Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek"

Transcriptie

1 Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1

2 Inhoud 1. Bepalingen Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek Vooropleidingseisen premaster Humanistiek (schakelprogramma) Vooropleidingseisen Master Humanistiek Inschrijving Inschrijvingsvoorwaarden Startdatum, inschrijvingsduur, herinschrijving, tussentijdse inschrijving Status inschrijving Deficiënties: voorlopige toelating tot de master Humanistiek Rechten inschrijving als (premaster) student Procedure Collegegeld Wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, contracttarief premaster Overgangsregelingen Collegegeld bij meerdere inschrijvingen Collegegeld bij tussentijdse inschrijving en restitutie bij uitschrijving Procedure Beëindiging Inschrijving Uitschrijving op verzoek van de student Uitschrijving bij het niet nakomen van de betalingsverplichting Uitschrijving bij een bindend negatief studieadvies Uitschrijving bij fraude van de student Uitschrijving bij ongeschiktheid in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening Overige bepalingen Procedure Vaststelling en wijziging

3 1. Bepalingen 1.1. Dit reglement bevat de regels en procedures voor aanmelding, toelating, inschrijving en uitschrijving als student aan de UvH, en de bepaling, betaling en restitutie van het collegegeld Deze regeling maakt deel uit van het Studentenstatuut UvH en heeft betrekking op de volgende opleidingen/onderwijsprogramma s: Bachelor Humanistiek, CROHO Code 56105; Premaster Humanistiek, schakelprogramma; Master Humanistiek, CROHO-code Dit reglement verwijst naar artikelen uit de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en de Onderwijs- en examenregelingen (OER) van de opleidingen. Waar tegenstrijdigheid ontstaat geldt de WHW, waar de WHW geen uitsluitsel biedt geldt deze regeling, waar deze regeling geen uitsluitsel biedt geldt de OER van het betreffende cohort Tegen beslissingen voortkomend uit dit reglement kan de student een bezwaar of beroep indienen bij het virtuele loket / klachtenloket UvH. 2. Vooropleidingseisen 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek Aan de vooropleidingseisen van de bacheloropleiding Humanistiek wordt voldaan volgens artikel 7.24 eerste lid van de WHW, te weten met een diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), zonder nadere vooropleidingseisen aan het profiel (artikel van de WHW) De UvH kan vrijstelling van bovenstaande eis verlenen op grond van andere behaalde binnenlandse of buitenlandse diploma s conform artikel van de WHW. Behoudens wettelijke voorbehouden en wijzigingen bepaalt het College van Bestuur dat o.a. vrijstelling kan worden verleend wanneer de student beschikt over: de graad Bachelor of de graad Master conform artikel 7.10a van de WHW, of een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een instelling voor hoger onderwijs, of een doctoraaldiploma afgegeven door een erkende Nederlandse universiteit, of een HBO-diploma afgegeven door een erkende Nederlandse hogeschool Indien vrijstelling van de vooropleidingseisen wordt verkregen volgens artikel van deze regeling met een niet in Nederland afgegeven diploma dient conform artikel 7.28, tweede lid, van de WHW ten bewijze van voldoende beheersing van de Nederlandse taal het diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal II dan wel het Interuniversitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) te worden overlegd De UvH kan vrijstelling van artikel van deze regeling verlenen op grond van toelatingsonderzoek conform artikel 7.29 van de WHW. Het toelatingsonderzoek wordt bepaald en beoordeeld door de examencommissie van de UvH. Tot het toelatingsonderzoek worden alleen personen toegelaten die op het beoogde startmoment van de studie 21 jaar of ouder zijn. Het toelatingsonderzoek bestaat daaruit dat de examencommissie bepaalt of er sprake is van voldoende algemene ontwikkeling, geschiktheid voor het onderwijs en voldoende kennis van de Nederlandse taal. Daartoe dient de kandidaat maximaal drie examens op VWO-niveau af te leggen: Nederlands, Engels en Geschiedenis In andere gevallen dan hierboven vermeld beslist het College van Bestuur op basis van artikel 7.28 van de WHW of op basis van ingewonnen advies van een ter zake deskundige persoon of instantie Vooropleidingseisen premaster Humanistiek (schakelprogramma) Aan de vooropleidingseisen van de premaster Humanistiek wordt voldaan met: 3

4 een diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), zonder nadere vooropleidingseisen aan het profiel, indien tevens alle onderdelen behorende tot het eerste studiejaar van een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool zijn voltooid, te bewijzen middels een propedeusediploma bachelor of een overgangsbewijs naar het tweede jaar van de betreffende opleiding, of de graad Bachelor of de graad Master zoals bedoeld in artikel 7.10a van de WHW, of een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een instelling voor hoger onderwijs, of een doctoraaldiploma afgegeven door een erkende Nederlandse universiteit, of een HBO-diploma afgegeven door een erkende Nederlandse hogeschool indien het een vierjarige HBO-opleiding betreft en het diploma is afgegeven na 1 augustus 1986, of een niet in Nederland afgegeven diploma dat wettelijk of door het CvB gelijkgesteld wordt aan een van bovenstaande diploma s, indien tevens blijk is gegeven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Ten bewijze daarvan dient het diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal II dan wel het Interuniversitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) te worden overlegd alvorens tot inschrijving kan worden overgegaan Bij vooropleidingen niet in dit artikel genoemd beslist het College van Bestuur op basis van de wet of op basis van ingewonnen advies van een ter zake deskundige partij Vooropleidingseisen Master Humanistiek Aan de vooropleidingseisen van de masteropleiding Humanistiek wordt voldaan volgens artikel 7.30a van de WHW, te weten: een bachelordiploma Humanistiek, of een bewijs van toelating als bedoeld in lid 3 van artikel 7.30a. van de WHW Het bewijs van toelating bestaat daaruit dat de persoon de onderdelen behorende tot de premaster Humanistiek (schakelprogamma) met voldoende resultaat heeft voltooid en bovendien beschikt over een van de volgende diploma s: de graad Bachelor of de graad Master zoals bedoeld in artikel 7.10a van de WHW; een doctoraaldiploma afgegeven door een erkende Nederlandse universiteit; een HBO-diploma van een vierjarige HBO-opleiding, afgegeven na 1 augustus 1986 door een erkende Nederlandse hogeschool; een niet in Nederland afgegeven diploma dat wettelijk of door het CvB gelijkgesteld wordt aan een van bovenstaande diploma s, indien tevens blijk is gegeven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Ten bewijze daarvan dient het diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal II dan wel het Interuniversitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) te worden overlegd alvorens tot inschrijving kan worden overgegaan In gevallen niet in deze regeling genoemd beslist het College van Bestuur op basis van de wet of op basis van ingewonnen advies van een ter zake deskundige partij. 3. Inschrijving 3.1. Inschrijvingsvoorwaarden De student kan pas worden ingeschreven tot de opleiding wanneer aan de volgende eisen is voldaan: identificatie: de persoonsgegevens van de student zijn geverifieerd; vooropleiding: De vooropleiding is sufficiënt (zie artikel 2) en de vooropleidinggegevens zijn geverifieerd; collegegeld: De student heeft voldaan aan de collegegeldverplichting (zie artikel 5. Collegegeld); er is geen sprake van een bindend negatief studieadvies (zie OER) De inschrijving vindt uitsluitend plaats op verzoek van de student. Een aanmelding door de student gedaan in Studielink geldt als een verzoek tot inschrijving door de student De student moet twee gelijke, recente, goedgelijkende pasfoto s verstrekken ten behoeve van de studentenkaart en het studentendossier. 4

5 3.2. Startdatum, inschrijvingsduur, herinschrijving, tussentijdse inschrijving De student wordt ingeschreven voor de desbetreffende opleiding voor het volledige collegejaar (1 september tot 1 september van het volgende kalenderjaar) In afwijking van het bovenstaande kan het startmoment van een inschrijving in de master ook 1 februari zijn. De inschrijvingsduur betreft dan het resterende collegejaar (1 februari tot 1 september van hetzelfde kalenderjaar) De student dient indien hij zijn opleiding in het nieuwe collegejaar wil vervolgen jaarlijks een verzoek tot herinschrijving te doen. De student wordt heringeschreven voor de desbetreffende opleiding voor het volledige collegejaar (1 september tot 1 september van het volgende kalenderjaar) Een inschrijving met een andere startdatum is een tussentijdse inschrijving en kan alleen plaatsvinden op verzoek van de student en na toestemming van de directeur onderwijs. De inschrijvingsduur loopt altijd tot het einde van het collegejaar (1 september) Status inschrijving De student wordt ingeschreven voor de opleiding waarvoor hij zich heeft aangemeld: Als voltijd student in de zin der wet voor de opleiding bachelor Humanistiek, CROHO-code 56105; Als premasterstudent op basis van contractonderwijs voor de premaster Humanistiek (schakelprogramma) Als voltijd student in de zin der wet voor de masteropleiding Humanistiek, CROHO-code Deficiënties: voorlopige toelating tot de master Humanistiek In afwijking van de vooropleidingseis kan een bachelorstudent Humanistiek die 8 EC of minder verwijderd is van het behalen van het bachelordiploma op verzoek toegelaten worden tot het onderwijs en de tentamens van de Master Humanistiek onder voorwaarde dat de resterende onderdelen van de bachelor Humanistiek binnen een jaar worden voltooid In afwijking van de vooropleidingseis kan een premasterstudent die nog 7.5 EC of minder verwijderd is van het voltooien van het premasterprogramma worden ingeschreven als voltijd student master Humanistiek onder voorwaarde dat de resterende onderwijsonderdelen van de premaster binnen een jaar worden voltooid Indien niet aan bovenstaande termijnen wordt voldaan wordt de toelating tot het onderwijs cq inschrijving als masterstudent ingetrokken totdat de student aan de vooropleidingseisen voldoet Rechten inschrijving als (premaster)student Een inschrijving als (premaster)student geeft de rechten zoals omschreven in artikel 7.34 van de WHW, waaronder het recht om deel te nemen aan het onderwijs van de opleiding, tentamens en examens af te leggen, gebruik te maken van de studentenvoorzieningen, en het recht op studiebegeleiding Aan degene die is ingeschreven als student wordt, conform artikel 7.33, tweede lid, van de WHW, door het instellingsbestuur een bewijs van inschrijving verstrekt in de vorm van een collegekaart, en wordt de student het studentenstatuut verstrekt, waarin zijn rechten zijn omschreven Procedure De student dient zich aan te melden voor de opleiding van zijn keuze. De UvH schrijft geen studenten in die daartoe geen verzoek hebben gedaan De aanmelding of het verzoek tot herinschrijving moet worden gedaan via Studielink, de landelijke inschrijfportal voor het Hoger Onderwijs. 5

6 De UvH behandelt de aanmelding en bepaalt of de student voldoet aan de vooropleidingseisen en de toelatingsvoorwaarden De UvH informeert de student voldoende zodat de student in de gelegenheid wordt gesteld te bewijzen dat hij voldoet aan de vooropleidingseisen en inschrijvingsvoorwaarden. Hierbij gebruikt de UvH (de voorzieningen van) Studielink. Belangrijke informatie is tevens voor de student beschikbaar op de website van de UvH De verificatie van persoonsgegevens en vooropleidingsgegevens vindt centraal plaats via Studielink, of decentraal bij de instelling zelf. In het laatste geval dient er voor de persoonsgegevens een recent uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aanwezig te zijn in het dossier of een kopie van een geldig paspoort, en voor de vooropleidingsgevens een gewaarmerkte kopie van het diploma en cijferlijst of diplomasupplement Wanneer aan de vooropleidingseisen en inschrijvingsvoorwaarden is voldaan schrijft de UvH de student in De student kan zijn aanmelding of (her)inschrijving tot aan de ingangsdatum van inschrijving annuleren via Studielink. 4. Collegegeld 4.1. Wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, contracttarief premaster De hoogte van het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks door het Ministerie van OCW bepaald. Het CvB stelt het instellingscollegegeld in het voorafgaande collegejaar vast Het wettelijk collegegeld is, conform artikel 7.45 van de WHW, verschuldigd door bacheloren masterstudenten die: blijkens het Centraal register inschijvingen hoger onderwijs (CRIHO) voor een inschrijving aan de bachelor Humanistiek nog niet eerder een bachelor- of vergelijkbaar diploma heeft behaald, of voor een inschrijving aan de master Humanistiek nog niet eerder een master- of vergelijkbaar diploma heeft behaald, woonachtig is in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noort-Rijnland- Westfalen, Nedersaxen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland, en tot een van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000, behoort of de Surinaamse nationaliteit bezit Bachelor- en masterstudenten die niet voldoen aan deze voorwaarden zijn conform artikel 7.46 van de WHW het instellingscollegegeld verschuldigd Premasterstudenten zijn het contracttarief premaster Humanistiek verschuldigd Overgangsregelingen Studenten die het instellingscollegegeld verschuldigd zijn en die in het collegejaar waren ingeschreven voor de masteropleiding Humanistiek zijn zolang de inschrijving aan de master Humanistiek niet wordt onderbroken een instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld verschuldigd Studenten die het instellingscollegegeld verschuldigd zijn en in het collegejaar waren ingeschreven voor de premaster Humanistiek (schakelprogramma) zijn de eerste drie daaropvolgende jaren een instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld verschuldigd zolang de inschrijving niet wordt onderbroken Collegegeld bij meerdere inschrijvingen Indien een student voor meerdere opleidingen ingeschreven is en aan beide opleidingen het wettelijk collegegeld is verschuldigd kan vrijstelling van het collegegeld voor de tweede opleiding worden verkregen. Ten bewijze daarvan dient een Bewijs van Betaald Collegegeld overlegd te worden van de eerste opleiding waarop is aangegeven dat de student het wettelijk collegegeld is verschuldigd. 6

7 Indien het collegegeld voor de tweede opleiding hoger is dan het betaalde collegegeld van de eerste opleiding moet de student het collegegeld aanvullen tot het verschuldigde bedrag conform artikel 7.48 van de WHW Indien de opleiding van eerste inschrijving met goed gevolg wordt afgerond is de student conform artikel 7.45, zesde lid van de WHW het wettelijk collegegeld verschuldigd voor de resterende maanden van het studiejaar Collegegeld bij tussentijdse inschrijving en restitutie bij uitschrijving Bij tussentijdse inschrijving wordt het verschuldigde wettelijk- of instellingscollegegeld berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het collegejaar conform artikel 7.48 derde lid van de WHW Bij uitschrijving heeft de student recht op restitutie van het collegegeld indien de student daarom verzoekt. Bij overlijden is er recht op restitutie van het collegegeld. De restitutie wordt berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het collegejaar na de uitschrijfdatum of overlijdensdatum, conform artikel 7.49, vierde lid, van de WHW. Bij uitschrijving per juli of augustus heeft de student geen recht op restitutie van het collegegeld, bij een uitschrijving per juli of augustus vanwege overlijden van de student is er wel recht op restitutie Een verzoek tot restitutie van betaald collegegeld moet worden gedaan via Studielink of schriftelijk per ondertekende brief Procedure De UvH bepaalt het collegegeld (wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld of contracttarief) op basis van door de student dan wel door de Dienst Uitvoering Onderwijs uit het CRIHO geleverde informatie over nationaliteit, woonplaats, studiefinancierings- en vooropleidingsgegevens Conform artikel 7.47 van de WHW wordt het collegegeld door of namens de student voldaan: door het afgeven van een machtiging het verschuldigde collegegeld eenmalig af te schrijven van een door de student aan te geven bankrekening; door het afgeven van een machtiging het verschuldigde bedrag in vijf termijnen af te schrijven van een door de student aan te geven bankrekening. Hierbij worden administratiekosten in rekening gebracht conform het daarvoor bij algemene meetregel van bestuur vastgestelde maximale bedrag De machtiging dient zowel te worden ondertekend door de student als door de rekeninghouder Door (administratieve) omstandigheden kunnen de gegevens bedoeld in na inschrijving wijzigen. De student kan dan, in voorkomende gevallen met terugwerkende kracht, een ander collegegeld verschuldigd zijn, waarvoor een nieuwe of aanvullende machtiging ondertekend dient te worden. 5. Beëindiging Inschrijving 5.1. Uitschrijving op verzoek van de student Op verzoek van de student beëindigt het instellingsbestuur conform artikel 7.42 van de WHW, eerste lid, diens inschrijving met ingang van de volgende maand Uitschrijving bij het niet nakomen van de betalingsverplichting Indien degene die is ingeschreven voor een opleiding zijn verschuldigde collegegeld na aanmaning niet heeft voldaan, of de termijnbedragen bij betaling in termijnen niet tijdig voldoet, kan het instellingsbestuur conform artikel 7.42 van de WHW, tweede lid, de inschrijving met ingang van de tweede maand volgende op de aanmaning beëindigen. 7

8 5.3. Uitschrijving bij een bindend negatief studieadvies Het instellingsbestuur kan de inschrijving van een student die conform de Onderwijs- en examenregeling een Negatief Bindend Studieadvies heeft ontvangen conform artikel 7.8b, derde lid, van de WHW beëindigen met ingang van de maand volgend op het advies Tevens bepaalt het instellingsbestuur conform de Onderwijs- en examenregeling dat een student aan wie een BSA is gegeven zich niet opnieuw kan inschrijven voor de betreffende de opleiding gedurende de drie volgende collegejaren Uitschrijving bij fraude van de student Het instellingsbestuur kan bij ernstige fraude de inschrijving van een student conform artikel 7.12b, tweede lid, van de WHW beëindigen met ingang van de volgende maand volgens de daarvoor geldende bepalingen in de Onderwijs- en examenregeling 5.5. Uitschrijving bij ongeschiktheid in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening Het instellingsbestuur kan in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie, en na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen de inschrijving van een student beëindigen conform artikel 7.42a van de WHW met ingang van de volgende maand, dan wel weigeren, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor een of meer beroepen waartoe de opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening Overige bepalingen Na uitschrijving wordt een (her)inschrijvingsverzoek met een inschrijfdatum die in hetzelfde collegejaar ligt afgewezen. De student kan zich opnieuw inschrijven voor het volgende collegejaar Bij uitschrijving is de student verplicht de aan hem verstrekte studentenkaart en bewijs of bewijzen van betaald collegegeld voor het betreffende collegejaar in te leveren bij de UvH Procedure De student moet zijn verzoek tot uitschrijving doen via Studielink De UvH informeert de student over zijn uitschrijving. Hierbij gebruikt de UvH (de voorzieningen van) Studielink. Belangrijke informatie is tevens voor de student beschikbaar op de website van de UvH. 6. Vaststelling en wijziging 6.1. Het College van Bestuur draagt zorg voor voldoende bekendmaking van dit reglement Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur na advies van de U-Raad conform artikel 9.33a, tweede lid, van de WHW, op 10 mei 2011 en is geldig met ingang van 1 september 2010 tot het CvB een nieuw reglement vaststelt Met de vaststelling van deze regeling komen alle voorgaande versies van regelingen betreffende in- en uitschrijving en collegegeld te vervallen Wijzigingen van dit reglement worden, na advies van de U-Raad conform artikel 9.33a van de WHW, vastgesteld door het College van Bestuur. 8

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 2016-2017 Inhoud 1. Bepalingen 3 2. Vooropleidingseisen 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in het CROHO opgenomen) opleidingen. 2. De hoofdstukken III

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2017/2018 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ Stichting HZ Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in de artikelen 7.33 en 7.42 van de

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 INSCHRIJVEN... 3 Verificatie persoonsgegevens... 3 Verificatie vooropleidingsgegevens... 3 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017)

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017) Pagina 1/5 U2016/197 Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar 2016 2017 wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september 2016 1 tot en met 31 augustus 2017) Inschrijving als student aan de Open Universiteit

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 28 mei 2015 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS defintief Wageningen

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2016-2017 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 7 juni 2016 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo masterprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017)

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo masterprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017) Pagina 1/5 U2016/195 Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar 2016 2017 wo masterprogrammering (Geldig van 1 september 2016 1 tot en met 31 augustus 2017) Inschrijving als student aan de Open Universiteit voor

Nadere informatie

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving 2017-2018 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Thomas More Hogeschool. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Toelichting Dit is de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 pagina 1 van 27 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2014-2015 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 11 juni 2014 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS besluitvorming

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit

Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit 2012-2013 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student en extraneus DATUM 1 juni 2012 AUTEUR Michèle Gimbrère VERSIE 2.0 STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 620 Paraaf: Onderwerp : Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2012-2013 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en collegegeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-03-2017 Vastgesteld door College van Bestuur 14-02-2017 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018

Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018 Pagina 1/6 U2017/1703 JNI Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018 De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) schrijft voor

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 161202/JZ/REM INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2017-2018 Deze regeling is op 1 februari 2017 vastgesteld door het College van Bestuur. De Studentenraad

Nadere informatie

Versie 14/04/2014 Pagina 1

Versie 14/04/2014 Pagina 1 Toelichting bij de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 Deze toelichting bevat een uitleg en invulling van de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015. Bedenk dat in alle gevallen de tekst

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2015-2016 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 18 november 2014 en nader gewijzigd op 8 juni 2015. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder.

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. Zaaknummer : 2013/010 Rechter(s) : mrs. Loeb, Olivier, Van der Spoel, Datum uitspraak : 25 juni 2013 Partijen : Appellant tegen Vrije Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : [instellings-]collegegeld,

Nadere informatie

Inschrijvings regeling HU 2015-2016. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2015. Versie Werkdocument. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2015

Inschrijvings regeling HU 2015-2016. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2015. Versie Werkdocument. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2015 Auteur Juridische Zaken Datum 1 september 2015 Versie Werkdocument Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2015 Inschrijvings regeling HU 2015-2016 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 juni 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 is een uitwerking

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING /

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING / REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2 0 1 6 / 2 0 1 7 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek,

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017

REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017 REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017 Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 7.33 WHW Artikel 1.1 Grondslag reglement Dit reglement geeft een uitwerking van de wettelijke regels

Nadere informatie

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2013/091 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 9 oktober 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bestuursakkoord collegegeld tweede

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2017 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op hoofdstuk 7, titel 3, art. 7.31a

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de structuurregeling

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 823 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2017-2018.

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom 2018-2019 PREAMBULE Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2016-2017

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2016-2017 INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2016-2017 Deze regeling is, overeenkomstig het besluit van de Studentenraad d.d. 04 maart 2016, door het College

Nadere informatie

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave...

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave... Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017 Inhoudsopgave...... 1 Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017... 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1.1

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Medezeggenschap: De faculteitsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de

Nadere informatie

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Aanvraag tot toelating tot Master Opleiding Psychologie 2015-2016 (voor studenten met een bachelor Psychologie Nederlandse Universiteit, niet bestemd voor studenten van de RUG) Deze formulieren s.v.p.

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 27 februari 2014 Partijen : Verzoeker tegen CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Trefwoorden : [duur] Bindend negatief

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden 2013 Geldig van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014

Inschrijvingsvoorwaarden 2013 Geldig van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 1/5 Inschrijvingsvoorwaarden 2013 Geldig van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inschrijving als student aan de Open Universiteit voor een opleiding dan wel voor een of meer onderwijseenheden

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie