Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten"

Transcriptie

1 Algemene & Bestuurlijke Zaken Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemeen Onderstaande regels zijn uitvoeringsregels voor het bepaalde in de WHW (artikel 7.51 Profileringsfonds) en de Wsf 2000 (Wet Studiefinanciering 2000, artikel 5.15 arbeidsongeschiktheid en artikel 5.16 bijzondere omstandigheden). Elke hogeschool is op grond van artikel 7.51 lid 4 WHW verplicht bij de uitvoering van deze wetsartikelen een regeling vast te stellen, aan welke verplichting de Hogeschool Rotterdam door middel van de onderhavige regeling voldoet. Soorten financiële ondersteuning De regeling voor toekenning van financiële ondersteuning wordt door de hogeschool uitgevoerd conform artikel 7.51 WHW. Financiële ondersteuning geldt voor studenten die door bijzondere omstandigheden (naar verwachting) langer studeren dan het aantal maanden gemengde studiefinanciering waar zij recht op hebben. Het betreft studenten die ingeschreven staan voor een opleiding waarvoor nog geen graad is verleend en waarvoor wettelijk collegegeld verschuldigd is. Er zijn in de Wet op de studiefinanciering wettelijke voorzieningen om studenten tegemoet te komen in geval van arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden. De uitvoering van deze regelingen berust niet bij de onderwijsinstellingen maar bij de DUO te Groningen. Wel is daarbij een verklaring van de onderwijsinstelling nodig. Er is een aparte ministeriële regeling voor financiële ondersteuning in een aantal omstandigheden (o.a. het besturen van maatschappelijke organisaties). Financiële ondersteuning bij het niet kunnen behalen van het diploma binnen de termijn van gemengde studiefinanciering Inleiding Artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (gewijzigd door Wet Studiefinanciering 2000, ingevoerd op 1 september 2000, gewijzigd op 1 september 2010, gewijzigd op 1 september 2011, gewijzigd op 1 september 2012), draagt het instellingsbestuur op om voorzieningen te treffen voor de financiële ondersteuning van studenten die door bijzondere omstandigheden zijn vertraagd in de studie tijdens de termijn van gemengde studiefinanciering. De wet spreekt over studenten die ingeschreven staan voor een opleiding waarvoor nog geen graad is verleend en waarvoor wettelijk collegegeld verschuldigd is. De uitvoering van de regeling wordt door het College van Bestuur in handen gelegd van de Beheerscommissie Profileringsfonds. Deze Beheerscommissie is als volgt samengesteld: één medewerker van de dienst ABZ, voorzitter; één medewerker van de dienst Financiën, penningmeester; één docent, verbonden aan een instituut, benoemd op voordracht van de CMR; twee studenten aan de Hogeschool Rotterdam, benoemd op voordracht van de CMR. Artikel 1 Criteria voor financiële ondersteuning De student die ten gevolge van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 2 studievertraging oploopt binnen de termijn van zijn gemengde studiefinanciering, kan een beroep doen op het Profileringsfonds. Voorzien wordt in financiële ondersteuning van een student die: (conform tekst artikel 7.51 lid 1 van de WHW): a. aan de desbetreffende instelling voor hoger onderwijs is ingeschreven voor een opleiding waarvoor hem nog geen graad is verleend en wettelijk collegegeld is verschuldigd, b. in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid de opleiding niet of niet geheel volgt, en voor die opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op prestatiebeurs als bedoeld

2 in hoofdstuk 5 van de Wet studiefinanciering 2000, en c. studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen als gevolg van bijzondere omstandigheden, of d. is ingeschreven voor een opleiding waarop het instellingsbestuur artikel 7.4a, lid 8 WHW heeft toegepast, of e. aan de desbetreffende instelling voor hoger onderwijs is ingeschreven voor een opleiding waaraan niet opnieuw accreditatie is verleend en waarvoor hem nog geen graad is verleend. Artikel 2 Bijzondere omstandigheden 1. De bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 1 onder b en c zijn: a. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid, en opleidingscommissie, het bestuur van een opleiding als bedoeld in artikel 9.17, de universiteitsraad, de faculteitsraad, het orgaan dat is ingesteld op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, of a, derde lid, de medezeggenschapsraad, de deelraad of de studentenraad, b. activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het instellingsbestuur mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de student volgt, c. ziekte of zwangerschap en bevalling, d. een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis, e. bijzondere familieomstandigheden, f. studievertraging die het gevolg is van de wijze waarop de instelling de opleiding feitelijk verzorgd, g. overige door het instellingsbestuur vastgestelde bijzondere omstandigheden waarin een student verkeert, h. andere dan de in de onderdelen a tot en met g bedoelde omstandigheden, die, indien een daarop gebaseerd verzoek om financiële ondersteuning door het instellingsbestuur niet zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 2. Lidmaatschap besturen e.d. Het dient te gaan om het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid (studievereniging, gezelligheidsvereniging e.d.) of stichtingsbestuur voor studentenverenigingen. Hierbij dient sprake te zijn van een substantiële tijdsbesteding. Bedoelde studentenorganisatie moet toegankelijk zijn voor studenten van de Hogeschool Rotterdam en moet gevestigd zijn in een gemeente waar de hogeschool een vestiging heeft. 3. Niet-studeerbaar programma Er is sprake van een niet-studeerbaar programma als de opleiding zodanig is ingericht dat de student redelijkerwijze niet in staat is geweest het afsluitend examen met goed gevolg af te leggen binnen de periode waarin hij aanspraak had op gemengde studiefinanciering. De student die een beroep doet op het fonds op grond van niet-studeerbaarheid, kan aan de instituutsdirectie vragen om een schriftelijke erkenning van de niet-studeerbaarheid. Het ontbreken van een dergelijke erkenning ten gevolge van weigering door de instituutsdirectie verhindert niet dat de student een beroep doet op het fonds op grond van niet-studeerbaarheid. 4. Topsport De hogeschool kent een topsportbeleid, dat erop is gericht om het mogelijk te maken studie en topsport te combineren zonder dat studievertraging optreedt. Een brochure met informatie daarover is beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kunnen topsportactiviteiten een zodanige hoeveelheid tijd in beslag nemen dat daardoor studievertraging ontstaat. Er kan dan een beroep worden gedaan op de financiële ondersteuning voor voltijdse en duale studenten, op basis van de aanwezigheid van een "bijzondere omstandigheid". Het dient in dat geval te gaan om sportactiviteiten op (inter)nationaal niveau, waarbij sprake is van een substantiële tijdsbesteding. De betrokken student dient tot de nationale selectie van een bij het NOC/NSF aangesloten sportbond te behoren of in de hoogste klasse uitkomen van de nationale competitie. pagina 2 van 7

3 5. Hardheidsclausule Andere dan hierboven in 2.1. a t/m g genoemde omstandigheden die, indien een daarop gebaseerd verzoek niet zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 3 Aanvraag financiële ondersteuning bij bijzondere omstandigheden, die studievertraging tot gevolg hebben, zoals bedoeld in artikel 2 1. De aanvraagprocedure voorziet in twee fasen: het aanvragen van erkenning van de bijzondere omstandigheden en de duur van de studievertraging en het aanvragen van toekenning van de financiële ondersteuning. Toekenning van de financiële ondersteuning kan pas plaatsvinden nadat het recht op gemengde studiefinanciering is verstreken. 2. De beheerscommissie van het Profileringsfonds beslist over erkenning van de bijzondere omstandigheden en de duur van de studievertraging, met het oog op een toekenning van financiële ondersteuning. 3. Als de omstandigheden naar verwachting studievertraging zullen veroorzaken, is de student verplicht de bijzondere omstandigheden direct te melden bij de decaan op een daartoe bestemd formulier. De studentendecaan bewaart deze melding in het studentendossier en behandelt deze als vertrouwelijke informatie. De student ontvangt een kopie van de melding die bij zijn dossier wordt gevoegd. 4. De aanvraag van erkenning van bijzondere omstandigheden en de duur van de studievertraging wordt door de student gedaan tijdens of na afloop van de periode waarin zich de bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan. De aanvraag wordt ingediend bij de beheerscommissie via de studentendecaan met een daartoe bestemd formulier. Dit houdt in dat de student met de hogeschool afspraken maakt over financiële steun op het moment dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet of nadat die zich heeft voorgedaan. Financiële ondersteuning kan alleen worden verstrekt als de bijzondere omstandigheid studievertraging veroorzaakte of naar verwachting zal veroorzaken. 5. Bij de aanvraag om erkenning wordt gevoegd: schriftelijk advies van de decaan met toelichting over melding van de bijzondere omstandigheden; advies van de leiding van de betreffende opleiding met een in overleg met de betrokken student opgestelde opgave van het aantal maanden waarin de studievertraging is in te halen. Bij de vaststelling van het aantal maanden studievertraging wordt rekening gehouden met de onderwijsprogrammering; het streven moet zijn de studievertraging zoveel mogelijk te beperken; indien van toepassing: medische verklaring(en); bewijs van inschrijving; bewijs van eventuele tussentijdse uitschrijving; afschriften studievoortgang; laatst ontvangen kennisgeving studiefinanciering; indien van toepassing en verkregen: een schriftelijke erkenning van de instituutsdirectie dat het programma niet studeerbaar was. 6. Beslissing omtrent erkenning De beheerscommissie deelt de student schriftelijk de beslissing op de aanvraag om erkenning van de bijzondere omstandigheden en de duur van de studievertraging mee, zo spoedig mogelijk doch pagina 3 van 7

4 uiterlijk binnen 60 dagen nadat de student de bijzondere omstandigheid heeft aangemeld door middel van zijn aanvraag. Een afschrift van de erkenning wordt verzonden aan de desbetreffende studentendecaan en de instituutsdirectie. 7. Toekenning en omvang van financiële ondersteuning De toekenning van de financiële ondersteuning vindt plaats op grond van de erkenning van de bijzondere omstandigheden en de duur van de studievertraging. Toekenning dient apart via een daartoe bestemd formulier te worden aangevraagd. Deze aanvraag om toekenning kan niet eerder ingediend worden dan drie maanden voor het einde van het recht op de basisbeurs. De financiële ondersteuning wordt de student ter beschikking gesteld vanaf het moment dat het recht op een basisbeurs voor de student aantoonbaar verstreken is.. Terugwerkende kracht is daarbij in het algemeen niet mogelijk De beheerscommissie neemt zo spoedig mogelijk een besluit over de aanvraag. De financiële ondersteuning kan vanaf het einde van de periode van gemengde studiefinanciering voor de toegekende periode worden uitgekeerd De hogeschool keert de financiële ondersteuning uit in de vorm van maandbedragen (gelijk aan de uitbetalingssystematiek van studiefinanciering door de overheid). Bij het genieten van de financiële ondersteuning behoeft een student de studiefinanciering niet op te zeggen, waardoor hij de Ov-kaart kan blijven gebruiken. Artikel 4 Omvang van de financiële ondersteuning De omvang van de financiële ondersteuning is gelijk aan de studiefinanciering die betrokkene geniet uit hoofde van hoofdstuk 3 van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel zou hebben genoten, indien hij daarop aanspraak zou maken of zou hebben mogen maken. De omvang van toegekende financiële ondersteuning komt overeen met het basisbeursbedrag van de studiefinanciering van de aanvrager en eventueel de aanvullende beurs. Daarnaast kan de student de officieel vastgestelde tegenwaarde van de Ov-kaart ontvangen. Op grond van artikel 7.51 lid 7 van de WHW heeft het instellingsbestuur bij de Hogeschool Rotterdam namens dit bestuur derhalve de Beheerscommissie Profileringsfonds de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen,, te bepalen dat de hoogte van de toe te kennen financiële ondersteuning, door een aanvullende ondersteuning toe te kennen, hoger wordt dan de normen van de studiefinanciering aangeven. Van deze mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt in zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarbij een belangrijke overweging dient te zijn of het achterwege laten van een aanvullende ondersteuning tot niet acceptabele situaties zou leiden. Artikel 5 Eisen m.b.t. toekenning financiële ondersteuning 1. Tijdens de periode van de uitbetaling van de financiële ondersteuning wordt de eis gesteld dat de student feitelijk studerend is. 2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de financiële ondersteuning wordt een verband gelegd tussen de bijzondere omstandigheden uit artikel 2 en de onderwijsprogrammering. Hiervoor is bepalend: de duur en het gewicht van de bijzondere omstandigheid; de feitelijk opgelopen vertraging; de tijd waarin de vertraging is in te lopen. 3. De student heeft een eigen verantwoordelijkheid om de studievertraging en de mogelijke negatieve financiële gevolgen daarvan zo veel als mogelijk te beperken. De student dient daartoe advies in te winnen bij de decaan en bij de verantwoordelijke begeleider(s) in het instituut (bijvoorbeeld de mentor of de coördinator studentzaken). pagina 4 van 7

5 4. Op grond van bepaalde bijzondere omstandigheden kan een student slechts bij één instelling een aanvraag om financiële ondersteuning indienen, hetzij bij de Hogeschool Rotterdam, hetzij bij een andere instelling. 5. In het geval dat een student is ingeschreven voor het volgen van meer dan één opleiding, wordt alleen de eerste inschrijving als grond voor de aanvraag erkend. Artikel 6 Verdere regelingen De uitkering uit het Profileringsfonds is vanaf 1 september 2000 gedefiscaliseerd d.w.z. dat de Hogeschool Rotterdam de uitgekeerde bedragen niet opgeeft aan de belastingdienst. Artikel 7 Bijzonderheden 1. Ingebrekestelling van de student door het College van Bestuur kan tot terugvordering of blokkade van de ondersteuning leiden. Aanleiding tot ingebrekestelling kan zijn het niet nakomen van verplichtingen. 2. Tegen beslissingen van de beheerscommissie is beroep mogelijk bij het College van Beroep voor de Examens. Artikel 8 Overgangs- en invoeringsbepalingen 1. Deze uitvoeringsregeling is vastgesteld door het College van Bestuur, na instemming door de Centrale Medezeggenschapsraad. Deze uitvoeringsregeling gaat in op 1 september 2003, gewijzigd op 8 oktober 2007, gewijzigd in september 2010, opnieuw gewijzigd in september 2011, wijziging per 1 september 2012, wijziging per januari Eerder bestaande uitvoeringsregelingen vervallen tegelijkertijd. 3. Eerdere erkenningen en toekenningen op grond van oude reglementen worden geëerbiedigd indien deze gunstiger zijn voor de student dan de toepassing van het huidige uitvoeringsreglement. pagina 5 van 7

6 Bijlage 1 Ter informatie: Voorzieningen op grond van de Wet studiefinanciering. Regeling voor studenten met prestatiebeurs Op 1 september 1996 is de prestatiebeurs ingevoerd. Wie op of na 1 september 1996 voor het eerst studiefinanciering hoger onderwijs heeft ontvangen is prestatiebeursstudent. De Wet studiefinanciering biedt studenten mogelijkheden op tegemoetkoming. Allereerst voor een extra jaar prestatiebeurs in geval van lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis. En voorts op het moment dat besloten moet worden of de toegekende beurs al dan niet omgezet kan worden in een gift, namelijk in gevallen van arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden. Een en ander is geregeld in de Wet studiefinanciering, de eerste mogelijkheid in artikel 5.6 lid 10 Wsf, de tweede mogelijkheid in de artikelen 5.15 en 5.16 van de Wsf. Dit betekent dat studenten die als gevolg van bijzondere omstandigheden (zie artikel 2) de prestatiebeursnorm niet halen dus niet langer van de onderwijsinstelling een vergoeding krijgen maar door de DUO zelf schadeloos kunnen worden gesteld. De student kan hierom verzoeken door middel van het DUO formulier "Verzoek om een voorziening bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden." Het kan hierbij gaan om medische omstandigheden van (langdurige) tijdelijke of structurele aard. Het verzoek van de student daartoe moet vergezeld gaan van een gedagtekende verklaring zowel 1. van een arts als; 2. van het bestuur van de hogeschool waar hij studeert. Als de bijzondere omstandigheden uitsluitend van niet-medische aard zijn, volstaat de verklaring van 2. De hogeschoolverklaring kan verkregen worden bij de Beheerscommissie Profileringsfonds, via de studentendecaan. Daarom dienen, net als in de oude regeling, de ziekte en/of bijzondere omstandigheden te worden gemeld bij de decaan op het moment of direct nadat deze zich hebben voorgedaan, zodat gevolgen voor studie en studievertraging kunnen worden geïnventariseerd en zo veel mogelijk beperkt. Een termijn voor indiening van het verzoek bij de DUO is in de wet niet opgenomen. De student hoeft echter niet te wachten tot de diplomatermijn is verstreken. De diplomatermijn van de prestatiebeurs is door Wsf 2000 (met ingang van 1 september 2000) voor iedere prestatiebeursstudent (nieuwe en zittende studenten) verruimd tot 10 jaar. Wie, 10 jaar na aanvang van zijn studiefinanciering hoger onderwijs, door overmacht en/of bijzondere omstandigheden niet in staat blijkt een hbo/wo diploma te behalen moet zich bij de DUO melden voor compensatie van de ontstane prestatiebeurslening. Met de verruiming van de diplomatermijn tot 10 jaar zal dit echter nog maar zeer zelden voorkomen. Het zal dan om uitzonderlijke en zwaarwegende omstandigheden gaan, die uiteraard ook aangetoond moeten worden. In de wet is bepaald dat een student die door tijdelijke omstandigheden niet in staat is binnen 10 jaar af te studeren, kan verzoeken de termijn van 10 jaar te verlengen met de duur van de bijzondere omstandigheden. Als bijzondere omstandigheden van structurele aard er de oorzaak van zijn dan kan een verzoek worden ingediend voor compensatie van de ontstane lening. Onder deze bijzondere omstandigheden horen in ieder geval functiebeperking of chronische ziekte. Bij het niet halen van de diplomatermijn van de prestatiebeurs dient de student dus een verzoek in bij de DUO. Ook dan moet het verzoek van de student daartoe vergezeld gaan van een gedagtekende verklaring zowel van een arts als van het bestuur van de hogeschool waar hij studeert (indien dat tenminste op dat moment nog het geval is). pagina 6 van 7

7 Melding en registratie van omstandigheden en studievertraging bij decaan Ter wille van een hogeschoolverklaring omtrent de studievertraging en de bijzondere omstandigheden geldt: Melding en registratie van omstandigheden en studievertraging geschiedt bij de decaan. Andere compensaties bij DUO/Studiefinanciering vanwege bijzondere omstandigheden In geval van lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van tijdelijke (maar wel langdurige) of structurele aard, kan betrokkene verlenging van de gemengde studiefinanciering bij de DUO aanvragen voor een periode van 12 maanden. Tijdens de studie verworven of verergerende handicap of chronische ziekte Als de student de huidige opleiding moet beëindigen als direct gevolg van een tijdens de studie verworven of verergerende handicap of vanwege een zich tijdens de studie manifesterende chronische ziekte en moet beginnen aan een passender studie, krijgt hij van de DUO opnieuw recht op studiefinanciering alsof er nog niet eerder studiefinanciering ontvangen is. Ministeriele regeling volgens artikel 7.51 lid 6 WHW De minister zelf treft een voorziening ter financiële ondersteuning van een student die bestuurslid is van een van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid uitgaande politieke jongerenorganisatie van enige omvang of van een landelijke organisatie van enige omvang die voor het hoger onderwijs relevante activiteiten ontplooit en die daartoe daadwerkelijke activiteiten ontplooit. Bij ministeriële regeling worden voorwaarden gesteld waaronder deze financiële ondersteuning plaatsvindt. pagina 7 van 7

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds

Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds 2 Voorgelegd aan HR : 27 mei 2013 Instemming HR : 6 september 2013 Vastgesteld door CvB : 20 september 2013 Reglement Profileringsfonds 3 Toelichting

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds 2 Besluitvormingskader Instemming HR : 8 september 2015 Vaststelling CvB : 15 september 2015 Ingangsdatum : 1

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Decoskenmerk: 2017 347.1 Citeertitel Profileringsfonds Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Reglement profileringsfonds HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in art. 7.51 t/m 7.51j van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema Decoskenmerk: 2015-196 VERSIE 1.0 Citeertitel

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool

Regeling profileringsfonds Hogeschool Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-II Voor studenten die met ingang van 1 september 2015 of later zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema VERSIE 1.0 Decoskenmerk:

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status Definitief pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene bepalingen 3 Artikel

Nadere informatie

INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT

INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT 1. INLEIDING Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je niet tijdig jouw studie kan afronden, of waarin om andere redenen

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG 2016-2017 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Deel I. Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvorm voor cohorten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvorm(en) voor cohorten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur Deel I Overmacht Deel II Bestuur Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten Bijlage III Studentenverenigingen (PKvV) Overmacht 1. Begripsbepalingen In het

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Geldend voor studenten die vallen onder WSF 2000 en voor wie de Wet Studievoorschot van toepassing is mw mr M.V.B. van Overbeek Definitief september 2016 pagina 2 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2014 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion

Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion Voorwoord Het College van Bestuur (hierna: CvB ) van Stichting Saxion heeft het Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion (hierna: Reglement

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 589 Paraaf: Onderwerp : Gewijzigde Regeling Profileringsfonds Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds,

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2012

Regeling financiële ondersteuning 2012 Deel I. Overmacht... 1 Deel II: Bestuur... 6 Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen en specifieke activiteiten... 9 Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten... 10 Bijlage III Studentenverenigingen

Nadere informatie

Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016 2014-2016 Vastgesteld door het college van bestuur op 1 juni 2015 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 719 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg

Nadere informatie

LVSA Studiedag 29 mei 2015

LVSA Studiedag 29 mei 2015 LVSA Studiedag 29 mei 2015 Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Frank Peters, studentendecaan Universiteit Utrecht Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Voor wie geldt deze wet? Veranderingen

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters d t J li 2014 Colofon ons kenmerk datum April 2016 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie van topsport 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 124 Wet van 19 februari 2005, houdende wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Christelijke Hogeschool Windesheim Door het College van Bestuur vastgesteld op 23 maart 2017 na verkregen instemming van de CMR op 15 maart 2017. Besluit 2017-002 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE 1. De Gerrit Rietveld Academie (GRA), Hogeschool voor Beeldde Kunst vormgeving, heeft e voorziing ter financiële ondersteuning van studt, het profileringsfonds,

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant, Zaaknummer: 2009/025 Rechter(s): mrs. Nijenhof, Lubberdink, Borman Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Partijen: Appellant tegen Technische Universiteit Delft Trefwoorden: Erkenning bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie.

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Inleiding Deze brochure is bedoeld voor (aspirant) studenten met een functiebeperking. Studeren met een functiebeperking is vaak niet eenvoudig. Zo kan een chronische ziekte vermoeidheid en pijn veroorzaken

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) 2016-2018 Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 De regeling FONDS is een uitwerking van artikel 7.51 tot en met 7.51i van de Wet op

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016 Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: Paragraaf I: Algemeen Paragraaf II: Voorwaarden, duur en omvang van de financiële ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 751 Paraaf: Onderwerp : Regeling Profileringsfonds Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds. De gewijzigde regeling

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2016-2018 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt. college van bestuur: het college van bestuur van de

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB)

Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB) Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014

Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014 Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014 Inhoud: Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art.1 Begripsbepalingen Art.2 Bijzondere omstandigheden Art.3 Voorwaarden financiële ondersteuning Hoofdstuk 2: Studievertraging

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2017-2018 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 6 juni 2017 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2016-2018 Vastgesteld door het college van bestuur op 11 juli 2016 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Oktober 2017 auteur Juridisch Loket / dhr. mr. R.H.J. van Stokkom versie status Definitief pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Regeling Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2016-2017 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 5 juli 2016 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de subsidieregeling vastgesteld,

Nadere informatie

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 De TU Delft is een topuniversiteit. Althans, dat willen we graag geloven. Internationaal heeft de TU een naam

Nadere informatie

Regeling Noodfonds voor studenten

Regeling Noodfonds voor studenten Regeling Noodfonds voor studenten 2013/2014 Colofon ons kenmerk datum Juli 2013 auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Ter informatie 3 Artikel 1 Doel

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2015-2016 Inleiding. Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2015 voor de eerste keer ingeschreven hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22966 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering en van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ïn verband met het meten

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 69 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster 1.

Nadere informatie

Regeling. Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht

Regeling. Profileringsfonds Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2015-2016 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 5 augustus 2015 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Regeling. Profileringsfonds 2014-2015. Studenten Universiteit Maastricht

Regeling. Profileringsfonds 2014-2015. Studenten Universiteit Maastricht Regeling Profileringsfonds 2014-2015 Studenten Universiteit Maastricht Vastgesteld door het College van Bestuur op 17 juni 2013 na verkregen instemming van de Universiteitsraad In werking getreden op 1

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Afstudeerfondsregeling RUG

Afstudeerfondsregeling RUG Afstudeerfondsregeling RUG 2007-2010 (2009-2010) Inhoud: blz Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 Art. 1 Begripsbepalingen Art. 2 Opbouw van de regeling Art. 3 Bijzondere omstandigheden Hoofdstuk 2 Bijzondere

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs: Een inventarisatie.

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs: Een inventarisatie. Profileringsfondsen in het hoger onderwijs: Een inventarisatie. Onderzoeksbureau Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) november 2011 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 15.042 15.30125 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Arjen van Vliet Onderwerp : Vaststelling regelingen profileringsfonds Status :

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-0 9 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen Examencommissie Talen en Culturen Japan, verweerster 1. Ontstaan

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

REGELING PROFILERINGSFONDS Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: REGELING PROFILERINGSFONDS 2014-2015 Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: Paragraaf I: Algemeen Paragraaf II: Voorwaarden, duur en omvang van de financiële ondersteuning

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

De staat van het profileringsfonds. Een vergelijkend onderzoek naar profileringsfondsen van 28 hogescholen en universiteiten

De staat van het profileringsfonds. Een vergelijkend onderzoek naar profileringsfondsen van 28 hogescholen en universiteiten De staat van het profileringsfonds Een vergelijkend onderzoek naar profileringsfondsen van 28 hogescholen en universiteiten Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studentenvakbond

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3.16e en 11.5 van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3.16e en 11.5 van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54986 2 oktober 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2017, nr. 1152773

Nadere informatie

Honoreringsregeling Van Hall Larenstein

Honoreringsregeling Van Hall Larenstein Honoreringsregeling Van Hall Larenstein Archiefnummer: 2017-332 Citeertitel Honoreringsregeling Van Hall Larenstein Datum inwerkingtreding 1 juni 2017 Vaststelling door cvb 24 mei 2017 Instemming MR 15

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 13-3 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2015, nr. 15.05.13.; gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten 2015-2016 Colofon ons kenmerk datum september 2015 auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek/mr. T.A.P.M. van den Brule versie NL status definitief pagina 2 van 13

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 227 Wet van 28 maart 1996, houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art.

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art. Zaaknummer: 1997/209 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, Nijenhof Datum uitspraak: 14 januari 1998 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Trefwoorden: Vertrouwensbeginsel, terugwerkende

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, overwegende dat: Promotiestudenten en bursalen onder nader te bepalen voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang,

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam], wonende te [woonplaats], appellante,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam], wonende te [woonplaats], appellante, Zaaknummer : CBHO 2015/262 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 19 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma advies bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie