Jaarverslag. rsg de Borgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. rsg de Borgen"

Transcriptie

1 Jaarverslag rsg de Borgen 2011

2 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen 2.2 Passend Onderwijs 2.3 Zorgbeleid 2.4 Onderwijskwaliteit 2.5 Beoordeling 3 Leeromgeving 3.1 Maatschappelijke stage 3.2 Internationalisering 3.3 Arbo & Veiligheidsbeleid 3.4 Huisvesting 3.5 Informatie- en communicatietechnologie 4 Medewerkers 4.1 Onze medewerkers 4.2 Professionalisering personeel 4.3 Functiemix VO 4.4 Gezondheidsmanagement 5 Financiën 5.1 Financiën Begroting Begroting Risicoanalyse 5.4 Treasury Jaarrekening Bijlagen Inhoud 2

3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het werkgeverschap van én het toezicht op het College van Bestuur (CvB). Daaruit vloeit voort dat het CvB verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht biedt hierbij het jaarverslag 2011 van stichting rsg de Borgen aan. De jaarrekening is opgesteld door het CvB en gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. Na vaststelling door het CvB en advies van de auditcommissie heeft de Raad van Toezicht op grond van de controleverklaring de jaarrekening vastgesteld. In 2010 bestond de Raad van Toezicht uit vier leden. In het verslagjaar is een wervings- en sollicitatieprocedure gestart voor een nieuw lid van de raad. Het betreft daarbij een op voordracht van de medezeggenschapsorganen te benoemen lid. Selectie en benoeming volgen naar verwachting in 2012, waarmee de Raad van Toezicht vijf leden zal kennen. Een en ander is conform de statuten van stichtingen rsg de Borgen. Vanwege de pensionering van de heer W. van den Bor medio 2011 als lid van het College van Bestuur, is een wervings- en selectietraject gestart voor de invulling van de vacature. In mei 2011 is mevrouw A. Berendsen MBA door de Raad van Toezicht benoemd als nieuw lid van het College. Sinds haar indiensttreding na de zomervakantie is het College van Bestuur daarmee weer op sterkte. Samen met de invulling van de nieuwe functie van Bestuurssecretaris is het geheel in lijn met de nieuwe besturingsfilosofie van de organisatie. De Wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (van 6 juni 2011 / Stb. 275), in combinatie met het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, geeft de beperkingen aan, aan het aantal commissariaten bij grote NV s, BV s en stichting. De Raad heeft vastgesteld dat hij voldoet aan de nieuwe wetgeving, dat de voorzittersrol in 2014 vacant komt en dat het aanblijven van de huidige voorzitter van de Raad tot die tijd te verantwoorden is. In 2011 is de Raad van Toezicht vier keer in formele zin en drie keer in informele zin (op een schoollocatie) bijeen geweest en is de auditcommissie twee keer bijeen geweest, in aanwezigheid van het College van Bestuur. In informele zin heeft de Raad vier keer met directeuren en vertegenwoordigers van de medezeggenschapsorganen gesproken. Na extern begeleide sessies is een toezichtskader op- en vastgesteld, op basis waarvan de Raad toezicht houdt op het bestuur. Om de kwaliteit van het toezicht van de Raad te verbeteren heeft de Raad het eigen functioneren aan de hand van een evaluatieinstrument beoordeeld. De conclusies hieruit nemen zij mee in de verdere deskundigheidsbevordering waarmee de Raad in 2012 aan de slag wil gaan. 3

4 De actuele ontwikkelingen op de onder druk staande bekostiging en de gevolgen ervan voor de resultaten van rsg de Borgen vormden in 2011 een vast agendapunt van de formele vergaderingen van de raad. Er is daarbij gewezen op de noodzaak om de hoge personele kosten in een onderwijsmarkt, die wordt gekenmerkt door krimp, terug te dringen en te komen tot creatieve oplossingen wat betreft het onderwijs. Daarnaast geldt vanzelfsprekend de noodzaak om scherpe beleidskeuzes te maken en alert te blijven op de financiële consequenties van uiteenlopende besluiten binnen de organisatie. Naast bovengenoemde onderwerpen besteedde de Raad van Toezicht aandacht aan de volgende onderwerpen: - Besturenfusie: de Raad volgt de ontwikkelingen die moeten leiden tot een bestuurlijke fusie van de stichtingen van Onderwijsgroep Noord (rsg de Borgen, AOC Terra / Dollard College) per 1 januari 2013 op de voet. Onderwijskwaliteit: door middel van de interne audits en de zogenaamde stoplichtenrapportages volgt de Raad de ontwikkelingen. Die ontwikkelingen worden mede en in sterke mate mede bepaald door de financiële situatie van de stichting. Onder lastige omstandigheden van krimp en krapper wordende financiële middelen toont de stichting zich een robuuste onderwijsorganisatie. De Raad spreekt graag zijn waardering uit voor de wijze waarop het College van Bestuur en de medewerkers van de stichting rsg de Borgen zich in 2011 hebben ingezet voor de stichting. Namens de Raad van Toezicht, Erik Kuik voorzitter 4

5 Voorwoord De verhoudingen in de wereld verschuiven en de Nederlandse economische situatie verslechtert in rap tempo. Die ontwikkelingen raken ook Onderwijsgroep Noord en haar school- /onderwijsstichtingen (rsg de Borgen, AOC Terra en het Dollard College). Voeg daarbij de demografische krimp die met name in onze regio voelbaar wordt en het palet aan uitdagingen waarvoor wij staan is snel en rijk ingekleurd. Ondanks dalende baten (niet geïndexeerde bekostiging vanuit het Rijk), stijgende sociale lasten en pensioenpremies hebben wij de opdracht om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden, onverkort en succesvol uitgevoerd. Wij zijn onze medewerkers dankbaar dat zij met hun inzet en betrokkenheid dit alles mogelijk gemaakt hebben. Gezien de demografische krimp, waarmee wij in toenemende mate te maken zullen krijgen, hebben wij met de directeuren de positionering van de onderwijsinstellingen besproken. Die thema s staan hoog op de agenda vanwege ons streven naar behoud van het huidige marktaandeel. Juist als de uitdagingen om te excelleren groot zijn en de marktomstandigheden ogenschijnlijk niet meewerken, wordt een beroep gedaan op het ondernemerschap en de expertise van onze scholen. Met de gebundelde kracht van de stichtingen binnen Onderwijsgroep Noord, die sterk te noemen is, zien wij juist ook heel veel nieuwe kansen voor onze organisatie. Onderwijsgroep Noord is, als we de goede onderwijsresultaten bekijken, met rsg de Borgen, AOC Terra en het Dollard College een maatschappelijk beeldbepalende onderwijsorganisatie in de noordelijke regio s van Nederland. Wij hebben het vertrouwen dat onze gebundelde kracht, capaciteit, creativiteit en visie binnen Onderwijsgroep Noord het ook in 2012 mogelijk maken om de ambities van onze leerlingen te realiseren. Roel Schilt voorzitter College van Bestuur Intussen hebben wij ook gewerkt aan optimalisering van onze interne organisatie. De invoering van een netwerkorganisatie waarbij de directeuren van alle stichtingen in netwerkgroepen aan de uitwerking van beleidsthema s werken, bevordert de synergie. De stappen die wij in 2011 hebben genomen richting een fusie van de stichtingen brachten ons weer dichter bij een grotere efficiency van onze backoffice per 1 januari Astrid Berendsen lid College van Bestuur 5

6 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen rsg de Borgen biedt voortgezet onderwijs in de provincies Groningen en Drenthe, regio Westerkwartier-Noordenveld. Leerlingen en ouders van elke levensovertuiging zijn bij rsg de Borgen welkom. Er zijn vijf vestigingen. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In Roden staan de Esborg en de Ronerborg en in Grootegast staat de Woldborg. Samen bieden de vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium aan. Met dit brede aanbod zorgen wij ervoor dat ieder kind een passende opleiding krijgt. In totaal geven wij aan bijna 2400 leerlingen onderwijs en dit doen wij met 270 medewerkers. 1.2 Organisatie Governance rsg de Borgen is een organisatie voor Voortgezet Onderwijs (VO) en daarmee een instelling die publieke taken uitvoert met door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen. In de bestuurlijke verhoudingen met de rijksoverheid heeft rsg de Borgen een grote mate van autonomie om deze taken uit te voeren. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het stelsel, de wet- en regelgeving, de kaders en randvoorwaarden. rsg de Borgen is als maatschappelijke onderneming verantwoordelijk voor de prestaties met betrekking tot de publieke taken in de regio en de horizontale en verticale verantwoording die daarover moet worden afgelegd. Bestuurlijke autonomie gaat hand in hand met verantwoording afleggen en toezicht houden. Onderwijsinstellingen moeten daarom voldoen aan de eisen van goed bestuur, intern toezicht en verantwoording. Het interne toezicht wordt bij rsg de Borgen uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Naarmate de instellingen hun corporate governance beter in orde hebben, kan het toezicht vanuit de rijksoverheid worden beperkt, zonder ooit geheel te verdwijnen. Er moet sprake zijn van een goede balans tussen intern toezicht, bestuur, verantwoording en extern toezicht. In de statuten van rsg de Borgen is rekening gehouden met de bepalingen van de Code goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. In verband hiermee zijn tevens reglementen opgesteld en door de Raad van Toezicht vastgesteld, voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Daarnaast is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) vastgesteld. Voorts kent de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Daarmee zijn voor de Raad van Toezicht de belangrijkste randvoorwaarden voor het adequaat uitoefenen van haar toezichthoudende taak gecreëerd. 6

7 organisatie RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR BESTUURS- BUREAU ESBORG LINDENBORG NIJEBORG RONERBORG WOLDBORG Figuur 1.1 Organogram 1.3 Missie en visie Missie rsg de Borgen is een organisatie van, voor en door mensen. We beschouwen het als onze kernopdracht om jonge mensen onderwijs en opvoeding te bieden en om ze in hun ontwikkeling zo te begeleiden en te stimuleren dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en hun plek in de maatschappij kunnen innemen. Centrale waarden Werken in het onderwijs vereist een optimistische levenshouding. Dat hebben we vertaald in drie centrale waarden: Kwaliteit; de kwaliteit van ons onderwijs staat voorop. Kwaliteit kan alleen geleverd worden als er betrokkenheid is. Betrokkenheid; de medewerkers voelen zich betrokken bij hun dagelijks werk, bij de leerlingen, bij elkaar en bij de instelling als geheel. Blijvende betrokkenheid vraagt om een permanente bereidheid om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ontwikkelingsgerichtheid; de medewerkers verliezen nooit hun eigen ontwikkeling uit het oog. Visie Wij vinden dat een leerling zich breed en maximaal moet kunnen ontwikkelen en leert dat hij een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft te nemen en bij te dragen bij het inrichten, het onderhouden en overdragen van een eerlijke en verdraagzame samenleving. Om deze doelen te kunnen bereiken, stellen we begeleiding van onze leerlingen centraal. We begeleiden ze in hun persoonlijke ontwikkeling door het bijbrengen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. 1.4 Strategische beleidsdoelen De beleidsdoelen voor de komende jaren zijn verwoord in het strategisch beleidsplan. Deze doelen worden verder uitgewerkt / geconcretiseerd in de vestigingsjaarplannen. De verbindende schakel hierbij is de kaderbrief van het College van Bestuur. Hierin staat wat het CvB van de vestiging verwacht en wat zij zal doen om die verwachtingen te faciliteren. Ook voor heeft het College van Bestuur in de kaderbrief prioriteiten aangeven. In overleg met het managementteam is gekozen om deze te beperken tot vijf doelen: bewaking, borging en verbetering van het onderwijsrendement verbetering van de kwaliteitsindicatoren invoering passend onderwijs benutting ICT/ELO en digitaal lesmateriaal verbetering relatiemanagement In het schooljaar is met name veel aandacht geschonken aan kwaliteitszorg met inbegrip van de interne audits. De overige resultaten die zijn behaald in het tweede deel van schooljaar en het eerste deel van het schooljaar zijn te lezen in dit jaarverslag. 7

8 1.5 Leerlingenaantallen Het aantal ingeschreven leerlingen op de teldatum 1 oktober 2011 is Ten opzichte van 1 oktober 2010 is sprake van een daling van 14 leerlingen. Groei heeft zich voorgedaan bij de vestigingen Lindenborg, Ronerborg en Woldborg. Het aantal leerlingen daalde bij de vestigingen Nijeborg en Esborg. Het aantal leerlingen in de basisvorming, inclusief LWOO, is gestegen met 32 ten opzichte van het schooljaar Dat is een stijging van 3,5%. Het aantal leerlingen in het VMBO, inclusief LWOO, en HAVO is nagenoeg gelijk gebleven. Bij het VWO is sprake van een daling van het aantal leerlingen. Deze daling doet zich hoofdzakelijk voor in de bovenbouw en is deels verklaarbaar door de relatief grote uitstroom aan het einde van schooljaar Ook het aantal PRO-leerlingen is in gedaald. Leerlingenaantallen per opleiding basisvorming lwoo basisvorming avo/vmbo lwoo vmbo havo vwo pro Totaal Leerlingenaantallen per vestiging Lindenborg Nijeborg Ronerborg Woldborg Esborg Prognose Bij rsg de Borgen zal, evenals bij de andere scholen in Noord-Nederland, het aantal leerlingen in de komende jaren dalen. Op basis van de eigen prognoses gaat het om een daling van leerlingen in 2011 naar leerlingen in Dit is een daling van bijna 11% in zes jaar. Het College van Bestuur heeft in het strategisch beleidsplan de opdracht meegegeven dat het marktaandeel van rsg de Borgen vergroot moet worden. Hoewel de demografische krimp gering is, wordt de concurrentie van andere VO-scholen gevoeld. rsg de Borgen wil minimaal het leerlingenaantal behouden, maar het liefst verhogen. Alleen hierdoor kunnen we het onderwijsaanbod in de regio blijven aanbieden. Deze keuze maakt het noodzakelijk dat intensief en creatief wordt nagedacht over het te voeren marketing- en communicatiebeleid. Onderwijskwaliteit en kwaliteit van de medewerkers is daarbij heel belangrijk. Maar be good alleen is niet voldoende: be good and tell it. Dit doen we op verschillende manieren vanaf voorlichting op basisscholen tot en met de aanmelding van leerlingen. Sinds oktober 2010 is de nieuwe positionering van rsg de Borgen bekend. Daarna is bekeken hoe deze positionering kan/moet worden omgezet in de communicatiestrategie. Dit heeft de nodige discussies en tijd gekost. In september 2011 heeft het MT vastgesteld: We communiceren vanuit een duidelijke gezamenlijke koers en presenteren tegelijkertijd ook de vestigingen. In het voorlichtingstraject gaan we uit van de overeenkomsten wat bindt ons en niet van de verschillen. Hierdoor profiteren de vestigingen ook van elkaars sterke punten (1+1=3). In de periode rondom het Open Huis en uiteraard tijdens het Open Huis verschuift dit naar een duidelijke profilering van de vestiging. Qua planning was het helaas niet mogelijk om de nieuwe positionering te ondersteunen met een nieuw communicatieconcept- en campagne. Wel hebben we de gekozen richting verwerkt in de bestaande campagne. Totaal

9 kwaliteit 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen rsg de Borgen is een regionale scholengemeenschap met vestigingen in Leek, Roden en Grootegast. Samen bieden de vijf vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Met dit brede aanbod zorgen wij ervoor dat ieder kind een passende opleiding krijgt. Wij staan open voor leerlingen en ouders van elke levensovertuiging. In totaal geven wij aan bijna 2400 leerlingen onderwijs. Het afgelopen jaar is tijdens bijeenkomsten van rsg de Borgen veelvuldig gesproken over de positie en het imago van de school. Dit heeft geleid tot een herpositionering van het onderwijsaanbod van rsg de Borgen. Verderop leest u wat de uitkomsten daarvan zijn geweest. Ook zijn vorig jaar bijeenkomsten over een verbeterde samenwerking tussen het PO en het VO geweest in het Regionaal Overleg Passend Onderwijs (ROPO) Westerkwartier-Noordenveld. Belangrijkste doel van deze samenwerking was de realisatie van kwalitatief goede doorlopende leer- en zorglijnen in de regio. In de volgende alinea zijn voorbeelden hiervan te lezen. Aan een traject van deskundigheidsbevordering werd door veel medewerkers van zowel PO als VO gezamenlijk deelgenomen. Waar mogelijk zijn de contacten met de omgeving geïntensiveerd, zoals met gemeenten, provincie, lokale instanties, bedrijfsleven en vooral het toeleverend onderwijs. Er zijn al diverse nieuwe activiteiten door ontstaan: Schoolmaatschappelijk werk op school, een Arbeidstrainingscentrum (ATC), maatschappelijke stages, ondersteuning van de politie bijvoorbeeld tijdens Open Dagen, samenwerking met jongerenwerk m.b.t. het zwerfvuilprobleem en overlast van jongeren, arbeidsoriënterende stages, culturele projecten, deelname aan colleges klassieke talen aan de RuG en samenwerking met het bèta-steunpunt. Schoolplan Volgens de Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) dient een onderwijsinstelling een schoolplan te hebben. Een schoolplan is een vierjarig beleidsdocument waarin een onderwijsinstelling aangeeft waar ze de komende vier jaar mee aan de slag gaat. Het schoolplan is een publiek document. In het schoolplan zijn de ambities uitgewerkt in onderwijskundige vormgeving, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid. In 2011 is het schoolplan van rsg de Borgen opgesteld. Dit is gebeurd binnen de kaders van het strategisch beleidsplan dat ook een doorlooptijd van vier jaar kent. Het schoolplan is ontwikkeld in een werkbijeenkomst met de directeuren en adjuncten van de vestigingen van rsg de Borgen, onder leiding van het CvB. Het schoolplan is vastgesteld door de MR op 24 januari

10 Nijeborg De Nijeborg is een school die opleidt tot diploma s voor alle leerwegen van het vmbo. Binnen rsg de Borgen is de Nijeborg dé locatie voor de praktijkgerichte vakken in de bovenbouw; de sectoren zorg en welzijn, techniek en economie worden aangeboden, met daarin diverse afdelingen. Daarnaast biedt de Nijeborg het programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) aan. De theoretische leerweg wordt in nauwe samenwerking met de Lindenborg vormgegeven. Vanaf het schooljaar zal het intersectorale programma Techniek, Vormgeving en Commercie van start gaan. Er heeft een herpositionering van rsg de Borgen plaatsgevonden, waarbij het instellen van drie havo/ tl klassen op de Lindenborg en een aparte tl klas op de Nijeborg een oplossing biedt voor de doorstroomproblematiek tussen de Lindenborg en de Nijeborg. Dit is door ouders en medewerkers positief ontvangen en zal in het komende schooljaar richting de bovenbouw verder worden uitgewerkt. In samenwerking met de gemeente is dit schooljaar een combinatiefunctionaris sport van start gegaan op de Nijeborg. De hoofdopdracht voor de combinatiefunctionaris is om inactieve leerlingen te motiveren om in beweging te komen en hen te ondersteunen als lifestyle coach. Lindenborg Voor zelfstandig studeren door leerlingen werden in 2011 ook meer mogelijkheden geboden. Met een financiële bijdrage van het Steunfonds rsg de Borgen is de voormalige kleine aula omgebouwd en ingericht als open leercentrum. Er kunnen zo n 40 leerlingen (deels digitaal) zelfstandig werken. De profilering van het gymnasium heeft ook dit jaar goede resultaten opgeleverd. Er startte opnieuw een volle eerste klas gymnasium, terwijl het tweede leerjaar door opstroom vanuit klas 1 havo/vwo tot een maximum van 32 leerlingen uitgroeide. Er werd door bovenbouw-gymnasiasten opnieuw deelgenomen aan de landelijke vertaalwedstrijd Latijn in Amsterdam. Twee leerlingen kwamen succesvol uit in een internationale vertaalwedstrijd die in Napels gehouden werd. In 2011 is vanuit de Lindenborg ook het initiatief ontplooid om een regionale vertaalwedstrijd voor scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling op te zetten. Dat alle scholen in Groningen, Friesland en Drenthe die hiervoor uitgenodigd werden (zonder uitzondering!) hieraan deelnemen mag al een eerste succes genoemd worden. De wedstrijd, waarvoor 100 leerlingen zich inschreven, vindt plaats op 22 februari De Lindenborg heeft zich in 2011 succesvol aangemeld bij de Stichting Platform Beta voor deelname aan het project Beta Excellent. Met een subsidie van deze stichting zullen bouwstenen voor excellent onderwijs opgeleverd worden. De Lindenborg is een regionale school voor havo, atheneum en gymnasium, met voor elke opleiding de optie van een aanvullende leerlijn: het technasium. In het schooljaar is er voor het eerst (in samenwerking met de Nijeborg) een havo/ tl-instroomoptie aangeboden. De belangstelling voor deze opleiding was zodanig dat er 3 klassen havo/tl van start gingen. Van oudsher staat de Lindenborg op de kaart als een sterke bèta-school. In het schooljaar hebben de leerlingen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de opnieuw ingerichte binask-vleugel. Het zelfstandig werken van leerlingen aan proeven en werkstukken wordt hiermee gestimuleerd. Onder de titel Talentklas is samen met het basisonderwijs in het kader van Passend Onderwijs een pilot gestart die een bouwsteen voor Beta Excellent zal vormen. Hierbij namen 30 hoogbegaafde leerlingen uit PO-scholen in Westerkwartier en Noordenveld in november en december deel aan een uitdagend onderwijsproject in de Lindenborg. De reacties waren zodanig positief dat een extra aanbod al gepland staat voor maart-april De stuurgroep van het ROPO Westerkwartier-Noordenveld zet in op structureel jaarlijks aanbieden van dit initiatief. Ook de creatieve- en culturele component krijgt in de Lindenborg weer meer ruimte. Zowel tekenen als muziek zijn examenvak; m.i.v kan ook een leerling met een N-profiel hiervoor kiezen. Afgelopen 10

11 kwaliteit schooljaar werd zowel het schoolorkest als het schoolkoor met veel energie en enthousiasme nieuw leven ingeblazen. Daarbij wordt de Lindenborg ondersteund door de gemeente Leek met een combinatiefunctionaris. In de onderbouw zijn twee nieuwe vakken geïntroduceerd: het vak drama (leerjaar 1) en cultuur (leerjaar 2 en 3). Daarin worden leerlingen actief uitgedaagd op het creatieve vlak en in aanraking gebracht met het culturele leven. kunnen afleggen. Dit is een ontwikkelingsproces dat constant in beweging is en waarin op elk moment in het onderwijsproces stappen gemaakt kunnen en dienen te worden. Aan de hand van vernieuwde daltonidentiteit wordt een vertaalslag gemaakt naar de onderwijspraktijk op de Ronerborg. In april 2011 heeft een interne audit plaatsgevonden. In dit kader zijn tevredenheidsonderzoeken afgenomen, verwerkt en geanalyseerd. Woldborg De Woldborg is een kleine school met een grote aantrekkingskracht in de regio die opleidt tot diploma s voor alle leerwegen van het vmbo en een instroom voor havo heeft. De school is in de regio Westerkwartier bekend vanwege haar kleinschaligheid, het gekend en herkend worden en haar eigen pedagogisch didactische aanpak. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken zijn hierin de kernbegrippen. Deze aanpak is zichtbaar in het werken met weektaken en de mogelijkheid van leerlingen om één lesuur per dag zelf te kiezen aan welk vak zij willen werken. De Ronerborg is het schooljaar gestart met een nieuwe organisatiestructuur. Het gedachtengoed van rsg de Borgen om teamgericht te gaan werken is voor de Ronerborg nader uitgewerkt. Er zijn drie kernteams gestart. In de onderbouw het BB/KB-team en het TL/havo-team en in de bovenbouw het GL/ TL-team. Verder zijn er per team docenten met coördinerende taken benoemd, die op operationeel niveau de werkzaamheden op voornamelijk de resultaatgebieden onderwijs & zorg en organisatie uitvoeren. De docenten met coördinerende taken worden aangestuurd door de adjunct-directeur. De adjunct-directeur en de directeur vormen samen de schoolleiding van de Ronerborg en zijn verantwoordelijk voor het tactisch en strategisch niveau. De Woldborg is gehuisvest in een gebouw uit 1948 dat in 2002 deels uitgebreid en gerenoveerd is. Het afgelopen schooljaar is bekend geworden dat de gemeente Grootegast geld heeft vrijgemaakt voor de vervanging van de noodlocatie door een permanente uitbreiding. Inmiddels is de westelijke vleugel van het gebouw gerenoveerd. Aan de zuidzijde van de school wordt de school vanaf 1 mei 2012 uitgebreid met vijf nieuwe lokalen en diverse werkruimtes. Ronerborg De ontwikkelingen op de Ronerborg hebben voornamelijk in het teken van onderwijzen en leren gestaan, ook wel het primair proces genoemd. Aan alle medewerkers is een taak verstrekt om het pedagogisch (klassen)klimaat en het didactisch handelen in kaart te brengen. Daarnaast is gewerkt aan het onderwijszorgprofiel. Ook is het HRM-traject gestart en aan het eind van het schooljaar hebben alle medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) geschreven en een ontwikkelgesprek gehouden. Daarnaast is gewerkt aan het zorgprofiel van de Ronerborg. De Ronerborg biedt onderwijs volgens de daltonwerkwijze aan voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo en havo. De theoretische leerweg en gemengde leerweg ICT-route van het vmbo kunnen worden afgerond op de Ronerborg. De Ronerborg werkt pedagogisch, didactisch en organisatorisch vanuit de drie daltonprincipes: vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid), zelfstandigheid en samenwerken. Dit houdt in dat zowel leerlingen als docenten op basis van wederzijds vertrouwen verantwoordelijkheid kunnen dragen en verantwoording Esborg De Esborg is de praktijkschool in de regio Noordenveld-Westerkwartier. De Esborg bereidt leerlingen voor op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt of doorstroom naar het mbo. Praktijkonderwijs is voor veel leerlingen eindonderwijs. Samen met de leerling wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling met behulp van het Individueel OntwikkelingsPlan (IOP). Op de Esborg staat maatwerk voor de leerling centraal. 11

12 In 2011 is het ESF-project Bouwen, werken en toepassen op de Esborg afgerond. Dit schooljaar is een start gemaakt met een nieuwe organisatiestructuur en zijn er docenten met coördinerende taken benoemd. Net als bij de Ronerborg hebben de ontwikkelingen op de Esborg voornamelijk in het teken van onderwijzen en leren gestaan. Ook de medewerkers van de Esborg zijn bezig om het pedagogisch (klassen) klimaat en het didactisch handelen in kaart te brengen. Daarnaast is gewerkt aan het onderwijszorgprofiel van de Esborg en is de start gemaakt met het HRM-traject, waaronder een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor alle medewerkers. Vanaf 1 februari 2011 is de Rebound- en Schakelopvang De Noordwester in Roden van start gegaan. Hier worden leerlingen die zijn uitgevallen of dreigen binnen afzienbare tijd uit de boot te vallen in de regio Westerkwartier-Noordenveld opgevangen. Het doel is dat zij later weer terugkeren in het regulier onderwijs of dat zij naar een andere vorm van onderwijs worden geschakeld. 2.2 Passend Onderwijs Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs, zodat ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, oftewel: Alle kinderen succesvol op school. Het kabinet wil met ingang van augustus 2012 een nieuw stelsel voor extra onderwijsondersteuning (passend onderwijs) invoeren. Het nieuwe systeem zal gelden voor het VVE, PO, (V)SO, VO en het MBO. Iedere school in het VO krijgt een zorgplicht en heeft daarmee de verantwoordelijkheid om een passend onderwijs-zorg-arrangement aan te bieden aan iedere leerling die bij de school is aangemeld, tenzij dit een onevenredige belasting vormt voor de school. Als een school een kind zelf geen passend onderwijs kan bieden, heeft de school de taak om binnen het samenwerkingsverband (swv) het kind een zo goed mogelijke plek aan te bieden. Daarbij wordt rekening gehouden met de zorgprofielen van de deelnemende scholen. Er zijn leerlingen die extra zorg nodig hebben binnen een school om een opleiding succesvol te kunnen afronden. Een goed georganiseerde zorgstructuur draagt bij aan een snelle inzet van professionals binnen en buiten de school wanneer er problemen worden gesignaleerd. Hoewel in iedere vestiging nu al sprake is van een zorgaanbod, is het de vraag of dat aanbod optimaal is. Zeker in het licht van de landelijke ontwikkelingen. De vestigingen van rsg de Borgen hebben de ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs nauwlettend gevolgd. In de regio Westerkwartier Noordenveld wordt actief samengewerkt binnen het samenwerkingsverband en is de intentie uitgesproken om samen verder te gaan. Verder zijn de vestigingen van rsg de Borgen van start gegaan met het opstellen van zorgprofielen. Voor 1 augustus 2012 moeten de zorgprofielen klaar zijn. Elke vestiging heeft dan de basiszorg en de extra zorg verder uitgewerkt. Aan het begin van schooljaar is binnen Onderwijsgroep Noord een beleidswerkgroep passend onderwijs van start gegaan. De beleidswerkgroep wil in het voorjaar van 2012 met (beleids)adviezen komen die ook de vestigingen van rsg de Borgen kunnen helpen passend onderwijs goed in te voeren. Vestigingen blijven zelf eigenaar van het onderwerp passend onderwijs omdat het dekkende netwerk van onderwijszorgvoorzieningen in de regio tot stand komt. 2.3 Zorgbeleid In het schooljaar is hard gewerkt aan een Borgen-breed zorgplan. Het zorgplan 2012 is opgesteld in nauwe samenwerking met de zorgcoördinatoren van de vijf vestigingen, onder leiding van een externe deskundige van Cedin. Dit heeft geleid tot een zorgplan dat aansluit bij de praktijk. Ook zijn er uit de bijeenkomsten veranderdoelen ten aanzien van de zorg naar voren gekomen Zo zullen de vestigingen de verschillende handelingsplannen op elkaar afstemmen, waarbij zij de ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs zullen meenemen. Tevens zal er een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld worden opgesteld. In het huidige schooljaar wordt gewerkt aan het realiseren van deze veranderdoelen. De uitkomsten hiervan zullen verwerkt worden in het nieuwe zorgplan. Op deze manier kan de zorg steeds worden verbeterd. 12

13 kwaliteit Binnen rsg de Borgen wordt zorg breed opgevat. Elke leerling heeft recht op begeleiding en zorg op maat. Daarnaast zorgt rsg de Borgen bij een overgang naar een andere school voor een zorgvuldige overdracht en een tijdige afstemming met de externe zorgpartners. Alle leerlingen zijn in beeld, het proces wordt bewaakt en er wordt regelmatig over de voortgang gerapporteerd. Verwijsindex Sinds februari 2010 is de Verwijsindex Risicojongeren ingevoerd in alle gemeenten in Nederland. In 2011 is het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen verder ontwikkeld. De vestigingen van rsg de Borgen zijn eveneens aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen. Dit systeem is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van de zorg te organiseren. Het doel van Zorg voor Jeugd Groningen is dat de hulpverlening beter op elkaar wordt afgestemd. Door het op tijd signaleren, moet bovendien worden voorkomen dat problemen bij jongeren uitgroeien tot grote risico s voor hun ontwikkeling. Voortijdig schoolverlaten De problematiek rond voortijdig schoolverlaten (VSV) krijgt veel aandacht. Ook rsg de Borgen doet mee in het landelijke beleid om de uitval van leerlingen terug te dringen. rsg de Borgen participeert in het convenant van Centraal en Westelijk Groningen. In dit convenant voor is de volgende afspraak gemaakt: Een reductie van 40%, overeenkomend met een gemiddelde jaarlijkse reductie van 10%. In oktober 2011 zijn de definitieve cijfers VSV door het Ministerie gepubliceerd. De aantallen van rsg de Borgen zien er als volgt uit: rsg de Borgen had voor 2009/2010 als doel: in totaal acht voortijdig schoolverlaters. Het resultaat was 19. Een groot deel van deze vsv ers heeft zich in de maanden na de teldatum toch weer ingeschreven voor een opleiding, een enkele leerling is bij defensie aan de slag gegaan en een aantal leerlingen zit in een zorgtraject. De leerlingen van de eerste beide categorieën wordt bij de nieuwe meetsystematiek niet meer meegeteld als vsv er. Landelijk gezien doet rsg de Borgen het echter goed: in 2009/2010 waren er waren landelijk gezien 3,0% vsv ers, bij rsg de Borgen 0,8%. In de provincie Groningen is binnen het VSV convenant de software applicatie Integrip ontwikkeld. Met ingang van het schooljaar maken alle vestigingen van rsg de Borgen gebruik van deze tool. Met Intergrip krijgen scholen een beter zicht op voortijdig schoolverlaters: VO-instellingen leveren examenkandidaten aan in Intergrip (alleen VMBO). De MBO-instellingen leveren wekelijks een bestand aan met nieuwe inschrijvingen/aanmeldingen. Op die manier kan de VO-school zien welke (oud)leerling zich nog niet heeft ingeschreven voor een vervolgopleiding. 2.4 Onderwijskwaliteit In het najaar van 2010 is een nieuw project met betrekking tot kwaliteitszorg gestart. Dit project is in 2011 verder uitgebouwd. De hoofdlijnen van het project zijn het ontwikkelen en invoeren van kwaliteitsindicatoren, de deelname van de scholen aan Vensters voor Verantwoording coördineren en ondersteunen en het ontwikkelen van audits binnen Onderwijsgroep Noord. 13

14 Voor het kwaliteitszorgsysteem zijn dertig kwaliteitsindicatoren het uitgangspunt. Om deze indicatoren praktisch hanteerbaar te maken en ze overzichtelijk op te kunnen nemen in ons handboek kwaliteitszorg, worden ze allemaal beschreven in een vast format. Ook voor de in te zetten instrumenten is zo n format ontworpen. Het handboek zal de komende jaren stelselmatig gevuld worden met al deze beschrijvingen. Daarmee wordt het een naslagwerk voor alle medewerkers van Onderwijsgroep Noord die in hun schoolpraktijk proberen kwaliteitszorg vorm te geven. Van een aantal kwaliteitsindicatoren zijn in 2011 de definities bepaald, instrumenten beschreven en verantwoordelijkheden vastgelegd. Voor het voortgezet onderwijs is bijvoorbeeld de kwaliteitsindicator Examenresultaten VO ontwikkeld; er is vastgelegd dat de examenresultaten jaarlijks geïnventariseerd en geanalyseerd worden. Ook is vastgelegd welke stappen er wanneer gedaan worden en door wie. Zo nodig kan een plan van aanpak komen om verbeteringen door te voeren. Bij alle kwaliteitsindicatoren geldt natuurlijk dat het bedenken één ding is, het invoeren en systematisch gebruiken in de school een tweede stap. Aan dit aspect wordt door de projectgroep systematisch aandacht besteed. Dit doet zij door kwaliteitsaspecten in de uitwerking en uitvoering door te spreken met de kwaliteitscoördinatoren en directeuren van de vestigingen. Ook wordt regelmatig over de ontwikkelingen geschreven in het personeelsblad, de Borgpen. Dit moet allemaal bijdragen aan een cultuur van het werken aan en het borgen van een goede kwaliteitszorg. Voor het onderzoeken van de tevredenheid van leerlingen, ouders, bedrijven en personeel kunnen we gebruik maken van een online pakket: de VO/ AOC-spiegel. In het najaar van 2011 hebben we voor alle scholen standaard enquêtes gemaakt waar scholen zelf nog vragen aan toe kunnen voegen. Hier is ook een personeelsenquête bij. Deze enquêtes moeten vanaf 2012 in de kwaliteitszorg gebruikt worden. Scholen kunnen dan onderling een vergelijking maken en een beeld krijgen van hun sterke en zwakke punten. In november 2011 heeft de projectgroep kwaliteitszorg een scholing voor de VO/AOC-spiegel georganiseerd zodat elke school een beheerder heeft die enquêtes kan maken, aan kan passen en uit kan zetten naar bijvoorbeeld collega s, leerlingen, ouders en/of bedrijven, en daarna een rapportage kan maken van de uitkomsten. Vensters voor Verantwoording Vensters voor Verantwoording is ontstaan als project vanuit de VO-raad. Alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van de overheid, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Vensters biedt scholen hiermee een betrouwbare basis voor de dialoog met hun belanghebbenden. Met Vensters voor Verantwoording bieden scholen inzicht in hun resultaten, op basis van twintig indicatoren. In 2011 heeft de projectgroep kwaliteitszorg samen met de kwaliteitscoördinatoren op de vestigingen veel tijd besteed aan de invoering van Vensters voor Verantwoording. Eind 2011 hebben de meeste scholen van rsg de Borgen zich gepresenteerd op nl. De laatste twee scholen gaan in het voorjaar van 2012 online. Audits Met ingang van schooljaar is binnen Onderwijsgroep Noord een auditteam gestart. Bij een audit worden onder andere lessen bezocht en beoordeeld en tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd bij leerlingen, ouders en docenten. Het is een breed kwaliteitsonderzoek gericht op het onderwijsproces. Het auditproces begint met het aanleveren van diverse documenten door de school. Deze worden door het auditteam vooraf bestudeerd en doorgesproken. De audit zelf duurt 1 dag waarop lesbezoeken worden afgelegd, aanvullend documentenonderzoek wordt gedaan en gesprekken worden gevoerd met docenten, docenten met speciale taken, leerlingen en de directie. De audits worden zo uitgevoerd dat de betrokkenen van een vestiging bij de twee andere vestigingen voor praktijkonderwijs van OGN op bezoek gaan. Eind 2011 hebben in totaal 18 VO vestigingen van OGN een audit ondergaan, waaronder alle vestigingen van rsg de Borgen, behalve de Esborg. Een auditrapport bevat onder meer aanbevelingen voor de vestiging die vervolgens door de vestigingsdirectie worden opgepakt in de reguliere kwaliteitscyclus. Waar nodig worden verbeterplannen gemaakt en deze maken onderdeel uit van de nieuwe vestigingsjaarplannen. 14

15 kwaliteit Eind 2011 is gestart met de ontwikkeling van een specifiek auditinstrument voor het praktijkonderwijs om begin 2012 audits uit te voeren op de PRO-vestigingen van Onderwijsgroep Noord, waaronder de Esborg. Dit auditinstrument is gebaseerd op het toezichtskader VO, aangevuld met de voor het praktijkonderwijs geldende criteria. Taal en rekenen Voor de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs (VO) heeft de overheid een meerjarige subsidieregeling. rsg de Borgen gebruikt deze subsidieregeling voor een traject, gericht op de ontwikkeling van taal- en rekenbeleid. Een belangrijke doelstelling van het taal en rekenbeleid van het afgelopen jaar is gerealiseerd: de ontwikkeling van een strategisch beleidskader taal en rekenen voor OGN-breed dat als leidraad voor de aanpak binnen rsg de Borgen en de overige stichtingen gehanteerd kan worden. Met behulp van dit beleidskader kan goed worden vastgesteld of de gevolgde aanpak voldoende is om in 2013/2014 aan de referentieniveaus taal en rekenen te kunnen voldoen. Een ander belangrijk doel is om meer verbindingen te leggen tussen de aanpak van de 3 stichtingen om zo het leren van elkaar te versterken. Bij rsg de Borgen is het afgelopen jaar een goed begin gemaakt met een gezamenlijke aanpak voor de uitvoering van het taal en rekenbeleid. Er is een taalwerkgroep en een rekenwerkgroep opgestart die afspraken binnen rsg de Borgen stroomlijnt en op elkaar afstemt. Behalve afspraken over de hoeveelheid lestijd die er wordt besteed aan taal en rekenen, gaat het dan om zaken als methoden, instaptoetsen en didactiek. De plannen worden verder ontwikkeld en doorgevoerd in aansluiting op het strategisch beleidskader van OGN. Klachten De klachtenregeling van rsg de Borgen is erop gericht om klachten in eerste instantie op te lossen zo dicht mogelijk bij de plek waar ze ontstaan, dat is meestal de vestiging. Als dit niet lukt kan de klacht bij het College van Bestuur worden neergelegd en vervolgens bij de externe Landelijke Klachtencommissie (LKC). In 2011 bereikten het College van Bestuur drie klachten. Eén daarvan werd alsnog door de directeur van de betreffende vestiging naar tevredenheid afgehandeld en één door het CvB. Eén klacht werd uiteindelijk voorgelegd aan de LKC. Deze werd gegrond verklaard en in opvolging van het advies van de LKC alsnog naar tevredenheid afgerond. De Medezeggenschapsraad is van het advies van de LKC op de hoogte gesteld. 2.5 Beoordeling Onderwijstijd De wetgeving met betrekking tot de onderwijstijd in het VO zal worden aangepast. De streefdatum voor de inwerkintreding is het schooljaar Vooruitlopend op de wetgeving heeft de staatssecretaris van OCW bepaald dat de nieuwe norm voor onderwijstijd geldt vanaf het schooljaar Dit betekent dat alle leerlingen in het VO in de onderbouw en de bovenbouw recht hebben op minimaal 1000 uren onderwijs per schooljaar. In het examenjaar is de norm 700 uur. De vestigingen van rsg de Borgen hebben in alle gevallen voldoende onderwijstijd in het schooljaar 2010/2011 gerealiseerd. Op alle vestigingen wordt dus de minimale norm van 1000 uur gehaald. De registratie van de geplande en de gerealiseerde onderwijstijd wordt binnen rsg de Borgen nog op verschillende manieren uitgevoerd en is nog niet overal transparant. Het centraal gebruikte leerlingregistratie en -volgsysteem SOM is vanaf 2012 operationeel. Hierin kan de onderwijstijd op een adequate, effectieve en uniforme wijze worden geregistreerd en gerapporteerd. Cito volgsysteem In juni 2011 heeft het College van Bestuur besloten om op alle vestigingen te gaan werken met het Cito Volgsysteem. Dit is een genormeerd leerlingvolg- en toetssysteem. Met dit volgsysteem worden de prestaties van leerlingen op kernvaardigheden (rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels) getoetst, vanaf het moment van binnenkomst in de brugklas tot en met het eind van de tweede klas. Hiermee willen we de kwaliteit van de begeleiding, advisering en determinatie verder verbeteren. De resultaten van de toetsen worden enerzijds gebruikt om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen. Anderzijds gebruiken we de resultaten om de prestaties van elke individuele leerling te volgen en als ondersteuning bij onderwijskundige beslissingen, zoals de bepaling van het schoolniveau van de leerling. 15

16 Vanuit de wet- en regelgeving gaan er de komende jaren voorwaarden gesteld worden op het gebied van leerlingvolgsystemen, toetsen en referentieniveaus taal en rekenen. Met het invoeren van het Cito volgsysteem voldoen we voor een belangrijk deel al aan deze voorwaarden. Binnen rsg de Borgen is in 2011 nog niet gewerkt met het Cito Volgsysteem. Vanaf het voorjaar 2012 gaan alle scholen wel met dit systeem aan de slag. Examenresultaten en rendementen De examenresultaten zijn over het algemeen goed, zowel wat de cijfers als de slagingspercentages betreft. Bij de Ronerborg en Woldborg zijn zelfs alle leerlingen geslaagd, bij de Nijeborg zijn 7 leerlingen gezakt en is met name het slagingspercentage van de kaderberoepsgerichte leerweg aan de lage kant. Bij de Lindenborg is het slagingspercentage van het atheneum en havo niet hoog (86%) t.o.v. het gymnasium (100%) en het vmbo van rsg de Borgen. Dit is een reden om deze examenresultaten verder te analyseren en terug te koppelen naar docenten om verbetering te bewerkstellingen. Inspectiezaken en opbrengsten In 2011 heeft de Inspectie van het Onderwijs geen bezoek gebracht aan rsg de Borgen. Alle vestigingen hebben een basisarrangement. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en is geldig voor één jaar. In de opbrengstenkaart benoemt de inspectie een aantal kwaliteitsaspecten, met name doorstroomgegevens en examenresultaten. De scores van de Lindenborg zaten tot en met vorig jaar bij de scores van de Nijeborg in. Van de Esborg zijn geen gegevens bekend. 16

17 kwaliteit Slagingspercentages 2011 rsg de Borgen Vestigingen Geslaagd Afgewezen % Aantal % Aantal Lindenborg - atheneum - gymnasium - havo 85, , ,5 14, Nijeborg - basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg 90, theoretische leerweg 97,4 75 1,3 1 Ronerborg - theoretische leerweg gemengde leerweg Woldborg - basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg theoretische leerweg De opbrengstenkaart 2011 ziet er als volgt uit: % in leerjaar 3 zonder zittenblijven % van leerjaar 3 naar diploma zonder zittenblijven Gemiddeld cijfer centraal examen 2010 Basisberoepsgerichte leerweg Nijeborg Ronerborg 100 Woldborg 91 Kaderberoepsgerichte leerweg Nijeborg Ronerborg 100 Woldborg 100 (Gemengd) Nijeborg Theoretische Leerweg Ronerborg Woldborg HAVO Lindenborg VWO Lindenborg Rendement onderbouw: Nijeborg Gemiddeld Lindenborg Boven het gemiddelde Ronerborg Gemiddeld Woldborg Onder het gemiddelde 17

18 3 Leeromgeving 3.1 Maatschappelijke stage Vanaf schooljaar moeten alle scholieren in het voortgezet onderwijs verplicht minimaal 30 uur maatschappelijke stage (MaS) lopen gedurende hun schoolloopbaan. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk, zodat zij tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving en daaraan een bijdrage leveren. Op alle vestigingen van rsg de Borgen hebben leerlingen in het schooljaar een maatschappelijke stage gedaan. De leerlingen hebben bijvoorbeeld boodschappen voor ouderen gedaan, de f-jes training gegeven, een actie voor het goede doel georganiseerd, stage gelopen in een verzorgingstehuis of bij Staatsbosbeheer. Meestal vinden de leerlingen zelf een stageplek. Eventueel kunnen zij hulp krijgen van de mentor of de stagecoördinator. Op alle vestigingen wordt de MaS gecoördineerd door een docent. Een aantal vestigingen werkt daarbij samen met de stagemakelaar van de gemeente of met de vrijwilligerscentrale. 3.2 Internationalisering Binnen rsg de Borgen maken we kennis met andere culturen door reizen, uitwisselingen en de (nieuwe) media. Maar ook doordat we steeds meer leerlingen uit andere culturen in de klas krijgen. De multiculturele samenleving is een gegeven. Europa drukt zijn stempel op steeds meer aspecten van het leven, ook in onze omgeving. Wij willen dat onze leerlingen in deze samenleving hun grenzen leren verleggen. Dat begint met een open en respectvolle manier van omgaan met mensen uit andere culturen. Internationalisering is daarvoor een uitstekende, aansprekende manier. Alle vestigingen van rsg de Borgen besteden aandacht aan internationalisering. Bestaande projecten worden, waar mogelijk en wenselijk, gecontinueerd en nieuwe partners worden gezocht bij de ideeën en wensen van de vestigingen. Door internationalisering in te bedden in het curriculum krijgt het een steviger plaats in de organisatie. Vestigingen van rsg de Borgen maken gebruik van subsidieregelingen van het Europees Platform. De bestaande projecten variëren van internationaal debatteren tot uitwisselingen met Italië, Polen, Tsjechië en Spanje. ELOS (Europa als Leeromgeving Op School) is daarbij een goede ondersteuning; een vorm van Daar valt ook talendorp onder. Onder andere de Ronerborg organiseerde talendorp ; leerlingen converseren een aantal dagen in een vreemde taal in het talendorp. In een verzameling van diverse, dagelijks voorkomende situaties wordt de vreemde taal geoefend. Leerlingen van klas vier van de Ronerborg voerden voor, tijdens of 18

19 leeromgeving na de werkweek in Londen opdrachten uit die gerelateerd zijn aan het curriculum. De eerste klassen van de Woldborg draaiden een project met een Deense school. De Esborg heeft een themaweek gehouden met als thema Holland meets Ghana. Onderdelen van deze week waren een Lesbrief, een bezoek aan een expositie met werk van Ghanese en Nederlandse beeldende kunstenaars en workshops op school met de Ghanese kunstenaar Nana Dankwa. De resultaten van deze geslaagde workshop zijn te vinden in de school. De voorbereidingen van een uitwisseling met kinderen uit Wit-Rusland zijn in volle gang. Op deze manier proberen de vestigingen te bereiken dat al hun leerlingen in hun schoolloopbaan contacten hebben met het buitenland, via uitwisseling, stage en/of mailcontacten. Zodat zij, in de meest brede zin, over hun eigen grenzen heenkijken. 3.3 Arbo & Veiligheidsbeleid In 2011 zijn wij vooruitlopend op de instemming van de medezeggenschapsraden gestart met het uitvoeren van het Arbo & Veiligheidsbeleid. Het beleid is erop gericht om de diverse betrokkenen bewust te maken van Arbo en veiligheid en daar waar mogelijk de betrokkenheid te vergroten. Van februari 2011 tot juni 2011 zijn op alle vestigingen de risico s geïnventariseerd door middel van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dit is gedaan met behulp van een digitale arbo-scan die officieel door de branche is erkend. De afdeling huisvesting en facilitaire zaken van Onderwijsgroep Noord heeft samen met een medewerker van de vestiging, veelal het hoofd conciërge of hoofd facilitaire dienst, een rondgang door de vestiging(en) gemaakt. Onder andere is gekeken naar de omgeving van het schoolgebouw, het werken met gevaarlijke stoffen, machineveiligheid, beeldschermwerk bedrijfshulpverlening, agressie en geweld. Met de vestigingsdirectie zijn de sociale en psychische (arbeids)omstandigheden onderzocht. Nadat alle RI&E s zijn uitgevoerd heeft de Arbodienst de RI&E s op procesniveau getoetst en voorzien van een aantal aanbevelingen en opmerkingen. Het volgende is gezegd: Cultuurverschillen binnen de instellingen hoe Arbo- en Veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd zijn nog duidelijk zichtbaar. De Arbo-catalogus (richtlijnen) blijkt onvoldoende bekend te zijn bij bijv. scheikunde docenten. Organiseer voor leerlingen niet alleen werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, maar organiseer ook het schoonhouden, opbergen en het praktisch gebruik hiervan. Instructeur, houd toezicht en treed corrigerend op. Geef veiligheid een plek in de les als het doel is om de werkelijke praktijkomgeving te simuleren. Geef als docent hierin het goede voorbeeld. Om het Arbo- en Veiligheidsbeleid op de vestigingen te borgen wordt er in 2012 een schoolveiligheidsplan gemaakt dat elk jaar wordt geactualiseerd. Inkoop Wij hebben thans meer dan 50% van het totale volume van aankopen en investeringen duurzaam ingekocht. Uiterlijk in 2015 zal 100% duurzaam worden ingekocht. Aan deze doelstelling conformeren wij ons en realiseren wij door onder andere gezamenlijk in te kopen. In 2011 is geïnventariseerd welke inkoopsegmenten de komende jaren Europees worden aanbesteed. Door ons alleen al op deze segmenten te richten realiseren we de doelstelling van 50 procent. Dit komt doordat in het programma van wensen en eisen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen als harde eis is opgenomen. Leveranciers dienen zich hieraan te conformeren en aan te geven hoe zij aan onze doelstelling kunnen bijdragen. In aansluiting hierop worden de kleinere segmenten geïnventariseerd. Door voorkeursleveranciers aan te wijzen die aan de duurzaamheidscriteria voldoen, moet de doelstelling van 100% kunnen worden bereikt. Begin 2011 kochten we voor ruim 90 procent in bij onze voorkeursleveranciers en dit is in lijn met de door ons gestelde doelstelling. 3.4 Huisvesting De gemeente Grootegast heeft 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding en renovatie van de Woldborg. In 2011 is een start gemaakt met de renovatie van een technieklokaal. In mei 2012 zal een gedeelte van de systeembouw van de locatie de Brake 19

20 van AOC Terra worden verplaatst naar Grootegast. Deze zal samen met een uitbreiding in de plaats komen van de huidige tijdelijke huisvesting. 3.5 Digitalisering ELO Digitalisering en het gebruik van de Elektronische Leeromgeving (ELO) zijn speerpunten in het Strategisch Beleidsplan rsg de Borgen participeert in de Onderwijsgroep Noord-brede beleidswerkgroep, die zich onder meer bezig houdt met de (visie-) ontwikkeling op Onderwijs & ICT. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 4 in Balans model van Kennisnet. Dit model gaat uit van 4 randvoorwaarden (onderwijsvisie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur) die een rol spelen bij de invoering van ICT in het onderwijs. Alleen als deze randvoorwaarden in balans zijn, komt de meerwaarde van ICT in het onderwijs tot zijn recht. In 2011 heeft binnen Onderwijsgroep Noord een heroverweging plaatsgevonden ten aanzien van de ELO-aanbieder. Er is gekozen voor een nieuwe ELO, die in het voorjaar van 2012 geïmplementeerd zal worden en aan het begin van schooljaar voor gebruik beschikbaar is. Verder is er bij rsg de Borgen gewerkt aan een betere ontsluiting van digitaal lesmateriaal. Door problemen bij uitgevers kon de ontsluiting via de ELO nog niet worden gerealiseerd. Bij de invoering van de nieuwe ELO zal dit opnieuw een speerpunt zijn. Portal Digitalisering is één van de acht ontwikkelingen die in het strategisch beleidsplan genoemd worden. De portal heeft daarin een belangrijke centrale functie. De portal- en intranetomgeving biedt via single sign on toegang tot informatie en applicaties die voor de gebruikers relevant zijn. In december 2010 is het leerlingendeel van de portal opgeleverd. De leerlingen konden vanaf dat moment direct doorlinken naar hun cijfers, rooster en . Voor de vestiging Ronerborg is een link geplaatst naar de elektronische leeromgeving. De ouders konden meekijken met hun kind(eren). Zij hebben in maart 2011 een eigen inlogaccount gekregen, tenzij er een informatiebeperking is aangegeven De medewerkers konden vanaf dat moment de informatie op het leerlingen- en ouderdeel bekijken en direct doorlinken en . Vervolgens is het medewerkersdeel gebouwd en gevuld. Voordat de medewerkersportal online kon, moest eerst de overgang naar het nieuwe mailprogramma Exchange/ Outlook gerealiseerd zijn. Dit was een van de redenen waarom het medewerkersdeel nog niet zoals gepland in 2011 live is gegaan. Infrastructuur Het onderwijs krijgt steeds meer belangstelling voor de mogelijkheden van ICT. In de afgelopen jaren lag het accent van de werkzaamheden van de ICT-afdeling vooral op het realiseren en het beheer van een goede technische ICT-infrastructuur, zoals de (aanschaf) van PC s en laptops, het Glasvezelnetwerk, de Server-computers, 2 nieuwe Computerruimtes. Daarnaast heeft de integratie van de bestaande computernetwerken veel tijd in beslag genomen. Het resultaat is dat de ICT-voorzieningen op alle vestigingen van Onderwijsgroep Noord uniform zijn. Dat heeft grote voordelen voor de gebruikers en voor efficiency van het beheer. In 2011 is ook een nieuw draadloos netwerk op alle vestigingen geïnstalleerd. Daarmee is de infrastructuur geschikt voor nieuwe ontwikkelingen met laptops, tablets en smartphones. Natuurlijk blijft de ontwikkeling en het beheer van de totale ICT-infrastructuur essentieel, maar vanaf het schooljaar 2010/2011 is extra aandacht gegeven aan de efficiënte toepassing van ICT in het onderwijs en de bedrijfsvoering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Vier in balans -model van Kennisnet. Om de mogelijkheden van ICT te benutten moeten visie, infrastructuur, deskundigheid en digitaal leermateriaal in balans zijn. In 2011 is bijvoorbeeld besloten om gebruik te maken van Microsoft IT Academy om de ICT-deskundigheid te stimuleren. In de Netwerkgroep Onderwijs en ICT wordt het benodigde beleid voorbereid. ICT participeert in het ICT-ambassadeurs-programma van Kennisnet, waar bijvoorbeeld aandacht wordt besteed aan de het gebruik van tablets en laptops door leerlingen. Naar verwachting groeien we naar een situatie waarbij iedere leerling en medewerker beschikt over 20

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2011 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht Voorwoord College van Bestuur Hoofdstuk 1 Dollard College, de organisatie 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Strategische beleidsdoelen 1.4 Organisatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Hofstede Praktijkschool te Den Haag Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 04 NF Arrangementsnummer : 231357 Onderzoek uitgevoerd op : 6 september 2012 en 31 mei 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 28CA Onderzoeksnummer: 80064 Onderzoek uitgevoerd op: woensdag 3 februari 2010 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oostvaarders College Plaats : Almere BRIN nummer : 24RW 00 Onderzoeksnummer : 257399 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : Pagina 2 van 9 1.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Roelof van Echten College PRO Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 02VA C1 BRIN nummer : 02VA 04 PRO Onderzoeksnummer : 276718 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria Plaats : 's-heerenberg BRIN-nummer : 15BZ Onderzoeksnummer : 123549 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B Plaats: Wageningen BRIN-nummer: 16YV Onderzoeksnummer: 157077 HB: 3183329 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02LB-8 Registratienummer: 3416940 Onderzoek

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21HC-8 Registratienummer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 124816 Datum schoolbezoek : 10 januari 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2016 Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt VWO Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 20CK C1 BRIN nummer : 20CK 00 VWO Onderzoeksnummer : 289382

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 16GQ Onderzoeksnummer : 120448 Datum schoolbezoek : 21 Datum vaststelling : 5 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN Plaats : Vught BRIN-nummer : 09LF Onderzoeksnummer : 117890 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart Plaats : Ruurlo BRIN-nummer : 05YD Onderzoeksnummer : 122712 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ GROTIUS COLLEGE AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ GROTIUS COLLEGE AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ GROTIUS COLLEGE AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Delft BRIN-nummer: 20AB-5 Onderzoeksnummer: 2881302 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Zuyderzee Lyceum Senior Zuyderzee Lyceum Junior

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Zuyderzee Lyceum Senior Zuyderzee Lyceum Junior RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Zuyderzee Lyceum Senior Zuyderzee Lyceum Junior Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 20CR 00 BRIN nummer : 20CR 05 Onderzoeksnummer : 290331 Datum onderzoek : 6

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE Plaats : Zeeland BRIN-nummer : 11LT Onderzoeksnummer : 118626 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Stedelijk Dalton Lyceum afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24PY Onderzoek uitgevoerd op: 2 december 2010 Conceptrapport

Nadere informatie