PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015"

Transcriptie

1 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 REDACTIE: ONNO KEUKER PROJECTLEIDER MKB NEDERLAND

2 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Inhoud 0. inleiding 3 1. feiten en cijfers 4 0meting schouw incidentengegevens analyse / probleempunten 2. doelstellingen doelstellingen 3. maatregelenmatrix 8 4. bijlagen structuur samenwerkingsverband; 2. evaluatiemomenten; 3. karakteristiek van het bedrijventerrein; 4. samenstelling werkgroep; 5. taken en bevoegdheden werkgroep; 6. financiën werkgroep; 7. integraal veiligheidsbeleid gemeente Veghel; 8. certificeringseis respons op enquête 2014; 9. resultaat enquête 2014; 10. cijfers gemeente, politie en brandweer; 11. volledig resultaat enquête 2014; 12. schouwronde 23 oktober 2014; 13. productblad MKB Nederland en KVOB. 2

3 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak 0. Inleiding Voor u ligt de KVOB rapportage bedrijventerrein Molenakker. Deze rapportage is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de volgende partners: Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel (hierna te noemen SVBV); Ondernemers bedrijventerrein Molenakker; Gemeente Veghel; Politie; Brandweer. MKB Nederland als procesbegeleiding. Sinds 2014 zijn er vanuit de stichting en de gemeente diverse initiatieven genomen op het gebied van veiligheid. SVBV is in 2002 opgericht door de drie ondernemingsverenigingen Contactgroep Veghelse Ondernemingen (CVO), Erpse Bedrijven Kring (EBK) en de Vereniging voor Midden en Kleinbedrijf (VMK). De kern van de meerwaarde is dat SVBV door efficiënt samen te werken kosten tracht te besparen dan wel groeikansen biedt om het bedrijfsresultaat positief te beïnvloeden. Eén van de activiteiten is het ontzorgen van het bedrijfsleven voor onder andere veiligheid, onderhoud en beheer. Daarnaast is SVBV de collectieve spreekbuis van ondernemers richting de lokale en regionale overheid. Binnen SVBV is het afgelopen jaar de behoefte ontstaan om een analyse te maken van de problematiek op het gebied van veiligheid op het bedrijventerrein. Mede op basis van deze analyse wil SVBV streven naar een gezamenlijk en breed gedragen aanpak van oplossingen gericht op een veilig en toekomstbestendig bedrijventerrein. Dit is dan ook de reden geweest om contact te zoeken met de hierboven genoemde partners, en de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers. Doel is om met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de hierdoor ontstane samenwerking een schoon, heel en veilig bedrijventerrein te creëren. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. MKB Nederland heeft het proces begeleid. In de periode november 2013 tot en met november 2014 is er door SVBV en MKB Nederland in samenwerking met de KVO werkgroep een onderzoek uitgevoerd naar de criminaliteitsbeleving op het bedrijventerrein. De resultaten van dit onderzoek welke bekend waren in oktober 2014 geven aan dat er op het bedrijventerrein beperkt sprake is van een aantal veiligheidsproblemen. De KVO werkgroep, heeft dit onderkend. De werkgroep heeft na de voorbereiding van MKB Nederland (één vergadering) in twee bijeenkomsten gewerkt aan het opstellen en uitwerken van een veiligheidsplan voor Molenakker (zie paragraaf 4). Als basis voor de veiligheidsanalyse gold het veiligheidsonderzoek van oktober In de loop van dit planproces zijn er geen andere partijen/partners betrokken bij het structurele overleg van de werkgroep. 3

4 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Opzet plan van aanpak: In hoofdstuk 1 wordt de veiligheidssituatie in kaart gebracht op basis van de 0meting ( enquête onder ondernemers ), schouw van het bedrijventerrein en gegevens van gemeente, politie en brandweer. Deze gegevens zijn geanalyseerd en waar mogelijk in samenhang gebracht. Probleem of knelpunten volgen uit deze analyse. Problemen dienen te worden opgelost door middel van het formuleren van eenduidige doelstellingen en maatregelen. wat willen wij en kunnen wij. Veelal zijn er teveel problemen die om een oplossing vragen. De praktijk leert namelijk dat gezien de beperktheid aan menskracht en andere ( ook financiële ) middelen niet alles tegelijk is aan te pakken. Keuzes dienen daarom te worden gemaakt. Prioriteiten stellen in doelstellingen en maatregelen. De grote lijn uitstippelen. De gemaakte keuzes dienen als basis voor het werkplan voor de komende tijd. In hoofdstuk 2 wordt deze grote lijn weergegeven. Het eigenlijke werk, de finetuning van de grote lijn vindt plaats in hoofdstuk 3. Hoe wordt iets aangepakt, door wie wordt iets gedaan, zijn er mogelijk partners te vinden en binnen welke termijn moet iets zijn gerealiseerd. Niet onbelangrijk is de vraag of uitvoering geld kost en wie dat financiert. Het KVOB is een proces dat door de partners is aangegaan voor een bepaalde tijd. Een proces dient te worden geborgd om de continuïteit te garanderen. Een proces is een dynamische activiteit waarvan het resultaat wordt bepaald door een juiste communicatie tussen de partners. Regelmatige evaluatie van het proces is een voorwaarde om de effectiviteit van de genomen besluiten en maatregelen te meten. Hoofdstuk 3 geeft ook over deze onderwerpen uitsluitsel. 1. Feiten en cijfers 0meting De ondernemers zijn gevraagd hun mening over de veiligheidssituatie kenbaar te maken door het invullen van een enquête. De certificeringseis betreffende de respons op de enquête is voor het bedrijventerrein waar ongeveer 50 ondernemingen zijn gevestigd 100%. Ten aanzien van de certificeringseis, voldoet de respons van 100% (50 respondenten) aan de vereiste grens zoals gesteld in ijzigingsblad A2, CCV Certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen: 2008, versie 2 KVO versie 2 / A2 Versie 1.0 Publicatiedatum 3 december 2012, Ingangsdatum 3 december De belangrijkste resultaten uit de enquête volgen hieronder. Voor een uitgebreidere rapportage wordt verwezen naar paragraaf 4, bijlage 9 en 11. Resultaat enquête 0meting Tevreden over Onderhoud en Beheer 76% In het bezit van een BHV plan 58% Gevoelens van onveiligheid in de directe omgeving van het bedrijf (voornamelijk 28% op de wegen van het bedrijventerrein) Overlast van op en rond het terrein (parkeeroverlast) 26% Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf 17% Knelpunten op het gebied van Verkeersveiligheid 14% Het voor doen van brandgevaarlijke situaties 14% Inbraak 7% 4

5 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Resultaat enquête 0meting Gezamenlijk Percentage Aangifte / Meldingenbereidheid voor: 52% Overlast, Graffiti, Vernielingen, Poging tot inbraak, Inbraak, Beroving, Roofoverval, Bedreiging, Intimidatie, Brandstichting. Tevredenheid over de communicatie met onderstaande partijen. Ondernemersvereniging 96% Brandweer 88% Politie 81% Gemeente 65% Tevredenheid over onderstaande thema s Parkeergelegenheid nabij uw bedrijf 53% Schouw Het bedrijventerrein is op een aantal veiligheidsrisico s beoordeeld door middel van een dagschouw. De belangrijkste bevindingen zijn in het schouwverslag (zie paragraaf 4, bijlage 12 ) aangegeven. De resultaten uit deze schouw zijn een aanvulling op de resultaten van de 0meting. Mocht deze aanvulling extra knelpunten opleveren, dan worden ook voor deze extra knelpunten maatregelen geformuleerd. Enkele punten die opgevallen zijn: Thema Zeer goed Goed Matig Bij volgende schouw Verlichting Aandacht openbare ruimte Groenonderhoud X Verkeersveiligheid X Op bepaalde locaties behoeft deze aandacht. Zie ook maatregelenmatrix. Brandveiligheid Beperkt buitenopslag waargenomen, geen brandonveilige situaties. Eén ondernemer aangesproken op mogelijk risico van plaatsing coniferen. Bereikbaarheid X Diefstal/inbraak 1) verlichting Aandacht private panden 2) afsluiting van Aandacht panden Thema Zeer goed Goed Matig Bij volgende schouw 3) zichtlijnen X 4) overige Leefbaarheid 1) zwerfvuil Geen zwerfvuil aangetroffen. 2) graffiti Geen graffiti aangetroffen 3) vernielingen 5

6 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Incidentengegevens Gemeente, Politie en Brandweer registreren zaken die in het kader van deze verslaglegging van belang kunnen zijn. De relevante zaken zijn hieronder vermeld. Gemeente Parkeergelegenheid voor vrachtauto s (hoeveel plaatsen, waar): Er zijn geen officiële parkeerplaatsen voor vrachtwagens binnen dit bedrijventerrein. Bedrijven moeten zelf zorgen voor parkeerruimte vrachtwagens. Illegale stort: Vanaf 2011 zijn er geen illegale stortingen gemeld bij de gemeente Afvalvoorzieningen: Binnen dit bedrijventerrein zijn geen afvalvoorzieningen aanwezig Politie Diefstal af/uit bedrijf Diefstal overige goederen Diefstal af/uit auto Diefstal auto Diefstal brom,snor, fietsen Diefstal motorvoertuigen Fraude Vandalisme/baldadigheid/vernieling Vernieling auto Overige vernieling/beschadiging Drugsoverlast Overlast Verkeersoverlast Parkeerprobleem Brand/ontploffing materiele schade Verkeersongevallen Milieu Totaal aantal incidenten Brandweer Straatnaam Incidentsoort INDUSTRIETERREIN MOLENAKKER ERP Jaartal Jaartal Jaartal Jaartal Tot en met aug Hoogven Franseweg Grote brand Nablussen De Beeke Bussele Rauwven Hurkske Ongeval met beknelling Reinigen wegdek Hoogstraat ateroverlast (kelder)

7 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Analyse / probleempunten Uit de veiligheidsanalyse (zie paragraaf 4, bijlagen 9 en 11) blijkt, dat er een beperkt aantal veiligheidsproblemen op het bedrijventerrein voorkomen. Deze problemen richten zich voornamelijk op de onderstaande aandachtsvelden. Overlast; Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf; Onveiligheidsgevoelens openbare weg; Bedrijfshulpverlening (BHV plan); Aangifte en meldingenbereidheid ondernemers; Voor het terugdringen van de geconstateerde thema s zijn de inspanningen van verschillende partijen nodig. Onderlinge afstemming van maatregelen, in de vorm van een solide samenwerking komt het rendement zeker ten goede. De partners in het samenwerkingsverband hebben behoefte aan duidelijk geformuleerde doelstellingen. 2. Doelstellingen voor Inspanningsverplichting om de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein Molenakker te verbeteren, door middel van integrale en gebiedsgerichte samenwerking tussen Gemeente, Politie, Brandweer en SVBV. Nr. Thema Resultaat 2014 Doelstelling Tevreden over Onderhoud en Beheer 76% 76% 2 In het bezit van een BHV plan 58% 65% 3 Gevoelens van onveiligheid in de directe omgeving van het bedrijf 28% 20% (voornamelijk op de wegen van het bedrijvenpark) 4 Overlast van op en rond het terrein (parkeeroverlast) 26% 20% 5 Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf 17% 15% 6 Knelpunten op het gebied van Verkeersveiligheid 14% 10% 7 Het voor doen van brandgevaarlijke situaties 14% 14% 8 Inbraak 7% 5% 9 Gezamenlijk Percentage Aangifte / Meldingenbereidheid voor: Overlast, Graffiti, Vernielingen, Poging tot inbraak, Inbraak, Beroving, Roofoverval, Bedreiging, Intimidatie, Brandstichting. 52% 65% 7

8 3. Maatregelenmatrix Uit hoofdstuk 2 zijn 9 doelstellingen geformuleerd. Door de werkgroep zijn onderstaande maatregelen gekozen voor verdere uitwerking en planning. Deze finetuning, in de vorm van een maatregelenmatrix, zal hieronder plaatsvinden Thema Actie ie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Status 1 Algemene Veiligheid Terugkoppelen resultaten 0meting en behalen van het S certificaat aan alle ondernemers op het bedrijventerrein. Ondernemers attenderen op welke wijze er gebruik gemaakt kan worden van korting op de verzekeringen in het kader van het keurmerk 2 Vergaderfrequentie Minimaal 2 maal per jaar vindt er overleg plaats tussen de samenwerkende partijen. De drie sturingselementen: Incidentencijfers, Schouw en deze Maatregelenmatrix uit het Plan van aanpak zullen tijdens deze vergaderingen besproken worden. S Schouw Schouw Schouw Schouw Actiepunten worden schriftelijk vastgelegd, waarmee ook de voortgang kan worden bewaakt. 3 Inventarisatie Blijvend inventariseren leegstand op het bedrijventerrein. S / O Inventariseren n.a.w. gegevens huidig bedrijfsleven. 4 Incidentencijfers Minimaal 2 maal per jaar bespreken incidentencijfers en op basis van deze cijfers besluiten nemen tot actie of geen actie. 5 Schouw Ieder jaar een dag en een avondschouw over het bedrijventerrein houden. Op basis van deze schouw acties nemen en vastleggen in schouwverslagen. Extra aandacht besteden aan verkeersveiligheid, overlast, onveilige locaties in de omgeving van de bedrijven. S / O G / P/ B / S Openstaande actiepunten uit schouw van 23 oktober 2014 afronden. Zie ook paragraaf 4. Bijlage 12 8

9 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Thema Actie ie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Status 6 Verkeersveiligheid Bezien aandachtspunten 0meting met name parkeren op De Bussele en het kruispunt Hoogven / Molentiend Mede op basis van de aandachtspunten een besluit nemen betreffende de opmerkingen uit vraag 40 van de enquête 0 meting op het gebied van verkeersveiligheid. Besluitvorming aangaande parkeren op het bedrijventerrein komt te liggen bij de werkgroep KVO. Hierbij wordt bekeken in hoeverre de pilot op andere bedrijventerreinen in de gemeente Veghel (waaronder o.a. De Amert etc.) verloopt. Mede op basis van die pilot zal bekeken worden welke actie(s) er uit dienen te worden gezet aangaande parkeren openbaar gebied Molenakker. Vastleggen wat er specifiek aangepakt zal worden en wat niet. S / O Besluit vastleggen en communiceren met de gevestigde ondernemers. S / O 7 Verkeersveiligheid Goede afspraken maken met de Gemeente ( Verkeersdeskundige / Inventarisatie / Besluitvorming / Communicatie en Controle op resultaat). Besluitvorming is genomen aangaande het kruispunt ( zie punt 6) om hier geen verdere actie op te ondernemen. Ten aanzien van parkeren zie maatregel 6, bullet 3. 8 Brandveiligheid Rondsturen nieuwsbrief / website / op het gebied van tips / checklist brandveiligheid. 9 Brandveiligheid Het aantal loze meldingen dient laag te blijven. Veelal zijn een beperkt aantal bedrijven verantwoordelijk voor het gros van de loze meldingen. Als dit zich voordoet deze bedrijven benaderen en in kennis stellen van de verplichting om de meldingen te voorkomen. Brandweer maakt hierbij gebruik van de actie: Stoom, Structureel Terugdringen Onnodige, Ongewenste Meldingen. S / B B / O 10 Brandveiligheid / Inbraak Indien noodzakelijk wordt er een veiligheidsavond ná een calamiteit gehouden, met voorlichting over inbraakpreventie / brandpreventie dit ter beoordeling van de voorzitter van de KVO werkgroep 9

10 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Thema Actie ie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Status 11 Operationele maatregelen Onderzoek instellen naar de stand van zaken rondom de bluswatervoorziening. Deze dient te voldoen aan de handreiking van de NVBR. Dit dient onderzocht te worden. Zorgen voor een dekkingsplan, zoals aangegeven in de richtlijnen van de notitie bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Zie bijlage brandweer Bluswatervoorziening Molenakker G / B / O Advies vanuit KVO werkgroep is het advies van de bluswatervoorziening op te volgen. Gemeente komt met een terugkoppeling aangaande dit advies. G / O 12 Algemene Veiligheid / Ontruimingsplan / BHV plan De bluswatervoorzieningen zijn in kaart gebracht; eventueel worden voorzieningen aangepast. Stimuleren tot het maken van deze plannen bij ondernemers. Hun wijzen op de voordelen van deze plannen en de verplichting. Hen bewegen tot het opstellen van een BHV plan wat de veiligheid ten goede komt. G / B / O S 13 Aangifte en meldingenbereidheid blijven vergroten en hier bekendheid aan geven 14 Vergroten toegankelijkheid meldingen openbaar gebied Ondernemers stimuleren tot het opstellen van een BHV plan. Minimaal 5 ondernemers nemen actie in De werkgroep wil de aangifte en meldingenbereidheid vergroten door: Het doen van aangifte extra en blijvend onder de aandacht brengen. Aangifte op locatie na ontdekking strafbaar feit (tussen politie en ondernemer); Digitale aangifte van een beperkt aantal kleinere feiten (via dan de betreffende regio selecteren) Dit alles wordt gestimuleerd door communicatie naar de ondernemers. Het is van belang dat meldingen zo laagdrempelig mogelijk gedaan kunnen worden Het doen van meldingen bij de gemeente ( beter promoten. Opnemen op website SVBV en nieuwsbrief naar Ondernemers. Meldkaart politie, brandweer, gemeente en stichting twitteren, linkedin, en per mail verspreiden S / O P / S / O P / O S / O 10

11 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Thema Actie ie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Status 15 Optimaliseren Gemeente, Politie, Brandweer worden 1 maal per G / P / B / S communicatie tussen politie, brandweer, jaar uitgenodigd op een (leden, thema) bijeenkomst van de Ondernemers Incidentencijfers Gemeente, Politie, Brandweer, SVBV blijvend vermelden in nieuwsbrief en of website. 16 AED s Inventariseren waar en bij wie er AED s aanwezig zijn. S / O Jaarlijks via herinneringsmail ondernemers attenderen op de locaties waar de AED s geplaatst zijn. En verwijzen naar S 17 Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Veghel De vertegenwoordiger namens de gemeente in de KVO werkgroep, zal er op toe zien, dat de resultaten van het KVO gekoppeld worden aan het uitvoeringsprogramma van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Veghel 18 Algemene veiligheid ekelijkse surveillance door Politie op het bedrijventerrein behoudens calamiteiten. Zorgen voor toezicht en handhaving. Handhaving zal vanuit Boa s plaats vinden. Nog wel afstemmen wat te doen op het gebied van het parkeren! 19 Algemene Veiligheid Beoordelen of de diverse beveiligingsorganisaties op het bedrijventerrein meer met elkaar kunnen gaan samenwerken, om hierbij in veiligheid opzicht als ook financieel voordeel te kunnen behalen. 20 Structuur Overleg Zorgdragen voor een gestructureerd overleg, aan de hand van een activiteiten kalender. 21 Borging, Communicatie en Evaluatie De eigen achterban wordt frequent ingelicht over de te nemen/genomen maatregelen. De voorzitter voert in overleg met de werkgroep de externe communicatie. G P / G / S S / P / O S Overleg met een vaste agenda en aan de hand van het plan van aanpak minstens twee maal per jaar. KVO en de resultaten worden een vast agendapunt van de vergaderingen van de Bedrijvenkring en SVBV Informatie aan leveren t.b.v. elkaars website / andere media. 11

12 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Thema Actie ie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Status 22 Borging, Communicatie en Evaluatie 23 Borging, Communicatie en Evaluatie Aandacht in de communicatie schenken aan onveiligheidsgevoelens in het bedrijf Iedere partij is altijd vertegenwoordigd in het KVO. Klachten over samenwerking en of uitvoering worden gemeld bij de voorzitter. Partners communiceren frequent aan achterban. Analyse van incidentencijfers. Raadplegen van deskundigen. Schouwen van het bedrijventerrein. Resultaten worden vastgelegd in de maatregelenmatrix. eventueel vindt bijstelling plaats. Jaarlijks vindt binnen de werkgroep KVOb verslaglegging plaats onder de rubriek KVO maatregelen matrix. Interne communicatie via diverse media. Externe communicatie, m.b.v. alle mogelijke media. Tenminste vier maanden voor hercertificering (2018) wordt een veiligheidsanalyse uitgevoerd en vastgelegd in een evaluatieverslag. de analyse van 2014 is het referentiekader Naar de certificerende instantie en MKB Nederland wordt begin 2018 een aanvrage tot hercertificering / begeleiding toegezonden. Tussenbalans opmaken op basis van tevoren afgesproken toetsingscriteria. Bijstelling vindt plaats op basis van de evaluatie resultaten. Resultaten en bijstelling communiceren. in verband met een vermoedelijke wijziging in de subsidieverstrekking betreffende de procesbegeleiding door MKB Nederland financiën in 2018 reserveren voor mogelijke inhuur van procesbegeleiding. Legenda: = erkgroep G= gemeente, P=politie, B=brandweer, O= ondernemers S=SVBV * Deze maatregelenmatrix met tijdschema loopt tot en met kwartaal 4 van Voor de jaren daarna zal SVBV een nieuw tijdschema maken tot en met

13 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak De echte finetuning zit in het laten zien hoe het proces feitelijk verloopt. In de matrix is aangegeven welke partner wat doet en in welke periode. Dat is het grove raamwerk. Het is dus zinvol om meer detaillering in te bouwen. Schematisch laten zien hoe het proces verloopt, welke concrete stappen er gezet moeten worden en door wie. Dit kan natuurlijk niet in de bovenstaande matrix worden gedaan, en ook niet alle maatregelen hebben zo n zware aanpak nodig. Maatregelen die zich daartoe lenen, dienen via onderstaand schema, al of niet aangepast en toegespitst op de betreffende maatregel, te worden uitgewerkt. De Parkmanagement organisatie dient hierop toe te zien. Als voorbeeld is in onderstaand schema een uitwerking gegeven voor de maatregel: 4: Minimaal uitvoeren 1 dag/avondschouw (per jaar) voor de terreinen. Vaststellen van een concrete datum voor het schouwen van de terreinen; Zie voor periodes en partners bovenstaande matrix; In samenspraak met de partners opstellen van een schouwlijst; Schouwen en bespreken van de bevindingen; Verwerken van de resultaten in een verslag; Verslag communiceren naar partners en vragen om een reactie; Reacties verzamelen, verwerken en bespreken; Beleid formuleren en indien nodig / mogelijk / haalbaar actie ondernemen; Actie evalueren en resultaten communiceren. 13

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek, gemeente Veghel

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek, gemeente Veghel Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Samenwerken, De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek, gemeente Veghel 12 maart 2015 Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland KVO Samenwerken

Nadere informatie

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom.

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. na audit KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. 5 april Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland De Oude Molen,

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Hemrik, gemeente Leeuwarden.

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Hemrik, gemeente Leeuwarden. na audit KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, 20 maart 2014 Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland Inhoud Inleiding 3 Opzet van dit plan van aanpak 1. Evaluatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân.

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân. Plan van Aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân 5 februari 2015 Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland Inhoud Inleiding 3 Opzet

Nadere informatie

Terugkoppeling op hoofdlijnen

Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 3 november 2015 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 5 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND Inhoud 0. Inleiding 3 Opzet

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen BASIS SAMENWERKEN

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen BASIS SAMENWERKEN Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Plan van Aanpak BASIS SAMENWERKEN Bedrijventerreinen Duin- en Rooiseheide, Schijndel gemeente Meierijstad Werkgroep: KVO-werkgroep Duin- en Rooiseheide Redactie:

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WINKELERZAND IN DE GEMEENTE HOLLANDS KROON APRIL 2014

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WINKELERZAND IN DE GEMEENTE HOLLANDS KROON APRIL 2014 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WINKELERZAND IN DE GEMEENTE HOLLANDS KROON APRIL 2014 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND Inhoud

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK NA AUDIT KIWA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN CONTINU SAMENWERKEN DE HEMRIK TE LEEUWARDEN 8 MAART 2012

PLAN VAN AANPAK NA AUDIT KIWA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN CONTINU SAMENWERKEN DE HEMRIK TE LEEUWARDEN 8 MAART 2012 PLAN VAN AANPAK NA AUDIT KIWA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN CONTINU SAMENWERKEN DE HEMRIK TE LEEUWARDEN 8 MAART 2012 REDACTIE: ONNO KEUKER PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND KVO Continu Samenwerken

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

Paragraaf 4. Bijlagen 1 tot en met 13 Plan van Aanpak Molenakker, Erp. Bijlage 1 Structuur samenwerkingsverband. Bijlage 2 Evaluatiemomenten

Paragraaf 4. Bijlagen 1 tot en met 13 Plan van Aanpak Molenakker, Erp. Bijlage 1 Structuur samenwerkingsverband. Bijlage 2 Evaluatiemomenten Bijlage Structuur samenwerkingsverband Het project wordt uitgevoerd door de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Molenakker en bestaat uit de volgende organisaties: Organisatie Stichting Vitaal Bedrijvig

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN BEVERKOOG/OVERDIE/LAANENDERWEG TE ALKMAAR JANUARI 2017

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN BEVERKOOG/OVERDIE/LAANENDERWEG TE ALKMAAR JANUARI 2017 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN BEVERKOOG/OVERDIE/LAANENDERWEG TE ALKMAAR JANUARI 2017 REDACTIE: PIETER VEETER PROCESBEGELEIDER PCMA Inhoud 0. Inleiding

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK MAATREGELEN MATRIX 092309 KVO-B projectgroep bedrijventerrein Dordtse Kil III Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL MKB - Nederland JANUARI 2013 1 S A M E N W E R K I N G PARTNERS KVO voor Bestaande en Nieuwe

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening 2. Keurmerk Veilig Ondernemen 3. Voorstellen tijdelijk bestuur 4. Uitleg BIZ plan

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

KVO-B Hoorn 80 en De Verlengde Lageweg Plan van aanpak met maatregelen her-certificering

KVO-B Hoorn 80 en De Verlengde Lageweg Plan van aanpak met maatregelen her-certificering PLAN VAN AANPAK voor de bedrijventerreinen Hoorn 80 en de Verlengde Lageweg in de gemeente Hoorn Werkgroep KVO-B Hoorn 80 en Verlengde Lageweg 20 maart 2014 versie 6 2 e Her-certificering Continu Samenwerken

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Plan van aanpak voor het bedrijventerrein Zoutman te Bodegraven-Reeuwijk

Plan van aanpak voor het bedrijventerrein Zoutman te Bodegraven-Reeuwijk VOOR KVO-B ZOUTMAN BODEGRAVEN-REEUWIJK Plan van aanpak voor het bedrijventerrein Zoutman te Bodegraven-Reeuwijk Werkgroep KVO-B Zoutman Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 23 september 2011 versie 6 (na audit)

Nadere informatie

Plan van Aanpak van de bedrijventerreinen PLATFORM KVO ALBLASSERDAM

Plan van Aanpak van de bedrijventerreinen PLATFORM KVO ALBLASSERDAM Plan van Aanpak van de bedrijventerreinen Cluster I: Cluster II: Cluster III: VINKENWAARD HOOGENDIJK NIEUWLAND PLATFORM KVO ALBLASSERDAM Werkgroep KVO-B Alblasserdam 8 juni 2012 versie 6 na audit Her-certificering

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Wij stellen uw medewerking erg op prijs! Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen De Boezem I en II, Ruyven en Oostambacht in de gemeente Pijnacker - Nootdorp. Voordat

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Bedrijventerreinen Veesteeg in Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NCP Groningenweg 10 2803 PV Gouda

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

Resultaat 0 meting bedrijventerrein Kleinwijk, Nistelrode

Resultaat 0 meting bedrijventerrein Kleinwijk, Nistelrode Resultaten: Resultaat 0 meting Respons 6 gevestigde ondernemingen 7% (0) Tevreden over het beheer en onderhoud van de gemeente 6% Geen BHV plan 5% Overlast (vervuiling en parkeeroverlast) 0% Knelpunten

Nadere informatie

Bijlage 1 VEILIGHEIDSANALYSE van het BEDRIJVENTERREIN. Dordtse Kil III PLATFORM KVO-B

Bijlage 1 VEILIGHEIDSANALYSE van het BEDRIJVENTERREIN. Dordtse Kil III PLATFORM KVO-B Bijlage 1 van het BEDRIJVENTERREIN Dordtse Kil III PLATFORM KVO-B 092309 KVO-B Dordtse Kil III Dordrecht 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Algemeen 3 1.2. Vraagstelling en doelstelling 4 1.3. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst KVO d.d. dinsdag 26 november 2013. In het kantoor van Besseling Vervoert, De Stuwdam 5, te Amersfoort.

Verslag van de bijeenkomst KVO d.d. dinsdag 26 november 2013. In het kantoor van Besseling Vervoert, De Stuwdam 5, te Amersfoort. Verslag van de bijeenkomst KVO d.d. dinsdag 26 november 2013. In het kantoor van Besseling Vervoert, De Stuwdam 5, te Amersfoort. Aanwezig: Ernst Beitler (gem. Amersfoort) Edwin Besseling (Ver. De Wieken)

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT VEILIGHEID BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE LAARBEEK ROB VAN DIJK IGNACE VAN BOEKHOUT

ADVIESRAPPORT VEILIGHEID BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE LAARBEEK ROB VAN DIJK IGNACE VAN BOEKHOUT ADVIESRAPPORT VEILIGHEID BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE LAARBEEK ROB VAN DIJK IGNACE VAN BOEKHOUT ADVIESRAPPORT VEILIGHEID BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE LAARBEEK ROB VAN DIJK IGNACE VAN BOEKHOUT 21-5-21 GEMEENTE

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Ad van den Berg Even Voorstellen! Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie Vanuit politiefunctie onmogelijk om aan vraag van ondernemers te voldoen 2005: Oprichting

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Drukkerij van de Sande Ambachtshof 1 Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 27-01-2011 3. Terugkoppeling

Nadere informatie

Resultaten 1-meting bedrijventerrein Acht, gemeente Eindhoven

Resultaten 1-meting bedrijventerrein Acht, gemeente Eindhoven Resultaten -meting bedrijventerrein Acht, gemeente Eindhoven V9 -. Op welke bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? Acht Kapelbeemd V -. Wat is de postcode van uw bedrijf? KA BJ GG GH 3 GJ GK GM GR 3

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

Paragraaf 5. Bijlagen Plan van Aanpak De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek, Veghel

Paragraaf 5. Bijlagen Plan van Aanpak De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek, Veghel Bijlage 1 Structuur samenwerkingsverband Het project wordt uitgevoerd door de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Veghel en bestaat uit de volgende organisaties: Organisatie Stichting Vitaal Bedrijvig

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! ledenvergadering ROV - 10 november 2010 Wie is Ericis BV? Ericis BV is één van de voortrekkers geweest van de introductie

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Schouw verslag. THEMA 2013 (dagschouw) d.d Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud

Schouw verslag. THEMA 2013 (dagschouw) d.d Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud Schouw verslag THEMA 2013 (dagschouw) d.d. 26-11-2013 Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud Privaatgroen Bestratingsonderhoud Verkeersveiligheid Parkeerverbod openbare weg Goed. In sommige

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof.

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof. Keurmerk Veilig Ondernemen Samenvatting Nul-meting 2013 Winkelcentrum; Meenthof. Plaats Winkelcentrum Adviseur : Wijde meren : Meenthof : M. P. van der Weiden Startdatum Project: 25-03-2013 Versie & Datum

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

KVO B VEILIGHEIDSANALYSE BEDRIJVENTERREINEN LAARBEEK

KVO B VEILIGHEIDSANALYSE BEDRIJVENTERREINEN LAARBEEK KVO B VEILIGHEIDSANALYSE BEDRIJVENTERREINEN LAARBEEK VEILIGHEID MAAK JE NIET ALLEEN ROB VAN DIJK IGNACE VAN BOEKHOUT KVO B VEILIGHEIDSANALYSE BEDRIJVENTERREINEN LAARBEEK VEILIGHEID MAAK JE NIET ALLEEN

Nadere informatie

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen?

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen? Uitvoeringsplan Deel 1: Wat gaat er veranderen? Binnen Brandweer GNL gaan er een aantal zaken structureel veranderen op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en cultuur. In deze paragraaf wordt hier

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1.

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1. SAMENWERKEN WERKT Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband door Het CCV versie 1.0 datum 24 juni 2013 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD pagina 2/13 In deze norm zijn de criteria

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie:

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie: Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg Doelstelling en ambitie: Vanaf 2010 wordt er op het bedrijvenpark Overdie/Laanenderweg Parkmanagement, met als belangrijkste taak de collectieve beveiliging,

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

3. Kunt u aangeven of u vanaf 2011 tot heden overlast heb ondervonden en in welke mate * Erg veel Veel overlast Matige overlast Geen overlast

3. Kunt u aangeven of u vanaf 2011 tot heden overlast heb ondervonden en in welke mate * Erg veel Veel overlast Matige overlast Geen overlast Uitslag enquête 100 enquêtes verstuurd 25 ingeleverd. Algemeen 1. Tot welke categorie behoort uw onderneming? * Industrie 3 Bouwnijverheid 6 Detailhandel 4 Groothandel 3 Logistiek 2 Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

Resultaten 1-meting bedrijventerrein Kapelbeemd, gemeente Eindhoven

Resultaten 1-meting bedrijventerrein Kapelbeemd, gemeente Eindhoven Resultaten -meting bedrijventerrein Kapelbeemd, gemeente Eindhoven V9 -. Op welke bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? Acht Kapelbeemd V -. Wat is de postcode van uw bedrijf? DC DD DK EA EB DC DK

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen Het instrument in de praktijk

Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen Het instrument in de praktijk HANDBOEK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN 1 Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen Het instrument in de praktijk HANDBOEK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN 2 Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen Het instrument in de praktijk

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 211 Beurtvaartadres Hofweg 33 - Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 13.4.21 3. Terugkoppeling VBBO 4. Financiën

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen in 4 stappen naar kvo veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Paragraaf 5. Bijlagen 1 tot en met.. Plan van Aanpak Retsel, Heeswijk Dinther 2014-2016. Bijlage 8 Resultaat enquête 0 meting (2014).

Paragraaf 5. Bijlagen 1 tot en met.. Plan van Aanpak Retsel, Heeswijk Dinther 2014-2016. Bijlage 8 Resultaat enquête 0 meting (2014). Bijlagen tot en met.. Plan van Aanpak Retsel, Heeswijk Dinther 204-206 Bijlage 8 Resultaat enquête 0 meting (204). Totaal In absolute aantallen 0 meting Lid ondernemersvereniging 8% 25 Tevredenheid beheer

Nadere informatie

Gemeente Hardinxveld - Giessendam

Gemeente Hardinxveld - Giessendam PLAN VAN AANPAK 2015-2018 voor de bedrijventerreinen Langeveer, Boven Hardinxveld, Nieuweweg, Blauwe Zoom en De Peulen Gemeente Hardinxveld - Giessendam Werkgroep KVO-B Hardinxveld-Giessendam 17 maart

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Het is van belang bij woonvoorzieningen de relatie met de omgeving goed te regelen. In navolging van o.a. Utrecht is daarom dit Raamwerk Omgevingsbeheer opgesteld. Uitgangspunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte.

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 7 juli 2008 Raadsinformatiebrief Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. Inleiding In de periode januari tot en met mei 2008 heeft de evaluatie

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

van toezicht en handhaving

van toezicht en handhaving 1 inleiding voor beslissers veiligheid door samenwerken Effecten van toezicht en handhaving meten Een inleiding 2 inleiding voor beslissers Na elke calamiteit neemt de roep om strenger toezicht en harder

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015

PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015 PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015 Keurmerk Veilig Ondernemen Met trots kan gemeld worden dat alle bedrijventerreinen in Hoorn voor de komende drie jaar weer een certificaat Keurmerk Veilig

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek keurmerk veilig ondernemen Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek keurmerk veilig ondernemen Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek keurmerk veilig ondernemen Het instrument in de praktijk handboek keurmerk veilig ondernemen handboek keurmerk veilig ondernemen het instrument in de praktijk Centrum

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 Keurmerk Veilig Uitgaan Maatregelenmatrix Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 2 Doelstelling Maatregel/instrument Verantwoordelijke en betrokken partijen (primair

Nadere informatie