VEILIGHEIDSANALYSE CENTRUM GOOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSANALYSE CENTRUM GOOR"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSANALYSE CENTRUM GOOR Plaats: Goor, Auteur: Werkgroep KVO Goor 0

2 INLEIDING Deze rapportage gaat nader in op de werkelijke aard, omvang en ontwikkeling van de winkelcriminaliteit en onveiligheid in het centrum van Goor. Het rapport is tot stand gekomen met de hulp van de Goorse Ondernemersvereniging namens de winkeliers, de gemeente Hof van Twente, de politie Goor, de brandweer Goor, Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Twente (RPCT) en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Veiligheid en het gevoel van veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden om prettig te kunnen leven, wonen, werken en winkelen. Ook winkeliers kunnen niet zonder veiligheid. Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor de continuïteit van een onderneming. Criminaliteit en onveiligheid in winkelgebieden vormen al jaren een probleem. Winkels trekken kopers en kijkers aan, maar ook mensen met minder goede bedoelingen. Iedere ondernemer is ooit wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade daarbij kan flink oplopen en het gevoel van veiligheid is soms ver te zoeken. Maar wat is veiligheid nu precies? Veiligheid is te omschrijven als: het aanwezig zijn van een zekere mate van rust en ordening in het publieke domein en van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute dreigende aantasting. Alles wat hierop inbreuk maakt is te beschrijven als onveiligheid. De aanpak van onveiligheid is een bestuurlijke verantwoordelijkheid, waarbij de regierol bij de gemeente ligt. De rol van de overheid is van groot belang, maar de betrokkenheid van winkeliers is daarbij zeker zo belangrijk. In samenwerking met gemeente, politie en brandweer kunnen de winkeliers het probleem gemeenschappelijk aanpakken. Een aanpak van het probleem kan geboden worden door het toepassen van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden (KVO-W). Doel van het Keurmerk Veilig Ondernemen is om bedrijventerreinen en winkelgebieden als geheel veilig te maken. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een werkwijze, die het mogelijk maakt door vaste samenwerkingsafspraken een duurzame samenwerking tussen winkeliers, gemeente, politie, brandweer en andere belangenorganisaties te creëren en gezamenlijk goede veiligheidsmaatregelen voor de openbare ruimte te treffen. De gemeente Hof van Twente en Goorse Ondernemersvereniging hebben de wens geuit te willen investeren in de veiligheid van het centrum van Goor door toepassing van het KVO-W. KVO-W dient structureel bij te dragen aan een wezenlijke verbetering van veiligheid en leefbaarheid in het centrum van Goor. Naast een beschrijving van de aard en omvang van de geregistreerde criminaliteit gaat de rapportage nader in op de mate waarin ondernemers zich onveilig voelen in het centrum van Goor. Dit wordt onderzocht aan de hand van een ondernemersenquête. Op basis van de onderzoeksresultaten worden ten slotte conclusies en aanbevelingen gedaan die moeten leiden tot een veiligheidscertificering van het centrum volgens de normen van het keurmerk. 1

3 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding pagina 1 Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave pagina 2 Hoofdstuk 2 Samenvatting pagina 3 Hoofdstuk 3 Conclusies en Aanbevelingen pagina 6 Hoofdstuk 4 Onderzoeksverantwoording pagina 9 Hoofdstuk 5 Beleid pagina 11 Hoofdstuk 6 Organisatiestructuur pagina 13 Hoofdstuk 7 Financiën pagina 15 Hoofdstuk 8 Bijlagen pagina 16 Bijlage 1 Resultaten enquête pagina 17 Bijlage 2 Resultaten buurtschouw pagina 37 Bijlage 2 Werkplan KVO Goor pagina 44 Bijlage 3 Convenant KVO Goor Centrum pagina 55 2

4 2 SAMENVATTING De gemeente Hof van Twente en de winkeliers van het centrum van Goor, verenigd in de Goorse Ondernemersvereniging, gaven aan, dat er een duidelijk beeld geschetst moest worden van de werkelijke aard en omvang van de criminaliteit en onveiligheid in het centrum van Goor. In opdracht van deze gemeente, de betreffende ondernemersvereniging, de politie, de brandweer en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is daarom in het tweede half jaar van 2009 een veiligheidsanalyse uitgevoerd. In deze veiligheidsanalyse wordt onderzocht, hoe het gesteld is met de (objectieve en subjectieve) criminaliteit en onveiligheid in het centrum van Goor. Kaartje Centrum Goor Voor het meten van de objectieve onveiligheid is gebruik gemaakt van geregistreerde processen verbaal van aangifte t.a.v. winkeldiefstal en vandalisme en vernieling van de politie Goor over de periode 2007/2008/midden De mate waarin winkeliers zich onveilig voelden werd gemeten aan de hand van een enquête. De populatie van de enquête bestaat uit alle winkeliers, die gevestigd zijn in het centrum van Goor, zijnde het zogenaamde onderzoeksgebied. Een schouw van het projectgebied is door de gemeente Goor opgemaakt en is toegevoegd aan deze veiligheidsanalyse. 3

5 De huidige (landelijke) situatie betreffende winkelcriminaliteit is verontrustend. Overvallen op detaillisten zijn fors en worden steeds gewelddadiger. Er is dan ook geen winkelier die niet mee kan praten over vandalisme, agressie of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem waar door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden. Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (inmiddels het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV) heeft daarom het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Dit is een hulpstructuur voor lokale winkeliersverenigingen, gemeenten en veiligheidsprofessionals voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Hiermee werken de partners gestructureerd samen aan preventie van criminaliteit en brand. Met maatregelen zoals inbraak, overval- en brandveiligheid zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelgebied wordt verbeterd. Daar hebben niet alleen de winkelier, maar ook de gemeente en politie baat bij. De gemeente Hof van Twente heeft als doel gesteld het lokale veiligheidsbeleid zichtbaar te maken voor de bevolking en zo het draagvlak voor maatregelen te vergroten. Verder moet het veiligheidsrisico in woon- en industriegebieden tot een minimum worden beperkt, waardoor het veiligheidsgevoel van de burger wordt geoptimaliseerd. De aard, ernst, omvang en ontwikkelingen van de gepleegde winkelcriminaliteit in het onderzoeksgebied werd gemeten aan de hand van de bij de politie Goor geregistreerde processen verbaal van aangifte t.a.v. winkeldiefstal en vandalisme en vernieling over de periode 2007/2008/midden Landelijke en regionale cijfers tonen aan, dat de gemiddelde aangiftebereidheid onder winkeliers circa 25% bedraagt, zodat het geschetste criminaliteitsbeeld slechts een beperkt beeld is. In 2007/2008/midden 2009 werd er in totaal 45 keer aangifte gedaan van een strafbaar feit t.a.v. winkeldiefstal en vandalisme en vernieling in het onderzoeksgebied. Enquêtes Er zijn 88 enquêtes naar winkeliers in het onderzoeksgebied van Goor verstuurd. Daarvan zijn er 69 ingevulde en bruikbare enquêtes teruggezonden. Dit houdt in dat er een respons is van 78,4%. De enquêtevragen hadden betrekking op de voorgaande periode van 1 jaar voorafgaande aan de enquête. Deze periode wordt aangeduid met de onderzoeksperiode. (periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008). Veiligheidsgevoelens Bij 11 (16%) van de 69 respondenten deden zich in die periode soms situaties in de winkel voor, waardoor de winkelier of één van zijn medewerkers zich onveilig voelde. Bij 9 (13%) van de 69 respondenten deed zich dit in de directe omgeving van het bedrijf voor. Slachtofferschap 49 winkeliers (71%) vonden dat de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf in het centrum van Goor is toegenomen of gelijk is gebleven ten opzichte van de jaren daarvoor. Slechts 2 winkeliers vonden dat de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf in die periode is afgenomen. 18 winkeliers hadden hierover geen mening. Overlast De meningen over overlast in het centrum van Goor variëren. Vervuiling en fout of verkeerd geparkeerde fietsen werden het meest genoemd als vormen waar men overlast van ondervond. Winkeliers ondervonden vooral op de koopavond (vrijdag) en op zaterdag de meeste overlast. Specifieke groepen die de overlast veroorzaken zijn jongeren/ scholieren. Vernieling/graffiti 17 winkeliers (±25%) werden in de onderzoeksperiode één of meerdere keren slachtoffer van vernieling of van graffiti. De kosten van herstel van vernielingen en graffiti variëren van 0, - tot 600, -. Overigens gaven 64 (93%) van de 69 respondenten op deze vraag aan dat graffiti voor het bedrijf geen probleem was in 2008 en gaven 65 (94%) van de 69 respondenten op deze vraag aan dat vernieling voor het bedrijf geen probleem was in

6 Winkeldiefstal 11 (±16%) van de 69 respondenten heeft in de onderzoeksperiode één of meermalen een winkeldief op heterdaad betrapt. 32 (±46%) van de 69 respondenten geeft dat er sprake is geweest van constatering achteraf. 6 (±8%) van de 69 respondenten vond dat winkeldiefstal voor het bedrijf in 2008 een (zeer) ernstig probleem was. Voor 33 winkeliers was winkeldiefstal in 2008 geen probleem. Inbraak Inbraak werd niet als een probleem ervaren bij winkeliers. 2 van de 69 reagerende winkeliers (±3%) werd in de onderzoeksperiode één of meermalen slachtoffer van een inbraak en ook 6 van de 69 reagerende winkeliers (±8%) kregen een poging tot inbraak te verwerken. De kosten van een (poging) tot inbraak zijn wel zeer aanzienlijk. De bedragen gemoeid met (een poging tot) inbraak variëren van 0, - tot 1.000, -. Al met al gaven 56 van de 69 respondenten aan dat inbraak een niet zo ernstig of geen probleem was in Beroving en roofovervallen 2 ondernemers zijn in de onderzoeksperiode slachtoffer geworden van een beroving of roofoverval. Bij de een lag het totale schadebedrag op 200, - en bij de andere op 1000, -. En dan zijn de immateriële kosten nog niet eens meegenomen. Bedreiging/ Intimidatie Van de 69 respondenten gaven er 7 aan één of meerdere malen te maken te hebben gehad met bedreiging of intimidatie. Brandveiligheid Bij 18 winkeliers (van de 69 respondenten) was het aanwezige decoratiemateriaal brandwerend geïmpregneerd. 22 ondernemers gaven aan dat zij dit nog niet hadden geregeld. Veiligheidsmaatregelen Veel winkeliers investeerden de afgelopen jaren in preventie in de winkel. De meest voorkomende vormen van veiligheidsmaatregelen zijn: - instructie van het personeel - afromen van de kassa - pin/chip mogelijkheid - het hebben van goede sloten - het maken van een sluitingsronde - het hebben van een inbraaksignalering- of alarmsysteem 5

7 3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Winkelcriminaliteit is een groot probleem. Landelijk bedraagt de schade ongeveer 1,5 miljard euro. Ook blijken winkeliers, medewerkers en winkelend publiek zich vaak niet veilig te voelen. Het gaat in totaal dan om directe schade, beveiligingskosten en verzekeringskosten. Daarnaast leidt winkelcriminaliteit tot emotionele schade voor slachtoffers en een daling van de veiligheidsbeleving onder consumenten. PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING Om de criminaliteit, overlast en onveiligheid in het centrum van Goor aan te pakken is het van belang, dat er een goed publiek private samenwerking ontstaat tussen de gemeente, politie, brandweer en winkeliers. Het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt toegekend aan een winkelgebied, waar deze partijen structureel samenwerken om de veiligheid in het projectgebied structureel aan te pakken en te waarborgen. Om effectief en duurzaam te kunnen samenwerken is het nodig, dat alle partijen daar voldoende belang bij hebben en dat zij voldoende mogelijkheden hebben om bij te dragen aan de samenwerking. Immers, de bijdrage van de ene partij definieert voor een niet onbelangrijk deel het belang dat de andere partijen bij samenwerking hebben. Als de belangen en bijdragen van de diverse partijen niet in evenwicht zijn, kan dit de effectiviteit en de continuïteit van de samenwerking schaden. Een veilig centrum van Goor is in ieders belang en is een positieve stimulans voor de verdere economische ontwikkeling van dit gebied. AANBEVELING 1; In deze wordt aanbevolen om onder regie van de gemeente Hof van Twente te komen tot een structureel publiek private samenwerking over lange termijn tussen de gemeente, brandweer, politie, centrumwinkeliers en andere belangenpartijen als het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Kamer van Koophandel en de bewoners, met als doel te komen tot een volgens de normen van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden als veilig gecertificeerd centrum en hierbij rekening houdend met de volgende randvoorwaarden: Een niveau van vertrouwen te creëren tussen publiek en private partijen. Dit bevordert de samenwerking. Wederzijds vertrouwen creëren tussen partijen kost tijd, maar werpt zijn vruchten af in de toekomst; Publiek private samenwerking ten behoeve van het KVO-W vorm te geven in een werkgroep, waarin alle relevante partijen zitting hebben; Een praktisch en dynamisch plan van aanpak op te stellen, waarin doelstellingen snel kunnen worden aangepast aan een eventueel veranderde omgeving of veranderde situaties. Hierin specifieke aandacht te hebben voor evaluatie en bijstelling en snel te realiseren concrete en duidelijk zichtbare veiligheidsproducten. Winkeliers goed te informeren over de lokale veiligheidsproblematiek. Dit verhoogt de participatie van ondernemers in het samenwerkingsverband; Hiervoor een communicatieplan te schrijven. 6

8 DEELNAMESCHAP DOOR WINKELIERS Het succes van Veilig Ondernemen is sterk afhankelijk van een optimaal deelnemersschap door de in het centrum van Goor gevestigde winkeliers. Ondanks de belangen van meerdere publieke partijen bij een veilig en attractief centrum is Veilig Ondernemen vooral bedoeld om winkelcriminaliteit te beperken en het winkelgebied positief te promoten. AANBEVELING 2: Betreffende het deelnameschap wordt daarom aanbevolen: Het deelnameschap winkeliers aan KVO te organiseren via het startpakket en winkeliers via bestaande informatie- en communicatielijnen te informeren over de te nemen maatregelen en voordelen hiervan; Een zo hoog mogelijk deelnemerschap winkeliers aan KVO-W middels de ondernemersvereniging te bewerkstellingen. Minimaal 60% van de winkeliers doet mee. AANGIFTEBEREIDHEID Ondernemers doen in steeds mindere mate aangifte van een strafbaar feit, waardoor er een leemte ontstaat tussen de geregistreerde en werkelijk gepleegde criminaliteit en niet tijdig kan worden gereageerd op ongewenste criminaliteitsontwikkelingen als bijvoorbeeld diefstal en fraude. Om de werkelijke criminaliteit beter in kaart te kunnen brengen is het dan ook van groot belang dat de aangiftebereidheid van de ondernemers wordt verhoogd. AANBEVELING 3: In deze wordt aanbevolen om: De ondernemers van het centrum van Goor via de politie te stimuleren om in alle gevallen aangifte te doen van een strafbaar feit en hiervoor de navolgende mogelijkheden te benutten: Winkeliers maken via de ondernemersvereniging structurele afspraken met de politie over het doen van aangifte; De politie promoot via voorlichting en de haar gebruikelijke communicatielijnen het gebruik van het landelijk aangifte formulier winkeldiefstal voor bekende daders. Winkeliers vullen na aanhouding van een dader het formulier met de hand in en overhandigen dit samen met de aangehouden winkeldief aan de politie; Winkeliers worden geïnformeerd over de mogelijkheden van elektronisch aangifte voor onbekende dader. Winkeliers kunnen voor een (beperkt) aantal delicten, waaronder winkeldiefstal zonder daderindicatie elektronisch via aangifte doen op ieder gewenst moment van de dag. 7

9 TOEZICHT OP STRAAT Uit de resultaten van de enquête blijkt, dat de winkeliers vooral overlast ervaren van fout geparkeerde fietsen en groepen jongeren op de koopavond en de zaterdag. Extra toezicht op deze tijdstippen kan leiden tot vermindering van de overlast. Bij toezicht moet men denken aan de politie die in het publieke domein surveilleert en eventueel ondersteuning krijgt van stadswachten/ toezichthouders. Hierbij kan extra toezicht op de diverse locaties in het centrum effectief bijdragen aan de aanpak van de criminaliteit en onveiligheid ter plekke. AANBEVELING 4: De politie organiseert in samenwerking met de stadswachten/ toezichthouders een effectief en door de politie aangestuurd toezicht op de diverse locaties in en rond het centrum; De politie wijst een contactpersoon winkeliers aan, die een relatie opbouwt met de lokale winkeliers. Op deze manier leren de winkeliers de mens kennen achter het uniform; PREVENTIE IN WINKELS Uit de enquête blijkt, dat de meeste ondernemers beschikken over goede sloten en ramen. Verder is een alarmsysteem of een inbraaksignaleringssysteem erg in trek bij de ondernemers. Daar waar de overheid taken heeft in het openbaar gebied, zijn winkeliers zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de winkel. Om de preventiepositie van winkeliers te verhogen is het van belang, dat de preventieve maatregelen geoptimaliseerd worden. AANBEVELING 5: In deze wordt aanbevolen om de veiligheid in winkels en de preventiepositie van individuele winkeliers te verhogen door: Ondernemers in samenwerking met politie en het Openbaar Ministerie te informeren over hun rechten en plichten bij aanhouding van winkeldieven en overlastveroorzakende personen. Inzichtelijk maken van de fysieke onveiligheid in de winkel en hiervoor afspraken te maken met de brandweer Hof van Twente; Ten behoeve van centrumwinkeliers een training Veilig in de winkel te organiseren in overleg met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel; De eigen veiligheid in de winkel inzichtelijk te maken via de preventiecheck van het HBD; In samenwerking met het RPC Twente over te gaan tot invoering van het collectief winkelverbod; Te onderzoeken of een maatregel als overlastdonatie ook zinvol is in het centrum van Goor; INRICHTING OPENBAAR GEBIED De fysieke inrichting van het openbaar gebied is mede bepalend voor de mate waarin onveiligheid voorkomt en wordt beleefd. Slechte of ontbrekende openbare verlichting, slecht onderhoud van groen en gebouwen en dergelijke zijn hier welbekende voorbeelden van. Op basis van een schouw werd het projectgebied gescreend. De uitkomsten daarvan worden afzonderlijk verwoord in een schouwrapport. AANBEVELING 6: In deze wordt aanbevolen om de uitkomsten en aanbevelingen uit het schouwrapport van de werkgroep KVO mee te nemen in het uitvoeringsprogramma (maatregelenmatrix). 8

10 4 ONDERZOEKSVERANTWOORDING In dit hoofdstuk 4 wordt een onderzoeksverantwoording afgelegd. In de eerste paragraaf wordt de aanleiding voor het onderzoek besproken. In paragraaf 2 wordt vervolgens de probleemstelling en de onderzoeksvragen aan de orde gebracht. In paragraaf 3 wordt tenslotte de wijze van onderzoek besproken. 4.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK De gemeente Hof van Twente en de Goorse Ondernemersvereniging gaven aan, dat er een duidelijk beeld geschetst moest worden van de werkelijke aard en omvang van de winkelcriminaliteit, overlast en onveiligheid in het centrum van Goor. In samenwerking met de ondernemers, gemeente Hof van Twente, politie, brandweer en het RPC Twente heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel deze veiligheidsanalyse opgesteld. Deze veiligheidsanalyse moet een goed beeld schetsen van de objectieve en subjectieve veiligheid in het centrum van Goor. 4.2 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN Probleemstelling: Hoe is het gesteld met de objectieve en subjectieve aard en omvang van (winkel)criminaliteit en onveiligheid in het centrum van Goor? Onderzoeksvragen: 1) Hoe is het gesteld met de objectieve veiligheid in het centrum van Goor? 2) Hoe is het gesteld met de subjectieve veiligheid in het centrum van Goor? 3) Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven om de winkelcriminaliteit en onveiligheid in het centrum van Goor tegen te gaan? 4.3 WIJZE VAN ONDERZOEK De veiligheid is op subjectieve en objectieve wijze gemeten. De mate waarin winkeliers zich veilig voelden (subjectieve veiligheid) werd gemeten aan de hand van een enquête. Voor de objectieve veiligheid heeft men gebruik gemaakt van geregistreerde processen verbaal van de politie Goor. Ook is er een buurtschouw gehouden in en rond het centrum. De constateringen daarvan worden eveneens meegenomen in de analyse Aangiftecijfers Voor het onderzoeken van de objectieve veiligheid is er zoals gezegd gebruik gemaakt van de bij de politie Goor processen verbaal van aangifte t.a.v. winkeldiefstal en vandalisme en vernieling over de periode 2007/2008/ midden Bij de beeldvorming van de objectieve veiligheid moet rekening gehouden worden met het feit dat niet alle gepleegde feiten bij de politie bekend zijn. Dit heeft te maken met de lage aangiftebereidheid. Landelijke cijfers geven aan dat de (landelijke) aangiftebereidheid in 2008 op ongeveer 25% lag. 9

11 4.3.2 Enquête Naast de objectieve veiligheid is er een onderzoek verricht naar de subjectieve veiligheid onder de winkeliers. Om een beeld te krijgen van de subjectieve veiligheid is door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel een winkeliers enquête ontwikkeld in samenwerking met de werkgroep KVO Goor. Deze enquête is verspreid onder de winkeliers die gevestigd zijn in het centrum van Goor. Omdat gestreefd wordt naar een optimaal resultaat is er bewust voor gekozen om geen steekproef te trekken. De populatie van de enquête bestaat uit alle winkeliers die gevestigd zijn in het onderzoeksgebied (centrum en omgeving). De vragen in de enquête hebben betrekking op de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 en gaan onder meer over veiligheid, winkeldiefstal en inbraak. Tevens zijn er vragen gesteld over het slachtofferschap, de aangiftebereidheid van de winkeliers en in welke mate de winkeliers strafbare feiten als een probleem ervaren. Van de 88 verstuurde enquêtes zijn er 69 ingevuld teruggezonden. Dit betekent een respons van 78,4% Schouw Onder leiding van de gemeente Hof van Twente werd in samenwerking met winkeliers, politie, brandweer en Hoofdbedrijfschap Detailhandel een schouw voorbereid en uitgevoerd. De resultaten hiervan worden als bijlage aan deze analyse gevoegd. 10

12 5 BELEID Criminaliteit, onveiligheid en overlast zijn zaken waarmee behalve de burgers ook bedrijven en instellingen te maken hebben. Hoewel de meerderheid van de detailhandelsvestigingen in den lande het afgelopen jaar niet is getroffen door enige vorm van criminaliteit, vormt (winkel)diefstal voor winkeliers in deze sector een omvangrijk probleem. De (winkel)diefstal blijkt zich bij een relatief kleine groep te concentreren. Vrijwel alle grotere vestigingen (met meer dan 50 werkzame personen) worden getroffen en ook specifieke branches kennen hoge slachtofferpercentages. Al met al gaat het om bijna 2,9 miljoen (geregistreerde) delicten per jaar. (winkel)diefstal veroorzaakt dan ook veel directe en indirecte schade in de branche, samen naar schatting meer dan 350 miljoen euro per jaar. Als daarbij de uitgaven aan preventieve maatregelen worden opgeteld, gaat het om een bedrag van meer dan 500 miljoen euro. De branche ervaart (winkel)diefstal dan ook als een groot probleem. Politie, justitie, gemeenten, burgers, brancheorganisaties en ook de bedrijven zelf hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om winkelcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden. 5.1 LANDELIJK BELEID De huidige situatie betreffende winkelcriminaliteit is verontrustend. Overvallen binnen de detailhandel zijn fors toegenomen en worden steeds gewelddadiger. De Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) streven daarom samen met de detailhandel naar een vermindering van criminaliteit en overlast. Deze ambitie is een concrete uitwerking van de Kabinetsnota Naar een veiliger samenleving. Dit streven omvat onder meer een stijging van het ophelderingspercentage van overvallen en een daling van het aantal delicten als overvallen en winkeldiefstal Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Er is geen ondernemer die niet mee kan praten over vandalisme, agressie of diefstal. Bij dit probleem is de rol van de overheid van groot belang. De ervaring leert echter dat betrokkenheid van winkeliers zelf nóg veel belangrijker is. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft daarom het handboek Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO is een hulpstructuur voor lokale winkeliersverenigingen, gemeenten en veiligheidsprofessionals (politie en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Het KVO geeft aan hoe de partners hun lokale projecten zelf kunnen invullen. Hiermee werken ze gestructureerd samen aan preventie van criminaliteit en brand. Bedrijventerreinen (KVO-B) en winkelcentra (KVO-W) komen voor deze certificeringregeling in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. De vereiste maatregelen staan beschreven in KVO handboeken die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het (winkel)centrum of bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden (KVO-W) Het KVO-W staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden en is, zoals gezegd, een hulpstructuur voor lokale winkeliersverenigingen, gemeenten en veiligheidsprofessionals (politie en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Daarmee werken de partners gestructureerd samen aan preventie van criminaliteit en brand. 11

13 5.2 GEMEENTELIJK BELEID HOF VAN TWENTE Keurmerk veilig ondernemen voor winkelgebieden en bedrijventerreinen Omschrijving: Uitvoeren KVO W en KVO B projecten in Goor en uitrol stimuleren rest van Hof van Twente. Beoogd effect: o Duidelijke samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid door de gemeente, de ondernemers en politie gezamenlijk. o Het vergroten van de objectieve en subjectieve veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen door middel van gezamenlijk te bepalen maatregelen. Aanpak: Invoeren van dit keurmerk in nauwe samenwerking met de ondernemers(verenigingen), politie, MKB en HBD. Verantwoordelijk: Burgemeester, afdeling Algemene Zaken Partners: o Afdeling REO o Regiopolitie Twente o Ondernemers(verenigingen) o MKB o HBD Accent: Nee Status: Twee KVO trajecten in het najaar van 2009 gestart te Goor. Overige projecten lopen door. Planning: Uitrol en afronding medio Uitrol andere kernen stimuleren v.a. medio Kosten: 50 uur ambtelijke capaciteit opgenomen in het afdelingsplan Algemene Zaken. 20 uur ambtelijke capaciteit opgenomen in het afdelingsplan REO. 20 uur ambtelijke capaciteit opgenomen in het afdelingsplan brandweer. 20 uur ambtelijke capaciteit opgenomen in het afdelingsplan Openbare werken 12

14 6 ORGANISATIESTRUCTUUR Sinds 2009 is een start gemaakt met de oprichting van het samenwerkingsverband dat ervoor moet zorgen dat het Keurmerk Veilig Ondernemen op succesvolle wijze wordt toegepast in het centrum van Goor. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Goor. Verschillende betrokken partijen hebben zich verenigd in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Goor. Deze werkgroep houdt zich bezig met de voorbereiding van de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen en zal gezamenlijk ervoor zorg dragen dat wordt voldaan aan de eisen die volgens het Keurmerk zijn opgesteld. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum Goor HBD Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Deze werkgroep is de spil van waaruit gewerkt wordt aan de veiligheidsaanpak in het winkelgebied. Vanuit deze werkgroep is ook deze veiligheidsanalyse opgesteld. In deze werkgroep hebben zitting: Goorse Ondernemersvereniging met drie vertegenwoordigers; Gemeente Hof van Twente met twee vertegenwoordigers; Politie met één vertegenwoordiger Brandweer met één vertegenwoordiger; Daarnaast verzorgt het Hoofdbedrijfschap Detailhandel ondersteuning bij het project in de vorm van de Adviseur Bestrijding Winkelcriminaliteit. Deze procesondersteuning geschiedt tot en met het behalen van het certificaat Continue Samenwerking. Na het behalen van het certificaat Basis Samenwerking zullen de lokale partijen voor verdere uitvoering van de maatregelen, zoals opgesteld in het werkplan, zorg dragen. 13

15 6.1 CONTACTGEGEVENS WERKGROEP KVO: NAW-gegevens KVO-W Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnr Mobiel adres Rene Kamphuis Grotestraat BN Goor Annemarie Kienhuis Voorzitter Grotestraat BL Goor Henk Bor Putterstraat EH Goor Timo Bruggeman De Höfte AB Goor Gijs de Jager De Höfte AB Goor Malu Hertzdahl De Höfte AB Goor Martijn Wildeboer Wilthuislanden NH Enschede

16 7 FINANCIEN Inkomsten Uitgaven 1 Gemeente 450,- Certificeringkosten Kiwa Ondernemers 950,- 3 Kamer van Koophandel 500,- Totaal 1.900, ,- Uitgaven zijn exclusief BTW. Financiering van de uitvoering van maatregelen geschiedt voornamelijk vanuit regulier budget, zeker voor gemeente, politie en brandweer. Ondernemers dragen zorg voor eventuele financiering, voortkomend uit de maatregelen gesteld in het werkplan KVO. 15

17 8 BIJLAGEN BIJLAGE 1: RESULTATEN ENQUETE BIJLAGE 2: RESULTATEN SCHOUW BIJLAGE 3: WERKPLAN KVO GOOR BIJLAGE 4: CONVENANT KVO CENTRUM GOOR 16

18 BIJLAGE 1: RESULTATEN ENQUETE 17

19 !!" #$ %$&''$'#$'( " )*+%,' ' -$''(. /" 0*1$$ 0 " 2$&+#,, $ 0 2".%$,'$'( ) 0" $&&% ' 3# '4'&( ) 0" /1 " '74 " 4$+ %4$$( ) 0"!$#6% $,'&4'&&'&( " 4$$+'$&+4$&$!! )6,#%81'19':':1;'<'( ) 0" 0 $#%=>'6 '$' #( ) 0" 2%4''4?'$(. /".$ %$&'' ' $(!! %&$$&&( " / %&'$#&(!! 5 $ 5 )" =#! 9,4$ 64$ 2/ 5" #$#4,4 )) 0)"!!" =#! 18

20 @# $#$ 9 64&,,4$$$#'4&$6##,'!!,'$$ " #, 00 25" ). 0"!!" A$ 6 # % $( $&$$ 6$! )5" $&$6 # )2 /" &$,,#, $ $& ) " $',!! 02 2" 4&$6$# ##,4,'!!,'$$ 0" #, ). 0" 0.."!!" =#! 6 #, #&$ 5 00" ) #,4 / )" 0, &&$ 5 00" 2&4 2 /".&$#& )." $', ) 5" )2!!" =# 2. 19

21 B#,4,&$$#$, ) 0" / /"!!" =#! <4$&$$,. 5",', ",'$,! 2",'6,$$, ) 0" =#! A$#$ $$ $4 #$,44&0,'44,# $ ). 0" $,# )2 0." $4 ) 0" 5 )" < <# #$&# $ ##,4, 0/.2" ) 0!" "!!" =#! 20

22 $# ' $ 05" # $$# 2 2" $#&.." $', / )2" )!!" =# 2! A$# #,4,.! /)" #6, ' 6,! 2" 0"!!" =#! :# 6 # )5 2" # )0" ). 0"!!" :4$ 34&,#$ # 44# & 4$34$3$$,,4 )." #! 2" # 2 ", / )."! 2" #$ )5 2" 21

23 4$$4$$ $&$$$, )." # 5 )" #. /", / )." )0" #$ )0 00" ### ##,4 )." # /!" # ", ) 0!" )0" #$ )5" #& $4&$4,,4 )." # " # 2 ", / )." ) 0!" #$ ) 05" $ # #$ )! 2!" )# ) )2" 0$# ) 2" 2&$$# 0 ". 2 )5" 4$3$. 0!" / $#$ 2 )5" 5$#& 0 " $', / 2".!!!" =# 22

24 C,& 4, $&&&###$%4 $(&$# 2" 5+)!! )+5 2!!" 5+)2!! )2+5!! 2 2" $ 5" 5+) 0 05" )+5. 0" 5+)2!! )2+5!! $ 5 5" $ /" 5+) ) )" )+5. /" 5+)2!! )2+5!! $ / /" /" 5+) ) )" )+5. /" 5+)2!! )2+5!! / /" 23

25 #, 0" 5+) 0 /" )+5. )" 5+)2 )/ " )2+5." #, 2 0" 6 )/" 5+) 2 2" )+5 / )." 5+)2 0)" )2+5 5 )" 6 )5 )/" 6 " 5+) " )+5 " 5+)2 2 22" ) " 6 "!2!!" #$#6 $&4& ' &,6 ) 0" ),',3$ ) 0" 0,' 6#$3,$3$3 $3 6 ) 0" 2,' $& " $', 2 /".!!" =#! 24

26 4 :#$,44&,$4 ##34 #4,4$6 $4$ '!!!!'!!!.)'!! /.'0!'!! 2'2 ) 2'!!.'5! 0 )'!! )'! 5 '!! '2. $ $ D$ #3444&,%$#$$(!!"!.'!! 5.'. )! '!! '2..! '!! '2. 5! '!! '2.!! '!! '2. 0!! )'!! )'!.!! )'!! )'!!! '!! '2. A$44&,#,4&!!" 6$&!! $& " 6$& 2 " & 2 0" 25

27 C,&, $&&&434#&$# &!! E5!! 5E)2!! =)2!! &&# )0" E5!" 5E)2 0 0!" =)2!" //" E5!! 5E)2 ) /" =)2 00" 0!!" A$#4&,#,4& 6$&!! $& ) 0" 6$& ) 0" &. 2" 26

28 4$4 4$,4 :#44&$4&, & && 4$#&34,4 : : '!!!!'!!!.5'!! 52'! )'!! )'! ) 0'!! 2'0. 0 2'!!.'5! 5 '!! '2.! '!! '2. :#$4&,$&# 4$#&4 '&$$& 94$ '!!!!'!!! 0/'!!.0') /'!!!'2 ) 0'!! 2'0. 0 2'!!.'5! 2 '!! '2.. 2'!!.'5! '!! '2. 5 '!! '2.!.'!! /'). '!! '2. )! '!! '2. 0! '!! '2.! '!! '2. 5! '!! '2.!! '!! '2. 27

29 :44&$ &&#%( 4 $.! /)" $& /!" 4$&'4# 5 )" 4#$ # & 2 "!!" =#! 9,36,&$,'#!!,'$# ) 0" '# # / /"!!" =#! A$%( 4$4&,#,4& 6$& " $&. /" 6$& 0! 20" & 00 25" A$# # 4$ &$,!! 0 " 6,,4$# "!!" =#! 28

30 #6,,44 4$#&' 4 &&# $#&$%$#& ( 0 " )#&$%$$# ( " 04# $$ 2/ /0" 2&3&&, 20 /".&# $$ ) 0" )" /#$ /" 5$#. )0" $&#& 0."!$&$. )0" -$ )/ 2)" )$ $. 5" 0 5 )5" $',!! 2!!" A :#$ ', 4 $$'6,,44&,$ $ A '!!!!'!!! /'!! /'! )'!! )'! :#&,46,4&,$ A '!!!!'!!! 0'!! '0!.'!! /'). ) '!! '2. 29

31 :$ $ D$, 6%&( : ## ' ' &&'? $ & > <,A '!!!!'!!! '!! 55'2 ) '!! '2. 0!! '!! '2. 0). '!! '2..!! '!! '2.!! '!! '2.!!! '!! '2. =# ) #4&,#,4&$ 6$&!! $& ) 0" 6$& " &. 5" # # 6,,4#. 5" )$$ % $$( 05 )" 0$ )5 2" 2 $4$ 00.2". # &4$ ). 2" #, )/ 22" / $& 20 /!" 53 / " $#% $4&7( 0 )" 30

32 !& #-$# $# ) 20" $$$7$3$7$ 0../" )6 #+'+4$# $. )." 0! " $',!!!!" =# 5 <#4## :#$&$,44&,$4##44## >4<# '!!!!'!!! /'!! /'! )'!! )'! A$$&$#6#6##44##,!! 2 /" )0 00"!!" =#! $ F$ D$ #44## ;> 9<# '!!!!'!!! /'!! /'! )!! '!! '2.!!! '!! '2. 31

33 &####6, $#&$%$#& ( 0!" )#&$%$$# ( " 0$$4 2/ /)" 2&3&&, 2 /".&# $$$$#$6 2 " $ # 5 )5" /$ 0.." 5$4$, 2" $4$,, $# 5 )"! 6 #4 5 )5" $% &# $$4&$( / )" )$ $ " 0 #%#$&4( )" 2##+%&34+$7$( 2 ))". 0 )!" $', )".!!" < :#4&$$ 4G 4&, $$ < '!!!!'!!! )'!! 5'5 )'!! )'! ) '!! '2. 0 )'!! )'! 2 '!! '2.. '!! '2. 32

34 A$ F%$,($ '$ )2 0.",',$!!,'$,$!!,'6,$$,$!! #&$$ 2.."!!" =#! 9$,4,##$4%4&$$ (6,!!" " &!! 6,!! #&$$ 5 "!!" =#! < #,4 <$# $&, )! )" '# 5 )" ' " '$# $4$$ 0! 20" <$#& <:+$, 2." )5 2"!!" 9 64&,,4$ #,$$#,'!!,'$$ ) 0" #,. /" )!" 33

35 !!" =#! 4&,,,',.! /)" '$$$ # 0 2" ' 6, $&$!! ' 6,#6#$# 4$ $ ". ))" &##6,& 6444&, $#&$%$ $,6( ). 05" )#&$%$$# ( 0 )!" 0$# +$ 0 )!" 2#&$ 0) 2".#, # %#, ( 2! )" # )2 0/" / # )5 20" 5 $$%$&' $ ( 0! 2" +$ 0 )!"!$ 2 /." 0." $',!!.!!" $6,44&, G& 4,#, 5 )",', 2 " )) 0)" ). 0" 34

36 $$$ # $#6*&, & 4##,. 5"! 2"!!" 9#%#$( A$ #% 6 #( $,#!!", 5 )" 55" A$ #' #$, ".5 52"!!" =#!!" <4 4* # 00" * 5 /" )/!!" =# 2) :#&$$ #,4% $# #6( 9#,4 '!!!!'!!!./'!! 5)'.'!! /'). ) 0'!! 2'0. 0 '!! '2. 2 '!! '2.. '!! '2.! '!! '2. 35

37 #64, )0".0 //" 55" =#!!" :4&'$$$4$# # 4 # & '!!!!'!!" I '!! '2." J$7$ :$7$ $ '!! '2." $#$#$ $'& '!! '2." A$# '!! '2." ;$#$$# && #,$=> '!! '2." ;6,$$, '!! '2." ;6 # )'!! '!! '2." =#.'!! 5'" #$ #$ '!! '2." $# '!! '2.", $J0!H6 6& '!! '2." 6&$ '!! '2." 36

38 BIJLAGE 2: RESULTATEN SCHOUW 37

39 Bijlage 3: Werkplan

40 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. Publiek Private Samenwerking - ELKE PARTIJ ZORGT VOOR VERTEGENWOORDIGING IN DE WERKGROEP TIJDENS WERKGROEPVERGADERINGEN; - PARTIJEN INVESTEREN IN EEN COMMUNICATIEPLAN; - 60% VAN DE WINKELIERS NEEMT EIND 2011 DEEL AAN DE GEZAMENLIJKE VEILIGHEIDSINSPANNINGEN VAN KVO-W. BESTUURLIJKE BORGING Hernieuwd vaststellen van de Werkgroep KVO-W Centrum Goor op basis van in de veiligheidsanalyse vastgestelde voorwaarden. Iedere partij zorgt ervoor dat zij te allen tijde vertegenwoordigd is in de werkgroep KVO-W. 1 e kwartaal 2010 VASTSTELLEN WERKPLAN Partijen uit de werkgroep stellen het werkplan vast en verbinden zich aan de in de veiligheidsanalyse vastgestelde voorwaarden. 1 e kwartaal 2010 OPSTELLEN COMMUNICATIEPLAN Winkeliers ondersteunen de gemeente bij het opmaken van een communicatieplan. Gemeente maakt in overleg met de winkeliers een communicatieplan KVO-W Centrum Goor op. Informeren achterban over de ontwikkelingen en voortgang van het project en creëren binnen de organisatie draagvlak en draagkracht voor de samenwerking en de uitvoering van de afgesproken maatregelen. 1 e kwartaal 2010 Informeren winkeliers over veiligheidsinspanningen vanuit KVO-W werkplan en creëren zodoende draagvlak onder de winkeliers Informeert de verschillende samenwerkende partijen over de voortgang en de ontwikkeling van het project. Creëert binnen de gemeente draagvlak en draagkracht voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke activiteiten. Stemt e.e.a. af met de brandweer en politie aangaande specifiek eigen onderwerpen als handhaving en vervolging. FINANCIËLE BORGING Gemeente en winkeliers stellen een projectbegroting op t.a.v. uitvoering van de activiteiten uit het werkplan en inzet van communicatiemiddelen. Zorgt voor dekking van de kosten uit de eigen organisatie. Zorgt voor dekking van de kosten uit de eigen organisatie. 1 e kwartaal 2010 WERKGROEP KVO-W 4x per jaar KVO Werkgroep overleg. Naar aanleiding van overleg bijstelling matrix + verzorgen van notulen 4 x per jaar tijdens werkgroepoverleg 39

41 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. OPSTELLEN CONCEPT CONVENANT VAN SAMENWERKING Partijen stellen gezamenlijk de tekst op van een convenant van samenwerking. Het als bijlage bijgaande concept dient hierbij als uitgangspunt. 1 e kwartaal 2010 CERTIFICERING PROCES- & EFFECTEVALUATIE Winkeliers organiseren i.s.m. HBD schouw en certificering van het winkelgebied door KIWA Partijen spreken af dat 4 e kwartaal 2011 een begin wordt gemaakt met de 1-meting Verlenen hun medewerking aan de schouw van KIWA en de daaruit voortvloeiende activiteiten. 1 e kwartaal 2010 Partijen spreken af dat 4 e kwartaal 2011 een begin wordt gemaakt met de 1-meting Partijen spreken af dat 4 e kwartaal 2011 een begin wordt gemaakt met de 1-meting 4 e kwartaal

42 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. AANGIFTE- EN MELDINGSBEREIDHEID - VERHOGEN VAN DE AANGIFTEBEREIDHEID ONDER WINKELIERS, VAN 6% (ZIE ENQUETE) NAAR MINIMAAL 15%, DOOR VERBETERD INZICHT IN DE WERKELIJK GEPLEEGDE CRIMINALITEIT EN DE ONTWIKKELINGEN DAARIN; - VEREENVOUDIGING VAN HET AANGIFTEPROCES OP BASIS VAN AFSPRAKEN MET DE POLITIE EN HET OPENBAAR MINISTERIE. - ONDERNEMERS VERPLICHTEN ZICH TOT HET DOEN VAN AANGIFTE IN ALLE GEVALLEN VAN DIEFSTAL MET BEKENDE DADER CONTACTPERSOON POLITIE VOOR WINKELIERS Zijn op de hoogte wie de contactpersoon is en informeren de achterban over de inzet en bereikbaarheid van de contactpersoon. Zijn op de hoogte wie de contactpersoon is. Zorgt dat er een politie contactkaart wordt verspreid. Maakt bekend hoe de inzet en bereikbaarheid van de contactpersoon geregeld is. contactpersoon bouwt contacten op met winkeliers Zijn op de hoogte wie de contactpersoon is. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg MELDINGSBEREIDHEID Melden verdachte zaken/ activiteiten aan de gemeente en de politie Registreert en onderzoekt binnenkomende meldingen. 2 x per jaar rapportage in werkgroep omtrent meldingen 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg 2x per jaar rapportage over meldingen. AANGIFTEBEREIDHEID Deelnemende winkeliers doen in alle gevallen aangifte bij winkeldiefstallen en andere voorkomende vormen van criminaliteit. De buitendienst van de gemeente doet standaard aangifte bij de politie over vernielingen in het openbaar gebied. Verzorgt 2x per jaar een verzicht van aangiftecijfers m.b.t. ontwikkelingen in het winkelgebied 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg 2x per jaar rapportage over aangiftes. WIJZE VAN AANGIFTE Maken, bij het doen van aangifte, gebruik van het landelijk aangifteformulier winkeldiefstal of doen in voorkomende gevallen aangifte aangifte ( De wijkagent pleegt overleg met de winkeliers t.a.v. de verschillende mogelijkheden van aangifte doen. Continu proces, start 1 e kwartaal

43 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. TERUGKOPPELING Informeren bij het Openbaar Ministerie naar de voortgang van de zaak, voor terugkoppeling naar de aangever. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg COMMUNICATIE RONDOM AANGIFTE/ MELDING Verzorgen communicatie over het aangifteproces richting achterban en bewoners middels de afgesproken communicatiemogelijkheden, zoals nieuwsbrief (2x), ALV (2x) en website. &#$ Verzorgen communicatie gericht op acties in het kader van vergroten van de aangiftebereidheid. Organiseert samen met gemeente en OM een infoavond rondom rechten en plichten van winkeliers 1 e kwartaal

44 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. TOEZICHT & HANDHAVING - TEGENGAAN VAN VEELVOORKOMENDE VORMEN VAN CRIMINALITEIT IN DE PUBLIEKE RUIMTE. - VERHOGING TEVREDENHEID TOEZICHT IN HET CENTRUM MET 9% TOT MINIMAAL 50%. OREN & OGEN Winkeliers zijn de oren en ogen voor toezichthoudende instanties in het winkelgebied en rapporteren de verantwoordelijke partijen middels de vastgestelde en gecommuniceerde informatielijnen. Reageert op basis van protocol op de door de winkeliers gedane meldingen en maken hierover afspraken binnen het KVO-W samenwerkingsverband Reageert op de door de winkeliers gedane meldingen en maken hierover afspraken binnen het KVO-W samenwerkingsverband. Reageert op de door de winkeliers gedane meldingen en maken hierover afspraken binnen het KVO-W samenwerkingsverband. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg TOEZICHT OPENBAAR GEBIED Coördineert inzet toezichthouders bij toezicht centrum. Organiseert en regisseert toezicht centrum (politie & toezichthouders) 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg PREVENTIEADVIES Maken desgewenst gebruik van aanbod van het HBD tot het laten uitvoeren van een veiligheidscan in de eigen winkel. 4 e kwartaal 2010 HANDHAVING OVERLAST Hebben, d.m.v. melding van overlastgevende groepen, invloed op periodieke handhavingacties van politie en gemeente. Ondersteunt politie communicatief bij periodieke handhavingacties. Handhaaft, op basis van meldingen door ondernemers,middels periodieke acties veelvoor- komende overlast: - Hangjeugd; - Fietsdiefstal; - Winkeldiefstal. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg (COLLECTIEF) WINKELVERBOD Passen structureel het collectief winkelverbod toe op daarvoor in aanmerking komende daders. Stellen hiervoor huisregels op. Maakt in overleg met justitie proces verbaal Aanhouding op basis van huisvredebreuk. 1 e kwartaal

45 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. Winkeldiefstal en bedreigende situaties in de winkel - ONDERNEMERS VERPLICHTEN ZICH TOT HET DOEN VAN AANGIFTE IN ALLE GEVALLEN VAN DIEFSTAL MET BEKENDE DADER - AFNAME VAN HET PERCENTAGE ONDERNEMERS DAT WINKELDIEFSTAL ALS (ZEER) ERNSTIG PROBLEEM ERVAART MET 3% TOT MAXIMAAL 5%. DEELNAME Nemen deel aan KVO W op basis van geregistreerd deelnameschap 1 e + 2e kwartaal 2010 ACQUISITIE STICKEREN Investeren in een zo hoog mogelijk deelnemerschap winkeliers, middels informatiekanaal van ondernemersvereniging Maken deelnameschap duidelijk met behulp van de deelnamesticker KVO. Ondersteunt de winkeliers bij werving 1 e + 2e kwartaal e kwartaal 2010 VEILIGHEIDSRISICO Maken desgewenst gebruik van aanbod van het HBD tot het laten uitvoeren van een veiligheidscan in de eigen winkel. 4 e kwartaal 2010 WEERBAARHEID WINKELIER Nemen deel aan collectief te organiseren trainingen en opleidingen Faciliteert, i.s.m. HBD, trainingsavond voor winkeliers Organiseert i.s.m. OM informatieavond(en) voor deelnemende winkeliers over hun wettelijke rechten en plichten. Minimaal 2x per jaar HUIS EN GEDRAGSREGELS Stellen huis en gedragsregels op voor winkels, samen met het HBD (&3 3$$3 )!!34$383< $ ")!:$$& 4), en hangen de huis- en gedragsregels duidelijk zichtbaar voor het publiek op bij de ingang van de winkel. Ondersteunt winkeliers bij het opstellen van huis en gedragsregels. 3 e kwartaal

46 Maatregel Winkelier Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d BRANDVEILIGHEID CHECK BRANDVEILIGHEID Voeren interne winkelcheck brandveiligheid conform checklist KVO uit, en ondernemen actie op de uitkomsten van de check Informeren winkeliers via informatiefolder. Is onderdeel van het startpakket. 2 e kwartaal 2010 BRANDPREVENTIE Werken actief mee aan de door de brandweer in te stellen onderzoeken Scant het centrum en de meldingsplichtige winkels op gebied van brandpreventie en incidenteel de winkels die daartoe een verzoek indienen Rapporteert haar bevindingen aan de werkgroep KVO-W en aan de winkeliers 3 e kwartaal 2010 COMMUNICATIE Ondernemers nemen deel aan infoavond verzorgt door de brandweer Informatiebijeenkomst rondom: - Blusmiddelen - Ontvluchten - Ontruimingsplannen - Decoratiemateriaal - Containerbranden - BHV 4 e kwartaal 2010 Nieuwsbrief KVO. 45

47 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. Beheer & Onderhoud - Verhoging tevredenheid beheer & onderhoud met 11% tot minimaal 65% UITVOEREN SCHOUW AANDACHTSPUNTEN O.A.: - VERLICHTING - BESTRATING - SCHOONMAKEN - VERKEER & PARKEREN - ONDERHOUD GROEN - GRAFFITI Nemen deel aan de schouw en leveren input m.b.t. overlastgevende of gevaarlijke locaties/omstandigheden in de publieke ruimte. Organiseert samen met de partners een schouw van het gebied. Stelt prioriteitenlijst samen van de in de schouw geconstateerde gebreken in het openbaar gebied (inclusief verkeersveiligheid) en zorgt voor een uitvoeringsplan. Neemt deel aan de schouw en levert input m.b.t. overlastgevende of gevaarlijke locaties/ omstandigheden in de publieke ruimte. Neemt deel aan de schouw en levert input m.b.t. overlastgevende of gevaarlijke locaties/ omstandigheden in de publieke ruimte. Leveren expertise m.b.t. brandgevaarlijke situaties. 1x per jaar, 3 e kwartaal 2010 MELD- EN KLACHTBEHANDELING Winkeliers maken bij het doen van klachten over beheer en onderhoud van het centrum gebruik van de daarvoor beschikbaar gestelde meldlijn/ service van de gemeente. De gemeente heeft een meldlijn / service voor klachten : Gemeente informeert de winkeliers over het bestaan van het klachtennummer. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg Gemeente registreert klachten, en koppelt binnen 48 uur aan de klager terug over de voortgang. Rapportage in juni en december VUILAANBIEDING Bieden vuil op de juiste dagen, tijden en op de juiste wijze aan. Spreken collega s aan bij in gebreke blijven van juiste wijze van vuilaanbieding. Gemeente zorgt voor handhaving van de geldende regels voor vuilaanbieding op basis van melding bij klachtenlijn. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg 46

48 Maatregel Winkeliers Gemeente Politie Brandweer Afgewerkt d.d. VUILNISBAKKEN/ CONTAINERS Doen voorstellen voor plaatsing/verplaatsing/uitbreiding prullenbakken Plaatst indien nodig afvalbakken/containers bij. Voorlichting beperken brandveiligheid containers, worden gecommuniceerd via nieuwsbrief KVO. 2 e kwartaal 2010 In overleg met de gemeente Hof van Twente wordt mogelijke uitbreiding besproken. GRAFFITI Melden overlast van graffiti bij gemeente. Binnen 24 uur wordt actie ondernomen om de graffiti van eigen pand te verwijderen. Maakt ad hoc afspraken met winkeliers, over het gezamenlijk reinigen van met graffiti besmeurde panden. Handhavingactie graffiti naar aanleiding van meldingen. 4 x per jaar bespreking tijdens werkgroep overleg 47

49 BIJLAGE 4 : CONVENANT In aanmerking nemende dat: I. Er een Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden (KVO-W) bestaat, dat is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. II. III. IV. Er in het kader van dit KVO-W een handboek is ontwikkeld in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, waarin prestatie-eisen voor winkelcentra c.q. winkelgebieden zijn geformuleerd. Het KVO-W een middel is waarmee een veilige omgeving voor winkeliers in Nederland bevorderd wordt. Door het ontwikkelen van een instrument (het Keurmerk) de kwaliteit van die veiligheid herkenbaar en gewaarborgd wordt en de continuïteit gegarandeerd is. Overwegende dat: A. Het duidelijk is geworden dat het centrum van Goor en de daar gevestigde winkeliers/ondernemers schade ondervinden van criminaliteit, overlast, verloedering en/of brand. Het belang van grotere veiligheid in en aantrekkelijkheid van dit winkelgebied toeneemt voor alle betrokken partijen. B. Het voorkomen van criminaliteit, overlast, verloedering en/of brand in het desbetreffende winkelgebied de wens is van zowel de gemeente, de winkeliers/bewoners uit dit gebied als van politie en justitie. C. Er bij deelnemende partijen een duidelijke behoefte bestaat om te komen tot een meer gemeenschappelijke, structurele en kwalitatief betere aanpak van de genoemde criminaliteit- en veiligheidsproblematiek. D. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel kiest voor de (landelijke) aanpak van criminaliteit en onveiligheid in het winkelgebied en publiek partijen hierbij ondersteunt. Komende ondergetekende partijen het volgende overeen: 1. Partijen gaan over een periode van twee jaar structureel samenwerken om de veiligheid van personen, winkels, bedrijven/ondernemingen alsmede een ongestoord en rechtmatig gebruik van goederen en zaken in en rondom het centrum van Goor te bevorderen. 2. Zij zijn bereid en in staat daarvoor, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, wederzijdse inspanningsverplichtingen aan te gaan. 3. Partijen achten het wenselijk om in aanmerking te komen voor het keurmerk KVO-W en het is daarom hun intentie het centrum van Goor te ontwikkelen en in te richten conform de prestatie-eisen uit het handboek KVO-W. De inhoud van het KVO-W vormt daarmee een hulpmiddel om het door partijen gestelde doel te bereiken. 4. Partijen trachten het gestelde doel te bereiken door het samenstellen en implementeren van een pakket aan veiligheidsmaatregelen, zoals opgenomen in het Werkplan. De invoering van deze veiligheidsmaatregelen zullen gefaseerd plaatsvinden. De veiligheidsmaatregelen zijn uitgewerkt in een programmamatrix op basis van een in het winkelgebied uitgevoerde veiligheidsanalyse. Deze analyse en programmamatrix zijn als bijlage bijgevoegd. 5. Bij de uitvoering van de onder 4 bedoelde veiligheidsmaatregelen kunnen diensten en producten op commerciële basis door derden uitgevoerd worden.

50 6. De veiligheidsmaatregelen zullen in de voor het KVO-W vereiste documenten worden weergegeven en na goedkeuring door alle partijen zal een aanvraag ter verwerving van het KVO-W worden ingediend bij de tot certificering bevoegde instantie. 7. In de veiligheidsanalyse en het Werkplan KVO Centrum Goor zijn opgenomen welke concrete activiteiten en doelstellingen de afzonderlijke partijen in dit samenwerkingsverband op zich nemen in het belang van de verbetering van de veiligheid in het algemeen en ter verwerving van het KVO-W in het bijzonder. 8. De werkgroep KVO initieert, stimuleert en coördineert bedoelde samenwerking. Over de uitvoering en voorgang van de in dit convenant gestelde maatregelen wordt overleg gevoerd in deze werkgroep waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Overige bepalingen: 1. De werkgroep KVO spant zich in om afstemming te bereiken tussen haar beleid en het beleid van de gemeente inzake veiligheid en leefbaarheid. 2. De werkgroep KVO stelt voor de uitvoering en voortgangsbewaking van veiligheidsmaatregelen een KVO-W werkgroep in voor de gehele projectduur ( ) 3. In het kader van het samenwerkingsverband kunnen ter uitvoering van dit convenant door partijen (raam)overeenkomsten worden aangegaan met derden, voor zover dat voortvloeit uit het doel van dit convenant. 4. Dit convenant heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en kan na evaluatie door partijen telkens stilzwijgend worden verlengd voor een periode van 2 jaar. Aldus overeengekomen en ondertekend te Goor op Gemeente Hof van Twente.. Politie Goorse Ondernemersvereniging.. Brandweer Hoofdbedrijfschap Detailhandel..

Plaats: Hoogeveen, november 2010. Martijn Wildeboer

Plaats: Hoogeveen, november 2010. Martijn Wildeboer VEILIGHEIDSANALYSE BINNENSTAD HOOGEVEEN Plaats: Hoogeveen, november 2010 Auteur: In opdracht van: Martijn Wildeboer Werkgroep KVO Binnenstad Hoogeveen 1 INLEIDING Deze rapportage gaat nader in op de aard,

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

INLEIDING. 1 Gemeente Hengelo at al; (2004) Integraal veiligheidsbeleid

INLEIDING. 1 Gemeente Hengelo at al; (2004) Integraal veiligheidsbeleid INLEIDING Deze rapportage gaat nader in op de werkelijke aard, omvang en ontwikkeling van de winkelcriminaliteit en onveiligheid in het centrum van Hengelo. Het rapport is tot stand gekomen met de hulp

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof.

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof. Keurmerk Veilig Ondernemen Samenvatting Nul-meting 2013 Winkelcentrum; Meenthof. Plaats Winkelcentrum Adviseur : Wijde meren : Meenthof : M. P. van der Weiden Startdatum Project: 25-03-2013 Versie & Datum

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen.

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen. Aan de fractie PvdA Nijmegen T.a.v. Stijn Verbruggen Stadhuis Nijmegen Kamer A0.09 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

28 juni EZ-B-012 OI/O /

28 juni EZ-B-012 OI/O / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2007 07-EZ-B-012 OI/O / 7072757 1 Onderwerp Criminaliteit tegen

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Diefstal door klanten. Helaas krijgt elke winkel er wel eens mee te maken.

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL MKB - Nederland JANUARI 2013 1 S A M E N W E R K I N G PARTNERS KVO voor Bestaande en Nieuwe

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 2. Werkzaamheden op hoofdlijnen 4 2.1. Concretiseren KVO maatregelen 4 2.2. Enthousiasmeren en informeren van de ondernemers over

Nadere informatie

DIEFSTAL EN AGRESSIE BIJ WINKELIERS

DIEFSTAL EN AGRESSIE BIJ WINKELIERS DIEFSTAL EN AGRESSIE BIJ WINKELIERS De feiten en cijfers (2011-2014) door Hendrik-Jan Kaptein Referentie Utrecht, 3 oktober 2015 pagina 2/8 INLEIDING Achtergrondinformatie Een onveilige omgeving in winkelgebieden

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Wij stellen uw medewerking erg op prijs! Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen De Boezem I en II, Ruyven en Oostambacht in de gemeente Pijnacker - Nootdorp. Voordat

Nadere informatie

Terugkoppeling op hoofdlijnen

Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 3 november 2015 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 5 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK MAATREGELEN MATRIX 092309 KVO-B projectgroep bedrijventerrein Dordtse Kil III Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 REDACTIE: ONNO KEUKER PROJECTLEIDER MKB NEDERLAND KVO Basis Samenwerken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Bedrijventerreinen Veesteeg in Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NCP Groningenweg 10 2803 PV Gouda

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Reportage Collectief winkelverbod

Reportage Collectief winkelverbod 52 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Reportage Collectief winkelverbod Het collectieve winkelverbod valt of staat met een goede samenwerking Een sticker op de deur laat zien dat ondernemers deelnemen aan

Nadere informatie

Beknopte rapportage nulmeting winkeliers voorbeeld-project Lelystad

Beknopte rapportage nulmeting winkeliers voorbeeld-project Lelystad Beknopte rapportage nulmeting winkeliers voorbeeld-project Lelystad Ten behoeve van: de begeleidingscommissie voorbeeld-project Lelystad Amsterdam, mei 1992 Van Dijk, Van Soomeren en Partners Pauline de

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER. Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER. Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat INHOUDSOPGAVE Deze brochure 4 Thema s Interne criminaliteit 5 Inbraak 7 Overvallen 8 Agressie en geweld

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen in 4 stappen naar kvo veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!!

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Nieuwsbrief Nummer 4 Mei 2012 Veilig in de Hamershof BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Dit is de vierde nieuwsbrief Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum De Hamershof. Deze

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Veiligheidsanalyse nulmeting. Steenbergen StadHaven

Keurmerk Veilig Ondernemen. Veiligheidsanalyse nulmeting. Steenbergen StadHaven Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse nulmeting Steenbergen StadHaven Plaats Winkelgebied Adviseur : Steenbergen : StadHaven/Centrum : H.H.J. van de Mortel Startdatum : april 2012 Versie, datum

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Veilig in de Hamershof

Veilig in de Hamershof Nieuwsbrief Nummer 1 Juni 2010 Veilig in de Hamershof Dit is de eerste nieuwsbrief Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum De Hamershof. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor ondernemers, bewoners en organisaties

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en justitie t.b.v. het handhaven van een stimulerend ondernemersklimaat

Onderwerp Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en justitie t.b.v. het handhaven van een stimulerend ondernemersklimaat Burgemeester RIS113980_03-MRT-2004 W.J. Deetman Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid en Bestuur en de voorzitter van de commissie

Nadere informatie

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II AANGEPAST Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 19 december 2013 Agendanummer : 08 Datum burgemeester : 13 november 2013 besluit Onderwerp : Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM

CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM CONVENANT COLLECTIEVE WINKELONTZEGGING BINNENSTAD ARNHEM 1. IN AANMERKING NEMENDE DAT: a. er een keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden (KVO-W)

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Criminaliteit in de regio Amsterdam

Criminaliteit in de regio Amsterdam Criminaliteit in de regio Een onderzoek naar de aard en omvang van de criminaliteit bij ondernemingen in het werkgebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor in 2003 Criminaliteit in de regio Colofon

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Convenant Aanpak Winkelcriminaliteit Deel 3

Convenant Aanpak Winkelcriminaliteit Deel 3 Convenant Aanpak Winkelcriminaliteit Deel 3 Ministerie van Justitie Platform Detailhandel Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Economische Zaken Raad van Hoofdcommissarissen

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Hofstede Praktijkschool Landelijke Politie,

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in

Nadere informatie

Protocol (collectief) winkelverbod

Protocol (collectief) winkelverbod Protocol (collectief) winkelverbod PROTOCOL (COLLECTIEF) WINKELVERBOD 2 Inhoudsopgave Protocol (collectief) winkelverbod 3 Artikelen 4 1. Doel van het winkelverbod 4 2. Definities/omschrijvingen 4 3. Procedurebeschrijving

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 Keurmerk Veilig Uitgaan Maatregelenmatrix Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 2 Doelstelling Maatregel/instrument Verantwoordelijke en betrokken partijen (primair

Nadere informatie

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet Whitepaper Veiligheid begint bij weten wat je doet Veiligheid begint bij weten wat je doet Onoplettendheid en onwetendheid. Zo n tachtig procent van de veiligheidsrisico s in het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

*U14.00487* *U14.00487*

*U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* Aan de leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Verzenddatum 28 maart 2014

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Protocol (collectief ) winkelverbod

Protocol (collectief ) winkelverbod Protocol (collectief ) winkelverbod Inhoud Artikel Pagina 1. Doel van het winkelverbod 4 2. Definities/omschrijvingen 5 3. Procedurebeschrijving 6 4. Bescherming privacy 8 5. Gegevens betrokkene 8 6. Betrokken

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie