Ondernemingsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan 2013"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52

2 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten ter verbetering van de efficiëntie 6. Diversiteitsacties 7. Jaaractieplan preventie 8. Personeelsplan Pagina 2 van 52

3 2. Voorwoord Het ondernemingsplan 2013 van het Departement Financien en Begroting biedt een overzicht van de te realiseren doelstellingen en projecten. Het is op die manier een samenvatting van de in de verschillende projectplannen (beleidsnotafiches, informaticafiches, roadmaps, ) uitgewerkte acties, mijlpalen en indicatoren. De ingeschatte tijdsbesteding per doelstelling is slechts een deel van de tijdsbesteding van het Departement. Naast de doelstellingen voert het Departement tal van recurrente processen die er dagelijks voor zorgen de financiële en budgettaire situatie van de Vlaamse overheid te monitoren en onder controle te houden. In uitvoering van de managementovereenkomst besteedt het ondernemingsplan ook specifiek aandacht aan het verbeteren van de organisatiebeheersing en de efficiëntie van het Departement onder de vorm van de doelstellingen monitoring en tijdsregistratie en analytische boekhouding. Tenslotte staat dit ondernemingsplan stil bij de bijdrage van het Departement aan de diversiteitsdoelstellingen van de Vlaamse overheid en het welzijn van de medewerkers van het Departement. Pagina 3 van 52

4 3. Doelstellingen Doelstelling: Zesde staatshervorming Bijdrage operationele doelstelling: Dit project levert een bijdrage aan alle operationele doelstellingen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Het Vlinderakkoord vormt de basis voor een zesde staatshervorming die een aantal bijkomende bevoegdheden naar Vlaanderen overhevelt. Om die overname op vlak van fiscaliteit, de integratie van de bijkomende middelen en uitgaven in de begroting, en de voorbereiding en implementatie van de financieringswet te realiseren, is binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting een projectgroep opgericht. Deze projectgroep zal in 2013 instaan voor de coördinatie rond de zesde staatshervorming. Daarnaast gaat in 2013 bijzondere aandacht uit naar de verdere concretisering en operationalisering van de in 2012 opgemaakte fiches voor de zesde staatshervorming en zullen de diensten van het departement onder de vorm van projectplannen de overnames voorbereiden. - Bijdragen Financiën en Begroting voor het Groenboek Vlaamse Regering opgeleverd - Impact fiscaliteit, impact op de begrotingen nieuwe bijzondere financieringswet duidelijk - Beslissingen verdere aanpak genomen door projectgroep Bevoegdheidsoverdracht 100% voorbereid Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 200 Afdeling Financieel Management: 10 Afdeling Managementondersteunende Diensten: 20 Stafdiensten: 50 Pagina 4 van 52

5 Doelstelling: Vertaling Six Pack Bijdrage operationele doelstelling: 1.1. Vanuit een éénjarig en meerjarig perspectief methoden en processen ontwikkelen, begeleiden en bewaken inzake begrotingsopmaak en controle teneinde het begrotingsbeleid te rationaliseren en de minister technisch te ondersteunen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren De nieuwe regelgeving inzake de versterking van het Europees begrotingstoezicht van de lidstaten heeft een grote invloed op het eigen begrotingsbeleid en dringt aan op meer samenwerking tussen de entiteiten van de Vlaamse overheid. De in 2012 genomen stappen terzake in de Belgische context zullen in 2013 hun verdere uitwerking kennen. De onderhandelingen tussen de deelstaten en de federale overheid zullen in sterke mate richting aangeven. Niettegenstaande dit gegeven, worden in 2013 binnen het departement reeds de regelgevende en organisatorische aanpassingen die nodig zullen zijn, voorbereid. Vertaling resultaten van de lopende intra-be onderhandelingen in regelgeving (samenwerkingsakkoorden, decretale aanpassingen). Aanlevering gegevens draft budgetary plan aan de centrale overheid. Samenwerkingsakkoord opgesteld Aanpassing rekendecreet gebeurd Begrotingsgegevens aan federale overheid geleverd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 80 Pagina 5 van 52

6 Doelstelling: Onderzoek naar gender budgetting Bijdrage operationele doelstelling: 1.1. Vanuit een éénjarig en meerjarig perspectief methoden en processen ontwikkelen, begeleiden en bewaken inzake begrotingsopmaak en controle teneinde het begrotingsbeleid te rationaliseren en de minister technisch te ondersteunen. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties Het in 2012 opgestarte onderzoek naar de mogelijkheden rond genderbudgetting bij de Vlaamse overheid zal in 2013 verder worden gevoerd. Op basis van de resultaten zal een mogelijk actieplan voor verdere aanpak worden uitgewerkt. - Onderzoekmogelijkheden Genderbudgetting uitgevoerd - Gendergelijkheid in begroting op conceptniveau bepaald Actieplan 100% gerealiseerd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 5 Pagina 6 van 52

7 Doelstelling: BUTEO: Implementatie van een web-applicatie voor het begrotingsproces Bijdrage operationele doelstelling: 1.4. Het uitbouwen van gegevensbeheer en statistische functionaliteiten inzake beheer en beschikbaarheid van begrotingsgegevens teneinde de kwaliteit van de begrotingsgegevens te bewaken en te voorzien in maximale informatiedoorstroming naar de verschillende gebruikers. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Het automatiseren van het proces van de begrotingsopmaak kent ook in 2013 verdere uitwerking binnen het departement onder de naam van BUTEO 2. Het project is tweeledig. De workflow voor het indienen van begrotingsvoorstellen wordt ontwikkeld in een Sharepointomgeving, met gebruik van Nintex, De voorstellen worden ingediend via de sharepoint begroting, indien gewenst kunnen de de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid hun intern goedkeuringsproces met Nintex-software automatiseren. Vanuit het departement wordt er dan ondersteuning van deze toepassing naar die entiteiten voorzien. Daarnaast moet de ontwikkeling van een toepassing in apex voor de eigen dienst begrotingszaken ervoor zorgen dat de begrotingsgegevens op een efficiënte en correcte manier kunnen worden verwerkt en dat de nodige rapportering ter beschikking is. Sharepoint/Nintex - Testen van de ontwikkelde Sharepoint/Nintex toepassing januari In productiestelling piloot bij begrotingsaanpassing februari Uitrol naar geïnteresseerde entiteiten mei 2013 Apex - Testen van de apex toepassing _verslaggeving bilaterales begrotingsaanpassing maart In productiestelling bij begrotinsopmaak Basisrapportering en administratieve tabel klaar tegen juni 2014 De sharepoint is in gebruik voor het begrotingsopmaakproces. 20% van de entiteiten kiezen om hun interne workflow in Nintex op te zetten. Het beheer van de begrotingsgegevens gebeurt in Apex. Pagina 7 van 52

8 Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 46 Afdeling Informatica: 86 Stafdiensten: 8 Budget Andere: euro (CB0-1CCG2A-WT) Pagina 8 van 52

9 Doelstelling: Vormingssite begroting Bijdrage operationele doelstelling: 1.4. Het uitbouwen van gegevensbeheer en statistische functionaliteiten inzake beheer en beschikbaarheid van begrotingsgegevens teneinde de kwaliteit van de begrotingsgegevens te bewaken en te voorzien in maximale informatiedoorstroming naar de verschillende gebruikers. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Om de kennis betreffende de begroting te verbeteren en de informatie te ontsluiten zal in 2013 werk gemaakt worden van de uitbouw van een website in Drupal-software, specifiek voor begroting, zowel van de ministeries als van de Vlaamse rechtspersonen Het opzetten van een vormingsweb rond begroting zal bijdragen tot een meer duurzame kennisoverdracht en beheer en moet de kwaliteit van begrotingsdocumenten op termijn ten goede komen. - Ontwerp van eigen DRUPAL opleidingssjabloon - Content begroting is uitgewerkt en ingevoerd - Opleidingswebsite begrotingin productie Begrotingswebsite online bereikbaar Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 60 Stafdiensten: 2 Budget Euro (CB0/1CC-G-2-B/WT) Pagina 9 van 52

10 Doelstelling: Studiecommissie gewestbelastingen Bijdrage operationele doelstelling: 2.1. Het uitwerken en voorleggen van goed onderbouwde en (politiek en maatschappelijk) relevante beleidsvoorstellen met aandacht voor alle betrokken actoren aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting teneinde het beleid maximaal proactief te ondersteunen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren In vorige jaren werd vanuit het departement Financiën en Begroting de studiecommissie gewestbelastingen ondersteund. Dit resulteerde in een aantal ontwerpen van decreet die aan het kabinet werden opgeleverd. In 2013 zal het departement het kabinet hierin verder ondersteunen en waar nodig aanpassingen aan de teksten doorvoeren. Ontwerp van decreet met het oog op gelijkschakeling van stiefkinderen met de rechte lijn in successie- en schenkingsrechten Ontwerp van decreet met het oog op gelijkschakeling van het tarief voor private en publieke goede doelen voor schenkingen en legaten die zij ontvangen. Decreetsteksten klaar in 2013 Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 20 Pagina 10 van 52

11 Doelstelling: Overname successie- en registratierechten Bijdrage operationele doelstelling: 2.2. De beleidsuitvoering proactief opvolgen en evalueren en ontwerpen van strategieën teneinde politieke en maatschappelijke verwachtingen en evoluties te detecteren en voorstellen te formuleren tot bijsturing. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 september 2011 wordt de dienst van de registratie- en successierechten vanaf 1 januari 2015 door de Vlaamse Belastingdienst overgenomen. Het departement biedt ter voorbereiding ondersteuning op vlak van logistiek, personeel, informatica en communicatie. Bovendien is zij trekker van het deelproject regelgeving dat binnen Vlabel werd opgezet. - Boek 2 Vlaamse codex Fiscaliteit opgeleverd - Verhuis Aalst gerealiseerd - Inhuring buitendiensten gerealiseerd - Voorbereiding personeel gerealiseerd Actieplan 100% gerealliseerd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 150 Afdeling Informatica: 642 Afdeling Managementondersteunende Diensten: 455 Stafdiensten: 5 Pagina 11 van 52

12 Doelstelling: Evaluatie OV mat & out Bijdrage operationele doelstelling: 2.2. De beleidsuitvoering proactief opvolgen en evalueren en ontwerpen van strategieën teneinde politieke en maatschappelijke verwachtingen en evoluties te detecteren en voorstellen te formuleren tot bijsturing. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Uit de cijfers is gebleken dat het belastbaar kadastraal inkomen van investerende bedrijven gedurende de periode gemiddeld gedaald is met 12,5 mio euro. Dit komt overeen met een gemiddelde daling van de onroerende voorheffing op materieel en outillage van 6,2 mio euro, wat een stuk lager is dan verwacht. Dit is vrijwel zeker te verklaren door de financieel economische crisis. Daarom zal het departement in 2013 een bijdrage leveren aan de evaluatie van de reeds genomen maatregelen om investeringen mogelijk te maken. Op basis van die evaluatie zullen desgevallend maatregelen worden genomen om de afbouw van onroerende voorheffing op materieel en outillage tegen 2020 te realiseren. Evaluatie op basis van cijfermateriaal van de maatregelen in de onroerende voorheffing die investeringen moesten bevorderen. (a) Simulatiemodel met betrekking tot de onroerende voorheffing van ondernemingen verdeeld per NACE-code en per perceelsoppervlakte berekening van de onroerende voorheffing mbt KI Materieel en outillage per NACE- (b) code Ontwerp van tekst tot aanpassing van onroerende voorheffing voor ondernemingen. Evaluatienota met simulatiemodel en berekening is ter beschikking Ontwerpteksten zijn klaar Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 15 Pagina 12 van 52

13 Doelstelling: Uitwerken van een nieuw fiscaal pact met de lokale overheden Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Enkel op expliciete vraag van het kabinet In 2012 werd binnen het departement in samenspraak met een consultant, Ernst & Young, een onderzoek gevoerd naar de impact van lokale belastingen op de ondernemingen. De lokale belastingen die relatief het meest administratieve lasten veroorzaken zijn de volgende: de belasting op verspreiding van reclame, de belasting op drijfkracht, de belasting op reclameborden en de belasting op wegwijzers. Dit houdt volgens de studie verband met het opzoekingswerk dat voor de aangifte bij deze belastingen dient te gebeuren, alsook met de diversiteit in de reglementen en met de in sommige gevallen relatief complexe uitzonderingsregimes. De studie plaatst daarnaast vraagtekens bij bedrijfsbelastingen die slechts in een beperkt aantal gemeenten voorkomen of een relatief lage opbrengst genereren. Op basis van dat onderzoek en in nauwe samenspraak met het kabinet van Financiën en Begroting zal daarom in 2013 samen met de VVSG worden nagegaan of er bereidheid is om een initiatief te nemen om de administratieve lasten voor de ondernemingen te verminderen.. Overleg met VVSG Een mogelijk akkoord inzake hervorming van sommige lokale belastingen conform de resultaten van de studie. Overleg gevoerd en desgevallend maatregelen afgesproken en vastgelegd Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 10 Pagina 13 van 52

14 Doelstelling: Omvormen van klein beschrijf naar huiskorting Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren In 2012 werd in samenspraak met het steunpunt Fiscaliteit en Begroting onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden op het vlak van het omvormen van het klein beschrijf naar een huiskorting. Op basis van de uitgewerkte scenario s kon evenwel geen eenduidige beslissing in deze of gene richting terzake worden genomen. De concrete vertaling van zo een omvorming in een regelgevende tekst vraagt daarom verder onderzoek. Samen met het steunpunt wordt in 2013 verder onderzocht wat de maatschappelijke gevolgen zijn van de best scorende scenario s. - Scenario s scherper gesteld - Bespreking met belanghebbenden, in het kader van studiecommissie. - Studie naar juridische realisatie huiskorting gevoerd - Communicatiecampagne voorbereid Studie opgeleverd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 45 Stafdiensten: 5 Pagina 14 van 52

15 Doelstelling: Ontwikkeling Vlaamse fiscale codex Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Projecten ter verbetering derden-efficiëntie In 2012 werden door het IVA Vlaamse Belastingdienst en het departement Financiën en Begroting de nodige voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een Vlaamse fiscale codex. Het doel is de Vlaamse fiscaliteit in één codex samen te brengen. Waar mogelijk worden de begrippen en procedures éénvormig gemaakt zonder de materiële regels te wijzigen. De VCF behelst immers voor het materiële luik louter een codificatie van bestaande regelgeving. Na de bespreking in het Vlaams Parlement zal in 2013 werk gemaakt worden van het opstellen van de besluiten en het aanpassen van handleidingen en procedures alsook de nodige communicatie te voorzien naar de doelgroepen. Op die manier kan de codex vanaf aanslagjaar 2014 in voege treden. - Goedkeuring decreet (Boek I van VFC) in Vlaams Parlement - Goedkeuring uitvoeringsbesluit, Boek I Beslissingsprocedure 100% gerealiseerd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 90 Pagina 15 van 52

16 Doelstelling: Vlaamse correctie referentiedatabank Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures.3.1 Prioriteit: Projecten ter verbetering derden-efficiëntie In de beleidsnota werd gesuggereerd werk te maken van een centrale databank die er voor zou zorgen dat correcties aan gegevens van authentieke bronnen slechts éénmalig dienen te gebeuren. In 2012 werd hier een eerste keer rond overlegd met Bestuurszaken. In 2013 zal er vanuit het departement meer vorm aan het project worden gegeven. Gezamenlijke conceptnota Financiën en Begroting en Bestuurszaken opgeleverd Gezamenlijke conceptnota Financiën en Begroting en Bestuurszaken opgeleverd Afdeling Informatica: 10 Pagina 16 van 52

17 Doelstelling: Actualisatie functie invulling van de afgevaardigden van Financiën en Begroting Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Artikel 49 van het Rekendecreet regelt de minimale verplichtingen van de afgevaardigden van Financiën en Begroting die door de Vlaamse Regering aangesteld zijn om de budgettaire, financiële en boekhoudkundige werking van een Vlaamse rechtspersoon op te volgen. Op basis van dat artikel wordt nu de mogelijkheid geboden om de coördinatie van de werking en de functie-invulling van deze afgevaardigden bij besluit te regelen. Daarom zal in 2013 een ontwerpbesluit of een omzendbrief worden uitgewerkt. Handleiding m.b.t. begroting en begrotingsmonitoring uitwerken Handleiding m.b.t. jaarrekening en single audit uitwerken Handleidingen kunnen eind december aan de afgevaardigden ter beschikking worden gesteld. Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 10 Pagina 17 van 52

18 Doelstelling: Bundeling Fiscale Adviezen Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Projecten ter verbetering derden-efficiëntie Heel wat beleidsdomeinen worden soms geconfronteerd met een fiscaal-juridisch probleem waarvoor ze extern advies inwinnen. Slechts zelden worden deze adviezen tussen beleidsdomeinen uitgewisseld. Het departement zal hier in 2013 een faciliterende rol in opnemen door een webapplicatie ter beschikking te stellen van alle entiteiten die tot de Vlaamse overheid behoren waar zij hun fiscaal-juridische adviezen kunnen aanmelden. Op die manier kan de reeds verworven expertise worden gedeeld tussen de verschillende entiteiten. - Functionele analyse opgeleverd - Toepassing technisch opgezet - Communicatie via Vlaamse Regering, SOFI, CAG en SG-forum gebeurd Applicatie in productie Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 10 Stafdiensten: 1 Pagina 18 van 52

19 Doelstelling: Vlaamse Fiscale Navigator Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie De Vlaamse Fiscale Navigator is een databank van de Vlaamse Overheid met onder meer informatie over Vlaamse belastingen en heffingen zoals verkeersbelastingen, registratierechten, successierechten, spelen en weddenschappen en openingsbelastingen. Allereerst wordt er in 2013 een nieuwe bijakte voor het aanleveren van gegevens met Kluwer afgesloten. In de toekomst blijven we vermoedelijk samenwerken met Hemmis voor het eigenlijke platform, dat in de tweede helft van 2013 weliswaar een grondige opfrisbeurt zal krijgen. Bedoeling is om via een nieuwe overheidsopdracht, de globale gebruiksvriendelijkheid van de tool te optimaliseren. Daarom plannen we tevens een klantentevredenheidsonderzoek bij Dimarso om op deze manier de exacte noden van het doelpubliek te kunnen definiëren. - Vastlegging bijakte aanlevering gegevens - Opstellen projectfiche klanttevredenheidsonderzoek - Afronden bevraging klanttevredenheidsonderzoek - Evaluatie resultaten bevraging klanttevredenheidsonderzoek - Opstellen projectplan platform VFN - Uitschrijven overheidsopdracht platform Vlaamse Fiscale Navigator - Actieplan 100% gerealiseerd Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 20 Stafdiensten: 15 Budget Andere: euro Pagina 19 van 52

20 Doelstelling: Realisatie globaal datamodel Bijdrage operationele doelstelling: 3.2. Het bestaan van een model dat moet toelaten om enerzijds het gevoerde fiscale beleid te kunnen evalueren en daarin te adviseren, en om anderzijds, proactief en met oog voor effectiviteit, fiscale beleidsinitiatieven gericht op het verzekeren van inkomsten en het voeren van een duurzaam beleid te nemen, teneinde dit op het politiek niveau te kunnen introduceren. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie In de beleidsnota ootmoedig begroten stelde minister Muyters het realiseren van een globaal datamodel als meerjarige doelstelling voorop. Dit model moet dienen om (nieuwe) fiscale beleidsmaatregelen op hun doeltreffendheid zowel ex ante al ex post te evalueren en aan de hand van simulaties bij te sturen of te ontwerpen. Woonbonus (a) Fantasi-model ter beschikking voor het uitvoeren van simulaties met betrekking tot de woonbonus Vergroening verkeersbelasting (a) model ontwikkelen om het wagenpark van nieuwe personenwagens te analyseren in het kader van de vergroening van de verkeersbelastingen waarbij simulaties worden uitgevoerd met de ecoscore als parameter en, zoals voor de BIV, rekening gehouden wordt met de technologische evolutie. Woonbonus Resultaten simulaties beschikbaar Vergroening verkeersbelasting Resultaten simulaties beschikbaar Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 150 Afdeling Informatica: 390,5 Pagina 20 van 52

21 Budget Apparaatskrediet: euro op CB0/1CC-G-2-A/WT Pagina 21 van 52

22 Doelstelling: Verdere opvolging ESR-rapportering lokale besturen Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties Met betrekking tot 2013 zijn binnen de Belgische context afspraken gemaakt dat de Gewesten de tekorten (ESR-vorderingensaldo) van de lokale overheden zullen neutraliseren. Het beschikken over correcte ESR-informatie van de lokale overheden is dan ook een noodzaak.. Op initiatief van het INR en ondersteund door het departement worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur inspanningen geleverd om op een snellere manier tot correcte en geconsolideerde financiële gegevens van lokale besturen te komen. - Eens de toepassing, die momenteel door het ABB wordt ontwikkeld, klaar is, laat het toe om budgetgegevens conform de vereisten van Europa te rapporteren (eind 2013) - Consolidatie van de Vlaamse overheid met de lokale besturen is op budgetniveau mogelijk (eind 2013) - Het geconsolideerde ESR-rapport op budgetniveau Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 2 Stafdiensten: 5 dagen Pagina 22 van 52

23 Doelstelling: Een single audit Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties In 2012 keurde de Vlaamse Regering het besluit Single audit goed dat de auditprocessen en de verschillende auditactoren gestroomlijnd op elkaar afstemt. In 2013 zal vanuit het departement dat de stuurgroep Single audit voorzit voornamelijk gesensibiliseerd worden naar de verschillende entiteiten en actoren toe om de afspraken uit het besluit van de Vlaamse Regering in de praktijk om te zetten. - Per kwartaal ter beschikking stellen van de voortgangsrapportering aan de Vlaamse ministers. - Evaluatie single audit in het 4 e kwartaal 2013 met zowel gecontroleerden als controleactoren. - Aantal voortgangsrapporten - Evaluatieverslag opgesteld in samenwerking met alle betrokkenen Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 2 Stafdiensten: 20 Budget Andere: euro (CB0-1CCG2A-WT) Pagina 23 van 52

24 Doelstelling: Betere afstemming beleids- en beheercycli Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties In de beleidsnota ootmoedig begroten werd een betere afstemming van de beleids- en beheerscycli als meerjarige doelstelling opgenomen. Vanuit Bestuurszaken werd reeds het initiatief genomen het ondernemingsplan meer af te stemmen op de timing van de begroting en de beleidsbrieven. In 2013 zal het departement de in 2012 opgestarte initiatieven om de begroting meer prestatiegericht te maken verder opnemen. De herwerking van de begrotingsstructuur moet er mee voor zorgen dat er een betere match ontstaat tussen de begroting, de beleidsbrieven en de doelstellingen uit management- en beheersovereenkomsten. - Begrotingsstructuur uitwerken gericht op doelstellingen en prestaties januari 2013; - Begrotingsstructuur gevalideerd door de Vlaamse Regering januari 2013; - Ondersteunen entiteiten bij herwerking eigen begrotingsstructuur februari maart 2013; - Begroting 2014 ingediend volgens nieuwe structuur december Herwerkte begrotingsstructuur gebruikt bij begrotingsopmaak 2014 Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 170 Pagina 24 van 52

25 Doelstelling: Implementatiestrategie Rekendecreet Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties In uitvoering van het Rekendecreet werd een ontwerpbesluit betreffende de algemene regels inzake subsidiëring opgesteld en reeds ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Ondanks het feit dat dit besluit een suppletief karakter heeft, werd er gekozen een overgangsjaar te voorzien om alle implicaties op de huidige subsidieregelingen samen met de beleidsdomeinen in kaart te brengen en te beheersen, zodat vanaf 1 januari 2014 definitief met de nieuwe regels kan gestart worden. Overleg met alle beleidsdomeinen heeft plaats gevonden Samenvatting van mogelijke knelpunten bij overgang Instructies/beheersingsmaatregelen voor de bestaande subsidieregelingen Besluit van de Vlaamse Regering kan vanaf 1 januari 2014 in werking treden. Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 50 Pagina 25 van 52

26 Doelstelling: Nauwgezette opvolging liquiditeitsramingen Bijdrage operationele doelstelling: 5.1. Het zo accuraat mogelijk voeren van een centraal financieel beheer op korte termijn met inbegrip van gedegen ramingen teneinde te streven naar een optimale afstemming tussen de korte termijn kas van de verschillende cashpools en de lange termijn schuld van de Vlaamse overheid. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Teneinde de liquiditeitsramingen nog nauwgezetter te kunnen opvolgen zal het departement aan de hand van een vergelijkende studie op zoek gaan naar de nodige kennis om het proces te kunnen stroomlijnen. Hiervoor zal beroep gedaan worden op de kennis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). - Systeem BHG onderzocht - Desgevallend actieplan uitgewerkt op basis van systeem BHG Voorstel plan van verdere aanpak opgeleverd Afdeling Financieel Management: 5 Pagina 26 van 52

27 Doelstelling: ICS Betaalstromen Bijdrage operationele doelstelling: 5.1. Het zo accuraat mogelijk voeren van een centraal financieel beheer op korte termijn met inbegrip van gedegen ramingen teneinde te streven naar een optimale afstemming tussen de korte termijn kas van de verschillende cashpools en de lange termijn schuld van de Vlaamse overheid. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren In 2102 begeleidde het departement Financiën en Begroting de overgang naar een nieuwe huisbankier voor de Vlaamse overheid. De betaalstromen werden bij de overgang As Is overgenomen. In 2013 zal het departement onderzoeken hoe en in welke mate de Vlaamse overheid technisch kan evolueren naar andere oplossingen voor de betaalstromen en het codaverkeer om zo op termijn tot een duurzame en efficiënte bankonafhankelijke positie voor het betaalverkeer van de Vlaamse overheid te komen. - Realisatie dropserver februari Realisatie centrale ICS september Transitie Crubetaal bestanden naar ICS november 2013 Actieplan % gerealiseerd Afdeling Financieel Management: 4 Afdeling Management Ondersteunende Diensten : 4 Afdeling Informatica: 4 Budget Apparaatskrediet: euro Pagina 27 van 52

28 Doelstelling: Evaluatie waarborgbeheer (incl. aanpassing regelgeving) Bijdrage operationele doelstelling: 5.3. Het adviseren over en efficiënt en effectief beheren van de verschillende waarborgen teneinde de financiële lasten van derden te verlagen en sociale en economische activiteiten maximaal te ondersteunen, zonder de financiële stabiliteit van de Vlaamse overheid in het gedrang te brengen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren In het kader van de Europese economic governance (vertaling sixpack) zullen er wetgevende initiatieven genomen worden om de Europese regelgeving te verwerken in de Belgische en de Vlaamse. De rapportering over de schuld- en waarborgsituatie is daar een belangrijk onderdeel van. De uitwerking van deze regelgeving vanuit Basel III zal in 2013 gecoördineerd vanuit het departement gebeuren. - Oplevering externe studie Basel III maart Actieplan uitgewerkt op basis van studie Basel III mei Actieplan in uitvoering december 2013 Actiepunten 2013 uit actieplan 100% gerealiseerd Afdeling Financieel Management: 175 Stafdiensten: 5 Pagina 28 van 52

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap REKENHOF Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Parlement, Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 17 november 2015 1. Normnaleving 1. Normnaleving Doelstellingen overheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 Vlaamse begroting Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 1 Vlaamse Begroting 1. Mijlpalen Vlaamse Begroting 2. Stuurgroep Copil 3. Cijfermateriaal: afspraken 2 Mijlpalen Vlaamse Begroting Ter inleiding De begroting

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Inning registratie- en successierechten - Informatie-uitwisseling met FOD Financiën

Inning registratie- en successierechten - Informatie-uitwisseling met FOD Financiën SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 217 van JOS LANTMEETERS datum: 11 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Inning registratie-

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus Tom Van Laere Inhoud Inleiding Overkoepelende aandachtspunten prestatiegericht begroten Prestatiebegroting: wat en waarom? Historiek

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Vlaams ontwerpbegrotingsplan

Vlaams ontwerpbegrotingsplan ingediend op 33 (20152016) Nr. 1 6 oktober 2015 (20152016) Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C150 CUL20 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 14 maart 2013 2 Commissievergadering nr. C150 CUL20 (2012-2013) 14 maart

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 206 van RENAAT LANDUYT datum: 3 maart 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Raad voor

Nadere informatie

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Diversiteitscan. DiV. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan. DiV. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan DiV Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan DiV Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie VCP/NCP-werking Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR Functie Functienaam Team Code ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.A Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden ervan,

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Studiedag Instituut voor de Overheid - 15 maart 2012 Dr. Martin Ruebens, Secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Carolina Stevens Departement Bestuurszaken Seminarie crisis- en reputatiemanagement Consciencegebouw 6 oktober 2009 Inhoud 1. Wat is bedrijfscontinuïteitsmanagement?

Nadere informatie

Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota?

Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota? GELIJKEKANSENBELEID Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota? In het regeerakkoord werd aangegeven dat het Vlaams beleid streeft naar een volwaardige participatie voor iedereen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Werkwijze: Bijgevoegd sjabloon is bedoeld als kandidaatstelling voor een pilootproject bevallen met verkort ziekenhuisverblijf.

Nadere informatie

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck Thema-audit Wagenparkbeheer Robby Verbeeck 2 rapporten mbt thema-audit Wagenparkbeheer @ Het Facilitair Bedrijf Aansluitingstraject facilitaire end-to-end dienstverlening voor het wagenparkbeheer bij Het

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING Goede praktijk van de afdeling hogescholen (departement onderwijs / ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Systematische innovatie vereist de wil om naar veranderingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: "het Comité");

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: het Comité); 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 22/2016 van 30 juni 2016 Betreft: Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011,

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk.

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 725 van ELS ROBEYNS datum: 13 mei 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

CONCEPTNOTA. Aanpak voor de aanpassing van de Vlaamse regelgeving aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tegen uiterlijk 24 mei 2018

CONCEPTNOTA. Aanpak voor de aanpassing van de Vlaamse regelgeving aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tegen uiterlijk 24 mei 2018 DE MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt;

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Toelichting Raad van Bestuur VVSG 3/5/2017 Anneleen Peeters, Kabinet Philippe Muyters Algemeen (1) PWA-stelsel

Nadere informatie

nummer7 10 maart 2014

nummer7 10 maart 2014 nummer7 10 maart 2014 In dit nummer: > 1000 nieuwe Vlimpersgebruikers > Nieuw besturingsmodel Vlimpers > AFM en ABB aan de slag met Vlimpers Talent > Werkgeversplatform voor klanten met eigen rechtspersoon

Nadere informatie