trekken Betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen bij overheidsopdrachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "trekken Betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen bij overheidsopdrachten"

Transcriptie

1 3. Visie PIANOo-vakgroep aanbestedingsrecht met betrekking tot Betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen bij overheidsopdrachten Dit document biedt een overzicht van de mogelijke vormen voor de inzet van arbeidsgehandicapten en werklozen bij opdrachten die Europees worden aanbesteed (boven de Europese drempelwaarden). U krijgt geen kant en klare oplossingen, maar wel de belangrijkste voor- en nadelen van een aantal opties voor de inzet van deze groep mensen, bekeken vanuit een juridisch en inkoopperspectief. Daarmee kunt u in een oogopslag de mogelijkheden overzien en passende oplossingen voor uw eigen situatie nader onderzoeken. Het document is primair gericht op gemeenten, omdat zij hier in de praktijk het meest mee te maken hebben. Uiteraard is de informatie uit deze notitie ook voor andere aanbestedende diensten bruikbaar. Hoe inkoop kan bijdragen aan sociaal beleid Gemeentelijke overheden streven naar meer sociale samenhang in hun gemeenschap. Kwetsbare groepen in de samenleving, zoals werklozen en arbeidsgehandicapten, krijgen vanuit gemeenten bijzondere aandacht. Ook zij moeten een volwaardige rol in de samenleving kunnen spelen. Gemeenten hebben de laatste jaren steeds meer aandacht voor het feit dat zij hieraan met hun inkoop een positieve bijdrage kunnen leveren. Maar het is niet altijd eenvoudig om deze groep mensen te betrekken bij de uitvoering van een opdracht. Er zitten zowel inkooptechnische als juridische haken en ogen aan de verschillende vormen van opdrachtverlening. In dit document zetten wij de belangrijkste voor- en nadelen van de mogelijkheden op een rij. Van daaruit kunt u een vertaling maken naar uw eigen specifieke situatie. Drie categorieën van opdrachtverlening De mogelijkheden voor het betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen zijn onder te verdelen in drie categorieën (zie onderstaand schema) van opdrachtverlening. In de eerste plaats kunt u een opdracht één op één gunnen (A), dus zonder enige concurrentiestelling. In de tweede plaats kunt u de concurrentie beperken (B). De derde en laatste categorie (C) is die van volle concurrentie, al dan niet gecombineerd met bepaalde voorwaarden. Hieronder werken we de drie categorieën verder uit. trekken

2 2 A. Mogelijkheden voor het één op één gunnen De mogelijkheden voor het een-op-een gunnen kunnen we uitsplitsen naar inbesteden, quasi-in house (ook wel quasi inbesteden genoemd) en exclusief verlenen van de opdracht aan één organisatie (alleenrecht). 1. Inbesteden De gemeente kan een opdracht aan een Sociale Werkvoorziening in de zin van artikel 19 van het Bao (hierna: de SW-voorziening) verlenen zonder toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijn, wanneer de SW-voorziening onderdeel is van dezelfde gemeentelijke organisatie. De SW-voorziening is dan een gemeentelijke dienst. Dit is mogelijk omdat er bij zuiver inbesteden (binnen dezelfde rechtspersoon) geen sprake is van een overheidsopdracht (opdracht van aanbestedende dienst aan een derde partij) in de zin van de aanbestedingsrichtlijn. Wanneer kunt u inbesteden toepassen? Inbesteden is alleen mogelijk als de SW-voorziening, zoals gezegd, een eigen gemeentelijke dienst is. Bij inbesteden is de inzet van werklozen alleen mogelijk als zij werkzaam zijn bij de eigen gemeentelijke SW-voorziening. Deze aanbestedingsvorm is dus niet te gebruiken voor werklozen die niet binnen deze gemeentelijke SW-voorziening werkzaam zijn. Voor deze groep werklozen kan de gemeente overwegen de aanbestedingsvorm als bedoeld in paragraaf 5 toe te passen (inzet werklozen als sociale eis). De voor- en nadelen van inbesteden Juridisch zijn er geen aanbestedingsrechtelijke complicaties, mits de SW-voorziening onderdeel is van de gemeentelijke organisatie in kwestie. Als de SW-voorziening een zelfstandige rechtspersoon is, wat overigens vaak het geval is, zoals bij een Gemeenschappelijke Regeling, stichting of BV, dan kan aan het instrument van quasi inbesteding gedacht worden (zie hieronder). Inkooptechnisch biedt inbesteden een voordeel voor de gemeente, want de regie over de opdracht blijft volledig in eigen huis. De orderportefeuille van de SW-voorziening wordt volledig door de gemeente beheerd. Een nadeel is dat er geen concurrentiestelling plaatsvindt. Het risico bestaat dat de SW-voorziening onredelijk hoge prijzen in rekening brengt.

3 3 2. Quasi-in house (quasi inbesteden) Een gemeente kan onder bijzondere omstandigheden opdrachten direct, zonder toepassing van de Europese aanbestedingsregels, gunnen aan rechtspersonen die geen deel uitmaken van de gemeente, maar waarbij wel een mate van controle bestaat die lijkt op die van gemeentelijke diensten. Wanneer kunt u quasi-in house toepassen? Voorwaarde voor quasi-in house is dat de rechtspersonen waaraan u gunt een zodanige relatie hebben met de gemeente dat ze beschouwd kunnen worden als gemeentelijke dienst, ook al zijn ze dat formeel niet. Die relatie moet de volgende kenmerken hebben 1 : De gemeente oefent toezicht uit op de rechtspersoon alsof het een eigen gemeentelijke dienst betreft; de rechtspersoon oefent het merendeel van zijn werkzaamheden uit ten behoeve van de gemeente. Gemeenten en SW-voorzieningen kunnen van quasi-in house gebruikmaken als zij aan de genoemde voorwaarden voldoen. Deze criteria zijn over de tijd in de rechtspraak nader uitgewerkt, maar het voert te ver om ze hier te behandelen. Meer informatie hierover vindt u op Bij quasi-in house is de inzet van werklozen alleen mogelijk als zij werkzaam zijn bij de SW-voorziening. De voor- en nadelen van quasi-in house Juridisch gezien zijn er geen bezwaren van aanbestedingsrechtelijke aard als u aan de (strenge) voorwaarden voldoet. Maar in de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn om daaraan te voldoen, vanwege de zelfstandige status van SW-voorzieningen. Daarnaast heeft het Hof van Justitie bepaald dat er zelfs bij het kleinste private eigendom in een dergelijke rechtspersoon (de SW-voorziening) geen sprake meer is van quasi-in house en deze oplossing dan dus niet meer mogelijk is. Inkooptechnisch gezien is quasi-in house efficiënter omdat gunning mogelijk is zonder toepassing van een formele aanbestedingsprocedure. Er zijn weinig transactiekosten en de vulling van de orderportefeuille van de SW-voorziening is goed te sturen. Een nadeel is dat er geen concurrentiestelling plaatsvindt. Het risico bestaat dat de SW-voorziening onredelijk hoge prijzen rekent, die u niet kunt vergelijken met prijzen van concurrenten. Een ander inkooptechnisch nadeel is dat u feitelijk minder vat heeft op de SW-voorziening dan bij puur inbesteden, omdat het een aparte rechtspersoon is. Sommige SW-voorzieningen zijn daarnaast complex van aard en hebben veel bevoegdheden naar zich toegetrokken, waardoor vaak het zicht op het functioneren wordt onttrokken. 1 Het betreffen strenge criteria. In de jurisprudentie wordt nader uitgewerkt waaruit het toezicht en het merendeel van de werkzaamheden zou moeten bestaan. Deze jurisprudentie is te vinden op:

4 4 3. Exclusief verlenen van de opdracht aan één organisatie (alleenrecht) U kunt aan een SW-voorziening die zelf ook een aanbestedende dienst is, een exclusief recht verlenen om bepaalde diensten aan uw gemeente te leveren (artikel 18 richtlijn, artikel 17 Bao). De Europese aanbestedingsrichtlijn is niet van toepassing op dergelijke opdrachten. Wanneer kunt u alleenrecht toepassen? U kunt het alleenrecht toepassen voor SW-voorzieningen die zelf ook een aanbestedende dienst zijn, maar alleen als u voldoet aan een aantal strikte voorwaarden. De belangrijkste zijn dat het alleenrecht: bij wettelijke of bestuurlijke bepaling is gevestigd; verenigbaar moet zijn met de beginselen uit het EG-verdrag, met name transparantie, non-discriminatie en objectiviteit; alleen verleend is voor de betreffende activiteit. Tot slot kunnen werklozen die geen klant zijn bij de SW-voorziening niet betrokken worden. De voor- en nadelen van alleenrecht Er bestaat een mogelijkheid om via alleenrechtverlening bepaalde categorieën opdrachten direct of onderhands aan eigen SW-voorzieningen te gunnen. Een nadeel is echter dat u alle uitzonderingen op de voorschriften van de aanbestedingsrichtlijnen volgens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen restrictief moet toepassen (waaronder de hierboven genoemde voorwaarden). De strikte eisen die aan deze uitzonderingen worden gesteld, werpen in de praktijk een behoorlijke drempel op. Daar komt bij dat ten aanzien van arbeidsgehandicapten een specifieke uitzonderingsbepaling geldt (zie artikel 19 van het Bao) die de toepassing van alleenrecht minder snel nodig maakt. Verder moet u er goed op letten, dat de ontvangende dienst van het alleenrecht over de tijd nog wel een aanbestedende dienst blijft en niet langzaam verandert in een marktpartij. We raden u aan om gedegen juridisch advies in te winnen voordat u de opdrachtverlening door middel van het toekennen van een alleenrecht toepast. Inkooptechnisch gezien bespaart u met directe gunning transactiekosten. Het nadeel is - net als bij voorgaande één op één oplossingen - het gebrek aan concurrentie. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de marktverhoudingen en het bepalen van de eerlijke prijs. Ook bestaat het gevaar dat bedrijven dit alleenrecht misbruiken om zoveel mogelijk opdrachtverlening naar zich toe te trekken en daarmee het gebrek aan transparantie en concurrentiestelling vergroten. Hierdoor kan op den duur een pure marktpartij ontstaan, die met gebruikmaking van het alleenrecht oneigenlijk concurrentievoordeel boekt ten opzichte van andere (bijvoorbeeld lokale) ondernemingen.

5 5 B. Mogelijkheden voor het gunnen met beperkte concurrentie 4. Voorbehoud Sociale Werkvoorziening (artikel 19 Bao) Een gemeente kan deelneming aan aanbestedingsprocedures voorbehouden aan SWvoorzieningen. Wanneer kunt u voorbehoud Sociale Werkvoorziening toepassen? U kunt deelname aan een aanbesteding voorbehouden aan SW-voorzieningen, mits de medewerkers die voor de uitvoering van de opdracht worden ingezet aan strikte voorwaarden voldoen. De meerderheid ervan moeten personen met een handicap zijn, die wegens de aard of ernst van hun handicap geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen. Het inschakelen van werklozen is niet mogelijk bij deze aanbestedingsvorm. Wat zijn de voor- en nadelen? Het is mogelijk om een opdracht juridisch correct voor te behouden aan SW-voorzieningen. Vanuit inkooptechnisch perspectief bespaart rechtstreekse gunning transactiekosten. Het nadeel is echter de beperkte concurrentie; doordat alleen SW-voorzieningen kunnen inschrijven wordt de markt (en de kans op een goede aanbieding) flink beperkt. In enkele gevallen komt deze vorm van aanbesteding erop neer dat feitelijk alleen de eigen SWvoorziening inschrijft en anderen de opdracht links laten liggen. Dit kan zijn door (verboden) afspraken of doordat deze ondernemingen tijdens de aanbestedingsprocedure allen tegelijk besluiten dat het niet opportuun is in te schrijven. Aan deze manier van aanbesteden kan dus een prijskaartje hangen. Ook moet de gemeente goed nagaan of de SW-voorzieningen wel de capaciteit hebben om de opdracht goed uit te voeren. Zij zijn sterk in bepaalde categorieën opdrachten en hebben voor de uitvoering van andere soorten opdrachten soms hun beperkingen vanwege de kwaliteit van de werknemers. Het is verstandig dit te onderzoeken voor u op deze wijze de opdracht in de markt plaatst.

6 6 C. Mogelijkheden voor het gunnen op basis van volledige concurrentie 5. Inzet van arbeidsgehandicapten of werklozen als sociale eis of criterium Bij aanbestedingen in volledige concurrentie (dus via de standaardprocedures uit het Bao) is het mogelijk om eisen of criteria te stellen voor de inzet van arbeidsgehandicapten en werklozen bij de uitvoering van de opdracht. In het geval van een eis kunnen inschrijvers bijvoorbeeld worden verplicht om een bepaald percentage van deze mensen in te zetten. Bij de inzet van arbeidsgehandicapten en werklozen als eis of als criterium worden inschrijvers beloond, bijvoorbeeld hoe meer inzet, hoe meer punten. Wanneer kunt u gunnen met eisen/wensen aan de inzet van bepaalde groepen toepassen? Om de inzet van groepen arbeidsgehandicapten of werklozen als sociale eis of criterium te kunnen opnemen in uw aanbesteding, moet u in ieder geval de beginselen van nondiscriminatie, transparantie en proportionaliteit in acht nemen. Vooral het verbod op discriminatie (bijvoorbeeld niet vragen naar lokale werklozen/arbeidsgehandicapten) en proportionaliteit (de eis moet verband houden met de opdracht, maximaal percentage inzet van deze groepen) spelen een belangrijke rol. Zie voor verdere juridische voorwaarden de Interpretatieve mededeling sociale overwegingen (zie Vervolgens Wet en regelgeving / Wetten / Europese richtlijnen en verdragen / Interpretatieve mededeling Commissie Gemeenschapsrecht). De voor- en nadelen van gunnen met eisen/wensen aan inzet van bepaalde groepen Vanuit juridisch oogpunt is gunnen met eisen aan inzet van bepaalde groepen mogelijk. Volgens de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG is het meenemen van sociale overwegingen in aanbestedingen toegestaan- en dit is overgenomen in artikel 26 van het Bao, mits dit binnen de voorwaarden blijft zoals in die richtlijn gesteld. Wel moet u er voor zorgen dat de formulering van de eisen of criteria voldoet aan de voorwaarden uit de aanbestedingswetgeving en jurisprudentie. Alle eisen en wensen moeten in ieder geval nondiscriminatoir en proportioneel zijn (dat wil zeggen dat ze een relatie hebben met de opdracht). Het is verstandig ze eerst juridisch te checken. Vanuit inkooptechnisch perspectief is het een voordeel om op deze manier te gunnen. Er ontstaat meer concurrentie dan bij aanbesteding met het voorbehoud (zie punt 4) en daardoor boekt u in beginsel betere resultaten (kwantitatief en kwalitatief). De opdracht wordt immers niet voorbehouden aan een bepaalde groep ondernemingen. Iedere onderneming kan ervoor kiezen om bij de uitvoering van de opdracht de genoemde sociaal zwakkere groepen in te zetten. U moet er wel voor waken dat u de eisen niet te scherp stelt, bijvoorbeeld doordat u een te hoog percentage inzet van een bepaalde groep mensen eist. Het risico is dan dat de markt te klein wordt voor goede aanbiedingen. Verder moet uw gemeente goed contractmanagement toepassen om er zeker van te zijn dat de beloofde percentages ook daadwerkelijk worden ingezet. Dit kost uw gemeente tijd en geld, zeker als

7 7 mocht blijken dat de opdrachtnemer niet in staat is de beloofde percentages te halen (eventuele procedurekosten). 6. Gemeente stelt zelf lokale arbeidsgehandicapten of werklozen ter beschikking U kunt er ook voor kiezen om zelf arbeidsgehandicapten of werklozen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van een opdracht. In dat geval zijn inschrijvers verplicht om gebruik te maken van een groep lokale arbeidsgehandicapten of werklozen. Wanneer kunt u de terbeschikkingstelling van arbeidsgehandicapten of werklozen toepassen? Deze werkwijze is goed te gebruiken voor de inzet van arbeidsgehandicapten en werklozen, mits u aan de voorwaarden voldoet. Alle aanbieders moeten in staat zijn op redelijk gelijke wijze aan deze inzet vorm te geven; er is dus in principe geen bevoordeling van regionale aanbieders. Wel moet de gemeente goed onderzoeken of lokale aanbieders geen (in)directe extra voordelen genieten als zij bijvoorbeeld bekend zijn met de potentiële medewerkers en hun capaciteiten of hun inpasbaarheid in het werk. De gemeente moet alle aanbieders voldoende informeren om informatievoorsprong en daarmee discriminatie te voorkomen. Ten slotte moet de gemeente precies bepalen hoe de gezagsverhoudingen en aansprakelijkheden zijn (zie ook hieronder). Aanbieders moeten er in hun aanbieding rekening mee houden dat zij arbeidskrachten geleverd krijgen en daarop hun prijs en andere voorwaarden - zoals de opleverdatum aanpassen. De inzet van deze personen mag in de praktijk natuurlijk niet leiden tot discriminatie of strijd opleveren met andere beginselen. De voor- en nadelen van terbeschikkingstelling van arbeidsgehandicapten of werklozen Vanuit juridisch oogpunt is het mogelijk om zelf lokale werklozen en arbeidsgehandicapten beschikbaar te stellen mits u voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Vanuit inkooptechnisch perspectief vergt deze opdrachtverlening een gedegen voorbereiding. Voor aanbieders is het onzeker wat de kwaliteit is van de werknemers die zij krijgen. Zij zullen deze onzekerheden incalculeren in de prijs of proberen uit te sluiten. Uw gemeente moet dus in de aanbesteding zo goed mogelijk weergeven: Wat de aanbieder kan verwachten van de geleverde arbeidskrachten (aantal personen, capaciteiten, achtergronden, etc.); hoe en wat voor begeleiding door de onderneming, de gemeente of een SW-voorziening zal plaatsvinden; wat de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is; welke prestaties de aanbieder moet leveren. Ook dient de gemeente er zorg voor te dragen dat de medewerkers die zij ter beschikking stelt daadwerkelijk door deze gemeente in praktijk geleverd kunnen worden. Als uw gemeente op deze punten geen vinger aan de pols houdt, loopt u het risico dat de doelstellingen (opleverdatum, prijs) onder druk komen te staan. Ten slotte stelt deze vorm van opdrachtverlening grote eisen aan het contractmanagement; u moet hierbij ondermeer vaststellen of de geleverde mensen inderdaad aan het werk zijn.

8 7. Aanbesteden zonder aanvullende voorwaarden De meest neutrale variant - met de meeste concurrentiemogelijkheden - is die van aanbesteding zonder voorwaarden te stellen. U kunt de inzet van arbeidsgehandicapten of werklozen wel aanmoedigen, maar dan moet u tegelijkertijd aangeven dat dit vrijblijvend is en geen effect zal hebben op het gunnen van de opdracht. Wanneer kunt u aanbesteden zonder aanvullende voorwaarden toepassen? Zowel voor de inzet van arbeidsgehandicapten als werklozen is aanbesteden zonder aanvullende voorwaarden mogelijk. De voor- en nadelen van aanbesteden zonder aanvullende voorwaarden Juridisch gezien komt deze variant neer op het uitvoeren van een normale aanbesteding. Er bestaan geen bijzondere voorwaarden. Vanuit inkooptechnisch perspectief biedt deze vorm van opdrachtverlening maximale kansen op optimale aanbiedingen, met gunstige effecten op zowel de prijs als de kwaliteit. Deze vrije vorm van aanbesteden biedt echter geen garantie voor het verwezenlijken van sociaal beleid. De Vakgroep aanbestedingsrecht (ingesteld door PIANOo) is samengesteld uit personen die werkzaam zijn bij aanbestedende diensten binnen de centrale en decentrale overheid (juristen en niet juristen met een ruime praktijkervaring). Zij buigen zich over complexe juridische vraagstukken die zich op aanbestedingsterrein voordoen en geven hierover advies. Meer informatie PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden E T januari 2009 N.B. Het is mogelijk dat de vorenstaande visie van de PIANOo-vakgroep aanbestedingsrecht aan de orde wordt gesteld in een juridische procedure. De bevoegde rechter of arbiter zal uiteindelijk beoordelen of deze visie juist is. Aan de hiervoor gegeven visie van de vakgroep kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van de leden van de vakgroep en PIANOo is volledig uitgesloten, ook indien mocht blijken dat de visie geheel of gedeeltelijk onjuist is.

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

Openbaarheid prijzen. Visie 4. 1. Vertrouwelijkheid in het algemeen. 2. Openbaarheid van prijzen

Openbaarheid prijzen. Visie 4. 1. Vertrouwelijkheid in het algemeen. 2. Openbaarheid van prijzen Visie 4 Openbaarheid prijzen Dit document behandelt de openbaarheid van prijzen in een aanbestedingsprocedure. Een transparant, objectief en non-discriminatoir inkoopproces is uitgangspunt voor aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek BIJLAGE 17 W.M. Ritsema van Eck advocaat Rapenburg 83 2311 GK Leiden T 088 040 2124 F 088 040 2186 M 06 53 294 185 E w.ritsemavaneck@legaltree.nl W www.legaltree.nl Memorandum inkoopprocedures Per email:

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht

Nota van B&W. Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht Nota van B&W Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht Portefeuille M. Divendal Auteur J.M. Koedooder Telefoon 5114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MS/JZ Reg.nr. 2008/44857

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Drimmelen Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 6 oktober 2011 1/8 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kaders voor inkopen & aanbesteden 1.1 Aanleiding 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

Inbesteding of aanbesteding?

Inbesteding of aanbesteding? APRIL 2006 Inbesteding of aanbesteding? Opdrachten die door een aanbestedende dienst worden gegund aan een overheidsgedomineerde onderneming (met eigen rechtspersoonlijkheid) vallen in beginsel onder de

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii

iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii GEMEENTE t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Datum ^> P 1 Mb/3.03 4 november 2008 Afdeling CC iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017

Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017 Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017 Programma Algemene Inleiding wie zijn wij bij Europa decentraal? Thema I Juridisch raamwerk

Nadere informatie

Handreiking aanbestedingsrecht en e- depotvoorzieningen decentrale overheden

Handreiking aanbestedingsrecht en e- depotvoorzieningen decentrale overheden Handreiking aanbestedingsrecht en e- depotvoorzieningen decentrale overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) van Interprovinciaal

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer.

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. In deze bijlage wordt getracht antwoord te geven op de vraag wat de Europeesrechtelijke mogelijkheden

Nadere informatie

Social Return: juridisch fundament Presentatie voor Arbeidsparticipatie in afval 17 juni 2015, Utrecht Mr. Monique Pellinkhof

Social Return: juridisch fundament Presentatie voor Arbeidsparticipatie in afval 17 juni 2015, Utrecht Mr. Monique Pellinkhof Social Return: juridisch fundament Presentatie voor Arbeidsparticipatie in afval 17 juni 2015, Utrecht Mr. Monique Pellinkhof Agenda 1 2 3 4 5 6 Social Return landelijk Social Return Europees kader Social

Nadere informatie

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd?

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? 1. Uitgangspunten Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? Geen commentaar. Wat vindt u van de doelstellingen van het

Nadere informatie

Inleiding aanbestedingsrecht

Inleiding aanbestedingsrecht Inleiding aanbestedingsrecht Ditmar Waterman PIANOo PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 2 Opzet 1. Oorsprong

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 21 december 2015. Samenvatting 1. Het inkoopbeleid is een raamwerk met handelingskaders... 3 1.1 Het doel van het inkoopbeleid is

Nadere informatie

KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups. 9 oktober 2014

KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups. 9 oktober 2014 KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups 9 oktober 2014 Severijn Hulshof Niche kantoor Civiel bouwrecht & aanbestedingsrecht Per 1 januari 2014 -> 1 vestiging Den Haag www.severijnhulshof.nl 2 Specialismen

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering Annemieke van der Beek Kennedy Van der Laan TiasNimbas - VNG Symposium 15 januari 2014 Aanbestedingsrecht; algemeen Bronnen: Europees Verdrag;

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2006

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg Aanbesteden Kamer van Koophandel Kim Schofaerts 31 mei 2013 Aanbesteden 2 Inkopen/aanbesteden is een complex proces VU informatiebijeenkomst Aanbestedingswet 3 Waarom aanbesteden? Het stimuleren van vrije

Nadere informatie

Mogelijkheden voor duurzaamheid in Europese aanbestedingen

Mogelijkheden voor duurzaamheid in Europese aanbestedingen Mogelijkheden voor duurzaamheid in Europese aanbestedingen Ditmar Waterman Werkzaam bij PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 2 Opzet Achtergrond Kansen voor

Nadere informatie

Vormen van publiek-publieke samenwerking. N.V.v.A. 18 februari 2016 Prof. mr H.D. van Romburgh

Vormen van publiek-publieke samenwerking. N.V.v.A. 18 februari 2016 Prof. mr H.D. van Romburgh Vormen van publiek-publieke samenwerking N.V.v.A. 18 februari 2016 Prof. mr H.D. van Romburgh Inbesteden en aanbesteden Uitbesteden is het verstrekken van een overheidsopdracht aan een derde. Dat moet

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Antwoorden op veelgestelde aanbestedings- en staatssteunvragen van gemeenten in hun verhouding met SW-bedrijven

Antwoorden op veelgestelde aanbestedings- en staatssteunvragen van gemeenten in hun verhouding met SW-bedrijven Antwoorden op veelgestelde aanbestedings- en staatssteunvragen van gemeenten in hun verhouding met SW-bedrijven Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Waarom deze notitie? 2 1.2 Hoe is deze notitie opgebouwd?

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN. Versie: 1. 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken

CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN. Versie: 1. 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN Onderwerp: Aanbesteden Versie: 1 Datum: Afzender: Bereik: 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken EFRO Aanleiding

Nadere informatie

1. Probleemstelling Er zijn geen criteria opgesteld voor de keuze tussen aanbesteden of subsidiëren.

1. Probleemstelling Er zijn geen criteria opgesteld voor de keuze tussen aanbesteden of subsidiëren. Discussienota aanbesteden of subsidiëren Wanneer moet je kiezen voor aanbesteden en wanneer voor subsidiëren? Soms is er geen keuze en moet er gewoon aanbesteed worden. In deze notitie gaat het om die

Nadere informatie

Versie 1.0 WIJZIGEN VAN EUROPEES AANBESTEDE CONTRACTEN EN SUBSIDIES

Versie 1.0 WIJZIGEN VAN EUROPEES AANBESTEDE CONTRACTEN EN SUBSIDIES Versie 1.0 WIJZIGEN VAN EUROPEES AANBESTEDE CONTRACTEN EN SUBSIDIES Wijzigen van Europees aanbestede contracten en subsidies Roel van Weert en Nino Lopulalan Inleiding Gemeenten hebben binnen het sociaal

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

PIANOo-congres 2009. WERK aan de CRISIS! Recente jurisprudentie. Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen.

PIANOo-congres 2009. WERK aan de CRISIS! Recente jurisprudentie. Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen. 2 Recente jurisprudentie PIANOo-congres 2009 WERK aan de CRISIS! mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen. Vandaag specifieke aandacht

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IIMIM III III II III IIII BM1401251 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2014; gelet op: gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 1 versie2013.1 Inhoud 1. Doelstelling van het inkoop en aanbestedingsbeleid... 3 2. Wettelijk kader... 3 2.1 Europese en nationale wet- en regelgeving... 3 2.2.

Nadere informatie

Aanbesteding en inkoop van zorg

Aanbesteding en inkoop van zorg Aanbesteding en inkoop van zorg Richard-Jan Roks 8 september 2015 Inhoudsopgave Wat is aanbestedingsrecht en bronnen Private aanbesteding versus overheidsaanbesteding Aanbesteding en zorgverzekeraars Gezamenlijke

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Mogelijkheid tot contractsovername. 2.1 Van belang is dat iedere gemeente het volgende inventariseert:

Notitie. 1 Inleiding. 2 Mogelijkheid tot contractsovername. 2.1 Van belang is dat iedere gemeente het volgende inventariseert: Notitie voor VNG van Pels Rijcken: mr. L.R. Kiers en mr. M.C. de Vries datum 17 december 2015 betreft TSN aanbestedingsrechtelijke aspecten zaaknr 11001813 1 Inleiding Er zijn nog enkele vragen gerezen

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden

De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden D U O - P R E S E N T A T I E D O R E N A G U L P E R S, R O M P E L B E R G & R U I T E R J O O P V A N D U R E N, H S Z U Y D F M, U T W E N T E Aanleiding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard besluit, gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het Nieuwe Aanbesteden

Het Nieuwe Aanbesteden Het Nieuwe Aanbesteden Gemeente Utrecht professionaliseert inkoop Gàry Habets; Hoofd Bureau Aanbestedingen 1 Inhoud Context aanbestedingsregels Utrechts aanbestedingsbeleid 1999 Wijzigingen Utrechts aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht

mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht Recente Jurisprudentie Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen. Vandaag komen aan de orde: Quasi-in house-opdrachten Samenwerking

Nadere informatie

Gewijzigde Aanbestedingswet

Gewijzigde Aanbestedingswet Gewijzigde Aanbestedingswet DAS Event Staffing Management Services Bunnik, 11 april 2017 Willemijn Oudenaarden willemijnoudenaarden@vbk.nl 030-2595572 Nieuwe regelgeving Reden voor de wijziging: nieuwe

Nadere informatie

Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016

Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016 Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016 Presentatie Social Return en de Aanbestedingswet Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Introductie 1. Europese Aanbestedingsrichtlijnen

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

IOEA nummer 29 (oktober 2004)

IOEA nummer 29 (oktober 2004) Raamovereenkomsten IOEA nummer 29 (oktober 2004) 1. Inleiding In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de regeling van de raamovereenkomst, zoals deze in de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn

Nadere informatie

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 1 Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 Anouk Metselaar & Jeannette Vaandrager Den Haag 24 maart 2 Wijzigingen Aanbestedingswet 2012 De aanbestedingsrichtlijnen zijn in 2014 herzien: 2014/EU/23: gunning

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 31 353 Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke

Nadere informatie

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen. RIS116033_07-MEI-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2004.1411 RIS 116033 AANBESTEDINGSRICHTLIJN GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: de Aanbestedingsrichtlijn gemeente

Nadere informatie

Een nieuwe sociale Europese interne markt

Een nieuwe sociale Europese interne markt Een nieuwe sociale Europese interne markt Prof. mr. dr. E.R. Manunza Hanze Inkoopseminar 2013 On Moral Sentiments, people, profit & procurement Het thema van vandaag Solidariteit in ruime zin Bemoeilijken

Nadere informatie

NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL. De Europese regelgeving

NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL. De Europese regelgeving NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL De Europese regelgeving Voor de overheid gelden Europese richtlijnen inzake aanbestedingen: de zogenaamde richtlijnen voor overheidsopdrachten. Doel

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 januari 2008 EP/MW / 8005245 Onderwerp Nadere informatie over aanbesteden

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Agenda. Even voorstellen Basisbeginselen Europees aanbesteden Relatie en ervaring met IGEA Ontwikkelingen. Door samenwerking nog sterker!

Agenda. Even voorstellen Basisbeginselen Europees aanbesteden Relatie en ervaring met IGEA Ontwikkelingen. Door samenwerking nog sterker! Agenda Even voorstellen Basisbeginselen Europees aanbesteden Relatie en ervaring met IGEA Ontwikkelingen 1 Wie ben ik? mr. K. (Krispijn) Klein Nagelvoort Burgemeester Kerssemakersstraat 32-B 8101 AN Raalte

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Maart 2014 3 nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen:

Nadere informatie

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand 1 Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand Inleiding Over het onderdeel uit- en aanbesteden van de Wet werk en bijstand (WWB) is de nodige informatie verschenen. Mede gezien de wijzigingen die sindsdien

Nadere informatie

Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten december 2011 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten Decentralisatie extramurale begeleiding TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Het doel van deze toelichting is om gemeenten

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

PIANOo-congres mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht

PIANOo-congres mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht PIANOo-congres 2008 mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht 2 Recente jurisprudentie Slechts een greep uit de actuele ontwikkelingen Vandaag bijzondere aandacht voor aanbestedingsplicht

Nadere informatie

Gepubliceerd in Tender Nieuwsbrief 5, augustus 2008

Gepubliceerd in Tender Nieuwsbrief 5, augustus 2008 Gepubliceerd in Tender Nieuwsbrief 5, augustus 2008 Geheime wegingsfactoren als middel tegen onredelijk hoge prijzen Maak van de beste inschrijver geen spekkoper Bij sommige aanbestedingen is er een gedoodverfde

Nadere informatie

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat Aanbesteden Twee werelden? 1 FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat aanbesteden Twee werelden? Contractsvrijheid Uitgangspunt

Nadere informatie

De nieuwe Aanbestedingswet is er!

De nieuwe Aanbestedingswet is er! Alumnidag Rechtsgeleerdheid, 25 januari 2013 De nieuwe Aanbestedingswet is er! Prof.mr. Chris Jansen Plan van behandeling aanbesteden begripsverkenning aanbestedingsrecht vragen, beginselen en andere bronnen

Nadere informatie

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De top 10 aanbestedingsvragen Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Antwoord op de top 10 basisvragen 1. Waarom gelden er regels voor aanbesteden? 2. Wat zijn de belangrijkste wetten

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Aanbestedingstoets werkzaamheden gegund aan de SW_bedrijven.

Aanbestedingstoets werkzaamheden gegund aan de SW_bedrijven. Aanbestedingstoets werkzaamheden gegund aan de SW_bedrijven. Doel van deze aanbestedingstoets is om vast te stellen of werkzaamheden, welke door de gemeenten binnen de inkoopsamenwerking Noord Veluwe worden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Overheid & MKB Nederland

Overheid & MKB Nederland Overheid & MKB Nederland 14 /11 /2016 Programma Emerga Facts & Figures MKB & Overheidsopdrachten Nieuwe Aanbestedingswet Actuele Uitgangspunten Trends / Ontwikkelingen / Toekomst Vragen Organisatie Emerge

Nadere informatie

KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups. 9 oktober 2014

KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups. 9 oktober 2014 KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups 9 oktober 2014 Severijn Hulshof Niche kantoor Civiel bouwrecht & aanbestedingsrecht Per 1 januari 2014 -> 1 vestiging Den Haag www.severijnhulshof.nl 2 Specialismen

Nadere informatie

12raad februari 2013

12raad februari 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Geert van Uythoven 040 2083 429 guy@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Principebesluit onderhandse aanbestedingen aan

Nadere informatie

Schaarse besluiten: openbare toekenning van rivaliserende rechten

Schaarse besluiten: openbare toekenning van rivaliserende rechten Schaarse besluiten: openbare toekenning van rivaliserende rechten Werkatelier VNG & Europa Decentraal, 20 september 2016 Olaf Kwast, wetgevingsjurist en oprichter Programma 13.00 Opening 13.15 Normenstelsel

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden, postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 PvdA De heer R. van Maurik www.fryslan.frl provincie @fryslan.frl Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

Nadere informatie

Huidige situatie Aanbestedingswet

Huidige situatie Aanbestedingswet Huidige situatie Aanbestedingswet Belangrijkste verschillen Zoetermeer 8 november 2012 Gert-Wim van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam 1 Huidig juridisch kader EU-richtlijnen: - Richtlijn Overheden (Richtlijn

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013) Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Smallingerland (versie 2013) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 1. Definities Pag. 4 2. Doelstelling Inkoop en Aanbesteden Pag. 5 3. Juridische uitgangspunten Pag.

Nadere informatie

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos Workshop Marktconsultatie Pauline Bos 2014 Wat doen wij? Onderzoek en advies naar de inkooporganisatie, audits, NTA 8058 Professionaliseren; 100% doeltreffend, doelmatig, rechtmatig, duurzaam. Uitvoeren

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Aanbesteden door de Twentse gemeenten Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Inkopen in Twente Wat zijn de regels? Wat is het beleid? Enkele feiten en cijfers Voorbeelden en tips Aanbestedingsregels

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Aanbesteding uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering 2018 Portefeuillehouder: Wethouder Sluiter Datum: 11 juli 2017 Kennis te nemen van ons besluit om voor 2018 de uitvoering van Jeugdbescherming

Nadere informatie

GEWIJZIGD PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/57

GEWIJZIGD PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/57 GEWIJZIGD PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/57 Officiële naam regeling: Beleidsregels aanbestedingen provincie Limburg Citeertitel: Beleidsregels aanbestedingen provincie Limburg Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch Europese Aanbesteding mr Marjolein J. Pesch Programma 1) Wat is aanbesteden 2) Regelgeving 3) Wie moeten aanbesteden 4) Wanneer moet aanbesteed worden 5) Voorwerp van aanbesteding 6) Hoe verloopt een Europese

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Ook nu is de factsheet op inhoud getoetst door juridische experts op het gebied van het aanbestedingsrecht (van Doorne advocaten, Amsterdam).

Ook nu is de factsheet op inhoud getoetst door juridische experts op het gebied van het aanbestedingsrecht (van Doorne advocaten, Amsterdam). MEMO Aan Van : Gemeenten, DB, MT : Claudia de Leeuw (Juridische Zaken); Kees Peeters (Groen, Bouw & Dienstverlening) Datum : Augustus 2007 Betreft : Update aanbestedingsregels rondom gemeentelijke opdrachten

Nadere informatie

Doelstellingen en Beleidsregel uit de nota Bewust aanbesteden, aanbestedingsbeleid Houten 2005

Doelstellingen en Beleidsregel uit de nota Bewust aanbesteden, aanbestedingsbeleid Houten 2005 Doelstellingen en Beleidsregel uit de nota Bewust aanbesteden, aanbestedingsbeleid Houten 2005 Doelstellingen Met het aanbestedingsbeleid beoogt de gemeente een aantal doelstellingen te realiseren. Een

Nadere informatie

1.2. In paragraaf II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen van de aankondiging is onder meer het volgende bepaald:

1.2. In paragraaf II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen van de aankondiging is onder meer het volgende bepaald: Advies 361 1. Feiten 1.1. Op 18 april 2016 heeft beklaagde een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één onderneming voor diensten van postbezorging. 1.2.

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie