INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT"

Transcriptie

1 INFORMATIE REGELING PROFILERINGSFONDS PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT

2 1. INLEIDING Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je niet tijdig jouw studie kan afronden, of waarin om andere redenen financiële ondersteuning in de rede ligt. Daarvoor kun je een beroep doen op het profileringsfonds. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarvoor je als student een beroep kan doen op het profileringsfonds. De wet benoemt in artikel 7.51 een aantal categorieën. De oorzaak van die situatie kan zowel liggen bij de student als bij de instelling. In bepaalde gevallen is de instelling verplicht om jou financieel te ondersteunen: als sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals ziekte, functiestoornis of als je bepaalde bestuurswerkzaamheden verricht of lid bent van een medezeggenschapsorgaan, van een opleidingscommissie of een adviserende bestuursfunctie hebt op grond van de wet. De wetgever vindt het voor de hand liggen, dat de instelling ook voor andere adviserende bestuursfuncties die studenten op verzoek van de instelling verrichten (en niet op wettelijke grondslag) een uitkering uit het profileringsfonds verstrekt. Bij onvoldoende studeerbare opleidingen en bij verlenging van de masteropleiding door de instelling, zonder dat daar extra studiefinancieringsrechten tegenover staan voor de student, is er ook sprake van een verplichting tot financiële ondersteuning van de student. Je kunt dan denken aan het honourstraject in de driejarige masteropleiding. In andere gevallen is het ter beoordeling aan de instelling of financiële ondersteuning kan worden verleend. Het College van Bestuur bepaalt wat de financiële ondersteuning moet zijn, het moment van uitkeren en de duur ervan. De wetgever geeft het instellingsbestuur wat betreft de ondersteuning de mogelijkheid maatwerk te leveren. Het behoeft niet te gaan om gefixeerde bedragen. In de wet is daarom afgezien van een eenduidig vastgelegde norm, maar als richtsnoer geldt de hoogte van de prestatiebeurs, berekend op fulltime basis. In de Regeling voor het profileringsfonds is dit nader ingekleurd. De duur van de uitkering evenals het tijdstip van uitkeren zal in het algemeen ook verschillen per student. Voor bestuurswerkzaamheden ligt het voor de hand om het moment van uitkeren te koppelen aan de feitelijke werkzaamheden. Bij niet-studeerbare programma s is echter van te voren vaak lastig vast te stellen wat de op te lopen studievertraging feitelijk zal zijn. Dit geldt mutatis mutandis ook voor het vaststellen van de duur van de ondersteuning. Bij de verlenging van de masteropleidingen daarentegen is de duur eenduidig vast te stellen; deze is dan ook wettelijk bepaald op de duur van de verlenging. Voor eenzelfde omstandigheid kun je niet dubbel een beroep doen op financiële ondersteuning. Vanzelfsprekend kun je indien verschillende bijzondere omstandigheden van toepassing zijn, wel meer dan een keer beroep doen op het fonds. Te denken valt aan de situatie dat je studievertraging hebt opgelopen, doordat je bestuurswerkzaamheden hebt verricht en daarna doordat je langdurig ziek wordt. Mutatis mutandis geldt dit ook als de duur van de aanspraken verschilt.

3 2. Financiële ondersteuning a. Welke student kan aanspraak maken op financiële ondersteuning? In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt in artikel 7.51 geregeld, dat als er sprake is van bijzondere omstandigheden een student financiële ondersteuning kan ontvangen, voor zover deze omstandigheden tot studievertraging leiden. Niet elke student die met bijzondere omstandigheden te maken krijgt heeft recht op ondersteuning. Het moet gaan om een student, die: - is ingeschreven aan de PThU voor een opleiding, en - recht heeft op betaling van het wettelijk collegegeld, en - voor de opleiding aanspraak heeft op prestatiebeurs volgens hoofdstuk 5 van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel aanspraak hierop heeft gehad, en - studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen als gevolg van een bijzondere omstandigheid. b. Bij welke instellingen kan de student terecht voor financiële ondersteuning? Als er sprake is van één van de bijzondere omstandigheden die in de wet staan opgesomd, kun je voor financiële ondersteuning terecht bij DUO of bij de PThU. In sommige situaties moet je eerst bij DUO zijn, voordat de PThU een vergoeding kan verstrekken. i. Voorzieningen aan te vragen bij DUO IB-Groep De volgende verzoeken moet je direct bij DUO IB-Groep indienen: - verlenging van de diplomatermijn van 10 jaar met vijf jaren in geval van bijzondere omstandigheden van structurele aard; - eenmalige verlenging van de prestatiebeurs met 12 maanden, als er sprake is van een erkende functiestoornis; - verlenging van de diplomatermijn van 10 jaar met de duur van de bijzondere omstandigheid; - omzetting van de prestatiebeurs in een gift in verband met volledige arbeidsongeschiktheid; Voor de voorwaarden waaronder deze verzoeken worden gehonoreerd en voor de wijze waarop een verzoek bij DUO IB-Groep moet worden gedaan, wordt verwezen naar de website van DUO IB-Groep ( Voor advies en hulp in verband met het doen van een verzoek bij DUO kun je je wenden tot de studentendecaan. ii. Voorzieningen aan te vragen bij de PThU De WHW omschrijft in artikel 7.51 de bijzondere omstandigheden, die zich moeten voordoen wil je succesvol aanspraak kunnen maken op financiële

4 ondersteuning. De wetgever geeft in dit artikel de opdracht aan de instellingen voor Hoger Onderwijs via een bijzondere regeling te regelen op welke wijze een student een verzoek tot ondersteuning kan aanvragen bij het instellingsbestuur; op basis van welke bijzondere omstandigheden een verzoek tot financiële ondersteuning kan worden gedaan en hoe hoog de ondersteuning is. De PThU heeft aan deze opdracht gehoor gegeven door het vaststellen van de Regeling profileringsfonds. De regeling maakt deel uit van het Studentenstatuut. Deze tekst is bedoeld ter toelichting daarop. c. Algemene voorwaarden voor financiële ondersteuning op grond van bijzondere omstandigheden Grofweg zijn er twee categorieën bijzondere omstandigheden te onderscheiden: - omstandigheden die te maken hebben met overmacht; - omstandigheden die te maken hebben met bestuurlijke activiteiten. Voor wat betreft financiële ondersteuning in verband met bestuurlijke activiteiten heeft het college van bestuur een afzonderlijke uitvoeringsregeling opgesteld. In deze informatietekst wordt daar verder niet op ingegaan. Hier beperken we ons tot bijzondere omstandigheden in verband met overmacht. 2. Bijzondere omstandigheden De wetgever onderscheidt de volgende bijzondere omstandigheden, die een situatie van overmacht meebrengen: Ziekte, zwangerschap en bevalling Onder ziekte worden zowel fysieke als psychische aandoeningen verstaan. Ziekte moet worden gestaafd met een verklaring van een (behandelend) arts, psycholoog of andere medische deskundige. De arts kan in de verklaring aangeven zonder toelichting of sprake is van een medische omstandigheid, handicap of chronische aandoening. Als je studievertraging oploopt, of redelijkerwijs verwacht op te lopen, wordt van jou verwacht dat je er alles aan doet om jouw vertraging zo beperkt mogelijk te houden. Dit betekent, dat van jou wordt verwacht dat je zo spoedig mogelijk na het intreden van de desbetreffende omstandigheid naar de studentendecaan gaat om advies in te winnen over te nemen maatregelen om de studievertraging zo veel mogelijk te beperken. Bijzondere familieomstandigheden Bijzondere familieomstandigheden zijn bijvoorbeeld ernstige ziekte of overlijden van familie in de eerste lijn (vader, moeder, broer, zus). Evenals bij ziekte moet ook de bijzondere familieomstandigheid worden aangetoond. Te denken valt aan een verklaring van een (medisch) deskundige of een rouwkaart. Ook in geval van bijzondere familieomstandigheden heb je de plicht de studievertraging in overleg met de studentendecaan zoveel als mogelijk is te beperken. Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis student In geval van lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis kan een aanspraak ontstaan op financiële ondersteuning, wanneer als gevolg van de

5 functiestoornis vertraging ontstaat. Ook in deze omstandigheid wordt een medische verklaring gevraagd. In geval van functiestoornis geldt, dat eerst een verzoek om financiële ondersteuning kan worden ingediend bij de PThU, wanneer de betreffende student een eenmalige verlenging van de prestatiebeurs met 12 maanden door DUO toegekend heeft gekregen. Studievertraging als gevolg van de wijze waarop de PThU haar opleiding verzorgt De universiteit verplicht zich tot het geven van financiële ondersteuning als de wijze waarop de PThU haar opleiding verzorgt studievertraging van meer dan twee maanden tot gevolg heeft. Dit kan verband houden met de wijze waarop de onderwijsactiviteiten zijn gepland, c.q. de begeleiding van docenten beschikbaar is en als niet redelijkerwijs compenserende studieactiviteiten ondernomen kunnen worden. De verplichting tot verlenen van financiële ondersteuning vervalt wanneer de PThU kan aantonen dat zij zodanige voorlichting en begeleiding aan de student heeft gegeven of aangeboden, dat van de student redelijkerwijs verwacht kan worden dat hij door een juiste individuele planning van studieactiviteiten de periode van onderbreking en vertraging had kunnen voorkomen. Met betrekking tot verplichte stageonderdelen is het van belang je te realiseren dat meerdere partijen dan de student en de PThU daarbij betrokken zijn. Ook de stageverlenende gemeente of instelling en de begeleider van de stageactiviteiten spelen een rol en hebben op grond daarvan verplichtingen. Dit brengt mee, dat wanneer vertraging als gevolg van noodzakelijke onderbreking van de stageactiviteiten te wijten is aan de gemeente/ instelling of begeleider deze niet verhaald kan worden op de PThU. De PThU heeft dan geen verplichting tot het verlenen van financiële ondersteuning. Voorts geldt dat het voor studenten noodzaak is rekening te houden met de verminderde aanwezigheid van docenten in de vakantieperiode, met name juli en augustus. In het Studentenstatuut, de OER en de onderwijscatalogus worden de wederzijdse rechten en plichten van universiteit en studenten vastgelegd. Deze documenten vormen een houvast voor het bepalen van de verwijtbaarheid aan universiteit dan wel student van een tot studievertraging aanleiding gevende bijzondere omstandigheid, in de zin van het verzorgen van de opleiding. Een bijzondere categorie studenten die te maken heeft met studievertraging als gevolg van de wijze waarop de PThU haar opleiding verzorgt, vormt de groep studenten die het honourstraject binnen de driejarige masteropleiding volgt. Hardheidsclausule De Regeling profileringsfonds kent de bepaling dat naast de hiervoor benoemde bijzondere omstandigheden in de zin van overmacht andere omstandigheden kunnen leiden tot een aanspraak op financiële ondersteuning. Dit is het geval, wanneer als een verzoek daartoe door het college van bestuur niet zou worden gehonoreerd een onbillijkheid van overwegende aard zou ontstaan. Per geval zal moeten worden beoordeeld of een dergelijke onbillijkheid zou ontstaan. Een limitatieve opsomming van gronden voor toekenning is dan ook niet te geven. Bij wijze van voorbeeld kunnen worden genoemd: - vertraging als gevolg van het afbranden van het studentenhuis waar je woont en waarbij al jouw studieboeken verloren zijn gegaan;

6 - vertraging als gevolg van een noodgedwongen langer verblijf in het buitenland vanwege een natuurramp. 3. Meldplicht De Regeling profileringsfonds bepaalt, dat elke studievertragende bijzondere omstandigheid, die kan leiden tot een aanspraak op financiële ondersteuning zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 maanden na het ontstaan van de bijzondere omstandigheid wordt gemeld bij de studentendecaan. Deze meldplicht heeft als achterliggende reden, dat in veel situaties mogelijkheden bestaan (extra) vertraging te voorkomen. Mogelijke maatregelen zijn: - het creëren van extra studievoorzieningen, zoals: o tentamen op een ander tijdstip afleggen; o tentamen op een andere manier afleggen; - op halve kracht studeren; - advies geven de studiefinanciering en/of studie tijdelijk stop te zetten De meldplicht berust op de eigen verantwoordelijkheid van de student de studievertraging niet nodeloos te laten oplopen. Heb je eerst melding gemaakt na 10 maanden nadat de studievertragende omstandigheden zijn ingetreden dan wordt over de eerste 5 maanden geen vergoeding gegeven. De enige uitzondering daarop is als je aantoont dat je vanwege overmacht absoluut niet in staat was je eerder te melden. Hierbij moet gedacht worden aan de situatie dat je wordt opgenomen met een acute psychose en pas na langere tijd wordt ontslagen. Indien je van de studentendecaan het advies hebt gekregen je tijdelijk uit te schrijven, en je hebt dit advies niet opgevolgd, kun je geen aanspraak maken op financiële ondersteuning over de periode dat je uitgeschreven had kunnen zijn. De meldingsplicht is van belang voor bepaling van het moment waarop de aanspraak op financiële ondersteuning ontstaat en voor de vaststelling van de maximale periode waarin financiële ondersteuning kan worden toegekend. Voor de uiteindelijk door het bestuur vast te stellen duur van de ondersteuning is de omvang van de studievertraging, uitgedrukt in maanden beslissend. Enkele voorbeelden ter verduidelijking met betrekking tot de meldplicht: Situatie A - student A wordt op 1 oktober 2010 ziek; - student A meldt zich op 31 augustus 2011 bij de studentendecaan Er geldt een meldplicht binnen vijf maanden na het ontstaan van de bijzondere omstandigheid. In deze situatie wordt vanaf 31 augustus 2011 teruggerekend en wordt het ontstaan van de omstandigheid fictief vastgesteld op 1 april over de maanden 1 oktober 2010 t/m 30 maart 2011 ontvangt student A geen financiële ondersteuning; - over de maanden 1 april t/m 31 augustus 2011 ontvangt student A financiële ondersteuning; - vanaf 1 september 2011 heeft student A in beginsel aanspraak op financiële ondersteuning

7 Situatie B - student B wordt op 1 november 2010 ziek; - student B meldt de ziekte op 15 mei 2011 bij de studentendecaan; Gegeven de meldingsplicht binnen een termijn van vijf maanden wordt het ontstaan van de omstandigheid fictief vastgesteld op 1 december De gehele maand mei wordt meegerekend voor vaststelling van de vijf maanden termijn. - student B ontvangt financiële ondersteuning van 1 december 2010 t/m 31 mei 2011; - student B ontvangt géén ondersteuning voor de maand november 2010; - vanaf 1 juni 2011 heeft student B in beginsel aanspraak op financiële ondersteuning. Situatie C - student C is chronisch ziek; - in haar eerste studiejaar heeft zij 8 maanden studievertraging opgelopen; - in haar tweede studiejaar heeft zij eveneens 8 maanden studievertraging opgelopen; - in haar derde studiejaar loopt zij 6 maanden studievertraging op; - student C meldt zich op 1 september 2010, bij aanvang van het derde studiejaar, bij de studentendecaan; - de totale studievertraging bedraagt in drie jaar tijd 22 maanden; Student C moet een aanvraag doen voor verlenging van de diplomatermijn van 10 jaar met vijf jaren. Over het eerste jaar en het tweede jaar ontvangt student C maximaal vijf respectievelijk vijf maanden financiële ondersteuning. Voor het derde studiejaar ontvangt zij zes maanden ondersteuning. Ondanks de 22 maanden studievertraging ontvangt de student C 16 maanden ondersteuning van de PThU. 4. Vaststelling omvang studievertraging Het opmeten van studievertraging is veelal pas mogelijk aan het eind van een studiejaar, of korte tijd daarna. Zo is het mogelijk dat een beperkte studievertraging in een eerste periode van het studiejaar wordt ingelopen in een tweede periode. Voorbeeld Student D haalt in de eerste helft van het studiejaar 15 ECTS en is door een ongeluk niet in staat geweest 1 tentamen van 5 ECTS te doen. In de tweede helft van het jaar doet de student het tentamen alsnog. Student D sluit het studiejaar af op 60 ECTS. De student heeft daarmee uiteindelijk het volledige studieprogramma over dat jaar afgelegd en zodoende geen studievertraging opgelopen. Student D komt dus niet voor financiële ondersteuning in aanmerking.

8 De berekening van de omvang van de studievertraging op grond van overmacht geschiedt op grond van een uniform beoordelingsysteem. Van een student, van wie is vastgesteld dat hij gedurende een bepaalde periode in het studiejaar geheel niet, dan wel slechts in beperkte mate heeft kunnen studeren, wordt bekeken hoeveel studiepunten van het studieprogramma hij heeft gemist. De volgende tabel geeft aan de hand van het aantal behaalde studiepunten het aantal maanden studievertraging weer. Behaald aantal ECTS Maanden vertraging Het aantal maanden financiële ondersteuning wordt als volgt berekend: Periode van overmacht: Aantal ECTS per maand: Totaal te behalen ECTS: Behaald: Niet behaald: Financiële ondersteuning: a= aantal maanden 5 ECTS x= 5 * a y x - y = z ECTS z:5 = b maanden Honourstraject Voor het honourstraject geldt dat deze een omvang heeft van 30 ECTS, die deels boven op de nominale studieduur van de masteropleiding komt. Studenten die het honourstraject volgen worden verwacht een extra inspanning van 15 ECTS te plegen boven op de studieduur van de masteropleiding. Dit levert in beginsel een studievertragingsduur van 3 maanden op, waarin financiële ondersteuning wordt verstrekt, voor zover de student aan de overige eisen voor ondersteuning voldoet. De werkelijke studievertraging wordt echter gerelateerd aan het totaal te behalen ECTS per maand, waarbij een eventuele bovennominaal gemiddeld aantal studiepunten per maand in de periode van de studie voorafgaande aan die waarin het honourstraject wordt gevolgd wordt betrokken. Dit betekent dat wanneer een student gemiddeld genomen 7 ECTS per maand behaalde de uiteindelijk berekende periode van studievertraging aan dit aantal wordt gerelateerd. De uiteindelijk vast te stellen duur van het aantal maanden ondersteuning geschiedt op grond van een advies van de studentendecaan, waarbij de feitelijke

9 omstandigheden van de student en de redelijkheid en billijkheid worden betrokken. Voorbeelden waarin deze beslissend zijn: Voorbeeld 1 - Student E haalt in de eerste helft van het jaar 15 ECTS; - Student E overkomt een ongeluk en is niet in staat 2 onderdelen van in totaal 10 ECTS te doen; - Student E doet deze onderdelen in de tweede helft van het jaar alsnog; - Student E sluit het studiejaar af met 60 ECTS Volgens de tabel heeft zij geen maanden studievertraging en komt dus in beginsel niet in aanmerking voor financiële ondersteuning. Student E maakt er aanspraak op jaarlijks meer dan 60 ECTS te behalen en stelt wel degelijk studievertraging te hebben opgelopen. - Student E blijkt volgens OSIRIS in de jaren voor de periode van overmacht bovennominaal te hebben gestudeerd. Gemiddeld behaald student E 75 ECTS per studiejaar. De gemiddelde studievoortgang per maand is dan 6,25 ECTS; - Student E heeft 15 ECTS niet behaald. De vertraging is dan 15;6,25 = 2,4 maanden. Afgerond betekent dit dat student E twee maanden studievertraging heeft opgelopen en voor twee maanden financiële ondersteuning ontvangt. Voorbeeld 2 - Student F haalt in de eerste helft van het studiejaar ECTS; - In de tweede helft van het studiejaar hoeft ze alleen nog een scriptie van 30 ECTS te schrijven; - In januari 2010 overkomt student F een ongeluk, waardoor ze nauwelijks aan haar scriptie kan werken; - De studentendecaan geeft geen uitschrijfadvies; - Na afloop van zes maanden vraagt student F financiële ondersteuning aan; - Uit OSIRIS blijkt dat zij in februari 2010 twee onderdelen van in totaal 10 ECTS heeft afgerond; In beginsel worden deze 10 ECTS afgetrokken van de 30 ECTS (omvang van de scriptie), en komt de omvang van de studievertraging uit op vier maanden (A = zes maanden; x= 30; y=10; z=20; b=4) - De studentendecaan verklaart dat student F de onderdelen reeds voor 1 januari 2010 heeft afgerond, maar dat de uiteindelijke beoordeling lang op zich heeft laten wachten. Er zijn daarmee geen ECTS behaald in de periode van de overmachtsituatie. Dit betekent dat z = 30 en b = 6. Kortom, er is sprake van zes maanden financiële ondersteuning. 5. Hoogte financiële ondersteuning De hoogte van de financiële ondersteuning wordt gebaseerd op het beursbedrag dat je in de laatste maand van het studiejaar waarover financiële ondersteuning

10 wordt aangevraagd ontving. Het beursbedrag bestaat uit de basisbeurs en eventuele aanvullende beurs. De laatste in voorkomende gevallen vermeerderd met eventuele partnertoeslag of éénoudertoeslag. Een eventueel door jou ontvangen rentedragende lening wordt niet betrokken bij de bepaling van de financiële ondersteuning. 6. Aanvragen en uitbetalen van financiële ondersteuning a. Aanvraagtermijn Je moet per studiejaar een toekenning en uitbetaling aanvragen van een bepaald aantal maanden financiële ondersteuning op grond van bijzondere omstandigheden als gevolg van overmacht. Dit moet gebeuren binnen vastgestelde termijnen (zie ook paragraaf 6.2). Je kunt een aanvraag indienen wanneer de bijzondere omstandigheden zich voordoen. Echter, in dat geval zal de termijn van de vertraging en de omvang van de financiële ondersteuning moeilijk of niet te bepalen zijn. Je kunt direct bij de aanvraag voor financiële ondersteuning een verzoek tot uitbetaling doen. In dit verzoek kun je vragen om uitbetaling per direct na toekenning. Je kunt ook verzoeken om uitgestelde aanvang van uitbetaling. Te denken valt aan de periode die direct volgt op die waarna de aanspraak op studiefinanciering is vervallen, voor zover de student bij aanvraag van de financiële ondersteuning nog studiefinanciering geniet. b. Aanvraag na afloop van het studiejaar Je moet uiterlijk op 31 december van het studiejaar volgend op dat waarin de desbetreffende bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan, een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij het college van bestuur. De student die vertraging oploopt in studiejaar moet uiterlijk 31 december 2011 een verzoek om ondersteuning hebben ingediend. Doet je na die datum een verzoek, wordt deze niet in behandeling genomen, ten zij je kunt aantonen dat een tijdige aanvraag achterwege is gebleven als gevolg van overmacht. c. Uitbetaling financiële ondersteuning Uitbetaling van financiële ondersteuning geschiedt in maandelijkse gelijke termijnen. De hoogte van de termijn wordt bepaald door de hoogte van de studiefinanciering, zijnde de basisbeurs en aanvullende beurs, die je genoot in de laatste maand van het studiejaar waarvoor de ondersteuning is aangevraagd. De uitbetaling start in de maand die volgt op de maand waarin het verzoek is ontvangen, tenzij je uitdrukkelijk en schriftelijk hebt verzocht om uitbetaling op een later tijdstip. 7. Procedure van aanvraag financiële ondersteuning De student die op grond van bijzondere omstandigheden meent aanspraak te kunnen maken op financiële ondersteuning, krachtens wetgeving en de Regeling profileringsfonds, doet een verzoek daartoe bij het college van bestuur. Je doet het verzoek om financiële ondersteuning door het toesturen van het ingevulde aanvraagformulier financiële ondersteuning bijzondere omstandigheden vanwege overmacht, voorzien van de bij regeling voorgeschreven bescheiden en een verklaring van de studentendecaan.

11 De aanvraag kan schriftelijk worden toegezonden aan het College van Bestuur, t.a.v. mr. drs. D.J. de Boer, Postbus 7161, 1007 MC Amstetrdam, dan wel digitaal via

12 Regeling profileringsfonds 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven voor een opleiding waarvoor aan hem nog geen graad verleend is en wettelijk collegegeld verschuldigd is, b. in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid de opleiding niet of niet geheel volgt, en voor de opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op prestatiebeurs als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet op de Studiefinanciering 2000, en c. studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen als gevolg van de bijzondere omstandigheden, of d. is ingeschreven aan de Protestantse Theologische Universiteit voor een opleiding waarop het instellingsbestuur artikel 7.4a, achtste lid WHW heeft toegepast, of e. is ingeschreven aan de Protestantse Theologische Universiteit voor een opleiding waaraan niet opnieuw accreditatie is verleend en waarvoor aan hem nog geen graad is verleend, en f. die heeft voldaan aan de procedurevoorschriften die zijn opgenomen in deze regeling. 2. De bijzondere omstandigheden die gelden als voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning zijn: a. ziekte of zwangerschap en bevalling van betrokkene, b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, c. bijzondere familieomstandigheden, d. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid, een opleidingscommissie, de universiteitsraad, e. activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het college van bestuur mede in het belang zijn van de universiteit of van het onderwijs dat de student volgt, f. studievertraging die het gevolg is van de wijze waarop de universiteit de opleiding feitelijk verzorgt, waaronder vertragingen die het rechtstreekse gevolg zijn van een verlies van accreditatie van een opleiding, g. overige door het college van bestuur met in achtneming van het derde lid vastgestelde bijzondere omstandigheden waarin een student verkeert, h. andere dan de in de onderdelen a t/m g bedoelde omstandigheden die, indien een daarop gebaseerd verzoek om financiële ondersteuning door het instellingsbestuur niet zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 3. Het College van Bestuur kan voorzieningen treffen voor een student die a. aan de universiteit is ingeschreven voor een opleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend, b. niet voldoet aan een nationaliteitseis als bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, van de Wet, en c. woonachtig is in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland.

13 4. Een verzoek om financiële ondersteuning en de vaststelling van de aanspraak worden aan de volgende criteria getoetst: a. de bijzondere omstandigheid moet tot studievertraging hebben geleid; b. de student heeft in redelijkheid de studievertraging niet kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door zich tijdig tijdelijk te laten uitschrijven; c. de student heeft in redelijkheid gebruik gemaakt van door of vanwege de universiteit aangeboden begeleiding om de studievertraging te beperken, d. de werkelijke studievertraging die gelet op de onderwijsprogrammering als gevolg van de bijzondere omstandigheid is opgelopen; e. de tijd die nodig is om de studievertraging in redelijkheid in te lopen gelet op de onderwijsprogrammering, f. de studievertraging beloopt tenminste twee maanden of g. de studievertraging is minder dan twee maanden maar leidt er toe dat de betrokkene als gevolg van die vertraging zich niet voor 1 juni zal kunnen uitschrijven. 5. Elke studievertragende bijzondere omstandigheid, uitgezonderd die is benoemd in artikel 2, onderdeel g, die kan leiden tot een aanspraak op financiële ondersteuning moet zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 maanden na het ontstaan van de bijzondere omstandigheid, worden gemeld bij de studentendecaan. Wanneer een melding wordt gedaan, stelt de studentendecaan de student in kennis van de bij een aanvraag aan het college van bestuur te overleggen documenten. De studentendecaan houdt van de melding een vertrouwelijk archief bij. 6. Het overschrijden van de termijn van vijf maanden, genoemd in lid 5, anders dan door aantoonbare overmacht, wordt geïnterpreteerd als een tekortkoming in het kader van artikel 7 en kan, op grond van artikel 4, sub c, leiden tot nadere afwegingen bij de beoordeling van de aanspraak op financiële ondersteuning. 7. Zodra duidelijk wordt dat een gemelde bijzondere omstandigheid leidt tot een aanzienlijke studievertraging, dient de student, in overleg met de studentendecaan in redelijkheid maatregelen te nemen om de studievertraging zoveel mogelijk te beperken. 8. De duur van de studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheid wordt voor elke aanvraag afzonderlijk bepaald met inachtneming van de volgende criteria: a. indien de aanvrager studievertraging heeft opgelopen door ziekte, zwangerschap, functiestoornissen of familieomstandigheden, wordt de studievertraging vastgesteld aan de hand van het aantal studiepunten dat hij had kunnen behalen gedurende de periode dat de bijzondere omstandigheid zich voordeed, alsmede aan de hand van de tijd die hij redelijkerwijs nodig heeft om deze studiepunten alsnog te behalen; b. indien de aanvrager studievertraging heeft opgelopen als gevolg van een onvoldoende studeerbare opleiding, wordt de termijn vastgesteld aan de hand van het aantal studiepunten dat hij redelijkerwijs had kunnen behalen wanneer de opleiding beter zou zijn ingericht.

14 9. Het verzoek om financiële ondersteuning wordt, met gebruikmaking van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier, ingediend bij het College van Bestuur. Het verzoek bevat in elk geval: a. opgave van de naam, voornamen en adresgegevens van de aanvrager, alsmede de opleiding waarvoor de aanvrager is ingeschreven; b. de bijzondere omstandigheden die de studievertraging hebben veroorzaakt; c. de periode(n) waarin de genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan; d. documenten van DUO waaruit blijkt dat de aanvrager voor de opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op prestatiebeurs als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet op de Studiefinanciering 2000, uitgezonderd een verzoek om financiële ondersteuning op grond van een bijzondere omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 2, sub g, e. verklaring van de studentendecaan dat de melding tijdig gedaan is en de student aan eventuele afspraken om de studievertraging te beperken voldoende medewerking heeft gegeven, f. In geval een beroep wordt gedaan op artikel 2 sub h: de nationaliteit van de aanvrager. 10.Bij de aanvraag worden verder de volgende stukken meegezonden: a. bij ziekte, zwangerschap, functiestoornissen of bijzondere familieomstandigheden: een verklaring van de studentendecaan dat de aanvrager tijdig, dat wil zeggen zo spoedig mogelijk na het intreden van de desbetreffende omstandigheid als redelijkerwijs van hem kon worden verlangd, advies heeft ingewonnen over te nemen maatregelen om de studievertraging zo veel mogelijk te beperken; b. bij ziekte, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden: een verklaring van een (behandelend) arts, psycholoog, verloskundige of ander bevoegde hulpverlener, waaruit blijkt gedurende welke periode de omstandigheden optraden; c. bij familieomstandigheden: schriftelijke bewijsstukken waaruit de bijzondere familieomstandigheden blijken; d. bij een vertraging als bedoeld in artikel 2, sub f: een nadere motivering dat hij door de wijze waarop de universiteit de opleiding feitelijk heeft verzorgd, of ten gevolge van het ontbreken van een nieuwe accreditatie van de opleiding, studievertraging heeft opgelopen, redelijkerwijs niet in staat zal zijn of is geweest het afsluitend examen af te leggen binnen de periode waarin het recht op studiefinanciering bestond, zo mogelijk met een verklaring van de onderwijsdirecteur of opleidingscoördinator; e. bij een aanvraag op grond van artikel 2, sub d of artikel 2, sub e: een beschrijving van de omvang van de activiteiten, en van het orgaan waarvoor activiteiten verricht zijn een instemmingsverklaring met betrekking tot het verrichten van die activiteiten en de door aanvrager verantwoorde omvang daarvan, f. indien de aanvrager door een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis studievertraging heeft opgelopen: stukken waaruit blijkt dat aanvrager een schriftelijke aanvraag heeft ingediend tot verlenging van de beursperiode overeenkomstig artikel 5.6 lid 9 van de Wet op de studiefinanciering Bij de toekenning van financiële ondersteuning op grond van een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis wordt rekening gehouden met een eventuele compensatie die de aanvrager

15 reeds ontvangt voor de studievertraging op grond van een lichamelijke, zintuiglijke of ander functiestoornis in de vorm van een extra beurs. g. bij een verzoek op grond van artikel 2, sub h c.q. artikel 3: een nadere motivering waarom de genoemde grond de gevraagde financiële ondersteuning billijkt, h. bij de hardheidsclausule: bewijsstukken die duidelijk aantonen dat de student door overmacht vertraging oploopt gedurende zijn studie. 11.Het College van Bestuur geeft de aanvrager binnen 2 weken bericht van ontvangst. Tevens wordt daarin aangegeven of de aanvraag volledig is. Indien een aanvraag onvolledig is krijgt de aanvragen 6 weken de tijd om het ontbrekende te leveren. Indien de aanvraag niet binnen deze termijn is aangevuld, wordt de aanvraag verder niet behandeld. De aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld. 12.Het College van Bestuur neemt uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na ontvangst van de aanvullende gegevens als bedoeld in artikel 12, het besluit in de vorm van een met redenen omklede beslissing op de aanvraag. Het besluit bevat tenminste een motivatie waarom toekenning van financiële ondersteuning wordt geweigerd of wordt verleend. Het college van bestuur kan deze periode met maximaal 4 weken verlengen, indien de noodzaak hiertoe aanwezig is. De aanvrager wordt hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld. 13.De beslissing van het College van Bestuur bevat bij toekenning in elk geval: a. de hoogte van de toegekende financiële ondersteuning; b. het tijdstip waarop de financiële ondersteuning ingaat c. de duur van de financiële ondersteuning; d. een verwijzing naar de mogelijkheid van bezwaar voor het geval de aanvrager zich niet met het besluit van het College van Bestuur kan verenigen. 14.De financiële ondersteuning stelt de student, met inachtneming van zijn omstandigheden, in redelijkheid in staat zijn opleiding voort te zetten. 15. De hoogte van de financiële ondersteuning is niet hoger dan de studiefinanciering die betrokkene geniet uit hoofde van hoofdstuk 3 van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel zou hebben genoten, indien hij daarop aanspraak zou kunnen maken of zou hebben mogen maken. Het College van Bestuur kan beslissen dat een aanvulling op de in de eerste volzin genoemde hoogte van de ondersteuning nodig en redelijk is. Deze aanvulling wordt in de beslissing benoemd als voorziening voor aanvullende ondersteuning. 16. Financiële ondersteuning wordt in overleg met de student uitgekeerd in gelijke maandelijkse termijnen, nadat een verzoek omtrent toekenning is gehonoreerd. Een termijn wordt uitbetaald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. 17. De financiële ondersteuning eindigt: a. met ingang van de eerste maand na het behalen van het afsluitend examen van de opleiding ten behoeve waarvan de ondersteuning is toegekend, of

16 b. met ingang van de eerste maand nadat de student de inschrijving aan de Protestantse Theologische Universiteit heeft beëindigd, of c. na afloop van de periode waarover financiële ondersteuning is toegekend. 18. Ingeval de duur van de financiële ondersteuning, na afloop van de toegekende periode, in redelijkheid niet voldoende blijkt te zijn om met goed gevolg het afsluitend examen af te leggen, kan het College van Bestuur op verzoek van de student een verlenging van de financiële ondersteuning toekennen. 19. Bij wijziging van de regeling worden de omvang en de duur van een eerder toegekende aanspraak op een financiële ondersteuning geëerbiedigd, indien deze gunstiger is voor de student, mits wet- en regelgeving zich daar niet tegen verzet. 20. Het college van bestuur kan aan de toekenning van de ondersteuning de verplichting verbinden, dat de student feitelijk studerende is en gedurende de looptijd van de financiële ondersteuning voortgang boekt. 21. Degene die ondersteuning ontvangt dient het college van bestuur op te hoogte te brengen van veranderde omstandigheden, die consequenties hebben voor de hoogte en/of duur van de ondersteuning. 22. Indien de wettelijke regeling van de hoogte van de studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 verandert, is het college van bestuur met ingang van hetzelfde tijdstip bevoegd de ondersteuningen overeenkomstig aan te passen. 23. Indien door verandering in de bijzondere omstandigheden de toegekende ondersteuning kennelijk onbillijk is, kan degene aan wie die ondersteuning is toegekend het college van bestuur verzoeken de toekenning aan te passen. 24. Het college van bestuur kan besluiten de ondersteuning stop te zetten, als voortzetting kennelijk onredelijk is. 25. Een student kan niet tweemaal voor dezelfde bijzondere omstandigheid aanspraak maken op financiële ondersteuning op basis van deze regeling.

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds

Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds Reglement Profileringsfonds 2 Voorgelegd aan HR : 27 mei 2013 Instemming HR : 6 september 2013 Vastgesteld door CvB : 20 september 2013 Reglement Profileringsfonds 3 Toelichting

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Decoskenmerk: 2017 347.1 Citeertitel Profileringsfonds Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool

Regeling profileringsfonds Hogeschool Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-II Voor studenten die met ingang van 1 september 2015 of later zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema VERSIE 1.0 Decoskenmerk:

Nadere informatie

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Reglement profileringsfonds HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in art. 7.51 t/m 7.51j van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema Decoskenmerk: 2015-196 VERSIE 1.0 Citeertitel

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG 2016-2017 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status Definitief pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene bepalingen 3 Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemene & Bestuurlijke Zaken Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemeen Onderstaande regels zijn uitvoeringsregels voor het bepaalde in de WHW (artikel 7.51 Profileringsfonds)

Nadere informatie

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten

Reglement Profileringsfonds. Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds Financiële ondersteuning studenten Reglement Profileringsfonds 2 Besluitvormingskader Instemming HR : 8 september 2015 Vaststelling CvB : 15 september 2015 Ingangsdatum : 1

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Deel I. Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur Deel I Overmacht Deel II Bestuur Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten Bijlage III Studentenverenigingen (PKvV) Overmacht 1. Begripsbepalingen In het

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2014 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2012

Regeling financiële ondersteuning 2012 Deel I. Overmacht... 1 Deel II: Bestuur... 6 Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen en specifieke activiteiten... 9 Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten... 10 Bijlage III Studentenverenigingen

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvorm voor cohorten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvorm(en) voor cohorten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016 2014-2016 Vastgesteld door het college van bestuur op 1 juni 2015 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

LVSA Studiedag 29 mei 2015

LVSA Studiedag 29 mei 2015 LVSA Studiedag 29 mei 2015 Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Frank Peters, studentendecaan Universiteit Utrecht Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Voor wie geldt deze wet? Veranderingen

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Geldend voor studenten die vallen onder WSF 2000 en voor wie de Wet Studievoorschot van toepassing is mw mr M.V.B. van Overbeek Definitief september 2016 pagina 2 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1.1 Inleiding: wat & hoe?... 2 1.2 Voor welke omstandigheden kan ik afstudeersteun aanvragen?... 3 1.2.1

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion

Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion Voorwoord Het College van Bestuur (hierna: CvB ) van Stichting Saxion heeft het Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion (hierna: Reglement

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 589 Paraaf: Onderwerp : Gewijzigde Regeling Profileringsfonds Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds,

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant, Zaaknummer: 2009/025 Rechter(s): mrs. Nijenhof, Lubberdink, Borman Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Partijen: Appellant tegen Technische Universiteit Delft Trefwoorden: Erkenning bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar INHOUDSOPGAVE

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar INHOUDSOPGAVE Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1.1 Inleiding: wat & hoe?... 2 1.2 Voor welke omstandigheden kan ik afstudeersteun aanvragen?... 3 1.2.1

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit

PROFILERINGSFONDS. Vrije Universiteit PROFILERINGSFONDS Vrije Universiteit Inhoudsopgave - Algemeen deel - Deel 1: Overmacht - Deel 2: Specifieke situaties - Deel 3: Bestuursbeurzen instellingsorganen - Deel 4: Bestuursbeurzen studentenorganisaties

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN (FONDS) 2016-2018 Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 De regeling FONDS is een uitwerking van artikel 7.51 tot en met 7.51i van de Wet op

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/020 en 020.1

Zaaknummer : 2013/020 en 020.1 Zaaknummer : 2013/020 en 020.1 Rechter(s) : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 23 april 2013 Partijen : Verzoekster tegen Vrije Universiteit Amsterdam Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, [instellings]collegegeld,

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016. Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: REGELING PROFILERINGSFONDS 2015-2016 Artikel 1 Indeling Deze regeling bestaat uit de volgende paragrafen: Paragraaf I: Algemeen Paragraaf II: Voorwaarden, duur en omvang van de financiële ondersteuning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 719 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2015-2016 Inleiding. Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2015 voor de eerste keer ingeschreven hebben

Nadere informatie

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie.

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Inleiding Deze brochure is bedoeld voor (aspirant) studenten met een functiebeperking. Studeren met een functiebeperking is vaak niet eenvoudig. Zo kan een chronische ziekte vermoeidheid en pijn veroorzaken

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen:

Uitspraak in de zaak tussen: Zaaknummer: 1995/120 Rechter(s): mrs. Olivier, Nijenhof, Hingst Datum uitspraak: 15 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen Trefwoorden: Beoordelingsmaatstaf,

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2016-2018 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt. college van bestuur: het college van bestuur van de

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters d t J li 2014 Colofon ons kenmerk datum April 2016 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie van topsport 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar INHOUDSOPGAVE

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar INHOUDSOPGAVE Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1.1 Inleiding: wat & hoe?... 2 1.2 Voor welke omstandigheden kan ik afstudeersteun aanvragen?... 3 1.2.1

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2016-2018 Vastgesteld door het college van bestuur op 11 juli 2016 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Colleges van Bestuur van universiteiten en hogescholen cc HBO-raad en VSNU Rijnstraat

Nadere informatie

Verweerder heeft op 20 september 1995 desverzocht nog een stuk in het geding gebracht.

Verweerder heeft op 20 september 1995 desverzocht nog een stuk in het geding gebracht. Zaaknummer: 1995/122 Rechter(s): mrs. Olivier, Nijenhof, Hingst Datum uitspraak: 15 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen Trefwoorden: Motiveringsbeginselen,

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE

PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE PROFILERINGSFONDS GERRIT RIETVELD ACADEMIE 1. De Gerrit Rietveld Academie (GRA), Hogeschool voor Beeldde Kunst vormgeving, heeft e voorziing ter financiële ondersteuning van studt, het profileringsfonds,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-0 9 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen Examencommissie Talen en Culturen Japan, verweerster 1. Ontstaan

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 124 Wet van 19 februari 2005, houdende wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956

ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956 ECLI:NL:RBALK:2011:BQ1956 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 14-04-2011 Datum publicatie 20-04-2011 Zaaknummer 10/719 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

PThU. Studentenstatuut

PThU. Studentenstatuut PThU Studentenstatuut 2016-2017 (Vastgesteld door het CvB op 26 juni 2016) Inleiding Dit is het Studentenstatuut zoals bedoeld in artikel 7.59 van de wet. Dit studentenstatuut stelt studenten aan de Protestantse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2016-2017 INHOUD Inleiding 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij het

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22966 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering en van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ïn verband met het meten

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014

Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014 Regeling Profileringsfonds RUG 2013-2014 Inhoud: Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art.1 Begripsbepalingen Art.2 Bijzondere omstandigheden Art.3 Voorwaarden financiële ondersteuning Hoofdstuk 2: Studievertraging

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014

Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014 *Z01BE4C2C44* Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp, gelet op artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht; besluiten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Verweerder heeft op 7 november 1995 een verweerschrift ingediend.

Verweerder heeft op 7 november 1995 een verweerschrift ingediend. Zaaknummer: 1995/147 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, dr Brommer Datum uitspraak: 4 maart 1996 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden: Fatale datum, bekendmaking

Nadere informatie

25 oktober 2016 Beroep [appellant] negatief bindend studieadvies

25 oktober 2016 Beroep [appellant] negatief bindend studieadvies CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 3 december 2012 Partijen : Appellant tegen NHTV internationale hogeschool Breda Trefwoorden : Begeleiding student, bindend negatief

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting.

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. en eventueel restitutie van collegegeld PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) naam : voorletters

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie