoer ln de corridor R0tterOam - Zuidelirk Aehterland {ROZAi. voon.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOERS OP ZU.ÍD. Structuurversterklng voor het' goederênveivoer ln de corridor R0tterOam - Zuidelirk Aehterland {ROZAi. voon."

Transcriptie

1 KOERS OP ZU.ÍD Structuurversterklng voor het' goederênveivoer ln de corridor R0tterOam - Zuidelirk Aehterland {ROZAi voon MINISTENIC VAN VERKEER EN WATERSTMT & GEI4EENTELIJK FTAVENBEDRIJF ROTTE HDAM Amsterdam i Rijswijk, november 1994 Knight Wendling Consuhing tsv NEA Transport en Opleiding BV

2 R Otterdam Zuidel iik Achterland vë- Samenmtting en conclusies Gogdgrgnsfoom-analyse... o.o..... r... ' o Het goederenveívoer in de Roza conidor groeit van 52 miljoen ton in 1990 naaf T6miljOentOn in r. o... o. '... r... Op basis van de keten-analyse worden aanknopingspunten voor substitutie geïdentificeerd Hoogwaardige intermodate achterlandverbindingen zijn van belang voor het behoud van tadingstromgnoplangeretermijn... o...,...,,..,'... r r... 7 Driesoorten vragers naaratternatievemodaliteitenvoorhetwegvervoer... 7 Alternatieve vervoersconcepten voor het wegvervoer spitsen zich toe op intgrmodaal vgrvogr.. r.,...,... o... r. o Circa 10 miljoen ton is in 2005 substitueeóaar door intermodaal veruoer waardoof detotalegroei betef kanwordgn..., o... o.,.. c.. I Verlies aan goederenstromen door onvoldoende altematief voor het wegvervoer heett belangrijke effecten op werkgelegenheid en toegevoegde waarde.. i.., 10 Hoogwaardige multimodale achterfandverbindingen van groot belang voor de concurrentiepositigvandg Rottgrdamsg havgns... r... ' Structuurversterking in de Roza-conidor kent met name organisatorische aandachtspunten Spoor: concurerende aansluiting op buitenlandse spoometwerken.... Shortsea: primair ontwifikeling ván SSC en bijbehorende logistieke organisatie in noofd-west EUfOpa...o... r... o..., ' Binnenvaart: container-binnenvaart op België aanvullend op Antwerpen en ontwikkeling integrale met traditionele binnenvaart Generieke thema's voor interrnodaal vervoer gelden ook voor de Roza-corridor 26 Drie clusters van vervolgacties voor structuurversterking van het goederenvervoer in de ROza-cOnidOr...,... or.o r i r...r... r...,... ro. r Cluster 1:Concunentie-analyse r Clustgr2:Produktontwiltkeling,o...r...,...o.. 31 Cluster3:Gezamenlijkebelangen Deefrapportage 1: Analyse goederenstromen Deelrapportage 2: Analyse literatuur Oeefrapbortate 3: Analyse bestaande visies Deelrapportage 4: Analyse verbindende infrastructuur Deelrailportage S: Anafyse substitutiemogelijkheden wegvervoer Deelrapportage 6: Mogelijke economische effecten op het Rotterdamse havencomplex Bijlage 1: B'ljlage 2: Geïnterviewde personen Geraadpleegde literatuur l

3 ROtterdam Zuideliik Achterland Inlelding en doelstèlllng Roza In het RoM-proJect Rijnmond Ptan van Aanpak en Beleklsconvenant staat als doelstelling: ; veísterking van het Rgtterdamsg haven- en industregebied als mainport en vêrbeteíjng van, ' het woon- ên leeímilieu door mftldel van een próleemgeíicfite integrale benadering lan knelpunten op de kortere teímijn in samonhang met hêttot stand brengen van een ontwikkelingévisie en ultvoedngssfategle \rooí d langer teímijn. ln het plan van Aanpak is. een aantal projecten geíormulêêrd. Een van deze projecbn'een ondêrdgelvan.. verscfrillende projecien die z[n gegroepeeíd oíder het homa'beheersing en Geleiding De aanlê'xjing voor het Roza projec-t is, dat de relafo tussen Botleídam en het zuidelijk achteíland van groot belang is voor ds versterking van de Rottsrdamse haven. Op deze relatie wordt een ste*e toename van hel goedererwgívoeí vemacht De doelstelling van. het Rozaondezoek is dan ook: het verkíijgên van inzicht In de aard en omvang van de huidige en toekomstige goedeíenstomen van RotieÍdam van/haar het zuidel$k a$terland en in de knelpunten (dus niet: oplosslngen) in de afwikkeling daaívan de identiíicatie van Íelevante thema's m6t bgtrêkking tot b ihvloêding van de vervoersaíwikkelií in de Íidtting van de meest milieuwiendelijke modallteit, met b houd/veíslêrking van dê concunentidpositiê van hel Rottedamse haven- en indusíiegebied de formulering van aanbevelingen voor verdere acties voor vgrbetering van de inírastíucluur en/of beïnvloeding van de modal split De aíbakening van de "Roza-coniclof komt grosso modo neer op de vgívoersstromen van en naar Rotterdam, die de Belgische grens PasseÍên, aangevuld met shorbea'vervo r tussen Rotterdam en het zuidetijk deel van Europa en mgt binnenvaaítvervoer dat via de - R'Ín en overslag in noord{ost FÍankiJk (Llnaine) in de Roza-corÍidor lomt. Door de Adviesdienst voor Verkeer en Vewoer (AW) is een probleemstellende notitiê :. opgesteldt die als basis vooí het ondezoek heett gefungeerd. Op basis van dit. voorondezoek is geconcludeerd de uitvoering van Roza le splitsen in : 1 Probleemstellende notitie:'goedérenwwoer Rotterdam-Zuidelijk Achterlard (ROZA) - ROM Rijnmond profrt t C2.2.',24 rpwmber ii

4 ROtterdarn Zuidel ijk Achterland o een l$antltatleve analyse, waarmee inzicht is verkegen in de rol van Rotterdam in het afwikkelen van het vervoer van en naar het zuidelijke achtertand. Hiertoe zijn de belangrijkste goederenstromen tussen Rotterdam en het Zuideliik Achterland in kaart gebracht en is kwantitatieve inscfratting gemaald van modal-splít-wijzigingen en efficiëntieverbeteringen in de Roza-conidor.. een lcwallhtleve aádyse, waarin het bovengenoemde statische beeld wordt aangevutd met een beéchrijving vtrn relevante thema's in het noord-zuid goederenvervoer en de te venrachten mogelijkheden (kansen, voorwaarden) voor modal-sptit verschuivingen in de noord-zuid conidor. Op basis hiervan zullen tevens in lnrrrafitatieve en waar mogelijk kwantitatieve zin de emnomische gevolgen voor het Rotterdarse haven - en industriecomplex worden aangegeven. Het ondezoek is uitgevoerd door Knight Wendling Consulting BV (hiema af te korten met lff) en NEA Transport Ondezoek en Opleiding (hiema af te korten met NEA) gezamenlijk Vanuit de bestaande ervaring en expertise bij beide bureaus is een onderlinge taakverdeling aangehouden die in grote lijnen neerkomt op:. [rlea: goederenstroomanalyse en prognose (kwantitatieve analyse) KÀl: relevante thema's voor structuurversterking in de Roza-conidor (loralitratieve analyse). De aanbevelingen zijn door beide bureaus in onderling overleg opgesteld. De gehanteerde rnethodologie is samengevat in onderstiaande schema. Methodologle van het prolect: ROtterdam Zuldelllk Achterland \nz w V N E- A Huidige en foekomstige goederenstromen [Kwantitatieve analysej Ílirrnnen SFoí \ otilà.ón Trnnhb \ Hrvrr Y.íbd.n bij rolevante partijen in de ROZA-corridor [Kwalitatieve analysej 1 WCkG haína't nb.t wrgtar*itrg vatl eltqíaêltatw modaliteiton voor ksnms*an vraag on aanbod haínal spoor, shoítsoa GÍr 2 Gonelrrsnlicpoi$c RotteÍdam in d ROZA+onllot 3 Verolg Voor de kwantitatieve analyse is gebruik gemaakt van de door NEA ontwikkelde NEACdatabase. Deze database geeft de mogelijkheid om inzicht te verktjgen in de aard, omvang van de goederenstromen die tussen de Rotterdamse regio en de regio's in het zuidelijk achterland lopen, in de vorm van directe en intennodale ketens. De structuur van de Europese database maakt het tevens mogelijk een beeld te vormen van de betekenis van Rotterdamse regio in relatie tot de regio's in het zuidelijke achterland en in relatie tot andere belangrijke havens voor dat achterland, zoals Antwerpen en Le Havre.

5 ROtterdam Zuideliik Achterland Het rapport sluit af met aanbevelingen voor verdere acties tot structuurversterking in de Roza-corridor. Concrete oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten en vraagtekens vallen buiten het kader van dit ondezoek Desalniettemin worden drie aandachtsvelden van de opdrachtgevers én de betrokken private partijen voorgesteld, die naar ons oordeel van belang zijn om te komen tot een verantwoorde opvang van de ladingstromen in de Rozaconidor. v-ë- De kwalitatieve analyse is mede gebaseerd op ruim dertig interviews met relevante partijen in de Roza-corridor. Een opsomming van geïntemewde personen is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Op basis van bij KW bestaande kennis en inzichten zijn de interviewresultiaten venrerkt tot thema's, die veruolgens aan een klankbordgroepz ter discussie zijn voorgelegd. Voor de economische analyse is gebruik gemaald van bestaande modellen bii l(1àl die onder meer zijn toegepast bï de bepating van het macro-economisch effect van de Betuweroute en bij de uitwerking van de motie Roosen-Van Pelt De studie is begeleid door een beg eleidingsg roeps. ln dit hooídrapport worden de belangrijkste bevindingen en conclusies geformuleerd op basis van de synthese van de kwantitatieve en hralitatieve analyse, waarbij de nadruk ligt op specifieke elementen voor de Roza-conidor. Daamaast zijn ook algemene zaken die grote invloed hebben op deze coridor in het hoofdrapport opgenomen. In de bijlagen is de onderbouwing van de individuele ondenryerpen opgenomen. Hierdoor en door de synthese verschilt de stijl van het hoofdrapport van de bijlagen. Na een goederenstroomanalyse voor de jaren 1990 en 2005 wordt bepaald welke modaliteitswijzigingin in principe mogetïjk ziin. Efficiency verbetering van het weitransport, waardoor groei gereatiseerd kan worden met beperkte verdere belasting van het milieu, wordt niet als specifiek aandachtspunt beschouwd omdat dit niet specifiek voor de Roza-corridor van toepassing is. Op basis van de interviews kan voonichtig geconcludeerd worden dat de bezettingsgraad van vrachtwagens langzaam verbeterl Indien het voor- en natransport als onderdeel van intermodaal vervoer beter georganiseerd zou worden, kan dit ook efficiency verbetering van het wegtransport tot gevolg hebben. Van zowel de vraagzijde als de aanbodzijde van veívoer zijn de belangrijkste spelers, hun kenmerken en ontwiktelingen aangegeven. Daartoe zijn onder meer per modaliteit de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen geïnventariseerd op basis waarvan Rozaspecifieke thema's zijn geformuleerd en ondeóouwd. ln de Ktankbordgioep hadden zitting de hsren Van den Oewr (Toerbeurt NooróZuid), Ven der Valk (Eurobarge), Hólrast (Heineken), &ink (Akzo Nobd), Van ArnersÍoort (lbm), Van Vorstenbos (Philips Int), Van der Hoek (Nedllo.yQ, Papa (NS Cargo), Rawnhorst (lnbrmodel Transport Fourda6on), Spierings (Optimodal), Snty (Suy en de lilaít), Bezenre (tlapag ljoyq, Vos (ECT) In de Begeleidngsgroêp hadden zining van het Mnistede ran VeÍl eí en Waterstaat Ínevroltr Geurts en de hepn: Vanr Es, De Jong, Kuipers en Lerir; van het GeíÍreeÍttdifi havunbediií RoterdaÍÍt: C. Deelen: Ministerie nan VROM: Ten VeHen; Gemeene F{oËsrdarn: }rlafin -tv

6 RotteídamzuídelijkAótertand _, s/..-ë_ De onderbouwing van het hooídíapport is te vinden in de volgende zes dêelrapporlen: I Analyse goederenstromen 2 Analyse Íteratuur 3 Analyse bestaande visies 4 AnallaeverbindendelnÍrastrucbur 5 Analyse substitutiemogelíjkheden wegvervoer 6 Mogel'rjke economische efiec{en op het Ronerdamse havencomplex. - In de b$lagen is een opsomming gegeven van de geïnterviewde personen en van de geraadpleegde literatuu r. Amsterdarn/Rijswijk, november Knight Wendting Consulting BV NEA Transport en Opleiding BV v

7 ROttedam Zuidel ijk Achterland Samenvatting en conclusies De goederenstromen4 in de Roza-conidor kunnen verdeeld worden in twee hooídstromên:. stromen met herkomst of bestemming in de regio Rotterdam (import / export) o gtromen die in Rotterdam worden overgeslagen maar hun herkomst of bestemming buiten de regio hebben (transito) ln principe is de bináing van transitostromen aan Rotterdam veel kleiner dan van de hdingstromen die worden geïnitieerd door in de regio aanwezige verladers en ontvangers. De eerste stroom (import / export) - overeenkomend met de eoonomische functievan Rotterdam - had in 1990 een volume van 26 miljoen ton en groeit naat venrachting in 2005 tot 39 mitjoen ton. Het wegvervoer heeft met 11 miljoen ton een aandeel in de modal split van ruim 4gelo dat in 2005 bij zd ziin toegenomen tot bijna 49% (19 miljoen ton). Een ovezicht van de goederenstroom-analyse is weergegeven in het onderstaande figuur. Goederensfroom analyse [mln tonl weg Rail Binnenwart Zee Economische Orcrslag functie furptie 11,2 4,9 0,5 0,7 11,8 13,4 2,5 6,9 Totaal 16,1 1,2 25,2 9,4 Totael ,0 25,9 51,9 Totaal De tweede stroom (transito)- overeenkomend met de overslag functie van Rotterdam - had in 1990 een volume van 26 miljoen ton en groeit naar verwachting in 2005 tot 37 miljoen ton. Het wegvervoer heeft met 5 miljoen ton een aandeel in de modal split van ruim 19% dat in 2005 naar verwachting zal zijn toegenomen tot 20% (7 miljoen ton). De ladingstromen die over de weg worden afgewikkeld en de daaraan verbonden economische effecten zijn in het Roza-ondezoek aan de orde. Opvallend is, dat het aandeel wegvervoer bij de economische functie van Flotterdam bijna twee keer zo groot is als bij de transitofunctie. De oozaak moet gezocht worden in het terminal-terminal vérvoer dat voor de deepsea-rederijen wordt uitgevoerd met spoor, binnenvaart en feeders. Veel opdrachtgevers voor wegvervoer zijn, omdat het de economisctre functie betreft, in de regio Rotterdam aanspreekbaar als het om substitutie naar andere modaliteiten gaat. r ExdusieÍ hnspoít perpiipteldng -vl

8 ROtterdam Zuidel ijk Achterland Als het gaat om de substitutie van wegveruoer naar andere modaliteiten ligt de focus op intermodaal vervoer omdat de meeste opdrachtgevers voor wegvervoer niet direct aan water- of spoorverbindingen zijn gevestigd. Vestigingsbeleid kan daar op langere termijn in principe verandering in brengen maar vereist een lange adem en in veel gevallen is de ordergrootte niet toereikend voor (semi-)volle scheeps- oí treinladingen. De opdrachtgevers voor intermodaat vervoer bestaan uit de vertaders/ontvangers en de deepsea-reder'rjen die bij canier-haulage vervoer ook verantwoordelijk zijn voor het achtertandvervoer. Btj beide typen opdraclrtgevers zijn ontwikkelingen aan te geven die intermodaal vervoer meer kansrijk maken. Hun produktieprocessen leiden tot een steeds groter belang in betrouwbaarheid en hoge Írequentie van de dienstverlening. Snelheid wordt relatief minder belangrijk Daarnaast wordt gewezen op de beschikbaarheid van wegvervoer: het is niet ondenkbaar dat op meerdere plaatsen en/oí tijdstippen in Europa (lange aístand) wegvervoer niet meer mogelijk zal zijn. Gezien het Íeit dat Europese producenten steeds meer concureren in een mondiale markt, is concunerend intermodaal vervoer dan van groot belang voor de concurrentiekacht van de "BV Europa". Om de verwachte groei te kunnen realiseren is het derhalve belangrijk dat altematieve intermodale worden ingezet. Indien de bestaande modaliteiten (met name het wegvervoer) de groei dienen op te vangen, kan de venryachte groei van 52 naar 76 miljoen ton in 2005 onder druk komen te stiaan. In dit ondezoek is berekend dat ongeveer 10 miljoen ton van het wegvervoer in 2005 door intermodaal vervoer is te substitueren. Theoretische substitutie berekeningen geven aan dat in 2005 er een potentieel voor intermodaaf vervoer bestaat van24 miljoen ton. Deze theoretische potentie bedraagt in 1990 reeds ruim 14 miljoen ton, doch deze wordt momenteel in beperkte mate door intermodaal veruoer afgewikkeld. Het verschil (10 miljoen ton) kan worden aangemerkt afs substitutíe-potentie voor intermodaal vervoer op de Roza coridor. lndien de 10 miljoen ton níet door intermodaal vervoer ingewtd zou worden maar verloren zou gaan zouden hierdoor ongeveer FTE aóeidsplaatsen in de transport-corridor onder druk komen te staan met een toegevoegde waarde van f 980 miljoen in Vervoersconcepten met een grote capaciteit zetten minder operationele mensen per laadeenheid in dan vervoersconcepten met kleinere capaciteit zoals het wegtransport. Opvang van de groei van goederen door het wegtransport in plaats van intermodaal vervoer resulteert derhalve in een sterkere groei van aóeidsplaatsen en gegenereerde toegevoegde waarde. Het mogelijke economische verlies door de inzet van intermodaal vervoer in plaats van het wegtransport is FTE arbeidsplaatsen met een toegevoegde waarde van f 620 miljoen in Het effect is echter rninder dan bij het volledig verloren gaan van de stromen. \7N v-e- -vil-

9 ROtterdam Zuideliik Achterland \r7n v-e- Een concurrerende substitutie van het wegvervoer door intermodaal spoor-, binnenvaart- of shortsea-vervoer is echter geen vanzelfsprekende zaak. Natuurlijk gelden de generieke aandachbpunten voor intermodaal vervoer ook in de Hoza-corridoÉ. SpeciÍieke bevindingen in dit kader in de Roza-conidor zijn:. floor de grote afstrand en de lokale vefioudingen is het met name voor relatief kleine aanbieders van intermodaalveruoer moeilijk om tot befouvrëaar en concunerend voor- en natransport op het lberisch Schiereiland te komen. Samenwerking tussen aanbieders van intermodaal vervoer op het lberisch Schiereiland zal de probfematiek kunnen reduceren. de gereedstelling van stapelbare palletwide contiainers (besctrikbaar stellen aan de verlader, depots, organisatie) is een belangrijke succesvooruaarde voor intermodaal vervoer van niet-maritieme lading voor alle modaliteiten, inclusief shorfea. Intermodaal spoorvervoer wordt in de Boza-conidor thans emstig belemmerd doordat deze dienstverlening vanaí Antwerpen circa 'l}%goedkoper is dan vanuit Rotterdam. Antwerpen biedt goede aansluitingen op internationale spoometwerken (Etoile 24, Cortax); Rotterdam blijft hierin achter. Als gevolg van het huidige prijsverschil en de potentiële achterstand in concurrerende aansfuiting op deze spoometwerken bestaat er veel 'oneigenlijk' vrachtwagenvervoer tussen Rotterdam en Antwerpen. Het aanleggen van dedicated spoorinírastructuur voor goederenvervoer is niet absoluut noodzakelijk. Daaraan zijn dan echter wel belangrijke voorwaarden verbonden, zoals:. de realisatie van de Hoge Snelheidslijn (HSL), met de daaraan verbonden verplaatsing van reizigerstreinen naar de HSL, waardoor er capaciteit voor goederenvervoer vrij komt op tijdstippen die passen in de logistieke concepten van de opdrachtgevers. fle eliminatie van specifieke capaciteit-knelpunten zoals op het baanvak Dordrecht - Lage Zwaluwe en rond Antwerpen. Het shortsea-vervoer (vervoer over zee van continentale lading met herkomst én besiemming binnen Europa) heeft op de noord-zuid-as een grotere betekenis dan op de oost-west-as omdat de infrastructuur zich daar beter voor leent. Het potentieel van dit vervoersconcept is in principe groot, maar de ontwikkeling wordt door relevante partiien vergeleken met de container-binnenvaart circa tien jaar geleden. Een speerpunt is de ontwikkeling van door-to-door dienstverlening op basis van de hoge Írequentie die Íeederverbindingen (port-to-port diensten voór deepsea-reders) reeds aanbieden. De ontwikkeling van Shortsea Service Centra (SSC) kan daarin een belangrijke rol spelen. Een belangrijk aandachtspunt daaóij is de aard van de dienstverlening die door een SSC wordt aangeboden (overslag, + expeditie, + opslag en distributie, + value added logistics; combinatie met binnenvaart en/of rail service centra). Ook de lokatie van een SSC is een blangrijke keuze: enezijds vereist aansluiting brj feederdiensten een lokatie bii deepseaterminals; andezijds vereist een laag kostenniveau (essentieel om met wegvervoer te kunnen concurreren) lage terminalkosten en - voor toegevoegde waarde activiteiten - : concurerende arbeld. Vooreen bescfirijving hierraít rvordt\reiuezen naar het Plan van Aanpak Intennodaal Veívoêr, Ministerie ran VeÍ*Éren Wabrstaat, apíil viii

10 ROtterdam Zuidelijk Achterland v.è- De potentie van intermodaal binnenvaartvervoer in de Roza-conidor blijkt op basis van de goederenstroom-anatyse enorm te zijn. Circa 65/o van het we$vervoer in het noord-zuid verkeer blijld theoretisch door de binnenvaart te kunnen worden overgenomen. De containerbinnenvaart op Antwerpen kent, behoudens enkele brughoogten, geen belangrijke Rozaspecifieke knelpunten. Gecontiaineriseerde binnenvaart op andere bestemmingen in de ioza-colidor blijkt te worden belemmerd door organisatoriscl're en commerciële knelpunten (waardoor bijvoorbeeld het binnenvaart-initiatief van Nederlandse wegvervoerders in Avelgem onvoldoende van de grond komt); het ontbreken van faciliteiten (door het ontbreken van terminals en bijbehorende organisatie wordt de regio Brussel niet door containerbinnenvaart bediend) en een beperkte scfreepsgrootte door infrastructurele beperkingen richting Parljs (een aansluiting van het Rijn-Schelde beliken op het Seine-bekken zou van grote betekenis kunnen zijn maar heeft voorlopig bij de Franse overheid geen prioriteit). Het oosten van Frankrijk kan door de binnenvaart via de R'tjn bediend worden. Op dit traject zijn geen significante knelpunten aan te geven. Naast intermodaal vervoer per binnenvaart wordt ook gewezen op de rnogelijkheld tot nieuwe logistieke concepten te komen waarbf de kleinschalige binnenvaart in het noord-zuid verkeer is betrokken. Hier lijkt een belangrijke rol te zijn weggelegd voor de zich ontwikkelende samenwerkingsverbanden omdat de individuele schippers hier niet toe in staat zijn. De concunentiepositie van de Rotterdamse haven in het noord-zuid verkeer stiaat onder druk. Deepsea-rederiien rnonitoren continu de pnjs en prestiatie van hun aanloophavens. Op dit moment blijkt de Rotterdamse haven qua kosten en overslagsnelheid achter te blijven bij haar Belgische concurrenten. Dat is een belangrijk signaal omdat veel rederijen hun aanloopschema's in de Hamburg - Le Havre range aan het herovenregen ztjn. Een duidetijke visie van geïnterviewde partijen is dat de havens in de Mediterranean in belang toenemen. Er ontstiaan hubs waar Zuidamerikaanse l'rjnen en lijndiensten uit het Vene Oosten elkaar ontmoeten. Lading voor Zuid-Europa wordt niet meer vanzelfsprekend over havens in de Hamburg - Le Havre range aígewikkeld. Intra-Europees vervoer van maritieme containers kan een structuurwijziging ondergaan doordat de kwaliteit van havens in de Meditenanean toeneemt rederljen gaan zelí deze terminals beheren en de achterlandverbindingen worden geoptimatiseerd. Vooóeelden: de ontwikkeling van doublestack spoorvervoer tussen Marseifle en Ulle (Autoroute Ferroviaire) en de aansluiting van Barcelona op Europese spoorbreedte. Gebaseerd op de geidentificeerde thema's voor structuurversterking van het goederenvervoer in de Floza-corridor zijn drie clusters aangegeven waarin aanbevelingen voor verdere acties worden gedaan voor de substitutie van wegvervoer door andere modaliteiten: ' c'uster J; i[:ffi11f;ï[11,",ï;,ïï:ï:,ffi:i::ï:ïïn*.*en en ex Rotterdam de verschillen in produktiviteit en kosten tussen Ftotterdam en de Belgische zeehavens aansluitend op de concurrentie-analyse het aangeven van opfossingsrichtingen en het aangeven van betrokken partijen. -tx

11 RCIterdam Zu idel ijk Achterland ' :'uster :;fff;i'ï[':lijfli"lïl;i3lfl?ffi1ïïtspunten: - ontwikkeling container-binnenvaaê op regio Brussel integ raf e vervoensmncepte n per traditionele bin nenvaart!ïffiïilí,'#3'ffëgg,i* o n* m ( ro kati e, d i e nste n, parri ci pante n ) - lggistieke organisatie shortseadiensten met feeder diensten. ;us'ler#ff srll,ëilf;ffi33ii'ï#i##ïff;:'' veisterking havens in Rijn-Schelde Delta ten opzichte van opkomende havens in MediteÍreanean ontwilikeling multimodaal reisbureau (hrm-key logistics, inclusieí modal iteitskeuze, d ocu me ntati e en procesbewaki n g ). -X-

12 ROtterdam Zuidel Achterland Goedere nstroom-analyse v-ë- lnleldlng Voor het goederenvervoer in de ROZA6 corridor (totaal weg, rail, binnenvaart en kustvaart) wordt een groei venrvacht van 52 miljoen ton in 1990 na,ar 76 miljoen ton in Deze prognose is opgesteld met behulp van het NEAG regionaal transportbestand dat door NEA ontwikketd is, mede in opdracht van de EG Commissie. Dit bestand geeft een gedetailleerd inzicht per soort goed, in de opbouw van de veruoersketens van alle goederenstromen van de EG tanden aangewld met Zwitserland en Oostenrijk en in relatie met de rest van de wereld. Dankzij de opbouw uit vervoerketens werden de twee typen goederenstromen onderscheiden:. import en export: met een economische functie voor Hotterdam. transito: met een overslagfunctie voor Botterdam en voor concurerende havens of routes Uit de analyse bfijkt dat de imporuexport stromen groter zijn dan de transito stromen in 1990 en in 2005 en dat de geografische dekking verschilt. Het goederenvenroer ln de ROZA corrldor groelt van 52 mllfoen ton In 1990 naar 76 mllfoen ton In 2005 Met behulp van aan het bestand gekoppelde NEAC modelsysteem zijn de goederenstromen en vervoersketens voor 1990 en in kaart gebracht in de ROZA- conidor. De ontwik{<elde prognose is gebaseerd op de volgende grondslag:. de toenemende internationalisering van de economieên in West-Europa r fle uitbreiding van de Europese Gemeenschap met Oostenrijk, Zweden en inclusieí de voormatige DDR in de groei van het Bruto Nationaal Produkt van 2,?/o per jaar van 1990 tot de handhaving van de huidige concurrentieverhoudingen tussen de modaliteiten r {e handhaving van de concurrentieverhoudingen tussen de zee-havens Op basis van de analyse van de transportketens in de ROZA-corridor, is de corridor opgedeeld in drie regio's:. Noord-West Corridor: Belgiê, Frankrijk met een splitsing tussen regio's die bereikbaar zijn per binnenvaart. \fi/est Corridor: het restant van Frankrijk met Noord-West ltalië o luid-west Corridor: Spanje en Portugal. Het totale volume tussen Rotterdam en het Zuidelijk Achterland bedraagt 52 miljoen ton in 1990, een veel lager volume dan de Oost-West corridor. De verwachtingen zijn dat deze stromen zullen oplopen tot 76 miljoen in 2005: een groei van 2,6"h per jaar. 3 onder dit rervoer wordt alle tansport terstaan h het zuirjelijke aóteland van Roterdam (België, FrankrÍh Spanje, PoÍt galen dslen van la$ë) 7 In deze studie is gebruik gemaah rnan het economisóe scenario dat door de EG-Commissie is vastgesteld. Dit senario sluit het best aan tii het European Renaissance Scenario ran het CPB (zie HrappoÍtage i). -1

13 ROtterdam Zuidelijk Achterland \FZ wv N E- A Er is sprake van een onevenwichtigheid in het vervoer van en naar het Zuidetijk Achterland. Vanuit het Zuidelijk achterland wordt 18 miljoen ton aangevoerd (import en inkomend fansito verkeer) naat Rotterdam, tenrijl vanuit Rotterdam naaí het Zuidelijk Achterland 34 miljoen ton (export en uitgaand transitoverkeer) wordt aígevoerd. Deze onbalans is vooral te verklaren door de export van olieprodukten (6 miljoen) en overslag van bulk goederen (minerale brandstoffen, ruwe olie, ertsen tezamen I milioen ton). De totiate goederenstroom van 52 miljoen ton kan worden ingedeeld naar 26 miljoen ton voor de economische functie, en 26 míljoen ton vmr de overslag functie. Uit de geograíiscfre spreiding valt op te merken dat het transitoverkeer (overslagfunctie voor Rotterdam) en betere sprelding over de regio's kent dan de functie. De overslagfunctie van Rotterdam is in het gehele Zuidelijk Achterland van belang. Bijna alle regio's in het Zuidelijke Achterland voeren meer dan ton door via Rotterdam (inkonend en uitgaand tezamen) Daartegenover blijkt dat de economische functie van regio Rotterdam zich richt op gebieden die makkelijk toegankelijk zijn over land; per binnenschip (tot aan Oost-Frankijk toe), of op niet te lange aístiand over de weg (tot Par'rjs). De statistieken zijn graíisch weergegeven op de tussengevoegde figuren (figuur 1). In Íiguur 2ziin de stromen in tabelvorm weergegeven. -2

14 Totaal over*lag in en uit Tonnen I > Í.ooo.ooo I I 2oo.ooo - soo.ooo W loo,ooo - 2oo.ooo il < l oo.ooo I -..: Í. I Totaal im- el'r export f:.:* t. : í. a:.i

15 ROtterdam Zu Helijk Achterland vë- Figuur 2'. Goederanetroom prognost FUNCïE 1990 X1000 TOtl lenóouw Errrgie Mineralen Metaal ChenÍe Eind hbrikaten I AOORTIGTEN naarfnnkdllq lwltdló vrntdt Flrnlctfr, lw ltall6 Íldr0tlÍElcr ryêr q Írdl Unmnvurl vhftmeryetr Ëáu}Ul'cal.Êïuvtn ïtg rell bimrw st z- 75% s* re6 r5* 85.r ' 4616 r0*.ltí 3n5 naar BLEU wil.dl B1EU rldl lfi1eefisrrrvar u.g 'ls Unrgrrear ÍedrEbrbrrwsr ï.9 tdl bhígrtílaí! 3xfi rt Gfr 6rÍ <l'6 37* 3

16 ROtterdam Zu idel ijk Achterland N -fr- A OVERSIÁGFUNCTIE Í99O X1OOO TON a. i ' I 1. S6RT.KETEN r 1'- i rnarsprnit, Foít gnl vurrlt Sperle. PoÍrqgÊl neerfnrttt{ht\mílt ls venult Frenf{k, iluf ltrlló naerbleij vrnultbleu D.n bfurrwnrt-d ïrgida!r-!é lr-bfrlíïrrí n-fg D-Írl!r-zf n-urrërvlrrt (lrrr f{tofntlsfi, zx-fg aro-nl z3-zs n,unrítureíl Unn telt-ro r.gtz. nll-rl z*!r D-blmrrvrrn n-ro rdl-z..!r-n UrsrilrrÍt-!I ï.grda ÍrlFlrc tifr *x dr zgx, ct*!or 1Í t3* Gl* 21* 3r r5l3 zx *r 27?L t* gx Ttl 20r 3* cr.o5 55* 3fi 7X f', r f ï In de toekomst (2005) zal het belarp van de goederen die economisch gebonden ziin aan de regio verder toenemen. Dan zal 39 rniljoen ton worden en 37 miljoen ton worden doorgevoerd. ïr.': : 'i i,. i Opvallend zijn de verscfrillen in modaliteiilcuze tussen bekte functies: de economische Íunctie maakt intensieí gebruik van weg en binnenvaart vervoer (respectievelijk 43% en 450/"1, tenrijl de overslag Íunctie een grote gebruiker is van de binnenvaart (51"/"), met ver daar achter zeeveruoer (27"/à en wegvervoer (19%). -4

17 ROtterdam Zuidelijk Achterland Het hoge percêntage wegvervoer betekent 11 miljoen ton voor de economische functie tegen 5 miljoen ton voor de overslag Íunctie. Deze versctrillen zijn niet alleen te verklaren door de aard van de goederen (bulkgoederen in overslag die per binnenschip gaan), maar duiden op een andere inrichting van de keten, waarin het zeevervoer een belangrijke schakel is, tezamen met de binnenvaart. Daarnaast is het opvallend dat het spoorvervoer praktisctt afwezlg is in het totiale veruoer 1,2 miljoen ton (een percentage dat lager dan?/"1 Bij de Íunctie is de voornaamste verschuiving te venrachten in 2005 van binnenvaart (-5,6 l"l naar weg ({4,5 T4. De verschuivingen van de overige modaliteiten bii de economisctre functie van Rotterdam zijn van geringere aard. Bij de overslag via Rotterdam zijn er geen opvallend grote verschuivingen in dá mooat-split waar te nemen.!^':'à a i In ton gemeten neemt het wegvervoer toe met 10 miljoen ton ( 8 miljoen ton imporuexport en 2 mitjoen ton overslag). Bij de huidlge concunentie verhoudingen groeit het tonnage over de weg van 16,2 miljoen ton naar26,3 miljoen ton: een toename van6?/" in 15 iaar (3,3% op jaarbasis). Op basls van de keten-analyse kunnen aanknoplngspunten voor substltutle worden geidentlílceerd, Op basis van de combinatie van de goederenstroom analyse en ketenanalyse ziin zowel voor de economische functie alsook voor de overslag-functie mogelijkteden voor substitutie geïdentificeerd. Voor de goederenstromen die oorspror vinden in de functie van de regio, betreft dif r een verschuiving van het vervoer over de weg naar de kustvaart en eventueel rail voor de relaties met Spanje/Portugal en over lange afstanden voor de zuldelijke bestemmin gen (Frankrijk). een verschuiving van wegveryoer naar railvervoer op kortere afstanden (in relatie met Frankrijk en Beigië/Luxemburg) In de volgende hoofdstukken worden deze mogelijkheden nader geanalyseerd. t' j Voor de distributie-íunctie in de Roza-conidor zijn de volgende mogelijkheden voor substitutie waargenomen: o pe overslag van hoogwaardige goederen is in Antwerpen groter dan in Rotterdam. De hoogwaardige goederen groeien harder dan de bulkstromen en zijn derhalve ook voor Rotterdam van belang. De inricfrting van de fansportketen leert dat deze stromen vanuit Antwerpen voomamelijk over de weg worden vervoerd. Het bieden van altematieven voor het wegtransport van maritieme stromen (keten zee-weg) is noodzakelijk als Rotterdam deze stromen wenst te blijven becfienen. De andere transito-havens in Duibland vormen geen beclreiging: er worden in de Duitse havens goederen 'en route' naarfuan het Zuidelijk Achterfand oveqeslagen. Rotterdam kan in dit kader trachten altematieven voor de ketens weg-zee vervoer naarlvan Scandinavië aan te bieden. i i' -5 t

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart Juni 2013 De marktsegmenten van het vrachtvervoer

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 ii Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Thierry

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) Eindrapport Datum 24 juni 2013 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Nederland Duurzaam Distributieland : de Nederlandse zeehavens en hun mogelijke bijdragen aan verduurzaming van productieketens

Nederland Duurzaam Distributieland : de Nederlandse zeehavens en hun mogelijke bijdragen aan verduurzaming van productieketens Nederland Duurzaam Distributieland : de Nederlandse zeehavens en hun mogelijke bijdragen aan verduurzaming van productieketens Door Both ENDS en CREM, november 2011 Auteurs: Jeroen Drijver: j.drijver@crem.nl

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept Audit Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Definitief concept Rotterdam, 24 september 2007 Voor akkoord: Prof. drs. ir. J. K. Vrijling Rapportage: ir. B. A. M. Keulen & ir. N. Vrisou van Eck In

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Reizen in tijd Een onderzoek naar het fietsen openbaar vervoergebruik in Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten

Nadere informatie

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Amsterdam, juli 2008 In opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) De relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo Zandmaas/Maasroute Aanvulling op de Trajectnota/MER 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting MER verbreding Julianakanaal 7 Deel A Hoofdlijnen voor de Besluitvorming

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Auteurs: Buck Consultants International, Marcel Michon (hoofdauteur) Agrotechnology

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 33 Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 TenneT TSO B.V. CAS 2014-083 juli 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Conclusie en Advies 4 2.1 Conclusie 4 2.2 Advies 5 3. Ontwikkelingen aan vraag en aanbodzijde

Nadere informatie

Deuren open! Advies internationale scholen

Deuren open! Advies internationale scholen Deuren open! Advies internationale Inhoudsopgave Voorwoord 4 Management samenvatting 6 Waarom dit advies? 6 Internationaal onderwijs in Nederland 7 Drie belangrijke knelpunten 7 Drie acties 7 Aanleiding

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie