FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel"

Transcriptie

1 FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar bij Fortis Investments, Postbus 23400, 1100 DX Amsterdam Zuidoost. FINANCIËLE KENMERKEN Indexcompartiment met 100 % kapitaalbeveiliging en acht dividenduitkeringen Beoordeling van het risico (1) : klasse tussen Ø (kleinste risico) en VI (grootste Ø I II III IV V VI risico) (1) De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan de belegging in een ICB of in een ICB-compartiment met vaste looptijd en kapitaalbescherming bij uittreding voor de vervaldag. De risicoklasse wordt toegekend aan de hand van de gemiddelde standaardafwijking van categorieën van gelijkaardige producten. Het nieuwe ICB-compartiment neemt initieel de risicoklasse over van de categorie waartoe het behoort. Van zodra het ICB-compartiment een inventariswaarden-historiek van meer dan 1 jaar heeft, wordt de risicoklasse toegekend op basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR. De eventuele wijziging van risicoklasse zal in de prospectus worden opgenomen. Elke latere wijziging van risicoklasse zal in de (half)jaarverslagen van de ICB s worden opgenomen. Doelstellingen van het compartiment en beleggingsbeleid Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon (2), vastgesteld op 3 juni 2013, per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR te recupereren. De eerste vier dividenden worden vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op elk 50 EUR (5 % van de initiële nettoinventariswaarde) en zullen betaald worden respectievelijk op 8 december 2005, 8 december 2006, 10 december 2007 en 8 december Het bedrag van de vier laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen (3), samengesteld, met gelijke weging, als volgt : ALTRIA GROUP (NEW YORK STOCK EXCHANGE), ASTRAZENECA (LONDON STOCK EXCHANGE), AXA (EURONEXT PARIS), BNP PARIBAS (EURONEXT PARIS), DELL (NASDAQ), DEUTSCHE TELEKOM (DEUTSCHE BÖRSE (XETRA)), E.ON (DEUTSCHE BÖRSE (XETRA)), TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (STOCKHOLM STOCK EXCHANGE), GENERAL ELECTRIC (NEW YORK STOCK EXCHANGE), KYOCERA (TOKYO STOCK EXCHANGE), L OREAL (EURONEXT PARIS), NESTLE (VIRT-X), NISSAN MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE), PFIZER (NEW YORK STOCK EXCHANGE), QUALCOMM (NASDAQ), ROCHE HOLDING (VIRT-X), SIEMENS (DEUTSCHE BÖRSE (XETRA)), STMICROELECTRONICS (EURONEXT PARIS), TOTAL (EURONEXT PARIS) en US BANCORP (NEW YORK STOCK EXCHANGE). De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van het individuele stijgings- (geplafonneerd op 8 %) of dalingspercentage van elke van de aandelen die er deel van uitmaken, tegenover de startwaarde. De aandeelhouder loopt geen wisselrisico. Indien de evolutie van de korf negatief of gelijk aan nul is, zal er geen dividend toegewezen worden. Indien de evolutie van de korf positief is, dan zal het dividend van maximum 8 %(voor aftrek van kosten en taksen) gelijk zijn aan de evolutie van de korf, geplafonneerd op 8 %. De laatste vier dividenden worden respectievelijk betaald op volgende data : 8 december 2009, 8 december 2010, 8 december 2011 en 3 juni De startwaarde van elk aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 26, 29 en 30 november De andere waarden worden berekend op basis van hun slotkoersen op de volgende data : 30 november 2009, 30 november 2010, 30 november 2011 en 24 mei Om zijn doelstellingen te bereiken concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle vormen van beleggingen, onder meer termijndeposito s en thesauriebeleggingen, kunnen gebruikt worden. De betrokken bankdeposito s zijn echter niet gewaarborgd door het depositowaarborgsysteem. Beleggingen in Staatsleningen of in andere kwaliteitsobligaties kunnen in de plaats komen van de beleggingen waarvan hierboven sprake is. De BEVEK mag swap-, optie-, futuresen andere overeenkomsten afsluiten met eersterangsinstellingen. Met het oog op de diversificatie van de risico s is het de bedoeling dat het compartiment zijn beleggingen plaatst bij minstens drie financiële instellingen die erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, waarbij niet meer dan 60 % van het compartiment bij eenzelfde instelling mag worden belegd; is dat wel het geval, dan kan het tegenpartijrisico worden ingedekt door een wederzijds onderpand. Hoewel de verwezenlijking van zijn doelstelling de eerste opdracht blijft, gaat het niet om een vaste verbintenis voor het compartiment en geldt niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen vóór de vastgelegde beleggingshorizon verkoopt. (2) Ten laatste twee weken vóór de vervaldag kan de raad van bestuur een nieuwe beleggingshorizon en -beleid voor het compartiment definiëren. (3) De raad van bestuur behoudt zich het recht voor, de financiële instrumenten die tot de aandelenkorf behoren, te vervangen door andere financiële instrumenten die ter beurze worden genoteerd, ingeval (i) zich een gebeurtenis of een transactie zou voordoen of hebben voorgedaan die tot een overdracht of een onherroepelijke inbreng van de aandelen in een nieuwe entiteit zou leiden, en/of (ii) zich een gebeurtenis of transactie zou voordoen die, naar de redelijke mening van de raad van bestuur, tot gevolg zou hebben dat die aandelen vervangen moeten worden. Die vervanging zal aan de erkende commissaris van de Vennootschap worden voorgelegd. KENMERKEN VAN DE AANDELEN Distributie-aandelen (Dis) aan toonder. Coupures van 1 en 10 aandelen. NETTO-INVENTARISWAARDE (NIW) Oorspronkelijk vastgesteld op EUR per 02/12/2004 ; laatste waarde berekend per 29/05/2013. Berekend op de 1ste werkdag van elke maand en de 2de werkdag na de 14de van elke maand. Gepubliceerd in de Belgische financiële pers en ook beschikbaar aan de loketten van de instellingen die belast zijn met de financiële dienst. WERKING VAN HET COMPARTIMENT Oorspronkelijke inschrijvingsperiode (4) vastgesteld van 23 oktober tot en met 19 november 2004, met betaaldag op 02/12/2004. De aanvragen om inschrijving, omzetting en terugkoop moeten door de met de financiële dienst belaste instelling ontvangen en aanvaard worden vóór 17 uur één werkdag vóór de dag van berekening van de inventariswaarde en zullen betaald worden met valuta drie werkdagen na de dag van berekening van de inventariswaarde. Betaaldag op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 03/06/2013. (4) Die zou evenwel vervroegd kunnen worden afgesloten door een beslissing van de raad van bestuur. NIET-RECURRENTE VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN GEDRAGEN DOOR DE BELEGGER (in EUR of in % van de NIW per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Plaatsingsprovisie 2 % (maximum) (5) - Indien hoger, inning van supplement. Kosten van de aan- of verkoop van 3 % activa 1 % Tarieven van toepassing bij (ten gunste van het (enkel na de oorspronkelijke (enkel bij vervroegde uittreding) intrede en uittreding. compartiment) inschrijvingsperiode. Omzettingskosten (ten gunste van de plaatsingsagent) EUR (maximum) (5) Beurstaks Materiële levering van effecten Kosten (+BTW) 10 EUR (maximum) (5) - 10 EUR (maximum) (5) (5) De verdelers voegen bij dit prospectus hun tarieflijst met de prijzen voor elk distributiekanaal. FORTIS B FIX EQUITY 143 1/2

2 23/10/2004 FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» RECURRENTE VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN GEDRAGEN DOOR DE ICB OF HET COMPARTIMENT (in EUR of in jaarlijks % berekend op de netto-actiefwaarde) Jaarlijkse beheersvergoeding (maximum) Jaarlijkse vergoeding voor administratief en boekhoudkundig beheer Jaarlijkse vergoeding Bewaarder 15 EUR (6) (per aandeel in omloop) 0,50 EUR (per aandeel in omloop) 0,50 EUR (per aandeel in omloop) Overige kosten (schatting) 0,15 % (6) Met een maximum van 1,50 %. } Berekend op basis van het gemiddeld aantal aandelen in omloop tijdens de periode en jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn. Vergoeding toezichthoudende instanties, taksen, administratie en dergelijke. 23/10/2004

3 FORTIS B FIX ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (datum van goedkeuring van de algemene presentatienota van de ICB : 19/04/2001). Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van wie ze tot stand brengt. Het prospectus is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Het bevat de voorstelling van de Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), de lijst van compartimenten, een afzonderlijke voorstelling van elk compartiment, de statuten en, als bijlage, het inschrijvingsformulier, het laatste jaarverslag en, indien gepubliceerd, het daaropvolgend halfjaarverslag. PARTIJEN Raad van Bestuur van de BEVEK (*) Verantwoordelijk voor het toezicht op het dagelijks beheer Bewaarder Financiële dienst Financieel beheer Administratief en boekhoudkundig beheer Erkende commissaris Thomas ROSTRON (Voorzitter), Managing Director van FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. William DE VIJLDER *, Managing Director van FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. Denis GALLET *, Director Group Risk Management van FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. Paul MESTAG, Director Funds Legal Service van FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. Jan Lodewijk ROEBROEK, CEO FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NEDERLAND N.V. Mark TE RIELE, Head of Distribution Partners Netherlands, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NEDERLAND N.V. FORTIS BANK N.V. - Warandeberg, Brussel In België : FORTIS BANK N.V., BELGOLAISE N.V., CITIBANK BELGIUM N.V., DEUTSCHE BANK N.V., J. QUATANNENS & C N.V., PETERCAM N.V. In Nederland : (waar de BEVEK onder de benoeming FORTIS FIX wordt verdeeld) : FORTIS BANK NEDERLAND N.V. FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. - Koning Albert II-laan, Brussel FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. - Koning Albert II-laan, Brussel die de uitvoering van haar taken gedeeltelijk gedelegeerd heeft aan FASTNET BELGIUM N.V. - Brussel PRICEWATERHOUSECOOPERS Bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A., vertegenwoordigd door Mevr. Emmanuèle ATTOUT, Woluwedal, Sint-Stevens-Woluwe ALGEMENE KENMERKEN Oprichtingsdatum van de BEVEK : 11/10/1996 (statuten gepubliceerd op 23/10/1996; BS nr ). Afsluiting van het boekjaar : 31/03. Datum algemene aandeelhoudersvergadering : de derde donderdag van juli om uur. Werking van de BEVEK Kenmerkend voor een ICB met een veranderlijk aantal rechten van deelneming is het vrije recht tot toetreding en uittreding. De Raad van Bestuur kan elke nieuwe inschrijving na de initiële inschrijvingsperiode weigeren. Aanvragen om inschrijving, conversie in deelbewijzen van een ander compartiment of uittreding worden tenminste tweemaal per maand uitgevoerd tegen inventariswaarde. Die wordt bepaald door de waardering van de portefeuille, in principe tegen marktwaarde, na aftrek van de verplichtingen. De provisies, kosten en taksen die, hetzij door de ICB, hetzij door de belegger worden gedragen, worden gedetailleerd beschreven in de voorstelling van elk compartiment. Belastingstelsel BEVEK : jaarlijkse taks van 0,06 % (0,07 % vanaf 01/01/2005) op het netto-actief ; recuperatie van de eventuele Belgische roerende voorheffing (hoofdzakelijk Belgische dividenden) en toepassing van de internationale verdragen tot vermijding van dubbele belasting (buitenlandse inkomsten) in het geval van buitenlandse bronheffing. Belegger : belasting op dividenden (distributieaandelen) : bevrijdende roerende voorheffing van 15 % ; belasting op meerwaarden gerealiseerd door natuurlijke personen : nihil. BESCHIKBARE INFORMATIE De hierna vermelde documenten en gegevens kunnen kosteloos worden verkregen aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzorgt : een algemene informatiefolder over ICB s Beleggingen in instellingen voor collectieve belegging (ICB s). Deze folder heeft tot doel de belegger wegwijs te maken in de sector van de ICB s : wat zijn hun voornaamste kenmerken, hoe werken ze, wat zijn de voor- en nadelen van een belegging in rechten van deelneming in een ICB, en wat is de rol van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen ten aanzien van de ICB s ; het uitgifteprospectus met bijlagen ; de netto-inventariswaarde. 15/07/2004

4 FORTIS B FIX LIJST VAN DE OPEN COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK BOND 1 08/10/1996 EQUITY 37 28/10/1999 EQUITY /10/2003 BOND 2 15/11/1996 EQUITY 38 28/10/1999 EQUITY /10/2003 BOND 3 25/01/2001 EQUITY 39 29/11/1999 EQUITY /10/2003 BOND 4 22/02/2001 EQUITY 40 29/11/1999 EQUITY /10/2003 BOND 5 23/03/2001 EQUITY 41 03/01/2000 EQUITY /11/2003 BOND 6 23/04/2001 EQUITY 42 03/01/2000 EQUITY /12/2003 BOND 7 22/05/2001 EQUITY 43 31/01/2000 EQUITY /12/2003 BOND 8 18/06/2001 EQUITY 44 31/01/2000 EQUITY /01/2004 BOND 9 19/07/2001 EQUITY 45 09/03/2000 EQUITY /01/2004 BOND 10 23/08/2001 EQUITY 46 06/04/2000 EQUITY /02/2004 BOND 11 24/09/2001 EQUITY 47 06/04/2000 EQUITY /02/2004 BOND 12 22/10/2001 EQUITY 48 08/05/2000 EQUITY /02/2004 BOND 13 21/03/2002 EQUITY 49 08/05/2000 EQUITY /03/2004 BOND 14 25/04/2002 EQUITY 50 31/07/2000 EQUITY /03/2004 BOND 15 24/07/2002 EQUITY 51 28/08/2000 EQUITY /03/2004 BOND 16 09/08/2002 EQUITY 52 21/09/2000 EQUITY /04/2004 BOND PLUS 1 03/12/1996 EQUITY 53 23/10/2000 EQUITY /04/2004 BOND PLUS 2 03/01/1997 EQUITY 54 27/11/2000 EQUITY /04/2004 BOND PLUS 3 25/02/1997 EQUITY 55 21/12/2000 EQUITY /04/2004 BOND PLUS 4 29/05/2000 EQUITY 56 25/01/2001 EQUITY /05/2004 BOND PLUS 5 27/06/2000 EQUITY 57 22/02/2001 EQUITY /05/2004 BOND PLUS 6 23/08/2002 EQUITY 58 22/02/2001 EQUITY /05/2004 BOND PLUS 7 04/10/2002 EQUITY 59 23/03/2001 EQUITY /05/2004 BOND PLUS 8 26/11/2002 EQUITY 60 23/04/2001 EQUITY /05/2004 BOND PLUS 9 19/12/2002 EQUITY 61 23/04/2001 EQUITY /06/2004 BOND PLUS 10 21/01/2003 EQUITY 62 22/05/2001 EQUITY /06/2004 BOND PLUS 11 24/02/2003 EQUITY 63 22/05/2001 EQUITY /06/2004 BOND PLUS 12 17/03/2003 EQUITY 64 18/06/2001 EQUITY /07/2004 BOND PLUS 13 14/04/2003 EQUITY 65 19/07/2001 EQUITY /07/2004 BOND PLUS 14 27/05/2003 EQUITY 66 23/08/2001 EQUITY /07/2004 BOND PLUS 15 16/06/2003 EQUITY 67 24/09/2001 EQUITY /08/2004 BOND PLUS 16 15/09/2003 EQUITY 68 22/10/2001 EQUITY /08/2004 BOND PLUS 17 06/10/2003 EQUITY 69 26/11/2001 EQUITY /08/2004 BOND PLUS 18 20/10/2003 EQUITY 70 26/11/2001 EQUITY /08/2004 BOND PLUS 19 17/11/2003 EQUITY 71 20/12/2001 EQUITY /08/2004 BOND PLUS 20 23/12/2003 EQUITY 72 20/12/2001 EQUITY /09/2004 BOND PLUS 21 19/01/2004 EQUITY 73 17/01/2002 EQUITY /09/2004 BOND PLUS 22 16/02/2004 EQUITY 74 17/01/2002 EQUITY /09/2004 BOND PLUS 23 15/03/2004 EQUITY 75 21/02/2002 EQUITY /09/2004 BOND PLUS 24 19/04/2004 EQUITY 76 21/02/2002 EQUITY /09/2004 BOND PLUS 25 17/05/2004 EQUITY 77 21/03/2002 EQUITY /10/2004 BOND PLUS 26 14/06/2004 EQUITY 78 21/03/2002 EQUITY /10/2004 BOND PLUS 27 20/07/2004 EQUITY 79 25/04/2002 EQUITY /10/2004 BOND PLUS 28 17/08/2004 EQUITY 80 25/04/2002 EQUITY /10/2004 BOND PLUS 29 14/09/2004 EQUITY 81 23/05/2002 EQUITY /10/2004 BOND PLUS 30 14/09/2004 EQUITY 82 25/06/2002 FOREX 2 14/06/2004 BOND PLUS 31 12/10/2004 EQUITY 83 25/06/2002 SHORT TRACK 1 15/10/2002 BOND PLUS 32 12/10/2004 EQUITY 84 24/07/2002 SHORT TRACK 2 26/11/2002 EQUITY 15 03/03/1998 EQUITY 85 23/08/2002 SHORT TRACK 3 24/02/ /10/2004

5 FORTIS B FIX LIJST VAN DE OPEN COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK EQUITY 16 07/04/1998 EQUITY 86 26/11/2002 SHORT TRACK 4 17/03/2003 EQUITY 19 13/07/1998 EQUITY 87 19/12/2002 SHORT TRACK 5 14/04/2003 EQUITY 22 14/10/1998 EQUITY 88 21/01/2003 SHORT TRACK 6 27/05/2003 EQUITY 23 10/11/1998 EQUITY 89 24/02/2003 SHORT TRACK 7 16/06/2003 EQUITY 25 13/01/1999 EQUITY 90 17/03/2003 SHORT TRACK 8 22/07/2003 EQUITY 26 05/02/1999 EQUITY 91 14/04/2003 SHORT TRACK 9 25/08/2003 EQUITY 28 13/04/1999 EQUITY 92 22/04/2003 SHORT TRACK 10 15/09/2003 EQUITY 29 07/05/1999 EQUITY 93 27/05/2003 SHORT TRACK 11 06/10/2003 EQUITY 31 01/07/1999 EQUITY 94 16/06/2003 SHORT TRACK 12 20/10/2003 EQUITY 32 03/08/1999 EQUITY 95 22/07/2003 SHORT TRACK 13 17/11/2003 EQUITY 33 26/08/1999 EQUITY 96 25/08/2003 SHORT TRACK 14 23/12/2003 EQUITY 34 10/09/1999 EQUITY 97 25/08/2003 SHORT TRACK 15 19/01/2004 EQUITY 35 04/10/1999 EQUITY 98 15/09/2003 EQUITY 36 04/10/1999 EQUITY 99 15/09/2003

6 Addendum bij het prospectus van Fortis B Fix d.d. 15 juli 2004 ten behoeve van de Nederlandse beleggers Afwijkende naam De compartimenten van Fortis B Fix worden in Nederland onder een afwijkende naam verkocht. In de onderstaande tabel worden in kolom 1 de in Nederland gehanteerde namen weergegeven. In kolom 2 zijn de namen weergegeven waaronder deze betreffende compartimenten zijn opgenomen in het register als bedoeld in artikel 18 van de Wtb. In Nederland gehanteerde namen Namen zoals weergegeven in het register als bedoeld in artikel 18 van de Wtb Fortis Fix Equity 104 Fortis B Fix Equity 104 Fortis Fix Quatro Five Fortis B Fix Equity 126 Fortis Fix Quatro Five 2 Fortis B Fix Equity 143 Ondanks de afwijkende naam is de inhoud van het prospectus en de statuten van Fortis B Fix onverminderd op deze compartimenten van toepassing. Wet toezicht beleggingsinstellingen Ingevolge de Wet toezicht beleggingsinstellingen ( Wtb ) dienen beleggingsinstellingen, waarop de Wtb van toepassing is, te voldoen aan de eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en informatieverschaffing aan aandeelhouders en publiek. Fortis B Fix is gevestigd in België en heeft aldaar een vergunning gekregen van de toezichthouder, Commission Bancaire et Financière (). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 november 2003 aan Fortis B Fix een vergunning verleend uit hoofde van artikel 5 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen ( Wtb ). Fortis B Fix is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 18 van voormelde wet, welk register voor een ieder ter inzage ligt bij de AFM te Amsterdam. Indien de Raad van Bestuur van Fortis B Fix zou besluiten tot een verzoek aan de AFM tot intrekking van de Wtbvergunning zal hiervan mededeling worden gedaan in een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Fortis Investment Management S.A wordt in de hoedanigheid van vermogensbeheerder van Fortis B Fix door de AFM aangemerkt als bestuurder in de zin van de Wtb. Dit impliceert dat de AFM toeziet op Fortis Investment Management S.A. in de uitvoering en operationele organisatie van het beleggingsbeleid. Grote beleggers Voor zover haar bekend heeft Fortis B Fix per de datum van dit Addendum geen grote beleggers in de zin van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen. Wijziging van de voorwaarden Een voorstel tot wijziging van de voorwaarden zal worden aangekondigd in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Voorstellen tot wijziging van de voorwaarden, waardoor rechten of zekerheden van de aandeelhouders van Fortis B Fix worden verminderd of een lastenverzwaring aan hen wordt opgelegd, zullen eerst van kracht worden drie maanden nadat de AFM als toezichthouder goedkeuring heeft verleend aan deze wijzigingen als bedoeld in artikel 14 Besluit toezicht beleggingsinstellingen. Gedurende deze periode kunnen aandeelhouders hun belegging in de vennootschap tegen de gebruikelijke voorwaarden te gelde maken. FORTIS B FIX EQUITY 143 1/2

7 Informatieverstrekking Algemeen Ten behoeve van de Nederlandse beleggers zijn de statuten, het prospectus en het addendum ten behoeve van de Nederlandse beleggers bij het prospectus onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het prospectus, de statuten en de jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Fortis Investments, De Entree 27, 1101 BH Amsterdam Zuidoost. Verder voor de aandeelhouders relevante informatie, indien aanwezig, ligt aldaar ter inzage. Netto-inventariswaarde (=nettovermogenswaarde) In aanvulling op hetgeen vermeld staat in het prospectus zal de netto-inventariswaarde per aandeel van de in Nederland geregistreerde compartimenten gepubliceerd worden op de website De nettoinventariswaarde is tevens opvraagbaar ten kantore van Fortis Investments, tel: Opschorting In aanvulling op hetgeen staat vermeld in de statuten zal een opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde per aandeel, alsook van de uitgifte, de terugkoop (= inkoop) en de omzetting (= conversie) van aandelen, tevens bekend gemaakt worden in een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Algemene Vergadering van Aandeelhouders In aanvulling op hetgeen staat vermeld in artikel 19 van de statuten zal iedere bijeenroeping van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten minste veertien dagen voor de aanvang van die vergadering verschijnen in een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Verslaglegging Het boekjaar van Fortis B Fix loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar. Jaarlijks wordt, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, verslag opgemaakt over het boekjaar. Binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar wordt verslag opgemaakt over de eerste helft van het lopende boekjaar. In het halfjaarbericht en het jaarverslag zal, conform de richtlijnen van AFM, actuele informatie omtrent grote beleggers worden verschaft. Daarnaast wordt in het jaarverslag actuele informatie omtrent bestuurdersbelangen opgenomen. De verslagen zullen voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de vennootschap en bij Fortis Investments, De Entree 27 te Amsterdam Zuidoost. Financiële bijsluiter Voor de in Nederland geregistreerde compartimenten van Fortis B Fix is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom een lees hem voordat u het product koopt. Juridische scheiding van vermogens van compartimenten Op grond van de Belgische wet- en regelgeving strekken de activa van een bepaald compartiment slechts tot waarborg voor de schulden, verbintenissen en verplichtingen die dit compartiment betreffen. De vermogens van de verschillende compartimenten zijn juridisch dan ook strikt gescheiden. Dit betekent dat een eventueel negatief vermogenssaldo of jaarresultaat van een bepaald compartiment geen gevolgen kan hebben voor de andere compartimenten.

8 Nota per compartiment Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger In de tabel opgenomen onder Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger wordt gesproken over een beurstaks. Deze beurstaks is niet van toepassing voor Nederlandse beleggers. Daarnaast wordt gesproken over kosten voor materiële levering van effecten. Ook deze kosten zijn niet van toepassing voor de Nederlandse beleggers, aangezien in Nederland materiële levering van aandeelbewijzen niet tot de mogelijkheden behoort. Onder de betreffende tabel wordt verwezen naar een door de verdelers bij het prospectus te voegen tarieflijst met de prijzen voor elk distributiekanaal. Het beschikbaar stellen van een tarieflijst is een verplichting onder de Belgische wet. Aangezien een dergelijke tarieflijst in Nederland niet wordt gehanteerd, is deze bepaling niet van toepassing voor de Nederlandse beleggers. Niet vaste verbintenis De in de Nota van het compartiment opgenomen zin: Hoewel de verwezenlijking van zijn doelstelling de eerste opdracht blijft, gaat het niet om een vaste verbintenis voor het compartiment en geldt niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen voor de vastgestelde beleggingshorizon verkoopt heeft twee boodschappen voor de belegger. In de eerste plaats wordt bedoeld dat er in dit product geen sprake is van een formele garantie, maar van een morele garantie. Het product bevat dus geen harde juridische garantie. Er is slechts sprake van bescherming. In de tweede plaats wordt aangegeven dat de bescherming niet geldt voor de aandeelhouder die zijn aandelen voor de vervaldatum verkoopt. Aanvullende bepaling Op grond van de Belgische wet- en regelgeving hebben Fortis B Fix en haar afzonderlijke compartimenten de mogelijkheid leningen op te nemen tot een maximum van 15% van haar nettovermogen. Fiscale aspecten Algemeen Dividend en rente ontvangen door Fortis B Fix zijn in het algemeen onderworpen aan niet terugvorderbare bronbelasting in het land van oorsprong. Belastingconsequenties van het kopen of omwisselen van aandelen zijn voor elke aandeelhouder afhankelijk van de van kracht zijnde wetgeving van het land waar de aandeelhouder staatsburger of ingezetene is, domicilie houdt of als vennootschap gevestigd is. Fiscale aspecten in Nederland a. van de vennootschap Fortis B Fix is een in België gevestigde vennootschap welke aldaar is onderworpen aan Belgische belastingen. Fortis B Fix is niet onderworpen aan Nederlandse dividend- of kapitaalsbelasting. Fortis B Fix drijft tevens geen onderneming middels een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger in Nederland en is aldus niet onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting. b. van de Nederlandse aandeelhouders In het onderstaande wordt een onderscheid gemaakt tussen in Nederland woonachtige particulieren en in Nederland gevestigde vennootschappen. 1. In Nederland woonachtige particulieren 1 Inkomstenbelasting De inkomsten uit beleggingen (box 3) worden fictief gesteld op 4% van de waarde van het gemiddeld belegd vermogen, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Het fictieve rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. De effectieve belastingdruk over het belegd vermogen bedraagt derhalve 1,2%. 1 Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de aandelen Fortis B Fix niet gerekend (behoeven te) worden tot een ondernemingsvermogen. Tevens wordt ervan uitgegaan dat de aandelen niet kwalificeren als een zogenoemd aanmerkelijk belang en dat de aandeelhouder ter zake van aandelen geen resultaat uit overige werkzaamheden geniet.

9 Het gemiddeld belegd vermogen wordt berekend als het gemiddelde van het netto belegd vermogen van box 3 (bezittingen minus schulden) per 1 januari en 31 december van het betreffende jaar. Voor 2004 geldt een heffingsvrij vermogen van EUR per belastingplichtige (fiscale partners: EUR ). Dit bedrag kan eventueel worden verhoogd met de kindertoeslag ad EUR (ten aanzien van minderjarige kinderen) en de ouderentoeslag van maximaal EUR (voor belastingplichtigen van 65 jaar of ouder). Belgische bronbelasting ingehouden op dividenduitkeringen van Fortis B Fix aan een in Nederland woonachtige particulier kan worden verrekend met de verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting over het beleggingsinkomen (box 3). Niet verrekenbare buitenlandse bronbelasting kan worden verrekend met toekomstig verschuldigde inkomstenbelasting over box 3 inkomen. 2. In Nederland gevestigde vennootschappen 2 Vennootschapsbelasting Ontvangen dividenden zijn belast, behoudens indien en voorzover sprake is van meegekocht dividend (dividend dat wordt uitgekeerd uit reserves die aanwezig waren op het moment dat de aandelen werden verworven). De aandelen Fortis B Fix mogen in beginsel worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. Indien de aandelen worden verkocht, is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de boekwaarde belast (winst) dan wel aftrekbaar (verlies). De Belgische bronbelasting ingehouden op dividenduitkeringen van Fortis B Fix aan een in Nederland gevestigde vennootschap kan worden verrekend met de verschuldigde Nederlandse vennootschapsbelasting. Niet verrekenbare buitenlandse bronbelasting kan worden verrekend met de belasting op toekomstige winsten. Het bronbelastingpercentage kan op grond van het Verdrag ter Voorkoming van Dubbele Belasting wellicht worden verlaagd. De bovenstaande beschrijving is van algemene aard en is niet bedoeld als een gedetailleerd fiscaal advies met betrekking tot een concrete beleggingsbeslissing. Beleggers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van, en in voorkomend geval hun adviseurs te raadplegen over, de mogelijke fiscale consequenties van het inschrijven op aandelen krachtens de wetten van het land waarvan zij staatsburger of ingezetene zijn of waar zij domicilie houden of gevestigd zijn. Verklaring van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Fortis B Fix is verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus. De in het prospectus opgenomen gegevens zijn, voor zover aan de Raad van Bestuur van Fortis B Fix redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid en er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen. Brussel, 18 juni 2004 De Raad van Bestuur 2 Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de vennootschappen: - naar Nederlands recht opgerichte N.V. s of B.V. s zijn; - niet subjectief zijn vrijgesteld; - niet de status van fiscale beleggingsinstelling hebben; en - geen aandelenbelang in Fortis B Fix hebben van 25% of meer.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie