Plaats: Hoogeveen, november Martijn Wildeboer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaats: Hoogeveen, november 2010. Martijn Wildeboer"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSANALYSE BINNENSTAD HOOGEVEEN Plaats: Hoogeveen, november 2010 Auteur: In opdracht van: Martijn Wildeboer Werkgroep KVO Binnenstad Hoogeveen 1

2 INLEIDING Deze rapportage gaat nader in op de aard, omvang en ontwikkeling van de winkelcriminaliteit en onveiligheid in de binnenstad van Hoogeveen. Het rapport is tot stand gekomen met de hulp van het Centrummanagement Hoogeveen namens de winkeliers, de gemeente Hoogeveen, de politie Hoogeveen, de brandweer Hoogeveen, het Alfa College, het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Drenthe en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Veiligheid en het gevoel van veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden om prettig te kunnen leven, wonen, werken en winkelen. Ook winkeliers kunnen niet zonder veiligheid. Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor de continuïteit van een onderneming. Criminaliteit en onveiligheid in winkelgebieden vormen al jaren een probleem. Winkels trekken kopers en kijkers aan, maar ook mensen met minder goede bedoelingen. Iedere ondernemer is ooit wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade daarbij kan flink oplopen en het gevoel van veiligheid is soms ver te zoeken. Maar wat is veiligheid nu precies? Veiligheid is te omschrijven als: het aanwezig zijn van een zekere mate van rust en ordening in het publieke domein en van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute dreigende aantasting. Alles wat hierop inbreuk maakt is te beschrijven als onveiligheid. De aanpak van onveiligheid is een bestuurlijke verantwoordelijkheid, waarbij de regierol bij de gemeente ligt. De rol van de overheid is van groot belang, maar de betrokkenheid van winkeliers is daarbij zeker zo belangrijk. In samenwerking met gemeente, politie en brandweer kunnen de winkeliers het probleem gemeenschappelijk aanpakken. Een aanpak van het probleem kan geboden worden door het toepassen van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden (KVO-W). Doel van het Keurmerk Veilig Ondernemen is om bedrijventerreinen en winkelgebieden als geheel veilig te maken. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een werkwijze, die het mogelijk maakt door vaste samenwerkingsafspraken een duurzame samenwerking tussen winkeliers, gemeente, politie, brandweer en andere belangenorganisaties te creëren en gezamenlijk goede veiligheidsmaatregelen voor de openbare ruimte te treffen. De gemeente Hoogeveen en het Centrummanagement Hoogeveen namens de ondernemers hebben de wens geuit te willen investeren in de veiligheid van de binnenstad van Hoogeveen door toepassing van het KVO-W. KVO-W dient structureel bij te dragen aan een wezenlijke verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de binnenstad van Hoogeveen. Naast een beschrijving van de aard en omvang van de geregistreerde criminaliteit gaat de rapportage nader in op de mate waarin ondernemers zich onveilig voelen in de binnenstad van Hoogeveen. Dit wordt onderzocht aan de hand van een ondernemersenquête. Op basis van de onderzoeksresultaten worden ten slotte conclusies en aanbevelingen gedaan die moeten leiden tot een veiligheidscertificering van de binnenstad van Hoogeveen volgens de normen van het keurmerk. 2

3 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding pagina 2 Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave pagina 3 Hoofdstuk 2 Samenvatting pagina 4 Hoofdstuk 3 Conclusies en Aanbevelingen pagina 8 Hoofdstuk 4 Onderzoeksverantwoording pagina 11 Hoofdstuk 5 Beleid pagina 13 Hoofdstuk 6 Organisatiestructuur pagina 15 Hoofdstuk 7 Financiën pagina 17 Hoofdstuk 8 Bijlagen pagina 18 Bijlage 1 Resultaten enquête pagina 19 Bijlage 2 Schouwrapportage pagina 40 Bijlage 3 Werkplan pagina 49 Bijlage 4 Convenant pagina 59 3

4 2 SAMENVATTING De aanleiding om te starten met een KVO-traject vond zijn oorsprong in een verzoek van het Centrummanagement Hoogeveen, de criminaliteitcijfers en de onveiligheidsgevoelens bij ondernemers in de binnenstad van Hoogeveen in kaart te brengen. Het Centrummanagement Hoogeveen heeft daarop, na een gesprek met het RPC Drenthe en de adviseur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, aangegeven dat er een duidelijk beeld geschetst moest worden van de werkelijke aard en omvang van de criminaliteit en onveiligheid in de binnenstad van Hoogeveen. Kaartje Binnenstad Hoogeveen In opdracht van de betreffende ondernemersvereniging, de gemeente, de politie, de brandweer en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is daarom in 2009/ 2010 een veiligheidsanalyse uitgevoerd. In deze veiligheidsanalyse is onderzocht, hoe het gesteld is met de (objectieve en subjectieve) criminaliteit en onveiligheid in de binnenstad van Hoogeveen. 4

5 Voor het meten van de objectieve onveiligheid is gebruik gemaakt van geregistreerde processen verbaal van aangifte van de politie Hoogeveen over de periode 2007/2008/2009. De mate waarin winkeliers zich onveilig voelden werd gemeten aan de hand van een ondernemersenquête. De populatie van de enquête bestaat uit alle winkeliers, die gevestigd zijn in de binnenstad van Hoogeveen, zijnde het zogenaamde onderzoeksgebied. Daarnaast hebben betrokken partijen een schouw van het projectgebied uitgevoerd en de resultaten daarvan zijn in deze analyse meegenomen. De huidige (landelijke) situatie inzake winkelcriminaliteit is verontrustend. Overvallen op detaillisten zijn fors en worden steeds gewelddadiger. Er is dan ook geen winkelier die niet mee kan praten over vandalisme, agressie of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem waar door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden. Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing heeft daarom het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Dit is een hulpstructuur voor lokale winkeliersverenigingen, gemeenten en veiligheidsprofessionals voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Hiermee werken de partners gestructureerd samen aan preventie van criminaliteit en brand. Met maatregelen zoals inbraak, overval- en brandveiligheid zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelgebied wordt verbeterd. Daar hebben niet alleen de winkelier, maar ook de gemeente en politie baat bij. De gemeente Hoogeveen heeft als doel gesteld het lokale veiligheidsbeleid zichtbaar te maken voor de bevolking en zo het draagvlak voor maatregelen te vergroten. Verder moet het veiligheidsrisico in woon- en industriegebieden tot een minimum worden beperkt, waardoor het veiligheidsgevoel van de burger wordt geoptimaliseerd. De aard, ernst, omvang en ontwikkelingen van de gepleegde winkelcriminaliteit in het onderzoeksgebied werd gemeten aan de hand van de bij de politie Hoogeveen geregistreerde processen verbaal van aangifte 2007/2008/2009. Landelijke en regionale cijfers tonen aan, dat de gemiddelde aangiftebereidheid onder winkeliers circa 20% bedraagt, zodat het geschetste criminaliteitsbeeld slechts een beperkt beeld is. Enquêtes Er zijn 350 enquêtes naar winkeliers/ ondernemers in het onderzoeksgebied van de binnenstad van Hoogeveen verstuurd. De uitrol van de enquêtes is georganiseerd door het Alfa College te Hoogeveen die leerlingen van de eigen opleiding Beveiliging de enquêtes in groepen bij de ondernemers langs hebben laten brengen. Mede daardoor zijn er 182 ingevulde en bruikbare enquêtes teruggezonden. Dit houdt in dat er een respons is van 52%, wat vooral zo hoog is dankzij de inzet van het Alfa College. De enquêtevragen hadden betrekking op de voorgaande periode van 1 jaar voorafgaande aan de enquête. Deze periode wordt aangeduid met de onderzoeksperiode. (periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009). Om een beeld te krijgen waar Hoogeveen staat t.o.v. andere plaatsen, is besloten om de bij het HBD bekende enquêteresultaten voor alle KVO gebieden te vergelijken met de resultaten van Hoogeveen. Deze landelijke cijfers staan in het rood aangegeven. Sommige vragen uit de enquête hebben betrekking op een specifiek onderdeel van de criminaliteitsproblematiek voor ondernemers die wellicht niet door alle ondernemers kunnen worden beantwoord. Dit verklaart waarom er bij de hieronder beschreven items verschillende responscijfers worden genoemd. Veiligheidsgevoelens Bij 40 (25%) (25,28%) van 160 respondenten deden zich in die periode soms situaties in de winkel voor, waardoor de ondernemer of één van zijn medewerkers zich onveilig voelde. Bij 33 (21,02%) (21,74%) van respondenten deed zich dit soms in de directe omgeving van het bedrijf voor. Slachtofferschap 57 (32,95%) (39,02%) van de respondenten vonden dat de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf in de binnenstad van Hoogeveen is toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. Slechts 3 ondernemers vonden dat de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf in die periode is afgenomen. 42 ondernemers hadden hierover geen mening. 5

6 Overlast De meningen over overlast in en rond de binnenstad van Hoogeveen zijn eensluidend. Rondhangen, fietsers en bromfietsers die door de winkelstraten en passages rijden en baldadigheid werden het meest genoemd als vormen waar men veel overlast van ondervond. Het merendeel van de ondernemers geeft aan dat dit wordt veroorzaakt door jongeren en scholieren. Vernieling/graffiti 69 (44,52%) van de respondenten (155) werden in de onderzoeksperiode slachtoffer van een vernieling of van graffiti. De kosten van herstel van vernielingen en graffiti variëren van 20,- tot ,-. Overigens gaven 155 (92,27,%) van de 168 respondenten op deze vraag aan dat graffiti voor het bedrijf niet zo ernstig of geen probleem was in 2009 en gaven ook 144 (84,7%) van de 170 respondenten op deze vraag aan dat vernieling voor het bedrijf geen probleem of niet zo ernstig probleem was in Winkeldiefstal 67 (44,37%) van de 151 respondenten op deze vraag gaven aan dat zij een of meerdere keren een winkeldief op heterdaad hadden betrapt. 28 (17,17%) van de 163 respondenten vond dat winkeldiefstal voor het bedrijf in 2009 een ((zeer)ernstig) probleem was. Voor 74 ondernemers (45,4%) was winkeldiefstal in 2009 geen probleem. 11 (28,95%) van de 38 respondenten gaven aan dat zij na constatering van een winkeldiefstal, de dief hebben vastgehouden en overgedragen aan de politie. Inbraak 9 van de 166 reagerende ondernemers (5,42%) werd in de onderzoeksperiode één of meermalen slachtoffer van een inbraak. De kosten van een (poging tot) inbraak waren wel zeer aanzienlijk. De bedragen gemoeid met een (poging tot) inbraak varieerden van 50,- tot en met ,-. Inbraak werd niet als een probleem ervaren bij ondernemers. 141 respondenten (97,26%) gaven aan dat inbraak geen of niet zo ernstig probleem was in Beroving en overval 2 ondernemers gaven aan dat zij in 2009 meerdere malen slachtoffer zijn geworden van een beroving of overval. Dat lijkt niet hoog, maar elke keer is er een teveel. Gelukkig blijkt dat veel ondernemers belangrijke maatregelen hebben genomen om een beroving of overval tegen te gaan, zoals het afromen van de kassa en het installeren van een pin/ chipautomaat. Bedreiging en Intimidatie 34 (20,86%) van de 163 respondenten gaven aan dat zij in de onderzoeksperiode 1 of meerdere keren zijn bedreigd of geïntimideerd in de eigen winkel. 1 ondernemer zelfs 10 keer. De gevolgen van deze bedreiging of intimidatie zijn gelukkig nauwelijks meer merkbaar voor de slachtoffers van deze bedreiging of intimidatie, met een enkele uitzondering. Brandveiligheid Van de respondenten (164) beschikten 74 (46,34%) (48,38%) van hen over een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan. 28 ondernemers hadden dit echter niet of het was in voorbereiding. Bij 41 ondernemers (van de 163 respondenten) was het aanwezige decoratiemateriaal brandwerend geimpregneerd. 75 (46,01%) (43,19%) van de 163 respondenten gaf aan dit niet zeker te weten. Bij 142 ondernemers (83,04%) (76,33%) van de 171 respondenten was de nooduitgang van het bedrijf altijd direct bereikbaar. Veiligheidsmaatregelen Veel winkeliers investeerden de afgelopen jaren in preventie in de winkel. De meest voorkomende vormen van veiligheidsmaatregelen zijn: - instructie van het personeel - pin/chip mogelijkheid - afromen van de kassa - het hebben van goede sloten - het maken van een sluitingsronde - het hebben van een inbraaksignalering- of alarmsysteem 6

7 Cijfers Politie (In 2009 heeft de introductie van een nieuw registratiesysteem bij de politie plaatsgevonden.) Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Zakkenrollerij Diefstal af/uit van overige voertuigen Verkeersongevallen Openlijk geweld (persoon) Bedreiging Mishandeling Straatroof Overval Brand/ontploffing Drugs/drankoverlast Vernieling/zaaksbeschadiging Overlast uitgaansgelegenheid/horeca Verkeersoverlast Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Winkeldiefstal Overlast Drugshandel Wapenhandel Fraude Alcohol Cijfers brandweer Jaartal t/m mei Aantal meldingen

8 3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Winkelcriminaliteit is een groot probleem. Landelijk bedraagt de schade circa 1½ miljard euro. Ook blijken winkeliers, medewerkers en winkelend publiek zich vaak niet veilig te voelen. Het gaat dan om directe schade, beveiligingskosten en verzekeringskosten. Daarnaast leidt winkelcriminaliteit tot emotionele schade voor slachtoffers en een daling van de veiligheidsbeleving onder consumenten. PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING Om de criminaliteit, overlast en onveiligheid in de binnenstad van Hoogeveen aan te pakken is het van belang, dat er een goede publiek private samenwerking ontstaat tussen de gemeente, politie, brandweer en winkeliers/ ondernemers. Het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt toegekend aan een winkelgebied, waar deze partijen structureel samenwerken om de veiligheid in het projectgebied structureel aan te pakken en te waarborgen. Om effectief en duurzaam te kunnen samenwerken is het nodig, dat alle partijen daar voldoende belang bij hebben en dat zij voldoende mogelijkheden hebben om bij te dragen aan de samenwerking. Immers, de bijdrage van de ene partij definieert voor een niet onbelangrijk deel het belang dat de andere partijen bij samenwerking hebben. Als de belangen en bijdragen van de diverse partijen niet in evenwicht zijn, kan dit de effectiviteit en de continuïteit van de samenwerking schaden. Een veilige binnenstad van Hoogeveen is in ieders belang en is een positieve stimulans voor de verdere economische ontwikkeling van dit gebied. AANBEVELING 1; In deze wordt aanbevolen om onder voorzitterschap van de Stichting Centrummanagement Hoogeveen te komen tot een structurele publiek private samenwerking over lange termijn tussen de gemeente, brandweer, politie, winkeliers/ ondernemers en andere belangenpartijen als het RPC Drenthe en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, met als doel te komen tot een volgens de normen van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden als veilig gecertificeerd centrum en hierbij rekening houdend met de volgende randvoorwaarden: Een niveau van vertrouwen te creëren tussen publiek en private partijen. Dit bevordert de samenwerking. Wederzijds vertrouwen creëren tussen partijen kost tijd, maar werpt zijn vruchten af in de toekomst; Publiek private samenwerking ten behoeve van het KVO-W vorm te geven in een werkgroep, waarin alle relevante partijen zitting hebben; Een praktisch en dynamisch plan van aanpak op te stellen, waarin doelstellingen snel kunnen worden aangepast aan een eventueel veranderde omgeving of veranderde situaties. Hierin specifieke aandacht te hebben voor evaluatie en bijstelling en snel te realiseren concrete en duidelijk zichtbare veiligheidsproducten;. Winkeliers/ ondernemers goed te informeren over de lokale veiligheidsproblematiek. Dit verhoogt de participatie van ondernemers in het samenwerkingsverband; Hiervoor een communicatieplan te schrijven.

9 DEELNAMESCHAP DOOR WINKELIERS Het succes van Veilig Ondernemen is sterk afhankelijk van een optimaal deelnemersschap door de in de binnenstad van Hoogeveen gevestigde winkeliers. Ondanks de belangen van meerdere publieke partijen bij een veilig en attractief winkelgebied is Veilig Ondernemen vooral bedoeld om winkelcriminaliteit te beperken en het winkelgebied positief te promoten. AANBEVELING 2: In deze wordt aanbevolen om: Deelnameschap winkeliers/ ondernemers aan KVO te organiseren via het Centrummanagement en de ondernemersvereniging en winkeliers via bestaande informatie- en communicatielijnen te informeren over de te nemen maatregelen en voordelen hiervan; Een zo hoog mogelijk deelnemerschap winkeliers/ ondernemers aan KVO-W middels de Stichting Centrummanagement Hoogeveen te bewerkstellingen. AANGIFTEBEREIDHEID Ondernemers doen in steeds mindere mate aangifte van een strafbaar feit, waardoor er een leemte ontstaat tussen de geregistreerde en werkelijk gepleegde criminaliteit en niet tijdig kan worden gereageerd op ongewenste criminaliteitsontwikkelingen als bijvoorbeeld diefstal en fraude. Om de werkelijke criminaliteit beter in kaart te kunnen brengen is het dan ook van groot belang dat de aangiftebereidheid van de ondernemers wordt verhoogd. AANBEVELING 3: In deze wordt aanbevolen om: De winkeliers in de binnenstad van Hoogeveen via de politie Hoogeveen te stimuleren om in alle gevallen aangifte te doen van een strafbaar feit en hiervoor de navolgende mogelijkheden te benutten; Winkeliers/ ondernemers maken via het Centrummanagement en de ondernemersvereniging structurele afspraken met de politie over het doen van aangifte; De politie promoot via voorlichting en de haar gebruikelijke communicatielijnen het gebruik van het nieuwe landelijk aangifte formulier winkeldiefstal voor bekende daders. Winkeliers/ ondernemers vullen na aanhouding van een dader het formulier met de hand in en overhandigen dit samen met de aangehouden winkeldief aan de politie; Winkeliers/ ondernemers worden geïnformeerd over de mogelijkheden van elektronisch aangifte voor onbekende dader. Winkeliers/ ondernemers kunnen voor een (beperkt) aantal delicten, waaronder winkeldiefstal zonder daderindicatie elektronisch via aangifte doen op ieder gewenst moment van de dag. Het collectief winkelverbod toe te passen op de binnenstad van Hoogeveen. Een dergelijk systeem als Overlastdonatie (*) in te voeren in de binnenstad van Hoogeveen. (*) Dit systeem bepaalt dat de ondernemer bij constatering van een winkeldiefstal, de aangehouden dief civiel aansprakelijk kan stellen voor geleden schade, naast het strafproces dat via de aangifte in werking wordt gezet. De ondernemer kan een bedrag van 151,- vorderen van de winkeldief, waarvan hij een vastgesteld bedrag rechtstreeks retour ontvangt op de eigen bankrekening. 9

10 TOEZICHT OP STRAAT Uit de resultaten van de enquête blijkt, dat de winkeliers in grote mate overlast ervaren van jongeren in de middaguren en op koopavond. Extra toezicht op deze tijdstippen door publieke partijen, waarbij nadrukkelijk wordt samengewerkt met private partijen, kan leiden tot vermindering van de overlast. Bij toezicht moet men denken aan de politie en/ of toezichthouders die in het publieke domein surveilleren, of een particuliere beveiligingsdienst in een winkelcentrum. Hierbij kan extra toezicht op de diverse locaties in en rond de binnenstad effectief bijdragen aan de aanpak van de criminaliteit en onveiligheid ter plekke. AANBEVELING 4: De politie organiseert, eventueel in samenwerking met toezichthouders en particuliere beveiligingsdiensten, een effectief en door de politie aangestuurd toezicht op de diverse locaties in en rond de binnenstad van Hoogeveen; Ervaringen uit andere KVO gebieden laten zien dat uitbreiding van toezicht de veiligheidsgevoelens laat toenemen. De politie wijst een contactpersoon aan, die een relatie opbouwt met de lokale ondernemers. Op deze manier leren de ondernemers de mens kennen achter het uniform; Uit de enquête blijkt dat extra toezicht gewenst is. Deze is eventueel te organiseren i.s.m. het Alfa College. De inzet van straatcoach onder regie van de gemeente heeft positieve resultaten laten zien. De wens tot continuering is aanwezig bij de ondernemers. PREVENTIE IN WINKELS Uit de enquête blijkt, dat de meeste ondernemers beschikken over voldoende pin/ chip mogelijkheden, goede sloten op deuren en ramen. Verder is een alarmsysteem of een inbraaksignaleringssysteem erg in trek bij de ondernemers. Daar waar de overheid taken heeft in het openbaar gebied, zijn winkeliers/ ondernemers zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de winkel. Om de preventiepositie van winkeliers te verhogen is het van belang, dat de preventieve maatregelen geoptimaliseerd worden. AANBEVELING 5: In deze wordt aanbevolen om de veiligheid in winkels en de preventiepositie van individuele winkeliers/ ondernemers te verhogen door: Uniforme huisregels voor alle ondernemers op te stellen Een SMS Alert Systeem op te zetten en in te voeren. Ten behoeve van winkeliers de training Veilig in de Winkel en vervolgmodules te organiseren, eventueel in overleg met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel; Ondernemers in samenwerking met politie en het Openbaar Ministerie te informeren over hun rechten en plichten bij aanhouding van winkeldieven en overlastveroorzakende personen;. Inzichtelijk maken van de fysieke onveiligheid in de winkel en hiervoor afspraken te maken met de brandweer Hoogeveen; Naast het collectief winkelverbod ook andere vormen van preventiemaatregelen aan te bieden, zoals bv. overlastdonatie. INRICHTING OPENBAAR GEBIED De fysieke inrichting van het openbaar gebied is mede bepalend voor de mate waarin onveiligheid voorkomt en wordt beleefd. Slechte of ontbrekende openbare verlichting, slecht onderhoud van groen en gebouwen en dergelijke zijn hier welbekende voorbeelden van. Op basis van een schouw werd het projectgebied gescreend. AANBEVELING 6: In deze wordt aanbevolen om de uitkomsten en aanbevelingen uit de schouw mee te nemen in het uitvoeringsprogramma (maatregelenmatrix). 10

11 4 ONDERZOEKSVERANTWOORDING In dit hoofdstuk 4 wordt een onderzoeksverantwoording afgelegd. In de eerste paragraaf wordt de aanleiding voor het onderzoek besproken. In paragraaf 2 worden de probleemstelling en onderzoeksvragen aan de orde gebracht. In paragraaf 3 wordt de wijze van onderzoek besproken. 4.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK De aanleiding om te starten met een KVO-traject vond zijn oorsprong in een verzoek van het Centrummanagement Hoogeveen, de criminaliteitcijfers en de onveiligheidsgevoelens bij ondernemers in de binnenstad van Hoogeveen in kaart te brengen. Het Centrummanagement Hoogeveen heeft daarop, na een gesprek met de adviseur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, aangegeven dat er een duidelijk beeld geschetst moest worden van de werkelijke aard en omvang van de criminaliteit en onveiligheid in de binnenstad van Hoogeveen. In samenwerking met het Centrummanagement Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, politie Hoogeveen, brandweer Hoogeveen, heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel deze veiligheidsanalyse opgesteld. Deze veiligheidsanalyse moet een goed beeld schetsen van de objectieve en subjectieve veiligheid in de binnenstad van Hoogeveen. 4.2 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN Probleemstelling: Hoe is het gesteld met de objectieve en subjectieve aard en omvang van (winkel)criminaliteit en onveiligheid in de binnenstad van Hoogeveen? Onderzoeksvragen: 1) Hoe is het gesteld met de objectieve veiligheid in de binnenstad van Hoogeveen? 2) Hoe is het gesteld met de subjectieve veiligheid in de binnenstad van Hoogeveen? 3) Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven om de winkelcriminaliteit en onveiligheid in de binnenstad van Hoogeveen te verbeteren? 4.3 WIJZE VAN ONDERZOEK De veiligheid is op subjectieve en objectieve wijze gemeten. De mate waarin winkeliers/ ondernemers zich veilig voelden (subjectieve veiligheid) werd gemeten aan de hand van een enquête. Voor de objectieve veiligheid heeft men gebruik gemaakt van geregistreerde processen verbaal van de politie Hoogeveen. Ook is er een buurtschouw gehouden in en rond de binnenstad van Hoogeveen. De constateringen daarvan worden eveneens meegenomen in de analyse Aangiftecijfers Voor het onderzoeken van de objectieve veiligheid is er zoals gezegd gebruik gemaakt van de bij de politie Hoogeveen processen verbaal van melding/ aangifte over de periode 2007/ 2008/ Bij de beeldvorming van de objectieve veiligheid moet rekening gehouden worden met het feit dat niet alle gepleegde feiten bij de politie bekend zijn. Dit heeft te maken met de lage aangiftebereidheid. Landelijke cijfers geven aan dat de (landelijke) aangiftebereidheid in 2009 op ongeveer 20% lag. 11

12 4.3.2 Enquête Naast de objectieve veiligheid is er een onderzoek verricht naar de subjectieve veiligheid onder de winkeliers/ ondernemers. Om een beeld te krijgen van de subjectieve veiligheid is door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel een ondernemersenquête ontwikkeld. Deze enquête is verspreid onder de winkeliers die gevestigd zijn in de binnenstad van Hoogeveen. Omdat gestreefd wordt naar een optimaal resultaat is er bewust voor gekozen om geen steekproef te trekken. De populatie van de enquête bestaat uit alle winkeliers die gevestigd zijn in het onderzoeksgebied (de binnenstad van Hoogeveen). De vragen in de enquête hebben betrekking op de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 en gaan onder meer over veiligheid, winkeldiefstal en inbraak. Tevens zijn er vragen gesteld over het slachtofferschap, de aangiftebereidheid van de winkeliers en in welke mate de winkeliers strafbare feiten als een probleem ervaren. Van de 350 verstuurde enquêtes zijn er 182 ingevuld teruggezonden. Dit betekent een respons van 52% Schouw Onder leiding van het Centrummanagement Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen werd in samenwerking met winkeliers/ ondernemers, politie, brandweer en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel een schouw voorbereid en uitgevoerd. De resultaten hiervan worden aan deze analyse toegevoegd. 12

13 5 BELEID Criminaliteit, onveiligheid en overlast zijn zaken waarmee behalve de burgers ook bedrijven en instellingen te maken hebben. Hoewel de meerderheid van de detailhandelsvestigingen het afgelopen jaar niet is getroffen door enige vorm van criminaliteit, vormt diefstal voor winkeliers in deze sector een omvangrijk probleem. 5.1 LANDELIJK BELEID De huidige situatie inzake winkelcriminaliteit is verontrustend. Overvallen op detailhandel zijn fors en worden steeds gewelddadiger. De Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) streven daarom samen met de detailhandel naar een vermindering van criminaliteit en overlast. Een daling van de winkelcriminaliteit met 25% in 2010 was de inzet. Deze ambitie is een concrete uitwerking van de Kabinetsnota Naar een veiliger samenleving. Dit streven omvat onder meer een stijging van het ophelderingspercentage van overvallen en een daling van het aantal delicten als overvallen en winkeldiefstal. Tevens is het Actieplan Veilig Ondernemen opgesteld. De doelstelling die in het Actieplan is opgenomen luidt: Het terugdringen van de criminaliteit tegen het bedrijfsleven met minimaal 25% in Om deze doelstelling te bereiken zijn er een tiental projecten opgesteld. Het breed invoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen is één van deze projecten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Er is geen ondernemer die niet mee kan praten over vandalisme, agressie of diefstal. Bij dit probleem is de rol van de overheid van groot belang. De ervaring leert echter dat betrokkenheid van winkeliers zelf nóg veel belangrijker is. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden. Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (inmiddels Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV) heeft daarom het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO is een hulpstructuur voor lokale winkeliersverenigingen, gemeenten en veiligheidsprofessionals (politie en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Het KVO geeft aan hoe de partners hun lokale projecten zelf kunnen invullen. Hiermee werken ze gestructureerd samen aan preventie van criminaliteit en brand. Bedrijventerreinen (KVO-B) en winkelcentra (KVO-W) komen voor deze certificeringregeling in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. De vereiste maatregelen staan beschreven in KVO handboeken die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelcentrum of bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden (KVO-W) Het KVO-W staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden en is, zoals gezegd, een hulpstructuur voor lokale winkeliersverenigingen, gemeenten en veiligheidsprofessionals (politie en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Daarmee werken de partners gestructureerd samen aan preventie van criminaliteit en brand. 13

14 5.2 VEILIGHEIDSPLAN DRENTHE In het Veiligheidsplan Drenthe staan de volgende inspanningsverplichtingen genoemd t.a.v. Winkelcentra en bedrijventerreinen Inspanningen Gemeente Bij het ontwikkelen van nieuwe winkelgebieden en bedrijventerreinen of het revitaliseren van bestaande, wordt voldaan aan de criteria van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden of Bedrijventerreinen Inspanningen Politie Gemeenten doorverwijzen naar het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Drenthe voor informatie en advies over de mogelijkheden van het Keurmerk Veilig Ondernemen Inspanningen Openbaar Ministerie Strafrechtelijke middelen inzetten ter ondersteuning van het optreden van gemeente en politie Inspanningen Overige Partners In lokale KVO-processen inspanningsverplichtingen opnemen voor het lokale georganiseerde bedrijfsleven 14

15 6 ORGANISATIESTRUCTUUR Sinds 26 mei 2010 is, tijdens de ondertekening van de intentieverklaring, een start gemaakt met de oprichting van het samenwerkingsverband dat ervoor moet zorgen dat het Keurmerk Veilig Ondernemen op succesvolle wijze wordt toegepast in de binnenstad van Hoogeveen. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Hoogeveen. Verschillende betrokken partijen hebben zich verenigd in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Hoogeveen. Deze werkgroep houdt zich bezig met de voorbereiding van de invoering van Het Keurmerk Veilig Ondernemen en zal gezamenlijk ervoor zorg dragen dat wordt voldaan aan de eisen die volgens het Keurmerk zijn opgesteld. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad Hoogeveen HBD RPC-D Centrum management Gemeente Politie Brandweer Deze werkgroep is de spil van waaruit gewerkt wordt aan de veiligheidsaanpak in het winkelgebied. Vanuit deze werkgroep is ook deze veiligheidsanalyse opgesteld. In deze werkgroep hebben zitting: Centrummanagement Hoogeveen + ondernemersvereniging met 2 vertegenwoordigers; Gemeente Hoogeveen met 2 vertegenwoordigers; Politie met 2 vertegenwoordigers; Brandweer met 1 vertegenwoordiger; Daarnaast verzorgen het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Drenthe en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel ondersteuning bij het project. Deze procesondersteuning geschiedt tot en met het behalen van het certificaat Continue Samenwerking conform het Keurmerk Veilig Ondernemen. 15

16 6.1 CONTACTGEGEVENS WERKGROEP KVO: Stichting centrummanagement: Voorzitter Leo Hoksbergen, centrummanager, Namens de ondernemers: Michiel Lugtenberg, Arie Veldman, Wilbert Harke, Peter Diemers, Namens de politie: Hans van den Bergh, Namens RPC: Rintje Groen, Namens brandweer: E. Roersma, K. Lubbinge, Namens de gemeente: Boy Blokzijl, Angelique Torenvlied, Edwin Claassen, Namens het Alfacollege: R.Janssen, Namens het Hoofdbedrijfschap Detailhandel: M. Wildeboer, 16

17 7 FINANCIEN Inkomsten Uitgaven 1 Gemeente 1000,- Certificeringkosten Kiwa Ondernemers 1000,- Communicatie 120,- Totaal 2000,- 2000,- Uitgaven zijn exclusief BTW. Financiering van de uitvoering van maatregelen geschiedt voornamelijk vanuit regulier budget, zeker voor gemeente, politie en brandweer. Ondernemers dragen zorg voor eventuele financiering, voortkomend uit de maatregelen gesteld in het werkplan KVO. 17

18 8 BIJLAGEN BIJLAGE 1: RESULTATEN ENQUETE BIJLAGE 2: RESULTATEN SCHOUW BIJLAGE 3: WERKPLAN KVO HOOGEVEEN BINNENSTAD BIJLAGE 4: CONVENANT KVO HOOGEVEEN BINNENSTAD 18

19 BIJLAGE 1: RESULTATEN ENQUETE

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 BIJLAGE 2: SCHOUWRAPPORT Resultaten schouw Openbare Ruimte rondom de Binnenstad van Hoogeveen 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 Bijlage 3: Werkplan

50 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. Publiek Private Samenwerking - ELKE PARTIJ ZORGT VOOR VERTEGENWOORDIGING IN DE WERKGROEP TIJDENS WERKGROEPVERGADERINGEN; - PARTIJEN INVESTEREN IN EEN COMMUNICATIEPLAN; - 60% VAN DE WINKELIERS NEEMT EIND 2012 DEEL AAN DE GEZAMENLIJKE VEILIGHEIDSINSPANNINGEN VAN KVO-W. BESTUURLIJKE BORGING Hernieuwd vaststellen van de Werkgroep KVO-W Binnenstad Hoogeveen op basis van in de veiligheidsanalyse vastgestelde voorwaarden. Iedere partij zorgt ervoor dat zij te allen tijde vertegenwoordigd is in de werkgroep KVO-W. 4 e kwartaal 2010 VASTSTELLEN WERKPLAN Partijen uit de werkgroep stellen het werkplan vast en verbinden zich aan de in de veiligheidsanalyse vastgestelde voorwaarden. 1 e kwartaal 2011 OPSTELLEN COMMUNICATIEPLAN Winkeliers ondersteunen de gemeente bij het opmaken van een communicatieplan. Gemeente maakt in overleg met de winkeliers een communicatieplan KVO-W Binnenstad Hoogeveen. Informeren achterban over de ontwikkelingen en voortgang van het project en creëren binnen de organisatie draagvlak en draagkracht voor de samenwerking en de uitvoering van de afgesproken maatregelen. Informeren winkeliers over veiligheidsinspanningen vanuit KVO-W werkplan en creëren zodoende draagvlak onder de winkeliers Informeert de verschillende samenwerkende partijen over de voortgang en de ontwikkeling van het project. Creëert binnen de gemeente draagvlak en draagkracht voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke activiteiten. Stemt e.e.a. af met de brandweer en politie aangaande specifiek eigen onderwerpen als handhaving en vervolging. FINANCIËLE BORGING Gemeente en winkeliers stellen een projectbegroting op t.a.v. uitvoering van de activiteiten uit het werkplan en inzet van communicatiemiddelen. Zorgt voor dekking van de kosten uit de eigen organisatie. Zorgt voor dekking van de kosten uit de eigen organisatie. 1 e kwartaal 2011 WERKGROEP KVO-W 4x per jaar KVO Werkgroep overleg. Naar aanleiding van overleg bijstelling matrix + verzorgen van notulen 4 x per jaar tijdens werkgroepoverleg 50

51 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. TEKENEN CONVENANT VAN SAMENWERKING Partijen stellen gezamenlijk de tekst op van een convenant van samenwerking. Het als bijlage bijgaande concept dient hierbij als uitgangspunt. 1 e kwartaal 2011 CERTIFICERING Winkeliers organiseren i.s.m. HBD schouw en certificering van het winkelgebied door KIWA Verlenen hun medewerking aan de schouw van KIWA en de daaruit voortvloeiende activiteiten. 1 e kwartaal 2011 PROCES- & EFFECTEVALUATIE Partijen spreken af dat 3 e kwartaal 2012 een begin wordt gemaakt met de 1-meting Partijen spreken af dat 3 e kwartaal 2012 een begin wordt gemaakt met de 1-meting Partijen spreken af dat 3 e kwartaal 2012 een begin wordt gemaakt met de 1- meting 3 e kwartaal

52 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. AANGIFTE- EN MELDINGSBEREIDHEID - VERHOGEN VAN DE AANGIFTEBEREIDHEID ONDER WINKELIERS DOOR VERBETERD INZICHT IN DE WERKELIJK GEPLEEGDE CRIMINALITEIT EN DE ONTWIKKELINGEN DAARIN; - VEREENVOUDIGING VAN HET AANGIFTEPROCES OP BASIS VAN AFSPRAKEN MET DE POLITIE EN HET OPENBAAR MINISTERIE; - ONDERNEMERS VERPLICHTEN ZICH TOT HET DOEN VAN AANGIFTE IN ALLE GEVALLEN VAN DIEFSTAL MET BEKENDE DADER. CONTACTPERSOON POLITIE VOOR WINKELIERS Zijn op de hoogte wie de contactpersoon is en informeren de achterban over de inzet en bereikbaarheid van de contactpersoon. Zijn op de hoogte wie de contactpersoon is. Maakt bekend hoe de inzet en bereikbaarheid van de contactpersoon geregeld is. contactpersoon bouwt contacten op met winkeliers Zijn op de hoogte wie de contactpersoon is. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg MELDINGSBEREIDHEID Melden verdachte zaken/ activiteiten aan de gemeente en de politie Registreert en onderzoekt binnenkomende meldingen. 1 x per jaar rapportage in werkgroep omtrent meldingen Registreert en onderzoekt binnenkomende meldingen. 1 x per jaar rapportage in werkgroep omtrent meldingen 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg 1x per jaar rapportage over meldingen. AANGIFTEBEREIDHEID Deelnemende winkeliers doen in alle gevallen aangifte bij winkeldiefstallen en andere voorkomende vormen van criminaliteit. De buitendienst van de gemeente doet standaard aangifte bij de politie over vernielingen in het openbaar gebied. Verzorgt 1x per jaar een verzicht van aangiftecijfers m.b.t. ontwikkelingen in het winkelgebied 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg 1x per jaar rapportage over aangiftes. WIJZE VAN AANGIFTE Maken, bij het doen van aangifte, gebruik van het nieuwe landelijke aangifteformulier winkeldiefstal of doen in voorkomende gevallen aangifte aangifte ( De wijkagent pleegt overleg met de winkeliers/ ondernemers t.a.v. de verschillende mogelijkheden van aangifte doen. Continu proces, start 52

53 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. COMMUNICATIE RONDOM AANGIFTE/ MELDING Verzorgen communicatie over het aangifteproces richting achterban en bewoners middels de afgesproken communicatiemogelijkheden, zoals nieuwsbrief (2x), ALV (2x) en website. (communicatieplan) Verzorgen communicatie gericht op acties in het kader van vergroten van de aangiftebereidheid. Organiseert samen met gemeente en OM een infoavond rondom rechten en plichten van winkeliers 2 e kwartaal

54 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. TOEZICHT & HANDHAVING - TEGENGAAN VAN VEELVOORKOMENDE VORMEN VAN CRIMINALITEIT IN DE PUBLIEKE RUIMTE. - VERHOGING TEVREDENHEID TOEZICHT IN EN RONDOM DE BINNENSTAD MET 5% TOT MINIMAAL 50%. OREN & OGEN Winkeliers zijn de oren en ogen voor toezichthoudende instanties in het winkelgebied en rapporteren de verantwoordelijke partijen middels de vastgestelde en gecommuniceerde informatielijnen. Maken inzichtelijk welke protocollen er zijn voor de door de winkeliers gedane meldingen en maken hierover afspraken binnen het KVO-W samenwerkingsverband Reageert op de door de winkeliers gedane meldingen en maken hierover afspraken binnen het KVO-W samenwerkingsverband. Reageert op de door de winkeliers gedane meldingen en maken hierover afspraken binnen het KVO-W samenwerkingsverband. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg EXTRA TOEZICHT OPENBAAR GEBIED Coördineert inzet Stadstoezicht bij toezicht centrum. Organiseert en regisseert toezicht centrum (politie & toezichthouders en particuliere beveiligingsdiensten) 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg HANDHAVING OVERLAST Hebben, d.m.v. melding van overlastgevende groepen, invloed op periodieke handhavingacties van politie en gemeente. Ondersteunt politie communicatief bij periodieke handhavingacties. Handhaaft, op basis van meldingen door ondernemers,middels periodieke acties veelvoor- komende overlast: - zwervers; - Junks; - Vernielingen; - Winkeldiefstal; - Hangjeugd. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg (COLLECTIEF) WINKELVERBOD Passen structureel het collectief winkelverbod toe op daarvoor in aanmerking komende daders. Stellen hiervoor huisregels op. Maakt in overleg met justitie proces verbaal Aanhouding op basis van huisvredebreuk. 1 e kwartaal

55 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. Winkeldiefstal en bedreigende situaties in de winkel - ONDERNEMERS VERPLICHTEN ZICH TOT HET DOEN VAN AANGIFTE IN ALLE GEVALLEN VAN DIEFSTAL MET BEKENDE DADER - AFNAME VAN HET PERCENTAGE ONDERNEMERS DAT WINKELDIEFSTAL ALS (ZEER) ERNSTIG PROBLEEM ERVAART MET 7% TOT MAXIMAAL 15%. DEELNAME Nemen deel aan KVO W op basis van geregistreerd deelnameschap Vanaf 1 e kwartaal 2011 STICKEREN Maken deelnameschap duidelijk met behulp van de deelnamesticker KVO. WEERBAARHEID WINKELIER Nemen deel aan collectief te organiseren trainingen en opleidingen Faciliteert, i.s.m. HBD, trainingsavond voor winkeliers Organiseert i.s.m. OM informatieavond(en) voor deelnemende winkeliers over hun wettelijke rechten en plichten. 2 e kwartaal 2011 HUIS EN GEDRAGSREGELS Stellen huis en gedragsregels op voor winkels, samen met het HBD ( ), en hangen de huis- en gedragsregels duidelijk zichtbaar voor het publiek op bij de ingang van de winkel. Ondersteunt winkeliers bij het opstellen van huis en gedragsregels. 1 e kwartaal 2011 OVERLASTDONATIE Ondernemers bekijken in hoeverre het systeem van overlastdonatie, of een soortgelijk systeem, kan worden ingevoerd in de binnenstad van Hoogeveen 1 e kwartaal

56 Maatregel Winkelier Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d BRANDVEILIGHEID CHECK BRANDVEILIGHEID Voeren interne winkelcheck brandveiligheid conform checklist KVO uit, en ondernemen actie op de uitkomsten van de check Informeren winkeliers via informatiefolder. 4 e kwartaal 2011/2012 BRANDPREVENTIE Werken actief mee aan de door de brandweer in te stellen onderzoeken Scant de binnenstad en de individuele winkels op gebied van brandpreventie Rapporteert haar bevindingen aan de werkgroep KVO-W en aan de winkeliers 4 e kwartaal 2011/2012 COMMUNICATIE Ondernemers nemen deel aan infoavond verzorgt door de brandweer Informatiebijeenkomst rondom: - Blusmiddelen - Ontvluchten - Ontruimingsplannen - Decoratiemateriaal - Containerbranden - BHV - Gebruiksmelding 4 e kwartaal 2011/2012 Nieuwsbrief KVO. 56

57 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. Beheer & Onderhoud - Uitvoering maatregelen voortkomend uit schouw openbare ruimte op basis van actielijst - Verhoging tevredenheid beheer & onderhoud met 5% tot minimaal 55% UITVOEREN SCHOUW AANDACHTSPUNTEN O.A.: - VERLICHTING - BESTRATING - SCHOONMAKEN - VERKEER & PARKEREN - ONDERHOUD GROEN - GRAFFITI - STRAATMEUBILAIR Nemen deel aan de schouw en leveren input m.b.t. overlastgevende of gevaarlijke locaties/omstandigheden in de publieke ruimte. Organiseert samen met de partners een schouw van het gebied. Stelt prioriteitenlijst samen van de in de schouw geconstateerde gebreken in het openbaar gebied (inclusief verkeersveiligheid) en zorgt voor een uitvoeringsplan. De schouw zal worden doorgegeven aan de werkgroep die zich bezig houdt met de herinrichting van het centrum. Neemt deel aan de schouw en levert input m.b.t. overlastgevende of gevaarlijke locaties/ omstandigheden in de publieke ruimte. Neemt deel aan de schouw en levert input m.b.t. overlastgevende of gevaarlijke locaties/ omstandigheden in de publieke ruimte. Leveren expertise m.b.t. brandgevaarlijke situaties. 1x per jaar, 2 e kwartaal 2011 MELD- EN KLACHTBEHANDELING Winkeliers maken bij het doen van klachten over beheer en onderhoud van het centrum gebruik van de daarvoor beschikbaar gestelde meldlijn/ service van de gemeente. De gemeente heeft een meldlijn / service voor klachten : Telefoonnummer voor het melden van klachten is Daarnaast kunnen klachten digitaal worden gemeld via de website Gemeente registreert klachten, en koppelt binnen 4 werkdagen aan de klager terug over de voortgang. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg Rapportage in december VUILAANBIEDING Bieden vuil op de juiste dagen, tijden en op de juiste wijze aan. Spreken collega s aan bij in gebreke blijven van juiste wijze van vuilaanbieding. Gemeente zorgt voor handhaving van de geldende regels voor vuilaanbieding op basis van melding bij klachtenlijn. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg 57

58 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. VUILNISBAKKEN/ CONTAINERS Doen voorstellen voor plaatsing/verplaatsing/uitbreiding prullenbakken Plaatst indien nodig afvalbakken/containers bij. Voorlichting beperken brandveiligheid containers, worden gecommuniceerd via nieuwsbrief KVO. Uitvoering op basis van meldingen en schouwrapportage In overleg met de gemeente Hoogeveen wordt mogelijke uitbreiding besproken. 58

59 BIJLAGE 4 : CONVENANT In aanmerking nemende dat: I. Er een Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden (KVO-W) bestaat, dat is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. II. III. IV. Er in het kader van dit KVO-W een handboek is ontwikkeld in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, waarin prestatie-eisen voor winkelcentra c.q. winkelgebieden zijn geformuleerd. Het KVO-W een middel is waarmee een veilige omgeving voor winkeliers in Nederland bevorderd wordt. Door het ontwikkelen van een instrument (het Keurmerk) de kwaliteit van die veiligheid herkenbaar en gewaarborgd wordt en de continuïteit gegarandeerd is. Overwegende dat: A. Het duidelijk is geworden dat de Binnenstad van Hoogeveen en de daar gevestigde winkeliers/ondernemers schade ondervinden van criminaliteit, overlast, verloedering en/of brand. Het belang van grotere veiligheid in en aantrekkelijkheid van dit winkelgebied toeneemt voor alle betrokken partijen. B. Het voorkomen van criminaliteit, overlast, verloedering en/of brand in het desbetreffende winkelgebied de wens is van zowel de gemeente, de winkeliers uit dit gebied als van politie en justitie. C. Er bij deelnemende partijen een duidelijke behoefte bestaat om te komen tot een meer gemeenschappelijke, structurele en kwalitatief betere aanpak van de genoemde criminaliteit- en veiligheidsproblematiek. D. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel kiest voor de (landelijke) aanpak van criminaliteit en onveiligheid in het winkelgebied en publiek partijen hierbij ondersteunt. Komende ondergetekende partijen het volgende overeen: 1. Partijen gaan over een periode van twee jaar structureel samenwerken om de veiligheid van personen, winkels, bedrijven/ondernemingen alsmede een ongestoord en rechtmatig gebruik van goederen en zaken in en rondom de Binnenstad van Hoogeveen te bevorderen. 2. Zij zijn bereid en in staat daarvoor, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, wederzijdse inspanningsverplichtingen aan te gaan. 3. Partijen achten het wenselijk om in aanmerking te komen voor het keurmerk KVO-W en het is daarom hun intentie de Binnenstad van Hoogeveen te ontwikkelen en in te richten conform de prestatie-eisen uit het handboek KVO-W. De inhoud van het KVO-W vormt daarmee een hulpmiddel om het door partijen gestelde doel te bereiken. 4. Partijen trachten het gestelde doel te bereiken door het samenstellen en implementeren van een pakket aan veiligheidsmaatregelen, zoals opgenomen in het Werkplan. De invoering van deze veiligheidsmaatregelen zullen gefaseerd plaatsvinden. De veiligheidsmaatregelen zijn uitgewerkt in een programmamatrix op basis van een in het winkelgebied uitgevoerde veiligheidsanalyse. Deze analyse en programmamatrix zijn als bijlage bijgevoegd.

60 5. Bij de uitvoering van de onder 4 bedoelde veiligheidsmaatregelen kunnen diensten en producten op commerciële basis door derden uitgevoerd worden. 6. De veiligheidsmaatregelen zullen in de voor het KVO-W vereiste documenten worden weergegeven en na goedkeuring door alle partijen zal een aanvraag ter verwerving van het KVO-W worden ingediend bij de tot certificering bevoegde instantie. 7. In de veiligheidsanalyse en het Werkplan KVO Binnenstad Hoogeveen zijn opgenomen welke concrete activiteiten en doelstellingen de afzonderlijke partijen in dit samenwerkingsverband op zich nemen in het belang van de verbetering van de veiligheid in het algemeen en ter verwerving van het KVO-W in het bijzonder. 8. De werkgroep KVO initieert, stimuleert en coördineert bedoelde samenwerking. Over de uitvoering en voorgang van de in dit convenant gestelde maatregelen wordt overleg gevoerd in deze werkgroep waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Overige bepalingen: 1. De werkgroep KVO spant zich in om afstemming te bereiken tussen haar beleid en het beleid van de gemeente inzake veiligheid en leefbaarheid. 2. De werkgroep KVO stelt voor de uitvoering en voortgangsbewaking van veiligheidsmaatregelen een KVO-W werkgroep in voor de gehele projectduur ( ) 3. In het kader van het samenwerkingsverband kunnen ter uitvoering van dit convenant door partijen (raam)overeenkomsten worden aangegaan met derden, voor zover dat voortvloeit uit het doel van dit convenant. 4. Dit convenant heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en kan na evaluatie door partijen telkens stilzwijgend worden verlengd voor een periode van 2 jaar. Aldus overeengekomen en ondertekend te Hoogeveen op Gemeente Hoogeveen Burgemeester Stichting Centrummanagement Voorzitter.. Dhr. H.C. Raven Politie Teamchef politie Drenthe Basiseenheid Hoogeveen-West/De Wolden Hoofdbedrijfschap Detailhandel Adviseur bestrijding Winkelcriminaliteit Dhr. H. van den Bergh Dhr. M. Wildeboer 60

VEILIGHEIDSANALYSE CENTRUM GOOR

VEILIGHEIDSANALYSE CENTRUM GOOR VEILIGHEIDSANALYSE CENTRUM GOOR Plaats: Goor, Auteur: Werkgroep KVO Goor 0 INLEIDING Deze rapportage gaat nader in op de werkelijke aard, omvang en ontwikkeling van de winkelcriminaliteit en onveiligheid

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof.

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof. Keurmerk Veilig Ondernemen Samenvatting Nul-meting 2013 Winkelcentrum; Meenthof. Plaats Winkelcentrum Adviseur : Wijde meren : Meenthof : M. P. van der Weiden Startdatum Project: 25-03-2013 Versie & Datum

Nadere informatie

INLEIDING. 1 Gemeente Hengelo at al; (2004) Integraal veiligheidsbeleid

INLEIDING. 1 Gemeente Hengelo at al; (2004) Integraal veiligheidsbeleid INLEIDING Deze rapportage gaat nader in op de werkelijke aard, omvang en ontwikkeling van de winkelcriminaliteit en onveiligheid in het centrum van Hengelo. Het rapport is tot stand gekomen met de hulp

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

28 juni EZ-B-012 OI/O /

28 juni EZ-B-012 OI/O / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2007 07-EZ-B-012 OI/O / 7072757 1 Onderwerp Criminaliteit tegen

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Diefstal door klanten. Helaas krijgt elke winkel er wel eens mee te maken.

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen.

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen. Aan de fractie PvdA Nijmegen T.a.v. Stijn Verbruggen Stadhuis Nijmegen Kamer A0.09 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 2. Werkzaamheden op hoofdlijnen 4 2.1. Concretiseren KVO maatregelen 4 2.2. Enthousiasmeren en informeren van de ondernemers over

Nadere informatie

DIEFSTAL EN AGRESSIE BIJ WINKELIERS

DIEFSTAL EN AGRESSIE BIJ WINKELIERS DIEFSTAL EN AGRESSIE BIJ WINKELIERS De feiten en cijfers (2011-2014) door Hendrik-Jan Kaptein Referentie Utrecht, 3 oktober 2015 pagina 2/8 INLEIDING Achtergrondinformatie Een onveilige omgeving in winkelgebieden

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 REDACTIE: ONNO KEUKER PROJECTLEIDER MKB NEDERLAND KVO Basis Samenwerken

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en justitie t.b.v. het handhaven van een stimulerend ondernemersklimaat

Onderwerp Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en justitie t.b.v. het handhaven van een stimulerend ondernemersklimaat Burgemeester RIS113980_03-MRT-2004 W.J. Deetman Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid en Bestuur en de voorzitter van de commissie

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL MKB - Nederland JANUARI 2013 1 S A M E N W E R K I N G PARTNERS KVO voor Bestaande en Nieuwe

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER. Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER. Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat INHOUDSOPGAVE Deze brochure 4 Thema s Interne criminaliteit 5 Inbraak 7 Overvallen 8 Agressie en geweld

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Veiligheidsanalyse nulmeting. Steenbergen StadHaven

Keurmerk Veilig Ondernemen. Veiligheidsanalyse nulmeting. Steenbergen StadHaven Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse nulmeting Steenbergen StadHaven Plaats Winkelgebied Adviseur : Steenbergen : StadHaven/Centrum : H.H.J. van de Mortel Startdatum : april 2012 Versie, datum

Nadere informatie

Veilig in de Hamershof

Veilig in de Hamershof Nieuwsbrief Nummer 1 Juni 2010 Veilig in de Hamershof Dit is de eerste nieuwsbrief Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum De Hamershof. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor ondernemers, bewoners en organisaties

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!!

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Nieuwsbrief Nummer 4 Mei 2012 Veilig in de Hamershof BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Dit is de vierde nieuwsbrief Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum De Hamershof. Deze

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug waar: Amerongen 1.1.1. Diefstal/inbraak woning 18 13 24 15 1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 2 2 0 2 1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 17 20 14 10 1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen in 4 stappen naar kvo veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

Deelgebied: Bedrijventerrein Spaanse Polder, gebied 1 / 2 / 3 / 4 ( In te vullen door PCR ) Mailadres contactpersoon?...

Deelgebied: Bedrijventerrein Spaanse Polder, gebied 1 / 2 / 3 / 4 ( In te vullen door PCR ) Mailadres contactpersoon?... Algemene gegevens Gebied : Spaanse Polder Rotterdam Deelgebied: Bedrijventerrein Spaanse Polder, gebied 1 / 2 / 3 / 4 ( In te vullen door PCR ) Datum van de meting:... Mailadres contactpersoon?... A. Aard

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK MAATREGELEN MATRIX 092309 KVO-B projectgroep bedrijventerrein Dordtse Kil III Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Bedrijventerreinen Veesteeg in Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NCP Groningenweg 10 2803 PV Gouda

Nadere informatie

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in

Nadere informatie

Reportage Collectief winkelverbod

Reportage Collectief winkelverbod 52 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Reportage Collectief winkelverbod Het collectieve winkelverbod valt of staat met een goede samenwerking Een sticker op de deur laat zien dat ondernemers deelnemen aan

Nadere informatie

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Wij stellen uw medewerking erg op prijs! Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen De Boezem I en II, Ruyven en Oostambacht in de gemeente Pijnacker - Nootdorp. Voordat

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Weert. 2014 t/m 2016

Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Weert. 2014 t/m 2016 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Weert 2014 t/m 2016 Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Weert januari 2014 1. Inleiding... 3 1.1 Het Keurmerk Veilig Ondernemen in winkelgebieden

Nadere informatie

Terugkoppeling op hoofdlijnen

Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 3 november 2015 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 5 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking

Nadere informatie

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II AANGEPAST Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 19 december 2013 Agendanummer : 08 Datum burgemeester : 13 november 2013 besluit Onderwerp : Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM

CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM 1. IN AANMERKING NEMENDE DAT: a. er een keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden (KVO-W)

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Hofstede Praktijkschool Landelijke Politie,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Hemrik, gemeente Leeuwarden.

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Hemrik, gemeente Leeuwarden. na audit KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, 20 maart 2014 Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland Inhoud Inleiding 3 Opzet van dit plan van aanpak 1. Evaluatie

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

WINKELIERS ZIJN GEEN TWEEDERANGS- BURGERS. Bedrijfsleven

WINKELIERS ZIJN GEEN TWEEDERANGS- BURGERS. Bedrijfsleven 42 SECONDANT #6 DECEMBER 2012 REPORTAGE Agressie en geweld in detailhandel WINKELIERS ZIJN GEEN TWEEDERANGS- BURGERS Bedrijfsleven Detailhandel Nederland slaat alarm over een toename van gewelddadige winkeldiefstallen.

Nadere informatie

Wijzigingen vastgesteld mei 2012

Wijzigingen vastgesteld mei 2012 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom.

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. na audit KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. 5 april Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland De Oude Molen,

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider

Nadere informatie

Protocol (collectief) winkelverbod

Protocol (collectief) winkelverbod Protocol (collectief) winkelverbod PROTOCOL (COLLECTIEF) WINKELVERBOD 2 Inhoudsopgave Protocol (collectief) winkelverbod 3 Artikelen 4 1. Doel van het winkelverbod 4 2. Definities/omschrijvingen 4 3. Procedurebeschrijving

Nadere informatie

Criminaliteit in de regio Amsterdam

Criminaliteit in de regio Amsterdam Criminaliteit in de regio Een onderzoek naar de aard en omvang van de criminaliteit bij ondernemingen in het werkgebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor in 2003 Criminaliteit in de regio Colofon

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp De Piramide 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De rector en de veiligheidscoördinator van VSO de Piramide

Nadere informatie