Beleggingsovertuigingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsovertuigingen"

Transcriptie

1 Beleggingsovertuigingen

2 Inhoudsopgave 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten 1.4 Beleggingsovertuigingen t.a.v. het vermogensbeheer 1.5 Beleggingsovertuigingen volgens het Prudent Person principe 2 Slotopmerking

3 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding Beleggingsovertuigingen, of breder de Verklaring Beleggingsbeginselen waarin deze dikwijls zijn ingebed, vormen de verzameling uitgangspunten van een pensioenfonds welke ten grondslag liggen aan haar beleggingsbeleid. Een volledige Verklaring Beleggingsbeginselen, welke niet het onderwerp van dit document is, bevat naast Beleggingsovertuigingen ook zaken als de doelstelling en ambitie van het fonds, uitgangspunten en houding ten aanzien van risico, afspraken voor de uitvoering en fondsenwaarden zoals ESG-standpunten en de geambieerde maatschappelijke rol. Binnen dit bredere kader spelen ook de verplichtingen een rol, welke onder andere via de ALM worden vertaald naar het beleggingsbeleid, waaronder de rendementsdoelstellingen. Met behulp van Beleggingsovertuigingen, in de sector ook wel Investment Beliefs of Beleggingsprincipes genoemd, en door deze vast te leggen, formuleert een pensioenfonds een kader hoe om te gaan met financiële markten en producten. Beleggingsovertuigingen worden wel gekarakteriseerd als een goed gedefinieerde visie op de werking van financiële markten en de manier waarop het pensioenfonds hierin acteert om haar doelstellingen te behalen. Beleggingsovertuigingen zijn in principe uitspraken van het Bestuur over beleggingstechnische aspecten, welke niet onomstotelijk of wetenschappelijk bewezen zijn of vastliggen, maar wel van wezenlijk belang zijn voor het beleggingsbeleid. Sinds een aantal jaren heeft het verankeren van dergelijke aspecten meer gewicht gekregen versus het pure homo economicus denken. Zodoende wordt een helder en eenduidig kader vastgelegd ten behoeve van actuele en toekomstige besluitvorming. Tevens kan bpfbouw met de Beleggingsovertuigingen duidelijk haar uitgangspunten communiceren met actieve en gewezen deelnemers, en zakelijke tegenpartijen. Richting de uitvoerder dragen goed gedefinieerde uitgangspunten bij aan de alignment of interest, aangezien de beleggingsovertuigingen onderdeel uitmaken van de opdracht.

4 Beleggingsovertuigingen zijn geen statisch gegeven, omdat bijvoorbeeld de inzichten door de loop van de tijd kunnen wijzigen, of omdat er nieuwe issues ontstaan. Beleggingsovertuigingen zijn ook niet vrijblijvend: indien een voorgenomen beslissing hier tegen in zou gaan, zou deze niet genomen mogen worden, of moet zeer grondig overwogen worden of de Overtuigingen nog wel door het bestuur gedragen worden. Evenzo zouden mogelijke bestaande beleggingen, die haaks zouden staan op de Beleggingsovertuigingen, geliquideerd dienen te worden, en zijn proactief uitsluitingen bekend. De reikwijdte van Beleggingsovertuigingen betreft in het bijzonder de volgende aspecten: De dynamiek en werking van financiële markten; De invulling van een portefeuille en de eigenschappen van bepaalde beleggingscategorieën en instrumenten; Het vermogensbeheer; Aspecten volgend uit het wettelijk vastgelegde Prudent Person principe. 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1. Risico wordt beloond: Voor de meeste beleggingsrisico s geldt dat deze in een weloverwogen samengestelde beleggingsportefeuille in een normaal functionerende economie op lange termijn beloond worden in de vorm van een hoger rendement. Er zijn ook risico s die niet beloond worden, zoals valuta- en renterisico. Risico kan diverse verklaringen hebben zoals de instabiliteit van onderliggende (operationele) kasstromen, maar ook het begin van een nieuwe (beleggings)trend of andere vormen van innovatie. Het beleggingsbeleid moet erop gericht zijn om die beleggingsvormen te identificeren waarop een structureel beloond risico ligt. 2. Markten tenderen altijd naar fair value: Op lange termijn zal iedere belegging tenderen naar haar fair value. De belegger maakt gebruik van de fase van de cyclus waarin markten zich bevinden qua waarderingen. Door het innemen van posities kan de belegger gebruik maken van Mean Reversion. Daarvoor is het nodig om op regelmatige basis en op consistente wijze vast te stellen voor welke beleggingscategorieën of vormen sprake is van over- en onderwaardering.

5 3. Financiële markten zijn niet altijd efficiënt, dus: Actief beleid, mits dat aantoonbare toegevoegde waarde inclusief kosten heeft: De Efficiënte Markt Hypothese gaat uit van de veronderstelling dat alles wat bekend is, al in de prijzen is verwerkt. De praktijk laat echter zien dat dit niet altijd het geval is, en dat op korte en middellange termijn onevenwichtigheden kunnen bestaan. Beleggers kunnen hiervan profiteren door tijdelijke posities in te nemen, cq. dynamisch of actief beleid te voeren in plaats van het volgen van standaard en maatwerk benchmarks. 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten 4. Allocatie bepaalt het rendement: De allocatie over beleggingscategorieën is veruit de belangrijkste drijver van het portefeuillerendement. Specifieke keuzes binnen een categorie zijn van ondergeschikt belang, mits er voldoende spreiding is. De kern van het vermogensbeheer betreft dan ook de ALM-analyse en de daaruit voortvloeiende strategische allocatie, waar (tactisch) slechts in beperkte mate van mag worden afgeweken. Bij ieder voorgenomen risico bestaat altijd één portefeuille(allocatie) met een hoger verwacht rendement dan alle andere mogelijke portefeuilles. Deze optimale portefeuille bepaalt de strategische allocatie. Door het ontstaan van waarderingsverschillen en het optreden van Mean Reversion verandert deze optimale portefeuille in de tijd. Dit kan reden zijn om af te wijken van de strategische gewichten, binnen de daarvoor toegestane bandbreedtes. Wegings- en uitvoeringsrisico s kunnen het feitelijke fondsrisico aanmerkelijk verhogen; 5. Op lange termijn, reduceert diversificatie het risico zonder rendementsconcessie: Spreiding over diverse beleggingscategorieën, stijlen regio s etc. is de meest eenvoudige manier om de verhouding tussen rendement en risico te verbeteren. Voldoende diversificatie binnen een beleggingscategorie elimineert het specifieke risico volledig, waardoor slechts marktrisico resteert. Diversificatie moet wel zinvol, beheersbaar en kostenefficiënt blijven: bpfbouw neemt dan ook geen te kleine allocaties; 6. Valutarisico wordt niet beloond: Ontwikkelingen ten aanzien van vreemde valuta s zijn onvoorspelbaar op korte termijn en op lange termijn leveren valuta s inclusief rente geen overrendement op ten opzichte van de basisvaluta. In principe moet valutarisico dan ook volledig worden afgedekt. Om tactische, strategische en praktische redenen, zoals voor diversificatie of vanwege te hoge afdekkingskosten, kan daar van worden afgeweken; 7. Rente is op korte termijn niet voorspelbaar: Net als bij valuta s, wordt ook het nemen van renterisico niet structureel beloond. Wel tenderen rentes op termijn naar een niveau dat wordt gerechtvaardigd door het niveau van de

6 inflatie. Het eerste aspect pleit voor 100% afdekking, maar volgens het tweede aspect moet er ruimte zijn om balanstechnisch te profiteren van stijgende rente op termijn. 8. Inflatiegerelateerde beleggingen zoals vastgoed zijn nodig voor de fondsambitie: De ambitie betreft onder andere een waardevast pensioen voor de deelnemers. Daarom dient een deel van de beleggingen een inflatiegerelateerd rendement te bieden. Onder andere vastgoed, waar bpfbouw vanwege haar achterban bovengemiddelde affiniteit mee heeft, valt binnen dit kader; 9. Geduld wordt beloond: bpfbouw is een lange termijn belegger met een voorkeur voor beleggingsstrategieën met een lange termijn focus. Dit biedt de mogelijkheid tot het beleggen in illiquide producten. Bij beleggingen in illiquide instrumenten is een overrendement ten opzichte van het genomen risico gerechtvaardigd als beloning voor het afzien van liquiditeit. Voor innovatieve beleggingen is een bovengemiddeld rendement gerechtvaardigd vanwege de combinatie van risico, Illiquiditeit en first mover beloning. 1.4 Beleggingsovertuigingen t.a.v. het vermogensbeheer 10. Professioneel beheer en gestructureerde beleggingsprocessen hebben toegevoegde waarde: Het gebruik van professionele fiduciaire en/of asset managers met een gestructureerd beleggingsproces leidt ertoe dat risico s en rendementsdrijvers beter worden geïdentificeerd en afgewogen. Dit biedt een hogere mate van zekerheid op het behalen van een goed beleggingsresultaat en het beperken van operationele en financiële risico s. Alignment of interest en gecontroleerd vertrouwen zijn belangrijke randvoorwaarden. Een onderscheidend beleggingsproces, dat geheel ingebed is in de beleggingsorganisatie en ISAE 3402 gecertificeerd is, geeft een hoge mate van zekerheid ten aanzien van uitvoering en controle; 11. Het beleggingsbeleid is gericht op een optimale verhouding tussen rendement, risico en kosten. Daarbij wordt voortdurend de afweging gemaakt of de kosten opwegen tegen het verwachte rendement en het bijbehorende risico. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een kostenbewuste uitvoering; door de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden en de efficiency te verhogen, verbetert het netto rendement; 12. Goed bestuur, aandacht voorduurzaamheid en maatschappelijk verantwoord beleggen leveren een bijdrage aan de maatschappij en een duurzame wereld. bpfbouw heeft hier een verantwoordelijkheid in: Ondernemingen met goed bestuur en aandacht voor ESG-aspecten kunnen in sommige gevallen beter presteren dan hun peer group, maar anderzijds kunnen

7 dergelijke aspecten de winstgevendheid beperken. bpfbouw s overtuiging is dat gemiddeld genomen er geen impact op de financiële performance is, maar wel op de maatschappelijke performance. bpfbouw heeft een verantwoordelijkheid om maatschappelijk rendement na te streven en te stimuleren, mits het geen zichtbare ongunstige invloed op het fondsrisico heeft. Dit kan onder andere door actief gebruik te maken van stemrecht, uitsluiting van bepaalde ondernemingen of debiteuren, verduurzaming van vastgoed beleggingen en via maatschappelijk gerichte beleggingen. 1.5 Beleggingsovertuigingen volgens het Prudent Person principe Het wettelijk vastgestelde Prudent Person principe is mede bepalend voor de keuze van bepaalde Beleggingsovertuigingen. Art 135 van de Pensioenwet zegt, kort samengevat, dat beleggingen in het belang van de aanspraak- en rechthebbenden gedaan worden en op marktwaarde gewaardeerd worden. Dit is in het FTK verder aangescherpt zodanig dat de veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en het rendement zijn gewaarborgd. In de praktijk leidt dit tot diverse randvoorwaarden, waarvoor geen harde, cijfermatige externe normen gelden, maar het Bestuur moet inschatten wat redelijk en zinvol is. De uitgangspunten die hier uit volgen, kunnen in het verlengde van de Beleggingsovertuigingen worden gezien. Te denken valt aan: 13. Concentratie is onbeloond risico: Een te hoog gewicht voor een bepaalde subcategorie (o.a. manager, regio, sector, debiteur) leidt tot additioneel risico, waar geen extra rendement tegenover staat; 14. Complexiteit en transparantie: Beleggingen, die het Bestuur qua werking op hoofdlijnen niet begrijpt, of die onvoldoende inzicht in de werking bieden, impliceren onwenselijk risico. Dergelijke beleggingen dienen te worden geliquideerd, of het conflict moet worden gemitigeerd door bijvoorbeeld kennisverhoging of verbetering van het inzicht; 15. Leverage en Derivaten: Leverage en andere vormen van balansverlenging (met name offensief ingezette derivaten) zorgen in principe voor een onwenselijke verhoging van het risico. Daarom is bpfbouw in principe tegen onnodige balansverlenging. Echter, leverage en derivaten mogen wel ingezet worden ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer; 16. Illiquiditeit: Een te groot belang in illiquide beleggingen (zoals direct vastgoed en infrastructuur) leidt tot onwenselijk liquiditeitsrisico.

8 2 Slotopmerking De Beleggingsovertuigingen, zoals in dit document opgesteld, zijn een kader voor het vermogensbeheer en de BAC om beleggingsmogelijkheden te beoordelen. Ze zijn een ijkpunt voor het bestuur in crisistijden en ze maken een duidelijke verantwoording naar de deelnemers, toezichthouder en andere stakeholders mogelijk. Met het vastleggen van de Beleggingsovertuigingen draagt bpfbouw zorg voor een consistent kader voor bepaalde, deels niet-objectiveerbare, beleggingstechnische aspecten.

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten ASRE MsRE-thesis drs. S.D.G. Mac Gillavry Amersfoort, 30 januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 1 Onderzoeksopzet 4 1.1 Inleiding 4 1.2 De huidige situatie van het gemeentelijk vastgoed

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? Paul de Beer, Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda, Natascha van der

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie