Ondernemingsplan 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan 2013"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52

2 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten ter verbetering van de efficiëntie 6. Diversiteitsacties 7. Jaaractieplan preventie 8. Personeelsplan Pagina 2 van 52

3 2. Voorwoord Het ondernemingsplan 2013 van het Departement Financien en Begroting biedt een overzicht van de te realiseren doelstellingen en projecten. Het is op die manier een samenvatting van de in de verschillende projectplannen (beleidsnotafiches, informaticafiches, roadmaps, ) uitgewerkte acties, mijlpalen en indicatoren. De ingeschatte tijdsbesteding per doelstelling is slechts een deel van de tijdsbesteding van het Departement. Naast de doelstellingen voert het Departement tal van recurrente processen die er dagelijks voor zorgen de financiële en budgettaire situatie van de Vlaamse overheid te monitoren en onder controle te houden. In uitvoering van de managementovereenkomst besteedt het ondernemingsplan ook specifiek aandacht aan het verbeteren van de organisatiebeheersing en de efficiëntie van het Departement onder de vorm van de doelstellingen monitoring en tijdsregistratie en analytische boekhouding. Tenslotte staat dit ondernemingsplan stil bij de bijdrage van het Departement aan de diversiteitsdoelstellingen van de Vlaamse overheid en het welzijn van de medewerkers van het Departement. Pagina 3 van 52

4 3. Doelstellingen Doelstelling: Zesde staatshervorming Bijdrage operationele doelstelling: Dit project levert een bijdrage aan alle operationele doelstellingen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Het Vlinderakkoord vormt de basis voor een zesde staatshervorming die een aantal bijkomende bevoegdheden naar Vlaanderen overhevelt. Om die overname op vlak van fiscaliteit, de integratie van de bijkomende middelen en uitgaven in de begroting, en de voorbereiding en implementatie van de financieringswet te realiseren, is binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting een projectgroep opgericht. Deze projectgroep zal in 2013 instaan voor de coördinatie rond de zesde staatshervorming. Daarnaast gaat in 2013 bijzondere aandacht uit naar de verdere concretisering en operationalisering van de in 2012 opgemaakte fiches voor de zesde staatshervorming en zullen de diensten van het departement onder de vorm van projectplannen de overnames voorbereiden. - Bijdragen Financiën en Begroting voor het Groenboek Vlaamse Regering opgeleverd - Impact fiscaliteit, impact op de begrotingen nieuwe bijzondere financieringswet duidelijk - Beslissingen verdere aanpak genomen door projectgroep Bevoegdheidsoverdracht 100% voorbereid Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 200 Afdeling Financieel Management: 10 Afdeling Managementondersteunende Diensten: 20 Stafdiensten: 50 Pagina 4 van 52

5 Doelstelling: Vertaling Six Pack Bijdrage operationele doelstelling: 1.1. Vanuit een éénjarig en meerjarig perspectief methoden en processen ontwikkelen, begeleiden en bewaken inzake begrotingsopmaak en controle teneinde het begrotingsbeleid te rationaliseren en de minister technisch te ondersteunen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren De nieuwe regelgeving inzake de versterking van het Europees begrotingstoezicht van de lidstaten heeft een grote invloed op het eigen begrotingsbeleid en dringt aan op meer samenwerking tussen de entiteiten van de Vlaamse overheid. De in 2012 genomen stappen terzake in de Belgische context zullen in 2013 hun verdere uitwerking kennen. De onderhandelingen tussen de deelstaten en de federale overheid zullen in sterke mate richting aangeven. Niettegenstaande dit gegeven, worden in 2013 binnen het departement reeds de regelgevende en organisatorische aanpassingen die nodig zullen zijn, voorbereid. Vertaling resultaten van de lopende intra-be onderhandelingen in regelgeving (samenwerkingsakkoorden, decretale aanpassingen). Aanlevering gegevens draft budgetary plan aan de centrale overheid. Samenwerkingsakkoord opgesteld Aanpassing rekendecreet gebeurd Begrotingsgegevens aan federale overheid geleverd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 80 Pagina 5 van 52

6 Doelstelling: Onderzoek naar gender budgetting Bijdrage operationele doelstelling: 1.1. Vanuit een éénjarig en meerjarig perspectief methoden en processen ontwikkelen, begeleiden en bewaken inzake begrotingsopmaak en controle teneinde het begrotingsbeleid te rationaliseren en de minister technisch te ondersteunen. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties Het in 2012 opgestarte onderzoek naar de mogelijkheden rond genderbudgetting bij de Vlaamse overheid zal in 2013 verder worden gevoerd. Op basis van de resultaten zal een mogelijk actieplan voor verdere aanpak worden uitgewerkt. - Onderzoekmogelijkheden Genderbudgetting uitgevoerd - Gendergelijkheid in begroting op conceptniveau bepaald Actieplan 100% gerealiseerd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 5 Pagina 6 van 52

7 Doelstelling: BUTEO: Implementatie van een web-applicatie voor het begrotingsproces Bijdrage operationele doelstelling: 1.4. Het uitbouwen van gegevensbeheer en statistische functionaliteiten inzake beheer en beschikbaarheid van begrotingsgegevens teneinde de kwaliteit van de begrotingsgegevens te bewaken en te voorzien in maximale informatiedoorstroming naar de verschillende gebruikers. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Het automatiseren van het proces van de begrotingsopmaak kent ook in 2013 verdere uitwerking binnen het departement onder de naam van BUTEO 2. Het project is tweeledig. De workflow voor het indienen van begrotingsvoorstellen wordt ontwikkeld in een Sharepointomgeving, met gebruik van Nintex, De voorstellen worden ingediend via de sharepoint begroting, indien gewenst kunnen de de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid hun intern goedkeuringsproces met Nintex-software automatiseren. Vanuit het departement wordt er dan ondersteuning van deze toepassing naar die entiteiten voorzien. Daarnaast moet de ontwikkeling van een toepassing in apex voor de eigen dienst begrotingszaken ervoor zorgen dat de begrotingsgegevens op een efficiënte en correcte manier kunnen worden verwerkt en dat de nodige rapportering ter beschikking is. Sharepoint/Nintex - Testen van de ontwikkelde Sharepoint/Nintex toepassing januari In productiestelling piloot bij begrotingsaanpassing februari Uitrol naar geïnteresseerde entiteiten mei 2013 Apex - Testen van de apex toepassing _verslaggeving bilaterales begrotingsaanpassing maart In productiestelling bij begrotinsopmaak Basisrapportering en administratieve tabel klaar tegen juni 2014 De sharepoint is in gebruik voor het begrotingsopmaakproces. 20% van de entiteiten kiezen om hun interne workflow in Nintex op te zetten. Het beheer van de begrotingsgegevens gebeurt in Apex. Pagina 7 van 52

8 Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 46 Afdeling Informatica: 86 Stafdiensten: 8 Budget Andere: euro (CB0-1CCG2A-WT) Pagina 8 van 52

9 Doelstelling: Vormingssite begroting Bijdrage operationele doelstelling: 1.4. Het uitbouwen van gegevensbeheer en statistische functionaliteiten inzake beheer en beschikbaarheid van begrotingsgegevens teneinde de kwaliteit van de begrotingsgegevens te bewaken en te voorzien in maximale informatiedoorstroming naar de verschillende gebruikers. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Om de kennis betreffende de begroting te verbeteren en de informatie te ontsluiten zal in 2013 werk gemaakt worden van de uitbouw van een website in Drupal-software, specifiek voor begroting, zowel van de ministeries als van de Vlaamse rechtspersonen Het opzetten van een vormingsweb rond begroting zal bijdragen tot een meer duurzame kennisoverdracht en beheer en moet de kwaliteit van begrotingsdocumenten op termijn ten goede komen. - Ontwerp van eigen DRUPAL opleidingssjabloon - Content begroting is uitgewerkt en ingevoerd - Opleidingswebsite begrotingin productie Begrotingswebsite online bereikbaar Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 60 Stafdiensten: 2 Budget Euro (CB0/1CC-G-2-B/WT) Pagina 9 van 52

10 Doelstelling: Studiecommissie gewestbelastingen Bijdrage operationele doelstelling: 2.1. Het uitwerken en voorleggen van goed onderbouwde en (politiek en maatschappelijk) relevante beleidsvoorstellen met aandacht voor alle betrokken actoren aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting teneinde het beleid maximaal proactief te ondersteunen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren In vorige jaren werd vanuit het departement Financiën en Begroting de studiecommissie gewestbelastingen ondersteund. Dit resulteerde in een aantal ontwerpen van decreet die aan het kabinet werden opgeleverd. In 2013 zal het departement het kabinet hierin verder ondersteunen en waar nodig aanpassingen aan de teksten doorvoeren. Ontwerp van decreet met het oog op gelijkschakeling van stiefkinderen met de rechte lijn in successie- en schenkingsrechten Ontwerp van decreet met het oog op gelijkschakeling van het tarief voor private en publieke goede doelen voor schenkingen en legaten die zij ontvangen. Decreetsteksten klaar in 2013 Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 20 Pagina 10 van 52

11 Doelstelling: Overname successie- en registratierechten Bijdrage operationele doelstelling: 2.2. De beleidsuitvoering proactief opvolgen en evalueren en ontwerpen van strategieën teneinde politieke en maatschappelijke verwachtingen en evoluties te detecteren en voorstellen te formuleren tot bijsturing. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 september 2011 wordt de dienst van de registratie- en successierechten vanaf 1 januari 2015 door de Vlaamse Belastingdienst overgenomen. Het departement biedt ter voorbereiding ondersteuning op vlak van logistiek, personeel, informatica en communicatie. Bovendien is zij trekker van het deelproject regelgeving dat binnen Vlabel werd opgezet. - Boek 2 Vlaamse codex Fiscaliteit opgeleverd - Verhuis Aalst gerealiseerd - Inhuring buitendiensten gerealiseerd - Voorbereiding personeel gerealiseerd Actieplan 100% gerealliseerd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 150 Afdeling Informatica: 642 Afdeling Managementondersteunende Diensten: 455 Stafdiensten: 5 Pagina 11 van 52

12 Doelstelling: Evaluatie OV mat & out Bijdrage operationele doelstelling: 2.2. De beleidsuitvoering proactief opvolgen en evalueren en ontwerpen van strategieën teneinde politieke en maatschappelijke verwachtingen en evoluties te detecteren en voorstellen te formuleren tot bijsturing. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Uit de cijfers is gebleken dat het belastbaar kadastraal inkomen van investerende bedrijven gedurende de periode gemiddeld gedaald is met 12,5 mio euro. Dit komt overeen met een gemiddelde daling van de onroerende voorheffing op materieel en outillage van 6,2 mio euro, wat een stuk lager is dan verwacht. Dit is vrijwel zeker te verklaren door de financieel economische crisis. Daarom zal het departement in 2013 een bijdrage leveren aan de evaluatie van de reeds genomen maatregelen om investeringen mogelijk te maken. Op basis van die evaluatie zullen desgevallend maatregelen worden genomen om de afbouw van onroerende voorheffing op materieel en outillage tegen 2020 te realiseren. Evaluatie op basis van cijfermateriaal van de maatregelen in de onroerende voorheffing die investeringen moesten bevorderen. (a) Simulatiemodel met betrekking tot de onroerende voorheffing van ondernemingen verdeeld per NACE-code en per perceelsoppervlakte berekening van de onroerende voorheffing mbt KI Materieel en outillage per NACE- (b) code Ontwerp van tekst tot aanpassing van onroerende voorheffing voor ondernemingen. Evaluatienota met simulatiemodel en berekening is ter beschikking Ontwerpteksten zijn klaar Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 15 Pagina 12 van 52

13 Doelstelling: Uitwerken van een nieuw fiscaal pact met de lokale overheden Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Enkel op expliciete vraag van het kabinet In 2012 werd binnen het departement in samenspraak met een consultant, Ernst & Young, een onderzoek gevoerd naar de impact van lokale belastingen op de ondernemingen. De lokale belastingen die relatief het meest administratieve lasten veroorzaken zijn de volgende: de belasting op verspreiding van reclame, de belasting op drijfkracht, de belasting op reclameborden en de belasting op wegwijzers. Dit houdt volgens de studie verband met het opzoekingswerk dat voor de aangifte bij deze belastingen dient te gebeuren, alsook met de diversiteit in de reglementen en met de in sommige gevallen relatief complexe uitzonderingsregimes. De studie plaatst daarnaast vraagtekens bij bedrijfsbelastingen die slechts in een beperkt aantal gemeenten voorkomen of een relatief lage opbrengst genereren. Op basis van dat onderzoek en in nauwe samenspraak met het kabinet van Financiën en Begroting zal daarom in 2013 samen met de VVSG worden nagegaan of er bereidheid is om een initiatief te nemen om de administratieve lasten voor de ondernemingen te verminderen.. Overleg met VVSG Een mogelijk akkoord inzake hervorming van sommige lokale belastingen conform de resultaten van de studie. Overleg gevoerd en desgevallend maatregelen afgesproken en vastgelegd Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 10 Pagina 13 van 52

14 Doelstelling: Omvormen van klein beschrijf naar huiskorting Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren In 2012 werd in samenspraak met het steunpunt Fiscaliteit en Begroting onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden op het vlak van het omvormen van het klein beschrijf naar een huiskorting. Op basis van de uitgewerkte scenario s kon evenwel geen eenduidige beslissing in deze of gene richting terzake worden genomen. De concrete vertaling van zo een omvorming in een regelgevende tekst vraagt daarom verder onderzoek. Samen met het steunpunt wordt in 2013 verder onderzocht wat de maatschappelijke gevolgen zijn van de best scorende scenario s. - Scenario s scherper gesteld - Bespreking met belanghebbenden, in het kader van studiecommissie. - Studie naar juridische realisatie huiskorting gevoerd - Communicatiecampagne voorbereid Studie opgeleverd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 45 Stafdiensten: 5 Pagina 14 van 52

15 Doelstelling: Ontwikkeling Vlaamse fiscale codex Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Projecten ter verbetering derden-efficiëntie In 2012 werden door het IVA Vlaamse Belastingdienst en het departement Financiën en Begroting de nodige voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een Vlaamse fiscale codex. Het doel is de Vlaamse fiscaliteit in één codex samen te brengen. Waar mogelijk worden de begrippen en procedures éénvormig gemaakt zonder de materiële regels te wijzigen. De VCF behelst immers voor het materiële luik louter een codificatie van bestaande regelgeving. Na de bespreking in het Vlaams Parlement zal in 2013 werk gemaakt worden van het opstellen van de besluiten en het aanpassen van handleidingen en procedures alsook de nodige communicatie te voorzien naar de doelgroepen. Op die manier kan de codex vanaf aanslagjaar 2014 in voege treden. - Goedkeuring decreet (Boek I van VFC) in Vlaams Parlement - Goedkeuring uitvoeringsbesluit, Boek I Beslissingsprocedure 100% gerealiseerd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 90 Pagina 15 van 52

16 Doelstelling: Vlaamse correctie referentiedatabank Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures.3.1 Prioriteit: Projecten ter verbetering derden-efficiëntie In de beleidsnota werd gesuggereerd werk te maken van een centrale databank die er voor zou zorgen dat correcties aan gegevens van authentieke bronnen slechts éénmalig dienen te gebeuren. In 2012 werd hier een eerste keer rond overlegd met Bestuurszaken. In 2013 zal er vanuit het departement meer vorm aan het project worden gegeven. Gezamenlijke conceptnota Financiën en Begroting en Bestuurszaken opgeleverd Gezamenlijke conceptnota Financiën en Begroting en Bestuurszaken opgeleverd Afdeling Informatica: 10 Pagina 16 van 52

17 Doelstelling: Actualisatie functie invulling van de afgevaardigden van Financiën en Begroting Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Artikel 49 van het Rekendecreet regelt de minimale verplichtingen van de afgevaardigden van Financiën en Begroting die door de Vlaamse Regering aangesteld zijn om de budgettaire, financiële en boekhoudkundige werking van een Vlaamse rechtspersoon op te volgen. Op basis van dat artikel wordt nu de mogelijkheid geboden om de coördinatie van de werking en de functie-invulling van deze afgevaardigden bij besluit te regelen. Daarom zal in 2013 een ontwerpbesluit of een omzendbrief worden uitgewerkt. Handleiding m.b.t. begroting en begrotingsmonitoring uitwerken Handleiding m.b.t. jaarrekening en single audit uitwerken Handleidingen kunnen eind december aan de afgevaardigden ter beschikking worden gesteld. Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 10 Pagina 17 van 52

18 Doelstelling: Bundeling Fiscale Adviezen Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Projecten ter verbetering derden-efficiëntie Heel wat beleidsdomeinen worden soms geconfronteerd met een fiscaal-juridisch probleem waarvoor ze extern advies inwinnen. Slechts zelden worden deze adviezen tussen beleidsdomeinen uitgewisseld. Het departement zal hier in 2013 een faciliterende rol in opnemen door een webapplicatie ter beschikking te stellen van alle entiteiten die tot de Vlaamse overheid behoren waar zij hun fiscaal-juridische adviezen kunnen aanmelden. Op die manier kan de reeds verworven expertise worden gedeeld tussen de verschillende entiteiten. - Functionele analyse opgeleverd - Toepassing technisch opgezet - Communicatie via Vlaamse Regering, SOFI, CAG en SG-forum gebeurd Applicatie in productie Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 10 Stafdiensten: 1 Pagina 18 van 52

19 Doelstelling: Vlaamse Fiscale Navigator Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie De Vlaamse Fiscale Navigator is een databank van de Vlaamse Overheid met onder meer informatie over Vlaamse belastingen en heffingen zoals verkeersbelastingen, registratierechten, successierechten, spelen en weddenschappen en openingsbelastingen. Allereerst wordt er in 2013 een nieuwe bijakte voor het aanleveren van gegevens met Kluwer afgesloten. In de toekomst blijven we vermoedelijk samenwerken met Hemmis voor het eigenlijke platform, dat in de tweede helft van 2013 weliswaar een grondige opfrisbeurt zal krijgen. Bedoeling is om via een nieuwe overheidsopdracht, de globale gebruiksvriendelijkheid van de tool te optimaliseren. Daarom plannen we tevens een klantentevredenheidsonderzoek bij Dimarso om op deze manier de exacte noden van het doelpubliek te kunnen definiëren. - Vastlegging bijakte aanlevering gegevens - Opstellen projectfiche klanttevredenheidsonderzoek - Afronden bevraging klanttevredenheidsonderzoek - Evaluatie resultaten bevraging klanttevredenheidsonderzoek - Opstellen projectplan platform VFN - Uitschrijven overheidsopdracht platform Vlaamse Fiscale Navigator - Actieplan 100% gerealiseerd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 20 Stafdiensten: 15 Budget Andere: euro Pagina 19 van 52

20 Doelstelling: Realisatie globaal datamodel Bijdrage operationele doelstelling: 3.2. Het bestaan van een model dat moet toelaten om enerzijds het gevoerde fiscale beleid te kunnen evalueren en daarin te adviseren, en om anderzijds, proactief en met oog voor effectiviteit, fiscale beleidsinitiatieven gericht op het verzekeren van inkomsten en het voeren van een duurzaam beleid te nemen, teneinde dit op het politiek niveau te kunnen introduceren. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie In de beleidsnota ootmoedig begroten stelde minister Muyters het realiseren van een globaal datamodel als meerjarige doelstelling voorop. Dit model moet dienen om (nieuwe) fiscale beleidsmaatregelen op hun doeltreffendheid zowel ex ante al ex post te evalueren en aan de hand van simulaties bij te sturen of te ontwerpen. Woonbonus (a) Fantasi-model ter beschikking voor het uitvoeren van simulaties met betrekking tot de woonbonus Vergroening verkeersbelasting (a) model ontwikkelen om het wagenpark van nieuwe personenwagens te analyseren in het kader van de vergroening van de verkeersbelastingen waarbij simulaties worden uitgevoerd met de ecoscore als parameter en, zoals voor de BIV, rekening gehouden wordt met de technologische evolutie. Woonbonus Resultaten simulaties beschikbaar Vergroening verkeersbelasting Resultaten simulaties beschikbaar Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 150 Afdeling Informatica: 390,5 Pagina 20 van 52

21 Budget Apparaatskrediet: euro op CB0/1CC-G-2-A/WT Pagina 21 van 52

22 Doelstelling: Verdere opvolging ESR-rapportering lokale besturen Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties Met betrekking tot 2013 zijn binnen de Belgische context afspraken gemaakt dat de Gewesten de tekorten (ESR-vorderingensaldo) van de lokale overheden zullen neutraliseren. Het beschikken over correcte ESR-informatie van de lokale overheden is dan ook een noodzaak.. Op initiatief van het INR en ondersteund door het departement worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur inspanningen geleverd om op een snellere manier tot correcte en geconsolideerde financiële gegevens van lokale besturen te komen. - Eens de toepassing, die momenteel door het ABB wordt ontwikkeld, klaar is, laat het toe om budgetgegevens conform de vereisten van Europa te rapporteren (eind 2013) - Consolidatie van de Vlaamse overheid met de lokale besturen is op budgetniveau mogelijk (eind 2013) - Het geconsolideerde ESR-rapport op budgetniveau Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 2 Stafdiensten: 5 dagen Pagina 22 van 52

23 Doelstelling: Een single audit Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties In 2012 keurde de Vlaamse Regering het besluit Single audit goed dat de auditprocessen en de verschillende auditactoren gestroomlijnd op elkaar afstemt. In 2013 zal vanuit het departement dat de stuurgroep Single audit voorzit voornamelijk gesensibiliseerd worden naar de verschillende entiteiten en actoren toe om de afspraken uit het besluit van de Vlaamse Regering in de praktijk om te zetten. - Per kwartaal ter beschikking stellen van de voortgangsrapportering aan de Vlaamse ministers. - Evaluatie single audit in het 4 e kwartaal 2013 met zowel gecontroleerden als controleactoren. - Aantal voortgangsrapporten - Evaluatieverslag opgesteld in samenwerking met alle betrokkenen Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 2 Stafdiensten: 20 Budget Andere: euro (CB0-1CCG2A-WT) Pagina 23 van 52

24 Doelstelling: Betere afstemming beleids- en beheercycli Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties In de beleidsnota ootmoedig begroten werd een betere afstemming van de beleids- en beheerscycli als meerjarige doelstelling opgenomen. Vanuit Bestuurszaken werd reeds het initiatief genomen het ondernemingsplan meer af te stemmen op de timing van de begroting en de beleidsbrieven. In 2013 zal het departement de in 2012 opgestarte initiatieven om de begroting meer prestatiegericht te maken verder opnemen. De herwerking van de begrotingsstructuur moet er mee voor zorgen dat er een betere match ontstaat tussen de begroting, de beleidsbrieven en de doelstellingen uit management- en beheersovereenkomsten. - Begrotingsstructuur uitwerken gericht op doelstellingen en prestaties januari 2013; - Begrotingsstructuur gevalideerd door de Vlaamse Regering januari 2013; - Ondersteunen entiteiten bij herwerking eigen begrotingsstructuur februari maart 2013; - Begroting 2014 ingediend volgens nieuwe structuur december Herwerkte begrotingsstructuur gebruikt bij begrotingsopmaak 2014 Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 170 Pagina 24 van 52

25 Doelstelling: Implementatiestrategie Rekendecreet Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties In uitvoering van het Rekendecreet werd een ontwerpbesluit betreffende de algemene regels inzake subsidiëring opgesteld en reeds ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Ondanks het feit dat dit besluit een suppletief karakter heeft, werd er gekozen een overgangsjaar te voorzien om alle implicaties op de huidige subsidieregelingen samen met de beleidsdomeinen in kaart te brengen en te beheersen, zodat vanaf 1 januari 2014 definitief met de nieuwe regels kan gestart worden. Overleg met alle beleidsdomeinen heeft plaats gevonden Samenvatting van mogelijke knelpunten bij overgang Instructies/beheersingsmaatregelen voor de bestaande subsidieregelingen Besluit van de Vlaamse Regering kan vanaf 1 januari 2014 in werking treden. Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 50 Pagina 25 van 52

26 Doelstelling: Nauwgezette opvolging liquiditeitsramingen Bijdrage operationele doelstelling: 5.1. Het zo accuraat mogelijk voeren van een centraal financieel beheer op korte termijn met inbegrip van gedegen ramingen teneinde te streven naar een optimale afstemming tussen de korte termijn kas van de verschillende cashpools en de lange termijn schuld van de Vlaamse overheid. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Teneinde de liquiditeitsramingen nog nauwgezetter te kunnen opvolgen zal het departement aan de hand van een vergelijkende studie op zoek gaan naar de nodige kennis om het proces te kunnen stroomlijnen. Hiervoor zal beroep gedaan worden op de kennis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). - Systeem BHG onderzocht - Desgevallend actieplan uitgewerkt op basis van systeem BHG Voorstel plan van verdere aanpak opgeleverd Afdeling Financieel Management: 5 Pagina 26 van 52

27 Doelstelling: ICS Betaalstromen Bijdrage operationele doelstelling: 5.1. Het zo accuraat mogelijk voeren van een centraal financieel beheer op korte termijn met inbegrip van gedegen ramingen teneinde te streven naar een optimale afstemming tussen de korte termijn kas van de verschillende cashpools en de lange termijn schuld van de Vlaamse overheid. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren In 2102 begeleidde het departement Financiën en Begroting de overgang naar een nieuwe huisbankier voor de Vlaamse overheid. De betaalstromen werden bij de overgang As Is overgenomen. In 2013 zal het departement onderzoeken hoe en in welke mate de Vlaamse overheid technisch kan evolueren naar andere oplossingen voor de betaalstromen en het codaverkeer om zo op termijn tot een duurzame en efficiënte bankonafhankelijke positie voor het betaalverkeer van de Vlaamse overheid te komen. - Realisatie dropserver februari Realisatie centrale ICS september Transitie Crubetaal bestanden naar ICS november 2013 Actieplan % gerealiseerd Afdeling Financieel Management: 4 Afdeling Management Ondersteunende Diensten : 4 Afdeling Informatica: 4 Budget Apparaatskrediet: euro Pagina 27 van 52

28 Doelstelling: Evaluatie waarborgbeheer (incl. aanpassing regelgeving) Bijdrage operationele doelstelling: 5.3. Het adviseren over en efficiënt en effectief beheren van de verschillende waarborgen teneinde de financiële lasten van derden te verlagen en sociale en economische activiteiten maximaal te ondersteunen, zonder de financiële stabiliteit van de Vlaamse overheid in het gedrang te brengen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren In het kader van de Europese economic governance (vertaling sixpack) zullen er wetgevende initiatieven genomen worden om de Europese regelgeving te verwerken in de Belgische en de Vlaamse. De rapportering over de schuld- en waarborgsituatie is daar een belangrijk onderdeel van. De uitwerking van deze regelgeving vanuit Basel III zal in 2013 gecoördineerd vanuit het departement gebeuren. - Oplevering externe studie Basel III maart Actieplan uitgewerkt op basis van studie Basel III mei Actieplan in uitvoering december 2013 Actiepunten 2013 uit actieplan 100% gerealiseerd Afdeling Financieel Management: 175 Stafdiensten: 5 Pagina 28 van 52

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2008

Ondersteuningsplan 2008 Ondersteuningsplan 2008 Louis Collet Directeur Versie 2.0 23 april 2008 Louis Collet (Sign ature) Digitaal ondertekend door Louis Collet (Signature) DN: cn=louis Collet (Signature), sn=collet, givenname=louis

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET ONDERNEMINGSPLAN 2013:

BIJLAGE BIJ HET ONDERNEMINGSPLAN 2013: BIJLAGE BIJ HET ONDERNEMINGSPLAN 2013: NIET-PROCESGERELATEERDE ACTIEFICHES HET AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR Deze bijlage bij het ondernemingsplan 2013 bevat de volgende uitgewerkte actiefiches:

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie