BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR"

Transcriptie

1 BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 589 Paraaf: Onderwerp : Gewijzigde Regeling Profileringsfonds Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds, conform de voorstellen van de dienst SOS met kenmerk De gewijzigde regeling treedt in de plaats van de regeling die is vastgesteld bij besluit 559 van 14 juli De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 1 september Status besluit : Voorgenomen d.d. 2 mei 2011 : Vastgesteld d.d. 21 juli 2011 Consequenties t.a.v. Personeel : nvt Huisvesting : nvt Financiële aspecten : nvt t.l.v. budget : nvt Verantwoordelijk voor de uitvoering : directeur SOS CMR: Aangeboden ter : instemming d.d. 10 mei 2011 Instemming : verkregen d.d. 6 juli 2011 Communicatie Besluittekst Bijlagen Datum Door: Directeuren X X 6 september 2011 CvB CMR X X 6 september 2011 CvB Interne Controle X X 6 september 2011 CvB Post en Archief X X 6 september 2011 CvB Marketing en Communicatie X X 6 september 2011 CvB College van Beroep voor de Examens X X 6 september 2011 CvB

2 Regeling Profileringsfonds Christelijke Hogeschool Windesheim

3 1. PREAMBULE De regeling Financiële ondersteuning studenten Windesheim (FOS-regeling) is per 1 september 2010 vervangen door de regeling Profileringsfonds. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bepaalt in artikel 7.51 dat onderwijsinstellingen verplicht zijn in de vorm van een Profileringsfonds voorzieningen te treffen voor studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen of dat naar verwachting gaan doen. De regeling bevat een regeling voor afstudeersteun bij ziekte en bijzondere familieomstandigheden. Daarnaast biedt de regeling financiële ondersteuning in de gevallen dat de bestuurlijke activiteiten of topsportactiviteiten voldoen aan de bepalingen van deze regeling. De regeling heeft betrekking op de voltijd- en de duale studenten van Windesheim die op 1 september 1996 of later voor het eerst studiefinanciering hebben ontvangen in de vorm van een prestatiebeurs voor een opleiding in het hoger onderwijs (aan Windesheim of aan een andere hogeschool of aan een universiteit). De afstudeersteunregeling en de bestuurs- en topsportregeling zijn als afzonderlijke hoofdstukken opgenomen in deze regeling. De begripsbepalingen, de algemene bepalingen en de slotbepalingen zijn op alle vormen van steunverlening van toepassing. Ter wille van de leesbaarheid zijn in de artikelen zo min mogelijk verwijzingen opgenomen naar de wettelijke grondslag van deze regeling en is deze zoveel mogelijk verankerd in de in hoofdstuk 2 opgenomen begripsbepalingen. Ter wille van de leesbaarheid zijn evenmin details uit de WHW of de WSF 2000 opgenomen. Voor zover daardoor de regeling niet volledig zou zijn of een afwijkende interpretatie mogelijk zou maken, prevaleert uiteraard de wettekst van de WHW en de WSF De regeling Profileringsfonds wordt voor de studenten die een aanvraag willen indienen voor financiële ondersteuning nader toegelicht door de studentendecaan. Aanvraagformulieren voor financiële ondersteuning zijn te verkrijgen bij de decanen. 2

4 2. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Aanvrager: de student die op grond van deze regeling een beroep doet op afstudeersteun of op een bestuurs- of topsportbeurs; 2. Afstudeersteun: de financiële ondersteuning krachtens artikel 7.51 WHW voor vertraging als gevolg van de wilsonafhankelijke bijzondere omstandigheden; 3. Bestuursbeurs: de financiële ondersteuning krachtens artikel 7.51 WHW voor vertraging wegens erkende bestuursactiviteiten, bestaande uit de bestuurlijke functies aan de hogeschool en de bestuursfuncties van studentenorganisaties die voldoen aan zowel de wettelijke eisen als de door het CvB vastgestelde criteria; 4. Bestuurslijst: de door het CvB vastgestelde lijst, waarop de erkende activiteiten en de bijbehorende ondersteuning zijn opgenomen. De lijst is als bijlage toegevoegd aan deze regeling en maakt daarvan onderdeel uit; 5. Beursperiode: de periode waarin de student recht heeft op de prestatiebeurs van DUO op grond van de WSF2000 met daarenboven een eenmalige verlenging van de beursperiode met 12 maanden door DUO wegens een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; 6. Beursperiode+1: de periode waarin de student recht heeft op de prestatiebeurs met daarenboven het eerst daarop aansluitende studiejaar; 7. Commissie Profileringsfonds: de door het College van Bestuur ingestelde commissie met een adviserende en uitvoerende taak aangaande de toekenning van afstudeersteun en/of bestuursen topsportbeurzen; 8. CvB: het College van Bestuur van de Hogeschool; 9. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs, organisatie waarin de IB-Groep en CFI zijn samengevoegd 1. ( 10. Hogeschool: de Christelijke Hogeschool Windesheim; 11. Prestatiebeurs: basisbeurs, met eventueel een aanvullende beurs en het studentenreisproduct. 12. Studiefinanciering: elke toekenning op grond van de WSF of de WSF2000 (zowel lening als een 2. (voorwaardelijke) gift); 13. Topsportbeurs: de financiële ondersteuning krachtens artikel 7.51 WHW voor vertraging wegens erkende topsportactiviteiten die voldoen aan de door het CvB vastgestelde criteria; 14. UAF-student: student met een vluchtelingenstatus die op grond van landelijke criteria in aanmerking komt voor materiële ondersteuning voor het voortzetten of voltooien van een opleiding in Nederland. 15. Werkdag: Alle dagen van een jaar, met uitzondering van: - de zondagen; - de bij de CAO of door de overheid als zodanig erkende feest- of gedenkdagen; - de dagen waarop de gehele hogeschool voor studenten gesloten is. 16. WHW: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek; 17. WSF2000: de Wet op de Studiefinanciering 2000 inclusief de latere wijzigingen. 18. Student: degene die als voltijd- of als duale student aan de hogeschool is ingeschreven; 3

5 19. Steunpunt/Expertisecentrum Diversiteit: organisatieonderdeel dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van hogeschoolbreed beleid op het gebied van diversiteit (waaronder studenten met een functiebeperking, topsporters en anderstaligen) en tevens kennisontwikkeling bevordert met betrekking tot en als vraagbaak fungeert voor diversiteit. 3. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 2 Grondslag De grondslag voor het verstrekken van financiële ondersteuning in de vorm van afstudeersteun en bestuurs- en topsportbeurzen is artikel 7.51 WHW. Artikel 3 Doelstelling Deze regeling heeft tot doel financiële ondersteuning te verstrekken aan: 1. studenten die door bijzondere wilsonafhankelijke omstandigheden tijdens de beursperiode studievertraging hebben opgelopen of zullen oplopen en nog niet zijn afgestudeerd. De studenten ontvangen afstudeersteun op grond van het bepaalde in hoofdstuk 4 van deze regeling. 2. UAF studenten worden in het kader van deze regeling gelijkgesteld aan studenten zoals bedoeld onder lid studenten die tijdens de beursperiode+1 bestuurs- of topsportactiviteiten verrichten, die zijn opgenomen in de bestuurslijst c.q. topsportlijst. De studenten ontvangen een bestuursof topsportbeurs op de voet van het bepaalde in hoofdstuk 5 van deze regeling. Artikel 4 Fondsvorming 1. Jaarlijks wordt op de begroting van de hogeschool per ingeschreven voltijd en duale student een bedrag van 16 euro gereserveerd waaruit de uitgaven op grond van deze regeling worden bekostigd. Deze begrotingspost draagt de naam Fonds financiële ondersteuning studenten. 2. Indien het begrote bedrag in enig jaar onvoldoende blijkt om uitkeringen te bekostigen treft het CvB op voorstel van de commissie Profileringsfonds tijdig een aanvullende voorziening. Artikel 5 Benoeming en samenstelling Commissie Profileringsfonds 1. De commissie Profileringsfonds bestaat uit drie leden: a. de directeur van de dienst waaronder het fonds ressorteert; b. een student-lid namens de Centrale Medezeggenschapsraad; c. een personeelslid namens de Centrale Medezeggenschapsraad. 2. De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris en een secretaresse. 3. De commissie wordt in haar werkzaamheden indien nodig ondersteund door een medisch adviseur. 4. De leden van de commissie worden benoemd door het College van Bestuur. 5. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming kan telkens plaatsvinden voor een periode van ten hoogste 3 jaar. 6. Het lidmaatschap van de commissie eindigt in de volgende gevallen: a. door opzegging van het lid met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand; b. door het verstrijken van de zittingstermijn; c. met ingang van de dag waarop geen dienstverband meer bestaat tussen het lid en de hogeschool dan wel wanneer een student niet meer is ingeschreven voor een opleiding bij de hogeschool; d. door een daartoe strekkend besluit van het College van Bestuur, gehoord de commissie; 7. De commissie is bereikbaar op het adres: Commissie Profileringsfonds, t.a.v. de dienst Student- en Onderwijsservices, Kamer G1.17, Postbus 10090, 8000GB Zwolle. Artikel 6 Taken commissie Profileringsfonds 1. De commissie heeft tot taak het adviseren van het CvB over de toekenning van afstudeersteun en van bestuurs- en topsportbeurzen, evenals het uitvoeren van de desbetreffende besluiten van het college. 2. De commissie adviseert het CvB over relevante ontwikkelingen op dit terrein. 3. De commissie adviseert het CvB over de bestuurslijst. 4

6 4. De commissie kan in verband met de uitoefening van haar taak: a. een format opstellen voor de verzoeken tot financiële ondersteuning; b. over een verzoek nadere informatie inwinnen bij de studieloopbaanbegeleider, de decaan, de opleidingsmanager, of na verleende toestemming door de aanvrager bij de arts of hulpverlener; c. controles verrichten voor de beoordeling van de aanvraag; d. controles verrichten voor een juiste afwikkeling van de uitbetaling. 5. De commissie brengt tweejaarlijks (na afloop van het kalenderjaar) verslag uit aan het CvB, waarin per opleiding wordt vermeld: a. het aantal studenten dat een beroep heeft gedaan op de regeling financiële ondersteuning studenten, uitgesplitst naar afstudeersteun en bestuurs- en topsportbeurzen; b. de gemiddelde duur van de verleende afstudeersteun en van de verleende bestuurs- en topsportbeurzen; c. het totaalbedrag dat is besteed aan de ondersteuning, gespecificeerd naar enerzijds afstudeersteun en anderzijds bestuurs- en topsportbeurzen. Artikel 7 Geheimhouding De leden van de commissie Profileringsfonds zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die zij in hun hoedanigheid van commissielid vernemen, uitgezonderd ten overstaan van het CvB. 4. AFSTUDEERSTEUN Artikel 8 Reikwijdte 1. Afstudeersteun kan worden verleend aan de aanvrager, die: a. het afsluitend examen van de opleiding waarvoor hij is ingeschreven en collegegeld betaalt nog niet met goed gevolg heeft afgelegd, en bovendien b. voor het volgen van die opleiding studiefinanciering geniet; c. gedurende de beursperiode studievertraging heeft opgelopen, en tenslotte d. heeft voldaan aan de procedurele voorschriften van dit hoofdstuk. 2. Afstudeersteun wordt slechts verleend, indien de aanvrager daadwerkelijk studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs heeft genoten tijdens de periode waarin de bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan. 3. Indien de omstandigheden zich hebben voorgedaan tijdens de inschrijving van de aanvrager in een andere opleiding in het hoger onderwijs, kan de aanvrager aanspraak maken op afstudeersteun mits door de betreffende instelling positief is beslist op een daartoe strekkend verzoek en de afstudeersteun nog niet is verleend. De afstudeersteun wordt verleend onder de voorwaarde dat de aanvrager verklaart daarop bij de andere instelling geen aanspraak meer te zullen maken. 4. Indien de student na de toekenning van de afstudeersteun zijn inschrijving beëindigt en de uitkering niet elders ontvangt, wordt de betaling opgeschort tot de eerstvolgende inschrijving. Artikel 9 Samenloop uitkering DUO wegens functiestoornis en ziekte Afstudeersteun wordt niet verleend over de periode dat de aanvrager een uitkering wegens lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis of ziekte van de DUO kan ontvangen of heeft ontvangen. Artikel 10 Bijzondere omstandigheden 1. De bijzondere omstandigheden, die de commissie Profileringsfonds en het CvB in aanmerking nemen bij de beoordeling van een aanvraag om afstudeersteun zijn uitsluitend de in dit hoofdstuk genoemde wilsonafhankelijke omstandigheden. 2. De bijzondere omstandigheden zijn: a. ziekte van de student; b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student; c. zwangerschap en bevalling van de student; d. bijzondere familieomstandigheden, waaronder begrepen de bijzondere omstandigheden van degene met wie de student samenwoont of een daarmee vergelijkbare relatie onderhoudt; e. een onvoldoende studeerbare opleiding; f. verlies van accreditatie van de opleiding. Artikel 11 Meldingsplicht Indienen aanvraag 1. De student meldt elke studievertragende omstandigheid die kan leiden tot een aanspraak op afstudeersteun in beginsel binnen drie maanden bij een studentendecaan. 5

7 2. In bijzondere gevallen kan de bijzondere omstandigheid gemotiveerd worden gemeld tot uiterlijk het einde van het studiejaar waarin deze zich heeft voorgedaan. 3. Bij de melding van een bijzondere omstandigheid in het kader van het Profileringsfonds overhandigt de studentendecaan de student een formulier voor de aanvraag van financiële ondersteuning. 4. Het aanvraagformulier wordt, zo spoedig mogelijk nadat vaststaat dat vertraging is opgelopen ingediend doch niet later dan het einde van het studiejaar volgend op het jaar waarin de melding is gedaan. 5. De studentendecaan houdt van de meldingen een vertrouwelijk archief bij. Artikel 12 Maatregelen ter beperking van studievertraging Zodra aannemelijk wordt dat de bijzondere omstandigheden leiden tot een aanzienlijke studievertraging, overlegt de student met de opleiding over redelijkerwijs te nemen maatregelen om de studievertraging zoveel mogelijk te beperken, al dan niet in overleg met de studentendecaan. Artikel 13 Vaststelling studievertraging 1. De vaststelling van de studievertraging vindt plaats na afloop van de periode waarin de bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan of zoveel eerder als de vertraging is vast te stellen. 2. De studievertraging wordt voor elke aanvrager afzonderlijk vastgesteld met inachtneming van de volgende criteria: a. Indien de aanvrager studievertraging heeft opgelopen als gevolg van een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 10 lid 2 sub a t/m d, wordt de studievertraging vastgesteld aan de hand van het aantal studiepunten dat hij had kunnen behalen gedurende de periode dat de bijzondere omstandigheid zich voordeed, alsmede aan de hand van de tijd die hij redelijkerwijs nodig heeft om deze studiepunten alsnog te behalen. Teneinde de vertraging vast te stellen wordt een studieplan opgesteld waarin de afspraken tussen de opleiding en de student over de feitelijke studieprogrammering voor de resterende studietijd worden vastgelegd. b. Indien de aanvrager studievertraging heeft opgelopen als gevolg van de inrichting van de opleiding, wordt de vertraging vastgesteld op de daadwerkelijk daardoor opgelopen vertraging. Artikel 14 Aanvraag afstudeersteun 1. De aanvrager dient via de studentendecaan van de opleiding een verzoek om afstudeersteun in bij de commissie Profileringsfonds met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde formulier. 2. Het verzoek bevat de volgende informatie: a. een opgave van de naam, voornamen en adresgegevens van de aanvrager, evenals opleiding- en studiefinancieringgegevens van de aanvrager; b. een toelichting op de bijzondere omstandigheden die de studievertraging hebben veroorzaakt; c. de periode(n) waarin de genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan; d. een toelichting op de, al dan niet in overleg met de studentendecaan en/of studieloopbaanbegeleider getroffen, studievertraging beperkende maatregelen; e. de omvang van de studievertraging in de vorm van gemiste studiepunten. 3. Bij de aanvraag worden de volgende stukken meegezonden: a. ingeval van ziekte, functiestoornis, zwangerschap en bevalling: een verklaring van de studentendecaan over de periode waarin de omstandigheden zich hebben voorgedaan en over het tijdstip van de melding alsmede een verklaring van een (behandelend) arts, psycholoog of verloskundige waaruit blijkt gedurende welke periode de behandeling voor die omstandigheden heeft plaats gevonden; b. in geval van bijzondere familieomstandigheden: schriftelijke stukken waarin de bijzondere familieomstandigheden worden toegelicht alsmede zo mogelijk een relevante verklaring van een derde; c. ingeval van de inrichting van de opleiding: een mededeling van de directeur van de opleiding terzake of een schrijven van de aanvrager, waarin wordt gemotiveerd waarom het onderwijsprogramma niet studeerbaar is en waarin de relatie met de omvang van de vertraging wordt uiteengezet. 4. Indien er sprake is van een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 10 lid 2 sub a t/m c wordt bij de aanvraag vermeld of daarvoor ondersteuning bij de DUO is aangevraagd dan wel door de DUO is toegekend. 5. Bij de aanvraag wordt tevens meegezonden een verklaring van de opleiding over de door de aanvrager opgelopen vertraging en de periode waarin deze kan worden ingehaald. 6

8 6. De studentendecaan verschaft in overleg met de studieloopbaanbegeleider, indien van toepassing, de commissie Profileringsfonds schriftelijk inzicht in het begeleidingstraject voorafgaand aan het verzoek. De studentendecaan meldt, indien van toepassing, de genomen maatregelen. De studentendecaan kan, indien hij dat nodig acht, de contacten van de student met de studieloopbaanbegeleiders melden of de studieloopbaanbegeleiders verzoeken om een protocol van begeleiding. 7. Wanneer de aanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager een termijn van 4 weken geboden om de aanvraag aan te vullen. Wanneer de aanvraag niet binnen deze termijn is aangevuld, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Artikel 15 Toekenning van aanspraak op afstudeersteun 1. De commissie Profileringsfonds brengt binnen 30 werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag advies uit aan het CvB. Deze termijn kan, indien de commissie aanvullende informatie noodzakelijk acht, met ten hoogste 30 werkdagen worden verlengd. 2. Alvorens de commissie advies uitbrengt kan zij de studentendecaan, de opleidingsmanager en/of de studieloopbaanbegeleider van de opleiding via de studentendecaan verzoeken om nadere informatie, die naar haar oordeel relevant is voor het op te stellen advies. Met toestemming van de student kan de commissie nadere informatie inwinnen bij de hulpverlener(s). 3. De commissie beoordeelt in haar advies ook of de student de bijzondere omstandigheden tijdig heeft gemeld in overeenstemming met artikel 11 en of er voor de student mogelijkheden zijn geweest voor het nemen van studievertraging beperkende maatregelen als bedoeld in artikel De commissie betrekt in haar advies de eventuele toekenning van ondersteuning als bedoeld in artikel Het CvB beslist op de aanvraag binnen een week na ontvangst van het advies van de commissie. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste een week worden verlengd. 6. Het besluit wordt schriftelijk genomen en houdt in: a. De aanvrager is niet-ontvankelijk; b. De aanvraag wordt geheel of gedeeltelijk afgewezen; c. Aan de aanvrager wordt financiële ondersteuning toegekend onder de voorwaarde van afwijzing van diens aanvraag tot toekenning van een uitkering door de DUO als bedoeld in artikel 14 lid 4; d. Aan de aanvrager wordt financiële ondersteuning toegekend; het besluit bevat in elk geval het aantal maanden van ondersteuning en de voorwaarden voor uitbetaling, zoals bedoeld in lid 9. e. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen, wanneer een onvolledige aanvraag niet binnen de daarvoor gestelde termijn is aangevuld. 7. Indien en voor zover het CvB een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de commissie, motiveert het CvB zijn besluit. 8. Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, bevat het besluit een schriftelijke motivering van de afwijzing. Tevens bevat het besluit een verwijzing naar de mogelijkheid van beroep voor het geval de aanvrager het niet eens is met het genomen besluit. 9. De afstudeersteun wordt verstrekt als een voorwaardelijke gift. De uitbetaling geschiedt onder de voorwaarde dat de student ten tijde van het ontvangen van afstudeersteun als student is ingeschreven en feitelijk studeert. 10. Het besluit van het CvB wordt toegezonden aan de aanvrager en in afschrift aan de betreffende studentendecaan. Artikel 16 Uitbetaling 1. Degene aan wie conform artikel 15 afstudeersteun wordt toegekend, kan met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde formulier een verzoek om uitbetaling indienen bij de commissie Profileringsfonds. 1a. De uitbetaling geschiedt vanaf de datum van definitieve toekenning vanaf het moment dat het verzoek om uitbetaling is ingediend. 2. Het secretariaat van de commissie voorziet het binnen gekomen formulier Verzoek om uitbetaling van een datum van binnenkomst en controleert of de student voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 15 lid Afstudeersteun wordt uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt uiterlijk uitbetaald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. 4. De hoogte van de termijnen is gelijk aan het bedrag basisbeurs en aanvullende beurs, dat de aanvrager zou ontvangen op basis van de WSF 2000, indien hij daarop aanspraak zou maken of zou hebben kunnen maken. 7

9 5. De afstudeersteun wordt beëindigd: a. met ingang van de eerste maand na het behalen van het afsluitend examen van de opleiding ten behoeve waarvan de ondersteuning is toegekend, of b. met ingang van de eerste maand nadat de student de inschrijving aan de hogeschool heeft beëindigd, of c. na afloop van de periode waarvoor afstudeersteun is toegekend. 6. Teveel of ten onrechte uitbetaalde afstudeersteun wordt teruggevorderd. Artikel 16a Samenloop bijzondere omstandigheden De maximale toekenning van ondersteuning voor de omstandigheden van dit hoofdstuk bedraagt 24 maanden. Artikel 17 Hardheidsclausule Het CvB kan besluiten een aanvrager afstudeersteun te verlenen, indien het achterwege blijven van afstudeersteun in bijzondere omstandigheden zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de commissie Profileringsfonds met redenen omkleed adviseert over het aantal maanden afstudeersteun. 5. BESTUURS- EN TOPSPORTBEURZEN Artikel 18 Reikwijdte 1. De regeling in dit hoofdstuk is van toepassing op studenten die in enig studiejaar, doch binnen de beursperiode+1 bestuursactiviteiten hebben verricht of als topsporter zijn erkend en op grond daarvan in aanmerking willen komen voor ondersteuning in de vorm van een bestuurs- of topsportbeurs. 2. De ondersteuning kan worden verleend aan de aanvrager, die: a. het afsluitende examen van de opleiding waarvoor hij is ingeschreven en collegegeld betaalt nog niet met goed gevolg heeft afgelegd, en bovendien b. voor het volgen van die opleiding studiefinanciering geniet of heeft genoten in de vorm van een prestatiebeurs en, c. topsport- dan wel bestuursactiviteiten, die zijn opgenomen in de bestuurslijst, heeft verricht en d. heeft voldaan aan de procedurele voorschriften van dit hoofdstuk. Artikel 19 Bestuurs- en topsportactiviteiten De volgende activiteiten kunnen worden opgenomen op de bestuurslijst: 1. bestuursactiviteiten in het kader van het bestuur en de organisatie van de hogeschool, waaronder in elk geval: a. het lidmaatschap van de CMR en van een deelraad; b. het lidmaatschap van een opleidingscommissie; c. de commissie voor de introductie van de eerstejaarsstudenten (p.m.); d. de commissie voor de introductie van buitenlandse studenten (p.m.); e. de beleidsraad studentenpastoraat. 2. het lidmaatschap van het bestuur van een erkende studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid, zoals uitgewerkt in artikel 20 lid 2 en het lidmaatschap van een bestuur van een stichting die blijkens haar statuten tot doel heeft de exploitatie van voorzieningen behorende tot de studentenvoorzieningen of van een door het College van Bestuur daarmee, gelet op haar taak, gelijk te stellen orgaan, zoals uitgewerkt in artikel 20 lid 3; 4. het deelnemen aan topsportevenementen, zoals uitgewerkt in artikel De duur van ondersteuning is per studiejaar in maanden vastgesteld en opgenomen in de bestuurslijst. Artikel 20 Erkenning studentenorganisaties. 1. Erkend kunnen worden studentenverenigingen, studieverenigingen en stichtingen. 2. Een studentenvereniging kan worden erkend, indien zij voldoet aan de navolgende criteria: a. het bezit van volledige rechtsbevoegdheid; b. tenminste 40 leden zijn als student ingeschreven aan de hogeschool; c. de organisatie richt zich volgens haar statuten op de studentengemeenschap van de hogeschool of op de studentengemeenschap in Zwolle of de studentengemeenschap in Almere in ruime zin door het lidmaatschap open te stellen voor elke student die studeert aan 8

10 een instelling voor hoger onderwijs in Zwolle of Almere en daartoe daadwerkelijk activiteiten ontplooit; d. in het geval de statuten zich richten op de studentengemeenschap te Zwolle dan wel op de studentengemeenschap te Almere is het aantal aan de hogeschool ingeschreven studenten ten minste 25% van het ledenbestand van de vereniging; e. het statutaire doel en de feitelijke werkzaamheden vallen binnen het door Windesheim vastgestelde studentenbeleid. 3. Een studievereniging kan worden erkend indien deze voldoet aan de navolgende criteria; a. het bezit van volledige rechtsbevoegdheid; b. de vereniging richt zich op de studenten van Windesheim die zijn ingeschreven in de opleiding(en) waarvoor de studievereniging is opgericht; c. de vereniging maakt aannemelijk dat de door haar georganiseerde activiteiten betrekking hebben op, of verband houden met de inhoud van de opleiding(en) en dat jaarlijks 3 activiteiten worden georganiseerd; d. De vereniging maakt aannemelijk dat de georganiseerde activiteiten ten goede komen aan tenminste 50% van de studenten van de opleiding(en) waarvoor de vereniging is opgericht. e. De vereniging heeft een minimumaantal bestuursleden van drie; f. Deelname aan activiteiten van de vereniging staat open voor elke student die studeert aan een opleiding waarvoor de studievereniging is opgericht. 4. Een stichting kan worden erkend indien deze voldoet aan de navolgende criteria: a. zij richt zich blijkens haar statuten op de studenten van Windesheim of op de studentengemeenschap in Zwolle of Almere in ruime zin en ontplooit daartoe daadwerkelijk activiteiten; b. zij maakt aannemelijk dat de feitelijke werkzaamheden jaarlijks ten goede komen aan ten minste 75 aan Windesheim ingeschreven studenten. c. deelname aan de activiteiten staat open voor elke student die studeert aan een instelling voor hoger onderwijs in Zwolle, dan wel een instelling voor hoger onderwijs in Almere; 5. Een studentenorganisatie die aan bovenstaande criteria voldoet, kan het College van Bestuur verzoeken om erkenning. 6. Erkenning vindt niet eerder plaats dan 1 jaar na oprichting van de organisatie. 7. Erkenning wordt mede bepaald op basis van schriftelijk aangeleverde bewijsstukken ter onderbouwing van de criteria als genoemd onder lid 2, 3 en 4 van dit artikel. 8. Een vereniging of stichting, waarvan het statutaire doel en/of de feitelijke werkzaamheden een commercieel karakter hebben of die zijn gericht op het in stand houden of bevorderen van discriminatie van mensen op grond van hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, wordt niet erkend. 9. Een erkende studentenorganisatie verliest de erkenning in het jaar volgend op het jaar waarin a. niet meer is voldaan aan de voor erkenning geldende criteria dan wel b. geen aanvraag voor bestuursbeurzen is ingediend. 10. Het College van Bestuur stelt vast welke bestuurlijke functies van welke studentenorganisaties voor een bestuursbeurs in aanmerking komen. Het College van Bestuur bepaalt daarbij ook de ondersteuning voor de uitoefening van de desbetreffende bestuursfuncties, gezien de soort en omvang van de werkzaamheden. 11. De duur van de ondersteuning wordt per studiejaar of kalenderjaar vastgesteld in maanden en opgenomen in de bestuurs- en topsportlijst behorende bij deze regeling. 12. Per studentenorganisatie wordt ten hoogste aan vijf bestuursleden een bestuursbeurs toegekend. Artikel 21 Indienen verzoek erkenning studentenorganisatie 1. Een verzoek om erkenning wordt ingediend via de commissie Profileringsfonds. 2. Bij een verzoek om erkenning worden in elk geval de volgende documenten overgelegd: a. de statuten van de vereniging of stichting in de vorm van een notariële akte; b. de ledenlijst van de vereniging dan wel bij een stichting een overzicht van de deelnemers aan de activiteiten van het voorafgaande jaar; c. een overzicht van de ondernomen activiteiten van het voorafgaande jaar. d. jaarverslag. 3. De commissie Profileringsfonds brengt binnen 30 werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag advies uit aan het CvB. Deze termijn kan, indien de commissie aanvullende informatie noodzakelijk acht, met ten hoogste 30 werkdagen worden verlengd. 4. Het CvB beslist op de aanvraag binnen een week na ontvangst van het advies van de commissie. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste een week worden verlengd. 5. Het besluit wordt schriftelijk genomen en houdt in: a. Het verzoek is niet-ontvankelijk; b. De studentenorganisatie wordt erkend; 9

11 c. Het verzoek wordt afgewezen. 6. Indien en voor zover het CvB een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de commissie Profileringsfonds, motiveert het CvB zijn besluit. 7. Indien het verzoek wordt afgewezen, bevat het besluit een schriftelijke motivering van de afwijzing. Tevens bevat het besluit een verwijzing naar de mogelijkheid van beroep voor het geval de aanvrager het niet eens is met het genomen besluit. Artikel 22 Erkenning Topsport 1. Topsport kan worden erkend als activiteit voor een sportbeurs, indien een student a. van het NOC*NSF de kwalificatie B of High Potential dan wel de status IT, NT BEL of via het steunpunt Overijssel de Regiostatus ontvangt. 2. Een aanvraag wordt afgewezen, indien de student buiten het Profileringsfonds reeds ondersteuning ontvangt. 3. De duur van de ondersteuning wordt per studiejaar of kalenderjaar vastgesteld in maanden en is opgenomen in de Bestuurs- en Topsportlijst behorende bij deze regeling. Artikel 23 Samenloop activiteiten De maximale toekenning van ondersteuning voor activiteiten van dit hoofdstuk bedraagt 12 maanden. Artikel 24 Indienen aanvraag ondersteuning 1. De aanvrager dient een verzoek voor ondersteuning in de vorm van een Bestuurs- of Topsportbeurs in bij de commissie Profileringsfonds met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde formulier. Het verzoek wordt ingediend vóór 31 december van het desbetreffende studiejaar of zo spoedig mogelijk nadat bekend is dat de student de bestuursfunctie heeft aanvaard of aan de sportactiviteiten kan deelnemen. 2. De aanvraag bevat in elk geval: a. een opgave van de naam, voornamen en adresgegevens van de aanvrager, evenals de opleiding waarvoor de aanvrager is ingeschreven; b. de activiteit waar de aanvraag betrekking op heeft; c. de periode(n) waarin de genoemde activiteit plaatsvindt; d. de datum waarop de beursperiode voor de betrokkene afloopt. 3. Bij een aanvraag wordt in ieder geval gevoegd: a. voor een bestuursfunctie: een opgave van de periode waarin de activiteiten worden verricht van de voorzitter van de CMR, deelraad dan wel van het orgaan ten behoeve waarvan de activiteiten worden verricht; b. voor een bestuursfunctie van een studentenvereniging of studievereniging: een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel waaruit de deelname aan het bestuur van een vereniging of stichting over de opgegeven periode blijkt alsmede de ledenlijst van de vereniging dan wel overzicht van de deelnemers aan activiteiten over het voorafgaande studiejaar of kalenderjaar en tenslotte een overzicht van de in dat jaar ondernomen activiteiten; c. voor een bestuursfunctie van een stichting: een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel waaruit de deelname aan het bestuur van een vereniging of stichting over de opgegeven periode blijkt alsmede een overzicht van de deelnemers aan activiteiten van het voorafgaande studiejaar en tenslotte een overzicht van de ondernomen activiteiten van het voorafgaande studiejaar. d. voor een topsportbeurs: een verklaring van NOC*NSF omtrent de periode van te verrichten sportactiviteiten. Artikel 25 Toekenning bestuurs- of topsportbeurs 1. De commissie Profileringsfonds brengt binnen 30 werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag advies uit aan het CvB. Deze termijn kan, indien de commissie aanvullende informatie noodzakelijk acht, met ten hoogste 30 werkdagen worden verlengd. 2. De commissie Profileringsfonds beoordeelt in haar advies of de aanvraag een erkende bestuursactiviteit betreft, die heeft plaats gevonden binnen de beursperiode Het College van Bestuur beslist op de aanvraag binnen een week na ontvangst van het advies van de commissie Profileringsfonds. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste een week worden verlengd. 4. Het besluit wordt schriftelijk genomen en houdt in: a. De aanvrager is niet-ontvankelijk; b. De aanvraag wordt geheel of gedeeltelijk afgewezen; 10

12 c. Aan de aanvrager wordt een beurs toegekend; het besluit bevat in elk geval de hoogte en het aantal maanden van de ondersteuning, evenals het tijdstip waarop de uitbetaling ingaat of kan ingaan en de voorwaarden voor de uitbetaling, zoals bedoeld in lid Indien en voor zover het CvB een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de commissie Profileringsfonds, motiveert het CvB de afwijking. 6. Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, bevat het besluit een schriftelijke motivering van de afwijzing. Tevens bevat het besluit een verwijzing naar de mogelijkheid van beroep voor het geval de aanvrager het niet eens is met het genomen besluit. 7. De beurs wordt verstrekt als een voorwaardelijke gift. De uitbetaling geschiedt onder de voorwaarde dat de student ten tijde van het ontvangen van de bestuurs- of topsportbeurs als student is ingeschreven en feitelijk studeert. Indien de student niet aan deze voorwaarde voldoet, wordt de voorwaardelijke gift door het CvB omgezet in een lening. 8. Het besluit van het CvB wordt toegezonden aan de aanvrager en in afschrift aan de betreffende studentendecaan en/of het steunpunt diversiteit. Artikel 26 Hardheidsclausule 1. Indien het achterwege blijven van ondersteuning in een bijzondere omstandigheid zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard, kan het CvB voor een activiteit ondersteuning verlenen in de vorm van een beurs. 2. Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de commissie Profileringsfonds met redenen omkleed adviseert over het aantal maanden van de beurs. Artikel 27 Uitbetaling 1. Degene aan wie conform artikel 25 een beurs wordt toegekend, kan met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde formulier een verzoek om uitbetaling indienen bij de commissie Profileringsfonds. 2. Het secretariaat van de commissie Profileringsfonds voorziet het binnen gekomen formulier Verzoek om uitbetaling van een datum van binnenkomst en controleert of de student voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 25, lid Erkenning gedurende het studiejaar geeft recht op uitbetaling vanaf het moment van erkenning en naar rato voor de resterende maanden van het studiejaar waarin de erkenning is aangevraagd. 4. De beurs wordt uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen of in één keer. Een termijn wordt uiterlijk uitbetaald aan het einde van de maand waarop deze betrekking heeft. 5. Voor elke maandelijkse termijn ontvangt de student een financiële ondersteuning ter hoogte van 250, De hoogte van dit maandbedrag wordt één keer in de twee jaar vastgesteld. 7. De bestuurs- of topsportbeurs beurs wordt uitbetaald vanaf mei van het studiejaar waar de toekenning betrekking op heeft. Indien de beurs meer dan vier maanden betreft kan de uitbetaling op verzoek van de student eerder geschieden. 8. Indien een student geheel of gedeeltelijk stopt met de uitoefening van de activiteit waarvoor een aanspraak op ondersteuning is toegekend, dient hij dit te melden aan de commissie Profileringsfonds. 9. Teveel of ten onrechte uitbetaalde ondersteuning wordt teruggevorderd. 6. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN Artikel 28 Bezwaar Degene die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door enig op basis van deze regeling genomen besluit van het CvB, kan hiertegen bezwaar aantekenen bij de Geschillenadviescommissie (GAC) conform de daarvoor geldende regeling. Artikel 29 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze regeling treedt in werking op 1 september Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Profileringsfonds Door het College van Bestuur vastgesteld op 21 juli 2011 na verkregen instemming van de CMR. 11

13 Bijlage: Bestuurs- en Topsportlijst september 2011 I. Bestuursactiviteiten in het kader van het bestuur en de organisatie van de hogeschool: a. Lidmaatschap medezeggenschap Lidmaatschap CMR 1. Dagelijks Bestuur: 6 maanden per jaar 2. Overige leden: 3 maanden per jaar Lidmaatschap deelraad 3. Dagelijks bestuur 4 maanden per jaar 4. Overige leden: 3 maanden per jaar b. Lidmaatschap van een opleidingscommissie 1. Dagelijks bestuur: 4 maanden per jaar 2. Overige leden: 2 maanden per jaar c. Commissie Grasweek 3 maanden per jaar d. beleidsraad studentenpastoraat 3 maanden per jaar e. Commissie SUN 2 maanden per jaar II. Lidmaatschap van het bestuur van een erkende studentenvereniging Toe te kennen voor maximaal vijf leden a. Boreas 4 maanden per jaar b. Gumbo Millennium 4 maanden per jaar c. Ichthus 4 maanden per jaar d. Navigators 4 maanden per jaar e. Oikos Nomos 4 maanden per jaar f. Vestuvalo 4 maanden per jaar g. Zwols Hoger Technisch Corps 4 maanden per jaar III. Lidmaatschap van het bestuur van een erkende studievereniging: Toe te kennen voor maximaal drie leden 4 maanden per jaar IV. Topsport a. Deelname aan Nationale Kampioenschappen 2 maanden per jaar (inclusief training) b. Deelname aan EK en WK (inclusief training) 3 maanden per jaar V. Hardheidsclausule Toe te kennen voor maximaal vijf leden SOOZ 4 maanden

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 751 Paraaf: Onderwerp : Regeling Profileringsfonds Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds. De gewijzigde regeling

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Decoskenmerk: 2017 347.1 Citeertitel Profileringsfonds Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Christelijke Hogeschool Windesheim Door het College van Bestuur vastgesteld op 23 maart 2017 na verkregen instemming van de CMR op 15 maart 2017. Besluit 2017-002 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema Decoskenmerk: 2015-196 VERSIE 1.0 Citeertitel

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool

Regeling profileringsfonds Hogeschool Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-II Voor studenten die met ingang van 1 september 2015 of later zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema VERSIE 1.0 Decoskenmerk:

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status Definitief pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene bepalingen 3 Artikel

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds

Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds 2 Voorgelegd aan HR : 27 mei 2013 Instemming HR : 6 september 2013 Vastgesteld door CvB : 20 september 2013 Reglement Profileringsfonds 3 Toelichting

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemene & Bestuurlijke Zaken Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemeen Onderstaande regels zijn uitvoeringsregels voor het bepaalde in de WHW (artikel 7.51 Profileringsfonds)

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Deel I. Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur Deel I Overmacht Deel II Bestuur Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten Bijlage III Studentenverenigingen (PKvV) Overmacht 1. Begripsbepalingen In het

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2014 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2012

Regeling financiële ondersteuning 2012 Deel I. Overmacht... 1 Deel II: Bestuur... 6 Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen en specifieke activiteiten... 9 Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten... 10 Bijlage III Studentenverenigingen

Nadere informatie

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Reglement profileringsfonds HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in art. 7.51 t/m 7.51j van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds 2 Besluitvormingskader Instemming HR : 8 september 2015 Vaststelling CvB : 15 september 2015 Ingangsdatum : 1

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG 2016-2017 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Geldend voor studenten die vallen onder WSF 2000 en voor wie de Wet Studievoorschot van toepassing is mw mr M.V.B. van Overbeek Definitief september 2016 pagina 2 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten 2015-2016 Colofon ons kenmerk datum september 2015 auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek/mr. T.A.P.M. van den Brule versie NL status definitief pagina 2 van 13

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant, Zaaknummer: 2009/025 Rechter(s): mrs. Nijenhof, Lubberdink, Borman Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Partijen: Appellant tegen Technische Universiteit Delft Trefwoorden: Erkenning bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT

INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT 1. INLEIDING Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je niet tijdig jouw studie kan afronden, of waarin om andere redenen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016 2014-2016 Vastgesteld door het college van bestuur op 1 juni 2015 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvorm voor cohorten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvorm(en) voor cohorten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Nadere informatie

Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion

Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion Voorwoord Het College van Bestuur (hierna: CvB ) van Stichting Saxion heeft het Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion (hierna: Reglement

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters d t J li 2014 Colofon ons kenmerk datum April 2016 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie van topsport 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 742 Paraaf: Onderwerp : Gewijzigd Uitvoeringsreglement Toegankelijke Faciliteit (Klachtenloket) Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016 Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: Paragraaf I: Algemeen Paragraaf II: Voorwaarden, duur en omvang van de financiële ondersteuning

Nadere informatie

Reglement Opleidingscommissie Master in Pensions

Reglement Opleidingscommissie Master in Pensions Reglement Opleidingscommissie Master in Pensions Juni 2015 Tilburg Oysterwyck Hogeschool 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Instelling Opleidingscommissie... 3 Artikel 3 Taken en

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

Regeling Noodfonds voor studenten

Regeling Noodfonds voor studenten Regeling Noodfonds voor studenten 2013/2014 Colofon ons kenmerk datum Juli 2013 auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Ter informatie 3 Artikel 1 Doel

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling klachten studenten Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 22-10-2014 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden Korte omschrijving

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014

Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014 Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014 Inhoud: Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art.1 Begripsbepalingen Art.2 Bijzondere omstandigheden Art.3 Voorwaarden financiële ondersteuning Hoofdstuk 2: Studievertraging

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), besluit vast te stellen de volgende Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) 2016-2018 Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 De regeling FONDS is een uitwerking van artikel 7.51 tot en met 7.51i van de Wet op

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

ALGEMEEN. Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B INTERNATIONALE SUBSIDIE A

ALGEMEEN. Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B INTERNATIONALE SUBSIDIE A Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. De universiteit, de RUG: de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO

Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO Versie 4 7 februari 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. PPO; Opleidingsinstituut PPO, Postmaster Psychologie en Orthopedagogiek;

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

Regeling noodfonds studenten

Regeling noodfonds studenten Regeling noodfonds studenten Hogeschool VHL Afdeling Beleid DATUM augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema Decoskenmerk: 2015-198 VERSIE 1.0 Citeertitel Regeling noodfonds studenten Datum inwerkingtreding

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2016-2018 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt. college van bestuur: het college van bestuur van de

Nadere informatie

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de subsidieregeling vastgesteld,

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE 1. De Gerrit Rietveld Academie (GRA), Hogeschool voor Beeldde Kunst vormgeving, heeft e voorziing ter financiële ondersteuning van studt, het profileringsfonds,

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS CB08.198 AJH 09-09-2008 \reglement cie. van beroep voor de examens versie 2.0 def.vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement commissie van beroep

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Afstudeerfondsregeling RUG

Afstudeerfondsregeling RUG Afstudeerfondsregeling RUG 2007-2010 (2009-2010) Inhoud: blz Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 Art. 1 Begripsbepalingen Art. 2 Opbouw van de regeling Art. 3 Bijzondere omstandigheden Hoofdstuk 2 Bijzondere

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2016-2018 Vastgesteld door het college van bestuur op 11 juli 2016 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, overwegende dat: Promotiestudenten en bursalen onder nader te bepalen voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang,

Nadere informatie

Procedureverordening planschade Arnhem 2011

Procedureverordening planschade Arnhem 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel Nr. 5a, afdeling SO De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op hoofdstuk 6, afdeling 6.1 'Tegemoetkoming in schade', Wet ruimtelijke ordening (Wro); gelet

Nadere informatie

Regeling. Investeringsfonds voor Verenigingen Van het. GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B

Regeling. Investeringsfonds voor Verenigingen Van het. GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B Regeling Investeringsfonds voor Verenigingen Van het GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B Regeling tot het verlenen van bijdragen aan Verenigingen, c.q. Stichtingen, behorende tot en lid van het

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN ROTTERDAMSEBAAN 2014:

GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN ROTTERDAMSEBAAN 2014: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 69895 2 december 2014 GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN

Nadere informatie