PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015"

Transcriptie

1 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 REDACTIE: ONNO KEUKER PROJECTLEIDER MKB NEDERLAND

2 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Inhoud 0. inleiding 3 1. feiten en cijfers 4 0meting schouw incidentengegevens analyse / probleempunten 2. doelstellingen doelstellingen 3. maatregelenmatrix 8 4. bijlagen structuur samenwerkingsverband; 2. evaluatiemomenten; 3. karakteristiek van het bedrijventerrein; 4. samenstelling werkgroep; 5. taken en bevoegdheden werkgroep; 6. financiën werkgroep; 7. integraal veiligheidsbeleid gemeente Veghel; 8. certificeringseis respons op enquête 2014; 9. resultaat enquête 2014; 10. cijfers gemeente, politie en brandweer; 11. volledig resultaat enquête 2014; 12. schouwronde 23 oktober 2014; 13. productblad MKB Nederland en KVOB. 2

3 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak 0. Inleiding Voor u ligt de KVOB rapportage bedrijventerrein Molenakker. Deze rapportage is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de volgende partners: Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel (hierna te noemen SVBV); Ondernemers bedrijventerrein Molenakker; Gemeente Veghel; Politie; Brandweer. MKB Nederland als procesbegeleiding. Sinds 2014 zijn er vanuit de stichting en de gemeente diverse initiatieven genomen op het gebied van veiligheid. SVBV is in 2002 opgericht door de drie ondernemingsverenigingen Contactgroep Veghelse Ondernemingen (CVO), Erpse Bedrijven Kring (EBK) en de Vereniging voor Midden en Kleinbedrijf (VMK). De kern van de meerwaarde is dat SVBV door efficiënt samen te werken kosten tracht te besparen dan wel groeikansen biedt om het bedrijfsresultaat positief te beïnvloeden. Eén van de activiteiten is het ontzorgen van het bedrijfsleven voor onder andere veiligheid, onderhoud en beheer. Daarnaast is SVBV de collectieve spreekbuis van ondernemers richting de lokale en regionale overheid. Binnen SVBV is het afgelopen jaar de behoefte ontstaan om een analyse te maken van de problematiek op het gebied van veiligheid op het bedrijventerrein. Mede op basis van deze analyse wil SVBV streven naar een gezamenlijk en breed gedragen aanpak van oplossingen gericht op een veilig en toekomstbestendig bedrijventerrein. Dit is dan ook de reden geweest om contact te zoeken met de hierboven genoemde partners, en de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers. Doel is om met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de hierdoor ontstane samenwerking een schoon, heel en veilig bedrijventerrein te creëren. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. MKB Nederland heeft het proces begeleid. In de periode november 2013 tot en met november 2014 is er door SVBV en MKB Nederland in samenwerking met de KVO werkgroep een onderzoek uitgevoerd naar de criminaliteitsbeleving op het bedrijventerrein. De resultaten van dit onderzoek welke bekend waren in oktober 2014 geven aan dat er op het bedrijventerrein beperkt sprake is van een aantal veiligheidsproblemen. De KVO werkgroep, heeft dit onderkend. De werkgroep heeft na de voorbereiding van MKB Nederland (één vergadering) in twee bijeenkomsten gewerkt aan het opstellen en uitwerken van een veiligheidsplan voor Molenakker (zie paragraaf 4). Als basis voor de veiligheidsanalyse gold het veiligheidsonderzoek van oktober In de loop van dit planproces zijn er geen andere partijen/partners betrokken bij het structurele overleg van de werkgroep. 3

4 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Opzet plan van aanpak: In hoofdstuk 1 wordt de veiligheidssituatie in kaart gebracht op basis van de 0meting ( enquête onder ondernemers ), schouw van het bedrijventerrein en gegevens van gemeente, politie en brandweer. Deze gegevens zijn geanalyseerd en waar mogelijk in samenhang gebracht. Probleem of knelpunten volgen uit deze analyse. Problemen dienen te worden opgelost door middel van het formuleren van eenduidige doelstellingen en maatregelen. wat willen wij en kunnen wij. Veelal zijn er teveel problemen die om een oplossing vragen. De praktijk leert namelijk dat gezien de beperktheid aan menskracht en andere ( ook financiële ) middelen niet alles tegelijk is aan te pakken. Keuzes dienen daarom te worden gemaakt. Prioriteiten stellen in doelstellingen en maatregelen. De grote lijn uitstippelen. De gemaakte keuzes dienen als basis voor het werkplan voor de komende tijd. In hoofdstuk 2 wordt deze grote lijn weergegeven. Het eigenlijke werk, de finetuning van de grote lijn vindt plaats in hoofdstuk 3. Hoe wordt iets aangepakt, door wie wordt iets gedaan, zijn er mogelijk partners te vinden en binnen welke termijn moet iets zijn gerealiseerd. Niet onbelangrijk is de vraag of uitvoering geld kost en wie dat financiert. Het KVOB is een proces dat door de partners is aangegaan voor een bepaalde tijd. Een proces dient te worden geborgd om de continuïteit te garanderen. Een proces is een dynamische activiteit waarvan het resultaat wordt bepaald door een juiste communicatie tussen de partners. Regelmatige evaluatie van het proces is een voorwaarde om de effectiviteit van de genomen besluiten en maatregelen te meten. Hoofdstuk 3 geeft ook over deze onderwerpen uitsluitsel. 1. Feiten en cijfers 0meting De ondernemers zijn gevraagd hun mening over de veiligheidssituatie kenbaar te maken door het invullen van een enquête. De certificeringseis betreffende de respons op de enquête is voor het bedrijventerrein waar ongeveer 50 ondernemingen zijn gevestigd 100%. Ten aanzien van de certificeringseis, voldoet de respons van 100% (50 respondenten) aan de vereiste grens zoals gesteld in ijzigingsblad A2, CCV Certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen: 2008, versie 2 KVO versie 2 / A2 Versie 1.0 Publicatiedatum 3 december 2012, Ingangsdatum 3 december De belangrijkste resultaten uit de enquête volgen hieronder. Voor een uitgebreidere rapportage wordt verwezen naar paragraaf 4, bijlage 9 en 11. Resultaat enquête 0meting Tevreden over Onderhoud en Beheer 76% In het bezit van een BHV plan 58% Gevoelens van onveiligheid in de directe omgeving van het bedrijf (voornamelijk 28% op de wegen van het bedrijventerrein) Overlast van op en rond het terrein (parkeeroverlast) 26% Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf 17% Knelpunten op het gebied van Verkeersveiligheid 14% Het voor doen van brandgevaarlijke situaties 14% Inbraak 7% 4

5 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Resultaat enquête 0meting Gezamenlijk Percentage Aangifte / Meldingenbereidheid voor: 52% Overlast, Graffiti, Vernielingen, Poging tot inbraak, Inbraak, Beroving, Roofoverval, Bedreiging, Intimidatie, Brandstichting. Tevredenheid over de communicatie met onderstaande partijen. Ondernemersvereniging 96% Brandweer 88% Politie 81% Gemeente 65% Tevredenheid over onderstaande thema s Parkeergelegenheid nabij uw bedrijf 53% Schouw Het bedrijventerrein is op een aantal veiligheidsrisico s beoordeeld door middel van een dagschouw. De belangrijkste bevindingen zijn in het schouwverslag (zie paragraaf 4, bijlage 12 ) aangegeven. De resultaten uit deze schouw zijn een aanvulling op de resultaten van de 0meting. Mocht deze aanvulling extra knelpunten opleveren, dan worden ook voor deze extra knelpunten maatregelen geformuleerd. Enkele punten die opgevallen zijn: Thema Zeer goed Goed Matig Bij volgende schouw Verlichting Aandacht openbare ruimte Groenonderhoud X Verkeersveiligheid X Op bepaalde locaties behoeft deze aandacht. Zie ook maatregelenmatrix. Brandveiligheid Beperkt buitenopslag waargenomen, geen brandonveilige situaties. Eén ondernemer aangesproken op mogelijk risico van plaatsing coniferen. Bereikbaarheid X Diefstal/inbraak 1) verlichting Aandacht private panden 2) afsluiting van Aandacht panden Thema Zeer goed Goed Matig Bij volgende schouw 3) zichtlijnen X 4) overige Leefbaarheid 1) zwerfvuil Geen zwerfvuil aangetroffen. 2) graffiti Geen graffiti aangetroffen 3) vernielingen 5

6 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Incidentengegevens Gemeente, Politie en Brandweer registreren zaken die in het kader van deze verslaglegging van belang kunnen zijn. De relevante zaken zijn hieronder vermeld. Gemeente Parkeergelegenheid voor vrachtauto s (hoeveel plaatsen, waar): Er zijn geen officiële parkeerplaatsen voor vrachtwagens binnen dit bedrijventerrein. Bedrijven moeten zelf zorgen voor parkeerruimte vrachtwagens. Illegale stort: Vanaf 2011 zijn er geen illegale stortingen gemeld bij de gemeente Afvalvoorzieningen: Binnen dit bedrijventerrein zijn geen afvalvoorzieningen aanwezig Politie Diefstal af/uit bedrijf Diefstal overige goederen Diefstal af/uit auto Diefstal auto Diefstal brom,snor, fietsen Diefstal motorvoertuigen Fraude Vandalisme/baldadigheid/vernieling Vernieling auto Overige vernieling/beschadiging Drugsoverlast Overlast Verkeersoverlast Parkeerprobleem Brand/ontploffing materiele schade Verkeersongevallen Milieu Totaal aantal incidenten Brandweer Straatnaam Incidentsoort INDUSTRIETERREIN MOLENAKKER ERP Jaartal Jaartal Jaartal Jaartal Tot en met aug Hoogven Franseweg Grote brand Nablussen De Beeke Bussele Rauwven Hurkske Ongeval met beknelling Reinigen wegdek Hoogstraat ateroverlast (kelder)

7 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Analyse / probleempunten Uit de veiligheidsanalyse (zie paragraaf 4, bijlagen 9 en 11) blijkt, dat er een beperkt aantal veiligheidsproblemen op het bedrijventerrein voorkomen. Deze problemen richten zich voornamelijk op de onderstaande aandachtsvelden. Overlast; Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf; Onveiligheidsgevoelens openbare weg; Bedrijfshulpverlening (BHV plan); Aangifte en meldingenbereidheid ondernemers; Voor het terugdringen van de geconstateerde thema s zijn de inspanningen van verschillende partijen nodig. Onderlinge afstemming van maatregelen, in de vorm van een solide samenwerking komt het rendement zeker ten goede. De partners in het samenwerkingsverband hebben behoefte aan duidelijk geformuleerde doelstellingen. 2. Doelstellingen voor Inspanningsverplichting om de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein Molenakker te verbeteren, door middel van integrale en gebiedsgerichte samenwerking tussen Gemeente, Politie, Brandweer en SVBV. Nr. Thema Resultaat 2014 Doelstelling Tevreden over Onderhoud en Beheer 76% 76% 2 In het bezit van een BHV plan 58% 65% 3 Gevoelens van onveiligheid in de directe omgeving van het bedrijf 28% 20% (voornamelijk op de wegen van het bedrijvenpark) 4 Overlast van op en rond het terrein (parkeeroverlast) 26% 20% 5 Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf 17% 15% 6 Knelpunten op het gebied van Verkeersveiligheid 14% 10% 7 Het voor doen van brandgevaarlijke situaties 14% 14% 8 Inbraak 7% 5% 9 Gezamenlijk Percentage Aangifte / Meldingenbereidheid voor: Overlast, Graffiti, Vernielingen, Poging tot inbraak, Inbraak, Beroving, Roofoverval, Bedreiging, Intimidatie, Brandstichting. 52% 65% 7

8 3. Maatregelenmatrix Uit hoofdstuk 2 zijn 9 doelstellingen geformuleerd. Door de werkgroep zijn onderstaande maatregelen gekozen voor verdere uitwerking en planning. Deze finetuning, in de vorm van een maatregelenmatrix, zal hieronder plaatsvinden Thema Actie ie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Status 1 Algemene Veiligheid Terugkoppelen resultaten 0meting en behalen van het S certificaat aan alle ondernemers op het bedrijventerrein. Ondernemers attenderen op welke wijze er gebruik gemaakt kan worden van korting op de verzekeringen in het kader van het keurmerk 2 Vergaderfrequentie Minimaal 2 maal per jaar vindt er overleg plaats tussen de samenwerkende partijen. De drie sturingselementen: Incidentencijfers, Schouw en deze Maatregelenmatrix uit het Plan van aanpak zullen tijdens deze vergaderingen besproken worden. S Schouw Schouw Schouw Schouw Actiepunten worden schriftelijk vastgelegd, waarmee ook de voortgang kan worden bewaakt. 3 Inventarisatie Blijvend inventariseren leegstand op het bedrijventerrein. S / O Inventariseren n.a.w. gegevens huidig bedrijfsleven. 4 Incidentencijfers Minimaal 2 maal per jaar bespreken incidentencijfers en op basis van deze cijfers besluiten nemen tot actie of geen actie. 5 Schouw Ieder jaar een dag en een avondschouw over het bedrijventerrein houden. Op basis van deze schouw acties nemen en vastleggen in schouwverslagen. Extra aandacht besteden aan verkeersveiligheid, overlast, onveilige locaties in de omgeving van de bedrijven. S / O G / P/ B / S Openstaande actiepunten uit schouw van 23 oktober 2014 afronden. Zie ook paragraaf 4. Bijlage 12 8

9 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Thema Actie ie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Status 6 Verkeersveiligheid Bezien aandachtspunten 0meting met name parkeren op De Bussele en het kruispunt Hoogven / Molentiend Mede op basis van de aandachtspunten een besluit nemen betreffende de opmerkingen uit vraag 40 van de enquête 0 meting op het gebied van verkeersveiligheid. Besluitvorming aangaande parkeren op het bedrijventerrein komt te liggen bij de werkgroep KVO. Hierbij wordt bekeken in hoeverre de pilot op andere bedrijventerreinen in de gemeente Veghel (waaronder o.a. De Amert etc.) verloopt. Mede op basis van die pilot zal bekeken worden welke actie(s) er uit dienen te worden gezet aangaande parkeren openbaar gebied Molenakker. Vastleggen wat er specifiek aangepakt zal worden en wat niet. S / O Besluit vastleggen en communiceren met de gevestigde ondernemers. S / O 7 Verkeersveiligheid Goede afspraken maken met de Gemeente ( Verkeersdeskundige / Inventarisatie / Besluitvorming / Communicatie en Controle op resultaat). Besluitvorming is genomen aangaande het kruispunt ( zie punt 6) om hier geen verdere actie op te ondernemen. Ten aanzien van parkeren zie maatregel 6, bullet 3. 8 Brandveiligheid Rondsturen nieuwsbrief / website / op het gebied van tips / checklist brandveiligheid. 9 Brandveiligheid Het aantal loze meldingen dient laag te blijven. Veelal zijn een beperkt aantal bedrijven verantwoordelijk voor het gros van de loze meldingen. Als dit zich voordoet deze bedrijven benaderen en in kennis stellen van de verplichting om de meldingen te voorkomen. Brandweer maakt hierbij gebruik van de actie: Stoom, Structureel Terugdringen Onnodige, Ongewenste Meldingen. S / B B / O 10 Brandveiligheid / Inbraak Indien noodzakelijk wordt er een veiligheidsavond ná een calamiteit gehouden, met voorlichting over inbraakpreventie / brandpreventie dit ter beoordeling van de voorzitter van de KVO werkgroep 9

10 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Thema Actie ie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Status 11 Operationele maatregelen Onderzoek instellen naar de stand van zaken rondom de bluswatervoorziening. Deze dient te voldoen aan de handreiking van de NVBR. Dit dient onderzocht te worden. Zorgen voor een dekkingsplan, zoals aangegeven in de richtlijnen van de notitie bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Zie bijlage brandweer Bluswatervoorziening Molenakker G / B / O Advies vanuit KVO werkgroep is het advies van de bluswatervoorziening op te volgen. Gemeente komt met een terugkoppeling aangaande dit advies. G / O 12 Algemene Veiligheid / Ontruimingsplan / BHV plan De bluswatervoorzieningen zijn in kaart gebracht; eventueel worden voorzieningen aangepast. Stimuleren tot het maken van deze plannen bij ondernemers. Hun wijzen op de voordelen van deze plannen en de verplichting. Hen bewegen tot het opstellen van een BHV plan wat de veiligheid ten goede komt. G / B / O S 13 Aangifte en meldingenbereidheid blijven vergroten en hier bekendheid aan geven 14 Vergroten toegankelijkheid meldingen openbaar gebied Ondernemers stimuleren tot het opstellen van een BHV plan. Minimaal 5 ondernemers nemen actie in De werkgroep wil de aangifte en meldingenbereidheid vergroten door: Het doen van aangifte extra en blijvend onder de aandacht brengen. Aangifte op locatie na ontdekking strafbaar feit (tussen politie en ondernemer); Digitale aangifte van een beperkt aantal kleinere feiten (via dan de betreffende regio selecteren) Dit alles wordt gestimuleerd door communicatie naar de ondernemers. Het is van belang dat meldingen zo laagdrempelig mogelijk gedaan kunnen worden Het doen van meldingen bij de gemeente (www.mijngemeente.nl) beter promoten. Opnemen op website SVBV en nieuwsbrief naar Ondernemers. Meldkaart politie, brandweer, gemeente en stichting twitteren, linkedin, en per mail verspreiden S / O P / S / O P / O S / O 10

11 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Thema Actie ie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Status 15 Optimaliseren Gemeente, Politie, Brandweer worden 1 maal per G / P / B / S communicatie tussen politie, brandweer, jaar uitgenodigd op een (leden, thema) bijeenkomst van de Ondernemers Incidentencijfers Gemeente, Politie, Brandweer, SVBV blijvend vermelden in nieuwsbrief en of website. 16 AED s Inventariseren waar en bij wie er AED s aanwezig zijn. S / O Jaarlijks via herinneringsmail ondernemers attenderen op de locaties waar de AED s geplaatst zijn. En verwijzen naar S 17 Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Veghel De vertegenwoordiger namens de gemeente in de KVO werkgroep, zal er op toe zien, dat de resultaten van het KVO gekoppeld worden aan het uitvoeringsprogramma van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Veghel 18 Algemene veiligheid ekelijkse surveillance door Politie op het bedrijventerrein behoudens calamiteiten. Zorgen voor toezicht en handhaving. Handhaving zal vanuit Boa s plaats vinden. Nog wel afstemmen wat te doen op het gebied van het parkeren! 19 Algemene Veiligheid Beoordelen of de diverse beveiligingsorganisaties op het bedrijventerrein meer met elkaar kunnen gaan samenwerken, om hierbij in veiligheid opzicht als ook financieel voordeel te kunnen behalen. 20 Structuur Overleg Zorgdragen voor een gestructureerd overleg, aan de hand van een activiteiten kalender. 21 Borging, Communicatie en Evaluatie De eigen achterban wordt frequent ingelicht over de te nemen/genomen maatregelen. De voorzitter voert in overleg met de werkgroep de externe communicatie. G P / G / S S / P / O S Overleg met een vaste agenda en aan de hand van het plan van aanpak minstens twee maal per jaar. KVO en de resultaten worden een vast agendapunt van de vergaderingen van de Bedrijvenkring en SVBV Informatie aan leveren t.b.v. elkaars website / andere media. 11

12 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak Thema Actie ie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Status 22 Borging, Communicatie en Evaluatie 23 Borging, Communicatie en Evaluatie Aandacht in de communicatie schenken aan onveiligheidsgevoelens in het bedrijf Iedere partij is altijd vertegenwoordigd in het KVO. Klachten over samenwerking en of uitvoering worden gemeld bij de voorzitter. Partners communiceren frequent aan achterban. Analyse van incidentencijfers. Raadplegen van deskundigen. Schouwen van het bedrijventerrein. Resultaten worden vastgelegd in de maatregelenmatrix. eventueel vindt bijstelling plaats. Jaarlijks vindt binnen de werkgroep KVOb verslaglegging plaats onder de rubriek KVO maatregelen matrix. Interne communicatie via diverse media. Externe communicatie, m.b.v. alle mogelijke media. Tenminste vier maanden voor hercertificering (2018) wordt een veiligheidsanalyse uitgevoerd en vastgelegd in een evaluatieverslag. de analyse van 2014 is het referentiekader Naar de certificerende instantie en MKB Nederland wordt begin 2018 een aanvrage tot hercertificering / begeleiding toegezonden. Tussenbalans opmaken op basis van tevoren afgesproken toetsingscriteria. Bijstelling vindt plaats op basis van de evaluatie resultaten. Resultaten en bijstelling communiceren. in verband met een vermoedelijke wijziging in de subsidieverstrekking betreffende de procesbegeleiding door MKB Nederland financiën in 2018 reserveren voor mogelijke inhuur van procesbegeleiding. Legenda: = erkgroep G= gemeente, P=politie, B=brandweer, O= ondernemers S=SVBV * Deze maatregelenmatrix met tijdschema loopt tot en met kwartaal 4 van Voor de jaren daarna zal SVBV een nieuw tijdschema maken tot en met

13 KVO Basis Samenwerken Bedrijventerrein Molenakker, Erp Plan van Aanpak De echte finetuning zit in het laten zien hoe het proces feitelijk verloopt. In de matrix is aangegeven welke partner wat doet en in welke periode. Dat is het grove raamwerk. Het is dus zinvol om meer detaillering in te bouwen. Schematisch laten zien hoe het proces verloopt, welke concrete stappen er gezet moeten worden en door wie. Dit kan natuurlijk niet in de bovenstaande matrix worden gedaan, en ook niet alle maatregelen hebben zo n zware aanpak nodig. Maatregelen die zich daartoe lenen, dienen via onderstaand schema, al of niet aangepast en toegespitst op de betreffende maatregel, te worden uitgewerkt. De Parkmanagement organisatie dient hierop toe te zien. Als voorbeeld is in onderstaand schema een uitwerking gegeven voor de maatregel: 4: Minimaal uitvoeren 1 dag/avondschouw (per jaar) voor de terreinen. Vaststellen van een concrete datum voor het schouwen van de terreinen; Zie voor periodes en partners bovenstaande matrix; In samenspraak met de partners opstellen van een schouwlijst; Schouwen en bespreken van de bevindingen; Verwerken van de resultaten in een verslag; Verslag communiceren naar partners en vragen om een reactie; Reacties verzamelen, verwerken en bespreken; Beleid formuleren en indien nodig / mogelijk / haalbaar actie ondernemen; Actie evalueren en resultaten communiceren. 13

Handboek KVO-B versie 2.0

Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen Vastgesteld door de Stuurgroep Veilig Ondernemen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011

Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011 Inspiratieboek parkmanagement Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen Rotterdam, augustus 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Collectieve terrein- en gebouwbeveiliging 3 14 Bedrijven

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak Landelijk programma bestrijding autokraak Woord vooraf Autokraak is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. Auto-inbraken geven

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie