Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Weert t/m 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Weert. 2014 t/m 2016"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Weert 2014 t/m 2016 Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Weert januari 2014

2 1. Inleiding Het Keurmerk Veilig Ondernemen in winkelgebieden (KVO-W) De projectgroep Het KVO-W in de binnenstad van Weert Leeswijzer Evaluatie 2012 t/m De samenwerking Samenstelling van de Projectgroep Bijeenkomsten Communicatie Verbeterpunten Meetinstrumenten voor de evaluatie De ondernemersenquête: methode en respons Cijfers politie en brandweer Doelstellingen Brandveiligheid Veiligheidsbeleving binnen en buiten de onderneming Rondhangende groepen Beheer van de binnenstad (schoon, heel en veilig) Aanpak winkelcriminaliteit (prioriteit) Plan van aanpak speerpunten 2014 t/m De samenwerking Samenstelling van de Projectgroep Bijeenkomsten Communicatie Verbeterpunten Meetinstrumenten voor de evaluatie De bekende meetinstrumenten De wijkanalyse Doelstellingen Verbeteren van de brandveiligheid Verbeteren veiligheidsbeleving (binnen en buiten de onderneming) Aanpak rondhangende groepen Beheer van de binnenstad (schoon, heel en veilig) Aanpak winkelcriminaliteit Organisatie en takenverdeling Bijlage 1: Belangrijkste uitkomsten ondernemersenquete Bijlage 2: Schouw 2012 en Bijlage 3: Veiligheidsboekje en Telefoonkaart Bijlage 4: Overzicht financiering maatregelen 2012 en Bijlage 5: Maatregelenmaatrix 2014 t/m Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

3 1. Inleiding Voor het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid is één ding van bijzonder belang: samenwerking. Dat is dan ook het hoofdbestanddeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Winkelgebieden (KVO-W). Dit plan van aanpak is onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid Weer(t) veiliger! van de gemeente Weert. In dit integraal veiligheidsbeleid zijn tevens de doelstellingen voor de periode op het gebied van sociale veiligheid opgenomen: minder overlast (-15%), diefstallen (-17,5%) en geweld (-20%) en minder onveiligheidsgevoelens (-3%) in 2014 ten opzichte van 2006 (nulmeting). Met dit plan van aanpak beoogt de werkgroep KVO bij te dragen aan het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Weert. 1.1 Het Keurmerk Veilig Ondernemen in winkelgebieden (KVO-W) Het KVO-W is een hulpstructuur voor lokale winkeliersverenigingen, gemeenten, politie en brandweer voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Het geeft aan hoe de partners hun lokale projecten zelf kunnen invullen. Hiermee werken ze gestructureerd samen aan preventie van criminaliteit en brand: voorkomen is immers beter dan genezen, en een veiliger winkelgebied trekt meer klandizie! Het KVO richt zich met name op: de samenwerking; het in kaart brengen van de lokale veiligheidsproblemen en risico s; het selecteren van passende maatregelen; het toetsen van de kwaliteit van de uitvoering van de maatregelen; de evaluatie van maatregelen en de samenwerking. Deze procesbenadering zet een structureel verbeteringsproces in gang en zorgt daarmee uiteindelijk voor borging van de kwaliteit van de uitgevoerde maatregelen. Het KVO is daardoor een zichzelf versterkend instrument. Het is een voortdurende cyclus van plan-do-check-act : de zogenaamde PDCA-cirkel. Act Het constateren van de verschillen tussen de beoogde doelstellingen en de gerealiseerde maatregelen, en van daaruit aangepaste doelstellingen formuleren. Plan Het vaststellen van doelstellingen en maatregelen die nodig zijn voor het verbeteren van de veiligheid in het winkelgebied of op het bedrijventerrein. Check Het bewaken en meten van de maatregelen ten opzichte van geformuleerde doelstellingen. Do Het uitvoeren van de maatregelen die leiden tot verhoging van de veiligheid in het winkelgebied of op het bedrijventerrein. De PDCA-cirkel is niet alleen van toepassing op de uitvoering van verbetermaatregelen zelf, maar vooral ook op het managen van het samenwerkingsverband. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

4 1.2 De projectgroep De projectgroep is de paraplu waaronder alle betrokken organisaties bijeenkomen. Het is van belang om een goede balans te vinden tussen de kwantiteit en de kwaliteit van de projectgroep. Zo is het zaak om te zorgen dat alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, maar dat er daarnaast een werkbare situatie blijft bestaan. De projectgroep KVO-W voor de binnenstad van Weert heeft de volgende richtlijnen als uitgangspunt genomen om de samenwerking vorm te geven: De gesprekspartners hebben voldoende beslissingsbevoegdheid om activiteiten uit te voeren. De projectgroep formuleert de aanpak van het probleem (na de veiligheidsanalyse). De deelnemers zijn op de hoogte van ieders verantwoordelijkheden. Er zijn duidelijke afspraken over de te hanteren begrippen. De verwachtingen van de deelnemers zijn duidelijk in beeld gebracht. De leden van de projectgroep zorgen zelf voor terugkoppeling naar hun achterban over de voortgang van het KVO-W. De leden zorgen tijdens hun afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte of vakantie) voor een goed ingewerkte plaatsvervanger. Organisaties zijn niet over- of ondervertegenwoordigd in de projectgroep. De projectleider is de voorzitter van de projectgroep. Er wordt door de voorzitter waarde gehecht aan het in stand houden van deze waarborgen voor samenwerking. Zo kan er effectief worden opgetreden bij het uitvoeren van de volgende taken: Het uitvoeren van een veiligheidsanalyse. Het opstellen van een plan van aanpak. Het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak. Het zorgen voor kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering. Het levend houden van het onderwerp bij de participerende organisaties, bijvoorbeeld door het verstrekken van voortgangsrapportages. Het evalueren en bijsturen van de verschillende deelprojecten. Het beoordelen van plannen en het geven van advies over mogelijk te ondernemen stappen. Aanvragen van het KVO-certificaat. Naast de taken die de projectgroep op zich dient te nemen is er ook sprake van een bepaalde werkwijze m.b.t. het formuleren van doelstellingen en maatregelen. Door de doelstellingen SMART te formuleren kunnen deze ook efficiënt worden waargemaakt. De afkorting SMART staat voor: Specifiek De doelen moeten aangeven wat er precies wordt gedaan, helder en duidelijk. Meetbaar De doelen moeten een norm aangeven om te kunnen meten of het doel wordt gehaald. Acceptabel De doelen moeten worden gedragen door iedereen, zodat het engagement er is om er energiek en met voldoening aan deel te nemen. Realistisch De doelen moeten gehaald kunnen worden. Leg de lat niet te hoog(maar ook niet te laag) je moet er vat op hebben. De doelen moeten met acceptabele inspanningen bereikt kunnen worden. Tijdgebonden De doelen moeten de termijn vermelden waarbinnen het gewenste resultaat moet worden bereikt. Door al de eerder genoemde voorwaarden te nemen als uitgangspunten voor de samenwerking, heeft het KVO-W binnenstad Weert geprobeerd vorm te geven aan de projectgroep en haar werkzaamheden. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

5 1.3 Het KVO-W in de binnenstad van Weert In 2003 hebben in Weert lokale ondernemers(verenigingen), gemeente, politie en brandweer nader vorm gegeven aan de samenwerking, vastgelegd in een convenant, dat in 2005 is ondertekend. De veiligheid in het winkelgebied van de Weerter binnenstad (figuur 1) is onderzocht aan de hand van een enquête onder ondernemers. Vervolgens is in Weert een gezamenlijk plan van aanpak en maatregelenmatrix opgesteld en is het KVO-W aangevraagd. In juni 2005 heeft de binnenstad van Weert voor de eerste keer het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald (twee jaar geldig). Begin januari 2009 heeft er een evaluatie van de samenwerking en de gestelde doelstellingen plaatsgevonden. Daarop volgend is er een nieuw plan van aanpak gemaakt voor 2010 en 2011 (inclusief maatregelenmatrix). Zo kon de hercertificering van het Keurmerk Veilig ondernemen in april 2012 plaatsvinden. Het jaar 2011 is echter een hiaat in de voortgang van het KVO-W binnenstad Weert gebleken. Door personele wisselingen bij de gemeente Weert is het project toen op een laag pitje komen te staan. Het KVO-W is op dit moment dan ook slechts in het bezit van een KVO-certificaat Basis Samenwerken. Om in aanmerking te komen voor een KVO-W-certificaat Continu Samenwerken, is medio 2013 de enquête onder ondernemers in de binnenstad van Weert herhaald. Dit als belangrijk instrument voor de analyse van de stand van zaken met betrekking tot veilig ondernemen in Weert. De werkgroep KVO-W binnenstad Weert heeft de ingevulde enquêtes laten analyseren door Almere Marktonderzoek Advies (AMA). De belangrijkste resultaten daarvan zijn met behulp van grafieken weergegeven in een rapport, waarbij de onderzoeksgegevens over de jaren zijn vergeleken met de onderzoeksgegevens over de jaren 2003, 2006, 2008 en (zie bijlage 1) De evaluatie van de genomen maatregelen en de beoogde resultaten ervan komen terug in deze notitie. Dit vormt een belangrijke input voor het vernieuwen van het plan van aanpak/de maatregelenmatrix. Figuur 1: Binnenstad Weert Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

6 1.4 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een evaluatie van het KVO-W voor de binnenstad van Weert. Zo wordt er ingegaan op de samenwerking, communicatie, samenstelling van de werkgroep en de verschillende instrumenten die zijn gebruikt om een beeld te geven van de veiligheidssituatie in Weert. Daarnaast is er per speerpunt aangegeven of er is voldaan aan de doelstellingen die door de projectgroep gedurende zijn gesteld. Hoofdstuk 3 geeft het plan vaan aanpak voor het KVO-W voor de binnenstad van Weert weer. Er wordt wederom ingegaan op de samenwerking, de communicatie, de samenstelling van de projectgroep en de te gebruiken meetinstrumenten. Ook worden er verschillende doelstellingen geformuleerd met daaraan gerelateerde maatregelen. Hoofdstuk 4 bestaat uit een maatregelenmatrix en de financiering van het KVO-W voor de binnenstad van Weert. In de bijlagen is meer achterliggende informatie te vinden, namelijk een verslag van de ondernemers enquête die in 2013 is afgenomen, een verslag van de schouw die is gelopen in 2012 en 2013, het Veiligheidsboekje en de telefoonkaart , de Financieringstabel en de Maatregelenmatrix. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

7 2. Evaluatie 2012 t/m 2014 Sinds juni 2005 heeft de binnenstad van Weert het Keurmerk Veilig Ondernemen. Om dit keurmerk te behouden is het van belang de maatregelen en hun effecten te analyseren. Deze analyse biedt vervolgens input voor het nieuwe plan van aanpak. Zowel de analyse als het plan van aanpak zullen in het kader van hercertificering van het keurmerk door een onafhankelijk certificeringbureau worden beoordeeld. In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie ingegaan op de manier waarop de samenwerking in de afgelopen periode plaats heeft gevonden. Daarna zullen de instrumenten worden benoemd die zijn gebruikt om een gegronde analyse te maken van maatregelen en hun effecten. Vervolgens wordt per speerpunt ingegaan op het doel, de maatregelen en de mate waarin die zijn uitgevoerd, de beoogde resultaten en behaalde resultaten. Meer achterliggende informatie is te vinden in de bijlagen. 2.1 De samenwerking De samenwerking binnen de projectgroep KVO-W binnenstad Weert in de periode april 2012 t/m april 2014 wordt door alle deelnemers als zeer prettig ervaren. Het direct bespreekbaar kunnen maken van bepaalde zaken met de juiste partners om de tafel is een van de voordelen die het meest genoemd wordt. Zo bestaat het gevoel dat er ook daadwerkelijk wat mee wordt gedaan Samenstelling van de Projectgroep In hoofdstuk 4 is de lijst opgenomen met de verschillende leden van de projectgroep KVO-W binnenstad Weert. De samenstelling is zoals in de richtlijnen genoemd goed verdeeld. Vertegenwoordigers van de politie, brandweer, gemeente, ondernemers en de bewoners van de binnenstad zijn aanwezig. Wanneer er leden niet aanwezig konden zijn bij een bijeenkomst is er telkens voor zover mogelijk gezorgd voor een adequate vervanging Bijeenkomsten Er hebben in 2012 en 2013 acht bijeenkomsten plaatsgevonden. De agendapunten op de verschillende vergaderingen zijn vaak afgeleid uit actuele signalen van de verschillende leden van de projectgroep. Aan de hand daarvan zijn steeds maatregelen opgesteld. In de afgelopen 2 jaar is er 3 maal een schouw georganiseerd. (januari 2012, oktober 2012, november 2013). (Bijlage 2) Er is gekozen om afwisselend de aandacht te vestigen op: 1. Schouw waarbij punten van veiligheid m.b.t. schoon en heel benadrukt worden. Een voorbeeld van de punten die bij deze schouw aan bod komen is in de bijlage toegevoegd. 2. Vervolgens wordt er ook een schouw georganiseerd door de afgevaardigde van de politie regio Limburg-Noord die deelneemt aan het KVO. Hier ligt de nadruk meer op veiligheid m.b.t. plekken in de binnenstad die incident gevoelig zijn. Ook van deze schouw is een overzicht in de bijlage toegevoegd. Telkens zijn er aan de hand van de schouw actiepunten opgesteld. Ook de schouw wordt als een waardevol instrument ervaren door de leden van de projectgroep. Het zorgt voor een andere kijk op de binnenstad en dit kan heel verfrissend werken Communicatie De communicatie tussen de verschillende leden van de projectgroep wordt grotendeels centraal verzorgd door het Centrum Management Weert (CMW). De verschillende actiepunten worden gedurende de bijeenkomsten besproken. Zoals eerder aangegeven in de richtlijnen, zorgen de verschillende leden van de projectgroep zelf voor de terugkoppeling naar hun achterban. Als het gaat om de uit te voeren maatregelen en de vordering daarvan is het CMW ook hier het centrale punt waar de informatie samen komt en wordt door gecommuniceerd naar alle leden van de projectgroep. Informatie over de acties die zijn opgezet door het KVO is o.a. met het Veiligheidsboekje (zie bijlage 3) gecommuniceerd naar de ondernemers in Weert. Daarin staat allerlei informatie over de uitvoering van veiligheidsmaatregelen in de binnenstad, zoals: Collectief Winkelverbod, Vertrouwensman bedrijfsleven, de beveiligingsscan kleine ondernemers, etc. Ook zijn telefoonnummers, websites, de enquête uitslag 2011 en aangifte/meldingsmogelijkheden erin verwerkt. Verder wordt er door verschillende lokale pers ook aandacht besteed aan het KVO-W binnenstad Weert. Weertdegekste.nl is een medium dat bijvoorbeeld in 2012 is gebruikt ter promotie van het Veiligheidsboekje. Ook is er informatie te vinden over het KVO-W op verschillende websites, zoals bijv. en Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

8 2.1.4 Verbeterpunten Er blijft echter nog ruimte voor verbetering. Er heerst een gevoel dat de efficiëntie van de projectgroep beter kan. De doelstellingen en de daarbij uit te voeren maatregelen zijn vaak niet S.M.A.R.T. genoeg geformuleerd. Daardoor is het moeilijk om bij tussentijdse evaluatie momenten duidelijk te krijgen wat precies de stand van zaken is. De bijeenkomsten worden vaak niet gekenmerkt door het evalueren van gestelde maatregelen en het opstellen van gerelateerde nieuwe tijdsgebonden maatregelen. Er worden dan vaak wel belangrijke zaken besproken, maar er wordt niet voortgebouwd op bestaande doelstellingen en maatregelen. Deze zijn daarnaast niet in alle gevallen realistisch geformuleerd, maar vooral heel ambitieus. De projectgroep kan met andere woorden slagvaardiger worden gemaakt door de maatregelen meer specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden te maken. Zo wordt het makkelijker om een duidelijke richtlijn te creëren die aan de hand van evaluatiemomenten met de projectgroep kan worden aangescherpt. 2.2 Meetinstrumenten voor de evaluatie De ondernemersenquête: methode en respons In november 2013 is in de binnenstad van Weert de Enquête veiligheid winkelgebied binnenstad Weert uitgedeeld aan de ondernemers en bedrijven. In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen is dit de vijfde meting. De eerdere metingen waren in 2004, 2006, 2009 en Van de 230 persoonlijk overhandigde vragenlijsten zijn er 133 ingevuld geretourneerd. Dit betekent een respons van 58%. In 2011 werd een respons van 66% behaald. Er zijn in 2013 echter meer enquêtes uitgedeeld, namelijk 230 t.o.v. 175 stuks in Uiteindelijk zijn er ook 18 enquêtes meer ingevuld geretourneerd, namelijk 133 t.o.v. 115 stuks in Even als in 2011 is de verdeling van de respondenten over de verschillende winkelstraten in Weert goed te noemen. Verder is er een gelijke verdeling in het aantal respondenten met een eigen zaak en het aantal respondenten met een vestiging van een filiaal/keten. Dit draagt bij aan een representatiever beeld van de mening van de ondernemers in het centrum van Weert. Bij de evaluatie van de enquêtes is er rekening gehouden met het feit dat niet iedere respondent op elke vraag een antwoord heeft gegeven. De percentages die in de evaluatie worden gegeven zijn dan ook gebaseerd op het aantal respondenten dat wel antwoord heeft gegeven op de vraag. De onderwerpen uit de vragenlijst die betrekking hebben op de speerpunten van 2012 en 2013 worden in dit hoofdstuk verder beschreven Cijfers politie en brandweer De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 2012 in samenwerking met Politie een monitor opgesteld. Daar is een onderverdeling gemaakt naar verschillende typen incidenten, aangiften of daadwerkelijke registraties, de verschillende stadsdelen en de jaartallen. De VNGmonitor is gebruikt om in deze evaluatie te dienen als extra informatie over de veiligheid in de binnenstad van Weert. Daarnaast maakt de brandweer nog geen gebruik van een dergelijke monitor. De cijfers die van de brandweer afkomstig zijn, hebben een meer summier karakter. Uit deze cijfers bleek ook dat er in de afgelopen 2 jaar geen incidenten zijn geweest m.b.t. brandveiligheid. Hier is dan verder ook geen tabel aan gewijd. 2.3 Doelstellingen Brandveiligheid Doel: Het verder vergroten van het besef van de eigen verantwoordelijkheid in het kader van brandveiligheid bij ondernemers. Maatregelen 2012 en 2013: Communiceren over brandveiligheid, preventieadviezen en gebruiksvergunningen/gebruiksmeldingen via nieuwsbrieven CWP en CMW en via websites en het geven van voorlichting(sbijeenkomsten). Controleren op gebruiksvergunningen in winkels door de brandweer aan de hand van de integrale handhavingsnota. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

9 CONCREET speerpunt 1 e helft 2012: Verspreiden flyers over het vrijhouden van nooduitgangen. Hier een kritisch criterium van maken bij de controle door de brandweer Beoogde effecten: Een toename van de noodzaak en kennis van gebruiksvergunningen (doel: minimaal 60% in de ondernemersenquête van 2013). Een toename van de aanwezigheid van brandmelders in de winkel (doel: minimaal 60% in de ondernemersenquête van 2013). Een gelijkblijvende toegankelijkheid van vluchtroutes (doel: minimaal 95% in de ondernemersenquête van 2013). Een toename van de toegankelijkheid van nooduitgangen (doel: minimaal 95% in de ondernemersenquête van 2013). Een toename van het rekening houden met brandbaarheid van de inrichting en decoratiemateriaal (doel: minimaal 75% in de ondernemersenquête van 2013). Stand van zaken uitgevoerde maatregelen De communicatie over brandveiligheid, preventieadviezen en de gebruiksvergunning/gebruiksmelding hoort bij de reguliere werkzaamheden van de brandweer. Deze activiteiten worden structureel uitgevoerd, ook in de toekomst. De controle die de brandweer uitoefent op gebruiksvergunningen/ gebruiksmeldingen in winkels is aan verandering onderhevig. De brandweer controleert in ieder geval die bedrijven die de vergunning en/of melding voeren. Verschillende voorwaarden zorgen er echter voor dat niet alle ondernemingen verplicht zijn dit te voeren. De nadruk moet dus worden gelegd op het feit dat de brandweer een adviserende rol heeft voor iedere ondernemer. Heldere communicatie over de bereidheid van de brandweer om aan de hand van vragen van iedere ondernemer controles uit te voeren en advies te geven, lijkt de juiste manier om de brandveiligheid in Weert op een hoger niveau te krijgen. Resultaten: Tabel 1: Percentage ondernemers dat bevestigend heeft geantwoord op verschillende onderwerpen in het kader van Brandveiligheid. Voor de jaren 2006, 2008, 20010, (Bron: Ondernemersenquête 2013) Onderwerp Doelstelling Doelstelling behaald (ja/nee) Bekend met termen Gebruiksvergunning / Gebruiksmelding 1 (antwoord: 67% 58% 56% 59% Niet benoemd - ja+ooit van gehoord) In bezit van een gebruiksvergunning (antwoord: ja) 51% 54% 44% 40% 60% Aanwezigheid brandmelders 47% 44% 52% 68% 60% Brandwerende scheidingen (antwoord: ja) 28% 18% 24% 35% Niet benoemd - Vluchtroutes vrij (antwoord: ja) 95% 95% 94% 93% 95% Openen nooduitgangen (antwoord: ja) 82% 80% 70% 80% 85% Brandbaarheid van inrichtingen en decoratiemateriaal (antwoord: ja) 72% 71% 73% 78% 75% In de bovenstaande tabel worden de percentages weergegeven van de respondenten die in de ondernemersenquêtes van de afgelopen jaren bevestigend hebben geantwoord op de verschillende onderwerpen. Er zijn positieve resultaten behaald ten aanzien van de volgende onderwerpen: Bekend met de termen Gebruiksvergunning / Gebruiksmelding, Aanwezigheid brandmelders, Aanwezigheid brandwerende scheidingen, Openen nooduitgangen 2 en Rekening houden van de brandbaarheid van inrichtingen en decoratiemateriaal. 1 Gezien het feit dat sommige winkelpanden ook in gebruik mogen worden genomen zonder gebruiksbesluit is dit jaar ook een overzicht gegeven van de bekendheid van de term Gebruiksvergunning en Gebruiksmelding in de afgelopen jaren. 2 Het aantal ondernemers dat zegt de nooduitgangen ten alle tijden te kunnen openen is met 10% gegroeid t.o.v Dit is een fikse groei. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

10 In tegenstelling tot 2010 komt er in deze analyse naar voren dat twee van de vijf benoemde doelstellingen wel zijn behaald. Dit zijn de doelstellingen: In minimaal 60% van de ondernemingen zijn brandmelders aanwezig en door minimaal 75% van de ondernemers wordt rekening gehouden met de brandbaarheid van inrichtingen en decoratiemateriaal. Opvallend is het feit dat t.o.v meer ondernemers zeggen bekend te zijn met de termen Gebruiksvergunning / Gebruiksmelding, maar er minder ondernemers daadwerkelijk in het bezit zijn van de Gebruiksvergunning. Er kan dan ook gezegd worden dat het bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid in het kader van de brandveiligheid bij de ondernemers groeit. Er is echter wel nog ruimte voor verbetering Veiligheidsbeleving binnen en buiten de onderneming Doel: Verhogen van het veiligheidsgevoel van ondernemers binnen het bedrijf en in de omgeving van het bedrijf. Maatregelen 2012 en 2013: Uitvoeren van een gezamenlijke schouw 3 minimaal één keer per jaar, waarbij gelet wordt op de items schoon, heel en veilig en de verlichting. Inzetten biketeam politie in centrum van Weert Communiceren over de uitvoering van de beheervisie in de binnenstad. Onderzoeken mogelijkheden om de beleving van de consument te onderzoeken en naar aanleiding van de resultaten activiteiten op te zetten. Voorlichting overvallen door de verspreiding van een informatiepakket en het houden van voorlichtingsavonden. Stimuleren deelname 1-2 Many (community-sms). Beoogde effecten: Een gelijkblijvend gevoel van onveiligheid in de omgeving van het bedrijf (doel: maximaal 25% in de ondernemersenquête van 2013). Een afname van het gevoel van onveiligheid binnen de eigen onderneming (doel: maximaal 25% in de ondernemersenquête van 2013). Een toename van de tevredenheid over de verlichting in de binnenstad (doel: minimaal 85% in de ondernemersenquête van 2013). Stand van zaken uitgevoerde maatregelen Het onveiligheidsgevoel van de ondernemers blijft een punt van discussie. Er is in de afgelopen periode geïnvesteerd om het onveiligheidsgevoel kleiner te maken. De zaken die als speerpunten worden genoemd voor zijn op diverse manieren ten uitvoer gelegd. Zo is er structureel een biketeam dat wordt ingezet door de politie regio Limburg-Noord. In februari 2012 is er een voorlichtingsavond gegeven in het munttheater genaamd: Laat je niet overvallen!. Ook is er in november 2012 een voorlichting theaterbijeenkomst gegeven over diefstal genaamd: Jatten met Jaap. Verder is er begin 2012 een veiligheidsboekje uitgegeven aan de ondernemers in Weert. Dit is een handboekje geworden, waarin informatie te vinden is over veilig ondernemen en de instrumenten die de ondernemer daarbij voorhanden heeft in de gemeente Weert. Deze is terug te vinden in de bijlage. Specifiek gericht op overvallen is in de gemeente Weert ook de Overval App geïmplementeerd. Dit is een uniek systeem dat zowel preventief als repressief werkt. Er zijn in Weert 430 ondernemers aangeschreven, waarvan ondertussen 17% daadwerkelijk de applicatie in gebruik heeft. Er wordt nog steeds actief gewerkt aan het verhogen van dit percentage, ook bij nietondernemers. Er blijkt, ondanks deze ondernomen acties, nog meer behoefte te zijn aan duidelijkheid over het onveiligheidsgevoel en wat daar allemaal een rol in speelt. Gezien het subjectieve karakter van dit thema zijn er concrete speerpunten nodig in 2014 t/m 2016 om het onveiligheidsgevoel verder af te laten nemen. Dit is dan ook een prioriteit in de gestelde maatregelen voor het KVO- W binnenstad Weert 2014 t/m Bij deze schouw zijn minimaal de volgende organisaties aanwezig: gemeente, Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB), Centrum Weert Promotion, Centrum Management Weert, brandweer, Wonen Weert. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

11 Resultaten: Tabel 2: Percentage ondernemers dat in de Ondernemersenquête bevestigend heeft geantwoord op de in de tabel benoemde onderwerpen in het kader van Veiligheidsbeleving binnen en buiten de onderneming. Voor de jaren 2006, 2008, 2010 en (Bron: Ondernemerenquête 2013) Onderwerp Onveiligheidsgevoel binnen de eigen onderneming Onveiligheid in de omgeving van het bedrijf Doelstelling Doelstelling behaald (ja/nee) 32% 37% 28% 30% 25% 36% 45% 25% 26% 25% Tevredenheid verlichting binnenstad 69% 81% 90% 86% 85% Uit de bovenstaande tabel lijkt op het eerste oog dat er geen positieve resultaten zijn gehaald in vergelijking met Voor elk van de genoemde onderwerpen zijn de percentages in negatief opzicht groter of kleiner geworden. Er valt wel op te merken dat het verschil in percentages zo klein is dat er niet kan worden gesproken van een duidelijke negatieve ontwikkeling. De doelstellingen in zake het onveiligheidsgevoel binnen de onderneming en in de directe omgeving daarvan zijn niet behaald. Er vallen echter een aantal dingen op wanneer er naar de grafieken van de geanalyseerde ondernemersenquête wordt gekeken. Het percentage ondernemers dat in aangeeft zich regelmatig onveilig te voelen binnen de onderneming of in de directe omgeving daarvan, is kleiner geworden. Daarnaast is het percentage ondernemers dat aangeeft zich soms onveilig te voelen groter geworden. Dit kan duiden op een positieve verandering, namelijk dat ondernemers zich minder vaak onveilig voelen binnen het bedrijf of in de directe omgeving daarvan. De tevredenheid over de verlichting in de binnenstad van Weert voldoet wel aan het doel dat was gesteld voor De algemene doelstelling in zake de Veiligheidsbeleving binnen en buiten het bedrijf laat geen schrikbarende fluctuaties zien. Het is zaak om in de aankomende jaren het stabiele niveau van het veiligheidsgevoel onder de ondernemers in ieder geval vast te houden en waar mogelijk te verbeteren Rondhangende groepen Doel: Verminderen van de overlast door rondhangende groepen. Maatregelen 2012 en 2013: Communiceren over de aanpak van rondhangende groepen (met name jeugd en verslaafden). De aanpak van deze doelgroepen wordt bepaald in andere werkgroepen. Het KVO kan aan deze werkgroepen input leveren. Activeren ondernemers om deel te nemen aan weerbaarheidstrainingen/trainingen omgaan met agressie. Terugkoppelen aan melders door de politie, wat er met de melding is gedaan. Toezicht en handhaving door gemeentelijke BOA s en politie. Beoogde effecten: Een afname van de overlast door rondhangende groepen (doel: maximaal 65% in de ondernemersenquête van 2013 heeft overlast van rondhangende groepen). Stand van zaken uitgevoerde maatregelen De informatie die vanuit het KVO boven komt drijven wordt structureel doorgespeeld aan de werkgroepen die zich bezig houden met rondhangende jeugd. Een voorbeeld van een werkgroep waarvoor wel eens bruikbare informatie aan het licht is gekomen is Project 8. Er zijn in de afgelopen 2 jaar 4 trainingen georganiseerd in samenwerking met de Kamer van Koophandel. Iedere ondernemer in Weert is voor deze trainingen uitgenodigd en de opkomst was goed te noemen. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

12 De terugkoppeling die de politie doet na het afnemen van een aangifte is een prioriteit geworden binnen de politie organisatie. Zodoende is met dit punt actief aan de slag gegaan en wordt een groot percentage van de ondernemers die aangifte doen binnen een korte tijd op de hoogte gesteld over de stand van zaken door de politie. Er is structureel meer samenwerking tussen de BOA s en de politie. Ook is er extra capaciteit vrij gemaakt m.b.t. in te zetten BOA s. In 2013 is er bijvoorbeeld 13,5 uur per week extra vrijgemaakt voor het inzetten van BOA s. De capaciteit zal echter in de aankomende jaren alleen maar afnemen, gezien het feit dat bezuinigingen roet in het eten gooien. Door deze ontwikkelingen is de samenwerking tussen BOA s en politie, maar ook zeker de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer van groot belang. Instrumenten als bijvoorbeeld het winkelverbod en/of een gebiedsverbod kunnen door deze samenwerking effectiever worden en zo zorgen voor minder overlast van rondhangende groepen. Resultaten: Tabel 3: Percentage ondernemers dat aangeeft overlast te hebben van rondhangende groepen. Voor de jaren 2006, 2008, 2010, (Bron: Ondernemerenquête, 2013) Doelstelling Doelstelling behaald Item (ja/nee) Rondhangende groepen 73% 82% (algemeen) 4 61% 56% 65% In de bovenstaande tabel is te zien dat het percentage ondernemers dat aangeeft overlast te hebben van rondhangende groepen is gedaald. De doelstelling om de overlast van rondhangende groepen te verminderen is met een 5% t.o.v dan ook ruimschoots gehaald. Tabel 4: Aantal ondernemers dat aangeeft overlast te hebben van een specifieke groep(en). Voor de jaren 2010, (Bron: Ondernemerenquête 2013) Soorten groepen (N=76) (N=82) Stijging/Daling Jongeren/scholieren /- Zwervers/daklozen /+ Junks/alcoholisten/dealers /+ Straatmuzikanten /+ Uitgaanspubliek 9 8 -/- In de bovenstaande tabel is te zien dat 82 ondernemers een specifieke groep of verschillende groepen hebben aangegeven waar overlast van ondervonden wordt. Opvallend is dat de ondernemers minder overlast hebben van Jongeren/Scholieren en Uitgaanspubliek. Dit sluit aan op één van de benoemde doelgroepen voor , namelijk de jongeren die rondhangen. De overlast die ondernemers ervaren van Zwervers/daklozen, Junks/Alcoholisten/Dealers en Straatmuzikanten is echter gestegen. Er zijn verschillende maatregelen die voor de jaren zijn gesteld om ook deze overlast te verminderen. Het is opvallend om te zien dat de overlast die ervaren word door bijvoorbeeld Junks/Alcoholisten/Dealers toch groter is geworden. 4 Een dergelijk hoog percentage heeft eventueel te maken met de lage respons in Een voorbeeld hiervan is dat enkel de mensen die last hebben van hangjongeren reageren op de enquête. 5 Bij de vraag: Wordt de overlast veroorzaakt door een bepaalde groep?, waren meerdere antwoorden mogelijk. Het is dus telkens mogelijk dat een ondernemer van meerdere groepen tegelijk last heeft. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

13 Tabel 5: Aantal door de Politie regio Limburg-Noord geregistreerde overlast incidenten in het Centrum van Weert voor de periode 2009 t/m 2013.(Bron: VNG-monitor gemeente Weert ) Overlasttype Drugs- en drankoverlast Vernieling c.q. zaakbeschadiging Overlastgevende jeugd Woonoverlast/ Burengerucht en relatieproblemen Overlast door gestoord / overspannen persoon Overlast door zwervers Centrum Stijging/daling % % % % % % Totaal % De geregistreerde overlast incidenten die in de tabel hierboven worden weergegeven laten op het eerste gezicht hetzelfde beeld zien als de informatie verkregen uit de Ondernemersenquête (Tabel 4). Zo is er een forse groei te zien van het aantal registraties van de politie betreffende Drugs- en Drankoverlast. Verder is te zien dat het aantal incidenten in zaken Overlastgevende jeugd fors is gedaald t.o.v Opvallend is echter dat de groei van het aantal Drugs- en Drankoverlast incidenten veel groter is dan de groei van het aantal ondernemers dat aangeeft overlast te hebben van Junks/Alcoholisten/Dealers. Een verklaring hiervoor komt voort uit de benoemde maatregelen voor de jaren Er is gesteld dat de politie vaker en beter moet terugkoppelen over de behandeling van een melding die de ondernemer heeft gedaan. Zo groeit het vertrouwen van de ondernemer in de politie. De politie wordt zo in de gelegenheid gesteld om slagvaardig op te treden. Juist dit proces zorgt ervoor dat meer ondernemers meldingen gaan doen, waardoor het aantal geregistreerde incidenten fors stijgt. Het ongeveer gelijk blijven van het aantal ondernemers dat daadwerkelijk overlast ervaart maakt dit nog duidelijker Beheer van de binnenstad (schoon, heel en veilig) Doel: Vergroten van de tevredenheid over de schoonmaak van de binnenstad. Maatregelen 2012 en 2013: Uitvoeren actieplan beheervisie 2009 en 2010, waaronder: o Communiceren over de tijdstippen van de schoonmaak door de gemeente en over het aanbieden van huisvuil en oud papier. o Intensiveren toezicht en de handhaving op het aanbieden van afval buiten de afgesproken ophaaltijden. o Komen tot een collectieve aanpak van graffiti op publieke en private objecten, samen met centrummanagement en betrokken partijen zoals vastgoedeigenaren. Stimuleren bekendheid Servicelijn Stadsbeheer/milieuklachtenlijn tel. (0495) voor het doorgeven van klachten in de openbare ruimte (zoals vernielingen, scheve stoeptegels of defecte verlichting) door de telefoonkaart opnieuw te verspreiden onder de ondernemers. (Zie bijlage 3) Beoogde effecten: Een toename van de tevredenheid over de schoonmaak (doel: minimaal 80% in de ondernemersenquête van 2013). Een gelijkblijvend slachtofferschap van bekladden of vernielen van het bedrijfspand (doel: minimaal 20% in de ondernemersenquête 2013). Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

14 Stand van zaken uitgevoerde maatregelen Het uitvoeren van het actieplan beheersvisie 2009 en 2010 heeft zich binnen het KVO concreet gericht op heet schoon en heel houden van de binnenstad. De maatregelen die eerder zijn genoemd zijn grotendeels uitgevoerd. Zo is er duidelijk en helder gecommuniceerd wat de tijden zijn dat de gemeente schoonmaakt. Ook wanneer het huisvuil en oud papier kan worden aangeboden door de ondernemers. De toezicht en handhaving van het feit of de ondernemer zijn/haar afval wel op de juiste tijdstippen aanbied is nog een discussiepunt. Wie de controle uitvoert over een afspraak die gemaakt wordt door de ondernemers onderling vormt hier het spanningsveld. Door de ondernemers persoonlijk in de winkel te bezoeken is de telefoonkaart verspreid. Verder is er een Veiligheidsboekje ontwikkeld waarin alle belangrijke telefoonnummers voor de ondernemers in zijn genoemd. Zo ook het nummer van de servicelijn Standsbeheer/ milieuklachtenlijn die onlangs is gewijzigd.((0495) ) Resultaten: Tabel 6: Percentage ondernemers dat bevestigend antwoord op de verschillende onderwerpen in het kader van het Beheer van de binnenstad. Voor de jaren 2006, 2008, 2010, Doelstelling Doelstelling behaald Onderwerp (ja/nee) Algemene Tevredenheid schoonmaak binnenstad Slachtofferschap van bekladden of vernielen van het bedrijfspand Tevredenheid reperaties wegdek Tevredenheid reperaties straatmeubilair 77% 73% 73% 70% 80% 30% 19% 20% 11% 20% 81% 78% 81% 70% Niet benoemd - 90% 79% 88% 82% Niet benoemd - In de bovenstaande tabel wordt is af te lezen dat er in minder ondernemers zijn die slachtoffer zijn geweest van Het bekladden of vernielen van het bedrijfspand. Verder zijn er minder ondernemers die: Algemeen tevreden zijn over schoonmaak binnenstad, Tevreden zijn over reparaties wegdek in de binnenstad en Tevreden zijn over de reparaties van het straatmeubilair in de binnenstad. De doelstelling die is gesteld in zaken Slachtofferschap van bekladden of vernielen van het bedrijfspand is behaald. Voor de overige onderwerpen is de doelstelling niet gehaald of is er geen doelstelling vastgesteld voor Het doel om de binnenstad schoon, heel en veilig te houden is blijkbaar niet naar tevredenheid van de ondernemers nagestreefd. Waar er ruimte voor verbetering is, zullen dat nieuwe maatregelen en doelstellingen opleveren voor Aanpak winkelcriminaliteit (prioriteit) Doel Verminderen aantal gepleegde winkeldiefstallen. Verhogen aangiftebereidheid van winkeldiefstallen. Maatregelen Uitvoeren project collectief winkelverbod: o Uitbreiden deelname aan het project collectief winkelverbod door gebruik te maken van de BIZ (bedrijven investeringszone). o Op een goede wijze uitvoeren van het collectief winkelverbod in samenwerking tussen politie en Centrummanagement Weert (foto s, looptijd collectief winkelverbod e.d.). o communiceren over de resultaten van het collectief winkelverbod veelplegers (o.a. in nieuwsbrieven). Onderzoeken mogelijkheid om het project overlastdonatie in te voeren. Inzet Vertrouwensman Bedrijfsleven en hierover communiceren. De Vertrouwensman Bedrijfsleven adviseert bij zaken die te maken hebben met interne criminaliteit, afpersing, bedreiging, oplichting, fraude, diefstal e.d. en is te bereiken via: Activiteiten (zowel preventie als repressie) om zakkenrollen, straatroof en overval tegen te gaan (o.a. voorlichting/bewustwording ondernemers en bezoekers, inzet biketeam). Onderzoeken mogelijkheden cameratoezicht in De Munt. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

15 Communiceren aangiftemogelijkheden. Terugkoppelen aan ondernemers door de politie over de afloop van de aangifte. CONCREET speerpunt 2012 Veiligheidsboekje Verspreiden veiligheidsboekje. In het veiligheidsboekje wordt allerlei informatie gezet over de uitvoering van veiligheidsmaatregelen in de binnenstad, zoals: Collectief Winkelverbod, Vertrouwensman bedrijfsleven, de beveiligingsscan kleine ondernemers etc. Ook worden telefoonnummers, websites, enquête uitslag en aangifte/meldingsmogelijkheden erin verwerkt. Nazorg overvallen Winkeliers die zijn overvallen komen in aanmerking voor een subsidie van 1000,- euro. Dit maximumbedrag ontvangt de winkelier nadat hij beveilingsmaatregelen heeft genomen. Jo Leppers zal in opdracht van de gemeente Weert bij winkeliers langsgaan die onlangs zijn overvallen (Jan Linders, Golden Tulip, Slagerij Smeets, t Edelsmidje, Fairplay casino). Hij geeft de winkeliers veiligheidsadviezen. Daarnaast wijst hij hen op de mogelijkheid om deel te nemen aan de training van de HBD om overvallen tegen te gaan. Het is namelijk mogelijk om, naast de training van 27 februari, deel te nemen aan een kleinschaligere training met ongeveer 15 personen. Speerpunt 2013 Communicatiecampagne om aangiftebereidheid te verhogen Via persberichten, artikelen in ondernemersblad en via het internet communiceren over het nut van aangifte doen en de vele mogelijkheden om aangifte te doen. De politie speelt bij deze campagne een belangrijke rol. Daarnaast is het noodzakelijk dat zij terugkoppelen wanneer er aangifte wordt gedaan. Beoogde effecten: Een toename van de aangiftebereidheid bij winkeldiefstal (doel: minimaal 50% in de ondernemersenquête van 2013). Een toename van het aantal deelnemers aan het collectief winkelverbod veelplegers (doel: minimaal 80% in de ondernemersenquête van 2013) Stand van zaken uitgevoerde maatregelen Het collectief winkelverbod is nog niet naar alle tevredenheid in gang gezet. De basis is inmiddels gelegd, maar er dient structureel meer aandacht te worden geschonken aan de mogelijkheden van het collectief winkelverbod en de pluspunten die dit met zich meebrengt. Ook ten opzichte van het directe verband dat er is tussen het opleggen van een winkelverbod en het doen van aangifte bij de politie. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 6 procent van de Limburgse bedrijven last heeft van afpersingspraktijken en hier geen raad mee weet. Voor deze en andere interne criminaliteit kunnen bedrijven terecht bij Will Meijers, Vertrouwensman Bedrijfsleven voor het gebied Noorden Midden-Limburg. Deze is te bereiken op het nummer De vertrouwensman is vorm gegeven door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing. De activiteiten (zowel preventie als repressie) om zakkenrollen, straatroof en overval tegen te gaan zijn eerder dit hoofdstuk al gedeeltelijk besproken, enkele zullen hier nog eens op een rijtje gezet worden. (Flex)boa s surveilleren samen met de politie in de binnenstad tijdens opening- en sluitingstijden. Meer blauw op straat zal mogelijke daders afschrikken, echter de bezuinigingen maken het lastig de capaciteit hiervoor te vinden. In opdracht van de gemeente Weert zijn de drie bedrijven bezocht en heeft er een veiligheidsscan plaatsgevonden. Dit is gebeurd naar aanleiding van een overval die hier had plaatsgevonden. (zie concreet speerpunt: nazorg overvallen) De drie ondernemers waren alle drie blij verrast en stelde het zeer op prijs dat er op deze manier aandacht voor hen was. Voor het personeel van deze bedrijven is een training overvalpreventie georganiseerd. Meer dan 40 personen hadden zich hiervoor aangemeld. De KvK, de HBD en het CMW (KVO) hebben op 27 februari 2013 een veiligheidspanel georganiseerd. Hiervoor zijn alle ondernemers uitgenodigd. Gedurende deze bijeenkomsten zijn verschillende thema s aan de orde gekomen. De gemeente Weert heeft portofoons gefinancierd. Die worden ingezet voor de integrale aanpak van inbraken, winkeldiefstal en zakkenrollerij. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

16 De mogelijkheden voor cameratoezicht in De Muntpassage zijn onderzocht. Deze mogelijkheden bleken er wel te zijn, maar de kosten waren te groot voor de ondernemers. In het veiligheidsboekje dat begin 2012 is gepubliceerd wordt, zoals al eerder aangegeven, toelichting gegeven op een aantal thema s die in het plan van aanpak KVO als prioriteit naar voren zijn gekomen. Er is ook expliciet aandacht gegeven aan het onderwerp aangifte doen. De terugkoppeling na een aangifte is een prioriteit geworden binnen de politie organisatie. Hier is dan ook verbetering in gekomen. Het is voor de ondernemer belangrijk dat een aangifte snel en makkelijk gedaan kan worden. Doordat de politie tegenwoordig naar de ondernemer toekomt en ter plekke een aangifte opneemt wordt deze wens voor een groot deel vervuld. Er is echter nog behoefte aan meer aandacht voor de voordelen die het heeft om aangifte te doen en welke mogelijkheden hierin zijn. Resultaten: Tabel 7: Percentage ondernemers dat bevestigend heeft geantwoord op verschillende onderwerpen in zake de Aanpak van winkelcriminaliteit. Voor de jaren 2010, (Bron: Ondernemersenquête 2013) Doelstelling Doelstelling 2013 behaald Onderwerp (ja/nee) Aangiftebereidheid bij winkeldiefstal 6 Deelnemers aan het collectief winkelverbod Aangiftebereidheid zal stijgen als kosten worden vergoed (antwoord: ja) 36% 40% 50% 28% 29% 80% 66% 68% Niet benoemd In de bovenstaande tabel is te zien dat de doelstellingen in zake de aanpak van Winkelcriminaliteit niet zijn gehaald. Opvallend daarbij is het lage percentage deelnemers aan het Collectief Winkelverbod. Zeker gezien het feit dat de doelstelling 80% of meer deelnemers was. Een verklaring voor dit grote verschil is dat de doelstelling niet realistisch is. Er is wel sprake van een kleine groei t.o.v Het is dan ook verstandig om de doelstelling bij te stellen en de positieve ontwikkeling door te zetten. De aangiftebereidheid is ook gestegen t.o.v Dit is een positieve ontwikkeling in het proces van het vergroten van het vertrouwen van de ondernemers in de politie en de slagvaardigheid waarmee er dan opgetreden kan worden. Tabel 8: Aantal door de politie regio Limburg-Noord geregistreerde aangiften voor vermogens-, overlast- en geweldsincidenten in het centrum van Weert voor de periode 2009 t/m 2013.(Bron: VNG-monitor gemeente Weert ) - Soorten Aangiften Centrum Weert Vermogensincidenten Overlastincidenten Geweldsincidenten Totaal In de bovenstaande tabel is het aantal aangiften in het centrum van Weert te zien, van 2009 t/m Opvallend is dat er in de periode sprake was van een fixe daling in het aantal aangiften. In de afgelopen 2 jaren is dit aantal weer langzamerhand aan het groeien. Dit komt overeen met de groei in aangiftebereidheid die in tabel 7 is te zien. 6 Hierbij is voor alle meetjaren gepercenteerd op het aantal respondenten dat wel, meestal of geen aangifte heeft gedaan. De antwoordmogelijkheid niet van toepassing is bij dit percentage buiten beschouwing gelaten. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

17 Tabel 9: Aantal door de Politie regio Limburg-Noord geregistreerde vermogens incidenten in het Centrum van Weert voor de periode 2010 t/m 2013.(Bron: VNG-monitor gemeente Weert ) Veilige bedrijventerreinen Soort incident (meetwaarde: incident) Stijging/daling Overvallen % Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen % Veilige Bedrijventerreinen totaal % Veilig winkelgebied Winkeldiefstal % Inbraak winkel Veilig winkelgebied totaal % In de bovenstaande tabel is te zien dat het aantal door de politie geregistreerde Diefstallen/inbraken bij bedrijven en instellingen t.o.v fors is gedaald. Dit is een positieve ontwikkeling. Verder is het aantal door de politie geregistreerde Inbraken bij winkel gelijk gebleven. Er is een op het eerste oog negatieve ontwikkeling te vinden voor het aantal Overvallen en het aantal Winkeldiefstallen. Het aantal geregistreerde incidenten is namelijk toegenomen t.o.v Opvallend is dat de stijging van het aantal geregistreerde overvallen niet bijster groot is. Het aantal winkeldiefstallen is wel significant gestegen. Een verklaring voor de forse stijging is wederom te vinden in de doelstelling de in 2012 en 2013 zijn gesteld. Door het verhogen van de aangiftebereidheid, zullen er ook meer geregistreerde incidenten bij de politie komen. Daarnaast betekent dit niet dat het aantal winkeldiefstallen ook daadwerkelijk is gestegen. Een uitsluitsel van het werkelijke aantal winkeldiefstallen is namelijk niet te geven, gezien het feit dat er ook genoeg gevallen zijn waarvoor geen aangifte is gedaan. Deze gevallen worden niet geregistreerd en blijven zo onbekend. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

18 3. Plan van aanpak speerpunten 2014 t/m 2016 De evaluatie van het project Keurmerk Veilig Ondernemen over de jaren 2012 t/m 2014 (zie hoofdstuk 2) levert input voor de nieuwe speerpunten van 2014 t/m In dit hoofdstuk zal eerst aandacht worden geschonken aan de samenwerking van de projectgroep voor de aankomende periode. Daarna zal worden aangegeven welke instrumenten worden gebruikt voor de verschillende evaluatiemomenten. Afsluitend zijn de doelstellingen en de daarbij horende maatregelen genoemd, voor de aankomende periode. Om dit alles zo SMART mogelijk te formuleren is in bijlage een maatregelenmatrix toegevoegd waar al het volgende in wordt verwerkt. 3.1 De samenwerking De samenwerking binnen de projectgroep KVO-W binnenstad Weert zal voor doorlopen tot de volgende Audit. Deze zal over 2 jaar plaatsvinden, de looptijd van het certificaat. Voor de periode van april 2014 t/m april 2016 zal er voort worden gebouwd op de evaluatie van 2012 t/m Zo wordt er geprobeerd de samenwerking nog duurzamer te maken Samenstelling van de Projectgroep In hoofdstuk 4 is de lijst opgenomen met de verschillende leden van de projectgroep KVO-W binnenstad Weert. Vertegenwoordigers van de politie, brandweer, gemeente, ondernemers en de bewoners van de binnenstad zijn aanwezig. Zoals het er op dit moment naar uit ziet zal er op een enkele plek een personele wisseling plaats vinden. Zo zal er een andere persoon van de Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB) aansluiten. Wie dit zal zijn is nog niet duidelijk. Verder zal de wijkagent Joost Jelmer Casper in een ander gebied werkzaam zijn in de aankomende periode. Diegene die hem in ieder geval voorlopig vervangt is al geregeld bij de bijeenkomsten aanwezig, namelijk Thijs Moons. Op deze manier wordt ondanks de wisselingen van verschillende personen, de aanwezigheid bij de bijeenkomsten gewaarborgd Bijeenkomsten Er zijn 8 bijeenkomsten gepland voor de periode april 2014 t/m april Zoals al eerder aangegeven zal bij de bijeenkomsten meer nadruk worden gelegd op het tussentijds evalueren van de maatregelen die in dit hoofdstuk zullen worden besproken. In de maatregelenmatrix worden de data genoemd en vervolgens ook de agendapunten die tijdens deze bijeenkomsten zullen worden besproken. Er zal 4 maal een schouw plaatsvinden. De onderverdeling m.b.t. het thema van de schouw zal behouden blijven, dus: Schouw Heel en schoon : Waarbij de nadruk ligt op het onderhouden van de binnenstad om zo fysieke veiligheid te garanderen en het veiligheidsgevoel te vergroten. Schouw Onveilige plekken : Waarbij de nadruk ligt op de incidentgevoelige gedeelten in de binnenstad en hoe deze te verbeteren. Zo wordt de sociale veiligheid vergroot en het veiligheidsgevoel vergroot. Telkens worden er aan de hand van de schouw actiepunten opgesteld Communicatie De communicatie tussen de verschillende leden van de projectgroep wordt grotendeels centraal verzorgd door het Centrum Management Weert (CMW). De verschillende actiepunten worden gedurende de bijeenkomsten besproken. Zoals eerder aangegeven in de richtlijnen, zorgen de verschillende leden van de projectgroep zelf voor de terugkoppeling naar hun achterban. Als het gaat om de uit te voeren maatregelen en de vordering daarvan is het CMW ook hier het centrale punt waar de informatie samen komt en wordt door gecommuniceerd naar alle leden van de projectgroep. Informatie over de acties die zijn opgezet door het KVO wordt o.a. met een vernieuwd Veiligheidsboekje gecommuniceerd naar de ondernemers in Weert. Het is zaak om de overige communicatiemiddelen die voorhanden zijn nog beter te benutten. Zo zijn er verschillende nieuwsbrieven voorhanden, bijvoorbeeld van het CMW en de ondernemersvereniging De Muntpassage. Dit zijn middelen om de ondernemers in Weert direct te bereiken en op de hoogte te stellen van de verschillende acties waaraan zij deel kunnen nemen of gebruik van kunnen maken. Ook de informatie die op de verschillende websites (zie hoofdstuk 2) wordt gegeven dient up-todate te worden gehouden Verbeterpunten De voortdurende cyclus van plan-do-check-act zorgt, zoals al eerder aangegeven, voor een structureel verbeterproces. Er is in de afgelopen periode met veel enthousiasme gewerkt aan een solide samenwerking t.b.v. het KVO-W binnenstad Weert. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

19 Uit de evaluatie van de periode zijn een aantal zaken naar voren gekomen die de samenwerking verder kunnen bevorderen. Door de werkgroep meer operationeel te maken kan er slagvaardiger te werk worden gegaan. Door het samenwerkingsverband dat er op dit moment is op deze manier door te ontwikkelen wordt er een volgende stap gezet in samenwerkingsproces en de slagvaardigheid daarvan. De nadruk dient meer komen te liggen op het structureel evalueren en verder uitbouwen van de ingezette maatregelen. De maatregelen die al eerder zijn opgesteld voor , zullen in dit nieuwe plan van aanpak dus worden aangepast waar nodig. 3.2 Meetinstrumenten voor de evaluatie De bekende meetinstrumenten De Enquête veiligheid winkelgebied binnenstad Weert zal in 2015 opnieuw worden verspreid onder de ondernemers en verschillende bedrijven. Deze enquête komt elke 2 jaar terug en zorgt zo al 10 jaar voor een duidelijke zelfrapportage van de ondernemers in Weert over de veiligheid in de binnenstad. De cijfers van de VNG-monitor worden standaard up-to-date gehouden. Deze cijfers zullen dan ook in tussentijdse evaluatiemomenten worden gebruikt. Zo kunnen er trends worden gesignaleerd m.b.t. de veiligheid in de binnenstad van Weert en kan daarop worden ingespeeld. Daarnaast wordt er gestreefd om een dergelijk overzicht ook voor de brandweercijfers te organiseren. Het uitbreiden van deze cijfers met bijvoorbeeld verslagen van de adviezen die de brandweer uit brengt zou een verrijking betekenen. Dit zou vervolgens ook mee kunnen worden genomen in de tussentijdse evaluatiemomenten De wijkanalyse De gemeente Weert kent ook zoiets als een wijkanalyse. Deze analyse legt niet alleen de nadruk op de ondernemers die in de binnenstad werken, maar ook aan de bewoners van de binnenstad. Gezien het feit dat de Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB) een deelnemer is aan de werkgroep, maakt dit het scala aan meetinstrumenten completer. De wijkanalyse wordt jaarlijks gehouden en zal dan ook jaarlijks terug komen in een tussentijdse analyse bij de KVO-W projectgroep. 3.3 Doelstellingen Verbeteren van de brandveiligheid Analyse Het bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid in het kader van de brandveiligheid bij de ondernemers groeit. Er is echter wel nog ruimte voor verbetering. Door een heldere communicatie over de brandveiligheid, preventieadviezen en de rol die de brandweer daarin kan spelen voor elke ondernemer zal deze stijgende lijn voortgezet worden. Doel: Het handhaven van het besef van de eigen verantwoordelijkheid in het kader van brandveiligheid bij ondernemers. Beoogde effecten: Een toename van de aanwezigheid van brandmelders in de winkel (doel: minimaal 70% in de ondernemersenquête van 2015). Een gelijkblijvende toegankelijkheid van vluchtroutes (doel: minimaal 95% in de ondernemersenquête van 2015). Een toename van de toegankelijkheid van nooduitgangen (doel: minimaal 85% in de ondernemersenquête van 2015). Een toename van het rekening houden met brandbaarheid van de inrichting en decoratiemateriaal (doel: minimaal 80% in de ondernemersenquête van 2015). Maatregelen 2014 en 2015: Communiceren over brandveiligheid en preventieadviezen via eerder genoemde communicatiemiddelen. Afgevaardigden van de Brandweer stappen twee keer in het jaar bij 2 willekeurige ondernemers die geen gebruikersvergunning hebben een kostenloos advies-/controlerondje maken. Zorgen dat er er parate cijfers zijn met betrekking tot registraties van de brandweer. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

20 3.3.2 Verbeteren veiligheidsbeleving (binnen en buiten de onderneming) Analyse De doelstellingen in zake het onveiligheidsgevoel binnen de onderneming en in de directe omgeving daarvan zijn niet behaald. Er vallen echter een aantal dingen op wanneer er naar de grafieken van de geanalyseerde ondernemersenquête wordt gekeken. Het percentage ondernemers dat in aangeeft zich regelmatig onveilig te voelen binnen de onderneming of in de directe omgeving daarvan, is kleiner geworden. Daarnaast is het percentage ondernemers dat aangeeft zich soms onveilig te voelen groter geworden. Dit kan duiden op een positieve verandering, namelijk dat ondernemers zich minder vaak onveilig voelen binnen het bedrijf of in de directe omgeving daarvan. De tevredenheid over de verlichting in de binnenstad van Weert voldoet wel aan het doel dat was gesteld voor De algemene doelstelling in zake de Veiligheidsbeleving binnen en buiten het bedrijf laat geen schrikbarende fluctuaties zien. Er is echter geen sprake van een groei. Het wordt van groot belang geacht dat een ondernemer in Weert zich veilig voelt. Voor is het vergroten van het veiligheidsgevoel bij de ondernemers dan ook een prioriteit. Doel: Verhogen van het veiligheidsgevoel van ondernemers binnen het bedrijf en in de omgeving van het bedrijf. Maatregelen 2014 en 2015: Uitvoeren van een gezamenlijke schouw 7 minimaal twee keer per jaar, waarbij gelet wordt op de items schoon, heel en veilig en de verlichting. Eerder dit hoofdstuk is er al meer toelichting gegeven over de schouw. In de maatregelenmatrix zal er specifiek tijdgebonden data worden geprikt. Inzetten biketeam politie in centrum van Weert. Verder blijft er extra politie inzet gepland rond de openings- en sluitingstijden van de winkels in de binnenstad van Weert. Het toetsen van de consumentenbeleving aan de hand van de jaarlijkse Wijkanalyse. Zoals al eerder aangegeven is dit een uitbreiding van de al eerder gebruikte meetinstrumenten. Telkens als deze is uitgevoerd zal in de projectgroep worden besproken wat de conclusies uit deze analyse zijn en welke actiepunten er vanuit de projectgroep moeten worden geformuleerd. In de maatregelenmatrix zal hier specifiek een datum bij worden genoemd. Uitvoering van de pilot Overval App. Het eerste jaar van de pilot zit er al grotendeels op. De eerste kennismaking van de ondernemers met de Overval App heeft reeds plaatsgevonden. Nu is het zaak om dit door middel van de eerder genoemde communicatiemiddelen te blijven stimuleren. De gemeente Weert schrijft hier een communicatieplan voor en betrekt daarbij het KVO-W binnenstad Weert. Beoogde effecten: Een afnemend gevoel van onveiligheid in de omgeving van het bedrijf (doel: maximaal 25% in de ondernemersenquête van 2015). Een afnemend gevoel van onveiligheid binnen de eigen onderneming (doel: maximaal 25% in de ondernemersenquête van 2015). Een toename van de tevredenheid over de verlichting in de binnenstad (doel: minimaal 87% in de ondernemersenquête van 2015) Aanpak rondhangende groepen Analyse In de eerder genoemde resultaten is te zien dat het percentage ondernemers dat aangeeft overlast te hebben van rondhangende groepen is gedaald. De doelstelling om de overlast van rondhangende groepen te verminderen is met een 5% t.o.v dan ook ruimschoots gehaald. In de evaluatie is te zien dat 82 ondernemers een specifieke groep of verschillende groepen hebben aangegeven waar overlast van ondervonden wordt. Opvallend is dat de ondernemers minder overlast hebben van Jongeren/Scholieren en Uitgaanspubliek. Daarnaast is het opvallend om te zien dat de overlast die ervaren word door bijvoorbeeld Junks/Alcoholisten/Dealers ondanks de genomen maatregelen in toch groter is geworden. 7 Bij deze schouw zijn minimaal de volgende organisaties aanwezig: gemeente, Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB), Centrum Weert Promotion, Centrum Management Weert, brandweer, Wonen Weert. Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Weert 2014 t/m

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Bedrijventerreinen Veesteeg in Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NCP Groningenweg 10 2803 PV Gouda

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof.

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof. Keurmerk Veilig Ondernemen Samenvatting Nul-meting 2013 Winkelcentrum; Meenthof. Plaats Winkelcentrum Adviseur : Wijde meren : Meenthof : M. P. van der Weiden Startdatum Project: 25-03-2013 Versie & Datum

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 2. Werkzaamheden op hoofdlijnen 4 2.1. Concretiseren KVO maatregelen 4 2.2. Enthousiasmeren en informeren van de ondernemers over

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL MKB - Nederland JANUARI 2013 1 S A M E N W E R K I N G PARTNERS KVO voor Bestaande en Nieuwe

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK MAATREGELEN MATRIX 092309 KVO-B projectgroep bedrijventerrein Dordtse Kil III Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

KVO Weerter binnenstad Veiligheidsboekje

KVO Weerter binnenstad Veiligheidsboekje KVO Weerter binnenstad Veiligheidsboekje KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD WEERT Groet iedere klant bij binnenkomst. Klantvriendelijk, maar voorkomt zeker ook WINKELDIEFSTAL PAGINA - 2 - Blz. In dit

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS091921_10-12-2001 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier

SAMENVATTING Evaluatie Eindmeting Ontwikkelingen Saftlevenkwartier Eval uat i ecamer at oezi cht Rot t er dam Tussenr appor t age SAMENVATTING In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Terugkoppeling op hoofdlijnen

Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 3 november 2015 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 5 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Wij stellen uw medewerking erg op prijs! Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen De Boezem I en II, Ruyven en Oostambacht in de gemeente Pijnacker - Nootdorp. Voordat

Nadere informatie

Plaats: Hoogeveen, november 2010. Martijn Wildeboer

Plaats: Hoogeveen, november 2010. Martijn Wildeboer VEILIGHEIDSANALYSE BINNENSTAD HOOGEVEEN Plaats: Hoogeveen, november 2010 Auteur: In opdracht van: Martijn Wildeboer Werkgroep KVO Binnenstad Hoogeveen 1 INLEIDING Deze rapportage gaat nader in op de aard,

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

28 juni EZ-B-012 OI/O /

28 juni EZ-B-012 OI/O / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2007 07-EZ-B-012 OI/O / 7072757 1 Onderwerp Criminaliteit tegen

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen.

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen. Aan de fractie PvdA Nijmegen T.a.v. Stijn Verbruggen Stadhuis Nijmegen Kamer A0.09 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014?

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014? Hoe veilig was Haarlemmermeer in? Haarlemmermeer is in veiliger geworden. Het aantal misdrijven is in vergelijking met 213 met 13 procent gedaald. Toch blijft veiligheid volop aandacht krijgen. Want misdrijven,

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding... 4. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 5. Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6

Hoofdstuk 1 Inleiding... 4. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 5. Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6 -METING VEILIG UITGAAN BINNENSTAD VENLO HORECA-ONDERNEMERS Projectgroep KVU Binnenstad Venlo Maart 11 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... Hoofdstuk Algemene informatie... Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte.

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 7 juli 2008 Raadsinformatiebrief Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. Inleiding In de periode januari tot en met mei 2008 heeft de evaluatie

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Veiligheid in het Openbaar Vervoer Veiligheid in het Openbaar Vervoer Een overzicht van de stand van zaken in 2005 Project: 5197 In opdracht van dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Bestuursdienst directie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1.

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1. SAMENWERKEN WERKT Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband door Het CCV versie 1.0 datum 24 juni 2013 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD pagina 2/13 In deze norm zijn de criteria

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

INLEIDING. 1 Gemeente Hengelo at al; (2004) Integraal veiligheidsbeleid

INLEIDING. 1 Gemeente Hengelo at al; (2004) Integraal veiligheidsbeleid INLEIDING Deze rapportage gaat nader in op de werkelijke aard, omvang en ontwikkeling van de winkelcriminaliteit en onveiligheid in het centrum van Hengelo. Het rapport is tot stand gekomen met de hulp

Nadere informatie