Verzekeringsvoorstel Comfort Auto. Verzekering en bijstand Auto

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsvoorstel Comfort Auto. Verzekering en bijstand Auto"

Transcriptie

1 Verzekeringsvoorstel Comfort Auto Verzekering en bijstand Auto

2 Tussenpersoon : Nummer : Tel. : Fax. : Ref. Nieuwe zaak Wijziging aan contractnummer... (Vloot nr..) Bijkomend voertuig Vervanging van voertuig De schuin gedrukte woorden worden verklaard in de woordenlijst. 1. VERZEKERINGNEMER 2. REGELMATIGE BESTUURDER (indien verschillend van de verzekeringnemer) Dhr Mevr Mej Vennootschap; aantal tewerkgestelde personen : Dhr Mevr Mej Naam of firmanaam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboren op :... /... /... Geboren op :... /... /... Nr. van het beroep (zie woordenlijst) :... Nr. van het beroep (zie woordenlijst) :... of maatschappelijk doel :... of maatschappelijk doel :... Straat :... Straat : Nr. :... Bus : Nr. :... Bus :... Postnummer :... Gemeente :... Postnummer :... Gemeente :... Nationaliteit :... Nationaliteit :... Uitgiftedatum van het rijbewijs :... /... /... Uitgiftedatum van het rijbewijs :... /... /... Korting voor jonge bestuurder : Korting voor jonge bestuurder : rijstage (attest bijvoegen) rijstage (attest bijvoegen) ten minste één kind ten minste één kind ouder sinds 2 jaar verzekerd bij onze maatschappij zonder ouder sinds 2 jaar verzekerd bij onze maatschappij zonder schadegeval; contract nr. :... schadegeval; contract nr. : VERLEDEN VAN DE REGELMATIGE BESTUURDER (of van de verzekeringnemer in geval van een vennootschap zonder aangewezen bestuurder) - Is hij verzekerd of is hij al verzekerd geweest? ja neen zo ja : - bij welke maatschappij?... - contractnummer?... - huidige bonus-malus? (attest bijvoegen)... - is het contract opgezegd of geannuleerd? ja neen zo ja, waarom en door wie?... - Heeft hij een lichamelijk bijzonderheid of ziekte die de rijgeschiktheid kan verminderen? ja neen - Is hij betrokken geweest bij een ongeval terwijl hij onder invloed was van alcoholhoudende dranken of andere producten met een vergelijkbare uitwerking, of heeft hij de vlucht genomen? ja (1) neen - Verkeerde hij in de laatste vijf jaar wettelijk in de onmogelijkheid te rijden? ja (1) neen - Heeft hij de laatste 24 maanden schadegevallen gehad? ja (1) neen (1) zo ja, nader omschrijven in rubriek 6 4. BESCHRIJVING VAN HET RISICO VOERTUIG AANHANGWAGEN> 500 kg PERSONENWAGEN Merk : sport (BVVO) cabrio Model : terreinwagen oldtimer Versie :... caravan MOTORFIETS van... cc 1ste inverkeersstelling :... /... / /... /... BROMFIETS A B Vermogen (behalve 2-wielers) :... kw ddddddddddd M.T.M.... kg LICHTE VRACHTWAGEN 3,5 T Onderstel nr.: terreinwagen VRACHTWAGEN: M.T.M... kg Plaat nr. : VER VAR Nationaal Plaatsen, bestuurder : VAR Internationaal niet inbegrepen :... Eurovignet ja neen ANDERE :... GEBRUIK : privé en arbeidsweg privé en beroep snelvervoer van poststukken of goederen vervoer van gevaarlijke producten (nr. ADR...) andere :... Indien BESCHERMING VAN HET VOERTUIG gevraagd: VOERTUIG AANHANGWAGEN Nieuw of Cataloguswaarde met uitrusting (a) : directievoertuig Verzekerde waarde(ten minste 85% van a) : Tweedehands- Cataloguswaarde zonder uitrusting (b): voertuig Verzekerde waarde (ten hoogste 110% van b): AXA - Verzekeringsvoorstel Comfort Auto /6

3 5. GEVRAAGDE WAARBORGEN Premie Aanvangsdatum AANSPRAKELIJKHEID..... /.. / VEILIGHEID VAN DE BESTUURDER..... /.. / (Bescherming van Personen op vergoedende wijze) BESCHERMING VAN HET VOERTUIG..... /.. / Personenwagens en lichte vrachtwagens (M.T.M. 3,5 T) van minder dan 5 jaar : Formule Eigen risico Afschrijving Alle risico s 0% in Diefstal - 2,5% in Ongeval Functioneel 0% in Diefstal - 5% in Ongeval Aangenomen 2,5% in Diefstal en in Ongeval Aangenomen Plus 5% in Diefstal en in Ongeval Alle risico s 2,5% in Ongeval Functioneel zonder diefstal 5% in Ongeval Aangenomen Aangenomen Plus Specialauto 0% in Diefstal Functioneel 2,5% in Diefstal Aangenomen 5% in Diefstal Aangenomen Plus Essentia 10% met min. 991 EUR Functioneel behalve in glasbreuk Personenwagen Verhaalbare BTW: neen 50 % ;... % Leasing met koopoptie Leasing zonder koopoptie Voertuig uitgerust met antidiefstalsysteem : neen ja zo ja, voeg attest bij van installateur of de aankoopfactuur van het voertuig indien dat oorspronkelijk voorzien was van zulk systeem Voertuig staat s nachts in een: garage van een privé-huis privé-box gemeenschapp. garage Andere voertuigen van minder dan 5 jaar (verzekering tegen werkelijke waarde) : Brand Brand + Diefstal Eigen schade met een eigen risico van 2,5% of van 5% BESCHERMING VAN PERSONEN op forfaitaire wijze..... /.. / Bestuurder omschreven voertuig Familiale bestuurder alle voertuigen Familiale inzittenden alle voertuigen Familiale inzittenden alle voertuigen + derden omschreven voertuig Familiale verkeer Kapitalen A B C D E geïndexeerd RECHTSBIJSTAND : Formule Basis Formule Plus..... /.. / HULPVERLENING (enkel voor personenwagens, lichte vrachtwagens,..... /.. / minibussen, mobilhomes 3,5T en tweewielers van minder dan 10 jaar) Wegenhulp Omni Hulp (voertuig + personen + woning) TOTALE JAARPREMIE :... in geval van twijfel is er Taksen en wettelijke bijdragen inbegrepen onmiddellijke aanvang Premiebetaling : jaarlijks driemaandelijks : +3% halfjaarlijks : +2% indien Bescherming van het Voertuig niet onderschreven maandelijks : + 5% (bericht van domiciliëring bijvoegen) 6. OPMERKINGEN EN BIJKOMENDE VERDUIDELIJKINGEN AXA - Verzekeringsvoorstel Comfort Auto /6

4 7. VOORSTEL De verzekeringnemer verklaart dat de bovenstaande gegevens waar, oprecht en volledig zijn in alle bijzonderheden, ook al heeft hij ze niet eigenhandig geschreven. Hij verklaart te weten dat het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens binnen de perken van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, kan leiden tot nietigheid van de overeenkomst. De meegedeelde gegevens mogen door de verzekeringsmaatschappij worden verwerkt met het oog op de klantenservice, de aanvaarding van risico s, het beheer van contracten en schadegevallen, alsook de betaling van verzekeringssommen. Om een optimale service te verlenen, kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan de ondernemingen van onze AXA Groep of aan de ondernemingen die ermee in verbinding staan. De betrokken personen verlenen hun toestemming voor de verwerking van de gegevens die hun gezondheid betreffen wanneer deze nodig zijn voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van het contract door de beheerders die optreden in het kader van dit contract. Deze verwerking is vastgesteld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld. De betrokken personen kunnen van deze gegevens kennis krijgen, ze laten verbeteren en zich gratis verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van de identiteitskaart aan de klantendienst van de maatschappij te worden gezonden. Dit vakje dient te worden aangekruist, indien de betrokken personen niet willen worden ingelicht over direct marketingacties van de maatschappij. Nadere inlichtingen kunnen bij de klantendienst van de maatschappij worden verkregen. Aldus gedaan te op / / Dit verzekeringsvoorstel bestaat uit 6 pagina s. Handtekening van de voorsteller, Gevolgen van de ondertekening van het verzekeringsvoorstel Het voorstel doet de dekking niet ingaan. Het verbindt noch de maatschappij, noch de voorsteller(s) tot het sluiten van de overeenkomst. Indien de maatschappij binnen de 30 dagen na ontvangst van het voorstel aan de voorsteller(s) geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht, noch de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek, noch de verzekering heeft geweigerd, verbindt zij zich tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding. Waarschuwing De verzekeraars zien nauwlettend toe op het opsporen van de pogingen tot fraude... Daarentegen kunt u, die te goeder trouw bent, op ons rekenen. Om niet onnodig voor anderen te betalen, help ons misbruiken te voorkomen. Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alléén de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. De verzekeringsmaatschappij kan het ESV Datassur desgevallend persoonsgegevens meedelen die relevant zijn in het exclusieve kader van de beoordeling van de risico s en het beheer van de contracten en de desbetreffende schadegevallen. Iedere persoon heeft het recht zich tot Datassur te richten om de gegevens die op hem betrekking hebben, in te zien en, in voorkomend geval, te verbeteren middels een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart naar het volgende adres : Datassur, de Meeûsplantsoen 29 te 1000 Brussel. Om volledig geinformeerd te zijn De verzekeringstussenpersoon is een specialist die de verzekeringnemer bijstaat. Hij licht hem in over het contract en de prestaties die eruit voortvloeien en onderneemt voor de verzekeringnemer alle nodige stappen tegenover de maatschappij. Hij zal de verzekeringnemer eveneens bijstaan mocht er tussen laatstgenoemde en de maatschappij een probleem rijzen. Indien de verzekeringnemer vindt dat hij op die manier niet de beste oplossing heeft gekregen, kan hij terecht bij de Ombudsman van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO) Meeûsplantsoen 29 te 1000 Brussel of bij de Controledienst van de Verzekeringen, Kortenberglaan 61 te 1000 Brussel. De verzekeringnemer kan zich ook altijd tot de rechtbank wenden. Het contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. AXA - Verzekeringsvoorstel Comfort Auto /6

5 Woordenlijst Aangenomen Aangenomen Plus Alle risico s Antidiefstalsysteem Deze afschrijving wordt alleen toegestaan voor voertuigen waarvan de eerste inschrijving dateert van minder dan 2 jaar terug. Deze afschrijving wordt alleen toegestaan voor nieuwe personenwagens. Deze formule bevat de dekkingen brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en dieren, ongeval en vandalisme. De diefstaldekking wordt niet verleend bij afwezigheid van een aanvaard antidiefstalsysteem of indien dit systeem niet in werking is gesteld. De onderstaande tabel geeft per voertuigcategorie de aanvaarde antidiefstalsystemen. Antidiefstalsysteem VV1 VV2 Oorspronkelijk gemonteerd systeem. erkend door de maatschappij Terreinwagens van minder dan EUR (1) aanvaard aanvaard aanvaard (met of zonder alarm) Voertuigen met een waarde tussen EUR en ,99 EUR (1) aanvaard aanvaard aanvaard (met of zonder alarm) - Voertuigen vanaf EUR (1) aanvaard indien uitgerust met - Cabriolets onvoldoende aanvaard oorspronkelijk gemonteerd alarm - Voertuigen met sportieve inslag of aangevuld met een VV3 Lichte vrachtwagens vanaf EUR (1) aanvaard aanvaard aanvaard (met of zonder alarm) Vanaf EUR (1) de maatschappij raadplegen (1) cataloguswaarde exclusief BTW Beroep 1 - Ambtenaar 2 - Bediende / Handelsvertegenwoordiger 3 - Arbeider 4 - Landbouwer 5 - Ambachtsman 6 - Handelaar 7 - Vrij beroep 8 - Andere zelfstandige 9 - Vrouw of man aan de haard 10 - Student 11 - Gepensioneerde en bruggepensioneerde 12 - Werkzoekende 13 - Geestelijke 14 - Beroepsmilitair 15 - Horeca (alle statuten) 16 - Veehandelaar 17 - Foorkramer 18 - Handelaar in alcoholhoudende dranken 19 - Dokwerker 20 - Ander beroep 21 - Rentenier 22 - Onderwijzer Cataloguswaarde Eigen Schade Essentia Forfaitaire wijze De officiële prijs van het voertuig in België, exclusief taks en kortingen, op het ogenblik van de eerste inverkeersstelling. Deze formule bevat de dekkingen glasbreuk, natuurkrachten en dieren, ongeval en vandalisme. Deze formule voorziet in de dekkingen brand, natuurkrachten en dieren, diefstal, glasbreuk, ongeval en vandalisme. Kapitalen in EUR A B C D E Verzekerde bedragen bij overlijden (*) Verzekerde bedragen bij blijvende invaliditeit (*) Basiskapitaal Algehele invaliditeit Verg. van de behandelingskosten tot (*) Deze bedragen komen bovenop de vergoedingen die de aansprakelijke derden aan de verzekerden verschuldigd zouden zijn. Korting voor Jonge bestuurder Specialauto Uitrusting Vergoedende wijze Geniet van een korting voor jonge bestuurder, de regelmatige bestuurder waarvan het rijbewijs geen 5 jaren oud is en bovendien aan de volgende voorwaarden voldoet: het vermogen van het te verzekeren voertuig minder is dan 80 kw, - ofwel met succes een stage defensief rijden heeft gevolgd bij een door de maatschappij erkende rijschool - ofwel ten minste een kind heeft, - ofwel de vader of de moeder van de jonge bestuurder voor zijn/haar personenwagen sinds ten minste 2 jaar verzekerd is in Aansprakelijkheid bij AXA Royale Belge en in de afgelopen 2 jaar geen schadegeval heeft gehad waarbij zijn aansprakelijkheid bewezen of waarschijnlijk is. Deze formule bevat de dekkingen brand, glasbreuk, natuurkrachten en dieren, diefstal. De prijs, exclusief taks maar inclusief plaatsing, van de toebehoren, de opties en de speciale inrichtingen die gefactureerd werden bij de levering van het voertuig, behalve het deel van de communicatie- en/of navigatie-installatie dat niet bevestigd is aan het voertuigen dat niet gedekt is. De bestuurder, in het gelijk of in het ongelijk, krijgt zijn schade vergoed zoals hij die van de rechtbank zou krijgen bij een ongeval; achteraf verhalen wij de uitgekeerde vergoedingen op de eventuele derden. AXA - Verzekeringsvoorstel Comfort Auto /6

6 U wilt veilig door het leven en een zorgeloze toekomst. Het is ons vak u oplossingen voor te stellen die uw familie en omgeving beschermen en u helpen al uw plannen actief voor te bereiden. Dit verstaan wij bij AXA onder Financiële Bescherming. FINANCIELE BESCHERMING AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Tel. : Fax : BTW BE HR Brussel nr

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt.

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt. 1/9 Art. 1 Definities Ref. 0435-LEV-L41-20140601 Wij = Corona = Corona Direct = Corona nv, Metrologielaan 2, 1130 Brussel, erkende verzekeringsonderneming (0435), RPR Brussel 0403 263 939. U = de verzekeringnemer:

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL A. WAARBORGVOORWAARDEN 2 1. ARTIKEL 1 Omvang van de waarborgen 2 2. ARTIKEL 2 Gebiedsgrenzen 4 3. ARTIKEL 3 Uitsluitingen gemeenschappelijk voor alle waarborgen 4 B. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden Veilig op Weg Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig op Weg Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald;

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald; Volvo Car Insurance Volvo car insurance: Een bewuste keuze Volvo-rijders maken doorgaans bewuste keuzes, staan midden in hun directe leefomgeving en volgen niet noodzakelijk de massa. Waarbij de blik een

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren

UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! 10 redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren 1 TOTAL LOSS? U KRIJGT EEN NIEUWE FIAT! U heeft binnen de 2 jaar na aankoop een zwaar ongeluk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie