SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1."

Transcriptie

1 SAMENWERKEN WERKT Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband door Het CCV versie 1.0 datum 24 juni 2013 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN

2 VOORWOORD pagina 2/13 In deze norm zijn de criteria voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband beschreven. Als volgens de criteria in dit document samengewerkt wordt, dan kan het samenwerkingsverband een certificaat krijgen volgens het CCV-certificatieschema PPS Managementsysteem:2011. Dit certificatieschema is gericht op het certificeren van PPS-managementsystemen voor samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen op verschillende terreinen (zoals bijvoorbeeld scholen, uitgaansgebieden, winkelgebieden, bedrijventerreinen). De tekst van deze norm wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht. Het CCV is de beheerder van deze norm. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882,1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

3 INHOUDSOPGAVE pagina 3/13 1 Inleiding Definitie Publiek-private samenwerking Plan-do-check-act cycli Leeswijzer 4 2 Plan: PPS inrichten en vastleggen Afbakening gebied Samenstelling deelnemers Organisatiestructuur Doelstellingen Samenwerkingsafspraken Samenwerkingsovereenkomst Documentatie Interne en externe communicatie Wijzigingen aan de publiek-private samenwerking 7 3 Plan: Veiligheidsanalyse en plan van aanpak Veiligheidsanalyse Veiligheidsanalyse Betrokkenheid deelnemers publiek-private samenwerking Plan van aanpak Doelstellingen formuleren Analyse van maatregelen Maatregelenkeuze Plan van aanpak Ondersteuning door externe adviseurs Betrokkenheid deelnemers publiek-private samenwerking 9 4 Do: uitvoering Uitvoering Betrokkenheid deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband 10 5 Check en act: evalueren en vernieuwen Voortgangsbewaking samenwerkingsafspraken (interne audits) Voortgangsbewaking plan van aanpak Evaluatie Evaluatie Betrokkenheid deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband Vernieuwen Vernieuwen Betrokkenheid deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband 12

4 1 INLEIDING pagina 4/ DEFINITIE PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING Publiek-private samenwerking is een overeenkomst tussen één of meerdere overheden en één of meerdere private partijen, waarbij toegewerkt wordt naar een gemeenschappelijk veiligheidsdoel. Publieke en private partijen creëren toegevoegde waarde door de kwaliteiten en activiteiten van de verschillende partijen te verbinden bij het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van veiligheidsbeleid. 1.2 PLAN-DO-CHECK-ACT CYCLI Het publiek-private samenwerkingsverband werkt volgens de processtappen in twee plan-do-check-act (pdca) cycli (figuur 1). De pdca-cyclus van niveau 1 gaat over de inrichting, uitvoering, evaluatie en bijstellen van de samenwerking. De pdca-cyclus van niveau 2 gaat over het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering, evaluatie en vernieuwing daarvan. Figuur 1 PLAN Vastleggen van de samenwerkingsafspraken NIVEAU 1 ACT Vernieuwen samenwerkingsafspraken DO Uitvoeren van de samenwerkingsafspraken PLAN Veiligheidsanalyse en plan van aanpak CHECK Evalueren van de samenwerkingsafspraken ACT Vernieuwen plan van aanpak NIVEAU 2 DO Uitvoeren van de maatregelen in het plan van aanpak CHECK Evalueren van de maatregelen in het plan van aanpak 1.3 LEESWIJZER Hoofdstuk 2 beschrijft de eerste processtap plan van de pdca-cyclus op niveau 1. De publiek-private samenwerking begint met het inrichten van het publiek-private samenwerkingsverband, het vastleggen van doelstellingen en het maken van samenwerkingsafspraken 1. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de eerste processtap plan van de pdca-cyclus op niveau 2 beschreven. De samenwerkingspartners voeren een veiligheidsanalyse uit voor het gebied waarvoor de samenwerking is aangegaan. Op basis van deze veiligheidsanalyse wordt een plan van aanpak opgesteld, gericht op de verbetering van de veiligheidssituatie in het gebied. 1 afspraken en werkwijzen die het behalen van de doelstellingen van het publiek-private samenwerkingsverband borgen

5 pagina 5/13 In hoofdstuk 4 wordt de tweede processtap do van de pdca-cycli op zowel niveau 1 als 2 beschreven: de uitvoering van de gemaakte samenwerkingsafspraken en de uitvoering van de maatregelen in het plan van aanpak. Hoofdstuk 5 beschrijft ten slotte de processtappen check en act van de pdca-cycli op zowel niveau 1 als 2. De effectiviteit van de samenwerking wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt zowel naar de effectiviteit van de maatregelen in het plan van aanpak als naar de effectiviteit van de samenwerkingsafspraken gekeken. De evaluatie vormt de basis voor de vernieuwing van de samenwerkingsafspraken en het plan van aanpak. Figuur 2 PLAN Hoofdstuk 2 en 3 ACT Hoofdstuk 5 Niveau 1 en 2 DO Hoofdstuk 4 CHECK Hoofdstuk 5

6 2 PLAN: PPS INRICHTEN EN VASTLEGGEN pagina 6/ AFBAKENING GEBIED Het gebied waarvoor de samenwerking wordt aangegaan wordt afgebakend middels: - het bepalen van de begrenzing van de locatie op een kaart; - het beschrijven van de soort activiteiten die hier plaatsvinden (het werkgebied). 2.2 SAMENSTELLING DEELNEMERS De partijen die willen samenwerken stellen vast wie de betrokken partijen zijn bij de veiligheidssituatie in het gebied waarvoor de samenwerking wordt aangegaan. Het samenwerkingsverband wordt vervolgens samengesteld uit de vertegenwoordigers van publieke en private partijen die betrokken zijn bij de veiligheidssituatie in een bepaald gebied. Deze vertegenwoordigers, de uitvoerende deelnemers aan het samenwerkingsverband, zijn lokale partijen, die ook naast de activiteiten van het samenwerkingsverband aantoonbaar actief zijn in het betreffende gebied. Er wordt een overzicht gemaakt van de vertegenwoordigers van deelnemende partijen in het publiek-private samenwerkingsverband, met: - de NAW gegevens van de deelnemers; - een beschrijving van de betrokkenheid van de deelnemers bij het gebied waarvoor de samenwerking wordt aangegaan; - de wijze waarop de deelnemers vertegenwoordigd worden in de overlegbijeenkomsten (de afspraken over de aanwezigheid en vervanging van deelnemers in de overlegbijeenkomsten). 2.3 ORGANISATIESTRUCTUUR Er worden afspraken gemaakt over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen van de deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband. Hierbij wordt in ieder geval vastgesteld: - welke deelnemer(s) bevoegd is/zijn om eventuele contractuele verplichtingen aan te gaan met partijen buiten het publiek-private samenwerkingsverband; - welke deelnemer(s) verantwoordelijk zijn voor de taakverdeling en planning van de verschillende werkzaamheden van het samenwerkingsverband; - wat het correspondentieadres is voor het publiek-private samenwerkingsverband. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 2.4 DOELSTELLINGEN De doelstellingen van de publiek-private samenwerking worden vastgesteld. Deze doelstellingen zijn gericht op het continu samenwerken aan het verbeteren van de veiligheidssituatie in het gebied waarvoor de publiek-private samenwerking is aangegaan. De doelstellingen worden schriftelijk vastgelegd. 2.5 SAMENWERKINGSAFSPRAKEN Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt over: - de wijze waarop met wijzigingen in de samenstelling van het publiek-private samenwerkingsverband en/of het gebied wordt omgegaan (afspraken over toe- en uittreding); - de wijze van besluitvorming; - de wijze van communiceren binnen (beschrijving van de overlegstructuur) en buiten het publiek-private samenwerkingsverband ( 2.8); - de financiële structuur en de loop van geldstromen binnen het publiek-private samenwerkingsverband (inkomsten en uitgaven). De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

7 pagina 7/ SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De samenwerking tussen de publiek-private partijen wordt schriftelijk vastgelegd in: - een convenant 2 ; of - een intentieverklaring 3. Het convenant of de intentieverklaring bevat: - een afbakening van het gebied van het publiek-private samenwerkingsverband, inclusief de aanduiding van het gebied ( 2.1); - een overzicht van de vertegenwoordigers van deelnemende partijen in het publiek-private samenwerkingsverband ( 2.2); - de doelstelling van het publiek-private samenwerkingsverband ( 2.4). 2.7 DOCUMENTATIE Het publiek-private samenwerkingsverband zorgt voor een overzichtelijke archivering van alle gegevens en documenten die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in deze norm. Het publiek-private samenwerkingsverband draagt zorg voor de beschikbaarheid van de meest actuele versie van alle gedocumenteerde gegevens en zorgt ervoor dat verouderde documenten en gegevens niet onbedoeld worden gebruikt. Voor de door het publiek-private samenwerkingsverband gedocumenteerde gegevens worden bewaartermijnen vastgesteld en schriftelijk vastgelegd. 2.8 INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE Relevante veiligheidsinformatie, zoals in ieder geval de behaalde resultaten van de samenwerking, wordt gedeeld binnen het publiek-private samenwerkingsverband (o.a. in overlegbijeenkomsten), met andere betrokken partijen en met (potentiële) gebruikers van het gebied waarvoor het samenwerkingsverband is aangegaan. 2.9 WIJZIGINGEN AAN DE PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING Wijzigingen met betrekking tot de organisatiestructuur ( 2.3), de doelstellingen ( 2.4) en/of de samenwerkingsafspraken ( 2.5) van het publiek-private samenwerkingsverband worden voor instemming aan de deelnemers aan het samenwerkingsverband voorgelegd. 2 Een overeenkomst tussen een publieke partij en een of meer andere partijen 3 Een verklaring omtrent gemaakte afspraken

8 3 PLAN: VEILIGHEIDSANALYSE EN PLAN VAN AANPAK pagina 8/ VEILIGHEIDSANALYSE VEILIGHEIDSANALYSE De veiligheidssituatie van het gebied waarvoor de samenwerking is aangegaan, wordt geanalyseerd. In deze analyse komen de aandachtspunten in het gebied naar voren. In de veiligheidsanalyse worden ten minste meegenomen: beschikbare cijfers van de politie over relevante delicten binnen het betreffende gebied; een gezamenlijke schouw van het gebied gericht op het krijgen van meer inzicht in de problematiek; de resultaten van de lokale veiligheidsmonitor; de resultaten van een onderzoek waarin de betrokkenen bij het gebied waarvoor de samenwerking is aangegaan bevraagd zijn (bijvoorbeeld de resultaten van een enquête). De resultaten van de veiligheidsanalyse worden schriftelijk vastgelegd, inclusief een samenvatting BETROKKENHEID DEELNEMERS PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING De deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband worden betrokken bij de taakverdeling, de planning en de totstandkoming van de veiligheidsanalyse door middel van hun deelname aan overlegbijeenkomsten. De resultaten van de overlegbijeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd. 3.2 PLAN VAN AANPAK DOELSTELLINGEN FORMULEREN Op basis van de aandachtspunten in het gebied waarvoor de samenwerking is aangegaan, die naar voren komen in de resultaten van de veiligheidsanalyse, worden smart 4 geformuleerde doelen gesteld ANALYSE VAN MAATREGELEN Er wordt in kaart gebracht welke maatregelen mogelijk zijn om de doelstellingen te behalen. Per mogelijke maatregel wordt vastgesteld: - in hoeverre de maatregel tegemoet komt aan de doelstellingen en op welke manier dit aantoonbaar is; - in welke mate de voor de maatregel benodigde veiligheidsdeskundigheid aanwezig is binnen het publiekprivate samenwerkingsverband en welke deskundigheid uit externe bronnen aangevuld dient te worden; - de kosten in tijd en geld van de maatregel; - de beperkende factoren van de maatregel; - de haalbaarheid van de maatregel. De resultaten van de analyse van maatregelen worden schriftelijk vastgelegd, inclusief een samenvatting MAATREGELENKEUZE Om de doelen van paragraaf te bereiken wordt een keuze gemaakt uit de geanalyseerde maatregelen. Bij de keuze voor maatregelen wordt rekening gehouden met: - uitvoeringsmogelijkheden; - verantwoordelijkheden en doelstellingen van de deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband; - de visies van de deelnemers van het publiek-private samenwerkingsverband. De maatregelenkeuze wordt gemotiveerd schriftelijk vastgelegd. 4 S = specifiek, M = meetbaar, A = acceptabel, R = realistisch, T = tijdsgebonden

9 pagina 9/ PLAN VAN AANPAK De deelnemers van het publiek-private samenwerkingsverband verdelen de uitvoering van de maatregelen. Daarnaast maken zij afspraken over het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de maatregelen. Het plan van aanpak bevat: - de samenvatting van de veiligheidsanalyse ( 3.1.1); - de op de veiligheidsanalyse aansluitende doelstellingen ( 3.2.1); - de samenvatting van de analyse van de maatregelen ( 3.2.2); - een gedetailleerde beschrijving per voorgenomen maatregel: de werkwijze, taakverdeling en planning voor het uitvoeren van de maatregel de werkwijze, taakverdeling en planning voor het bewaken en evalueren van de uit te voeren maatregelen een kostenoverzicht ONDERSTEUNING DOOR EXTERNE ADVISEURS Indien gekozen wordt voor een maatregel waarbij veiligheidsdeskundigheid uit externe bronnen nodig is, dan kan het publiek-private samenwerkingsverband zich laten ondersteunen door externe adviseurs. Deze adviseurs zijn echter geen deelnemers van het publiek-private samenwerkingsverband. De leden van het publiek-private samenwerkingsverband zijn en blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak BETROKKENHEID DEELNEMERS PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING De deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband worden betrokken bij de taakverdeling, de planning en de totstandkoming van het plan van aanpak door middel van hun deelname aan overlegbijeenkomsten. De deelnemers van het publiek-private samenwerkingsverband accorderen het plan van aanpak. De resultaten van de overlegbijeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd.

10 4 DO: UITVOERING pagina 10/ UITVOERING De deelnemers van het publiek-private samenwerkingsverband voeren de samenwerkingsafspraken ( 2.3 en 2.5) en het plan van aanpak ( 3.2.4) uit. 4.2 BETROKKENHEID DEELNEMERS AAN HET PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGSVERBAND De deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband worden betrokken bij de uitvoering van de samenwerkingsafspraken en het plan van aanpak door middel van hun deelname aan overlegbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken de deelnemers: - de voortgang van de uitvoering van samenwerkingsafspraken; - de voortgang van de uitvoering van de maatregelen in het plan van aanpak. Deelname aan de overlegbijeenkomsten biedt de deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband de mogelijkheid om elkaar op het nakomen van gemaakte afspraken aan te spreken. De resultaten van de overlegbijeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd.

11 5 CHECK EN ACT: EVALUEREN EN VERNIEUWEN pagina 11/ VOORTGANGSBEWAKING SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (INTERNE AUDITS) De deelnemers van het publiek-private samenwerkingsverband controleren periodiek of de samenwerkingsafspraken die conform 2.2, 2.3 en 2.5 gemaakt zijn, doeltreffend zijn. Indien wordt geconstateerd dat één of meerdere samenwerkingsafspraken niet voldoende doeltreffend is, dan worden correcties gericht op de oorzaken van deze constatering gedefinieerd en uitgevoerd. De resultaten van de voortgangsbewaking worden schriftelijk vastgelegd. 5.2 VOORTGANGSBEWAKING PLAN VAN AANPAK De deelnemers van het publiek-private samenwerkingsverband bewaken periodiek de voortgang en de effectiviteit van de maatregelen in het plan van aanpak ( 3.2.4). Indien een (potentiële) negatieve voortgang wordt geconstateerd, worden correcties gedefinieerd en uitgevoerd om de voorgenomen uitvoering van maatregelen alsnog te realiseren. Daarnaast worden punten voor verbetering als zodanig herkend en geïmplementeerd. De resultaten van de voortgangsbewaking worden schriftelijk vastgelegd. 5.3 EVALUATIE EVALUATIE De deelnemers van het publiek-private samenwerkingsverband evalueren het samenwerkingsverband ten minste jaarlijks op: - de doeltreffendheid van de werkwijzen van het publiek-private samenwerkingsverband (aan de hand van de criteria in paragraaf 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5; - de uitvoering van de maatregelen in het plan van aanpak ( 3.2.4) de behaalde resultaten per maatregel de daarbij horende kosten de behaalde doelstellingen. Er wordt bekeken of de processtappen, zoals beschreven in dit normatief document, goed doorlopen zijn en of de gemaakte samenwerkingsafspraken doeltreffend zijn ( 2.4). Daarnaast wordt bekeken in hoeverre het plan van aanpak ( 3.2.4) is uitgevoerd en in hoeverre de vastgestelde doelstellingen ( 3.2.1) behaald zijn. Op basis van de resultaten van deze evaluaties worden verbeterpunten geïnventariseerd. De resultaten van de evaluatie en de beschrijving van verbeterpunten worden schriftelijk vastgelegd BETROKKENHEID DEELNEMERS AAN HET PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGSVERBAND De deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband worden betrokken bij de evaluatie van het samenwerkingsverband en het plan van aanpak door middel van hun inbreng in overlegbijeenkomsten. De resultaten van de overlegbijeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd. Het verslag van de evaluatie wordt geaccordeerd door de deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband. 5.4 VERNIEUWEN VERNIEUWEN Op basis van een nieuwe veiligheidsanalyse ( 3.1.1) en de resultaten van de evaluatie ( 5.3.1) worden de samenwerkingsafspraken ( 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5) en het plan van aanpak ( 3.2) vernieuwd.

12 pagina 12/13 Verbeterpunten die in de evaluatie naar voren zijn gekomen, worden in de vernieuwde samenwerkingsafspraken en het vernieuwde plan van aanpak beschreven. Daarnaast zijn de vernieuwde samenwerkingsafspraken en het vernieuwde plan van aanpak gericht op het onderhouden van de in de evaluatie naar voren gekomen gerealiseerde verbeteringen van de veiligheidssituatie BETROKKENHEID DEELNEMERS AAN HET PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGSVERBAND De deelnemers aan het publiek-private samenwerkingsverband worden betrokken bij de vernieuwing van samenwerkingsafspraken en het plan van aanpak door middel van hun deelname aan overlegbijeenkomsten. De deelnemers van het publiek-private samenwerkingsverband accorderen de vernieuwde samenwerkingsafspraken en het vernieuwde plan van aanpak. De resultaten van de overlegbijeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd.

13 pagina 13/13 CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen. Van de door het CCV ontwikkelde instrumenten, door andere partijen ontwikkelde instrumenten, of op marktniveau al aanwezige (technische) instrumenten kan de behoefte aanwezig zijn dat de kwaliteit van de gehaalde prestatie aantoonbaar gemaakt wordt. Het CCV heeft hiervoor conformiteitschema s in beheer, waarvoor een structuur met inbreng van belanghebbende partijen ingericht is. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is gehuisvest te Utrecht: Jaarbeursplein AN Utrecht Postbus SC UTRECHT T (030) F (030)

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

KEURINGSVOORSCHRIFT KE01 KEYLESS ENTRY/START

KEURINGSVOORSCHRIFT KE01 KEYLESS ENTRY/START KEURINGSVOORSCHRIFT KE01 KEYLESS ENTRY/START Eisen en testmethoden op aanvullende maatregelen die relay-attack tegengaan op voertuigen die zijn voorzien van keyless entry/start. versie Versie 1.1 Publicatiedatum

Nadere informatie

BORG 2005 versie 2 / A10: Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 mei 2018

BORG 2005 versie 2 / A10: Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 mei 2018 WIJZIGINGSBLAD A10 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A10: 2018 Publicatiedatum

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 15 februari 2019 Ingangsdatum : 15 februari 2019 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Versie : 2.0 Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie Brandbeveiliging Pagina 2/18 Het CCV is de beheerder van de CCV

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Inspectie gasdetectiebeveiliging Pagina 2/6 De Vereniging van

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Versie : 3.1 Publicatiedatum : 1 december 2014 Ingangsdatum : 1 januari 2015 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD KVO:2014 Pagina 2/23 Dit certificatieschema

Nadere informatie

KEURINGSVOORSCHRIFT TV01

KEURINGSVOORSCHRIFT TV01 KEURINGSVOORSCHRIFT TV01 Terugvindsystemen versie 1.0 heruitgave 2019 Publicatiedatum 1 april 2019 Ingangsdatum 1 april 2019 pagina 2/9 VOORWOORD De keuringsvoorschriften Beveiliging voer- en vaartuigen

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

De Kern van Veranderen

De Kern van Veranderen De Kern van Veranderen #DKVV De kern van veranderen marco de witte en jan jonker Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

Onderzoek als project

Onderzoek als project Onderzoek als project Onderzoek als project Met MS Project Ben Baarda Jan-Willem Godding Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank & Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

PAUL POSTMA BIG DATA MARKETING SNEL - SIMPEL - SUCCESVOL

PAUL POSTMA BIG DATA MARKETING SNEL - SIMPEL - SUCCESVOL PAUL POSTMA BIG DATA MARKETING SNEL - SIMPEL - SUCCESVOL Ontwerp omslag: Bart van den Tooren Opmaak: Studio Nico Swanink Illustratie pagina 158: Gertjan Kleijne Eindredactie: Peter van der Horst ISBN 9789492196200

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 samengesteld door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ISBN 978-90-78066-82-8 NUR 822 2013, Stichting Instituut

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Handleiding Menukeuze

Handleiding Menukeuze Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Menukeuze Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Wijzigingen Unit4 Audition 15.1

Wijzigingen Unit4 Audition 15.1 Wijzigingen Unit4 Audition 15.1 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Bedrijventerreinen Veesteeg in Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NCP Groningenweg 10 2803 PV Gouda

Nadere informatie

Privacy Verklaring. Vereniging voor toezichthouders in onderwijsinstellingen en kinderopvang

Privacy Verklaring. Vereniging voor toezichthouders in onderwijsinstellingen en kinderopvang Privacy Verklaring Vereniging voor toezichthouders in onderwijsinstellingen en kinderopvang Versie mei 2018 Disclaimer Bovenstaande handreiking is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Nadere informatie

Leidraad inbrengwaarde

Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde drs. ing. F.H. de Bruijne RT ir. ing. T.A. te Winkel RT ISBN: 978-90-78066-47-7 NUR 820-823 2010, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner Deze extra opdrachten zijn onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Gebruik ruimte. Over het herverdelen van gebruiksruimte in het omgevingsplan en de verbinding met het beleidsconcept gebruiksruimte

Gebruik ruimte. Over het herverdelen van gebruiksruimte in het omgevingsplan en de verbinding met het beleidsconcept gebruiksruimte Gebruik ruimte Over het herverdelen van gebruiksruimte in het omgevingsplan en de verbinding met het beleidsconcept gebruiksruimte mr. R. Sillevis Smitt Eerste druk s-gravenhage - 2018 1 e druk ISBN 978-94-6315-037-8

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Ontwerp omslag: www.gerhardvisker.nl Ontwerp binnenwerk: Ebel Kuipers, Sappemeer Omslagillustratie:

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels Mr. A.G.A. Nijmeijer Mr. J.A.M. van der Velden. Het wetsvoorstel Wabo

Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels Mr. A.G.A. Nijmeijer Mr. J.A.M. van der Velden. Het wetsvoorstel Wabo Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels Mr. A.G.A. Nijmeijer Mr. J.A.M. van der Velden Het wetsvoorstel Wabo Stichting Instituut voor Bouwrecht s-gravenhage 2007 ISBN: 978-90-78066-11-8 NUR 823 2007, F.C.M.A.

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Copyright SBR, Rotterdam Colofon Auteur: prof. ir. E. Gerretsen, TNO-TPD Vormgeving: RePro Slotboom, Breda Druk: W.D. Meinema B.V., Delft Copyright SBR, Rotterdam til stichting bouwresearch Geluidwering

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Beroepsonderwijs tussen publiek en privaat: Een studie naar opvattingen en gedrag van docenten en middenmanagers in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 38 Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet prof. mr. J.M.

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 ISBN: 978-90-817910-1-4 Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2012 1 e druk ISBN 978-90-78066-56-9 NUR 822 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

Bijzonder geschikt voor het werk

Bijzonder geschikt voor het werk Bijzonder geschikt voor het werk Bijzonder geschikt voor het werk H.J.M. van Mierlobundel onder redactie van: E.W.J. de Groot en R.D. Harteman ISBN 978-90-78066-71-2 NUR 820-823 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord drs. P.C. van Arnhem J.W. Santing Msc RE MRICS mr. G.I. Sheer Mahomed GRONDEXPLOITATIEWET - VRAAG & ANTWOORD Berghauser Pont Publishing

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Ethno-territorial conflict and coexistence in the Caucasus, Central Asia and Fereydan

Ethno-territorial conflict and coexistence in the Caucasus, Central Asia and Fereydan UvA-DARE (Digital Academic Repository) Ethno-territorial conflict and coexistence in the Caucasus, Central Asia and Fereydan Rezvani, B. Link to publication Citation for published version (APA): Rezvani,

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Mr. drs. T.H.G. Robbe model inkoopbeleid voor de (semi)overheid Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam

Nadere informatie

Lijmen in de bouw. deel 5. Copyright SBR, Rotterdam

Lijmen in de bouw. deel 5. Copyright SBR, Rotterdam Lijmen in de bouw deel 5 LJ Auteur ir. Th. J. van den Boom, TNO Bouw, Rijswijk Deze publikatie kwam tot stand in samenwerking met Triam Kennismanagement, bureau voor advies, ontwerp en produktie te Papendrecht.

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

groep Computerprogramma woordenschat

groep Computerprogramma woordenschat Taal actief G e b r u i k e r si n st r u c t i e C o m pu te rpro gra m m a w o o rde n s c ha t 214088_OM.indd 1 gro ep 6 22-06-2009 12:22:50 telefoon: 073-628 87 22 e-mail: helpdesk.bao@malmberg.nl

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012 (2 e druk)

Praktische toelichting op de UAV 2012 (2 e druk) Praktische toelichting op de UAV 2012 (2 e druk) Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis bewerkt door mr. dr. H.P.C.W. Strang Tweede druk s-gravenhage - 2018 2 e druk ISBN

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Nectar 4e editie biologie vmbo-basis deel 3B leerwerkboek

Nectar 4e editie biologie vmbo-basis deel 3B leerwerkboek Nectar 4e editie biologie vmbo-basis deel 3B leerwerkboek Serie-overzicht klas 1 + 2 nectar onderbouw klas 3 3 basis 3 kader 3 gt havo / vwo 2 3 klas 4 4 basis 4 kader 4 gt havo / vwo tweede fase 0 / 17

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw ISBN 978-90-78066-42-2 NUR 822 2010, S.J.H. Rutten, Stichting Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Cultureel erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoed en ruimte Cultureel erfgoed en ruimte gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening Mr. J. Poelstra, Ir. A. E. de Graaf en Ir. R.J.M.M. Schram Mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel 365 Basis. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: November 2017

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel 365 Basis. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: November 2017 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel 365 Basis 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2017 ISBN: 978-94-91998-41-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA PPS managementsysteem:2012 [9 juli 2012] Publicatiedatum : 5 februari 2014 Ingangsdatum : - VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD PPS:2012 Pagina 2/24 Het certificatieschema is

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Ambitie.info BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003 Handleiding Paint 2003 www.dubbelklik.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Nectar 4e editie biologie vmbo-kader deel 4 leerboek

Nectar 4e editie biologie vmbo-kader deel 4 leerboek Nectar 4e editie biologie vmbo-kader deel 4 leerboek Serie-overzicht klas 1 + 2 nectar onderbouw klas 3 3 basis 3 kader 3 gt havo / vwo 2 3 klas 4 4 basis 4 kader 4 gt havo / vwo tweede fase 0 / 17 2017

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een filosofie van behoorlijk bestuur : een verklaring voor de juridische en de maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur van der Heijden,

Nadere informatie

Communicatieplan Versie: 6.0 Datum: 18 mei 2017

Communicatieplan Versie: 6.0 Datum: 18 mei 2017 Versie: 6.0 Datum: 18 mei 2017 2016 PQR, all rights reserved. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze,

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Check je en brief

Check je  en brief Check je e-mail en brief Check je e-mail en brief Tips en checklists voor betere e-mails en brieven Eric Tiggeler TWEEDE DRUK Omslagontwerp: Textcetera, Den Haag Opmaak binnenwerk: Villa Y, Henxel Eric

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

Handreiking Jaarverslag voor Toezichthouders

Handreiking Jaarverslag voor Toezichthouders Handreiking Jaarverslag voor Toezichthouders VTOI-NVTK, 2018 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Allround parketteur. niveau 3. Werkboek 1

Allround parketteur. niveau 3. Werkboek 1 Allround parketteur niveau 3 Werkboek 1 Colofon Allround parketteur niveau 3 werkboek 1 ISBN: 978 90 3720 119 2 NUR: 174 Trefwoord: Werkboek Parket Ontwikkeld in samenwerking met: Stichting Hout & Meubel

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

stichting bouwresearch Onderhoud van bitumineuze dakbedekkingssystemen Copyright SBR, Rotterdam

stichting bouwresearch Onderhoud van bitumineuze dakbedekkingssystemen Copyright SBR, Rotterdam stichting bouwresearch Onderhoud van bitumineuze dakbedekkingssystemen ", " Rapporteurs: A. van den Hout ing. J.M. Bruins BDA Buro Dakadvies b.v. stichting bouwresearch Onderhoud van bitumineuze dakbedekkingssystemen

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Nederlands les- en werkboek

Zakelijke correspondentie Nederlands les- en werkboek Zakelijke correspondentie Nederlands les- en werkboek Bezoek- en postadres: Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer info@uitgeverijbos.nl www.uitgeverijbos.nl 085 2017 888 Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Nieuwe onteigeningswetgeving. en Vlaanderen

Nieuwe onteigeningswetgeving. en Vlaanderen Nieuwe onteigeningswetgeving in Nederland en Vlaanderen Arjen de Snoo Wouter De Cock Tom De Waele ISBN: 978-94-6315-041-5 NUR 823 2018, A. de Snoo, W. De Cock & T. De Waele Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

.,. Lijmen in de bo. Copyright SBR, Rotterdam

.,. Lijmen in de bo. Copyright SBR, Rotterdam .,. Lijmen in de bo s tichting ouw esearch Auteurs ir. Th. J. van den Boom, TNO Bouw, Rijswijk; ing. D. van Deventer, TNO Kunststoffen en Rubber Instituut, Delft; drs. J.c. van Broekhuizen, Chemiewinkel,

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Leidraad inbrengwaarde (2 e druk) drs. ing. F.H. de Bruijne MRICS RTsv ir. ing. T.A. te Winkel MRICS RTsv RMT

Leidraad inbrengwaarde (2 e druk) drs. ing. F.H. de Bruijne MRICS RTsv ir. ing. T.A. te Winkel MRICS RTsv RMT Leidraad inbrengwaarde (2 e druk) drs. ing. F.H. de Bruijne MRICS RTsv ir. ing. T.A. te Winkel MRICS RTsv RMT ISBN: 978-90-78066-96-5 NUR 820-823 2015, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 ISBN: 978-90-820856-4-8 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

School en echtscheiding

School en echtscheiding School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Woord vooraf. Zoetermeer, augustus 2005

Woord vooraf. Zoetermeer, augustus 2005 i Woord vooraf Op basis van het aantal in omloop gebrachte varianten in fittersboekjes kan verondersteld worden, dat aan dergelijke boekjes een grote behoefte bestaat. Een aantal bij de VOMI, Branchevereniging

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren J.W. Veerman N. van Erve M. Poiesz Praktikon BV Postbus 6906 6503 GK Nijmegen tel. 024-3615480 www.praktikon.nl praktikon@acsw.ru.nl 2010 Praktikon

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2 REKENEN Getallen en bewerkingen voor 1F Deel 2 van 2 Colofon Auteur: Lisanne Martens Eindredactie: Jiska van Hall Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: DTP-Studio Joke Wensing Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie