Regeling contractonderwijs webversie 13 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015"

Transcriptie

1 Regeling contractonderwijs webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van het beleid voor personen die contractonderwijs volgen. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. studiejaar: het jaar waarin de contractcursist staat ingeschreven. Het studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend. 2. contractcursist: persoon die deelneemt aan contractonderwijs, 3. CROHO- opleiding: \ opleidingen die opgenomen zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.. 4. colloquium doctum: toelatingsexamen tot een reguliere bacheloropleiding. 5. tarief: het door TiU vastgestelde tarief voor contractcursisten, zie voor de tarieven bijlage Contractonderwijs bestaat uit een of meerdere vakken; een vak: onderwijseenheid met een studielast uitgedrukt in studiepunten. Een vak kan uit onderdelen bestaan. Een vak is behaald als dit met voldoende resultaat is afgesloten. Een vak kan deel uitmaken van een CROHOopleiding of anderszins worden aangeboden. 7. certificaat: een namens het College van Bestuur afgegeven certificaat waaruit blijkt dat een contractcursist één of meer vakken met voldoende resultaat heeft afgesloten. 8. beëindigen: het formeel beëindigen van de inschrijving aan TiU waarmee alle rechten en verplichtingen vervallen (zoals het volgen van onderwijs, het afleggen van tentamens en het gebruik maken van faciliteiten). 9. Het eerste semester omvat de onderwijs- en tentamenperiode, die loopt van 1 september tot en met 31 januari daaropvolgend en het tweede semester omvat de periode van 1 februari tot en met 31 augustus. Artikel 2. Inschrijving 2.1. Inschrijving als contractcursist staat open voor mensen: 1. die uit algemene interesse hun kennis willen verbreden; 2. die reeds werkzaam zijn in één van de beroepsvelden waar de opleiding op gericht is als bijscholing; 3. die, na goedkeuring van de faculteit, vakken willen volgen in het kader van het colloquium doctum programma; 4. die afgestudeerd zijn en die, door inzet van kennisbonnen, een verdieping aan de zojuist afgeronde opleiding willen geven om zich beter te kwalificeren voor de arbeidsmarkt; 5. die als student zijn ingeschreven voor een premasterprogramma aan Tilburg University in de zin van de Regeling Inschrijving en Collegegeld, en die andere cursussen wil volgen dan die noodzakelijk zijn voor toelating tot een masteropleiding. 1

2 2.2. Inschrijving als contractcursist is niet mogelijk voor personen die: 1. een CROHO-opleiding willen volgen en/of een einddiploma wil behalen. 2. in het lopende of voorafgaande studiejaar een inschrijving als reguliere student aan TiU hebben, behoudens art en Inschrijving als contractcursist vindt plaats: 1. per 1 september of per 1 januari, indien respectievelijk vóór 1 september of 1 januari is voldaan aan de voorwaarden van art Alleen in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het College van Bestuur, kan op uitdrukkelijk verzoek van de contractcursist een latere inschrijving met terugwerkende kracht tot 1 september of 1 januari plaatsvinden. Het schriftelijk verzoek met opgave van redenen en de nodige bewijsstukken moet bij het hoofd van de studentenadministratie worden ingediend Om als contractcursist ingeschreven te worden, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 1. het verzoek voor contractonderwijs, ondertekend en voorzien van alle benodigde bijlagen, dient door de studentenadministratie te zijn ontvangen. 2. de betaling van het volledige cursusgeld dient op de bankrekening van TiU te zijn bijgeschreven 2.5. Na afronding van de inschrijving ontvangt de contractcursist een bewijs van inschrijving. Op dit bewijs van inschrijving staat aangegeven in welke periode de contractcursist gerechtigd is om onderwijs en practica van de cursussen te volgen en hierin tentamen af te leggen. Artikel 3. Tarieven 3.1. Administratiekosten Voor elk contract dat een contractcursist sluit met TiU worden 41,50 administratiekosten in rekening gebracht. Deze komen bovenop de tarieven genoemd in art. 3.2 tot en met Tarief bachelorvakken Het tarief voor het volgen van vakken uit reguliere CROHO-bacheloropleidingen bedraagt 133 per studiepunt Tarief mastervakken Het tarief voor het volgen van vakken uit reguliere CROHO-masteropleidingen bedraagt 217 per studiepunt Tarief extra vakken naast premasterprogramma De hoogte van het tarief van vakken die naast een premasterprogramma worden gevolgd is bedraagt 195 per zes studiepunten. Zie bijlage 2 voor het overzicht van premasterprogramma s. De hoogte van het tarief van vakken die naast een premasterprogramma worden gevolgd is vastgesteld in bijlage 1 behorend bij deze regeling Tarief vakken colloquium doctum Het tarief voor het volgen van vakken in het kader van het colloquium doctum programma van Tilburg Law School bedraagt 133 per studiepunt Tarief vakken voor alumni Het tarief voor het volgen van vakken, tot een maximum van 12 studiepunten, door alumni met inzet van kennisbonnen bedraagt 0, Tarief voor PMA-praktijkscriptie Het tarief voor de PMA-praktijkscriptie bedraagt maximaal inclusief administratiekosten van 41,50 (artikel 3.1). 2

3 Artikel 4. Overige bepalingen 4.1. De faculteiten geven aan welke vakken niet in aanmerking komen voor contractonderwijs Contractcursisten krijgen de beschikking over de volgende faciliteiten: Tilburg University-kaart (voor legitimatie en het lenen van boeken), een usernaam en wachtwoord (onder andere nodig voor inschrijven voor tentamen via internet) en een adres Indien in het kader van contractonderwijs een vak met een voldoende resultaat is afgerond en waarvoor studiepunten zijn toegekend wordt door de studentenadministratie automatisch een certificaat toegestuurd. Artikel 5. Beëindiging inschrijving 5.1. Iedere inschrijving eindigt op de laatste dag van het studiejaar Ontbinding contract 1. Indienen verzoek Een contractcursist heeft de mogelijkheid om binnen twee weken na aanvangsdatum van het contract het contract te ontbinden. Het verzoek tot ontbinding van het contract moet schriftelijk, met vermelding van bankrekeningnummer, worden ingediend bij het hoofd van de studentenadministratie. 2. Restitutie cursusgeld Bij ontbinding van het contract zal het betaalde cursusgeld, exclusief administratiekosten, volledig worden gerestitueerd Wijziging contract 1. Indienen verzoek Een contractcursist heeft de mogelijkheid om binnen twee weken na aanvangsdatum van het contract het contract te wijzigen, waarbij de contractcursist kan aangeven een vak te willen toevoegen en/of te willen laten vervallen. Het verzoek tot wijziging van het contract kan schriftelijk worden ingediend bij de Student Desk. Een verzoek tot wijziging van het contract na twee weken na aanvangsdatum van het contract is niet mogelijk. De contractcursist dient desgewenst een volgend contract af te sluiten. 2. Restitutie cursusgeld Indien de wijziging van het contract leidt tot het vervallen van een vak, zal het bijbehorende cursusgeld worden gerestitueerd Na het verstrijken van de in lid 5.2 en lid 5.3 genoemde twee weken is restitutie van betaalde cursusgelden niet meer mogelijk Indien een contractcursist in de loop van het studiejaar overlijdt, wordt voor elke volle maand van het studiejaar na het overlijden, 1/12 deel van het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Artikel 6. Hardheidsclausule Waar de toepassing van deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, kan het College van Bestuur ten gunste van de contractcursist van deze Regeling afwijken. Een beroep op de hardheidsclausule moet schriftelijk door de contractcursist worden ingediend. Bij het verzoek moeten schriftelijke bewijsstukken gevoegd worden. Op het verzoek wordt uiterlijk binnen zes weken beslist door het College van Bestuur. Alvorens het College van Bestuur een beslissing neemt, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en de examencommissie en/of de studentendecaan om advies gevraagd. 3

4 Artikel 7. Schadevergoeding Degene die zonder ingeschreven te zijn gebruik maakt van onderwijs- en/of examenvoorzieningen van TiU, is een schadevergoeding verschuldigd van het betreffende instellingstarief (artikel 15.2 WHW). Het instellingscollegeld bedraagt voor een masteropleiding/mastervakken ,- en voor een bacheloropleiding/bachelorvakken 7.500,-. Om alsnog te worden ingeschreven moet hij voldoen aan de voorwaarden gesteld onder artikel 2 van deze regeling. Artikel 8. Bezwaar en beroep Tegen beslissingen op grond van deze regeling kan binnen zes weken na ontvangst van de beslissing een bezwaarschrift worden ingediend bij het College van Bestuur, t.a.v. het Centraal Loket Geschillen en Klachten van Tilburg University, bij voorkeur online via Artikel 9. Geldigheidsduur Deze regeling geldt voor het studiejaar

5 5

6 Bijlage 2: premasterprogramma s 2015/2016 6

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 OER Research master in Law TLS September 2014 1 PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2012-2013

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2012-2013 REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING 2012-2013 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING 2014-2015 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie ! " #$% &! " #$% ' $!$!!!!$!( )!!!!! * $!!!!! +!,! -./01!! /, 2!! 34 5-./0 0 ' $-%!-% * ) 6 6 & -% )!!! 7!!

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.32 tot en met

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 Faculteit Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschappen De decaan van de faculteit, gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 9 juni 2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds

Regeling Profileringsfonds Regeling Profileringsfonds Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie NL status Definitief pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene bepalingen 3 Artikel

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013

Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013 Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013 Artikel 1: Afbakening 1.1 Deze regeling is van toepassing op de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie