Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel"

Transcriptie

1 Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel Beschrijving Hier volgen vijf situaties binnen Centrox Bank waarin het risicoprofiel van de cliënt centraal staat. Stap 1: Toch langer doorwerken? Stap 2: Kinderen een optie? Stap 3: Baas in eigen portefeuille!? Stap 4: Is die hefboom wel verantwoord? Stap 5: Eigen schuld? Stap 1: Toch langer doorwerken? Gerrit en een bevriende advocaat voeren een gesprek. De advocaat vertelt Gerrit dat zijn vermogensbeheerder (Centrox Bank) een verkeerd risicoprofiel voor hem heeft opgesteld. Wat een slechte timing. De beurzen zijn sindsdien met 60% gedaald. Ik ben de klos! Nu moet ik tot mijn 75e doorwerken. Dit zijn enkele kreten die Gerrit slaakte nadat hij van de vermogensbeheerder zijn vermogensoverzichten kreeg. Een bevriende advocaat adviseerde Gerrit om actie te ondernemen tegen de vermogensbeheerder: Je bent veel te offensief belegd. Die vermogensbeheerder heeft op basis van je uitgangspunten en doelstellingen een verkeerd risicoprofiel opgesteld. Hij is daarom zelf aansprakelijk voor de schade die je met je pensioengeld hebt geleden. Met de informatie van de advocaat begon Gerrit aan een brief op poten naar de vermogensbeheerder. Heeft deze advocaat gelijk? Waarom? a) Ja. Een belegging van meer dan 50% in zakelijke waarden past niet bij een pensioen-bv. Feedback: Onjuist. Dit is te algemeen gesteld. Of een belegging van meer dan 50% in aandelen gerechtvaardigd is, hangt af van specifieke omstandigheden die per situatie kunnen verschillen. b) Ja. Gerrit had onvoldoende kennis van beleggen en had er onvoldoende ervaring mee. Hij was niet de juiste persoon om een dergelijk risicoprofiel aan te adviseren. Feedback: Onjuist. Dit is te algemeen gesteld. Natuurlijk speelt het inventariseren van de kennis over aandelen van de belegger en zijn ervaringen met beleggen, een grote rol. Of een belegging van meer dan 50% in aandelen gerechtvaardigd is, hangt bij een pensioen- BV af van specifieke omstandigheden die per situatie kunnen verschillen.

2 c) Nee. Omdat het pensioen pas over ruim 30 jaar ingaat, is een relatief grote belegging in aandelen mogelijk gerechtvaardigd. Feedback: Juist. Bij een belegging van pensioengelden moet 'zekerheid' het uitgangspunt zijn. Zekerheid in de vorm van vastrentende waarden kan onvoldoende rendement opleveren om bij deze looptijd aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Dat brengt met zich mee dat een belegging in aandelen verantwoord is. De cliënt moet wel uitdrukkelijk worden gewezen op de specifieke risico's. Gezien de leeftijd van de relatie, is de keuze voor een belegging van 70% in aandelen in dit geval niet onverantwoord. Mits voldoende spreiding is toegepast. Stap 2: Kinderen een optie? Gijs is wettelijk vertegenwoordiger van de 15-jarige Roy. Van het vrij belegbare vermogen van Roy moet in de toekomst een studie gefinancierd worden. Gijs richt zich voor deze beleggingen tot vermogensbeheerder Hans van Centrox Bank. Gijs Verhoeven is een ervaren belegger. Vroeger handelde hij zelf actief in opties. Maar vanwege de flinke verliezen die hij heeft geleden, besloot hij - mede op aanraden van zijn echtgenote - om niet meer zelf te handelen. Nu heeft hij al drie jaar goede ervaringen met vermogensbeheerder Hans Karelse van Centrox Bank. Gijs risicoprofiel is groeigericht (75% in zakelijke waarden en 25% in vastrentende waarden). Sinds kort is Gijs wettelijk vertegenwoordiger van de 15-jarige Roy van der Das. Roy heeft een vrij belegbaar vermogen van ongeveer EUR 0.3 mio. Hiervan moet te zijner tijd een studie gefinancierd worden. Ook voor deze beleggingen richt Gijs zich tot Hans. Hans zegt hem het volgende: Hans: Voor deze portefeuille moet ik een defensief profiel aanhouden. Ongeveer eenderde in aandelen en de rest vastrentend. De exposure in aandelen kun je het beste doen door callopties te kopen, het liefst met een looptijd van 3-4 jaar. Dat past goed bij deze portefeuille. En zo kun je lekker spreiden omdat de investeringen met opties relatief gering zijn. Kan Hans uitvoering geven aan de wensen van Gijs? a) Ja, de keuze voor een defensief profiel getuigt van een terughoudend beleggingsbeleid. Dat past bij een minderjarige. Feedback: Onjuist. Bij minderjarigen heeft een vermogensbeheerder een bijzondere zorgplicht. Vanwege de korte beleggingshorizon en het specifieke beleggingsdoel, is een inkomensgericht profiel in deze situatie passend. b) Nee, uitsluitend het gebruik van geschreven callopties ter bescherming van de portefeuille is toegestaan. Feedback: Onjuist. De Hoge Raad heeft ieder gebruik van opties voor minderjarigen in principe verboden (HR 9 januari 1998, NJ 1999, 285). De Klachtencommissie heeft het beperkt en terughoudend gebruik van opties om een aandelenpositie af te dekken onder

3 bepaalde omstandigheden toegestaan. Het gebruik van geschreven callopties is te speculatief en kan er mogelijk voor zorgen dat de positie in de onderliggende waarde wordt opgevraagd. c) Nee, naast een verbod op het handelen in opties is in dit geval zelfs het hanteren van een defensief profiel te risicovol. Feedback: Juist. Het vermogen van minderjarigen mag niet speculatief belegd worden (HR 9 januari 1998, NJ 1999, 285). Een financiële instelling heeft daarbij een bijzondere zorgplicht. In het algemeen wordt aangenomen dat het maximaal geadviseerde profiel 'neutraal' (50% in aandelen en 50% in obligaties) luidt, mits sprake is van een lange beleggingshorizon en er geen specifiek doel voor het vermogen is. Handelen in derivaten en beleggen met geleend geld voor rekening en risico van minderjarigen, is bovendien niet toegestaan. Gezien de zeer korte beleggingshorizon en het specifieke beleggingsdoel geniet een profiel met 100% in vastrentende waarden de voorkeur. Stap 3: Baas in eigen portefeuille!? Vermogensbeheerder Hans krijgt een brief van belegger Adriaan Nolte. Deze wil dat zijn risicoprofiel wordt aangepast. Na het lezen van de brief vraagt Hans zich af wat hij moet doen. Adriaan Nolte is al vele jaren beheercliënt van Centrox Bank. Hij constateert dat hij met zijn huidige risicoprofiel (30% in zakelijke en 70% in vastrentende waarden) de verliezen uit de jaren niet goed zal maken. Adriaan is van mening dat daar geen verandering in zal komen zolang hij zijn vermogensbeheerder bij Centrox geen nieuwe of gewijzigde opdracht geeft. Adriaan meent dat de markt weer is gedraaid en dat er veel betere tijden op komst zijn. Het tij is gekeerd en de aandelen zullen weer gaan stijgen! Dat is zijn vaste overtuiging. Adriaan geeft Hans, zijn vermogensbeheerder bij Centrox, schriftelijk de opdracht om de gewenste assetallocatie volledig om te draaien: 30% in vastrentende en 70% in zakelijke waarden. Op deze wijze moet ik kunnen inspelen op de upswing op de financiële markten, aldus Adriaan. Hans leest Adriaans brief en krabt zich achter de oren. Hij vraagt zich af wat hij nu moet doen. Kan Hans hier zomaar zijn medewerking aan verlenen? Waarom? a) Ja, Adriaan is immers baas over zijn eigen vermogen en is daarom bevoegd om de kaders aan te geven waarbinnen de vermogensbeheerder moet manoeuvreren. Feedback: Onjuist. De vermogensbeheerder heeft de regie in handen. Hij is degene die moet nagaan of een gewenst profiel past bij de huidige situatie van de cliënt. Als zich wijzigingen hebben voorgedaan, dan zal Hans deze moeten bespreken met Adriaan vóórdat hij het profiel aanpast. b) Nee, voordat een wijziging in het risicoprofiel wordt doorgevoerd, moet de vermogensbeheerder eerst kennisnemen van de achtergronden van de cliënt.

4 Feedback: Juist. Het 'know-your-customer' beginsel is niet alleen verplicht bij de aanvang van de relatie, maar ook gedurende het verdere verloop van de relatie. Hans zal dus moeten doorvragen naar de motieven en naar de eventueel gewijzigde omstandigheden bij Adriaan. c) Nee, beleggers zoals Adriaan moet tegen zichzelf beschermd worden. En dat is nu juist de plicht van de vermogensbeheerder. Feedback: Onjuist. De achtergronden bij een verzoek tot wijziging moeten goed in kaart worden gebracht. Een sterke toename van het inkomen of van het vermogen kan op zich een offensief profiel rechtvaardigen. Alvorens Hans over gaat tot het aanpassen van het profiel, zal Hans dus eerst moeten doorvragen naar de gewijzigde omstandigheden bij Adriaan. Stap 4: Is die hefboom wel verantwoord? Geert heeft in het verleden bewust gekozen voor vermogensbeheerder 'Leveraged Management' (LM). LM is een volle dochter van Centrox Bank. Geert van Egmond heeft in het verleden heel bewust gekozen voor vermogensbeheerder Leveraged Management (LM). LM is een volle dochter van Centrox Bank. Vanwege het speciale karakter van het beheer is dit bedrijfsonderdeel echter in een zelfstandige juridische entiteit ondergebracht. LM belegt voor haar cliënten uitsluitend in aandelen en doet dat met geleend geld. Volgens LM leidt deze werkwijze tot een beter beleggingsresultaat dan bij het beleggen in aandelen waarbij de portefeuille geheel gefinancierd moet worden uit eigen middelen. De reden die LM geeft voor het hogere beleggingsresultaat is dat de portefeuille een grotere omvang krijgt doordat een deel met geleend geld gefinancierd wordt. Winsten die zijn behaald op de portefeuille zijn daardoor ook automatisch hoger. Deze informatie sprak Geert bijzonder aan. Hij heeft zich destijds goed laten voorlichten en heeft zelfs cursussen gevolgd om de methode die gebruikt wordt bij het beheren en financieren van een dergelijke portefeuille, te kunnen doorgronden. Bij aanvang van de relatie heeft Geert de beheerder meegedeeld dat hij slechts een uitkering uit een letselschadepolis had. Desgevraagd heeft hij aangegeven dat hij eventuele toekomstige verliezen niet zou kunnen compenseren door additioneel inkomen uit arbeid. Heeft LM juist gehandeld door deze vorm van vermogensbeheer toe te passen? Waarom? a) Ja, Geert heeft de risico's die verbonden zijn met het beleggen met geleend geld heel bewust aanvaard. Feedback: Onjuist. Het is de verantwoordelijkheid van de beheerder om te inventariseren of een bepaalde beleggingsmethode past bij de bijzondere omstandigheden waarin een belegger kan verkeren. b) Ja, Geert had voldoende kennis over de specifieke beleggingsaanpak van LM.

5 Feedback: Onjuist. In principe is het de plicht van de vermogensbeheerder om te inventariseren of het beheer aansluit bij de effectenkennis van de belegger. In dit specifieke geval is de kennis wel aanwezig bij de belegger, maar had de beheerder ook moeten nagaan of de gekozen methode wel past bij de bijzondere omstandigheden waarin een belegger kan verkeren of reeds verkeert. c) Nee, LM had de opdracht tot het beheren van het vermogen niet mogen aanvaarden. Feedback: Juist. Het feit dat deze beheerder uitsluitend kiest voor een beleggingsmethode die niet aansluit bij de bijzondere omstandigheden waarin de belegger verkeerde, had LM ertoe moeten bewegen deze opdracht niet te aanvaarden. LM kent immers geen andere wijze van vermogensbeheer. Stap 5: Eigen schuld? Froukje heeft haar vermogen ondergebracht bij Centrox Bank. Daarna is haar vermogen flink geslonken. Froukje laat onderzoeken of zij recht heeft op een schadevergoeding. Froukje Joustra heeft onlangs haar vermogen ondergebracht bij Centrox Bank. Haar doelstelling is vermogensinstandhouding in combinatie met beheerste groei. Dat wil zeggen dat haar vermogen voor eenderde in zakelijke waarden en voor de rest in vastrentende waarden is belegd. In de bijlage bij de overeenkomst wordt het gebruik van zowel long- als shortposities in opties toegestaan. In een jaar tijd is het vermogen van Froukje flink geslonken. Zij laat onderzoeken of de beheerder iets te verwijten valt. Wat opvalt aan de afgelopen periode is het grote aantal optietransacties, met name het schrijven van putopties die Far Out of the Money zijn. De doelstelling behoud van het vermogen is hiermee in gevaar gebracht. Heeft Froukje enig recht op schadevergoeding? Waarom? a) Nee, de bijlage bij de vermogensbeheerovereenkomst staat het gebruik van opties expliciet toe. Feedback: Onjuist. Het gebruik van opties is weliswaar toegestaan, maar de beheerder moet ook toezien op het behalen van het beleggingsdoel. b) Nee, het schrijven van putopties betekent niets anders dan het kopen van aandelen tegen een afgesproken limiet. Feedback: Onjuist. Het is de vraag of de beheerder gegeven de omstandigheden van het geval een juist gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden. Dit lijkt in dit geval niet zo te zijn. De beheerder moet handelen als een goed huisvader en waken over de beleggingsdoelstelling van de cliënt. c) Ja, de wijze waarop de beheerder gebruikmaakte van putopties staat op gespannen voet met de primaire doelstelling 'vermogensinstandhouding'. Feedback: Juist. In principe mag de beheerder opties kopen of schrijven, maar de wijze waarop de beheerder gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden is in strijd met de

6 primaire beleggingsdoelstelling. Doordat hij waarschijnlijk bovenmatig risico heeft genomen, zijn de belangen van Froukje geschaad en heeft hij haar vermogen niet als 'een goed huisvader' beheerd.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk 58 Tom Loonen en Dennis Weewer Dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Planning bij Bank Insinger de Beaufort NV en is als associate professor verbonden aan de postgraduate opleiding Investment

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie