Factorbeleggen Een heldere koers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factorbeleggen Een heldere koers"

Transcriptie

1 Factorbeleggen Een heldere koers

2 Verder gaan is het potentieel optimaal benutten.

3 Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare kenmerken van deze aandelen. Met de beleggingsstrategie Factorbeleggen speelt Syntrus Achmea hier actief op in. Door te focussen op zorgvuldig geselecteerde kenmerken (factoren genaamd) kunnen wij tegen lage kosten het risicogewogen rendement van uw aandelenportefeuille verbeteren. Factorbeleggen verenigt op die manier de sterke punten van actief en passief beleggen met elkaar. Om het potentieel van deze beleggingsstrategie optimaal te benutten, hebben we een aanpak ontwikkeld waarin de factoren binnen een wereldwijde portefeuille in samenhang worden bezien: Factorbeleggen. Door de ongewenste correlaties tussen factoren te elimineren, zijn wij in staat om heel gericht bestaande factorpremies te verzilveren. Onze unieke benadering van factorbeleggen is bij uitstek geschikt voor beleggers met een lange termijn horizon. In deze brochure lichten we toe hoe Factorbeleggen van toegevoegde waarde kan zijn voor u als institutionele belegger.

4 Verder gaan is transparant blijven. Syntrus Achmea ziet factorbeleggen als een tussenvorm tussen actief en passief beleggen.

5 Wat is factorbeleggen? Het denken over rendementen op aandelen is aan verandering onderhevig. Werd het portefeuillerendement in de jaren 90 simpelweg onderverdeeld in alpha (de toegevoegde waarde van een portefeuillemanager) en bèta (de gevoeligheid van een aandeel voor marktbewegingen), tegenwoordig ontleden we de alpha in een pure alpha en een systematische alpha. Deze laatste laat zich verklaren door kenmerken van aandelen die systematisch een hoger rendement en/of een lager risico laten zien dan een marktgewogen index. Het gericht beleggen in deze nieuwe rendementsbronnen (factoren) noemen we factorbeleggen. Figuur 1 Ontwikkeling inzicht rendementbronnen 70s 90s nu Rendement Alpha Beta pure Alpha Systematische Alpha (factorbeleggen) Beta Actief versus passief beleggen Syntrus Achmea ziet factorbeleggen als een tussenvorm tussen actief en passief beleggen. De overeenkomst met actief beleggen zit in de duidelijke keuze die wordt gemaakt voor bepaalde factoren; het is actief ten opzichte van een marktgewogen index. De overeenkomst met passief beleggen zit in het gestructureerde, transparante en min of meer rule based beleggingsproces. Onze klanten weten van te voren precies wat ze kunnen verwachten en eventuele resultaatverschillen met marktgewogen indices zijn goed te verklaren. Ook de lage kosten zijn een overeenkomst met passief beleggen. Evolutie versus revolutie Het inspelen op factoren is overigens niet nieuw en wij zien factorbeleggen dan ook veel meer als een evolutie dan als een revolutie. De financiële turbulentie van de afgelopen jaren heeft de vraag doen toenemen naar minder risicovolle beleggingsportefeuilles en meer transparantie. Onderzoek naar hoe dit te realiseren heeft hernieuwd het belang van factoren belicht. Een belangrijke concrete impuls was het onderzoek van Ang, Goetzmann en Schaefer (2009) naar de beleggingsresultaten van het Noors Staatspensioenfonds: de relatieve outperformance (alpha) die in het verleden werd toegeschreven aan actief portefeuillemanagement, bleek een systematisch karakter te hebben door een actieve weging naar factoren. Ang et al. bevelen dan ook aan om de blootstelling naar factoren te benaderen als onderdeel van de benchmark en om op een nieuwe, meer gestructureerde manier naar beleggen te kijken.

6 Kansen in de markt Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op het uitgangspunt dat menselijk handelen vaak niet rationeel is en dat financiële markten daarom inefficiënt zijn. Sinds de ontwikkeling van de efficiënte-markthypothese eind jaren zestig zijn er veel studies gedaan die deze hypothese verwerpen. Uit deze studies blijkt dat beleggers vaak een overreactie laten zien op zowel positieve als negatieve nieuwsfeiten en dat trends te ver worden geëxtrapoleerd. Ook kuddegedrag is een bekend verschijnsel binnen de Behavioral Finance. Hiervan is sprake als iedereen gedurende een bepaalde periode achter dezelfde glamour-aandelen aanloopt. De lottery mentality van veel beleggers maakt dat zij bereid zijn om een premie te betalen voor een kleine kans op een hoge winst. Deze gedragingen leiden er toe dat de prijs van een aandeel voor kortere of langere tijd niet overeenkomt met de waarde ervan, en dus ook tot kansen in de markt. Strategie Door gestructureerd en gedisciplineerd een aandelenportefeuille te overwegen naar de juiste factoren en deze integraal aan te sturen, is ons aandelenteam in staat om systematisch te profiteren van deze kansen in de markt. Sommige factoren voegen daarbij vooral rendement toe, terwijl andere primair gericht zijn op risicoreductie. Omdat we daarbij optimaal gebruik maken van het diversificatie effect, zijn we in staat om het relatief grillige verloop van individuele factoren om te zetten naar een stabiele portefeuille. Uniek van onze strategie is dat wij expliciet blootstelling zoeken naar factoren. Hierdoor worden de factorpremies gericht verzilverd en zijn de doelstellingen van de portefeuille transparant (zie kader). Impliciete en expliciete benaderingen De term factorbeleggen wordt in de markt breed gebruikt en omvat zowel impliciete als expliciete benaderingen. Impliciete aandelenbenaderingen die vaak met factorbeleggen worden geassocieerd zijn de zogenaamde Smart Bèta strategieën. Deze methoden hebben als overeenkomst dat ze niet gebaseerd zijn op portefeuillegewichten naar marktwaarde, maar dat de gewichten bepaald worden aan de hand van bijvoorbeeld de boekwaarde, omzet of winst van de onderneming, of de volatiliteit van het aandeel. Onderzoek wijst uit dat de outperformance van deze strategieën voor het grootste gedeelte valt te verklaren door onderliggende factoren. De blootstelling naar de factoren is echter een afgeleide van de gekozen strategie en de blootstelling van de portefeuille naar de factoren varieert door de tijd. Er is dus niet bewust en expliciet voor gekozen. Wij zoeken daarentegen expliciet blootstelling naar factoren. Door de portefeuillegewichten te bepalen aan de hand van factoren, spelen wij gericht en bewust in op bestaande factorpremies. Factoren Factoren waar Syntrus Achmea op focust moeten in ieder geval aan drie criteria voldoen: 1) Er moet een academische onderbouwing zijn voor het bestaan van de factor; 2) We willen zelf kunnen aantonen dat een factor werkt;

7 3) De factor moet goed implementeerbaar zijn. Dit heeft geresulteerd in een vijftal factoren die door de tijd heen de meest robuuste verbetering van de rendement-risicoverhouding laten zien ten opzichte van een marktwaarde-gewogen index: Waarde, Trend, Omvang, Kwaliteit en Volatiliteit (ook genoemd: Value, Momentum, Size of Small cap, Quality en Low vol). Omdat deze factoren relatief eenvoudig zijn te implementeren, kunnen we de kosten laag houden. Deze combinatie van factoren is echter geen vaststaand gegeven. Wij onderzoeken voortdurend aandelenkarakteristieken die mogelijk een voorspellende waarde hebben. Zo zijn factoren als Groei en Liquiditeit ook door ons onderzocht, maar uiteindelijk afgevallen. Groei blijkt geen voorspellende waarde te hebben en de premie voor illiquiditeit is weliswaar wetenschappelijk goed gedocumenteerd, maar als de liquiditeit in de markt opdroogt, dan zit de belegger vast. Dit maakt de factor niet goed implementeerbaar. 1. Waarde (Value) Het beleggen in aandelen met een lage waardering is waarschijnlijk de meest populaire en oudste benadering van factorbeleggen. Het is al lang bekend dat markten kunnen overdrijven en dat de koersen van sommige aandelen tijdelijk te ver kunnen stijgen of dalen. Omdat het de verwachting is dat de koersen op termijn tenderen naar hun werkelijke waarde (mean reversion), is de kans groot dat ondergewaardeerde aandelen uiteindelijk een hoger rendement genereren dan de markt. 2. Trend (Momentum) Aandelen die het over een periode van 6 tot 12 maanden goed hebben gedaan, doen het de daaropvolgende 3 tot 12 maanden ook beter dan gemiddeld. Het omgekeerde geldt voor de achterblijvers. We noemen dit Trend-effect (op de middellange termijn) ook wel prijsmomentum. Voor winst gaat een soortgelijk effect op. Wanneer de winstverwachting een verbetering heeft laten zien, is het aannemelijk dat deze ook de maanden daarop verder stijgt. Dit noemen we winstmomentum. 3. Kwaliteit (Quality) Kwaliteit is minder eenduidig te definiëren dan de voorgaande factoren. Deze factor kan onder meer staan voor de mate en de stabiliteit van winstgevendheid, de onderverdeling van de winst in overloopposten (accruals) en kasstromen, de balansverhoudingen, de marktpositie van een bedrijf en de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De interesse in de factor Kwaliteit is de laatste 10 jaar sterk toegenomen. s Werelds bekendste belegger Warren Buffet maakt al jaren gebruik van deze stijl. Van hem is de uitspraak: It s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. 4. Volatiliteit (Low vol) Bij Volatiliteit ligt de nadruk niet op rendement, maar op het verlagen van het absolute risico. Deze factorpremie kan worden verzilverd door aandelen te kopen met een lager dan gemiddelde beweeglijkheid. Door de bereidheid van veel beleggers om een premie te betalen voor een kleine kans op een hoge winst, zijn beweeglijke (en dus risicovolle) aandelen relatief duur. Ook het feit dat vermogensbeheerders veelal afgerekend worden op het (op korte termijn) outperformen van de markt wordt als een verklaring van dit effect gezien.

8 Maatschappelijk verantwoord beleggen Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van een onderneming en de mate waarin de onderneming verantwoord opereert sterk samenhangen. Het toevoegen van specifieke ESG-informatie aan de factor Kwaliteit maakt deze factor dan ook robuuster. ESG-criteria zijn daarom integraal onderdeel van het beleggingsproces en ieder aandeel krijgt dan ook een score voor duurzaamheid. De totale ESG-score loopt van triple A tot triple C (vergelijkbaar met bijvoorbeeld een credit rating) en geeft een goed beeld van de duurzaamheid van de ondernemingen in het beleggingsuniversum. Diversificatie-effect Op de lange termijn behalen portefeuilles die overwogen zijn naar een afzonderlijke factor een hoger rendement en/of een lager risico dan een marktgewogen benchmark. Deze afzonderlijke factorportefeuilles kennen echter een groot relatief risico, weergegeven door een hoge tracking error: ze laten doorgaans een grillig verloop zien en kunnen bovendien voor langere periode achterblijven bij een marktgewogen benchmark. Onderstaande grafiek laat zien hoe beweeglijk het rendementsverloop kan zijn van de afzonderlijke factorpremies. 5. Omvang (Size, Small cap) Het Omvang-effect is het verschijnsel dat aandelen met een lage marktkapitalisatie op de lange termijn een hoger voor risico gecorrigeerd rendement laten zien dan aandelen met een hoge marktkapitalisatie. Dit Omvang-effect is een premie voor illiquiditeit en/ of het gevolg van de relatief geringe interesse van analisten voor small cap aandelen. De onderwaardering van deze aandelen wordt op de lange termijn weer goedgemaakt. Figuur 2 Rendementsverloop afzonderlijke factorpremies Bron: Syntrus Achmea Waarde Trend Kwaliteit Volatiliteit Omvang 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0% -0,5% -1,0%

9 Door de factoren met elkaar te combineren binnen één portefeuille, profiteren we van het diversificatieeffect. Het onrustige verloop van de individuele premies wordt zodoende sterk gedrukt en de periodes van onderpresteren worden korter. In onderstaande grafiek komt dit duidelijk naar voren. Een factorportefeuille, samengesteld uit Waarde, Trend, Omvang, Kwaliteit en Volatiliteit, laat een relatief gelijkmatig verloop zien van het extra rendement ten opzichte van de MSCI Wereld. Er is nu niet alleen sprake van een hoger rendement, ook het risico (de standaarddeviatie in onderstaande tabel) van de portefeuille is lager dan dat van de MSCI Wereld. Daarnaast is het relatieve risico (de tracking error) aanzienlijk lager dan dat van de afzonderlijke factoren. Tabel 1 Risicorendementskarakteristieken factorportefeuille t.o.v. MSCI Wereld index Bron: Syntrus Achmea Strategische gewichten MSCI Wereld Portefeuille Rendement (jaarlijks) 8,9% 11,0% Standaarddeviatie 15,3% 14,2% Figuur 3 Rendementsverloop gecombineerde factorportefeuille ten opzichte van de MSCI Wereld Bron: Syntrus Achmea 0,7% Sharpe ratio 0,6 0,8 Tracking error nvt 2,7 Bèta 1 0,91 Maximale terugval 54% 50% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0% -0,1%

10 Beleggingsproces Ons gestructureerde beleggingsproces vertaalt op efficiënte en transparante wijze onze beleggingsfilosofie naar een wereldwijde aandelenportefeuille. Daarbij is alles gericht op het realiseren van de volgende lange termijn doelstelling voor onze klanten: een hoger en stabieler rendement dan de MSCI Wereldindex over een periode van 5 jaar. Om dit te bereiken, doorlopen we het volgende proces: Figuur 4 Beleggingsproces Bron: Syntrus Achmea 1. Beleggingsuniversum 2. Factorscores 3. Neutraliseren 4. Factorgewichten 5. Portefeuillemanagement MSCI Wereld Waarde Waarde Waarde % Portefeuilleconstructie Trend Trend Trend % MVB uitsluitingen Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit % Risicomanagement Volatiliteit Volatiliteit Volatiliteit % Researchuniversum Omvang Omvang Omvang % Uitvoeren transacties

11 1. Beleggingsuniversum Omdat financiële markten steeds sterker met elkaar zijn verweven, neemt de toegevoegde waarde van regionale diversificatie af; een crisis in de ene regio heeft immers ook impact op aandelenmarkten in andere regio s. Daarom kiest Syntrus Achmea bewust voor een wereldwijde benadering, met als startpunt alle aandelen die zijn opgenomen in de MSCI Wereld benchmark. Na vervolgens de aandelen te verwijderen die niet binnen uw (ESG )beleid passen, resteert een researchuniversum van circa aandelen. 2. Factorscores Voor ieder aandeel binnen het beleggingsuniversum berekenen we vervolgens per factor de zogenaamde ruwe factorscore. De factorscore geeft de mate aan waarin een aandeel betreffend kenmerk bezit, uitgedrukt als z score. De z score is een standaardisatie van de oorspronkelijke waarde, waardoor de verschillende (sub) factoren vergelijkbaar zijn met elkaar. De (sub) factoren kunnen nu ook met elkaar worden gecombineerd tot één factor. 3. Neutraliseren Om er voor te zorgen dat de verschillende factoren elkaar niet ongewenst versterken of afzwakken, schonen we de ruwe factorscores voor andere factoren (neutralisatie). Het resultaat van deze unieke tussenstap is (per aandeel) een vijftal geneutraliseerde factorscores, met een onderlinge correlatie van nul. Hiermee hebben we de grondstof in handen waarmee we factorportefeuilles kunnen construeren die pure blootstelling naar één of meerdere factoren bevatten. rangschikken op basis van de onderliggende factor en deze vervolgens te over of onderwegen, werken wij vanuit factorscores die aangepast zijn voor de correlatie tussen factoren. Binnen Volatiliteit bijvoorbeeld zijn dure en goedkope aandelen in gelijke mate onderhevig aan deze factor. Zonder neutralisatie zouden dure aandelen bijvoorbeeld oververtegenwoordigd kunnen zijn. Op die manier zijn wij in staat factorportefeuilles te creëren die per factor de pure blootstelling bevatten. Figuur 5 Index/Smart Beta vs. Puur Bron: Syntrus Achmea Index/smart beta: rangschik aandelen op basis van de onderliggende factor en overweeg de beste en onderweeg de slechtste aandelen. Kwaliteit Waarde Volatiliteit Omvang Trend Puur: Factor portefeuille heeft een exposure van 1 naar de onderliggende factor en 0 naar de andere factoren. (neutralisatie) Kwaliteit Waarde Trend Onderstaande afbeelding laat goed zien wat we hiermee bedoelen en wat het verschil is met andere strategieën. In plaats van aandelen simpelweg te Volatiliteit Omvang

12 4. Factorgewichten Vervolgens beantwoorden we samen met u de vraag welke strategische factorgewichten het beste aansluiten bij uw doelstellingen en investment beliefs. Misschien wilt u overwegen naar Waarde, of juist uw risico matigen door extra te investeren in Volatiliteit. Op basis hiervan krijgt iedere factor een eigen gewicht toegekend. 5. Portefeuillemanagement Portefeuilleconstructie Door de factorgewichten te combineren met de geneutraliseerde factorscores resulteert voor ieder aandeel één gecombineerde, geneutraliseerde factorscore. Op basis van onder andere de tracking error waarbinnen u wilt opereren, kunnen we nu daadwerkelijk uw portefeuille construeren. En verandert in de loop van de tijd uw risicobereidheid, dan kunnen we uw portefeuille daar snel en tegen lage kosten op aanpassen. Hoe onze methodiek leidt tot een stabiele weging naar factoren, laten onderstaande grafieken goed zien. De eerste grafiek toont de blootstelling bij een combinatie van ruwe factorportefeuilles. Duidelijk is te zien dat de blootstelling van de portefeuille naar factoren dan varieert door de tijd. De tweede grafiek laat het stabiele verloop zien bij een combinatie van geneutraliseerde portefeuilles. (Voor beide grafieken geldt dat de strategische gewichten van onze Global Equity Factor Fund, zie ook bladzijde 15, het vertrekpunt zijn.) Door te werken met geneutraliseerde factorscores elimineren we dus niet alleen de ongewenste onderlinge correlatie van factoren, maar zijn we ook in staat om binnen een geïntegreerde portefeuille de blootstelling naar de verschillende factoren op het gewenste strategische niveau te houden. Om de omzet in de portefeuille te beperken wordt er een vertraging in de factoren meegenomen. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de meest recente score, maar ook die van het voorgaande kwartaal. Het effect hiervan is dat de scores minder grote schommelingen laten zien en dus ook minder grote schommelingen in de voorgestelde gewichten in de portefeuille. Uit onze backtests komt naar voren dat het verlies in signaal wordt vergoedt door de verlaging van het aantal transacties en dus transactie kosten in de portefeuille. Figuur 6 Ruwe factorportefeuilles Bron: Syntrus Achmea 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Waarde Trend Kwaliteit Volatiliteit Omvang -20%

13 Risicomanagement Om er voor te zorgen dat het resultaat van de portefeuille ook daadwerkelijk kan worden toegewezen aan de geselecteerde factoren is het risicobeheer geïntegreerd in de portefeuilleconstructie. Op sector-, regio- en aandelenniveau zijn beperkingen ingesteld, die de tracking error binnen de gewenste bandbreedte houden. Met behulp van een intern ontwikkeld risicomodel houden we dit percentage (en de samenstelling ervan) nauwlettend in de gaten. Wanneer de risicoruimte dit toelaat, zullen wij de actieve wegingen verhogen; als de tracking error boven de bandbreedte uitkomt, dan verlagen wij deze juist. Dit is een continu proces. Figuur 7 Geneutraliseerde factorportefeuilles Bron: Syntrus Achmea Op basis van de meest recente factorscores vindt sowieso ieder kwartaal een herbalancering van de portefeuille plaats. Uitvoeren transacties Dankzij de efficiënte en effectieve implementatie van transacties, kunnen wij de executiekosten laag houden. De keuze voor een broker wordt bepaald door het execution- en brokerbeleid, waarbij we kijken naar marktimpact, snelheid van implementatie, volatiliteit, liquiditeit en de wijze van implementatie. Binnen het front office systeem wordt automatisch gecontroleerd of uw beleggingsrestricties worden gehandhaafd. Wanneer een mogelijke overtreding van de mandaatrichtlijnen dreigt, wordt de portefeuillemanager hier direct over geïnformeerd en gaat de trade niet door. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Waarde Trend Kwaliteit Volatiliteit Omvang Verantwoordelijkheid, rolverdeling en besluitvorming De menselijke factor is beperkt binnen Factorbeleggen, aangezien de portefeuillesamenstelling een voornamelijk kwantitatief proces is. Eén portefeuillemanager is verantwoordelijk voor de portefeuille. Het is zijn belangrijkste taak om de portefeuille in lijn te houden met de doelstellingen en om de begrenzingen zorgvuldig te monitoren. Een tweede portefeuille manager fungeert als klankbord en als back-up. Beiden worden ondersteund door een ervaren researchteam. De manager aandelen is eindverantwoordelijk voor het geheel. 0%

14 Verder gaan is beslissingen durven nemen. In plaats van te kiezen voor een op maat gesneden factorportefeuille, kunt u ook participeren in onze Global Equity Factor Fund.

15 Global Equity Factor Fund In plaats van te kiezen voor een op maat gesneden factorportefeuille, kunt u ook participeren in onze Global Equity Factor Fund. U profiteert zo op een laagdrempelige manier van de voordelen van factorbeleggen en van de unieke wijze waarop wij deze strategie implementeren. Strategische gewichten Global Equity Factor Fund Om tot een strategisch gewogen portefeuille te komen, hebben we rekening gehouden met de onderlinge correlatie tussen factoren. Deze samenhang maakt namelijk dat een gelijkgewogen portefeuille minder uitgebalanceerd is dan op het eerste gezicht lijkt. Zo is de hoge correlatie tussen Volatiliteit en Kwaliteit aanleiding geweest om beide gewichten te verlagen. Ook de liquiditeitsbeperking die met Omvang gepaard gaat heeft eenzelfde consequentie. De vrijgevallen ruimte komt ten gunste van Waarde. Met deze factor heeft Syntrus Achmea veel ervaring in de portefeuilles van een groot aantal klanten, mede vanwege onze relatief hoge convictie in de toegevoegde waarde van deze factor. Dit heeft geleid tot onderstaande strategische gewichten voor het Global Equity Factor Fund. Tabel 2 Strategische gewichten Global Equity Factor Fund Bron: Syntrus Achmea Factoren Gelijkgewogen Strategische gewichten Uiteraard kunnen nieuwe inzichten leiden tot een aanpassing van de gewichten. Waar moet u rekening mee houden? Natuurlijk zijn ook aan factorbeleggen risico s verbonden. Op de korte en middellange termijn kunnen één of meerdere factoren achterblijven bij de markt. Hierdoor kan het rendement op totaalniveau, ondanks het diversificatie-effect, achterblijven bij de marktkapitalisatie gewogen index. Klanten moeten zich daarom bewust zijn van het lange termijn karakter van deze belegging. Daarnaast zou een sterke toename in de populariteit van factorbeleggen kunnen leiden tot afname van outperformance in de toekomst: een grotere vraag naar de verschillende factoren kan de prijs ervan opdrijven en de positieve risico-rendementverhouding onder druk zetten. Is factorbeleggen geschikt voor u als institutionele belegger? Zowel in de literatuur als in de praktijk is overtuigend aangetoond dat met factorbeleggen rendementen kunnen worden verbeterd bij gelijkblijvende of zelfs lagere risico s; met name voor beleggers met een langere termijn visie. Bovendien speelt u in op de steeds strenger wordende eisen van toezichthouders rondom thema s als transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Omdat de menselijke inbreng beperkt is, kan deze strategie worden geïmplementeerd tegen lage kosten. Waarde 20,0% 30,0% Trend 20,0% 20,0% Omvang 20,0% 15,0% Kwaliteit 20,0% 17,5% Volatiliteit 20,0% 17,5%

16 Verder gaan is continu in beweging zijn. In ons beleggingsproces staan de investment beliefs en de identiteit van de klant altijd centraal.

17 Waarom Syntrus Achmea? Het verzilveren van factorpremies vergt vakmanschap en een gedisciplineerd beleggingsproces. Met Factor beleggen creëert Syntrus Achmea meerwaarde voor haar klanten ten opzichte van minder geavanceerde oplossingen in de markt. Op de volgende punten onderscheiden wij ons nadrukkelijk van andere beleggers: Dankzij de integrale aansturing van factoren en door optimaal gebruik te maken van het diversificatieeffect kunnen wij risico s beter spreiden en hebben we extra grip op het rendement van uw portefeuille; Dit uit zich niet alleen in een betere risico rendementsverhouding, maar ook in een stabieler rendement; Door strategisch en expliciet te sturen op factoren kunnen we u duidelijk laten zien hoe het beleggingsresultaat is opgebouwd. Dit stelt u weer in staat om volledig openheid te geven richting uw stakeholders; Omdat we werken met geneutraliseerde factorscores kunnen we het risiconiveau van uw beleggingsportefeuille naadloos aansluiten op uw risicobereidheid, ook als deze in de loop van de tijd veranderd; Het tegen elkaar wegvallen van tegengestelde transacties verlaagt de transactiekosten; Met onze systematische aanpak houden we ook de overige beheerskosten laag. Bovendien beheert Syntrus Achmea al vele jaren kwantitatieve strategieën met een focus op factoren. Factorbeleggen is het resultaat van onze ervaring en het voortdurende onderzoek dat wij doen naar de meest waardevolle varianten van factorbeleggen. Wat kunnen we voor u betekenen? Of u nu deelneemt aan onze Global Equity Factor Fund, of kiest voor een maatwerkportefeuille: in ons beleggingsproces staan de investment beliefs en de identiteit van de klant altijd centraal. Meer informatie Wilt u onderzoeken of factorbeleggen en de aanpak van Syntrus Achmea ook voor uw organisatie passende opties zijn, neem dan contact op met uw sales- of accountmanager. Wij leveren met onze unieke aanpak graag een bijdrage aan uw beleggingsportefeuille!

18 De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en mag niet worden beschouwd als een op uw situatie toegespitst advies. Het bevat beleggingsaanbevelingen en derhalve geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Syntrus Achmea heeft de inhoud van deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en zich gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter nooit garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van die informatie, nog uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Syntrus Achmea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en de daarin/daardoor verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Opinies, feiten en meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

19 Verder gaan

20 In opdracht van ruim 80 bedrijfstak-, ondernemings-, en beroepspensioenfondsen verzorgt Syntrus Achmea de pensioenen van ruim drie miljoen deelnemers. Wij bieden onze klanten een keuze uit alle pensioendisciplines: fiduciair management en advies, vermogens- en vastgoedbeheer en pensioenadministratie. Syntrus Achmea beheert een vermogen van bijna 60 miljard euro. Samen werken we aan een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

Factorbeleggen. Visie op een nieuwe stijl van rendement- en risicobeheersing voor aandelen

Factorbeleggen. Visie op een nieuwe stijl van rendement- en risicobeheersing voor aandelen Factorbeleggen Visie op een nieuwe stijl van rendement- en risicobeheersing voor aandelen 02/16 Factorbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 04 Factorbeleggen in het kort 04 Waarom nu factorbeleggen? 04 Impliciete

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

Een introductie tot factor beleggen

Een introductie tot factor beleggen WHITE PAPER September 2013 Voor professionele beleggers Een introductie tot factor beleggen Door David Blitz PhD, Hoofd Quantitative Equity Research Joop Huij PhD, Senior Quantitative Researcher Pim van

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Keuze maken, afwegingscriteria Wat zijn de mogelijke afwegingscriteria bij het maken van een keuze uit de mogelijke oplossingen binnen het beleggingsbeleid. Versie:2001-11-02

Nadere informatie

Fiduciair management

Fiduciair management Fiduciair management Fiduciair management De identiteit van uw fonds staat centraal Ontwikkelingen in de pensioenwereld vragen om een brede opvatting van fiduciair management. Om verder te kijken dan

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Addendum. Ultimate Forward Rate

Addendum. Ultimate Forward Rate Addendum Ultimate Forward Rate Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account-CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties,

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Inhoudsopgave 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Axento

Beleggingsprofielen Axento Pagina 1 van 5 Beleggingsprofielen Axento Bij Axento kunt u beleggen in drie verschillende beleggingsprofielen: Defensief, en Offensief. In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen

Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen I oktober 2012 I 2 Waarom beleggen in Amerikaanse aandelen bij BNP Paribas

Nadere informatie

Uw vermogen verdient een veilig rendement

Uw vermogen verdient een veilig rendement Uw vermogen verdient een veilig rendement Welkom André Brouwers Oprichter & Fondsmanager Mijn naam is André Brouwers, graag vertel ik u meer over onze innovatieve beleggingsstrategie. U heeft uw vermogen

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes 4 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten 4 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

ASML Call Spread. 15 januari Analyse:

ASML Call Spread. 15 januari Analyse: ASML Call Spread 15 januari 2016 Analyse: Volgende week komt ASML met kwartaalcijfers. De koers van het aandeel is de afgelopen maanden behoorlijk teruggezakt. Rond de zone 70-72 ligt een belangrijk steunniveau.

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017

Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017 Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017 Even voorstellen: 20 jaar ervaring met aandelen Beleggingsadviseur Portfolio Manager @ BNP Trader en Portfolio Manager Pro @ Probeleggen!

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Trends Finance Day Brussel, 24 mei 2014 Ronald van Genderen, CFA Fund Analyst Morningstar Benelux 2013 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Overzicht Morningstar

Nadere informatie

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 1 1 16/12/2013 2 16/12/2013 Kapitaalsbescherming: 100% Index van 30 aandelen geselecteerd op basis van zowel ethische als financiële criteria

Nadere informatie

Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen?

Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen? Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen? 1 Impact regelgeving t.a.v. beleggingsbeleid! "! # $ %&! $' (" ' )* + *! " &,!,, --- 2 Verdisconteringscurve: van economisch

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Commissie De Dieu

Beleggingsbeleid Commissie De Dieu Beleggingsbeleid Commissie De Dieu 1 Beleggingsbeleid Eerlijke prijs Beleggen, niet speculeren Financieel Plan Wetenschap achter beleggen Kosten van beleggen Spreiding Dimensies van hoger rendement I.

Nadere informatie

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA Verklaring van Beleggingsbeginselen Joachim Aelvoet CBFA 17 maart 2011 Onderzoek 29 IBP's +/- 4,5 miljard euro vermogen +/- 100.000 aangeslotenen methode: eerste analyse individueel gesprek conclusies

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN Vermogen behouden met value beleggen De value investing (waardebeleggen) filosofie onderscheidt zich op enkele belangrijke kenmerken van andere beleggingsstijlen. Uitgangspunt

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Jaarcongres Pensioenfederatie 16 mei 2017 14:30-15:15 15:20-16:05 Martin Mlynár 06 2113 8933 +41 76 397 4200 martin.mlynar@robeco.nl

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Laat uw geld beleggen door Axento

Laat uw geld beleggen door Axento Introductiebrochure Laat uw geld beleggen door Axento Focus op vermogensbehoud Altijd actueel inzicht Duurzaam beleggen Bewezen aanpak Welkom bij Axento Beleggen met Axento is eenvoudig en kan al vanaf

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015 Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg Dinsdag 17 februari 2015 De agenda Wat is een ETF De impact van kosten Wat is een index Manieren om een index te volgen Dividendlekkage Portefeuillemanagement & verhandeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2017 bevat de aanbevelingen van VBA beleggingsprofessionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risicoparameters,

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

ING Private/Business Banking

ING Private/Business Banking ING Private/Business Banking Workshop Duurzaam Beleggen Congres Grip op je Vermogen 5/6 oktober 2012, Den Haag Jan van Hoven, consultant Susanne van de Wateringen, senior analist 1 Welkom op planeet Aarde

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Investment beliefs bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Uitgangspunten vermogensbeheer Milieu, maatschappij en corporate governance zijn belangrijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Computers are incredible fast, accurate and stupid ; Humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; Together they are powerful beyond imagination - Albert

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 5.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie 13 januari 2015 Beleggingsovertuigingen Een beleggingsovertuiging is kortweg de perceptie van het pensioenfonds van de

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN.

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. VERMOGENSBEHEER VOOR 0,10% PER MAAND (MET EEN MINIMUM VAN 20) KOEN belegt voor jou. Koen betekent dapper en bekwaam, dat is waar KOEN voor staat. Gewapend met de beste

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie