Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten"

Transcriptie

1 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt. college van bestuur: het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen Wettelijk collegegeld: het wettelijk collegegeld volgens artikel 7.45 WHW DUO: De Dienst Uitvoering Onderwijs WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000 Prestatiebeurs: prestatiebeurs hoger onderwijs zoals bedoeld in artikel 5.1 van de WSF 2000 Prestatiebeursperiode: de periode, conform artikel 5.2.1b van de WSF 2000, waarin de student recht heeft op prestatiebeurs (basislening + evt. aanvullende beurs). Voor een student die op grond van zijn nationaliteit bij aanvang van de studie geen aanspraak op prestatiebeurs kon maken, wordt bij diens eerste jaar van inschrijving deze student behandeld als zou hij vanaf dat moment recht hebben gehad op prestatiebeurs Student: een natuurlijke persoon die bij de Radboud Universiteit voor een voltijdse opleiding als student staat ingeschreven en daarvoor collegegeld aan de Radboud Universiteit Nijmegen betaalt Verlenging prestatiebeurs: verlenging van de prestatiebeurs hoger onderwijs zoals bedoeld in artikel 5.2b van de WSF 2000 Verzoek: een verzoek om financiële ondersteuning op grond van deze Regeling Collegejaar: het tijdvak dat begint op 1 september en eindigt op 31 augustus Uitschrijving: beëindiging van de inschrijving als student aan de Radboud Universiteit Nijmegen Persoonlijke omstandigheid: persoonlijke omstandigheid zoals bepaald in artikel 4.1 van deze Regeling HBO-doorstromer: een student die op grond van een in het HBO behaalde Bachelorgraad wordt toegelaten tot de Radboud Universiteit en die niet direct toelaatbaar is tot de Master en daarvoor in de premaster staat ingeschreven WO-premaster student: een student die op grond van een in het Wetenschappelijk Onderwijs behaalde Bachelorgraad wordt toegelaten tot de Radboud Universiteit en die niet direct toelaatbaar is tot de Master en daarvoor in de premaster staat ingeschreven. Toptalent: een student die op grond van de Regeling voor toptalenten in sport en kunst als toptalent is erkend Basislening: de basislening hoger onderwijs zoals bedoeld in de artikelen 3.15 en 3.18 van de WSF 2000 Kwijtschelding studieschuld: de gedeeltelijke kwijtschelding van studieschuld voor studenten met handicap of chronische ziekte zoals bedoeld in artikel 6.2a van de WSF Doel van de Regeling Deze Regeling bevat de uitwerking van artikel 7.51 tot en met 7.51i van de WHW. Deze regeling heeft ten doel financiële ondersteuning te bieden aan studenten. 3. Reikwijdte van de financiële ondersteuning De Radboud Universiteit verstrekt in de volgende gevallen financiële ondersteuning: 3.1 bij opgelopen studievertraging vanwege persoonlijke omstandigheden; 3.2 bij opgelopen studievertraging vanwege bestuurswerk; 3.3 bij opgelopen studievertraging vanwege toptalent in sport of kunst; 46

2 3.4 bij opgelopen studievertraging vanwege verlies van accreditatie van de opleiding waar betrokkene staat ingeschreven; 3.5 indien de student niet voldoet aan het nationaliteitsvereiste zoals bedoeld in artikel 7.51d van de WHW 3.6 in geval de student, individueel dan wel in groepsverband, een studieverblijf in het buitenland heeft Paragraaf 1: ondersteuning in van geval van persoonlijke omstandigheden Deze paragaaf werkt de financiële ondersteuning uit voor studenten die een beroep doen op financiële ondersteuning zoals genoemd in artikel 3.1. De ondersteuning is in deze gevallen bedoeld als tegemoetkoming vanwege onder artikel 4.1 genoemde omstandigheden opgelopen studievertraging. Uitgangspunt daarbij is dat de student probeert de studievertraging zoveel mogelijk te beperken. 4. Voorwaarden voor ondersteuning 4.1 De persoonlijke omstandigheden betreffen uitsluitend: a) ziekte van betrokkene; b) zwangerschap en bevalling van betrokkene (maximaal 4 maanden); c) bijzondere familieomstandigheden; d) lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene; e) een onvoldoende studeerbare opleiding 4.2 Om in aanmerking te komen voor ondersteuning geldt het volgende: a. De persoonlijke omstandigheden genoemd in artikel 4.1 doen zich voor in de prestatiebeursperiode; b. De student is ingeschreven als voltijdstudent, betaalt daarvoor collegegeld aan de Radboud Universiteit Nijmegen en studeert daadwerkelijk. Dit geldt zowel voor het moment van registratie als voor het moment van uitbetaling; c. Aan de student is binnen de prestatiebeursperiode voor de opleiding waarvoor hij staat ingeschreven geen graad verleend. In geval van een dubbelstudie kan hierop een uitzondering worden gemaakt; d. Indien de student door een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis vertraging heeft opgelopen, dan dient hij indien en voor zover hij daarvoor in aanmerking komt tevens gebruik te hebben gemaakt van de mogelijkheid van verlenging van prestatiebeurs hoger onderwijs om in aanmerking te kunnen komen voor financiële ondersteuning. 4.3 Per studiejaar geldt een maximale ondersteuningstermijn van 12 maanden. 4.4 Om aanspraak te kunnen maken op ondersteuning moet de student iedere persoonlijke omstandigheid, genoemd in artikel 4.1 die tot studievertraging leidt of kan leiden, melden of laten melden bij de studentendecaan. Naar aanleiding van de melding vindt verplicht een gesprek met een studentendecaan plaats. Hierin worden bindende afspraken gemaakt die gericht zijn op het zo beperkt mogelijk houden van de vertraging. 4.5 De melding moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval binnen 3 maanden na het ontstaan van (1) de persoonlijke omstandigheid, of (2) de studievertraging als gevolg daarvan. Bij melding kan geen aanspraak worden gemaakt op ondersteuning voor persoonlijke omstandigheden of studievertraging die langer dan 3 maanden voor de melding is ontstaan. 4.6 De student ontvangt zo spoedig mogelijk (maar in ieder geval binnen 60 dagen) een bevestiging van de melding. 47

3 5. Aanvraagprocedure ondersteuning 5.1 Het verzoek om uitkering moet uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van de prestatiebeursperiode bij de Dienst Studentenzaken ingediend worden. 5.2 Bij het verzoek worden gevoegd: a. een kopie van de laatste kennisgeving van de DUO betreffende het maandelijks door verzoeker ontvangen studiefinanciering op grond van de WSF 2000; b. een opgave van de desbetreffende examencommissie van het nog benodigde aantal maanden om het afsluitend examen te halen gebaseerd op het nog te halen aantal EC. c. indien verzoeker, op grond van diens nationaliteit geen aanspraak maakt of heeft kunnen maken op prestatiebeurs, dan hoeft de gevraagde informatie onder 5.2, sub a niet te worden ingeleverd. 5.3 Het college van bestuur beslist binnen 60 dagen na ontvangst op het verzoek. Indien het verzoek wordt toegekend, bepaalt het college van bestuur tevens gedurende welke periode een financiële uitkering zal worden verstrekt. 6. Aanvang van de ondersteuning 6.1 Betalingen nemen een aanvang uiterlijk vier maanden na afloop van de prestatiebeursperiode, tenzij de student uitdrukkelijk aan heeft gegeven de ondersteuning op een ander tijdstip te willen ontvangen. 6.2 De uitbetaling van de ondersteuning wordt beëindigd na afloop van de periode waarop recht op ondersteuning bestaat dan wel met ingang van de maand waarin de inschrijving als student is beëindigd. 7. Duur van de ondersteuning 7.1 Na afloop van het collegejaar waarin de melding heeft plaatsgevonden ontvangt de student het bericht om de ontbrekende gegevens om de studievertraging te kunnen registreren in te leveren. De gevraagde informatie moet uiterlijk 1 november daaropvolgend in het bezit zijn van de Dienst Studentenzaken. 7.2 De student ontvangt binnen 60 dagen een beslissing van het college van bestuur. De beslissing houdt in: hetzij de gemotiveerde afwijzing van het verzoek; hetzij de toekenning van een aanspraak op financiële ondersteuning onder vermelding van de maximale duur en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend. 7.3 De duur van de ondersteuning wordt vastgesteld aan de hand van het verband tussen de persoonlijke omstandigheden en het nominale studieprogramma rekening houdend met de onderwijs- en examenprogrammering. Uitgangspunt daarbij is de studielast van 60 EC per jaar (= 5 EC per maand). 7.4 Een studentbestuurder kan nooit zowel bestuursbeurzen als compensatie voor persoonlijke omstandigheden ontvangen voor dezelfde periode. Indien de bestuurder in geval van persoonlijke omstandigheden zijn bestuursfunctie neerlegt, zal hij compensatie ontvangen vanwege persoonlijke omstandigheden en kan zijn plaatsvervanger conform artikel 12.2 de resterende bestuursbeurzen krijgen. 8. Hoogte van de ondersteuning 8.1 De hoogte van het maandbedrag is gelijk aan: I. 60,1% van het bedrag aan basislening van hoger onderwijs zoals bedoeld in artikel 3.18 van de WSF 2000: voor het collegejaar 2016/2017 is dit 288,96; II. plus eventueel aanvullende beurs die verzoeker genoot in de laatste maand aan prestatiebeurs hoger onderwijs. 48

4 Indien de student aanspraak maakt op verlenging prestatiebeurs hoger onderwijs zoals bedoeld in artikel 6.2a van de WSF 2000, komt de uitkering van de aanvullende beurs zoals onder II vermeld voor de periode van de verlenging (12 maanden) te vervallen. De uitkering wordt verleend in de vorm van een gift. 8.2 Indien de student gebruik maakt van verlenging prestatiebeurs en daardoor aanspraak kan maken op kwijtschelding zoals bedoeld in art. 6.2a van de WSF 2000 wordt dit bedrag aan kwijtschelding in mindering gebracht op de totale uitkering uit het Profileringsfonds. Paragraaf 2: ondersteuning vanwege bestuursactiviteiten: bestuursbeurzen Dit deel werkt de financiële ondersteuning uit voor studenten die een beroep doen op omstandigheden van artikel 3.2. De ondersteuning is in deze gevallen bedoeld als tegemoetkoming door bestuurswerk opgelopen, of naar verwachting op te lopen, studievertraging. Uitgangspunt daarbij is dat de student probeert de (op te lopen) studievertraging zoveel mogelijk te beperken. 9. Voorwaarden voor ondersteuning Om in aanmerking te komen voor ondersteuning gelden de volgende voorwaarden: 9.1 De student is ingeschreven als voltijdstudent, betaalt collegegeld aan de Radboud Universiteit en studeert daadwerkelijk. Dit geldt zowel voor het moment van aanvragen als voor het moment van uitbetaling; 9.2 Aan de student is voor de opleiding waarvoor hij staat ingeschreven geen graad verleend. In geval van een dubbelstudie kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 9.3 In het collegejaar voorafgaand aan het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht geldt: I. dat de student ten minste 39 EC heeft behaald of; II. dat de student het afsluitend examen van de opleiding waarvoor hij stond ingeschreven met goed gevolg heeft afgelegd of; III. dat indien de student het afsluitend examen van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven niet heeft afgerond, maar in dat collegejaar financiële ondersteuning heeft ontvangen op grond van deze Regeling, de student dan dient te voldoen aan de studievoortgangsnormen zoals in onderstaande tabel opgenomen: Aantal ontvangen Aantal te behalen EC bestuursbeurzen 1/2 39 EC 1 39 EC 2 35 EC 3 33 EC 4 30 EC 5 27 EC 6 24 EC 7 20 EC 8 18 EC 9.4 Per studiejaar geldt een maximale ondersteuningstermijn van 8 bestuursbeurzen. 9.5 De student heeft een bestuursfunctie bekleed bij een organisatie die is erkend door het college van bestuur en is opgenomen in de verdeling bestuursbeurzen. De criteria waaraan de organisatie moet voldoen, zijn beschreven in bijlage A. 49

5 9.6 Bestuursactiviteiten verricht in het eerste jaar van inschrijving als bachelorstudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen kunnen niet leiden tot enige aanspraak op ondersteuning tenzij het college van bestuur (directeur Dienst Studentenzaken) hier in bijzondere gevallen op advies van de studieadviseur uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 9.7 Studentleden van opleidingscommissies dienen de cursus opleidingscommissie gevolgd te hebben bij de Dienst Studentenzaken. 9.8 Uitbetaling van het totaalbedrag aan ondersteuning voor functies van 4 of meer bestuursbeurzen bestaat uit een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk deel. I. Het onvoorwaardelijke deel bestaat uit tweederde van het totaalbedrag. II. Het voorwaardelijke deel bestaat uit eenderde van dit totaalbedrag. De uitbetaling van dit voorwaardelijke deel is afhankelijk van het aantal EC dat de student behaalt in het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht en volgens onderstaande tabel. Dit geldt ook in geval een student meerdere functies combineert en daardoor in één collegejaar aanspraak maakt op 4 of meer bestuursbeurzen. beurs (waarvan 2/3 onvoorwaardelijk) aantal te behalen EC % uitbetaling voorwaardelijk deel % % 30 of meer 100% % % 27 of meer 100% % % 24 of meer 100% % % 20 of meer 100% 0-8 0% % 18 of meer 100% In tegenstelling tot functies met 4 of meer bestuursbeurzen geldt voor functies tot en met 3 bestuursbeurzen dat uitbetaling onafhankelijk is van het aantal behaalde EC tijdens het bestuursjaar. 9.9 Een student heeft alleen recht op ondersteuning vanwege bestuursactiviteiten indien het bestuursjaar valt in de eerste vier jaar van inschrijving als Bachelorstudent aan de Radboud Universiteit. Peilmoment is de inschrijving van de student in september Een student heeft alleen recht op ondersteuning vanwege bestuursactiviteiten indien het bestuursjaar valt in de eerste twee jaar van inschrijving als Masterstudent aan de Radboud Universiteit bij een nominale opleidingsduur van 1 jaar. Bij een langere opleidingsduur wordt deze periode met de langere opleidingsduur verlengd. Peilmoment is de inschrijving van de student in september. 50

6 9.11 Een HBO-doorstromer heeft geen recht op ondersteuning vanwege bestuursactiviteiten indien hij bij de Radboud Universiteit staat ingeschreven voor een pre-master. Peilmoment is de inschrijving van de student in september Een WO-premaster student heeft, tijdens diens inschrijving in de pre-master recht op ondersteuning vanwege bestuursactiviteiten indien een studentendecaan daarover positief adviseert. Peilmoment is de inschrijving van de student in september De in artikel 9.9 en 9.10 bedoelde periode wordt voorts verlengd: - met één jaar indien er sprake is van studievertraging als gevolg van een persoonlijke omstandigheid zoals bedoeld in artikel 3.1 van deze Regeling, deze vertraging 12 maanden of meer betreft en deze vertraging is geregistreerd conform deze regeling of; - met één jaar indien de student op grond van artikel 5.2 b van de WSF 2000 een jaar verlenging van prestatiebeurs is verleend of; - met één jaar indien de student zich bij het tweede jaar van inschrijving aan de Radboud Universiteit voor een opleiding inschrijft waarbij die student een jaar eerder voor die opleiding van de Radboud Universiteit was uitgeloot Voor de vaststelling van de aanvang van het bestuursjaar zoals bedoeld in de artikelen 9.9 t/m 9.12 geldt voor besturen of bestuursleden die aantreden vanaf juni dat het bestuursjaar administratief wordt toegerekend aan het collegejaar dat daar direct op volgt. Besturen die aantreden voor juni gelden als bestuur van het betreffende collegejaar Met betrekking tot de artikelen 9.3, en de artikelen 9.8 t/m 9.12 geldt dat, indien de toepassing van deze artikelen niet strookt met de intentie van deze artikelen, het college van bestuur op advies van een studentendecaan van deze artikelen kan afwijken. 10. Aanvraagprocedure ondersteuning 10.1 a. Voorafgaand aan het collegejaar ontvangt het bestuur van de organisatie in augustus het verzoek op te geven hoe de toegekende bestuursbeurzen verdeeld worden over de nieuwe bestuursleden. Uitgangspunt voor de verdeling door het bestuur is dat de toegekende bestuursbeurzen worden verdeeld in overeenstemming met de te verwachten werklast van de bestuursleden. b. Het bestuur van de organisatie is verplicht op te geven welke studenten op welke bestuursfunctie door het daartoe bevoegde orgaan van de betreffende organisatie zijn benoemd. c. De individuele bestuursleden dienen tegelijk met de opgave bestuursleden een verzoek tot uitbetaling bij de Dienst Studentenzaken in Het ingevulde formulier wordt na aantreden van het nieuwe bestuur of bestuurslid teruggestuurd naar de Dienst Studentenzaken. Afhankelijk van de zwaarte van de functies in het bestuur gelden de volgende inleverdata 1. Besturen met: functies met 8 beurzen: voor 1 oktober / zo spoedig mogelijk functies met 4 tot en met 7 beurzen: voor 1 december Functies tot en met 3 bestuursbeurzen: voor 1 mei 1 In afwijking van deze data geldt voor besturen of bestuursleden die aantreden tussen 1 november en 1 juni dat per geval andere inleverdata worden vastgesteld. Het advies is dat deze besturen of bestuursleden daarvoor contact opnemen met het secretariaat FONDS van de Dienst Studentenzaken. 51

7 11. Aanvang van de ondersteuning 11.1 De ondersteuning op grond van bestuursactiviteiten wordt tijdens, of direct na afloop van het collegejaar waarin het bestuurswerk is verricht, uitbetaald in de vorm van een gift. Uitbetaling vindt plaats aldus: functies met 8 bestuursbeurzen: het onvoorwaardelijke deel in 8 maandelijkse termijnen vanaf oktober van het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht functies met 4 tot en met 7 bestuursbeurzen: het onvoorwaardelijke deel in twee termijnen, te weten februari en augustus van het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht functies tot en met 3 bestuursbeurzen: in augustus van het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht het voorwaardelijke deel van de bestuursbeurs: in oktober, na afloop van het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht Op verzoek van de student kan uitbetaling ook in één keer plaatsvinden in oktober na afloop van het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht. 12. Duur van de ondersteuning 12.1 Een student die een bestuursfunctie aanvaardt, is verplicht deze functie gedurende 12 maanden te vervullen Indien betrokkene in voorkomende gevallen niet aan deze verplichting kan voldoen en stopt met zijn bestuursactiviteiten, is het bestuur van de vereniging of organisatie verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Dienst Studentenzaken. Het recht op financiële ondersteuning vanwege bestuursactiviteiten vervalt met onmiddellijke ingang. Toekenning van ondersteuning voor een opvolger is mogelijk met ingang van de eerste maand volgend op de melding van het bestuur bij de Dienst Studentenzaken dat het aftredende bestuurslid niet meer in functie is Voor studievertraging op grond van omstandigheden genoemd in artikel 3.2 en 3.3 geldt per student over de totale periode van inschrijving een maximale ondersteuningstermijn van 12 bestuursbeurzen. Deze maximale termijn geldt ook ingeval van cumulatie van bestuursactiviteiten en/ of ontplooiing van toptalent(en). Voor de vaststelling van de cumulatie worden de maanden ondersteuning vanwege ontplooiing van toptalenten vermenigvuldigd met de factor 2/3 e. 13. Hoogte van de ondersteuning 13.1 De hoogte van één bestuursbeurs is gelijk aan 1,5 keer het bedrag zoals genoemd in artikel 8.1I van september van het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht. Voor het collegejaar 2016/2017 is dit bedrag 433, In aanvulling op artikel 13.1 geldt dat als een student, met een verklaring van DUO, kan aantonen dat hij in september van het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht, recht heeft op een aanvullende beurs, deze beurs wordt bovenop het in artikel 13.1 genoemde bedrag per bestuursbeurs uitgekeerd (per bestuursbeurs wordt 1,5 keer het bedrag aan aanvullende beurs uitgekeerd) Studentleden van de opleidingscommissie ontvangen een toekenning die is gerelateerd aan gemiddeld een 1/2 bestuursbeurs en bedraagt 225,-. Paragraaf 3: ondersteuning ingeval van erkende toptalenten in sport en kunst Dit deel werkt de financiële ondersteuning uit voor studenten die een beroep doen op omstandigheden van artikel 3.3 en betreft studenten die een erkenning hebben op grond van de Regeling voor toptalenten in sport of kunst. De ondersteuning is in deze gevallen bedoeld als tegemoetkoming vanwege door genoemde omstandigheid opgelopen studievertraging. Uitgangspunt daarbij is dat de student probeert de studievertraging zoveel mogelijk te beperken. 52

8 14. Voorwaarden ondersteuning 14.1 Studenten die op grond van artikel 4 of artikel 9 van de Regeling voor toptalenten in sport en kunst als toptalent zijn erkend en door het uitoefenen van hun toptalent studievertraging oplopen, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Voor erkende toptalenten in sport geldt dat alleen studenten met een status zoals genoemd in artikel 3 sub d van de Regeling voor toptalenten in sport en kunst voor ondersteuning uit het Profileringsfonds in aanmerking kunnen komen Een student die op grond van de Regeling voor toptalenten in sport en kunst in aanmerking wil komen voor financiële ondersteuning, dient aan de voorwaarden te voldoen van de artikelen 4 of 9 van deze Regeling voor toptalenten in de sport en kunst en aan de meldingsplicht conform artikel 4.4 van de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten Indien betrokkene in aanmerking komt voor een uitkering uit het studiegarantiefonds van NOC*NSF, dan dient hij eerst gebruik te maken van deze mogelijkheid alvorens hij in aanmerking kan komen voor financiële ondersteuning. Het bedrag dat is uitgekeerd vanuit het studiegarantiefonds van NOC*NSF wordt in mindering gebracht op de financiële ondersteuning waar betrokkene volgens deze Regeling recht op heeft. 15. Aanvraagprocedure ondersteuning De procedure voor aanvraag van de ondersteuning is conform artikel 5 van deze Regeling. 16. Aanvang van de ondersteuning De ondersteuning vangt aan conform artikel 6 van deze Regeling 17. Duur van de ondersteuning 16.1 Voor ieder studiejaar dat een student als toptalent is erkend zoals bepaald in de artikelen 4 en 9 van de Regeling voor toptalenten in sport en kunst wordt de opgelopen studievertraging geregistreerd op de wijze zoals dat in artikel 7 van deze Regeling is bepaald Gedurende de gehele periode van inschrijving bij een cursusduur van 4 jaar (incl. Master) als student kan een student maximaal 12 maanden studievertraging registreren. Bij een langere cursusduur dan 4 jaar wordt dit maximum met 3 maanden verhoogd voor elk extra jaar. De opgebouwde maanden worden uitgekeerd conform de artikelen 7 en 12.3 én voor zover deze nodig zijn voor het behalen van het afsluitend examen. 18. Hoogte van de ondersteuning De bepaling van de hoogte van het (maand)bedrag van de ondersteuning vindt plaats conform artikel 8.1 van deze Regeling. Paragraaf 4: ondersteuning niet-eer studenten Dit deel werkt de financiële ondersteuning uit voor studenten die een beroep doen op financiële ondersteuning zoals genoemd in artikel 3.5. Het betreft hier beurzen voor niet-eer studenten. 19. Voorwaarden voor ondersteuning 19.1 De student voldoet niet aan het nationaliteitsvereiste zoals bedoeld in artikel 7.51d van de WHW De student is ingeschreven als voltijdstudent, betaalt daarvoor collegegeld aan de Radboud Universiteit Nijmegen De student is door de commissie, zoals genoemd in artikel 20.3, bij het college van bestuur voorgedragen voor een beurs. De commissie hanteert daarbij in elk geval de navolgende selectiecriteria: academische kwaliteit motivatie 53

9 extra-curriculaire activiteiten. aanbevelingen van referenties 20. Aanvraagprocedure ondersteuning 20.1 Het college van bestuur bepaalt jaarlijks hoeveel beurzen beschikbaar zijn 20.2 de (aanstaande) student dient de beurs uiterlijk 1 april aan te vragen voorafgaand aan het collegejaar waarop de beursaanvraag betrekking heeft. Bij de aanvraag dient de student de volgende documenten te voegen: - bewijzen van academische kwaliteit - een motivatiebrief - een curriculum vitae - aanbevelingsbrieven van referenties 20.3 Het college van bestuur beslist op advies van een commissie over de toekenning van de beurs. 21. Aanvang van de ondersteuning De ondersteuning vangt aan bij de start van het collegejaar 22. Duur van de ondersteuning De beurs wordt voor de duur van één collegejaar toegekend. De beurs kan door het college van bestuur op advies van de commissie, zoals genoemd in artikel 20.3 van deze Regeling, met een collegejaar verlengd worden. 23. Hoogte ondersteuning De beurs wordt verstrekt in de vorm van een gift en is niet hoger dan het verschil tussen het door de student verschuldigde instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld, vermeerderd met bijkomende kosten voor premie ziektekostenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en leges voor verblijfsvergunning. Paragraaf 5: Ondersteuning van buitenlandverblijf Dit deel werkt de financiële ondersteuning uit voor studenten die een beroep doen op financiële ondersteuning zoals genoemd in artikel 3.6. Het betreft hier financiële ondersteuning van individuele studiereizen of congresdeelname, groepsstudiereizen of individuele deelname aan een buitenlandse zomeruniversiteit. Het Profileringsfonds kan daarnaast in bijzondere gevallen en in samenwerking met faculteiten specifieke individuele financiële ondersteuning verstrekken in geval van een buitenlandverblijf. De hoogte en voorwaarden voor ondersteuning worden in dat geval separaat vastgesteld. In alle gevallen betreft de financiële ondersteuning van studenten in deze paragraaf de financiële ondersteuning van studenten bij een buitenlandverblijf zoals voorheen door de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds werd uitgevoerd. 24. Voorwaarden ondersteuning De voorwaarden voor ondersteuning van individuele studiereizen of congresdeelname zijn vastgelegd in bijlage D: reglement individuele ondersteuning buitenlandverblijf/ congresdeelname en in bijlage E: reglement individuele ondersteuning deelname buitenlandse zomeruniversiteit. De voorwaarden voor ondersteuning van studenten die deelnemen aan een groepsstudiereis zijn vastgelegd in bijlage F: reglement ondersteuning groepsstudiereizen. 25. Aanvraagprocedure ondersteuning De aanvraagprocedure voor de ondersteuning is opgenomen in de onder artikel 24 genoemde reglementen (bijlage D t/m F van deze regeling) 54

10 26. Aanvang van de ondersteuning Bepalingen omtrent de aanvang van de ondersteuning voor de ondersteuning zijn opgenomen in de onder artikel 24 genoemde reglementen (bijlage D t/m F van deze regeling). 27. Duur van de ondersteuning Bepalingen omtrent de duur van de ondersteuning zijn opgenomen in de onder artikel 24 genoemde reglementen (bijlage D t/m F van deze regeling). 28. Hoogte ondersteuning Bepalingen omtrent de hoogte van de ondersteuning zijn opgenomen in de onder artikel 24 genoemde reglementen (bijlage D t/m F van deze regeling). Overgangsrecht 29. Overgangsbepaling Voor studenten op wie artikel van de WSF 2000 van toepassing is, blijven de voorwaarden van toepassing van deel 1 van de regeling Financiële Ondersteuning Studenten zoals die gold op 1 september 2014 (zie bijlage C). Slotbepalingen 30. Hardheidsclausule In zeer bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het college van bestuur, waarbij de afwijzing van een verzoek om ondersteuning tot een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden, kan het college ten gunste van de student van de bepalingen van deze Regeling afwijken. 31. Bezwaarmogelijkheid Tegen de beslissingen van het college van bestuur op grond van deze Regeling kan binnen 6 weken bezwaar worden aangetekend. 32. Inwerkingtreding Deze Regeling treedt in werking op 1 september 2016 en geldt tot en met 31 augustus 2018, paragraaf 5 treedt in werking per 1 januari

11 Artikelsgewijze toelichting Toelichting artikel 1: Begripsbepalingen Het begrip prestatiebeursperiode is zodanig geformuleerd dat voor een buitenlandse student, die vanwege diens nationaliteit geen recht heeft op prestatiebeurs op grond van de WSF 2000, de instelling deze student behandelt als zou hij bij diens eerste jaar van inschrijving aan de Radboud Universiteit ook direct aanspraak hebben gehad op prestatiebeurs. Toelichting artikel 3: Reikwijdte ondersteuning In artikel 3 is opgesomd in welke gevallen er een uitkering uit het Profileringsfonds mogelijk is. Toelichting paragraaf 1: ondersteuning in geval van persoonlijke omstandigheden Toelichting artikel 4: Voorwaarden Artikel 4.1 Hier is omschreven op welke persoonlijke omstandigheden studenten een beroep kunnen doen. Ad a. Ziekte, dit betreft de bijzondere omstandigheid van artikel 7.51, tweede lid onder c van de WHW. Ad b. Bij zwangerschap, inclusief de bevalling, wordt ervan uit gegaan dat de vertraging doorgaans maximaal 4 maanden bedraagt. Doen zich tijdens de zwangerschap of de bevalling complicaties voor waardoor de vertraging oploopt (meer dan 4 maanden) dan is er sprake van ziekte (a). Dit betreft de bijzondere omstandigheid van artikel 7.51, tweede lid onder c van de WHW Ad c. Onder bijzondere familieomstandigheden wordt verstaan: een grote onvoorziene verandering in de huiselijke situatie zoals langdurige verzorging van de zieke partner, kind(eren) of ouders. Dit betreft de bijzondere omstandigheid van artikel 7.51, tweede lid onder e van de WHW. Ad d. Bij functiestoornissen die per definitie chronisch zijn in tegenstelling tot ziekte bestaat de mogelijkheid verlenging van de periode van prestatiebeurs aan te vragen. De studentendecaan bekijkt in overleg met de individuele student voor welke vorm van financiële ondersteuning de student in aanmerking komt: verlenging van de periode van prestatiebeurs en/of maanden uit het Profileringsfonds. Dit betreft de bijzondere omstandigheid van artikel 7.51, tweede lid onder d. Ad e. De gebruikte term een onvoldoende studeerbare opleiding verwijst naar omstandigheden binnen de opleiding waardoor de student belemmerd wordt in de voortgang van zijn studie, zonder dat hij daar zelf invloed op kan of heeft kunnen uitoefenen. 56

12 Uitgangspunt is een jaarlijkse studiebelasting van 60 European Credits per jaar. Dit betreft de bijzondere omstandigheid van artikel 7.51, tweede lid onder f van de WHW. Artikel a). Alleen de studievertraging wordt gecompenseerd indien de vertragende omstandigheden plaatsvinden tijdens de prestatiebeursperiode. Voor buitenlandse studenten die geen prestatiebeurs ontvangen, wordt ervan uitgegaan dat de prestatiebeursperiode is aangevangen bij diens eerste jaar van inschrijving. Daarbij geldt dat de periode van ondersteuning voor deze groep in de regel tot de eerste vier jaar van inschrijving is beperkt, met dien verstande dat deze periode wordt verlengd met de eventueel langere cursusduur (zoals de twee- of drie jarige masteropleidingen). Studenten die een opleiding volgen met een door de Radboud Universiteit Nijmegen erkend 5 e studiejaar en die in dat 5 e studiejaar studievertraging oplopen door overmacht, kunnen zich voor financiële ondersteuning melden bij een studentendecaan van de Dienst Studentenzaken (Bèta- Regelingen). 4.2c). Op de voorwaarde dat men niet is afgestudeerd binnen prestatiebeursperiode kan een uitzondering worden gemaakt voor zogenoemde dubbelvakkers. Voorwaarde is dat de student vanaf het eerste of tweede jaar van inschrijving aan de Radboud Universiteit Nijmegen voor beide opleidingen ingeschreven heeft gestaan en/of voor ieder van die opleidingen voldoende studiepunten heeft behaald, zodat hij bij het afstuderen voor de ene opleiding reeds een substantieel deel van de andere opleiding met goed gevolg heeft afgerond. Indien de eerste inschrijving een opleiding met een langere cursusduur (meer dan 4 jaar) betreft, wordt de student voor toepassing van deze regel ook als dubbelvakker beschouwd indien een inschrijving voor de tweede opleiding in het derde jaar heeft plaatsgevonden. Het is ter beoordeling van een studentendecaan, met inachtneming hetgeen hierboven is geformuleerd, of er een uitzondering kan worden gemaakt. Dit geldt ook in geval een student binnen de prestatiebeursperiode een tweede opleiding (na afronding van de eerste opleiding) volgt en door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt. Artikel 4.4 en 4.5 (verplichte melding) Een student meldt zich in eerste instantie bij de studieadviseur en deze vult een digitale melding in ten behoeve van de studentendecaan. Vervolgens vindt verplicht een gesprek plaats met een studentendecaan om te bespreken welke maatregelen getroffen moeten worden om de studievertraging zo beperkt mogelijk te houden. Dit is de melding zoals in artikel 4.4 bedoeld. N.B.: Indien een melding te laat plaatsvindt, wordt alleen gekeken naar de persoonlijke omstandigheden die zich na de melding nog voordoen (zie artikel 4.5). Dit kan betekenen dat betrokkene 3 of meer maanden aan ondersteuning misloopt! Toelichting artikel 5: Aanvraagprocedure ondersteuning Artikel 5.1 LET OP! Indiening na afloop van deze termijn heeft tot gevolg dat het verzoek wordt afgewezen. Artikel 5.2 De gevraagde documenten zijn bedoeld om de hoogte en duur van de uitkering vast te stellen. Toelichting artikel 6: Aanvang van de ondersteuning 57

13 In deze Regeling is gekozen voor een uitkering na afloop van prestatiebeursperiode. Niet alleen worden hiermee eventuele problemen vermeden maar tevens is op dat moment pas met enige zekerheid te zeggen hoe groot de studievertraging is. Mocht een student om de een of andere reden de ondersteuning toch op een ander tijdstip willen ontvangen, dan moet hierover contact worden opgenomen met de Dienst Studentenzaken (studentendecaan). Toelichting artikel 7: Duur van de ondersteuning Hierin wordt bepaald dat de beslissing, indien zij positief is, een (voorwaardelijke) aanspraak is op financiële ondersteuning voor een aantal maanden, zgn. registratie studievertraging. De effectuering of uiteindelijke toekenning vindt pas plaats aan het eind van de prestatiebeursperiode naar aanleiding van een verzoek zoals bedoeld in artikel 5. Artikel 7.3 Bij de bepaling van de studievertraging wordt gekeken naar het aantal studiepunten dat behaald had kunnen worden in de periode dat de persoonlijke omstandigheid zich voordeed, waarbij 60 European Credits (EC) per studiejaar (= 5 EC per maand) het uitgangspunt zijn. De periode dat iemand de studiefinanciering heeft opgezegd, dan wel de inschrijving aan de Radboud Universiteit heeft beëindigd, telt uiteraard niet mee. Voorbeeld: iemand heeft vanwege ziekte zijn studiefinanciering en/of inschrijving per 1 januari stopgezet en heeft tot dat moment 5 EC gehaald. De studievertraging bedraagt in dit geval 3 maanden, omdat hij de maanden januari tot en met augustus niet gebruikt heeft en later kan inzetten. Artikel 7.4 In het geval dat zich een combinatie voordoet van bestuursactiviteiten en vertraging door andere persoonlijke omstandigheden worden de reeds uitbetaalde of nog uit te betalen bestuursbeurzen in mindering gebracht op het aantal maanden dat als gevolg van overmacht geregistreerd wordt. Voor de omrekening van het aantal bestuursbeurzen naar maanden, wordt het aantal beurzen met anderhalf vermenigvuldigd. Wanneer een student in de situatie komt dat er een overmachtsituatie samenvalt met een bestuursfunctie heeft de student twee mogelijkheden: 1. de bestuursfunctie neerleggen en daarmee wordt ook de aanspraak op bestuursbeurzen verminderd (naar rato van de reeds verstreken zittingstermijn); 2. de bestuursfunctie niet neerleggen in de wetenschap dat het aantal bestuursbeurzen in minder wordt gebracht op de geregistreerde studievertraging. Voorbeeld variant 1: Een student vervult een functie waarvoor hij 4 bestuursbeurzen krijgt uitgekeerd. Tijdens dat zelfde jaar loopt hij wegens bijzondere familie omstandigheden 6 maanden studievertraging op. Deze omstandigheid doet zich halverwege de zittingsperiode voor. De student legt zijn functie neer. Hij krijgt slechts 2 bestuursbeurzen uitgekeerd. Van de opgelopen vertraging worden dan nog 6-3 maanden (2 bestuursbeurzen x 1,5) = 3 maanden geregistreerd. Voorbeeld variant 2: Een student vervult een functie waarvoor hij 4 bestuursbeurzen krijgt uitgekeerd. Tijdens dat zelfde jaar loopt hij wegens bijzondere familie omstandigheden 6 maanden studievertraging op. Deze omstandigheid doet zich halverwege de zittingsperiode voor. De student besluit zijn functie niet neer te leggen. Van de opgelopen vertraging worden dan 6-6 (4 bestuursbeurzen x 1,5) maanden = 0 maanden geregistreerd. 58

14 Toelichting artikel 8: Hoogte van de ondersteuning Artikel 8.1 I De hoogte van het maandelijkse bedrag is gelijk aan 60,1% van de basislening hoger onderwijs. Peildatum is het bedrag aan basislening hoger onderwijs van september van het collegejaar waarin de ondersteuning wordt aangevraagd. Dit bedrag geldt ook voor buitenlandse studenten die geen aanspraak maken of hebben kunnen maken op studiefinanciering. Voor het studiejaar 2016/2017 is dit bedrag 288,96. Artikel 8.1 II Indien een student in de laatste maand van de prestatiebeursperiode aanvullende beurs ontvangt, dan ontvangt de student per maand ondersteuning uit het Profileringsfonds ook dit bedrag aan aanvullende beurs plus eventuele eenoudertoeslag. Studenten met aanvullende beurs waaraan DUO een verlenging prestatiebeurs heeft toegekend, ontvangen als gevolg van die verlenging 12 maanden extra aanvullende beurs. Bij een uitkering uit het Profileringsfonds vanwege een chronische ziekte of functiebeperking komt de uitkering van de aanvullende beurs voor de eerste 12 maanden te vervallen: deze aanvullende beurs is immers al via de verlenging prestatiebeurs hoger onderwijs gecompenseerd. Mocht een student recht hebben op meer dan 12 maanden Profileringsfonds dan wordt de aanvullende beurs voor deze extra maanden wel weer gecompenseerd. Artikel 8.2: Vermindering hoogte uitkering i.v.m. kwijtschelding Studenten met een chronische ziekte en/of functiebeperking kunnen op grond van artikel 5.2b van de WSF 2000 aanspraak maken op verlenging van de prestatiebeurs hoger onderwijs met één jaar. Als studenten een verlenging prestatiebeurs hoger onderwijs krijgen, kunnen deze studenten op grond van artikel 6.2a van de WSF 2000 gedeeltelijke kwijtschelding krijgen van hun studieschuld, mits zij binnen de diplomatermijn van de prestatiebeurs zijn afgestudeerd. In voorkomende gevallen kan de student daarbij -op advies van de studentendecaan- bij DUO om een verlenging van die diplomatermijn vragen. In geval de student aanspraak maakt op verlenging van de prestatiebeurs hoger onderwijs, dan gaat de regeling FONDS ervan uit dat de student ook aanspraak maakt of zal maken op de gedeeltelijke kwijtschelding van artikel 6.2a van de WSF Het bedrag aan kwijtschelding ( op 1 januari 2015, dit bedrag wordt jaarlijks op grond van een ministeriële regeling geïndexeerd) wordt in mindering gebracht op de totale uitkering Profileringsfonds. Een negatieve uitkering uit het Profileringsfonds is niet mogelijk (indien de hoogte van de kwijtschelding hoger zou zijn dan de hoogte uitkering op grond van artikel 8.1). Toelichting paragraaf 2: ondersteuning vanwege bestuursactiviteiten (bestuursbeurzen) Toelichting artikel 9: Voorwaarden Artikel 9.1 Voor studenten die staan ingeschreven bij de Bachelor ALPO Pedagogische Wetenschappen geldt niet de eis dat aan de Radboud Universiteit collegegeld betaald moet worden. Deze studenten betalen het collegegeld aan de HAN. De eis dat een student op het moment van uitbetaling moet staan ingeschreven geldt niet voor de uitbetaling van het voorwaardelijke deel van de bestuursbeurs. Deze wordt namelijk na afloop van het collegejaar uitbetaald. Artikel 9.2 Op de voorwaarde dat men niet is afgestudeerd kan een uitzondering gemaakt worden voor zogenoemde dubbelvakkers. Voorwaarde is dat de student vanaf het eerste of tweede jaar van inschrijving aan de Radboud Universiteit Nijmegen voor beide opleidingen ingeschreven heeft gestaan en/of voor ieder van 59

15 die opleidingen voldoende studiepunten heeft behaald, zodat hij bij het afstuderen voor de ene opleiding reeds een substantieel deel van de andere opleiding met goed gevolg heeft afgerond. Indien de eerste inschrijving een opleiding met een langere cursusduur (meer dan 4 jaar) betreft, wordt de student voor toepassing van deze regel ook als dubbelvakker beschouwd indien een inschrijving voor de tweede opleiding in het derde jaar heeft plaatsgevonden. Daarnaast kan een student in geval hij een tweede studie volgt aansluitend op de eerste studie in aanmerking komen voor bestuursbeurzen, mits aan de voorwaarden van de artikelen 9.9 of 9.10 wordt voldaan. Daarbij kan de Dienst Studentenzaken van de student vragen om een verklaring van de opleiding te overhandigen waaruit daadwerkelijk blijkt dat de student aan een tweede opleiding is begonnen (dus daadwerkelijk studeert, colleges en werkgroepen etc. volgt). Het is ter beoordeling van een studentendecaan, met inachtneming hetgeen hierboven is geformuleerd, of er een uitzondering kan worden gemaakt. Artikel 9.3 Met deze bepaling wordt gestimuleerd dat studenten ook in het collegejaar voorafgaand aan het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht voldoende studievoortgang boeken. De norm is 39 EC of de student moet het afsluitend examen met goed gevolg hebben afgelegd in het collegejaar voorafgaand aan het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht. Voor studenten die in het collegejaar voorafgaand aan het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht in aanmerking kwamen voor een bestuursbeurs én in dat jaar niet zijn afgestudeerd, gelden afwijkende normen, zoals opgenomen in de tabel. Artikel 9.5 Eenmaal in de twee jaar worden studentenverenigingen en organisaties beoordeeld door de Toetsingscommissie, die adviseert over het aantal toe te kennen bestuursbeurzen. De criteria waaraan een organisatie moet voldoen, alsmede de te volgen procedure worden beschreven in Bijlage A bij deze Regeling. Artikel 9.6 Bachelorstudenten kunnen tijdens het eerste jaar van inschrijving geen aanspraak maken op ondersteuning vanwege bestuursactiviteiten. Voor eerstejaars bachelorstudenten geldt dat zij het eerste jaar van inschrijving nodig hebben om aan het studieklimaat op de universiteit te wennen. Op deze wijze wordt tevens voorkomen dat als gevolg van de bestuursactiviteiten de student een negatief studieadvies wordt gegeven. Artikel 9.7 Leden van de opleidingscommissie die eerder de training met goed gevolg hebben afgelegd hoeven deze in een volgend jaar niet opnieuw te volgen. Artikel 9.8 Met deze bepaling wordt gestimuleerd dat studenten tijdens een bestuursfunctie studievoortgang boeken. Het totaal aantal EC dat in het collegejaar waarin het bestuurswerk wordt verricht telt mee, dus ook EC behaald buiten de opleiding van inschrijving tellen mee. Dit geldt ook voor EC behaald in het buitenland. Artikel 9.9 De periode waarin een student recht heeft op ondersteuning vanwege bestuursactiviteiten is beperkt tot de eerste vier jaar van inschrijving als Bachelorstudent. Uitgangspunt is dat een student zich voor een heel collegejaar inschrijft. Indien de student de inschrijving heeft onderbroken, wordt de periode dat de student niet is ingeschreven niet meegerekend. 60

16 Artikel 9.10 De periode waarin een student recht heeft op ondersteuning vanwege bestuursactiviteiten is beperkt tot de eerste twee jaar van inschrijving als Masterstudent bij een éénjarige Masteropleiding. Deze periode wordt verlengd met de langere opleidingsduur indien het een twee- of driejarige Master betreft. Bepalend voor het vaststellen van de periode recht op ondersteuning is de opleidingsduur van de Master waarvoor de student zich de eerste keer heeft ingeschreven. Uitgangspunt is dat een student zich voor een heel collegejaar inschrijft. Indien de student de inschrijving heeft onderbroken, wordt de periode dat de student niet is ingeschreven niet meegerekend. Artikel 9.11 HBO-doorstromers kunnen geen aanspraak maken op een bestuursbeurs zolang zij voor de pre-master staan ingeschreven. Als pre-masterstudent dienen zij eerst de deficiënties weg te werken alvorens zij tot de master kunnen worden toegelaten. De instelling wil HBO-doorstromers, zolang zij niet tot de Master zijn toegelaten niet financieel ondersteunen om bestuurswerk te doen. HBO-doorstromers die als masterstudent staan ingeschreven hebben de rechten zoals onder 9.10 beschreven. Artikel 9.13 Artikel 9.13 regelt de gevallen waarin de in artikel 9.9 en 9.10 gedefinieerde periodes verlengd kunnen worden. Er zijn drie uitzonderingsgronden: 1. voor studenten die te maken hebben met een overmachtsituatie zoals in deze Regeling gedefinieerd kan de periode met één jaar worden verlengd. De vertraging moet dan 12 maanden of meer bedragen en conform artikel 7 van deze Regeling bij de Dienst Studentenzaken zijn geregistreerd. 2. Voor studenten die zijn uitgeloot voor een opleiding en zich bij een andere opleiding aan de Radboud Universiteit hebben ingeschreven (de zogenaamde parkeerstudie) en na één jaar alsnog worden ingeloot en zich in het tweede jaar van inschrijving bij die opleiding inschrijven. De inschrijving in het eerste jaar zal dan niet worden meegeteld bij het bepalen van de verstreken inschrijvingsduur. Onder uitgeloot wordt niet verstaan studenten die niet door de decentrale selectie zijn gekomen. De student dient zelf, met bewijsstukken van DUO aan te tonen, aan te tonen dat hij in het eerste jaar was uitgeloot. 3. Studenten met een functiebeperking kunnen een jaar extra studiefinanciering aanvragen. Voor deze groep wordt de periode met één jaar verlengd. Voor het aanvragen van verlenging van de studiefinanciering moet de student contact opnemen met een studentendecaan. Artikel 9.14 De ondersteuning vanwege bestuursactiviteiten is nog altijd een tegemoetkoming van opgelopen studievertraging. Om die reden wordt in dit artikel vermeld dat voor de vaststelling van de periode waarin een student recht heeft op bestuursbeurzen een bestuursjaar altijd aan een collegejaar moeten worden toegerekend. De grens daarvoor is gelegd bij juni. Artikel 9.15 De artikelen 9.3 en 9.8 t/m 9.12 hebben als gemeenschappelijke intentie om te voorkomen dat studenten die reeds veel studievertraging hebben opgelopen te faciliteren door bestuurswerk nog meer vertraging op te lopen. Wanneer een student als gevolg van de toepassing van deze artikelen niet in aanmerking komt voor bestuursbeurzen, kan de student schriftelijk een verzoek doen om op grond van artikel 9.15 af te wijken van deze voorwaarden. Een studentendecaan brengt advies uit over het verzoek aan het college van bestuur (directeur van de Dienst Studentenzaken). De directeur van de Dienst Studentenzaken neemt namens het college van bestuur een besluit. 61

17 Toelichting artikel 10: Aanvraagprocedure ondersteuning Artikel 10.1a Het bestuur van de organisatie dient op te geven welke bestuursleden voor welk aantal bestuursbeurzen worden opgegeven. Daarbij dient de door het opgegeven bestuur verdeling van de bestuursbeurzen over de afzonderlijke functies overeen te komen met het takenpakket van deze bestuursleden. Bij twijfel over de opgegeven verdeling kan de Dienst Studentenzaken om een onderbouwing vragen en/of de opgegeven verdeling weigeren. Artikel 10.1b Een organisatie is verplicht alle bestuursleden op te geven die formeel én daadwerkelijk in functie zijn. Het gaat erom dat de bestuursleden worden opgegeven die door het daartoe bevoegde orgaan zijn benoemd, bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering van een vereniging. Daarnaast dient het bestuur dat formeel benoemd is ook het bestuur te zijn dat in de praktijk functioneert. Het is dus niet toegestaan dat een organisatie een fictief bestuur benoemt en dit opgeeft voor bestuursbeurzen en dat er daarnaast een ander, alternatief bestuur is dat in de praktijk het werk doet. De Dienst Studentenzaken kan aan een organisatie vragen om een bewijsstuk te overleggen waaruit blijkt dat de opgegeven bestuursleden ook formeel benoemd zijn, bijvoorbeeld een besluit of notulen van de ALV. Indien een organisatie niet het officieel benoemde bestuur heeft opgegeven, dan wel wanneer blijkt dat er in de praktijk een ander bestuur functioneert, kan het college van bestuur beslissen de aan de individuele bestuursleden toegekende bestuursbeurzen in te trekken, dan wel terug te vorderen. Artikel 10.1c Tegelijk met de opgave dienen de afzonderlijke bestuursleden de benodigde gegevens in te leveren waarmee zij een verzoek tot uitbetaling indienen. Toelichting artikel 11: Aanvang van de ondersteuning De uitkering is nog steeds bedoeld als compensatie voor studievertraging om de student in staat te stellen af te studeren. Het voorwaardelijke deel van de bestuursbeurs wordt in oktober na afloop van het bestuursjaar uitgekeerd, nadat is vastgesteld dat de student aan de voorwaarden heeft voldaan. Toelichting artikel 12: Duur van de ondersteuning Artikel 12.2 Uitgangspunt is dat een bestuurslid diens functie gedurende 12 maanden vervult. Het aantal uit te keren bestuursbeurzen wordt in geval van tussentijdse vervanging van het bestuurslid gerelateerd aan voor de opvolger nog te resteren termijn aan bestuursactiviteiten zal verrichten. Het bestuur van de organisatie moet zo snel mogelijk aangeven als een bestuurslid wordt vervangen. De nieuwe bestuurder moet zelf een individuele aanvraag om ondersteuning indienen. Ook voor de opvolger gelden de criteria en voorwaarden zoals in deze Regeling gesteld. De bestuursbeurzen worden naar rato van de daadwerkelijke zittingstermijn tussen het teruggetreden bestuurslid en de opvolger verdeeld. Artikel 12.3 Studenten die toptalentactiviteiten ontplooien en/of bestuursactiviteiten verrichten kunnen over de totale periode van inschrijving nooit meer dan 12 beurzen aan financiële ondersteuning ontvangen. Voor medezeggenschapsfuncties geldt dat er in 2012/2013 en 2013/2014 extra beurzen zijn toegekend in verband met het wegvallen van de vacatiegelden per 2012/2013. Deze extra beurzen tellen niet mee bij het berekenen van of een student al 12 beurzen heeft ontvangen. 62

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) 2016-2018 Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 De regeling FONDS is een uitwerking van artikel 7.51 tot en met 7.51i van de Wet op

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016 2014-2016 Vastgesteld door het college van bestuur op 1 juni 2015 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2016-2018 Vastgesteld door het college van bestuur op 11 juli 2016 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Decoskenmerk: 2017 347.1 Citeertitel Profileringsfonds Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2012

Regeling financiële ondersteuning 2012 Deel I. Overmacht... 1 Deel II: Bestuur... 6 Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen en specifieke activiteiten... 9 Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten... 10 Bijlage III Studentenverenigingen

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Deel I. Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit

Nadere informatie

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs)

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) FONDS Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) Opzet presentatie Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool

Regeling profileringsfonds Hogeschool Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-II Voor studenten die met ingang van 1 september 2015 of later zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema VERSIE 1.0 Decoskenmerk:

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG 2016-2017 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds

Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds 2 Voorgelegd aan HR : 27 mei 2013 Instemming HR : 6 september 2013 Vastgesteld door CvB : 20 september 2013 Reglement Profileringsfonds 3 Toelichting

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema Decoskenmerk: 2015-196 VERSIE 1.0 Citeertitel

Nadere informatie

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen FONDS Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Opzet presentatie Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele studenten Vragen? Toetsing en bestuursbeurzen Gaan hand in hand

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur Deel I Overmacht Deel II Bestuur Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten Bijlage III Studentenverenigingen (PKvV) Overmacht 1. Begripsbepalingen In het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemene & Bestuurlijke Zaken Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemeen Onderstaande regels zijn uitvoeringsregels voor het bepaalde in de WHW (artikel 7.51 Profileringsfonds)

Nadere informatie

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Reglement profileringsfonds HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in art. 7.51 t/m 7.51j van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status Definitief pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene bepalingen 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds 2 Besluitvormingskader Instemming HR : 8 september 2015 Vaststelling CvB : 15 september 2015 Ingangsdatum : 1

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvorm voor cohorten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvorm(en) voor cohorten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Nadere informatie

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018: voorwaarden en procedure Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018 soorten bestuursbeurzen voorwaarden Procedure korte pauze collegegeldvrij

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Geldend voor studenten die vallen onder WSF 2000 en voor wie de Wet Studievoorschot van toepassing is mw mr M.V.B. van Overbeek Definitief september 2016 pagina 2 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

LVSA Studiedag 29 mei 2015

LVSA Studiedag 29 mei 2015 LVSA Studiedag 29 mei 2015 Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Frank Peters, studentendecaan Universiteit Utrecht Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Voor wie geldt deze wet? Veranderingen

Nadere informatie

INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT

INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT 1. INLEIDING Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je niet tijdig jouw studie kan afronden, of waarin om andere redenen

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2014 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting.

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. en eventueel restitutie van collegegeld PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) naam : voorletters

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 15.042 15.30125 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Arjen van Vliet Onderwerp : Vaststelling regelingen profileringsfonds Status :

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2015-2016 Inleiding. Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2015 voor de eerste keer ingeschreven hebben

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956 ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 14-04-2011 Datum publicatie 20-04-2011 Zaaknummer 10/719 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016 Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: Paragraaf I: Algemeen Paragraaf II: Voorwaarden, duur en omvang van de financiële ondersteuning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 719 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE 1. De Gerrit Rietveld Academie (GRA), Hogeschool voor Beeldde Kunst vormgeving, heeft e voorziing ter financiële ondersteuning van studt, het profileringsfonds,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2. Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies...2

Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2. Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies...2 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies....2 Artikel 4. Dossiervorming...3

Nadere informatie

Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion

Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion Voorwoord Het College van Bestuur (hierna: CvB ) van Stichting Saxion heeft het Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion (hierna: Reglement

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten 2015-2016 Colofon ons kenmerk datum september 2015 auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek/mr. T.A.P.M. van den Brule versie NL status definitief pagina 2 van 13

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2016-2017 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 5 juli 2016 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/036 12.30147 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : A. van Vliet Onderwerp : Profileringsfonds Status : ter instemming Behandeling

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 589 Paraaf: Onderwerp : Gewijzigde Regeling Profileringsfonds Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds,

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:2567

ECLI:NL:RBNNE:2016:2567 ECLI:NL:RBNNE:2016:2567 Instantie Datum uitspraak 20-05-2016 Datum publicatie 25-07-2016 Zaaknummer LEE 15/3982 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters d t J li 2014 Colofon ons kenmerk datum April 2016 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie van topsport 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Colleges van Bestuur van universiteiten en hogescholen cc HBO-raad en VSNU Rijnstraat

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 470

Bijlagenummer GV 470 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Profileringsfonds 2014 Status Instemming Voorbereidende commissie USR Behandeling in Voorbereidende GV 23 juni 2014 Overlegvergadering GV op 30 juni 2014 Afsluitende

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2017-2018 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 6 juni 2017 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Inhoud REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN. Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2

Inhoud REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN. Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het studieadvies....2 Artikel 4. Dossiervorming...3

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 751 Paraaf: Onderwerp : Regeling Profileringsfonds Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds. De gewijzigde regeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2016-2017 INHOUD Inleiding 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij het

Nadere informatie

Afstudeerfondsregeling RUG

Afstudeerfondsregeling RUG Afstudeerfondsregeling RUG 2007-2010 (2009-2010) Inhoud: blz Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 Art. 1 Begripsbepalingen Art. 2 Opbouw van de regeling Art. 3 Bijzondere omstandigheden Hoofdstuk 2 Bijzondere

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 124 Wet van 19 februari 2005, houdende wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 De TU Delft is een topuniversiteit. Althans, dat willen we graag geloven. Internationaal heeft de TU een naam

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE

STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE 1 2 Inleiding De waarde van door studenten verrichte nevenactiviteiten, aan de UT ook wel studentenactivisme

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant, Zaaknummer: 2009/025 Rechter(s): mrs. Nijenhof, Lubberdink, Borman Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Partijen: Appellant tegen Technische Universiteit Delft Trefwoorden: Erkenning bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

Regeling. Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Regeling. Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2015-2016 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 5 augustus 2015 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling regeling Profileringsfonds

Uitvoeringsregeling regeling Profileringsfonds Uitvoeringsregeling regeling Profileringsfonds Deze Uitvoeringsregeling dient ter uitwerking van de Regeling Profileringsfonds, die is gebaseerd op artikel 7.51 WHW. INHOUD A. Algemene informatie Artikel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie