Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion"

Transcriptie

1 Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion Voorwoord Het College van Bestuur (hierna: CvB ) van Stichting Saxion heeft het Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion (hierna: Reglement FOSS ) vastgesteld op d.d. 10 juli Het Reglement FOSS is gebaseerd op artikel 7.51 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW ). Onderstaande regels zijn uitvoeringsregels voor het bepaalde in de WHW en de Wet Studiefinanciering 2000, (hierna: Wsf 2000 ). Er zijn in de Wsf 2000 wettelijke voorzieningen opgenomen om studenten tegemoet te komen in geval van arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden. De uitvoering van deze regelingen berust niet bij de onderwijsinstellingen maar bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te Groningen. Wel is daarbij een verklaring van de onderwijsinstelling nodig, voor meer informatie zie Op grond van artikel 7.51 WHW hebben studenten die bij Saxion zijn ingeschreven de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden bij studievertraging aanspraak te maken op een financiële bijdrage van Saxion. Het CvB heeft het Reglement FOSS vastgesteld waarin onder meer de bepalingen staan over de aanvang, de hoogte en de duur van de voorzieningen. Op grond van artikel 7.51 lid 4 WHW is Saxion verplicht bij de uitvoering van deze wetsartikelen een regeling vast te stellen, aan welke verplichting Saxion door middel van het onderhavige Reglement voldoet. 1

2 1 BEGRIPSBEPALINGEN Aanvraag Het verzoek dat de student indient bij de secretaris van de Commissie Financiële Ondersteuning Studenten Saxion voor toekenning van financiële ondersteuning. Bureau Sport & Cultuur De door het CvB aangewezen organisatie die belast is met het uitvoeren van programma s op de onderdelen sport en cultuur en die tevens verantwoordelijk is voor de begeleiding van de bij Saxion studerende erkende topsporters. College van Bestuur (CvB) Het instellingsbestuur dat krachtens de WHW is belast met het bestuur van Saxion. Commissie Financiële De commissie die door het CvB is ingesteld en verantwoordelijk is Ondersteuning Studenten voor de uitvoering van deze regeling, (hierna: de commissie ). Saxion DUO Dienst Uitvoering Onderwijs, organisatie waarin de IB-Groep en CFI zijn samengevoegd. ( IO International Office NOC/NSF Het Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie (NOC/NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. Saxion Stichting Saxion. Selectiecommissie De selectiecommissie is door het CvB ingesteld voor de uitvoering van de voorzieningen die vallen onder het Saxion International Scholarship en de voorziening Saxion International Mobility Scholarship. Student Degene die als student bij Saxion is ingeschreven als bedoeld in artikel 7.32 tot en met 7.34 van de WHW. Hierna aan te duiden in het mannelijk enkelvoud. Overal waar gesproken wordt over student wordt ook bedoeld studente. Studentendecaan Het door het CvB benoemde personeelslid belast met het behartigen van de belangen van studenten, het verlenen van hulp bij voorkomende problemen en het informeren en adviseren. Studieloopbaanbegeleider De door de desbetreffende opleiding van de student toegewezen mentor inzake studievoortgang en aanverwante zaken. WHW De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. WSF 2000 Wet op de Studiefinanciering 2000 (WSF 2000 Staatsblad 571, 2000 en de latere aanvullingen en wijzigingen). 2

3 2 Inleiding 2.1 Instelling en doel financiële voorzieningen De wet geeft studenten op grond van artikel 7.51 WHW de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden bij studievertraging aanspraak te maken op een financiële bijdrage van Saxion. Deze bijdrage wordt het Profileringsfonds genoemd. Verder volgt uit dit wetsartikel de verplichting voor het CvB om de regels van procedurele aard vast te stellen, waarin onder meer de bepalingen staan over de aanvang, de hoogte en de duur van de voorzieningen. Het CvB heeft naast het Profileringsfonds ook nog de Noodvoorziening in het leven geroepen. Voor de internationale studenten zijn er speciale voorzieningen opgenomen. 2.2 Soorten financiële ondersteuning De financiële ondersteuning voor studenten van Saxion bestaat uit de navolgende voorzieningen: - het Profileringsfonds (hoofdstuk 3): A. voorziening op grond van bijzondere omstandigheden (3.1) B. voorziening voor de erkende beoefenaar van topsport, kunst of cultuur (3.2) C. voorziening voor langstudeerders op grond van bijzondere omstandigheden (3.3) D. voorziening voor bestuursparticipatie (3.4) E. voorziening Saxion International Mobility Scholarship (3.5) F. voorziening internationale studenten (3.6) - de Noodvoorziening (hoofdstuk 4). 3 Het Profileringsfonds A Voorziening op grond van bijzondere omstandigheden 3.1 Voorwaarden Een student komt voor een financiële voorziening in aanmerking, indien hij: a. bij Saxion is ingeschreven voor een opleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend; b. voor die opleiding het wettelijk collegegeld verschuldigd is; c. in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid de opleiding niet of niet geheel volgt en voor die opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op een prestatiebeurs als bedoeld in hoofdstuk 5 van de WSF 2000; d. en door een bijzondere omstandigheid studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen, zie 3.1.1; e. ofwel is ingeschreven voor een opleiding waarvoor het CvB heeft bepaald dat hiervoor een grotere studielast is dan 60 studiepunten (artikel 7.4a lid 8 WHW); f. ofwel voor een opleiding is ingeschreven waarvoor niet opnieuw accreditatie is verleend en waarvoor aan hem nog geen graad is verleend; g. ofwel bij Saxion is ingeschreven voor een deeltijdopleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend en het verhoogd wettelijk collegegeld is verschuldigd en door bijzondere omstandigheden de opleiding niet of niet geheel volgt en hierdoor studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen Bijzondere omstandigheden De bijzondere omstandigheden die gelden als voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiële voorziening zijn: a. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid, een opleidingscommissie, het bestuur van een opleiding (artikel 9.17 WHW), de universiteitsraad, de faculteitsraad, de medezeggenschapsraad, de deelraad, of de studentenraad; b. activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied, die naar het oordeel van de commissie mede in het belang is van de hogeschool of van het onderwijs dat de student volgt; 3

4 c. ziekte of zwangerschap en bevalling; d. een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis, voor deze categorie geldt dat men pas in aanmerking komt, als de vertraging langer is dan de duur van de verlenging van de prestatiebeurs of indien de aanvraag voor verlenging van de prestatiebeurs is afgewezen; e. bijzondere familieomstandigheden; f. een onvoldoende studeerbare opleiding; g. overige door het instellingsbestuur, met in achtneming van art 7.51 lid 3 van de WHW vastgestelde, bijzondere omstandigheden waarin de student verkeert; h. andere dan de in de onderdelen a tot en met g bedoelde omstandigheden die, indien een daarop gebaseerd verzoek om financiële ondersteuning door de commissie niet zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard De procedure betreffende de aanvraag 1. De student die in aanmerking wenst te komen voor een voorziening dient een aanvraag in bij de commissie door middel van een formulier. Dit formulier is te vinden op intranet en tevens te verkrijgen bij de studentendecaan. 2. De student, zoals bedoeld in artikel 3.1 sub g, dient de aanvraag in volgens de bepalingen van 3.3. (en verder), de voorziening voor langstudeerders op grond van bijzondere omstandigheden. 3. De aanvraag is door de student ondertekend en bevat ten minste: - de datum; - de naam, het adres, het Burgerservicenummer van de student en studentnummer; - de motivering van het verzoek; - het advies van de studentendecaan; - de in lid 4 van dit artikel bedoelde documenten. 3. De studentendecaan verstrekt aan de student op zijn verzoek informatie over de aanvraag en voorziet de aanvraag van een advies. 4. De student voegt bij de aanvraag: a een afschrift van het bewijs van inschrijving aan de hogeschool; b. bewijzen waaruit de bijzondere omstandigheden blijken; c. een verklaring van de studentendecaan of de studieloopbaanbegeleider waaruit blijkt dat hij de bijzondere omstandigheden heeft gemeld; d. een overzicht van het aantal behaalde studiepunten uit het studentvolgsysteem van Saxion per studiejaar en in het bijzonder van het betreffende studiejaar waarin de bijzondere omstandigheid zich voordoet; e. een door de opleiding goedgekeurd studieplan; f. een verklaring van de studentendecaan waaruit blijkt welke toetseenheden de student als gevolg van de bijzondere omstandigheden niet met goed gevolg heeft afgelegd evenals het aantal maanden studievertraging die hieruit voortvloeit; g. een bericht van DUO waaruit de hoogte blijkt van de studiefinanciering in de maand voorafgaand aan de maand waarin het verzoek tot financiële ondersteuning is gedaan, of een bericht van DUO waaruit de hoogte van de beursbedragen blijkt in de laatste maand van de periode van gemengde studiefinanciering. h. indien de aanvraag geschiedt op grond van een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis en de student recht heeft of heeft gehad op een prestatiebeurs en de totale vertraging minder dan 12 maanden bedraagt, dient de student het bewijs van DUO betreffende de afwijzing door DUO van een aanvraag voor twaalf maanden extra prestatiebeurs, over te leggen. 5. De commissie kan de student verzoeken de door haar verlangde nadere informatie te verstrekken. 6. Indien de aanvraag onvolledig is, stelt de commissie de student in de gelegenheid het verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen. Indien het verzuim niet binnen deze 4

5 termijn is hersteld, kan de commissie besluiten dat de student niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn verzoek. 7. Een student kan zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. De commissie kan de gemachtigde verzoeken een schriftelijke volmacht over te leggen Behandeling commissie 1. De ontvangst van een aanvraag wordt schriftelijk door de commissie aan de student bevestigd. 2. De studentendecaan dient de commissie op haar verzoek nader van advies betreffende de aanvraag. 3. De commissie kan besluiten personen te horen van wie de mening, naar het oordeel van de commissie, van belang kan zijn voor de beslissing. Personeelsleden van Saxion zijn gehouden gevolg te geven aan de oproep van de commissie om gehoord te worden. 4. De commissie neemt geen besluit waarbij zij een aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst, zonder de student in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord. De student kan zich tijdens het horen laten bijstaan door een raadsman of adviseur. De commissie kan de toegang van de bijstandsverlener bij de hoorzitting weigeren in het geval er ernstige bezwaren bestaan tegen de persoon van de bijstandsverlener en deze persoon geen advocaat is Besluit 1. De commissie neemt uiterlijk zes weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. De commissie kan het besluit voor ten hoogste vier weken uitstellen. Van het uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de student. 2. Indien de commissie besluit tot toekenning van financiële ondersteuning, wordt in het besluit ten minste vermeld: a. de duur waarover de financiële ondersteuning wordt toegekend; b. de hoogte van de financiële ondersteuning; 3. De commissie motiveert haar besluit. Zij kan de motivering achterwege laten indien de aanvraag volledig wordt gehonoreerd. 4. De commissie deelt haar besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de student mee De aanvang, duur en hoogte van de voorziening 1. De voorziening betreft een gift en kan pas worden uitgekeerd op het moment dat de student geen studiefinanciering meer ontvangt. 2. De commissie houdt bij de vaststelling van de duur van de financiële voorziening in ieder geval rekening met: a. de duur van de bijzondere omstandigheid, sub a en b maximaal zes maanden en in het geval van dubbele bestuursfunctie negen maanden per studiejaar, sub c tot en met h afhankelijk van de duur van de betreffende omstandigheid; b. de werkelijk opgelopen studievertraging, gelet op de onderwijsprogrammering; c. de tijd waarin de studievertraging redelijkerwijze is in te lopen, gelet op de onderwijsprogrammering. 3. De hoogte van de voorziening is gelijk aan het bedrag van de prestatiebeurs die de student ontving, direct voorafgaand aan de periode van ondersteuning. Wanneer de student geen recht meer heeft op een prestatiebeurs, is het bedrag gelijk aan het bedrag van de laatst ontvangen maandelijkse prestatiebeurs. Op advies van de studentendecaan kan de OVvergoeding worden toegekend Uitbetaling voorziening 1. De voorziening wordt uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt uitbetaald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. 5

6 2. De commissie kan op verzoek van de student besluiten tot uitbetaling in een andere frequentie en op andere tijdstippen. Het tijdstip van uitbetaling kan niet liggen voor het moment waarop de beslissing is genomen of had moeten zijn genomen. B Voorziening voor erkende beoefenaar van topsport, kunst of cultuur 3.2 Voorwaarden Een student komt voor een financiële voorziening in aanmerking, indien hij: a. bij Saxion is ingeschreven voor een opleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend; b. voor die opleiding het wettelijk collegegeld verschuldigd is; c. als topsporter is aangesloten bij een sportbond die is aangesloten bij NOC/NSF en op internationaal, nationaal of in de hoogste regionale klasse zijn sport beoefent, of op een zeer hoog niveau activiteiten ontplooit op het gebied van kunst of cultuur en een dusdanige hoeveelheid tijd hiermee kwijt is dat daardoor studievertraging ontstaat; d. voor die opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op een prestatiebeurs als bedoeld in hoofdstuk 5 van de WSF Registratie en de procedure betreffende de aanvraag 1. De student die zich wil laten registreren als een erkend beoefenaar van topsport, kunst of cultuur, dient jaarlijks een schriftelijk verzoek in bij het Bureau Sport & Cultuur. Uit de aanvraag moet blijken dat de student minimaal 15 uur per week besteedt aan de betreffende activiteit. Het hoofd van het Bureau Sport & Cultuur stelt vast of de student in het betreffende studiejaar kan worden geregistreerd als erkend topsporter of als beoefenaar van kunst en cultuur. Het hoofd van het Bureau Sport & Cultuur stelt de student en de examencommissie van zijn beslissing op de hoogte. Vervolgens moet er door de student, in samenwerking met de studieloopbaanbegeleider, een studieplan worden opgesteld en moet dit studieplan worden goedgekeurd door de examencommissie. 2. De student die in aanmerking wenst te komen voor de voorziening, dient een aanvraag in bij de commissie door middel van een formulier. Dit formulier is te vinden op intranet en tevens te verkrijgen bij de studentendecaan. 3. De aanvraag is door de student ondertekend en bevat ten minste: - de datum; - de naam, het adres, het Burgerservicenummer van de student en studentnummer; - de motivering van het verzoek; - het advies van het hoofd van het Bureau Sport & Cultuur; - de in lid 5 van dit artikel bedoelde documenten. 4. Het hoofd van het Bureau Sport & Cultuur verstrekt aan de student op zijn verzoek informatie over de aanvraag en voorziet de aanvraag van een advies. 5. De student voegt bij de aanvraag: a een afschrift van het bewijs van inschrijving bij Saxion; b een verklaring van het hoofd van het Bureau Sport & Cultuur, waaruit blijkt over welke periode de student wordt gezien als topsporter en zodanig bij Saxion is aangemeld; c een overzicht van het aantal behaalde studiepunten uit het studentvolgsysteem van Saxion per studiejaar en in het bijzonder van de betreffende studiejaren waarin de vertraging zou zijn opgelopen; d een door de opleiding goedgekeurd studieplan; e een bericht van DUO waaruit de hoogte blijkt van de studiefinanciering in de maand voorafgaand aan de maand waarin het verzoek tot financiële ondersteuning is gedaan, of een bericht van DUO waaruit de hoogte van de beursbedragen blijkt in de laatste maand van de periode van gemengde studiefinanciering. 6. De commissie kan de student verzoeken de door haar verlangde nadere informatie te 6

7 verstrekken. 7. Indien de aanvraag onvolledig is, stelt de commissie de student in de gelegenheid het verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen. Indien het verzuim niet binnen deze termijn is hersteld, kan de commissie besluiten dat de student niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn verzoek. 8. Een student kan zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. De commissie kan de gemachtigde verzoeken een schriftelijke volmacht over te leggen Behandeling commissie 1. De ontvangst van een aanvraag wordt schriftelijk door de commissie aan de student bevestigd. 2. Het hoofd van het Bureau Sport & Cultuur dient de commissie op haar verzoek nader van advies betreffende de aanvraag. 3. De commissie kan besluiten personen te horen van wie de mening, naar het oordeel van de commissie, van belang kan zijn voor de beslissing. Personeelsleden van Saxion zijn gehouden gevolg te geven aan de oproep van de commissie om gehoord te worden. 4. De commissie neemt geen besluit waarbij zij een aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst, zonder de student in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord. De student kan zich tijdens het horen laten bijstaan door een raadsman of adviseur. De commissie kan de toegang van de bijstandsverlener bij de hoorzitting weigeren in het geval er ernstige bezwaren bestaan tegen de persoon van de bijstandsverlener en deze persoon geen advocaat is Besluit 1. De commissie neemt uiterlijk zes weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. De commissie kan het besluit voor ten hoogste vier weken uitstellen. Van het uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de student. 2. Indien de commissie besluit tot toekenning van financiële ondersteuning, wordt in het besluit ten minste vermeld: a. de duur waarover de financiële ondersteuning wordt toegekend; b. de hoogte van de financiële ondersteuning; 3. De commissie motiveert haar besluit. Zij kan de motivering achterwege laten indien de aanvraag volledig wordt gehonoreerd. 4. De commissie deelt haar besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de student mee De aanvang, duur en hoogte van de voorziening 1 De voorziening betreft een gift en kan pas worden uitgekeerd op het moment dat de student geen studiefinanciering meer ontvangt. 2. De duur van de financiële voorziening bedraagt maximaal drie maanden per ingeschreven studiejaar met een maximum van twaalf maanden gedurende de gehele inschrijvingsperiode bij Saxion. Per studiejaar wordt de opgelopen vertraging bekeken. 3. De hoogte van de voorziening is gelijk aan het bedrag van de prestatiebeurs die de student ontving, direct voorafgaand aan de periode van ondersteuning. Wanneer de student geen recht meer heeft op een prestatiebeurs, is het bedrag gelijk aan het bedrag van de laatst ontvangen maandelijkse prestatiebeurs. Op advies van de studentendecaan kan de OVvergoeding worden toegekend. 7

8 3.2.5 Uitbetaling voorziening 1. De voorziening wordt uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt uitbetaald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. 2. De commissie kan op verzoek van de student besluiten tot uitbetaling in een andere frequentie en op andere tijdstippen. Het tijdstip van uitbetaling kan niet liggen voor het moment waarop de beslissing is genomen of had moeten zijn genomen. C Voorziening voor langstudeerders op grond van bijzondere omstandigheden 3.3 Definitie Onder de langstudeerder wordt verstaan: de student die krachtens ex artikel 7.45 en 7.45b WHW langer dan de nominale studieduur en één uitloopjaar, of in het geval de student een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis heeft en langer dan de nominale studieduur en twee uitloopjaren, studeert in het hoger onderwijs in Nederland en voldoet aan de voorwaarden voor betaling van wettelijk collegegeld (7.45a) WHW Verhoogd collegegeld De langstudeerder is wettelijk collegegeld verschuldigd volgens het verhoogde tarief. Het verhoogd wettelijk collegegeld bestaat uit een basis tarief (het wettelijk collegegeld) en een opslag. Het wettelijk collegegeld en de opslag worden jaarlijks wettelijk vastgesteld Voorwaarden Een student die verhoogd wettelijk collegegeld is verschuldigd, komt voor een financiële voorziening in aanmerking, indien hij: a. bij Saxion is ingeschreven voor een opleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend; b. voor die opleiding het wettelijk collegegeld verschuldigd is; c. vertraging heeft opgelopen die het gevolg is van de omstandigheden genoemd in sub c, d en e en voor die opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op een prestatiebeurs als bedoeld in hoofdstuk 5 van de WSF 2000 (zie ook artikel 7.51 lid 4 WHW); d. ofwel bij Saxion is ingeschreven voor een deeltijdopleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend en het verhoogd wettelijk collegegeld is verschuldigd en door bijzondere omstandigheden de opleiding niet of niet geheel volgt en hierdoor studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen (zie artikel 3.1 sub g); e. de vertraging heeft opgelopen door een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis (zie artikel sub d) en hierdoor recht heeft op een extra uitloopjaar, dient hij de beslissing hiervan over te leggen; f. de vertraging heeft opgelopen tijdens de inschrijving bij Saxion; g. aantoont dat de vertraging heeft plaatsgevonden in de periode van nominale studieduur en één uitloopjaar, of in het geval hij een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis heeft, in de periode van nominale studieduur en twee uitloopjaren De procedure betreffende de aanvraag 1. Een student die in aanmerking wenst te komen voor de voorziening, dient een aanvraag in bij de commissie door middel van een formulier. Dit formulier is te vinden op intranet en tevens te verkrijgen bij de studentendecaan. 2. De student dient te vermelden indien hij voor deze omstandigheid al eerder van Saxion een voorziening heeft ontvangen in het kader van de vertraging die de student door deze omstandigheid heeft opgelopen en vermeldt vervolgens wat de hoogte van deze voorziening is geweest. 8

9 3. De aanvraag is door de student ondertekend en bevat ten minste: - de datum; - de naam, het adres, het Burgerservicenummer van de student en studentnummer; - de motivering van het verzoek; - het advies van de studentendecaan; - de in lid 5 van dit artikel bedoelde documenten. 4. De studentendecaan verstrekt aan de student op zijn verzoek informatie over de aanvraag en voorziet de aanvraag van een advies. 5. De student voegt bij de aanvraag: - een afschrift van het bewijs van inschrijving bij Saxion; - bewijzen waaruit de bijzondere omstandigheden blijken; - een verklaring van de studentendecaan of de studieloopbaanbegeleider waaruit blijkt dat hij de bijzondere omstandigheden heeft gemeld; - een overzicht van het aantal behaalde studiepunten uit het studentvolgsysteem van Saxion per studiejaar en in het bijzonder van het betreffende studiejaar waarin de bijzondere omstandigheid zich voordoet; - een door de opleiding goedgekeurd studieplan; - een verklaring van de studentendecaan waaruit blijkt welke toetseenheden de student als gevolg van de bijzondere omstandigheden niet met goed gevolg heeft afgelegd evenals het aantal maanden studievertraging die hieruit voortvloeit; - een bericht van DUO waaruit de hoogte blijkt van de studiefinanciering in de maand voorafgaand aan de maand waarin het verzoek tot financiële ondersteuning is gedaan, of een bericht van DUO waaruit de hoogte van de beursbedragen blijkt in de laatste maand van de periode van gemengde studiefinanciering. 6. indien de aanvraag geschiedt op grond van een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis en de student recht heeft of heeft gehad op een prestatiebeurs en de totale vertraging minder dan 12 maanden bedraagt, dient de student het bewijs van DUO betreffende de afwijzing door DUO van een aanvraag voor twaalf maanden extra prestatiebeurs, over te leggen. 7. De commissie kan de student verzoeken de door haar verlangde nadere informatie te verstrekken. 8. Indien de aanvraag onvolledig is, stelt de commissie de student in de gelegenheid het verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen. Indien het verzuim niet binnen deze termijn is hersteld, kan de commissie besluiten dat de student niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn verzoek. 9. Een student kan zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. De commissie kan de gemachtigde verzoeken een schriftelijke volmacht over te leggen Behandeling commissie 1. De ontvangst van een aanvraag wordt schriftelijk door de commissie aan de student bevestigd. 2. De studentendecaan dient de commissie op haar verzoek nader van advies betreffende de aanvraag. 3. De commissie kan besluiten personen te horen van wie de mening, naar het oordeel van de commissie, van belang kan zijn voor de beslissing. Personeelsleden van Saxion zijn gehouden gevolg te geven aan de oproep van de commissie om gehoord te worden. 4. De commissie neemt geen besluit waarbij zij een aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst, zonder de student in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord. De student kan zich tijdens het horen laten bijstaan door een raadsman of adviseur. De commissie kan de 9

10 toegang van de bijstandsverlener bij de hoorzitting weigeren in het geval er ernstige bezwaren bestaan tegen de persoon van de bijstandsverlener en deze persoon geen advocaat is Besluit 1. De commissie neemt uiterlijk zes weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. De commissie kan het besluit voor ten hoogste vier weken uitstellen. Van het uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de student. 2. Indien de commissie besluit tot toekenning van financiële ondersteuning, wordt in het besluit ten minste vermeld: a. de duur waarover de financiële ondersteuning wordt toegekend; b. de hoogte van de financiële ondersteuning; 3. De commissie motiveert haar besluit. Zij kan de motivering achterwege laten indien de aanvraag volledig wordt gehonoreerd. 4. De commissie deelt haar besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de student mee De aanvang, duur en hoogte van de voorziening - De financiële voorziening is een gift. De voorziening kan pas worden uitgekeerd vanaf het moment dat de student daadwerkelijk het verhoogd wettelijk collegegeld is verschuldigd en de student op dat moment nog ingeschreven is bij Saxion voor de betreffende opleiding en de student ook feitelijk studerend is (zie artikel 7.51 lid 4 WHW). - De commissie houdt bij de vaststelling van de duur van de financiële voorziening in ieder geval rekening met de duur van de bijzondere omstandigheid, met een maximum van 12 maanden. - De hoogte van de maandelijkse voorziening is gelijk aan de opslag wettelijk collegegeld (zie 7.45 lid 1 WHW) gedeeld door Uitbetaling voorziening 1. De voorziening wordt uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt uitbetaald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. 2. De commissie kan op verzoek van de student besluiten tot uitbetaling in een andere frequentie en op andere tijdstippen. Het tijdstip van uitbetaling kan niet liggen voor het moment waarop de beslissing is genomen of had moeten zijn genomen. D Voorziening voor bestuursparticipatie 3.4. Voorziening bestuursparticipatie De student die tijdens zijn inschrijving bij een bacheloropleiding van Saxion, zitting heeft in een bestuur van een studentenorganisatie (conform de bepalingen van dit hoofdstuk) en tevens aan alle gestelde eisen voldoet, kan in aanmerking komen voor een voorziening. Het zitting hebben in de CMR van Saxion wordt niet als bestuursparticipatie beschouwd, zodat betreffende student ter zake niet in aanmerking kan komen voor een voorziening, zoals in dit artikel bedoeld. De student die zitting heeft in de CMR kan daarentegen aanspraak maken op een vergoeding conform de faciliteitenregeling van de Medezeggenschapsraden van de Stichting Saxion. De voorziening wordt door het bestuur collectief voor de betreffende Saxion bestuursleden, die voor de voorziening in aanmerking komen, aangevraagd Voorwaarden student Bij de aanvraag van de collectieve voorziening zal per Saxion student pas een voorziening worden toegekend indien er is voldaan aan de nadere voorwaarden: a. de student is bij Saxion ingeschreven (eerste inschrijving) voor een bacheloropleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend; b. de student is voor die opleiding het wettelijk collegegeld verschuldigd; 10

11 c. de student is gedurende het bestuursjaar geen verhoogd wettelijk collegegeld verschuldigd; d. de student voor die opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op een prestatiebeurs als bedoeld in hoofdstuk 5 van de WSF 2000, (uitzondering zie 3.3.2); e. de student heeft geen voorziening ontvangen van Saxion in het kader van vertraging die de student heeft opgelopen door bestuurswerkzaamheden (3.1); f. de student heeft geen studiepunten verkregen en zal deze ook niet verkrijgen voor de door hem verrichte bestuurswerkzaamheden Voorwaarden studentenorganisatie Om in aanmerking te komen voor een bestuursparticipatievoorziening dient er aan de navolgende voorwaarden te zijn voldaan: 1. de studentenorganisatie betreft een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid; 2. de studentenorganisatie richt zich volgens de statuten op de studentengemeenschap in de regio s waar Saxion is gevestigd; 3. de studentenorganisatie maakt aannemelijk dat de feitelijke werkzaamheden ten goede komen aan een substantieel aantal bij Saxion ingeschreven studenten De procedure betreffende de aanvraag Het bestuur dat in aanmerking wenst te komen voor een voorziening, dient deze collectieve aanvraag in bij de commissie volgens de navolgende bepalingen: a. de aanvraag moet zijn ingediend vóór 1 januari van het betreffende studiejaar; b. de aanvraag vermeldt de datum en de naam en het postadres van de studentenorganisatie alsmede de namen en functies van alle bestuursleden en adresgegevens met vermelding of de studenten bij Saxion zijn ingeschreven (eerste inschrijving). De studenten die niet bij Saxion zijn ingeschreven moeten ook worden vermeld; c. de omschrijving van de doelstelling en activiteiten; d. de functieomschrijving van de individuele bestuursleden; e. de opgave van het aantal leden dat contributie betaalt per 1 oktober (alleen bij een vereniging) en daarbij uitgesplitst het aantal Saxion studenten, overige studenten en overige leden; f. bijgevoegd een kopie van de statuten en het laatste uittreksel van de Kamer van koophandel (niet ouder dan zes maanden); g. bijgevoegd een activiteitenplan; h. bijgevoegd de begroting en financiële verantwoording voor het afgelopen studiejaar; i. bijgevoegd de bewijzen van DUO betreffende de betalingen aan de individuele bestuursleden; j. een positief advies van het hoofd Bureau Sport & Cultuur Saxion Behandeling commissie 1. De commissie neemt de aanvraag in behandeling. Aanvragen die niet volledig zijn, worden niet in behandeling genomen en de betrokken personen worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen de mogelijkheid om binnen drie weken het verzuim te herstellen. 2. De commissie neemt binnen zes werkweken, na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing inhoudende: - de erkenning van de bestuursactiviteit en het benoemen van een categorie, zie 6.5, of; - de afwijzing van de aanvraag, of; - de niet-ontvankelijkheidverklaring van de aanvraag omdat de aanvraag onvolledig is, de aanvraag onvoldoende binnen de gestelde termijn is aangevuld of omdat de aanvraag buiten de gestelde termijn is ingediend. 3. De beslissing van de commissie is nader gemotiveerd en wordt schriftelijk aan de studentenorganisatie bekend gemaakt onder vermelding van de mogelijkheid en termijn voor het indienen van een bezwaar. 11

12 3.4.5 Categorieën - A studenten- en studieverenigingen ten behoeve van zowel Saxion studenten als externe studenten; - B studenten- en studieverenigingen ten behoeve van alleen Saxion studenten met minder dan 150 leden die ingeschreven zijn als student bij Saxion; - C studenten- en studieverenigingen ten behoeve van alleen Saxion studenten met meer dan 150 leden die ingeschreven zijn als student bij Saxion Hoogte en duur van bestuursparticipatievoorziening De hoogte van de voorziening is per maand gelijk aan het bedrag van de basisbeurs voor de uitwonende student. De duur van de voorziening is afhankelijk van de categorie waarin de studentenorganisatie is geplaatst (zie 3.4.5). Er worden alleen voorzieningen uitgekeerd ten behoeve van Saxion studenten. Maximale duur voorzienig per categorie: - A vier maanden per Saxion bestuurslid; - B zes maanden per Saxion bestuurslid; - C negen maanden per Saxion bestuurslid Uitbetaling voorziening - De bestuursparticipatievoorziening wordt één keer per jaar uitgekeerd. Voor de besturen die rond september wisselen, is dit moment in juni. Voor de besturen die rond januari wisselen is het moment in december. - Het verzoek tot uitbetaling dient jaarlijks, uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het bestuursjaar, door het bestuur te worden ingediend bij de commissie onder verwijzing naar de beslissing van de commissie (zie 6.4). In het verzoek dient te worden omschreven hoeveel maanden de organisatie als vergoeding wenst te ontvangen en hoeveel maanden er aan het individuele bestuurslid toekomt. Alle bestuursleden verklaren door middel van ondertekening dat de bestuursleden gedurende de gehele vermelde periode daadwerkelijk de bestuursfunctie hebben uitgeoefend. Dit geldt ook voor de bestuursleden die geen Saxion student zijn, dan wel die niet voor een voorziening in aanmerking komen. Voorts wordt in de aanvraag het rekeningnummer vermeld. Saxion zal het totale bedrag hierop over maken. Bij de toekenning van de voorziening zal de commissie schriftelijk berichten de hoogte van de voorziening die voor de individuele bestuursleden worden toegekend. De bestuursleden dienen zelf voor de verdeling zorg te dragen. De toekenning van de voorziening geldt als een besluit gericht op de individuele student. E Saxion International Mobility Scholarship 3.5 Saxion International Mobility Scholarship De voorziening Saxion International Mobility Scholarship (SIMS) is bedoeld voor zowel de Nederlandse als buitenlandse student die bij Saxion is ingeschreven voor een bacheloropleiding en in het kader van de opleiding naar het buitenland (buiten Europa) gaat. Per kalenderjaar zijn 120 beurzen te vergeven. Aan de hand van de Saint Monitor bepaalt IO de verdeling van de beurzen per academie. De verdeling vindt naar rato plaats aan de hand van de uitkomsten van de Saint Monitor, zoals de gerealiseerde mobiliteit van de academie in het voorafgaande kalenderjaar en de geschatte mobiliteit van het komende kalenderjaar Voorwaarden 1. De student dient door de academie bij IO te zijn voorgedragen om in aanmerking te komen voor een SIMS beurs. 2. De student dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: a. hij vertrekt voor een periode van minimaal drie maanden naar een land buiten Europa in het kader van de opleiding (studie/stage of afstuderen); 12

13 b. de student heeft niet eerder een SIMS beurs ontvangen; c. de periode waarvoor de voorziening wordt aangevraagd valt minimaal drie maanden binnen het kalenderjaar ten tijde van de aanvraag. 13

14 3.5.2 De procedure De academie draagt de studenten voor een SIMS beurs voor bij IO. IO ontvangt de lijst met namen en neemt contact op met de studenten met het verzoek het aanvraagformulier met bijlagen (kopie paspoort en factuur vliegticket) te retourneren. De SIMS beurzen worden in naam van de Selectiecommissie door IO toegekend. Indien IO van de student het aanvraagformulier met de bijlagen heeft ontvangen en de student aan de overige voorwaarden voldoet, zal IO overgaan tot betaling van de SIMS voorziening. De Selectiecommissie bestaat uit twee medewerkers van Saxion (de directeur van IO als voorzitter en de voorzitter van de commissie FOSS) en twee tot drie externe leden alsmede de secretaris. De secretaris is werkzaam bij IO en heeft geen stembevoegdheid. De externe leden worden benoemd door het CvB voor een periode van vier jaar. De Selectiecommissie vergadert twee keer per jaar. Het eerste overleg vindt plaats in mei De hoogte De voorziening bedraagt de helft van de kosten van een Economy Class vliegticket met een maximum van 500,-. De voorziening is een gift en wordt in een keer aan de student uitbetaald Informatie De informatie over de aanvraag- en toekenningprocedure voor SIMS is voor studenten te vinden op Intranet -> Digitaal Loket -> Deventer -> International Office -> Voor studenten -> Beursprogramma s. F Voorziening internationale studenten 3.6 Voorzieningen Saxion biedt internationale studenten de mogelijkheid om een beroep te doen op financiële ondersteuning. De financiële ondersteuning is te onderscheiden in: - een voorziening op grond van bijzondere omstandigheden, zie artikel 3.7; - voorziening die vallen onder de Saxion International Scholarship, zie Een voorziening op grond van bijzondere omstandigheden De student die niet voldoet aan de nationaliteitseis (artikel 7.51 lid 3 jo 7.45 WHW) en op grond van bijzondere omstandigheden vertraging oploopt of naar verwachting zal oplopen, komt in aanmerking voor een voorziening indien: a. hij bij Saxion is ingeschreven voor een opleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend; b. hij woonachtig is in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-Rijnland- Westfalen, Nedersaksen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland; c. de bijzondere omstandigheid zich heeft voorgedaan binnen de eerste vijf jaar van de inschrijving van de opleiding bij Saxion; d. ofwel is ingeschreven voor een opleiding waarvoor het CvB heeft bepaald dat hiervoor een grotere studielast is dan 60 studiepunten (artikel 7.4a lid 8 WHW); e. ofwel voor een opleiding is ingeschreven waarvoor niet opnieuw accreditatie is verleend en waarvoor aan hem nog geen graad is verleend De procedure betreffende de aanvraag 1. De student die in aanmerking wenst te komen voor een voorziening dient een aanvraag in bij de commissie door middel van een formulier. Dit formulier is te vinden op intranet en tevens te verkrijgen bij de studentendecaan. 2. De aanvraag is door de student ondertekend en bevat ten minste: - de datum; - de naam, het adres, het Burgerservicenummer van de student en studentnummer; 14

15 - de motivering van het verzoek; - het advies van de studentendecaan; - de in lid 4 van dit artikel bedoelde documenten. 3. De studentendecaan verstrekt aan de student op zijn verzoek informatie over de aanvraag en voorziet de aanvraag van een advies. 4. De student voegt bij de aanvraag: a. een afschrift van het bewijs van inschrijving bij Saxion; b. bewijzen waaruit de bijzondere omstandigheden blijken; c. een verklaring van de studentendecaan of de studieloopbaanbegeleider waaruit blijkt dat hij de bijzondere omstandigheden heeft gemeld; d. een overzicht van het aantal behaalde studiepunten uit het studentvolgsysteem van Saxion per studiejaar en in het bijzonder van het betreffende studiejaar waarin de bijzondere omstandigheid zich voordoet; g. een door de opleiding goedgekeurd studieplan; f. een verklaring van de studentendecaan waaruit blijkt welke toetseenheden de student als gevolg van de bijzondere omstandigheden niet met goed gevolg heeft afgelegd evenals het aantal maanden studievertraging die hieruit voortvloeit; 5. De commissie kan de student verzoeken de door haar verlangde nadere informatie te verstrekken. 6. Indien de aanvraag onvolledig is, stelt de commissie de student in de gelegenheid het verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen. Indien het verzuim niet binnen deze termijn is hersteld, kan de commissie besluiten dat de student niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn verzoek. 7. Een student kan zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. De commissie kan de gemachtigde verzoeken een schriftelijke volmacht over te leggen Behandeling commissie 1. De ontvangst van een aanvraag wordt schriftelijk door de commissie aan de student bevestigd. 2. De studentendecaan dient de commissie op haar verzoek nader van advies betreffende de aanvraag. 3. De commissie kan besluiten personen te horen van wie de mening, naar het oordeel van de commissie, van belang kan zijn voor de beslissing. Personeelsleden van Saxion zijn gehouden gevolg te geven aan de oproep van de commissie om gehoord te worden. 4. De commissie neemt geen besluit waarbij zij een aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst, zonder de student in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord. De student kan zich tijdens het horen laten bijstaan door een raadsman of adviseur. De commissie kan de toegang van de bijstandsverlener bij de hoorzitting weigeren in het geval er ernstige bezwaren bestaan tegen de persoon van de bijstandsverlener en deze persoon geen advocaat is Besluit 1. De commissie neemt uiterlijk zes weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. De commissie kan het besluit voor ten hoogste vier weken uitstellen. Van het uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de student. 2. Indien de commissie besluit tot toekenning van financiële ondersteuning, wordt in het besluit ten minste vermeld: a. de duur waarover de financiële ondersteuning wordt toegekend; b. de hoogte van de financiële ondersteuning; 3. De commissie motiveert haar besluit. Zij kan de motivering achterwege laten indien de aanvraag volledig wordt gehonoreerd. 4. De commissie deelt haar besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de student mee. 15

16 3.7.4 De aanvang, duur en hoogte van de voorziening 1. De voorziening betreft een gift. 2. De commissie houdt bij de vaststelling van de duur van de financiële voorziening in ieder geval rekening met: a. de duur van de bijzondere omstandigheid; b. de werkelijk opgelopen studievertraging, gelet op de onderwijsprogrammering; c. de tijd waarin de studievertraging redelijkerwijze is in te lopen, gelet op de onderwijsprogrammering. 3. De hoogte van de voorziening is gelijk aan het basisbedrag van de prestatiebeurs voor een uitwonende student Uitbetaling voorziening 1. De voorziening wordt uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt uitbetaald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. 2. De commissie kan op verzoek van de student besluiten tot uitbetaling in een andere frequentie en op andere tijdstippen. Het tijdstip van uitbetaling kan niet liggen voor het moment waarop de beslissing is genomen of had moeten zijn genomen. 3.8 Saxion International Scholarship De voorziening Saxion International Scholarship is bedoeld voor de internationale student van buiten Europa die ingeschreven is voor een bacheloropleiding bij Saxion en hiervoor instellingscollegegeld verschuldigd is. Onder het Saxion International Scholarship vallen de navolgende beurzen: - Saxion Top Talent Scholarship (Top Talent): een beurs voor de internationale student die zich voor de eerste keer inschrijft als student voor een bacheloropleiding bij Saxion. Elk studiejaar stelt Saxion 15 beurzen beschikbaar; - Saxion Talent Scholarship (Talent): een beurs voor de internationale student die zich voor de eerste keer inschrijft als student voor een bacheloropleiding bij Saxion en niet voldoet aan de vereisten van de Top Talent beurs; - Saxion Excellent Scholarship (Excellent): een beurs voor de internationale student die na het eerste jaar van een bacheloropleiding bij Saxion het bachelorprogramma willen vervolgen bij Saxion in het 2 e, 3 e of 4 e studiejaar van het bachelorprogramma Voorwaarden, aanvraag, procedure en hoogte van de Top Talent beurs 1. De Top Talent voorziening wordt aan de student toegekend indien die voldoet aan de navolgende voorwaarden: a. de student is voor de eerste keer bij Saxion voor een bacheloropleiding als student ingeschreven; b. de student die zich inschrijft voor een Engelstalige opleiding dient te beschikken over een certificaat IELTS 6.5, dan wel over een gelijkwaardig diploma dat bij toelating wordt geaccepteerd (met een cijfer dat conform het geldende puntenstelsel vergelijkbaar is met een IELTS 6.5); c. de student beschikt over een diploma met een gemiddeld eindcijfer van 7,5 (dan wel vergelijkbaar conform het puntenstelsel); d. de student die instroomt in een final year, beschikt over een cijfergemiddelde van de voorafgaande periode bij de onderwijsinstelling in het land van herkomst van 7,5 (dan wel vergelijkbaar conform het geldende puntenstelsel). 2. De student dient zijn aanvraag voor de Top Talent Scholarship in bij zijn verzoek tot toelating. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via De aanvraag dient vóór 1 mei te zijn ingediend. 16

17 3. De Selectiecommissie controleert of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden en plaatst hem op de lijst op volgorde van de gemiddelde score en hoogte van de IELTS. De geschikte kandidaten worden voorgedragen aan de Selectiecommissie om in aanmerking te komen voor een Top Talent beurs. Deze studenten zijn geselecteerd op basis van: motivatie, referenties, relaties met partnerinstellingen, maatschappelijke relevantie, geslacht en nevenactiviteiten. 4. De Selectiecommissie stelt tijdens de vergadering de definitieve lijst op van geselecteerde kandidaten. De kandidaten worden per of per brief op de hoogte gesteld. Indien de kandidaat de beurs accepteert, dient hij de bijgesloten declaration of acceptance te ondertekenen en te retourneren. 5. De Top Talent voorziening is een tegemoetkoming in het verschuldigde instellingscollegegeld voor de betreffende opleiding ter hoogte van het verschil tussen het instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld. Dit bedrag wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. 6. De beurs wordt uitgekeerd door middel van een korting op het instellingscollegegeld. 7. De overige kandidaten worden geplaatst op een wachtlijst. Indien een genomineerde student de beurs niet accepteert, zal de beurs worden toegekend aan de eerst volgende student op de wachtlijst Voorwaarden, aanvraag, procedure en hoogte van de Talent beurs 1. De Talent voorziening wordt toegekend aan de student die: a. zich voor de eerste keer inschrijft als student voor een bacheloropleiding bij Saxion; b. die niet voldoet aan de vereisten van de Top Talent beurs; c. indien de financiële middelen dit vereisen, kunnen er nadere voorwaarden worden gesteld. 2. De student dient zijn aanvraag voor de Talent Scholarship in bij zijn verzoek tot toelating. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via 3. De student wordt per of brief op de hoogte gesteld van het feit of hij in aanmerking komt voor een beurs. 4. De Talent voorziening is een tegemoetkoming op het verschuldigde instellingscollegegeld voor de betreffende opleiding. De hoogte van de Talent voorziening wordt jaarlijks door IO vastgesteld en bekend gemaakt via de website ( De voorziening wordt uitgekeerd door middel van een korting het instellingscollegegeld Voorwaarden, aanvraag, procedure en duur van de Excellent beurs 1. De Excellent voorziening wordt toegekend aan de student die: b. het bachelorprogramma bij Saxion wil vervolgen in het 2 e, 3 e of 4 e studiejaar; c. voor het eerste jaar een Top Talent of Talent voorziening heeft ontvangen; d. aantoont dat hij het voorafgaande jaar minimaal het vereiste aantal punten volgens de BSA norm heeft behaald. 2. De Excellent voorziening kan niet worden toegekend aan de student die na het eerste jaar van opleiding verandert omdat de BSA norm niet is behaald. 3. De student ontvangt van de afdeling Studentregistratie de informatie betreffende de aanvraag het Excellent Scholarship. De student dient vervolgens zelf de vereiste informatie aan te leveren bij IO. 4. De student wordt per of brief op de hoogte gesteld van het feit of hij in aanmerking komt voor een beurs. 5. De Excellent voorziening bestaat uit een tegemoetkoming op het verschuldigde instellingscollegegeld voor de betreffende opleiding. De hoogte van de Excellent voorziening wordt jaarlijks door IO vastgesteld en bekend gemaakt via de website ( De beurs wordt uitgekeerd door middel van een korting op het instellingscollegegeld. 6. Indien de student door persoonlijke omstandigheden de vereiste puntennorm niet heeft behaald, kan hij bezwaar indienen bij de secretaris van de Selectiecommissie. Dit bezwaar dient nader te zijn gemotiveerd en door middel van bijgevoegde bewijzen dienen de persoonlijke omstandigheden te worden aangetoond. Tevens dient een verklaring van de 17

18 decaan te zijn bijgevoegd. De Selectiecommissie beslist binnen zes weken na ontvangst Taak en samenstelling van de Selectiecommissie 1. De vaststelling, selectie en uitvoering van de Top Talent, de Talent en de Excellent beurzen berust bij de Selectiecommissie. 2. De Selectiecommissie bestaat uit twee medewerkers van Saxion (de directeur van IO als voorzitter en de voorzitter van de commissie FOSS) en twee tot drie externe leden alsmede de secretaris. De secretaris is werkzaam bij IO en heeft geen stembevoegdheid. De externe leden worden benoemd door het CvB voor een periode van vier jaar. 3. De Selectiecommissie vergadert twee keer per jaar. Het eerste overleg vindt plaats in mei. In deze vergadering wordt onder meer de voordracht van de geselecteerde kandidaten voor de Top Talent beurs besproken. Het tweede overleg vindt plaats in het najaar. Hierin wordt de voortgang besproken, beleid vast gesteld en allerlei vraagstukken behandeld. 4 De noodvoorziening 4.1 Voorwaarden Iedere student kan, ingeval van omstandigheden van tijdelijke en acute financiële nood, een voorziening aanvragen, indien deze financiële nood leidt tot een ernstige belemmering van zijn studievoortgang. Om in aanmerking te komen voor een noodvoorziening dient de student zo spoedig mogelijk nadat de financiële noodsituatie zich voordoet, uiterlijk binnen twee maanden, een aanvraag in te dienen bij de commissie. 4.2 Lening, duur De voorziening heeft de vorm van een lening, waarbij in geval van toekenning een terugbetalingsregeling met machtigingsovereenkomst wordt overeengekomen. De terugbetalingsregeling is zo kort mogelijk en is zodanig dat ik elk geval vóór het einde van het lopende studiejaar de gehele lening wordt terugbetaald. De omvang van deze voorziening wordt per aanvraag individueel bepaald. In bijzondere omstandigheden kan de commissie besluiten om de lening voor een deel of helemaal om te zetten in een gift. 4.3 Cursisten Personen met een cursistenstatus bij Saxion kunnen ook een beroep doen op deze Noodvoorziening. De bovenstaande voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing voor cursisten. Bij de beoordeling van de aanvraag zal de commissie in het bijzonder kijken naar de cursistenstatus, de duur van de te volgen cursus en de toekomst van de cursist als student bij Saxion. 4.4 Procedure 1. Een student die in aanmerking wenst te komen voor een Noodvoorziening dient een aanvraag in bij de commissie door middel van een formulier. Dit formulier is te vinden op intranet en tevens te verkrijgen bij de studentendecaan. 2. De aanvraag is door de student ondertekend en bevat ten minste: - de datum; - de naam, het adres, het Burgerservicenummer van de student en studentnummer; - de motivering van het verzoek; - het advies van de studentendecaan; - de in lid 4 van dit artikel bedoelde documenten. 3. De studentendecaan verstrekt aan de student op zijn verzoek informatie over de aanvraag en voorziet de aanvraag van een advies. 4. De student voegt bij de aanvraag: - een afschrift van het bewijs van inschrijving bij Saxion; - bewijzen waaruit de noodsituatie blijkt; 18

19 - een overzicht van de financiële situatie (inkomsten en uitgaven); - een verklaring van de studentendecaan of de studieloopbaanbegeleider; - een overzicht van het aantal behaalde studiepunten uit het studentvolgsysteem van Saxion per studiejaar; - een bericht van DUO (indien van toepassing); - een voorstel tot afbetaling van de noodvoorziening; - een door de student ondertekende leningsovereenkomst. 5. De commissie kan de student verzoeken de door haar verlangde nadere informatie te verstrekken. 6. De student moet inzichtelijk maken dat van alle voorliggende voorzieningen gebruik is gemaakt. 7. Indien de aanvraag onvolledig is, stelt de commissie de student in de gelegenheid het verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen. Indien het verzuim niet binnen deze termijn is hersteld, kan de commissie besluiten dat de student niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn verzoek. 8. Een student kan zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. De commissie kan de gemachtigde verzoeken een schriftelijke volmacht over te leggen. 4.5 Behandeling commissie 1. De ontvangst van een aanvraag wordt schriftelijk door de commissie aan de student bevestigd. 2. De studentendecaan dient de commissie op haar verzoek nader van advies betreffende de aanvraag. 3. De commissie kan besluiten personen te horen van wie de mening, naar het oordeel van de commissie, van belang kan zijn voor de beslissing. Personeelsleden van Saxion zijn gehouden gevolg te geven aan de oproep van de commissie om gehoord te worden. 4. De commissie neemt geen besluit waarbij zij een aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst, zonder de student in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord. De student kan zich tijdens het horen laten bijstaan door een raadsman of adviseur. De commissie kan de toegang van de bijstandsverlener bij de hoorzitting weigeren in het geval er ernstige bezwaren bestaan tegen de persoon van de bijstandsverlener en deze persoon geen advocaat is. 4.6 Besluit 1. De commissie neemt uiterlijk zes weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. De commissie kan het besluit voor ten hoogste vier weken uitstellen. Van het uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de student. In het geval van een noodvoorziening wordt een voorlopige voorziening getroffen door de voorzitter, c.q. de secretaris van de commissie. Deze voorlopige voorziening wordt zo snel mogelijk na binnenkomst behandeld. 2. Indien de commissie besluit tot toekenning van financiële ondersteuning, wordt in het besluit ten minste vermeld: a. de duur waarover de financiële ondersteuning wordt toegekend; b. de hoogte van de financiële ondersteuning; c. de vorm van de ondersteuning: een gift dan wel lening; d. indien de ondersteuning een lening betreft wordt eveneens de terugbetalingsregeling opgenomen. 3. De commissie motiveert haar besluit. Zij kan de motivering achterwege laten indien de aanvraag volledig wordt gehonoreerd. 4. De commissie deelt haar besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de student mee. 5. De uitbetaling de noodvoorziening geschiedt binnen één week na de toekenning van de aanvraag. 19

20 5 Commissie Financiële Ondersteuning Studenten Saxion 5.1 Instelling en samenstelling Commissie Financiële Ondersteuning Studenten Saxion 1. De commissie Financiële Ondersteuning Studenten Saxion (de commissie) is door het CvB belast met de uitvoering van het onderhavige Reglement. 2. De commissie bestaat totaal uit zes leden. De voorzitter en de secretaris zijn werkzaam bij ondersteunende bureaus van Saxion. De overige commissieleden zijn een student-lid en een plaatsvervangend student-lid alsmede een docent-lid en een plaatsvervangend docent-lid. De studentleden worden benoemd voor een periode van twee jaar en de docentleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De student- en docentleden zijn eenmaal opnieuw benoembaar. 3. De leden van de commissie vervullen geen andere functies die in de weg kunnen staan aan een goede vervulling van hun taak of de handhaving van hun onafhankelijkheid of het vertrouwen daarin. 4. Het lidmaatschap van de commissie eindigt: a. door opzegging door het lid met inachtneming van een opzegtermijn van een maand; b. door het verstrijken van de zittingstermijn; c. met ingang van de dag waarop geen dienstverband meer bestaat tussen het lid en Saxion; d. door een daartoe strekkend besluit van het CvB, nadat de commissie is gehoord; e. met ingang van de dag dat het lid niet meer als student bij Saxion is ingeschreven; f. door het overlijden van het lid. 5. Het CvB draagt ervoor zorg dat de commissie beschikt over de faciliteiten die zij nodig heeft voor een goede uitoefening van haar taak. 6. De vergoeding voor het student-lid is 38,- per zitting. 5.2 Taak 1. De commissie beslist op aanvragen van een student tot het verstrekken van financiële ondersteuning. 2. De commissie kan, met inachtneming van de bepalingen uit de WHW en het onderhavige Reglement, beleid vaststellen betreffende de gevallen waarin een student in aanmerking komt voor een lening of een gift uit het fonds. 3. De commissie draagt ervoor zorg dat studenten van Saxion op de hoogte worden gesteld over het bestaan van het Reglement, de voorzieningen, de voorwaarden waaronder financiële ondersteuning wordt geboden en de procedurele bepalingen. 5.3 Werkwijze 1. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze met inachtneming van de WHW en deze regeling. 2. De commissie bepaalt de plaats waar en het tijdstip waarop de behandeling van een aanvraag zal plaatsvinden. 3. De commissie is bevoegd om deskundigen te raadplegen. 4. De commissie kan uitsluitend een besluit nemen wanneer ten minste twee van de vier leden aanwezig zijn. Aan ieder lid van de commissie komt één stem toe. 5. De commissie besluit met meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen, beslist de voorzitter. 20

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemene & Bestuurlijke Zaken Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemeen Onderstaande regels zijn uitvoeringsregels voor het bepaalde in de WHW (artikel 7.51 Profileringsfonds)

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds

Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds 2 Voorgelegd aan HR : 27 mei 2013 Instemming HR : 6 september 2013 Vastgesteld door CvB : 20 september 2013 Reglement Profileringsfonds 3 Toelichting

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds 2 Besluitvormingskader Instemming HR : 8 september 2015 Vaststelling CvB : 15 september 2015 Ingangsdatum : 1

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Reglement profileringsfonds HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in art. 7.51 t/m 7.51j van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Decoskenmerk: 2017 347.1 Citeertitel Profileringsfonds Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status Definitief pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene bepalingen 3 Artikel

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Deel I. Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 589 Paraaf: Onderwerp : Gewijzigde Regeling Profileringsfonds Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds,

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG 2016-2017 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2012

Regeling financiële ondersteuning 2012 Deel I. Overmacht... 1 Deel II: Bestuur... 6 Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen en specifieke activiteiten... 9 Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten... 10 Bijlage III Studentenverenigingen

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool

Regeling profileringsfonds Hogeschool Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-II Voor studenten die met ingang van 1 september 2015 of later zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema VERSIE 1.0 Decoskenmerk:

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema Decoskenmerk: 2015-196 VERSIE 1.0 Citeertitel

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur Deel I Overmacht Deel II Bestuur Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten Bijlage III Studentenverenigingen (PKvV) Overmacht 1. Begripsbepalingen In het

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2014 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvorm voor cohorten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvorm(en) voor cohorten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant, Zaaknummer: 2009/025 Rechter(s): mrs. Nijenhof, Lubberdink, Borman Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Partijen: Appellant tegen Technische Universiteit Delft Trefwoorden: Erkenning bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT

INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT 1. INLEIDING Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je niet tijdig jouw studie kan afronden, of waarin om andere redenen

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016 2014-2016 Vastgesteld door het college van bestuur op 1 juni 2015 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Geldend voor studenten die vallen onder WSF 2000 en voor wie de Wet Studievoorschot van toepassing is mw mr M.V.B. van Overbeek Definitief september 2016 pagina 2 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016 Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: Paragraaf I: Algemeen Paragraaf II: Voorwaarden, duur en omvang van de financiële ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 751 Paraaf: Onderwerp : Regeling Profileringsfonds Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds. De gewijzigde regeling

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten 2015-2016 Colofon ons kenmerk datum september 2015 auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek/mr. T.A.P.M. van den Brule versie NL status definitief pagina 2 van 13

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2016-2018 Vastgesteld door het college van bestuur op 11 juli 2016 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) 2016-2018 Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 De regeling FONDS is een uitwerking van artikel 7.51 tot en met 7.51i van de Wet op

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2016-2018 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt. college van bestuur: het college van bestuur van de

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014

Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014 Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014 Inhoud: Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art.1 Begripsbepalingen Art.2 Bijzondere omstandigheden Art.3 Voorwaarden financiële ondersteuning Hoofdstuk 2: Studievertraging

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters d t J li 2014 Colofon ons kenmerk datum April 2016 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie van topsport 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Christelijke Hogeschool Windesheim Door het College van Bestuur vastgesteld op 23 maart 2017 na verkregen instemming van de CMR op 15 maart 2017. Besluit 2017-002 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Regeling noodfonds studenten

Regeling noodfonds studenten Regeling noodfonds studenten Hogeschool VHL Afdeling Beleid DATUM augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema Decoskenmerk: 2015-198 VERSIE 1.0 Citeertitel Regeling noodfonds studenten Datum inwerkingtreding

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE 1. De Gerrit Rietveld Academie (GRA), Hogeschool voor Beeldde Kunst vormgeving, heeft e voorziing ter financiële ondersteuning van studt, het profileringsfonds,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

d.d. 31 maart 2014 de voorzitter van de commissie Commissie van Kwaliteitshandhaving commissie die toeziet op kwaliteitszaken binnen NRTO

d.d. 31 maart 2014 de voorzitter van de commissie Commissie van Kwaliteitshandhaving commissie die toeziet op kwaliteitszaken binnen NRTO Reglement commissie van Beroep voor Examens van de NRTO d.d. 31 maart 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: NRTO Nederlandse Raad voor

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2017-2018 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 6 juni 2017 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2016-2017 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 5 juli 2016 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Regeling. Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Regeling. Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2015-2016 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 5 augustus 2015 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

REGELING PROFILERINGSFONDS Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: REGELING PROFILERINGSFONDS 2014-2015 Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: Paragraaf I: Algemeen Paragraaf II: Voorwaarden, duur en omvang van de financiële ondersteuning

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillenregeling Ingangsdatum: 20 maart 2008 A. Begripsbepalingen Fonds: Stichting Pensioenfonds Forbo Bestuur: Het bestuur van het pensioenfonds. Belanghebbende: De persoon die uit hoofde van de statuten en/of reglementen

Nadere informatie

Regeling. Profileringsfonds 2014-2015. Studenten Universiteit Maastricht

Regeling. Profileringsfonds 2014-2015. Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2014-2015 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 17 juni 2013 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1

Nadere informatie

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route Regeling onderzoek aanvullende eisen Hotel Management: Nederlandstalige route Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Onderzoek aanvullende eisen... 3 3 Aanmelding... 4 4 Selectie en selectiecommissie...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL Reglement Beroepscommissie IPMA-NL De Complaints and Appeals Committee examens (Beroepscommissie) behandelt beroepen die worden ingediend door personen die op Nederlands grondgebied deelnemen aan de IPMA

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/038 Rechter(s) : mr. Kleijn Datum uitspraak : 28 juli 2014 Partijen : Appellant tegen het CvB van Hogeschool van Amsterdam

Zaaknummer : 2014/038 Rechter(s) : mr. Kleijn Datum uitspraak : 28 juli 2014 Partijen : Appellant tegen het CvB van Hogeschool van Amsterdam Zaaknummer : 2014/038 Rechter(s) : mr. Kleijn Datum uitspraak : 28 juli 2014 Partijen : Appellant tegen het CvB van Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Afstuderen, beëindiging inschrijving, bericht

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Verweerder heeft op 7 november 1995 een verweerschrift ingediend.

Verweerder heeft op 7 november 1995 een verweerschrift ingediend. Zaaknummer: 1995/147 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, dr Brommer Datum uitspraak: 4 maart 1996 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden: Fatale datum, bekendmaking

Nadere informatie

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018: voorwaarden en procedure Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018 soorten bestuursbeurzen voorwaarden Procedure korte pauze collegegeldvrij

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

Regeling Noodfonds voor studenten

Regeling Noodfonds voor studenten Regeling Noodfonds voor studenten 2013/2014 Colofon ons kenmerk datum Juli 2013 auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Ter informatie 3 Artikel 1 Doel

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

ALGEMEEN. Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B INTERNATIONALE SUBSIDIE A

ALGEMEEN. Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B INTERNATIONALE SUBSIDIE A Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. De universiteit, de RUG: de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956 ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 14-04-2011 Datum publicatie 20-04-2011 Zaaknummer 10/719 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Regeling. Investeringsfonds voor Verenigingen Van het. GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B

Regeling. Investeringsfonds voor Verenigingen Van het. GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B Regeling Investeringsfonds voor Verenigingen Van het GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B Regeling tot het verlenen van bijdragen aan Verenigingen, c.q. Stichtingen, behorende tot en lid van het

Nadere informatie