Factorbeleggen Een heldere koers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factorbeleggen Een heldere koers"

Transcriptie

1 Factorbeleggen Een heldere koers

2 Verder gaan is het potentieel optimaal benutten.

3 Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare kenmerken van deze aandelen. Met de beleggingsstrategie Factorbeleggen speelt Syntrus Achmea hier actief op in. Door te focussen op zorgvuldig geselecteerde kenmerken (factoren genaamd) kunnen wij tegen lage kosten het risicogewogen rendement van uw aandelenportefeuille verbeteren. Factorbeleggen verenigt op die manier de sterke punten van actief en passief beleggen met elkaar. Om het potentieel van deze beleggingsstrategie optimaal te benutten, hebben we een aanpak ontwikkeld waarin de factoren binnen een wereldwijde portefeuille in samenhang worden bezien: Factorbeleggen. Door de ongewenste correlaties tussen factoren te elimineren, zijn wij in staat om heel gericht bestaande factorpremies te verzilveren. Onze unieke benadering van factorbeleggen is bij uitstek geschikt voor beleggers met een lange termijn horizon. In deze brochure lichten we toe hoe Factorbeleggen van toegevoegde waarde kan zijn voor u als institutionele belegger.

4 Verder gaan is transparant blijven. Syntrus Achmea ziet factorbeleggen als een tussenvorm tussen actief en passief beleggen.

5 Wat is factorbeleggen? Het denken over rendementen op aandelen is aan verandering onderhevig. Werd het portefeuillerendement in de jaren 90 simpelweg onderverdeeld in alpha (de toegevoegde waarde van een portefeuillemanager) en bèta (de gevoeligheid van een aandeel voor marktbewegingen), tegenwoordig ontleden we de alpha in een pure alpha en een systematische alpha. Deze laatste laat zich verklaren door kenmerken van aandelen die systematisch een hoger rendement en/of een lager risico laten zien dan een marktgewogen index. Het gericht beleggen in deze nieuwe rendementsbronnen (factoren) noemen we factorbeleggen. Figuur 1 Ontwikkeling inzicht rendementbronnen 70s 90s nu Rendement Alpha Beta pure Alpha Systematische Alpha (factorbeleggen) Beta Actief versus passief beleggen Syntrus Achmea ziet factorbeleggen als een tussenvorm tussen actief en passief beleggen. De overeenkomst met actief beleggen zit in de duidelijke keuze die wordt gemaakt voor bepaalde factoren; het is actief ten opzichte van een marktgewogen index. De overeenkomst met passief beleggen zit in het gestructureerde, transparante en min of meer rule based beleggingsproces. Onze klanten weten van te voren precies wat ze kunnen verwachten en eventuele resultaatverschillen met marktgewogen indices zijn goed te verklaren. Ook de lage kosten zijn een overeenkomst met passief beleggen. Evolutie versus revolutie Het inspelen op factoren is overigens niet nieuw en wij zien factorbeleggen dan ook veel meer als een evolutie dan als een revolutie. De financiële turbulentie van de afgelopen jaren heeft de vraag doen toenemen naar minder risicovolle beleggingsportefeuilles en meer transparantie. Onderzoek naar hoe dit te realiseren heeft hernieuwd het belang van factoren belicht. Een belangrijke concrete impuls was het onderzoek van Ang, Goetzmann en Schaefer (2009) naar de beleggingsresultaten van het Noors Staatspensioenfonds: de relatieve outperformance (alpha) die in het verleden werd toegeschreven aan actief portefeuillemanagement, bleek een systematisch karakter te hebben door een actieve weging naar factoren. Ang et al. bevelen dan ook aan om de blootstelling naar factoren te benaderen als onderdeel van de benchmark en om op een nieuwe, meer gestructureerde manier naar beleggen te kijken.

6 Kansen in de markt Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op het uitgangspunt dat menselijk handelen vaak niet rationeel is en dat financiële markten daarom inefficiënt zijn. Sinds de ontwikkeling van de efficiënte-markthypothese eind jaren zestig zijn er veel studies gedaan die deze hypothese verwerpen. Uit deze studies blijkt dat beleggers vaak een overreactie laten zien op zowel positieve als negatieve nieuwsfeiten en dat trends te ver worden geëxtrapoleerd. Ook kuddegedrag is een bekend verschijnsel binnen de Behavioral Finance. Hiervan is sprake als iedereen gedurende een bepaalde periode achter dezelfde glamour-aandelen aanloopt. De lottery mentality van veel beleggers maakt dat zij bereid zijn om een premie te betalen voor een kleine kans op een hoge winst. Deze gedragingen leiden er toe dat de prijs van een aandeel voor kortere of langere tijd niet overeenkomt met de waarde ervan, en dus ook tot kansen in de markt. Strategie Door gestructureerd en gedisciplineerd een aandelenportefeuille te overwegen naar de juiste factoren en deze integraal aan te sturen, is ons aandelenteam in staat om systematisch te profiteren van deze kansen in de markt. Sommige factoren voegen daarbij vooral rendement toe, terwijl andere primair gericht zijn op risicoreductie. Omdat we daarbij optimaal gebruik maken van het diversificatie effect, zijn we in staat om het relatief grillige verloop van individuele factoren om te zetten naar een stabiele portefeuille. Uniek van onze strategie is dat wij expliciet blootstelling zoeken naar factoren. Hierdoor worden de factorpremies gericht verzilverd en zijn de doelstellingen van de portefeuille transparant (zie kader). Impliciete en expliciete benaderingen De term factorbeleggen wordt in de markt breed gebruikt en omvat zowel impliciete als expliciete benaderingen. Impliciete aandelenbenaderingen die vaak met factorbeleggen worden geassocieerd zijn de zogenaamde Smart Bèta strategieën. Deze methoden hebben als overeenkomst dat ze niet gebaseerd zijn op portefeuillegewichten naar marktwaarde, maar dat de gewichten bepaald worden aan de hand van bijvoorbeeld de boekwaarde, omzet of winst van de onderneming, of de volatiliteit van het aandeel. Onderzoek wijst uit dat de outperformance van deze strategieën voor het grootste gedeelte valt te verklaren door onderliggende factoren. De blootstelling naar de factoren is echter een afgeleide van de gekozen strategie en de blootstelling van de portefeuille naar de factoren varieert door de tijd. Er is dus niet bewust en expliciet voor gekozen. Wij zoeken daarentegen expliciet blootstelling naar factoren. Door de portefeuillegewichten te bepalen aan de hand van factoren, spelen wij gericht en bewust in op bestaande factorpremies. Factoren Factoren waar Syntrus Achmea op focust moeten in ieder geval aan drie criteria voldoen: 1) Er moet een academische onderbouwing zijn voor het bestaan van de factor; 2) We willen zelf kunnen aantonen dat een factor werkt;

7 3) De factor moet goed implementeerbaar zijn. Dit heeft geresulteerd in een vijftal factoren die door de tijd heen de meest robuuste verbetering van de rendement-risicoverhouding laten zien ten opzichte van een marktwaarde-gewogen index: Waarde, Trend, Omvang, Kwaliteit en Volatiliteit (ook genoemd: Value, Momentum, Size of Small cap, Quality en Low vol). Omdat deze factoren relatief eenvoudig zijn te implementeren, kunnen we de kosten laag houden. Deze combinatie van factoren is echter geen vaststaand gegeven. Wij onderzoeken voortdurend aandelenkarakteristieken die mogelijk een voorspellende waarde hebben. Zo zijn factoren als Groei en Liquiditeit ook door ons onderzocht, maar uiteindelijk afgevallen. Groei blijkt geen voorspellende waarde te hebben en de premie voor illiquiditeit is weliswaar wetenschappelijk goed gedocumenteerd, maar als de liquiditeit in de markt opdroogt, dan zit de belegger vast. Dit maakt de factor niet goed implementeerbaar. 1. Waarde (Value) Het beleggen in aandelen met een lage waardering is waarschijnlijk de meest populaire en oudste benadering van factorbeleggen. Het is al lang bekend dat markten kunnen overdrijven en dat de koersen van sommige aandelen tijdelijk te ver kunnen stijgen of dalen. Omdat het de verwachting is dat de koersen op termijn tenderen naar hun werkelijke waarde (mean reversion), is de kans groot dat ondergewaardeerde aandelen uiteindelijk een hoger rendement genereren dan de markt. 2. Trend (Momentum) Aandelen die het over een periode van 6 tot 12 maanden goed hebben gedaan, doen het de daaropvolgende 3 tot 12 maanden ook beter dan gemiddeld. Het omgekeerde geldt voor de achterblijvers. We noemen dit Trend-effect (op de middellange termijn) ook wel prijsmomentum. Voor winst gaat een soortgelijk effect op. Wanneer de winstverwachting een verbetering heeft laten zien, is het aannemelijk dat deze ook de maanden daarop verder stijgt. Dit noemen we winstmomentum. 3. Kwaliteit (Quality) Kwaliteit is minder eenduidig te definiëren dan de voorgaande factoren. Deze factor kan onder meer staan voor de mate en de stabiliteit van winstgevendheid, de onderverdeling van de winst in overloopposten (accruals) en kasstromen, de balansverhoudingen, de marktpositie van een bedrijf en de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De interesse in de factor Kwaliteit is de laatste 10 jaar sterk toegenomen. s Werelds bekendste belegger Warren Buffet maakt al jaren gebruik van deze stijl. Van hem is de uitspraak: It s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. 4. Volatiliteit (Low vol) Bij Volatiliteit ligt de nadruk niet op rendement, maar op het verlagen van het absolute risico. Deze factorpremie kan worden verzilverd door aandelen te kopen met een lager dan gemiddelde beweeglijkheid. Door de bereidheid van veel beleggers om een premie te betalen voor een kleine kans op een hoge winst, zijn beweeglijke (en dus risicovolle) aandelen relatief duur. Ook het feit dat vermogensbeheerders veelal afgerekend worden op het (op korte termijn) outperformen van de markt wordt als een verklaring van dit effect gezien.

8 Maatschappelijk verantwoord beleggen Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van een onderneming en de mate waarin de onderneming verantwoord opereert sterk samenhangen. Het toevoegen van specifieke ESG-informatie aan de factor Kwaliteit maakt deze factor dan ook robuuster. ESG-criteria zijn daarom integraal onderdeel van het beleggingsproces en ieder aandeel krijgt dan ook een score voor duurzaamheid. De totale ESG-score loopt van triple A tot triple C (vergelijkbaar met bijvoorbeeld een credit rating) en geeft een goed beeld van de duurzaamheid van de ondernemingen in het beleggingsuniversum. Diversificatie-effect Op de lange termijn behalen portefeuilles die overwogen zijn naar een afzonderlijke factor een hoger rendement en/of een lager risico dan een marktgewogen benchmark. Deze afzonderlijke factorportefeuilles kennen echter een groot relatief risico, weergegeven door een hoge tracking error: ze laten doorgaans een grillig verloop zien en kunnen bovendien voor langere periode achterblijven bij een marktgewogen benchmark. Onderstaande grafiek laat zien hoe beweeglijk het rendementsverloop kan zijn van de afzonderlijke factorpremies. 5. Omvang (Size, Small cap) Het Omvang-effect is het verschijnsel dat aandelen met een lage marktkapitalisatie op de lange termijn een hoger voor risico gecorrigeerd rendement laten zien dan aandelen met een hoge marktkapitalisatie. Dit Omvang-effect is een premie voor illiquiditeit en/ of het gevolg van de relatief geringe interesse van analisten voor small cap aandelen. De onderwaardering van deze aandelen wordt op de lange termijn weer goedgemaakt. Figuur 2 Rendementsverloop afzonderlijke factorpremies Bron: Syntrus Achmea Waarde Trend Kwaliteit Volatiliteit Omvang 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0% -0,5% -1,0%

9 Door de factoren met elkaar te combineren binnen één portefeuille, profiteren we van het diversificatieeffect. Het onrustige verloop van de individuele premies wordt zodoende sterk gedrukt en de periodes van onderpresteren worden korter. In onderstaande grafiek komt dit duidelijk naar voren. Een factorportefeuille, samengesteld uit Waarde, Trend, Omvang, Kwaliteit en Volatiliteit, laat een relatief gelijkmatig verloop zien van het extra rendement ten opzichte van de MSCI Wereld. Er is nu niet alleen sprake van een hoger rendement, ook het risico (de standaarddeviatie in onderstaande tabel) van de portefeuille is lager dan dat van de MSCI Wereld. Daarnaast is het relatieve risico (de tracking error) aanzienlijk lager dan dat van de afzonderlijke factoren. Tabel 1 Risicorendementskarakteristieken factorportefeuille t.o.v. MSCI Wereld index Bron: Syntrus Achmea Strategische gewichten MSCI Wereld Portefeuille Rendement (jaarlijks) 8,9% 11,0% Standaarddeviatie 15,3% 14,2% Figuur 3 Rendementsverloop gecombineerde factorportefeuille ten opzichte van de MSCI Wereld Bron: Syntrus Achmea 0,7% Sharpe ratio 0,6 0,8 Tracking error nvt 2,7 Bèta 1 0,91 Maximale terugval 54% 50% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0% -0,1%

10 Beleggingsproces Ons gestructureerde beleggingsproces vertaalt op efficiënte en transparante wijze onze beleggingsfilosofie naar een wereldwijde aandelenportefeuille. Daarbij is alles gericht op het realiseren van de volgende lange termijn doelstelling voor onze klanten: een hoger en stabieler rendement dan de MSCI Wereldindex over een periode van 5 jaar. Om dit te bereiken, doorlopen we het volgende proces: Figuur 4 Beleggingsproces Bron: Syntrus Achmea 1. Beleggingsuniversum 2. Factorscores 3. Neutraliseren 4. Factorgewichten 5. Portefeuillemanagement MSCI Wereld Waarde Waarde Waarde % Portefeuilleconstructie Trend Trend Trend % MVB uitsluitingen Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit % Risicomanagement Volatiliteit Volatiliteit Volatiliteit % Researchuniversum Omvang Omvang Omvang % Uitvoeren transacties

11 1. Beleggingsuniversum Omdat financiële markten steeds sterker met elkaar zijn verweven, neemt de toegevoegde waarde van regionale diversificatie af; een crisis in de ene regio heeft immers ook impact op aandelenmarkten in andere regio s. Daarom kiest Syntrus Achmea bewust voor een wereldwijde benadering, met als startpunt alle aandelen die zijn opgenomen in de MSCI Wereld benchmark. Na vervolgens de aandelen te verwijderen die niet binnen uw (ESG )beleid passen, resteert een researchuniversum van circa aandelen. 2. Factorscores Voor ieder aandeel binnen het beleggingsuniversum berekenen we vervolgens per factor de zogenaamde ruwe factorscore. De factorscore geeft de mate aan waarin een aandeel betreffend kenmerk bezit, uitgedrukt als z score. De z score is een standaardisatie van de oorspronkelijke waarde, waardoor de verschillende (sub) factoren vergelijkbaar zijn met elkaar. De (sub) factoren kunnen nu ook met elkaar worden gecombineerd tot één factor. 3. Neutraliseren Om er voor te zorgen dat de verschillende factoren elkaar niet ongewenst versterken of afzwakken, schonen we de ruwe factorscores voor andere factoren (neutralisatie). Het resultaat van deze unieke tussenstap is (per aandeel) een vijftal geneutraliseerde factorscores, met een onderlinge correlatie van nul. Hiermee hebben we de grondstof in handen waarmee we factorportefeuilles kunnen construeren die pure blootstelling naar één of meerdere factoren bevatten. rangschikken op basis van de onderliggende factor en deze vervolgens te over of onderwegen, werken wij vanuit factorscores die aangepast zijn voor de correlatie tussen factoren. Binnen Volatiliteit bijvoorbeeld zijn dure en goedkope aandelen in gelijke mate onderhevig aan deze factor. Zonder neutralisatie zouden dure aandelen bijvoorbeeld oververtegenwoordigd kunnen zijn. Op die manier zijn wij in staat factorportefeuilles te creëren die per factor de pure blootstelling bevatten. Figuur 5 Index/Smart Beta vs. Puur Bron: Syntrus Achmea Index/smart beta: rangschik aandelen op basis van de onderliggende factor en overweeg de beste en onderweeg de slechtste aandelen. Kwaliteit Waarde Volatiliteit Omvang Trend Puur: Factor portefeuille heeft een exposure van 1 naar de onderliggende factor en 0 naar de andere factoren. (neutralisatie) Kwaliteit Waarde Trend Onderstaande afbeelding laat goed zien wat we hiermee bedoelen en wat het verschil is met andere strategieën. In plaats van aandelen simpelweg te Volatiliteit Omvang

12 4. Factorgewichten Vervolgens beantwoorden we samen met u de vraag welke strategische factorgewichten het beste aansluiten bij uw doelstellingen en investment beliefs. Misschien wilt u overwegen naar Waarde, of juist uw risico matigen door extra te investeren in Volatiliteit. Op basis hiervan krijgt iedere factor een eigen gewicht toegekend. 5. Portefeuillemanagement Portefeuilleconstructie Door de factorgewichten te combineren met de geneutraliseerde factorscores resulteert voor ieder aandeel één gecombineerde, geneutraliseerde factorscore. Op basis van onder andere de tracking error waarbinnen u wilt opereren, kunnen we nu daadwerkelijk uw portefeuille construeren. En verandert in de loop van de tijd uw risicobereidheid, dan kunnen we uw portefeuille daar snel en tegen lage kosten op aanpassen. Hoe onze methodiek leidt tot een stabiele weging naar factoren, laten onderstaande grafieken goed zien. De eerste grafiek toont de blootstelling bij een combinatie van ruwe factorportefeuilles. Duidelijk is te zien dat de blootstelling van de portefeuille naar factoren dan varieert door de tijd. De tweede grafiek laat het stabiele verloop zien bij een combinatie van geneutraliseerde portefeuilles. (Voor beide grafieken geldt dat de strategische gewichten van onze Global Equity Factor Fund, zie ook bladzijde 15, het vertrekpunt zijn.) Door te werken met geneutraliseerde factorscores elimineren we dus niet alleen de ongewenste onderlinge correlatie van factoren, maar zijn we ook in staat om binnen een geïntegreerde portefeuille de blootstelling naar de verschillende factoren op het gewenste strategische niveau te houden. Om de omzet in de portefeuille te beperken wordt er een vertraging in de factoren meegenomen. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de meest recente score, maar ook die van het voorgaande kwartaal. Het effect hiervan is dat de scores minder grote schommelingen laten zien en dus ook minder grote schommelingen in de voorgestelde gewichten in de portefeuille. Uit onze backtests komt naar voren dat het verlies in signaal wordt vergoedt door de verlaging van het aantal transacties en dus transactie kosten in de portefeuille. Figuur 6 Ruwe factorportefeuilles Bron: Syntrus Achmea 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Waarde Trend Kwaliteit Volatiliteit Omvang -20%

13 Risicomanagement Om er voor te zorgen dat het resultaat van de portefeuille ook daadwerkelijk kan worden toegewezen aan de geselecteerde factoren is het risicobeheer geïntegreerd in de portefeuilleconstructie. Op sector-, regio- en aandelenniveau zijn beperkingen ingesteld, die de tracking error binnen de gewenste bandbreedte houden. Met behulp van een intern ontwikkeld risicomodel houden we dit percentage (en de samenstelling ervan) nauwlettend in de gaten. Wanneer de risicoruimte dit toelaat, zullen wij de actieve wegingen verhogen; als de tracking error boven de bandbreedte uitkomt, dan verlagen wij deze juist. Dit is een continu proces. Figuur 7 Geneutraliseerde factorportefeuilles Bron: Syntrus Achmea Op basis van de meest recente factorscores vindt sowieso ieder kwartaal een herbalancering van de portefeuille plaats. Uitvoeren transacties Dankzij de efficiënte en effectieve implementatie van transacties, kunnen wij de executiekosten laag houden. De keuze voor een broker wordt bepaald door het execution- en brokerbeleid, waarbij we kijken naar marktimpact, snelheid van implementatie, volatiliteit, liquiditeit en de wijze van implementatie. Binnen het front office systeem wordt automatisch gecontroleerd of uw beleggingsrestricties worden gehandhaafd. Wanneer een mogelijke overtreding van de mandaatrichtlijnen dreigt, wordt de portefeuillemanager hier direct over geïnformeerd en gaat de trade niet door. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Waarde Trend Kwaliteit Volatiliteit Omvang Verantwoordelijkheid, rolverdeling en besluitvorming De menselijke factor is beperkt binnen Factorbeleggen, aangezien de portefeuillesamenstelling een voornamelijk kwantitatief proces is. Eén portefeuillemanager is verantwoordelijk voor de portefeuille. Het is zijn belangrijkste taak om de portefeuille in lijn te houden met de doelstellingen en om de begrenzingen zorgvuldig te monitoren. Een tweede portefeuille manager fungeert als klankbord en als back-up. Beiden worden ondersteund door een ervaren researchteam. De manager aandelen is eindverantwoordelijk voor het geheel. 0%

14 Verder gaan is beslissingen durven nemen. In plaats van te kiezen voor een op maat gesneden factorportefeuille, kunt u ook participeren in onze Global Equity Factor Fund.

15 Global Equity Factor Fund In plaats van te kiezen voor een op maat gesneden factorportefeuille, kunt u ook participeren in onze Global Equity Factor Fund. U profiteert zo op een laagdrempelige manier van de voordelen van factorbeleggen en van de unieke wijze waarop wij deze strategie implementeren. Strategische gewichten Global Equity Factor Fund Om tot een strategisch gewogen portefeuille te komen, hebben we rekening gehouden met de onderlinge correlatie tussen factoren. Deze samenhang maakt namelijk dat een gelijkgewogen portefeuille minder uitgebalanceerd is dan op het eerste gezicht lijkt. Zo is de hoge correlatie tussen Volatiliteit en Kwaliteit aanleiding geweest om beide gewichten te verlagen. Ook de liquiditeitsbeperking die met Omvang gepaard gaat heeft eenzelfde consequentie. De vrijgevallen ruimte komt ten gunste van Waarde. Met deze factor heeft Syntrus Achmea veel ervaring in de portefeuilles van een groot aantal klanten, mede vanwege onze relatief hoge convictie in de toegevoegde waarde van deze factor. Dit heeft geleid tot onderstaande strategische gewichten voor het Global Equity Factor Fund. Tabel 2 Strategische gewichten Global Equity Factor Fund Bron: Syntrus Achmea Factoren Gelijkgewogen Strategische gewichten Uiteraard kunnen nieuwe inzichten leiden tot een aanpassing van de gewichten. Waar moet u rekening mee houden? Natuurlijk zijn ook aan factorbeleggen risico s verbonden. Op de korte en middellange termijn kunnen één of meerdere factoren achterblijven bij de markt. Hierdoor kan het rendement op totaalniveau, ondanks het diversificatie-effect, achterblijven bij de marktkapitalisatie gewogen index. Klanten moeten zich daarom bewust zijn van het lange termijn karakter van deze belegging. Daarnaast zou een sterke toename in de populariteit van factorbeleggen kunnen leiden tot afname van outperformance in de toekomst: een grotere vraag naar de verschillende factoren kan de prijs ervan opdrijven en de positieve risico-rendementverhouding onder druk zetten. Is factorbeleggen geschikt voor u als institutionele belegger? Zowel in de literatuur als in de praktijk is overtuigend aangetoond dat met factorbeleggen rendementen kunnen worden verbeterd bij gelijkblijvende of zelfs lagere risico s; met name voor beleggers met een langere termijn visie. Bovendien speelt u in op de steeds strenger wordende eisen van toezichthouders rondom thema s als transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Omdat de menselijke inbreng beperkt is, kan deze strategie worden geïmplementeerd tegen lage kosten. Waarde 20,0% 30,0% Trend 20,0% 20,0% Omvang 20,0% 15,0% Kwaliteit 20,0% 17,5% Volatiliteit 20,0% 17,5%

16 Verder gaan is continu in beweging zijn. In ons beleggingsproces staan de investment beliefs en de identiteit van de klant altijd centraal.

17 Waarom Syntrus Achmea? Het verzilveren van factorpremies vergt vakmanschap en een gedisciplineerd beleggingsproces. Met Factor beleggen creëert Syntrus Achmea meerwaarde voor haar klanten ten opzichte van minder geavanceerde oplossingen in de markt. Op de volgende punten onderscheiden wij ons nadrukkelijk van andere beleggers: Dankzij de integrale aansturing van factoren en door optimaal gebruik te maken van het diversificatieeffect kunnen wij risico s beter spreiden en hebben we extra grip op het rendement van uw portefeuille; Dit uit zich niet alleen in een betere risico rendementsverhouding, maar ook in een stabieler rendement; Door strategisch en expliciet te sturen op factoren kunnen we u duidelijk laten zien hoe het beleggingsresultaat is opgebouwd. Dit stelt u weer in staat om volledig openheid te geven richting uw stakeholders; Omdat we werken met geneutraliseerde factorscores kunnen we het risiconiveau van uw beleggingsportefeuille naadloos aansluiten op uw risicobereidheid, ook als deze in de loop van de tijd veranderd; Het tegen elkaar wegvallen van tegengestelde transacties verlaagt de transactiekosten; Met onze systematische aanpak houden we ook de overige beheerskosten laag. Bovendien beheert Syntrus Achmea al vele jaren kwantitatieve strategieën met een focus op factoren. Factorbeleggen is het resultaat van onze ervaring en het voortdurende onderzoek dat wij doen naar de meest waardevolle varianten van factorbeleggen. Wat kunnen we voor u betekenen? Of u nu deelneemt aan onze Global Equity Factor Fund, of kiest voor een maatwerkportefeuille: in ons beleggingsproces staan de investment beliefs en de identiteit van de klant altijd centraal. Meer informatie Wilt u onderzoeken of factorbeleggen en de aanpak van Syntrus Achmea ook voor uw organisatie passende opties zijn, neem dan contact op met uw sales- of accountmanager. Wij leveren met onze unieke aanpak graag een bijdrage aan uw beleggingsportefeuille!

18 De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en mag niet worden beschouwd als een op uw situatie toegespitst advies. Het bevat beleggingsaanbevelingen en derhalve geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Syntrus Achmea heeft de inhoud van deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en zich gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter nooit garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van die informatie, nog uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Syntrus Achmea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en de daarin/daardoor verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Opinies, feiten en meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

19 Verder gaan

20 In opdracht van ruim 80 bedrijfstak-, ondernemings-, en beroepspensioenfondsen verzorgt Syntrus Achmea de pensioenen van ruim drie miljoen deelnemers. Wij bieden onze klanten een keuze uit alle pensioendisciplines: fiduciair management en advies, vermogens- en vastgoedbeheer en pensioenadministratie. Syntrus Achmea beheert een vermogen van bijna 60 miljard euro. Samen werken we aan een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later.

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Inhoudsopgave 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten

Nadere informatie

Loranne van Lieshout, Ortec Finance

Loranne van Lieshout, Ortec Finance // RONDE TAFEL Integraal Balansbeheer VOORZITTER Loranne van Lieshout, Ortec Finance Foto's: Fotopersburo Dijkstra DEELNEMERS Gerard Bergsma, Montae Foort Hamelink, Lombard Odier Anita Joosten, Philips

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011 RONDE TAFEL VASTGOED Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed Door Hans Amesz 30 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Welke vastgoedmanagers slagen erin betere resultaten te

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie