REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN"

Transcriptie

1 REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel 9.2, tweede lid, van die wet, besluit vast te stellen de Regeling toelating masteropleidingen Universiteit Leiden, luidende als volgt: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1. Definities 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. verzoeker: de persoon die een verzoek om toelating tot een masteropleiding heeft ingediend; c. bewijs van toelating: bewijs van toelating als bedoeld in artikel 1.4; d. het met goed gevolg afleggen van het examen van een bacheloropleiding: het moment waarop een student de door hem of haar gevolgde bacheloropleiding heeft afgerond. Hiervan is sprake : (i) indien de student in het bezit is van het bachelordiploma, dan wel (ii) indien de student nog niet in het bezit is van het bachelordiploma, maar wel alle tentamens van de betreffende bacheloropleiding met goed gevolg heeft afgelegd, tenzij de examencommissie van de bewuste bacheloropleiding expliciet heeft bepaald dat het examen tevens omvat een door haar zelf te verrichten onderzoek. Alsdan heeft de student zijn of haar bacheloropleiding afgerond nadat de examencommissie dit onderzoek heeft verricht en heeft vastgesteld dat de student over de vereiste kennis, inzicht en vaardigheden beschikt. 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt onder faculteitsbestuur mede begrepen de directeur van het ICLON. Artikel 1.2. Voorwaarde voor inschrijving aan Masteropleidingen Onverminderd hetgeen overigens bij of krachtens de wet is bepaald ten aanzien van de inschrijving voor masteropleidingen, staat de inschrijving voor een masteropleiding uitsluitend open voor degene die tot deze masteropleiding rechtstreeks toegang heeft overeenkomstig artikel 1.3, dan wel tot deze masteropleiding is toegelaten overeenkomstig artikel 1.4. Artikel 1.3. Rechtstreekse toegang tot de masteropleiding 1. Rechtstreeks toegang tot een masteropleiding heeft degene die met goed gevolg het examen van een bacheloropleiding of, in voorkomend geval, het examen van een bacheloropleiding dat betrekking heeft op een bepaalde afstudeerrichting, heeft afgelegd, voor zover in de onderwijs- en examenregeling is bepaald dat deze bacheloropleiding of afstudeerrichting toegang geeft tot de masteropleiding. 2. Het in het eerste lid bedoelde examen dient uiterlijk op de laatste dag van de maand voor de aanvang van de masteropleiding met goed gevolg te zijn afgelegd. Artikel 1.4. Toelating tot de masteropleiding (door of namens het faculteitsbestuur) Toegelaten tot de masteropleiding is ieder die in het bezit is van een op grond van hoofdstuk 2 van deze regeling afgegeven bewijs waaruit blijkt dat hij of zij tot deze masteropleiding is toegelaten. Hoofdstuk 2. Procedure toelating tot de masteropleiding (door of namens het faculteitsbestuur) Artikel 2.1. Verzoek om toelating 1. Degene die tot een masteropleiding wenst te worden toegelaten, dient een daartoe strekkend digitaal verzoek om toelating in, gericht aan het faculteitsbestuur dat voor deze masteropleiding verantwoordelijk is. 2. Het verzoek om toelating wordt ingediend bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden met gebruikmaking van een door het Admissions Office verstrekt digitaal formulier. Het verzoek gaat vergezeld van de gedigitaliseerde bescheiden die redelijkerwijze nodig zijn voor de beoordeling of verzoeker tot de door hem of haar gewenste masteropleiding kan worden toegelaten. 3. Het verzoek wordt ingediend ten minste één maand vóór de aanvang van masteropleiding waarvoor toelating wordt verzocht, voor zover het College van Bestuur niet anders heeft bepaald

2 4. Op het verzoek om toelating wordt eerst beslist nadat door of namens verzoeker een door het College van Bestuur te bepalen bedrag aan administratiekosten is voldaan. Studenten van de Universiteit Leiden zijn van de betaling van het vorenbedoelde bedrag vrijgesteld. Daarvan zijn ook vrijgesteld studenten van een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs aan wie krachtens de wet de graad Bachelor is verleend. Artikel 2.2. Commissie van Toelating 1. Het faculteitsbestuur stelt voor elke masteropleiding of groep van masteropleidingen een commissie van toelating in. 2. De leden van de toelatingscommissie worden benoemd uit de leden van het personeel die zijn belast met het verzorgen van het onderwijs van de desbetreffende masteropleiding of groep van masteropleidingen. 3. Het lidmaatschap van de toelatingscommissie kan niet worden gecombineerd met het lidmaatschap van de examencommissie van de desbetreffende masteropleiding of groep van masteropleidingen. Artikel 2.3. Taak Commissie van Toelating 1. De commissie van toelating heeft tot taak met toepassing van de toelatingseisen, opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende masteropleiding en met inachtneming van het in voorkomende gevallen door het College van Bestuur krachtens artikel 7.30a, derde lid onder b, van de wet vastgestelde aantal, te beoordelen welke verzoekers tot deze masteropleiding kunnen worden toegelaten. De commissie brengt haar oordeel bij wijze van advies uit aan het faculteitsbestuur. 2. Het besluit omtrent toelating wordt genomen door het faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur kan deze bevoegdheid, behoudens het bepaalde in de slotzin van artikel 2.5, tweede lid, mandateren aan de commissie van toelating. In geval van een tweejarige masteropleiding op het gebied van onderwijs wordt het besluit niet genomen dan nadat het advies is ingewonnen van het bestuur van het ICLON. 3. Uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de masteropleiding is begonnen dient te zijn vastgesteld dat de verzoeker aan de in het eerste lid bedoelde toelatingseisen heeft voldaan. 4. Aan de toelating tot een masteropleiding kunnen beperkingen verbonden zijn betreffende de keuze van de opleidingsvarianten. 5. De toelatingscommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden met daarin een overzicht van de in dat jaar door haar uitgebrachte adviezen dan wel, indien de tweede volzin van het tweede lid toepassing heeft gevonden, van de in dat jaar door haar namens het faculteitsbestuur genomen besluiten. Artikel 2.4. Mandaat aan Admissions Office Het faculteitsbestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, de bevoegdheid tot het nemen van het besluit omtrent toelating in door het faculteitsbestuur omschreven gevallen, behoudens het bepaalde in de slotzin van artikel 2.5, tweede lid, mandateren aan het Admissions Office van de universiteit. Artikel 2.5. Toelating in geval van deficiëntie en harde knip hardheidsclausule 1. Indien de bezitter van een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd examen van een bacheloropleiding niet voldoet aan de toelatingseisen die zijn opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende masteropleiding, doch de zwaarte van de deficiëntie ten hoogste 15 studiepunten bedraagt, kan niettemin tot toelating worden besloten met dien verstande dat betrokkene het examen van deze masteropleiding dan wel een of meer bij het besluit tot toelating aan te wijzen onderdelen daarvan, eerst kan afleggen nadat door de commissie van toelating is vastgesteld dat deze deficiëntie naar haar genoegen is opgeheven. 2. Het faculteitsbestuur kan besluiten dat een verzoeker die nog niet voldoet aan de toelatingseisen die in de onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende masteropleiding zijn opgenomen, niettemin tot deze opleiding wordt toegelaten met dien verstande dat betrokkene het examen van deze masteropleiding dan wel een of meer door het faculteitsbestuur bij zijn besluit tot toelating aan te wijzen onderdelen daarvan, eerst kan afleggen nadat door de commissie van toelating is vastgesteld dat betrokkene alsnog aan de toelatingseisen heeft voldaan. Het faculteitsbestuur houdt bij het nemen - 2 -

3 van zijn besluit mede rekening met het belang van de kwaliteit en de studeerbaarheid van de masteropleiding alsmede met de aard en omvang van de deficiëntie en de tijd die de verzoeker redelijkerwijze nodig zal hebben de deficiëntie aan te vullen. Het faculteitsbestuur kan aan de toelating andere beperkingen alsmede voorwaarden verbinden. Het bepaalde in de tweede volzin van artikel 2.3, tweede lid, en in artikel 2.4 is in de gevallen, bedoeld in dit lid, niet van toepassing. Artikel 2.6. Bewijs van toelating/communicatie met de verzoeker 1. Aan ieder die door of namens het faculteitsbestuur tot een masteropleiding is toegelaten, wordt door de faculteit een bewijs van toelating verstrekt. In dit bewijs worden in elk geval de masteropleiding en, in voorkomend geval, de opleidingsvariant of varianten vermeld waarvoor betrokkene is toegelaten, en de termijn waarbinnen inschrijving voor deze masteropleiding moet hebben plaatsgevonden. 2. De verzoeker wiens verzoek om toelating door of namens het faculteitsbestuur is afgewezen, ontvangt daarvan bericht van de faculteit. 3. Ingeval het verzoek om toelating is afgewezen dan wel het bewijs van toelating met beperkingen is afgegeven, wordt het desbetreffende door of namens het faculteitsbestuur genomen besluit gemotiveerd. Artikel 2.7. Beroep CBE Tegen een besluit dat door het faculteitsbestuur of namens dat bestuur door de commissie van toelating of het Admissions Office is genomen inzake het al dan niet verstrekken van het bewijs van toelating kan de belanghebbende binnen zes weken nadat het besluit aan hem of haar bekend is gemaakt, beroep aantekenen bij het College van beroep voor de examens. Hoofdstuk 3. Slot- en overgangsbepalingen Artikel 3.1 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toelating masteropleidingen Universiteit Leiden. Artikel 3.2. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking de dag na vaststelling daarvan door het College van Bestuur. Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 27 april 2005, en gewijzigd bij besluiten van 20 december 2005, 6 maart 2007, 6 november 2007, 16 december 2008 en 29 mei

4 Toelichting Algemeen Ingevolge artikel 7.31, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) dient het College van Bestuur een toelatingsreglement vast te stellen, dat regels van procedurele aard geeft ten aanzien van de toelating tot de masteropleidingen. Ingevolge het eerste lid van dat artikel moet het College van Bestuur tijdig de procedure bekend maken op grond waarvan de toewijzing van bewijzen van toelating zal plaatsvinden ingeval het aantal aanvragen voor een bewijs van toelating voor een masteropleiding het vastgestelde aantal ten hoogste voor die opleiding in te schrijven personen zou overschrijden. Met de onderhavige regeling wordt aan beide leden van dit artikel uitvoering gegeven. Artikel 1.2 Voor de inschrijving voor een opleiding aan een universiteit dient, volgens het systeem van de WHW, te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Het gaat hierbij om voorwaarden van administratieve aard, voorwaarden van financiële aard en voorwaarden van onderwijskundige aard. Eerst indien aan al deze voorwaarden is voldaan, mag het College van Bestuur tot de inschrijving overgaan. Dit geldt ook voor inschrijving voor een masteropleiding. De onderwijskundige voorwaarde bestaat in dit geval hierin, dat degene die voor een masteropleiding wenst te worden ingeschreven, hetzij met goed gevolg het examen van een bacheloropleiding heeft afgelegd dat hem of haar rechtstreeks tot de gekozen masteropleiding toegang geeft, hetzij in het bezit is van een bewijs waaruit blijkt dat hij door of namens het betrokken faculteitsbestuur tot die masteropleiding is toegelaten. Artikel 1.3 Of het met goed gevolg afgelegd examen van een bacheloropleiding rechtstreeks toegang geeft tot een masteropleiding hangt af van de omstandigheid of die masteropleiding in de onderwijs- en examenregeling (OER) van die bacheloropleiding is aangewezen als een masteropleiding die op die bacheloropleiding aansluit. Alleen degene die met goed gevolg het examen van deze bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft tot de desbetreffende aansluitende masteropleiding rechtstreeks toegang. Hierop is evenwel een uitzondering: ook bachelors van een andere universiteit kunnen tot een Leidse masteropleiding rechtstreeks toegang hebben nl. indien het College van Bestuur dat met het College van Bestuur van die andere universiteit is overeengekomen. Op het voorgaande is nog in zoverre een verfijning mogelijk dat in de OER van de bacheloropleiding kan zijn bepaald, dat een bepaalde masteropleiding niet aansluit op de bacheloropleiding als zodanig maar slechts op een of meer bepaalde afstudeerrichtingen van de bacheloropleiding. In dat geval heeft tot die masteropleiding rechtstreeks toegang degene die met goed gevolg het examen van de bacheloropleiding heeft afgelegd indien dat examen op een of meer van die afstudeerrichtingen betrekking heeft gehad. Studenten moeten het bachelorprogramma geheel hebben afgerond, voordat zij aan de masteropleiding beginnen. Het gaat om twee afzonderlijke opleidingen die in elkaars verlengde liggen, waarbij de afronding van de bacheloropleiding noodzakelijk is om de masteropleiding met vrucht te kunnen volgen. De voorwaarde dat instromers in de masteropleiding slechts worden toegelaten indien zij met goed gevolg een examen op bachelorniveau hebben afgelegd, geldt zowel voor de eigen studenten als voor de zij-instromers. Daarnaast mag verwacht worden dat de masteropleiding dermate intensief en zwaar zal zijn, dat studenten weinig gelegenheid zullen hebben deficiënties weg te nemen. Het bachelorexamen moet uiterlijk op de laatste dag van de maand voordat met de masteropleiding wordt begonnen met goed gevolg zijn afgelegd. Voor elke masteropleiding geldt dat er in een jaar twee momenten zijn waarop zij begint en studenten in de opleiding kunnen instromen: 1 september en 1 februari; het bachelorexamen moet dan dus uiterlijk op 31 augustus resp. 31 januari zijn afgelegd. Artikel 1.4 Zij die geen rechtstreekse toegang hebben tot een masteropleiding, kunnen voor die master-opleiding door het College van Bestuur uitsluitend worden ingeschreven, indien zij tot die masteropleiding zijn toegelaten en derhalve over een bewijs van toelating beschikken. De toelatingsprocedure is geregeld in de artikelen 2.1 t/m

5 Artikel 2.1 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de inschrijving, het faculteitsbestuur voor de toelating. Het verzoek om toelating moet dan ook zijn gericht aan het desbetreffende faculteitsbestuur. Het moet, tenzij anders is bepaald, evenwel worden ingediend bij het Admissions Office van de universiteit, dat als het loket voor de (aanstaande) student fungeert. Voor het verzoek moet gebruik worden gemaakt van een door het Admissions Office verstrekt online formulier. Het moet vergezeld gaan van de bescheiden die redelijkerwijze nodig zijn voor de beoordeling of verzoeker tot de desbetreffende masteropleiding kan worden toegelaten. Het verzoek moet in de regel ten minste één maand zijn ingediend vóór de aanvang van de desbetreffende masteropleiding. Het College van Bestuur kan echter anders bepalen. Dat zal in elk geval gebeuren voor buitenlandse studenten. Voor hen zullen 1 april, resp. 15 oktober als deadline gelden. Dit houdt verband met het feit dat voor deze studenten een machtiging voorlopig verblijf (m.v.v.) moet worden verkregen en met de huisvesting van deze studenten. Om te voorkomen dat in het kader van de behandeling van een verzoek om toelating door de universiteit nodeloos kosten worden gemaakt, dient de verzoeker een door het College van Bestuur vast te stellen bedrag aan administratiekosten te betalen. Studenten aan wie in Nederland krachtens de wet de graad van Bachelor is verleend zijn van de betaling van dit bedrag vrijgesteld. Artikel 2.2 Ingevolge dit artikel dient het faculteitsbestuur voor elke opleiding of groep van opleidingen een commissie van toelating in te stellen. Uit een oogpunt van functiescheiding is bepaald dat het lidmaatschap van deze commissie niet verenigbaar is met dat van de examencommissie. Artikel 2.3 De commissie van toelating heeft tot taak met toepassing van de toelatingseisen zoals die in de onderwijsen examenregeling (OER) van de desbetreffende masteropleiding zijn neergelegd en met inachtneming van de maximaal beschikbare capaciteit zoals deze krachtens artikel 7.30a, derde lid onder b, van de WHW door het College van Bestuur eventueel is bepaald, te beoordelen welke verzoekers tot die masteropleiding kunnen worden toegelaten. Indien er meer verzoekers zijn dan in verband met de maximaal beschikbare capaciteit kunnen worden ingeschreven, zal de commissie van toelating aan de hand van de in de OER geformuleerde toelatingseisen moeten beoordelen welke verzoekers gelet op hun kennis, inzicht en vaardigheden voor de masteropleiding het meest geschikt zijn. De commissie geeft haar oordeel als een advies aan het faculteitsbestuur. Het besluit omtrent de toelating wordt genomen door het faculteitsbestuur, dat daartoe ook de commissie van toelating of ingevolge artikel 2.4 het Admissions Office kan mandateren. Dit mandaat is evenwel niet mogelijk in de gevallen waarop artikel 2.5, tweede lid, betrekking heeft. In het geval van een tweejarige masteropleiding op het gebied van onderwijs hebben de in de OER opgenomen toelatingsvoorwaarden ook betrekking op educatieve aspecten; het ICLON wordt daarom bij de beoordeling van een verzoek om toelating betrokken. Uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de masteropleiding is begonnen moet door de commissie van toelating zijn vastgesteld dat verzoeker aan de toelatingseisen voldoet. Artikel 2.4 Dit artikel voorziet in de mogelijkheid dat het faculteitsbestuur, in afwijking van het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, de bevoegdheid tot het nemen van het besluit omtrent toelating in door dat bestuur omschreven gevallen aan het Admissions Office mandateert. Dit mandaat is niet mogelijk in de gevallen waarop artikel 2.5, tweede lid, betrekking heeft

6 Artikel 2.5 Dit artikel voorziet in de mogelijkheid dat degene die tot een masteropleiding wil worden toegelaten maar niet of nog niet aan de toelatingseisen die in de onderwijs- en examenregeling van deze masteropleiding zijn opgenomen voldoet niettemin tot deze masteropleiding wordt toegelaten. Het eerste lid betreft degenen die een diploma op bachelorniveau hebben (de zgn. zij-instromers). Zij kunnen door of namens het faculteitsbestuur tot de desbetreffende masteropleiding worden toegelaten mits de omvang van de deficiëntie ten hoogste 15 studiepunten bedraagt. Zij die aldus zijn toegelaten, mogen wel het onderwijs van de opleiding volgen maar kunnen het examen dan wel een of meer bij het besluit tot toelating aan te wijzen onderdelen daarvan, eerst afleggen nadat door de commissie van toelating is vastgesteld dat de deficiëntie naar haar genoegen is opgeheven. Toegang tot éénjarige lerarenopleidingen is slechts mogelijk na het behalen van de mastergraad; ook in dat geval is voorwaardelijke toelating met beperkte deficiënties mogelijk. Op grond van het tweede lid kunnen bij uitzondering ook personen worden toegelaten die (nog) geen examen op bachelorniveau met goed gevolg hebben afgelegd. Op grond van artikel 7.30a, eerste lid, derde volzin, van de wet dient deze harde knip hardheidsclausule te worden toegepast voor individuele studenten die zijn ingeschreven in de bacheloropleiding en nog niet voldoen aan de toelatingseisen voor de masteropleiding vanwege een bijzondere en niet te voorziene samenloop van feiten en omstandigheden waarvoor het College van Bestuur kan besluiten dat de student toch wordt ingeschreven voor de masteropleiding voor zover het achterwege laten van die inschrijving zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. De uitoefening van deze bevoegdheid is uitdrukkelijk voorbehouden aan het faculteitsbestuur en kan dan ook niet worden gemandateerd aan de commissie van toelating. Het faculteitsbestuur wordt met deze bevoegdheid in staat gesteld in bepaalde gevallen vanwege omstandigheden van al dan niet persoonlijke aard een op maat gesneden toelatingsregeling te treffen. Te denken valt daarbij onder meer aan omstandigheden als ziekte, zwangerschap, familieomstandigheden, stoornissen, handicaps, de situatie dat een student voldoet aan de inhoudelijke eisen voor instroming in de masteropleiding, maar dat alleen een beperkt aantal niet-kritische ECTS ontbreken voor het studiesucces in de masterfase of een situatie waarbij een excellent presterende student onnodig lang zou moeten wachten op het eerstvolgende instroommoment. Het faculteitsbestuur kan deze bevoegdheid alleen uitoefenen ten aanzien van individuele studenten. Het faculteitsbestuur zal bij de uitoefening van deze bevoegdheid een afweging moeten maken. Het zal daarbij mede moeten betrekken het belang van de kwaliteit van de masteropleiding waaraan geen afbreuk mag worden gedaan door instroom van een student die niet aan de toelatingseisen voldoet, de studeerbaarheid van de opleiding voor deze student alsmede de aard en omvang van de deficiëntie en de tijd die de betrokken student indien toegelaten redelijkerwijze zal nodig hebben om de deficiëntie aan te vullen. Indien het faculteitsbestuur krachtens het onderhavige artikel tot toelating besluit, geschiedt dit met dezelfde beperking als die welke geldt voor de gevallen bedoeld in het eerste lid, nl. dat betrokkene pas examen dan wel een of meer door het faculteitsbestuur bij zijn besluit tot toelating aan te wijzen onderdelen daarvan, kan afleggen als door de commissie van toelating is vastgesteld dat hij of zij alsnog aan de toelatingseisen heeft voldaan. De slotzin opent de mogelijkheid dat het faculteitsbestuur aan de toelating andere beperkingen dan wel voorwaarden verbindt, bijv. de ontbindende voorwaarde dat betrokkene binnen een bepaalde termijn niet aan de toelatingseisen voldoet. Artikel 2.6 De communicatie van de universiteit met degene die een verzoek om toelating heeft ingediend, is bij de faculteit belegd. Indien het faculteitsbestuur dan wel krachtens een mandaat van het faculteitsbestuur de commissie van toelating het verzoek inwilligt en dus tot toelating besluit, wordt door de faculteit aan de verzoeker een bewijs van toelating verstrekt. Hierin worden in elk geval de masteropleiding en, in voorkomend geval, de opleidingsvariant of -varianten vermeld waarvoor betrokkene is toegelaten. Ook wordt in het bewijs vermeld binnen termijn de inschrijving voor deze masteropleiding moet hebben plaatsgevonden. Indien na afloop van die termijn geen inschrijving heeft plaatsgevonden, verliest het bewijs van inschrijving zijn geldigheid. De verzoeker wiens verzoek om toelating door of namens het faculteitsbestuur is afgewezen, ontvangt daarvan van de faculteit bericht

7 Ingeval het verzoek om toelating is afgewezen dan wel het bewijs van toelating onder voorwaarden is afgegeven, moet het desbetreffende door of namens het faculteitsbestuur genomen besluit gemotiveerd zijn. Dit is onder andere van belang in verband met de mogelijkheid van administratief beroep bij het universitaire College van Beroep voor de examens. Artikel 2.7 In dit artikel is aangegeven, dat de degene wiens verzoek om toelating door of namens het faculteitsbestuur is afgewezen of wiens verzoek slechts onder voorwaarden is ingewilligd, in beroep kan gaan bij het universitaire College van beroep voor de examens. Het beroep moet door de belanghebbende worden ingesteld binnen zes weken nadat het besluit aan hem of haar bekend is gemaakt

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS REGELING TOELATING MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS TECHNISCHE UNlVERSlTElT DELFT TECHNISCHE UNlVERSlTElT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE De college van besturen van de 3 TU1s, gelet op artikel 7.31 van

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0 0 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 27 februari 2014 Partijen : Verzoeker tegen CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Trefwoorden : [duur] Bindend negatief

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 4 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3-0 3 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam (hierna: CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/085 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 5 november 2013 Partijen : Appellant tegen CBE Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bevoegdheid examencommissie,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 0 8 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Intitulé : LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Citeertitel: Landsverordening erkenning buitenlandse diploma's Vindplaats : AB 1995

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 69 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster 1.

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : CBHO 2015/293 en 2015/293.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 12 januari 2016 Partijen : Appellant en Haagse Hogeschool Trefwoorden : bindend negatief studieadvies BNSA duidelijkheid

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 0 5 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bacheloropleiding Fiscaal Recht, verweerder

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 0 6 6

U I T S P R A A K 1 4 0 6 6 U I T S P R A A K 1 4 0 6 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 0 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

U I T S P R A A K 12 0 9 6

U I T S P R A A K 12 0 9 6 U I T S P R A A K 12 0 9 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE REGLEMENT FACULTEIT DER GENEESKUNDE HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN------------------------------------------------------------------------------------- 1 HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE ----------------------------------------

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/282 en Datum uitspraak : 26 januari 2015 : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam

Zaaknummer : 2014/282 en Datum uitspraak : 26 januari 2015 : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam Zaaknummer : 2014/282 en 282.1 Rechter[s] : mr. Olivier Datum uitspraak : 26 januari 2015 Partijen : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam Trefwoorden : [onderzoek] Adviseur Bijzondere omstandigheden Finale

Nadere informatie

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2013/091 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 9 oktober 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bestuursakkoord collegegeld tweede

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 6-0 9 7 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep en het verzoek tot het treffen van een voorlopige

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie