BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek"

Transcriptie

1 BIJLAGE 17 W.M. Ritsema van Eck advocaat Rapenburg GK Leiden T F M E W Memorandum inkoopprocedures Per Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek Leiden: CONCEPT 26 oktober 2015 In dit memorandum ga ik in op vier inkoop trajecten binnen de Regio Gooi & Vechtstreek (GVS). Het betreft het inkopen volgens de zogenaamde 2-B diensten procedure, het dynamisch inkoopsysteem met tussentijdse toe- en uittreding, de inkoop bij Tomingroep B.V. op grond van de quasi-inhouse uitzondering en de toepassing van enkelvoudige procedures in afwijking van het balkjes-schema in de Gids Proportionaliteit. 2-B Diensten 1. Een aanbestedende dienst (hierna AD) dient opdrachten voor leveringen, werken en diensten Europees aan te besteden als de geraamde waarde voor de opdracht boven het toepasselijke drempelbedrag ligt. Voor opdrachten voor diensten is de drempelwaarde ,-- excl. BTW. 2. Bij opdrachten voor diensten wordt een onderscheid gemaakt in 2A- en 2B diensten 1. 2B-diensten hebben naar hun aard een lokaal karakter, zo is de gedachte en daarom geldt daarvoor een verlicht aanbestedingsregime (zie artikel 2.28 en 2.39 Aanebstedingswet (Aw)). 3. In artikel 2.38 Aw is opgenomen dat voor 2B-diensten die zijn opgenomen in Bijlage II-B van de Europese Richtlijn, de procedure voor B-diensten kan worden toegepast. In lid 3 is bepaald dat voor diensten op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening de procedure voor B-diensten in principe wordt toegepast. 4. De procedure voor B-diensten is beschreven in artikel 2.39 Aw. De procedure bestaat uit de stappen a tot en met d. Stap a betreft het controleren of de inschrijvingen voldoen aan de door de aanbestedende dienst gestelde technische specificaties, eisen en normen. Stap b is het opmaken van een proces-verbaal. Stap c is publicatie bij de 1 2B-diensten zijn opgenomen in Bijlage II-B van de Europese Richtlijn 18/2004/EG. In de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 24/2014/EG is dit onderscheid verdwenen. Wel wordt een eenvoudiger procedure geïntroduceerd voor de diensten die nu 2B-diensten zijn. De procedure wordt in de nationale wetgeving vastgelegd en dient transparantie en gelijkheid te borgen. Een vooraankondiging wordt verplicht. De verplichting geldt pas bij een drempelbedrag van ,--. Op 18 april 2016 dient deze nieuwe regelgeving in Nederland te zijn geïmplementeerd. Op dit moment is nog niet bekend hoe Nederland deze verlichte procedure wil inkleden. Deze opdracht wordt uitgevoerd door Legaltree Aanbestedingsrecht. Op de door Legaltree Aanbestedingsrecht, KvK , geleverde diensten zijn algemene voorwaarden van Legaltree toepassing die onder meer een beperking van aansprakelijkheid bevatten. Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn te raadplegen op

2 Europese Commissie en de facultatieve stap d is het publiceren van een Europese aankondiging dat de opdracht gegund is. 5. In Nederland is met artikel 2.39 Aanbestedingswet een specifiek kader tot stand gekomen voor het contracteren van II-B diensten. De wettekst lijkt ruimte te bieden voor een aanbesteding zonder gunningscriterium voor II-B diensten, dat wil zeggen dat aan iedere partij die aan de gestelde eisen en criteria voldoet, kan worden gegund. 6. Voor wat betreft het gunnen op basis van een vooraf, door de AD vastgestelde prijs biedt de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 24/2014/EG een belangrijk handvat. Artikel 67 van de richtlijn bepaald expliciet dat dat men bij aanbesteding op EMVI ook een vaste prijs mag hanteren: Het kostenelement kan ook de vorm aannemen van een vaste prijs of vaste kosten op basis waarvan de ondernemers zullen concurreren op kwaliteitscriteria alleen. 7. Wat betreft de wijze waarop de prijs vooraf door de AD wordt vastgesteld kan aansluiting worden gezocht bij hetgeen de nieuwe richtlijn bepaalt over de methoden die aanbestedende diensten gebruiken voor de raming van aan externe milieueffecten toe te schrijven kosten. Deze methode moet vooraf op een objectieve en nietdiscriminerende manier worden gekozen en moet voor alle betrokken partijen toegankelijk zijn. Deze methode kan nationaal, regionaal of lokaal worden vastgesteld; om vervalsing van de mededinging door maatwerk te voorkomen, moeten zij echter algemeen van opzet blijven, in die zin dat zij niet specifiek voor een bepaalde openbare aanbestedingsprocedure bedoeld mogen zijn 2. Dynamisch Inkoopsysteem 8. Het dynamisch inkoopsysteem verschilt van de procedure 2B-diensten, doordat de AD zich het recht voorbehoud om de eisen en criteria gedurende de looptijd van de opdracht aan te passen en er tevens in- en uitspamomenten voor opdrachtnemers zijn. 9. In het aanbestedingsrecht speelt het gelijkheidsbeginsel een centrale rol. Het gelijkheidsbeginsel werkt niet alleen tijdens een aanbesteding, maar werkt ook daarna nog door. Dit wordt het leerstuk van de wezenlijke wijziging genoemd. Een overeenkomst mag gedurende de looptijd worden aangepast, tot aan de grens van de wezenlijke wijziging. Bij een wezenlijke wijziging is in feite sprake van een nieuwe opdracht, die dan opnieuw in de markt moet worden gezet 3. Aanpassingen zijn een wezenlijke wijziging in kort gezegd de volgende gevallen: a. het economisch evenwicht van de opdracht wijzigt (bijvoorbeeld risico s worden verlegd); b. de opdracht wordt veel groter of kleiner dan oorspronkelijk was voorzien; 2 Richtlijn 24/2014/EG, overweging HvJ EG 19 juni 2008, C-454/06 (Pressetext).

3 c. andere partijen zouden door de aanpassingen geïnteresseerd kunnen zijn, voor wie de oorspronkelijke opdracht niet interessant was (of bijvoorbeeld te groot). 10. Het dynamisch inkoopsysteem bevat met de mogelijkheid om de eisen en criteria die vooraf bij de aanbesteding zijn gesteld tussentijds te wijzigen, elementen die makkelijk kunnen leiden tot een wezenlijke wijziging. 11. Een relevante uitwerking van het transparantiebeginsel is voorts de bepaalbaarheid van de opdracht. De bepaalbaarheid van de opdracht houdt in dat voldoende vast staat wat de opdracht inhoudt, hoe groot de opdracht is en hoe lang die duurt. Het dynamisch inkoopsysteem bevat met het tussentijds toe- en uittreden en de mogelijkheid eisen en criteria tussentijds te wijzigen, een aantal elementen die de opdracht minder goed bepaalbaar maken. 12. Gezien de huidige stand van het aanbestedingsrecht op het gebied van het gelijkheidsbeginsel en de dynamische aspecten van het dynamisch inkoopsysteem, brengt het toepassen van het dynamisch inkoopsysteem aanbestedingsrechtelijk gezien juridische risico s met zich. Quasi-inhouse uitzondering 13. Indien een AD een opdracht wil verstrekken aan een andere rechtspersoon, moet de AD in beginsel de Aanbestedingswet in acht nemen. Dit geldt ook indien GVS of een van de gemeenten een opdracht wil verstrekken aan Tomingroep BV. Indien de geraamde waarde van een te verstrekken opdracht boven de Europese drempel ligt (voor diensten ,-) dient een Europese aanbesteding te worden georganiseerd (art. 2.3 Aw). In de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn echter een aantal uitzonderingen op de aanbestedingsplicht geformuleerd. Deze uitzonderingen moeten restrictief worden uitgelegd. Daarbij rust de bewijslast dat sprake is van een uitzonderingssituatie op de AD die een beroep wil doen op de bewuste uitzondering. 14. De samenwerking tussen de gemeenten en Tomingroep BV is er op gericht dat gebruik kan worden gemaakt van één van deze (restrictieve) uitzonderingen: de quasi-inhouse uitzondering. De quasi-inhouse uitzondering is gebaseerd op de gedachte dat een AD interne opdrachten, binnen de eigen rechtspersoon, niet behoeft aan te besteden omdat geen sprake is van een aparte opdrachtgever en opdrachtnemer (inhousedienstverlening). Indien de dienstverlenende partij formeel wel een andere rechtspersoon is, maar nagenoeg kan worden vereenzelvigd met de AD, dan mag toch zonder aanbesteding een opdracht worden verstrekt omdat deze quasi-inhouse situatie materieel niet verschilt van een echte inhouse opdracht. 15. In de Europese rechtspraak is uitgewerkt onder welke strikte voorwaarden mag worden aangenomen dat de AD als opdrachtgever en de opdrachtnemer voldoende nauw met elkaar zijn verbonden, om zonder (Europese) aanbesteding

4 opdrachten te kunnen verstrekken: 1) de AD als opdrachtgever dient op de opdrachtnemer toezicht uit te oefenen als ware de opdrachtnemer onderdeel van de eigen diensten van de AD en 2) de opdrachtnemer verricht het merendeel van zijn werkzaamheden voor de AD 4. Als derde geldt dat er geen private partijen betrokken mogen zijn bij opdrachtnemer (bijvoorbeeld als aandeelhouder). 16. Het toezicht mag door meerdere AD s gezamenlijk worden uitgeoefend. De gemeenten mogen dus gezamenlijk het bedoelde toezicht uitoefenen op Tomingroep BV. Zij moeten in staat zijn gezamenlijk een doorslaggevende invloed te kunnen uitoefenen zowel op de strategische doelstellingen als op de belangrijke beslissingen van Parkeerservice. Van belang is dat het toezicht werkzaam, structureel en functioneel is. Er moet sprake zijn van formeel toezicht (bijvoorbeeld op grond van de statuten), maar daarnaast moet ook daadwerkelijk toezicht worden gehouden (functioneel). Diverse omstandigheden kunnen van belang zijn, zoals de samenstelling van de beslissingsorganen van Tomingroep BV, de bevoegdheden van haar bestuur, samenstelling van de toezichtorganen, toezicht bij vaststellen jaarplan etc Aan het merendeelcriterium wordt voldaan, wanneer Tomingroep BV het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve van de gemeenten die haar beheersen. Voorheen werd in literatuur/jurisprudentie aangenomen dat 90 procent voldoende was voor het merendeelcriterium. 6 In de nieuwe Europese richtlijn voor overheidsopdrachten (Richtlijn 2014/24/EG) staat dat 80 procent voldoende is (art. 12 lid 1 sub b). Deze richtlijn moet uiterlijk in april 2016 zijn geïmplementeerd in de Aanbestedingswet, maar het geeft een belangrijke indicatie dat 80 procent voldoende wordt geacht. In het algemeen wordt verdedigbaar geacht dat het gaat om 80% van de totale omzet van opdrachtnemer. De omzet die Tomingroep BV uit derden haalt ongeacht of dit overheden zijn of private partijen mag dus maximaal 20% zijn. Onder derden overheden wordt in dit kader verstaan: overheden die niet via de GR juridisch verbonden zijn met Tomingroep BV. 18. Aan de voorwaarde dat geen sprake mag zijn van directe participatie van privékapitaal is voldaan. Enkel gemeenten of andere publiekrechtelijke rechtspersonen mogen aandeelhouder van Tomingroep BV zijn. Enkelvoudig onderhands aanbesteden Toepassing door GVS 1. GVS past de enkelvoudige procedure toe bij overeenkomsten voor dienstverlening die valt onder de zogenaamde 2B-diensten 7 waarbij door het geringe aantal aanbieders en het sterke lokale karakter van de dienstverlening geen meerwaarde wordt verwacht door het houden van een meervoudige of nationale aanbesteding. De enkelvoudige procedure geeft dan voor zowel de markt als de AD slechts geringe transactiekosten. 4 HvJ EG 18 november 1999, C-109/98, r.o. 50 (Teckal). 5 HvJ EG 13 november 2008, C-324/07, r.o (Coditel Brabant). 6 HvJ EG 19 januari 2007 C-295/05, r.o. 63 (Asemfo/Tragsa). 7

5 2. Voor 2B-diensten geldt Europees gezien een verlicht regime. De belangrijkste verplichting is om een aankondiging te plaatsen van de gegunde opdracht, conform de daarvoor geldende voorschriften (artikel 2.38 en 2.39 Aw). Daarnaast gelden echter ook voor 2B-diensten de verplichtingen van deel 1 van de Aw. Daarbij is de AD gehouden om het richtsnoer Gids Proportionaliteit toe te passen. Indien de AD wenst af te wijken van de voorschriften uit de Gids Proportionaliteit, dan dient zij dit te motiveren. 3. De keuze voor de enkelvoudige procedure en de partij met wie de overeenkomst wordt gesloten, dient derhalve op grond van artikel 1.4 Aw gemotiveerd te worden. Deze motivering dient bij voorkeur te worden vastgelegd in het inkoopdossier. De wijze waarop deze motivering dient te geschieden is hierna toegelicht. Motiveringsverplichting artikel 1.4 Aw 4. In artikel 1.4 lid 1 Aw is een motiveringsverplichting voor de aanbestedende dienst opgenomen. De AD dient haar keuze hoe een opdracht in de markt wordt gezet te motiveren. Zij kan bij een opdracht onder de Europese drempel kiezen voor één van de volgende procedures: - enkelvoudig onderhandse aanbesteding: één op één gunning aan een partij. - meervoudig onderhandse aanbesteding: de aanbestedende dienst nodigt ten minste drie en ten hoogste vijf inschrijvers uit voor het doen van een inschrijving. - nationale aanbesteding: de aanbestedende dienst maakt vrijwillig een aankondiging van de opdracht bekend via TenderNed. Vervolgens kunnen geïnteresseerde partijen inschrijven op de aanbesteding. - Europese aanbesteding: de aanbestedende dienst maakt in beginsel een aankondiging van de opdracht bekend via TenderNed. Vervolgens kunnen geïnteresseerde partijen inschrijven op de aanbesteding. De regels die gelden voor het organiseren van Europese aanbestedingen worden ( voornamelijk) beschreven in deel 2 van de Aw. 5. Bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen moet ook de keuze voor de geselecteerde partijen worden gemotiveerd. De motivering dient aan de hand van objectieve criteria te worden ingevuld. de AD moet deze motivering de op schriftelijk verzoek van een ondernemer verstrekken (1.4 lid 3). Let op, voornoemde bepalingen gelden altijd als de AD opdrachten verstrekt! Tevens moet de AD bij het verstrekken van opdrachten altijd zorgen voor het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde. Dit houdt in dat moet worden gestreefd naar de beste prijs/kwaliteit verhouding binnen het beschikbare budget (artikel 1.4 lid 2 Aw). Keuze procedure 6. De motiveringsverplichting uit artikel 1.4 lid 1 is uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit. In voorschrift 3.4 A is opgenomen dat de procedure geschikt en proportioneel moet zijn. Aspecten die daarbij moeten worden afgewogen zijn: omvang van de opdracht; transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers; aantal potentiële inschrijvers;

6 gewenst eindresultaat; complexiteit van de opdracht; type van de opdracht en het karakter van de markt. 7. Naast deze criteria, kunnen ook als objectieve criteria worden beschouwd: de omvang en structuur van de markt en de geografische ligging van de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd. 8. In de Gids Proportionaliteit zijn balkjes opgenomen die aangeven op welke wijze het voorschrift uit artikel 3.4A in beginsel kan worden uitgevoerd. Wanneer het balkje van een procedure bij een bepaalde waarde groen is, betreft dit de meest wenselijke procedure voor die betreffende opdrachtwaarde. Bij oranje is deze procedure een mogelijkheid, maar is een andere procedure wellicht meer geschikt. Bij rood is deze procedure in beginsel niet geschikt/proportioneel voor de betreffende opdrachtwaarde. Deze balkjes kunnen worden gebruikt als handvatten voor de AD bij het bepalen van de meest geschikte procedure. Keuze ondernemer(s) 9. De keuze voor de ondernemer(s) die wordt/worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure (enkelvoudig of meervoudig onderhands) moet ook worden bepaald aan de hand van objectieve criteria. Hierbij kan worden gedacht aan eerdere ervaringen in de desbetreffende sector, omvang en infrastructuur van de onderneming, en technische en professionele vaardigheden van de onderneming. 10. Op grond van artikel 1.4 lid 1 moet een aanbestedende dienst die voornemens is een overeenkomst te sluiten, op basis van objectieve criteria bepalen: de keuze voor de type procedure en de keuze voor de ondernemer(s) die worden toegelaten tot deze procedure. Deze motivering moet de aanbestedende dienst op schriftelijk verzoek van een ondernemer verstrekken (1.4 lid 3). 11. In de Parlementaire Geschiedenis zijn voorbeelden opgenomen van de

7 objectieve criteria zoals de wetgever die heeft bedoeld. Bij de keuze voor de procedure zijn dat: de omvang van de opdracht, de kenmerken van de sector (omvang, structuur en handelspraktijken), de kosten van de procedure en de geografische ligging van de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd (oftewel: voorkeur voor een lokale partij met affiniteit en weinig reistijd). Hier kan nog aan worden toegevoegd dat het mogelijke voordeel van (meer) marktwerking niet opweegt tegen de (interne) kosten bij een overgang van dienstverlener / leverancier in het geval van een verlenging van een bestaande opdracht. Ook tijd is een objectief criterium (het kost weinig tijd om rechtstreeks een contract te sluiten). 12. Bij de keuze voor een specifieke partij noemt de wetgever als objectieve criteria: ervaring, omvang en infrastructuur van de onderneming, technische en professionele vaardigheden. Ik kan hier nog aan toevoegen: bekendheid met de opdracht en/of omstandigheden omdat deze een vervolg is op eerdere werkzaamheden; voorkomen van inwerktijd en overgangskosten, voorkomen van onderbreking van de werkzaamheden van de personen die bij de aanbestedende dienst met het betreffende systeem of product werken. ***********

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014

FORUMDISCUSSIE - NVBU. Publiek en Privaat Aanbesteden. Twee werelden? FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat Aanbesteden Twee werelden? 1 FORUMDISCUSSIE - NVBU 21 januari 2014 FORUMDISCUSSIE - NVBU Publiek en Privaat aanbesteden Twee werelden? Contractsvrijheid Uitgangspunt

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017

Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017 Workshop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Stijn Bijleveld Landelijk seminar Inkoop Veiligheidsregio s 9 februari 2017 Programma Algemene Inleiding wie zijn wij bij Europa decentraal? Thema I Juridisch raamwerk

Nadere informatie

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 1 Drempelwaarden m.i.v. 1 januari 2016 Drempels vanaf 1 januari 2016 Centrale overheid/ Decentrale overheid

Nadere informatie

Aanbesteding en inkoop van zorg

Aanbesteding en inkoop van zorg Aanbesteding en inkoop van zorg Richard-Jan Roks 8 september 2015 Inhoudsopgave Wat is aanbestedingsrecht en bronnen Private aanbesteding versus overheidsaanbesteding Aanbesteding en zorgverzekeraars Gezamenlijke

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg Den Bosch, 1 oktober 2015 Anke Stellingwerff Beintema Zorgtaken Gemeente WMO Hulpmiddelen Huishoudelijke

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert Lectoraat Inkoopmanagement Inkoop Inkoop overheidsopdrachten worden opengesteld voor mededinging overheidsopdrachten hebben

Nadere informatie

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW. Richtlijn aanbestedingen Ameland 1. Inleiding Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, diensten en leveringen boven én onder

Nadere informatie

Gewijzigde Aanbestedingswet

Gewijzigde Aanbestedingswet Gewijzigde Aanbestedingswet DAS Event Staffing Management Services Bunnik, 11 april 2017 Willemijn Oudenaarden willemijnoudenaarden@vbk.nl 030-2595572 Nieuwe regelgeving Reden voor de wijziging: nieuwe

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Mogelijkheid tot contractsovername. 2.1 Van belang is dat iedere gemeente het volgende inventariseert:

Notitie. 1 Inleiding. 2 Mogelijkheid tot contractsovername. 2.1 Van belang is dat iedere gemeente het volgende inventariseert: Notitie voor VNG van Pels Rijcken: mr. L.R. Kiers en mr. M.C. de Vries datum 17 december 2015 betreft TSN aanbestedingsrechtelijke aspecten zaaknr 11001813 1 Inleiding Er zijn nog enkele vragen gerezen

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen

Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen Consequenties niet tijdig implementeren aanbestedingsrichtlijnen Inleiding Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Inmiddels zijn er nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingswet 2012 Het grote Aanbestedingswetcongres donderdag 14 maart 2013 Prof. mr. G.W.A. van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam Programma Doel presentatie Aanstippen enkele in het oog springende

Nadere informatie

Inkoopbeleid. Inkoopproces. Datum: Datum:

Inkoopbeleid. Inkoopproces. Datum: Datum: Inkoopbeleid en Inkoopproces Akkoord bestuur: Akkoord ALV: Datum: 16-1-18 Datum: 8-2-18 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1 Inkoopbeleid van het SWV 2 2 Inkoopproces binnen het SWV 3 3 Inkoopproces wie doet

Nadere informatie

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen?

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? (vertrouwelijk) Martine Vidal advocaat Aanbestedingsrecht 28 oktober 2013 Wie heeft al gewerkt met de Aanbestedingswet? Welke ervaringen

Nadere informatie

De nieuwe Aanbestedingswet is er!

De nieuwe Aanbestedingswet is er! Alumnidag Rechtsgeleerdheid, 25 januari 2013 De nieuwe Aanbestedingswet is er! Prof.mr. Chris Jansen Plan van behandeling aanbesteden begripsverkenning aanbestedingsrecht vragen, beginselen en andere bronnen

Nadere informatie

Handreiking aanbesteding inkoop examendiensten

Handreiking aanbesteding inkoop examendiensten Handreiking aanbesteding inkoop examendiensten Versie 1.0 26 oktober 2016 Inleiding De mbo-scholen hebben in de Examenagenda mbo met elkaar afgesproken dat zij in principe exameninstrumenten inkopen. Er

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 2. DOELSTELLINGEN 3. UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Algemene

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

D1.2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU

D1.2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU Advies 376 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 7 juli 2016 een Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf op TenderNed gepubliceerd. Het betreft een overheidsopdracht voor diensten tot het

Nadere informatie

Workshop aanbestedingsrecht

Workshop aanbestedingsrecht Workshop aanbestedingsrecht Over social return en het herstellen van gebreken 26 maart 2015 Willemijn Ritsema van Eck & Marianne Sprik Advocaten aanbestedingsrecht Inhoud Deel 1: Social Return Wat is Social

Nadere informatie

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012

Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 1 Seminar wijzigingen Aanbestedingswet 2012 Anouk Metselaar & Jeannette Vaandrager Den Haag 24 maart 2 Wijzigingen Aanbestedingswet 2012 De aanbestedingsrichtlijnen zijn in 2014 herzien: 2014/EU/23: gunning

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet Ochtendseminar Staffing Management Services Bunnik, 13 september 2016 Anne Kusters en Walter Engelhart annekusters@vbk.nl walterengelhart@vbk.nl 030-2595572 Agenda Wijzigingen in

Nadere informatie

Sociaal domein en flexibel contracteren

Sociaal domein en flexibel contracteren Sociaal domein en flexibel contracteren Gemeentedagen 2017 Nikee Groot en Christian de Ruiter Advocaten Europees en Mededingingsrecht Agenda 1. Inleiding 2. Subsidie en/of overheidsopdracht 3. Uitzonderingen

Nadere informatie

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012 Aanbestedingswet Opzet presentatie 1. Aanleiding en doel van de wet 2. Hoofdlijnen Aanbestedingswet 3. Motiveringsplicht toegelicht 4. Klachtenregeling en Commissie van Aanbestedingsexperts 5. TenderNed

Nadere informatie

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?!

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?! Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten Kansen voor lokale partijen Kwaliteit en kunde staat voorop: kansen voor lokale partijen?! Als Synarchis gevraagd wordt een aanbestedingsprocedure te begeleiden

Nadere informatie

Aanbesteden in de zorg. 14 juni 2018 Arjan van de Watering

Aanbesteden in de zorg. 14 juni 2018 Arjan van de Watering Aanbesteden in de zorg 14 juni 2018 Arjan van de Watering Actualiteit Aanbestedings plicht houdt de gemoederen bezig! GroenLinks presenteert initiatiefwet tegen marktwerking in de zorg. Overheidsopdracht

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013) Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Smallingerland (versie 2013) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 1. Definities Pag. 4 2. Doelstelling Inkoop en Aanbesteden Pag. 5 3. Juridische uitgangspunten Pag.

Nadere informatie

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet www.severijnhulshof.nl 14 februari 2013 Mr. J. Haest Onderwerpen De nieuwe aanbestedingswet Proportionaliteitsgids ARW 2012 Do s en dont s bij inschrijving Actuele

Nadere informatie

Wijzigingen in vogelvlucht 7 april 2016

Wijzigingen in vogelvlucht 7 april 2016 Wijzigingen in vogelvlucht 7 april 2016 Antoine Broesterhuizen Inhoud 1. Wetgevingstraject en te late implementatie 2. Concessies, nutssectoren, uitzonderingen aanbestedingsplicht, verlicht regime, voorbehouden

Nadere informatie

Wijzigingen in vogelvlucht

Wijzigingen in vogelvlucht Wijzigingen in vogelvlucht 7 april 2016 Antoine Broesterhuizen Inhoud 1. Wetgevingstraject en te late implementatie 2. Concessies, nutssectoren, uitzonderingen aanbestedingsplicht, verlicht regime, voorbehouden

Nadere informatie

Hoe kom je bij ons op de lijst?

Hoe kom je bij ons op de lijst? Hoe kom je bij ons op de lijst? Marius van der Woude Geke Werkman-Bouwkamp Opbouw Algemene procedures Samenstellen longlist (groslijst) Samenstellen shortlist Als IPG: algemene zaken/keuzes Gezamenlijke

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 1 versie2013.1 Inhoud 1. Doelstelling van het inkoop en aanbestedingsbeleid... 3 2. Wettelijk kader... 3 2.1 Europese en nationale wet- en regelgeving... 3 2.2.

Nadere informatie

Huidige situatie Aanbestedingswet

Huidige situatie Aanbestedingswet Huidige situatie Aanbestedingswet Belangrijkste verschillen Zoetermeer 8 november 2012 Gert-Wim van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam 1 Huidig juridisch kader EU-richtlijnen: - Richtlijn Overheden (Richtlijn

Nadere informatie

9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures

9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures 9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures 12-02-2015 Nikoletta Nemeth De workshop In de aanbestedingswet 2012 worden striktere eisen gesteld aan meervoudig-

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015-2017. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015-2017. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015-2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 1 Inhoudsopgave 1. Definities... 2 2. Doelstellingen... 3 3. Uitgangspunten... 4 3.1 Algemeen juridisch

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Aanbestedings wet De belangrijkste wijzigingen

Aanbestedings wet De belangrijkste wijzigingen Aanbestedings wet 2016 De belangrijkste wijzigingen Aanleiding 3 nieuwe Europese richtlijnen Klassieke richtlijn Nutssectoren richtlijn Consessies richtlijn Richtlijnen moeten worden opgenomen in de Aanbestedingswet,

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer.

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. In deze bijlage wordt getracht antwoord te geven op de vraag wat de Europeesrechtelijke mogelijkheden

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13BWB00062 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 13a van de Financiële verordening

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

AANBESTEDINGSBELEID. Vastgesteld 28 juni ID Pagina 1 van 7

AANBESTEDINGSBELEID. Vastgesteld 28 juni ID Pagina 1 van 7 AANBESTEDINGSBELEID Vastgesteld 28 juni 2018 ID-26045 Pagina 1 van 7 Inhoud 1. INLEIDING...3 2. REIKWIJDTE...3 2.1. REIKWIJDTE...3 3. UITGANGSPUNTEN...4 3.1. UITGANGSPUNTEN...4 3.2. ONDERNEMERSLIJST(EN)...4

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet mr. Joost van de Wetering KienhuisHoving advocaat aanbestedingsrecht 20 juni 2013- s Hertogenbosch Agenda 1. Algemeen 2. Uitgangspunten 3. Welke aanbestedingsprocedure? 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Workshop Aanbestedingsrecht

Workshop Aanbestedingsrecht Workshop Aanbestedingsrecht Matanja Pinto 5 maart 2015 Inleiding 1. Kern 2. Wettelijk kader 3. Aanbestedingsplicht 4. Relevante uitzonderingen 5. Procedures 6. Criteria 7. Rechtsbescherming 8. Cases Kern

Nadere informatie

Bij het bespreken van de wijzigingen hebben wij de belangrijkste aandachtspunten belicht.

Bij het bespreken van de wijzigingen hebben wij de belangrijkste aandachtspunten belicht. nieuwe aanbestedingswet per 1 april 2013 in werking geachte lezer, Deze nieuwsbrief betreft uitsluitend de nieuwe aanbestedingswet die 1 april 2013 in werking is getreden. Hierna wordt ingegaan op de doelstellingen

Nadere informatie

Opinie inzake HvJ EG 21 februari 2008, zaak C-412/04 (Commissie-Italië)

Opinie inzake HvJ EG 21 februari 2008, zaak C-412/04 (Commissie-Italië) Opinie inzake HvJ EG 21 februari 2008, zaak C-412/04 (Commissie-Italië) De artikelen 43 EG en 49 EG leggen overigens geen algemene verplichting tot gelijke behandeling op, maar een verbod van discriminatie

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbeleid Datum: 17 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 326 Informant:

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING. 2. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1: Definities

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING. 2. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1: Definities AANBESTEDINGSBELEID Organisatie: Wonen Limburg Datum: december 201 Status: versie 2.0 Contactpersoon: Marianne Simonis Emailadres: inkoop@wonenlimburg.nl INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BEGRIPSBEPALINGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) Nr. 103 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 december 2017 De

Nadere informatie

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De top 10 aanbestedingsvragen Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Antwoord op de top 10 basisvragen 1. Waarom gelden er regels voor aanbesteden? 2. Wat zijn de belangrijkste wetten

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

Belangrijkste Aanpassingen Aanbestedingswet. Ontwerpvergoeding

Belangrijkste Aanpassingen Aanbestedingswet. Ontwerpvergoeding Belangrijkste Aanpassingen Aanbestedingswet Ontwerpvergoeding Marktdag Ondernemend Aanbesteden 10 november 2016 1 Voorstellen Martien Vromans Directeur IBMN Economische achtergrond Ruim 15 jaar in (publieke)

Nadere informatie

RUIMTE IN AANBESTEDEN

RUIMTE IN AANBESTEDEN RUIMTE IN AANBESTEDEN Noordelijk Congres Democratic Challenge 26 januari 2017 Hans Schoonbeek - gemeente Noordenveld Jan van der Bij - CMO STAMM Hans Schoonbeek - inkoopadviseur Inkoop 2017 Inkoop 2017

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering Annemieke van der Beek Kennedy Van der Laan TiasNimbas - VNG Symposium 15 januari 2014 Aanbestedingsrecht; algemeen Bronnen: Europees Verdrag;

Nadere informatie

Inkoop en decentralisaties in het sociale domein. 29 oktober 2013 mrs. Ingrid van den Berge en Vera Textor

Inkoop en decentralisaties in het sociale domein. 29 oktober 2013 mrs. Ingrid van den Berge en Vera Textor Inkoop en decentralisaties in het sociale domein 29 oktober 2013 mrs. Ingrid van den Berge en Vera Textor Misverstanden bij decentralisaties 1. Aanbesteden of subsidie? 2. Als je subsidie verleent kun

Nadere informatie

NL Standaardformulier 21 Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

NL Standaardformulier 21 Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Bijlage 1 NL Standaardformulier 21 Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Richtlijn 2014/24/EU Vooraankondiging Deze aankondiging

Nadere informatie

Lokale uitvoeringsregels behorende bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Losser Versie januari 2019

Lokale uitvoeringsregels behorende bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Losser Versie januari 2019 Lokale uitvoeringsregels behorende bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Losser Versie januari 2019 1 Inleiding Vanaf medio 2018 is het gewijzigde inkoop- en aanbestedingsbeleid van kracht. Het

Nadere informatie

INKOOPBELEID Stichting Vervangingsfonds

INKOOPBELEID Stichting Vervangingsfonds INKOOPBELEID Stichting Vervangingsfonds Cluster Juridische zaken Augustus 2014 Versiebeheer versie omschrijving opmerking augustus 2014 Lay-out veranderd Inhoudelijk geen veranderingen; Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) Datum 6 december

Nadere informatie

Aanbesteding(splicht) en (regisserend) opdrachtgeverschap

Aanbesteding(splicht) en (regisserend) opdrachtgeverschap 1 Aanbesteding(splicht) en (regisserend) opdrachtgeverschap 9 oktober 2018 VBTM Advocaten Marijn Huijbers 06 48 54 46 51 / m.huijbers@vbtm.nl Programma 2 Aanbestedingsplicht woningcorporaties: kader en

Nadere informatie

AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN. Hoe pak je dat aan?

AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN. Hoe pak je dat aan? AANBESTEDEN IN HET SOCIALE DOMEIN Hoe pak je dat aan? Opzet Wijzigingen tav het sociale domein Geen onderscheid 2A en 2B diensten Nieuwe procedures Procedure voor sociale en andere specifieke diensten

Nadere informatie

CONCEPT. LOKAAL INKOOPBELEID 2013 (regionaal afgestemd) Versie 26 april 2013 Doc.nr. 13.0003087

CONCEPT. LOKAAL INKOOPBELEID 2013 (regionaal afgestemd) Versie 26 april 2013 Doc.nr. 13.0003087 CONCEPT LOKAAL INKOOPBELEID 2013 (regionaal afgestemd) Versie 26 april 2013 Doc.nr. 13.0003087 Inhoud SAMENVATTING BELEIDSPUNTEN... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Samenhang regionaal inkoopbeleid

Nadere informatie

Memorandum Wijziging contracten wegens nieuwe cao voor huishoudelijke hulp 1. Inleiding

Memorandum Wijziging contracten wegens nieuwe cao voor huishoudelijke hulp 1. Inleiding Bijlage III bij nieuwsbericht AMvB reële kostprijs Memorandum Wijziging contracten wegens nieuwe cao voor huishoudelijke hulp 1. Inleiding Gemeenten kopen regelmatig huishoudelijke hulp in ten behoeve

Nadere informatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen

Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Richtlijn 2014/24/EU Vooraankondiging Deze aankondiging is een oproep tot mededinging Geïnteresseerde ondernemers moeten de aanbestedende instantie

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013 Onderwerp Geharmoniseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK 2013 Registratienummer Voorstel: Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja Het nieuwe, geharmoniseerde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK

Nadere informatie

Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaat aanbestedingsrecht 9 juni 2016

Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaat aanbestedingsrecht 9 juni 2016 Klaar voor de gewijzigde Aanbestedingswet! Marianne Sprik Advocaat aanbestedingsrecht 9 juni 2016 Stelling: Het aanbestedingsrecht wordt veel te ingewikkeld Inhoud Wijziging Aanbestedingswet 2012 Nieuw

Nadere informatie

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II)

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) Nieuwsflash Aanbesteding 44 22 april 2011 Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) In Nieuwsflash Aanbesteding 40 bespraken wij het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet. In Nieuwsflash Aanbesteding

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Marcel Stuijts MSc. 6 februari 2014

Aanbestedingswet. Marcel Stuijts MSc. 6 februari 2014 Aanbestedingswet Marcel Stuijts MSc. 6 februari 2014 Introductie Marcel Stuijts MSc. Directeur Bizob Ervaringen: Lid schrijfgroep Gids Proportionaliteit Mede auteur Inkoopbeleid VNG Directeur SIW(Inkoopbureau

Nadere informatie

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen Onderwerp De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen Datum: 16 januari 2014 Door: D.M.C. van Laerhoven LLM Aanbestedingsjuriste Inleiding De Europese Commissie vindt modernisering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Onderzoek naar de aanbestedingsplicht van Ambion

Onderzoek naar de aanbestedingsplicht van Ambion Onderzoek naar de aanbestedingsplicht van Ambion In hoeverre is een aanbesteding voor Ambion verplicht voor de percelen bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen en welke procedures moeten gevolgd worden? Februari

Nadere informatie

De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten

De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten De modernisering van het EU beleid inzake overheidsopdrachten Roosmarijn Schade Europese Commissie Directoraat-generaal Interne Markt en Diensten Afdeling C/1 Internationale dimensie van overheidsopdrachten

Nadere informatie

Deelsessie 32. Actualiteiten Aanbestedingsrecht. Suzanne Brackmann

Deelsessie 32. Actualiteiten Aanbestedingsrecht. Suzanne Brackmann Deelsessie 32 Actualiteiten Aanbestedingsrecht Suzanne Brackmann Onderwerpen Motiveringsplicht Clusterverbod Commissie van Aanbestedingsexperts Bedrijfsvertrouwelijke informatie Herstel van inschrijvingen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie) Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie) juni 2013 Hoofdstuk 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Goes Door middel van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente een professionele

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Vernieuwend opdrachtgeverschap

Vernieuwend opdrachtgeverschap Vernieuwend opdrachtgeverschap Parallelsessie 3 Veranderende EU-regelgeving 12 april 2012 Arjan ter Mors Edwin Schotanus Concreet EU- hoofdkaders voor opdrachtgeverschap I. (Europees) mededingingsrecht

Nadere informatie

SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN

SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN Op 28 maart 2014 zijn drie nieuwe richtlijnen voor overheidsopdrachten gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. Nederland heeft tot 18 april 2016 om deze richtlijn

Nadere informatie