Een blik op Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010"

Transcriptie

1 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010

2 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik op onze medewerkers 4.1 Onze medewerkers HRM-gesprekkencyclus Leiderschapsacademie Functiemix Lerarenbeurs Docentenacademie 32 Inhoud 2 Een blik op onze onderwijskwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen Passend onderwijs Zorgbeleid Onderwijskwaliteit Beoordeling 18 3 Een blik op onze leeromgeving 3.1 Maatschappelijke stage Internationalisering Veiligheid Huisvesting Digitalisering 25 5 Een blik op onze organisatie 5.1 Organisatie Ontwikkeling leerlingenaantallen Jaarrekening Begroting Risicoanalyse Treasury 52 Bijlagen Bijlage A Jaarrekening 55 Bijlage B Overige gegevens 73

3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het werkgeverschap van én het toezicht op het College van Bestuur (CvB). Daaruit vloeit voort dat het CvB verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. In 2009 wisselde de samenstelling van de Raad van Toezicht (3 nieuwe leden van de 5) en werd een nieuwe voorzitter gekozen. Het jaar 2010 was daarom het eerste jaar waarin de Raad zich volledig kon richten op haar taken. De Raad heeft zich beraden op haar rol, positie en verantwoordelijkheden en zich de vragen gesteld: Wat hebben we nodig om die rol goed te vervullen? Hoe zien we de relatie tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur? Welke informatie hebben we nodig om de verantwoordelijkheden goed te kunnen dragen? Om zo goed mogelijk toezicht te kunnen houden, heeft de Raad zich samen met het CvB gebogen over de domeinen van toezicht: financieel beheer en treasurybeleid/instandhouding Onderwijsgroep Noord, functioneren College van Bestuur, functioneren Raad van Toezicht en kwaliteit van onderwijs en onderwijsproces. Dit gebeurde onder leiding van een extern deskundige op het gebied van Governance. Dit heeft geleid tot een aanscherping van bestaande afspraken en het formuleren van nieuwe afspraken over de verhouding bestuur en intern toezicht. Het heeft ook geleid tot verbetering van de informatievoorziening naar de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur rapporteert iedere vier maand over de ontwikkelingen binnen de hiervoor genoemde domeinen. Dit gebeurt onder meer door een zogenaamde stoplichtenrapportage. Binnen de Raad van Toezicht zijn twee commissies gevormd. Een auditcommissie, die de behandeling van de begroting en de jaarrekening door de Raad van Toezicht voorbereidt. En een remuneratiecommissie, die de werkgeversrol van de Raad van Toezicht voorbereidt. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 3

4 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Onderwijs Onderwijs is voor de Raad van Toezicht het belangrijkste thema. Zo heeft de Raad zich grondig laten informeren over de onderwijsontwikkelingen en de onderwijskwaliteit. Ze volgde in 2010 met belangstelling de interne audits die vestigingen van Onderwijsgroep Noord bij elkaar afnemen. Klankbord Naast haar formele rol heeft de Raad van Toezicht ook een informele rol, als klankbord van het College van Bestuur. Die klankbordfunctie wil de Raad breed oppakken. Mede daarom vergadert de Raad van Toezicht drie keer per jaar zonder agenda op een van de vestigingen. Ze spreken dan samen met het College van Bestuur met de directeur en de MR om te vernemen wat er leeft en wat zij belangrijke thema s vinden. Ook op deze informele manier houden ze contact met de organisatie. Strategische agenda niet meer het exclusieve instrument van het College van Bestuur is, maar vooral ook partner van de directeuren. Een organisatie die zich nog meer richt op het onderwijsproces en de kwaliteit ervan en daarmee op de leraren en hun vakmanschap. De Raad van Toezicht ziet deze ontwikkeling van rsg de Borgen naar integraal onderdeel van Onderwijsgroep Noord met belangstelling en vertrouwen tegemoet. Reguliere activiteiten Naast bovengenoemde onderwerpen besteedde de Raad van Toezicht aandacht aan de volgende onderwerpen: Begroting Jaarrekening Investeringsbesluiten nieuwbouw Reglementen auditcommissie en remuneratiecommissie Werkgeverszaken en -aangelegenheden Demografische ontwikkelingen Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht in 2010 concreet betrokken in de discussie over hoe de organisatie er op niet al te lange termijn uit zou moeten zien. Hoe kunnen we de goede samenwerking binnen Onderwijsgroep Noord nog beter benutten? De richting zal zijn dat rsg de Borgen veel meer verbonden zal zijn met AOC Terra, het Dollard College en het bestuursbureau. Een organisatie waarin de bestuursfilosofie verschuift en de directeuren nog meer betrokken worden bij de totstandkoming van beleid. Een organisatie waarin het bestuursbureau Namens de Raad van Toezicht, Erik Kuik voorzitter

5 Voorwoord Een blik op rsg de Borgen Dit jaarverslag is bedoeld om u te informeren over de resultaten en bijzondere gebeurtenissen in het jaar Een terugblik op rsg de Borgen dus. In het jaar 2010 is een aanzet gegeven tot een nieuw strategisch beleidsplan. Het zal de koers aangeven voor de komende jaren. In dit beleidsplan is uiteengezet welke doelen wij nastreven op het gebied van onderwijs, in de relatie met onze medewerkers en de omgeving en op het vlak van de bedrijfsvoering was ook het jaar waarin we nog sterker hebben ingezet op een systematische kwaliteitsontwikkeling. Scholen kunnen elkaar daarbij helpen en van elkaar leren. rsg de Borgen vormt samen met AOC Terra en het Dollard College, Onderwijsgroep Noord. De vestigingen van de drie instellingen hebben daarom afgesproken om bij elkaar een interne audit af te nemen. Een collegiale visitatie met als enig doel: leren van elkaar en zodoende de kwaliteit vergroten. Kwaliteit is niet voor niets een van de kernwaarden van onze school. In dit jaarverslag geven we daarom niet alleen cijfermatig inzicht in rsg de Borgen. We willen ook stilstaan bij de bereikte resultaten en de activiteiten die ondernomen zijn om de onderwijskwaliteit hoog te houden. Uiteraard blijft het niet bij een terugblik. We richten onze blik ook vooruit. We blijven onze doelen aanscherpen en aanpassen aan de ontwikkelingen binnen het onderwijs en daarbuiten. Daarmee komen we steeds dichter bij het te realiseren doel. Dat is een stabiele onderwijsorganisatie met een bovengemiddelde onderwijsopbrengst en kwaliteit. En een organisatie met een stevige financiële positie, waarin alle medewerkers goed werkgeverschap ervaren. Het afgelopen jaar hebben al die medewerkers hard gewerkt aan de ontwikkelingen binnen rsg de Borgen. Mede namens de Raad van Toezicht dank ik iedereen hiervoor hartelijk. Voor aanbevelingen ter verbetering van dit jaarverslag staan we uiteraard open. Wilt u reageren? Stuur dan een naar Groningen, 26 mei 2011 Roel Schilt voorzitter College van Bestuur Wout van den Bor lid College van Bestuur Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 5

6 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen1In 2010 is hard gewerkt aan de totstandkoming van het strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar. Het zal de koers aangeven voor de komende jaren. Welke ontwikkelingen signaleren we? Hoe reageren we daarop? Waarin investeren we en wat willen we ermee bereiken? Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen rsg de Borgen biedt voortgezet onderwijs in de provincies Groningen en Drenthe, regio Westerkwartier-Noordenveld. Leerlingen en ouders van elke levensovertuiging zijn bij rsg de Borgen welkom. Er zijn vijf vestigingen. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In Roden staan de Esborg en de Ronerborg en in Grootegast staat de Woldborg. Samen bieden de vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium aan. Met dit brede aanbod zorgen wij ervoor dat ieder kind een passende opleiding krijgt. In totaal geven wij aan 2500 leerlingen onderwijs en dit doen wij met 238 medewerkers. rsg de Borgen maakt samen met AOC Terra en het Dollard College deel uit van Onderwijsgroep Noord. 1.2 Strategische beleidsdoelen Onderwijsgroep Noord heeft als doel vorm te geven aan een breed en hoogwaardig opleidingsaanbod in Noord-Nederland. De missie van Onderwijsgroep Noord is:

7 De onderwijsinstellingen in Onderwijsgroep Noord willen (jonge) mensen in hun ontwikkeling begeleiden en stimuleren, op zo n manier dat zij met succes hun plek in de maatschappij kunnen innemen. De instellingen doen dit door veilige leersituaties te creëren, met aandacht voor leerplezier, wederzijds respect, eigen initiatief, het ontplooien van talenten, het ontwikkelen van competenties en het boeken van resultaat. Er zijn echter allerlei ontwikkelingen in de samenleving die ons onderwijs beïnvloeden. Onderwijsgroep Noord heeft er acht benoemd (in willekeurige volgorde): demografische ontwikkelingen, flexibilisering arbeidsmarkt, globalisering en multiculturele samenleving, digitalisering, omgeving van de school, duurzaamheid, profilering en verantwoording. Deze ontwikkelingen zullen in het beleidsplan verder worden toegespitst op rsg de Borgen. In het voorjaar 2011 zal het strategisch beleidsplan worden vastgesteld, waarin ook de missie en visie voor rsg de Borgen verder worden uitgewerkt. Op basis van dit beleidsplan maakt elke vestiging ieder jaar een vestigingsjaarplan, waarin de concrete plannen staan beschreven om de strategische doelen te bereiken. Het College van Bestuur legt in haar jaarlijkse kaderbrief vast aan welke strategische zaken in de vestigingsjaarplannen in ieder geval aandacht moet worden geschonken. Hoewel het strategisch beleidsplan nog niet is vastgesteld, zijn er voor het schooljaar wel prioriteiten gesteld. Uit de acht ontwikkelingen is gekozen voor: Demografische ontwikkelingen rsg de Borgen kiest voor een beperkte kwantitatieve krimp in leerlingenaantallen. Wij willen die teruggang kleiner laten zijn dan de demografische krimp. Daartoe is vergroting van het marktaandeel nodig. Wij streven er dus naar het leerlingenaantal de komende vier jaar zo dicht mogelijk bij het niveau van 2009 te houden. Omgeving van de school Onze instelling maakt deel uit van de maatschappij en vervult een belangrijke rol in het socialiseren van jonge mensen. Dit betekent dat naast de voorbereiding op vervolgopleiding en beroep, de school ook veilige en uitnodigende ontmoetingsplek is. Natuurlijk moet er ook een goede band zijn tussen school en ouders, bedrijven en andere instellingen. Profilering Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Ouders, leerlingen en cursisten baseren hun keuzes voor opleidingen in toenemende mate op individuele wensen, professionaliteit en (vermeende) kwaliteit van de school. Meer dan ooit is het nodig dat wij ons profileren met een duidelijk inhoudelijk en onderwijskundig gezicht. Daarbij zijn zaken als maatwerk, begeleiding, veiligheid en zorg in goede verhouding van grote 7

8 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen betekenis. Ook de te verwachten demografische krimp is voor ons reden een eigen gezicht te laten zien, om zodoende ons marktaandeel te vergroten. Verantwoording Als maatschappelijke organisatie wil rsg de Borgen verantwoording afleggen over de kwaliteit van haar onderwijs en de besteding van de middelen. Deze verantwoording is horizontaal van aard: aan de leerlingen, ouders, bedrijven en omgeving en verticaal: inspectie, overheid en financiers. Het uitgangspunt is daarbij dat wij het afleggen van verantwoording primair een essentieel onderdeel vinden van ons kwaliteitsbeleid. De verbinding is duidelijk: excellente kwaliteit leveren. De digitale wereld speelt hierbij een belangrijke rol. In de volgende hoofdstukken worden deze prioriteiten vertaald in concrete ambities. Echter, dit jaarverslag overlapt slechts gedeeltelijk het schooljaar Niet alle ambities zullen daarom al gerealiseerd zijn.

9 Een blik op onze onderwijskwaliteit 2Elk kind heeft recht op goed onderwijs. rsg de Borgen is daarom continu bezig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In dit hoofdstuk leest u welke onderwijsontwikkelingen op de vestigingen spelen. Daarnaast werken we aan Passend Onderwijs en zorgbeleid. Tenslotte laten we zien welke activiteiten er zijn ondernomen om de onderwijskwaliteit hoog te houden en hoe ons onderwijs wordt beoordeeld. 2.1 Onderwijsontwikkelingen Ambitie: betere determinering voor de diverse vestigingen en verbindingen en afspraken maken met het primair onderwijs voor een doorlopende leer- en zorglijn PO-VO. rsg de Borgen is een scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod (van praktijkonderwijs tot en met vwo). Wij bieden iedere leerling in de regio de mogelijkheid zijn talenten te ontplooien en het diploma te halen dat bij hem of haar past. rsg de Borgen heeft vijf vestigingen, ieder met een duidelijk profiel. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 9

10 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen In 2010 heeft rsg de Borgen de profielen van de vestigingen verhelderd: Esborg Lindenborg Nijeborg praktijkonderwijs, lwoo en een onderwijs-zorgexpertisecentrum in ontwikkeling gymnasium, atheneum, havo met instroom havo/tl en een technische leerlijn (technasium) instroomvestiging in Leek voor alle vmbo-opleidingen (bb, kb en tl) Esborg De Esborg is de vestiging voor praktijkonderwijs. Het doel van praktijkonderwijs is leerlingen een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij te geven. Ronerborg daltononderwijs vmbo en havo (leerjaar 1 en 2 en leerjaar 3 in samenwerking met de Lindenborg) Woldborg vmbo en havo (leerjaar 1 en 2) De Esborg heeft in 2010, met subsidie uit het Europees Steunfonds (ESF), een arbeidstrainingscentrum (ATC) ontwikkeld. Dit is een vorm van buitenschools leren die voorbereidt op stage en werk. Het ATC biedt leerlingen uit klas 3 en 4 een plek om te onderzoeken waar hun ontwikkelpunten liggen, zodat ze de juiste vaardigheden kunnen leren. Dit alles in het belang van arbeidstoeleiding en arbeidsintegratie. In 2010 is gestart met het beschrijven van het pedagogisch klimaat en het daarbij passend didactisch handelen van alle medewerkers. Aan de hand van de vijf dimensies van Marzano en de vijf rollen van de docent, wordt de (gewenste) didactiek op de Esborg beschreven en uitgevoerd. Daarvoor zijn lesbezoeken, studie- en interactiebijeenkomsten georganiseerd. Deze hadden als doel te zorgen voor individuele verdieping en professionalisering van alle medewerkers. Daarnaast werd geprobeerd met deze bezoeken en bijeenkomsten een vertaling te maken van de theorie naar de dagelijkse onderwijspraktijk. In 2010 zijn we in Roden gestart met het oprichten van een reboundvoorziening en schakelopvang.

11 Lindenborg De Lindenborg is het lyceum voor havo, atheneum en gymnasium van rsg de Borgen in Leek. De speerpunten die in het schooljaar zijn uitgezet, zijn in 2010 verder ontwikkeld. Het gaat hierbij om: toetsing en determinatie, terugdringen tussentijdse uitstroom en doubleren, profilering bèta-onderwijs (sciencefloor en technasium), profilering gymnasium, maatschappelijke stages, organisatieontwikkeling, opleidingschool, kwaliteitszorg, externe relaties en taal- en rekenvaardigheidsonderwijs in het kader van de Regeling Kwaliteit VO. Elk speerpunt is voorzien van een activiteitenplan en geformuleerd vanuit de gedachte: klein beginnen en werken vanuit één visie, die ruimte laat voor diversiteit (eenheid in verscheidenheid). sciencefloor Er is ingezet op een verbetering van in-, door- en uitstroom van de leerlingen. Het doel is om de leerlingen zo snel mogelijk in de optimale leerlijn te plaatsen. Met de ontwikkeling van een nieuwe havo/tl-brugperiode per augustus 2011 wil de Lindenborg leerlingen op het snijvlak van die opleidingen nog beter op maat bedienen. Dit ontwikkelen gebeurt in samenwerking met collega s van de andere vestigingen, met name met die van de Nijeborg. Essentieel bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs is diversiteit in leren en kennisoverdracht. Vanuit deze gedachte profileren we ons bewust als kwaliteitsschool met specifieke profilering op het gebied van gymnasium, bètaschool en technasium. Het verkrijgen van het keurmerk opleidingsschool komt deze ontwikkeling ten goede. Dit biedt een extra mogelijkheid onze kwaliteitsnormen nog beter na te streven. Het gymnasium is in 2010 verder geprofileerd. Het biedt meer verdieping van de leerstof, die de talentontwikkeling optimaal stimuleert en talentvolle leerlingen uit de regio weet te boeien en te binden. De sciencefloor voor de binask-vakken (biologie, natuurkunde en scheikunde) is in 2010 ingrijpend verbouwd, waardoor er onderwijskundig en facilitair nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan. Tegelijkertijd ontwikkelen we het concept technasium - die binnen de muren van de Lindenborg is ontstaan - gestaag verder. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen In het constant blijven van het leerlingenaantal ziet de vestiging een bevestiging dat ze met hun inzet, het onderwijs en het pedagogisch-didactische klimaat op de goede weg is. De samenwerking met het primair onderwijs is in 2010 verder versterkt. Zowel de contacten op directieniveau, als die op het niveau van de onderwijsgevenden zijn verbeterd. Er is een gezamenlijk deskundigheidsbevorderingstraject opgezet en uitgevoerd voor medewerkers uit beide onderwijssoorten. 11

12 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Nijeborg De Nijeborg in Leek biedt drie leerwegen van het vmbo aan: de theoretische leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Op de Nijeborg zijn er ontwikkelingen ingezet in de sector techniek. Samen met de betrokken docenten wordt gewerkt aan een visiestuk waarmee we twee essentiële zaken nastreven. Enerzijds het vinden van wegen om techniek beter te laten aansluiten bij de motivatie van onze leerlingen. Anderzijds het vinden van een oplossing voor het teruglopende aantal leerlingen dat voor techniek kiest. Op basis van de ontwikkelde visie stellen we een plan van aanpak op, waarbij we optimaal gebruik maken van de goed ontwikkelde werkplekkenstructuur van de Nijeborg. havo/tl De havo/tl brugklas op de Lindenborg welke brugklas Leerlingen in de havo/tl-klas volgen de lessen op de Lindenborg. Ze krijgen in de brugklas les op het hoogste niveau (in de havo/tl-brugklas is dat het havoniveau) en ze volgen de les- en pauzetijden van de Lindenborg. De lessen duren 50 minuten. In de havo/tl-brugklas richten we ons op de vakken die een leerling in de latere leerjaren van de havo of de tl nodig heeft. Dat levert een breed vakkenpakket op dat garant staat voor een goede doorstroming naar een van de genoemde schooltypes. We kiezen daarom voor een overzichtelijk vakkenaanbod, duidelijkheid en structuur. Om daar ruimte voor te maken, hebben we in vergelijking met de atheneum/ havo-brugklas ervoor gekozen om Oriëntatie op de klassieken en Onderzoeken en ontwerpen (technasium) niet in het vakkenaanbod van de havo/tl-brugklas op te nemen. In plaats daarvan krijgt een leerling in de havo/tl-brugklas extra taal- en rekenlessen. Als een leerling aan het eind van het jaar verder gaat in een tweede klas met havo-leerlingen, kan hij of zij voor Onderzoeken en ontwerpen kiezen. past bij jou? De tl brugklas op de Nijeborg Leerlingen in de tl-klas volgen de lessen op de Nijeborg. Ze volgen de les- en pauzetijden van de Nijeborg. De lessen duren 45 minuten. In de tl-brugklas richten we ons op de vakken die een leerling in de latere leerjaren van de de tl nodig heeft. Dat levert een breed vakkenpakket op dat garant staat voor een goede doorstroming naar een van de genoemde schooltypes. We kiezen daarom voor een overzichtelijk vakkenaanbod, duidelijkheid en structuur. Doordat rsg de Borgen alle niveaus aanbiedt kun je makkelijk overstappen van het ene niveau naar het andere. Zo kun je met een tl-diploma doorstromen naar het mbo, maar ook is het mogelijk om na het eerste of tweede jaar door te stromen naar de havo als de prestaties goed genoeg zijn. Net als elke leerling op rsg de Borgen krijgt de leerling de zorg en begeleiding die bij hem of haar past. In de tl-klas is die vooral gericht op het samen met de docent aanbrengen van structuur in de leerstof. Ook aan planning en studievaardigheden wordt veel aandacht besteed. Het is mogelijk dat er combinatieklassen met kb (kaderberoepsgerichte leerweg) worden gevormd. In deze klassen wordt dan op tl-niveau lesgegeven. & tl in Leek Lindenborg Nijeborg informatiefolder In samenwerking met de Lindenborg is er duidelijkheid gecreëerd voor een groeiende groep kinderen uit groep 8, die twijfelen tussen havo en tl. Voor leerlingen die een tl-advies hebben met een perspectief in het vmbo is instroom via de Nijeborg het beste. Leerlingen met een tl-advies met een havo-perspectief kunnen het beste instromen in de Lindenborg. Hiermee heeft de tl een duidelijke plek gekregen in Leek. Met de havo/tl-klassen op de Lindenborg en de tl-klassen op de Nijeborg wordt een eerlijke en volwaardige brugperiode geboden, zowel voor de havo- als de tl-leerling. De uitdaging ligt in de verdere ontwikkeling van het onderwijsaanbod in de havo/tl en de tl-klassen. Een optimale doorstroming naar de bovenbouw staat hierbij voorop. In 2010 is, met het instellen van een projectgroep met docenten van de Lindenborg en de Nijeborg, hierin een eerste belangrijke stap gezet. 12

13 Ronerborg De Ronerborg in Roden is de vestiging voor daltononderwijs. Leerlingen kunnen hier terecht met een vmbo- en een havo-advies. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Als daltonschool is de Ronerborg in 2010 betrokken bij het opnieuw beschrijven van de daltonidentiteit voor de toekomst. Dit houdt in dat er wordt nagegaan of de huidige daltonwerkwijze op de Ronerborg nog werkt of aangepast moet worden aan de onderwijskundige ontwikkelingen. In 2010 is de evaluatie gestart op het gebied van de taken, het daltonuur en de competenties van een daltonbeleving en daltondocent. Het competentiegericht onderwijs (CGO) is in 2010 uitgebreid naar de onderbouw. Aan de hand van projecten wordt CGO aangeboden. De scholing van het personeel is in 2010 afgerond. De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan verder. Uiteindelijk willen we een school zijn waar iedere leerling beschikt over een eigen laptop. We zijn druk bezig om onze visie op ICT daarop aan te passen. In 2010 zijn na de leergebieden Mens & Natuur en Kunst & Cultuur ook de leergebieden Mens & Maatschappij en Sport & Bewegen ingevoerd. Daarvoor zijn lesbezoeken, studie- en interactiebijeenkomsten georganiseerd. Deze hadden als doel te zorgen voor individuele verdieping en professionalisering van alle medewerkers. Daarnaast werd geprobeerd met deze bezoeken en bijeenkomsten een vertaling te maken van de theorie naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Net als de Esborg heeft ook de Ronerborg een start gemaakt met het beschrijven van het pedagogisch klimaat het didactisch handelen van alle medewerkers. Naast de theorie van Marzano en de vijf rollen van de docent, hebben zij ook de theorie van Helen Parkhurst gebruikt om de (gewenste) didactiek op de Ronerborg te beschrijven en uit te voeren. 13

14 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Woldborg De Woldborg is de vestiging van rsg de Borgen in Grootegast. Leerlingen kunnen bij de Woldborg terecht als ze een vmbo- of een havo-advies hebben gekregen. Op de Woldborg hebben projecten in de tweede klas een structurele plek gekregen. Dit was in de eerste klas al het geval. Aan het eind van ieder kwartaal volgen de leerlingen een project, waarin vakken samenwerken. De thematische en organisatorische samenwerking tussen de vakken Godsdienst en Levensbeschouwelijke Vorming is uitgebreid naar de tweede klas. Verder is er voor het tweede achtereenvolgende jaar gewerkt aan een vierjarenplan kunst en cultuur. opening vmbo-schooljaar Het plan van de school en de gemeente Grootegast om schooljeugd meer in beweging te krijgen, heeft vorm gekregen. Afgelopen jaar is er op dit gebied een samenwerking tussen de secties bewegingsonderwijs van AOC Terra Oldekerk en de Woldborg opgezet. Met gemeente en provincie is voor de tweede keer op rij een project uitgevoerd met leerlingen van klas 3. Door middel van actuele en aansprekende thema s betrekken we onze leerlingen bij de lokale en provinciale politiek. Op verzoek van de provincie Groningen heeft de Woldborg het vmbo-schooljaar geopend. De gasten hebben tijdens de opening een goed beeld gekregen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en in het bijzonder de werkwijze op de Woldborg.

15 2.2 Passend onderwijs Ambitie: discussie binnen de vestiging over de inrichting van passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. De politiek heeft in 2009 en 2010 een pas op de plaats gemaakt. De nieuwe minister heeft aangegeven dat de invoering van passend onderwijs in 2011 toch doorgaat, maar met een korting van 300 miljoen. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, wordt per 1 augustus 2012 de zorgplicht ingevoerd. Scholen en schoolbesturen worden dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. rsg de Borgen is binnen het samenwerkingsverband RSNOWG (Regionaal samenwerkingsverband Noord-, Oost- en West-Groningen) van start gegaan met passend onderwijs. Met het project Leerling bij de les is binnen iedere vestiging gediscussieerd over wat ze wel en niet kunnen aanbieden. Hieruit zijn zorgprofielen ontstaan. Hierin staat een overzicht van de basiszorg (wat de vestiging zelf aan kan), de breedtezorg (wat de vestiging met hulp van externen aan kan) en de dieptezorg (wat de vestiging niet zelf kan, maar door externen moet worden opgepakt). Uiteindelijk, wanneer de zorgprofielen van alle vestigingen op elkaar worden gelegd, is het de bedoeling dat er voor alle hulpvragen zorg kan worden geboden. Er is dan een volledig dekkend zorgarrangement ontstaan voor het samenwerkingsverband. In de nieuwe situatie komt de zorgplicht bij de schoolbesturen te liggen. Scholen worden verantwoordelijk voor de uitvoering. Het is belangrijk dat er balans is tussen de vraag van de ouders en de mogelijkheden van de school. Communicatie met de ouders zal steeds belangrijker worden. Sijkie Amels van Regionaal Overleg Passend Onderwijs (ROPO) Westerkwartier-Noordenveld. 2.3 Zorgbeleid Binnen rsg de Borgen wordt zorg breed opgevat. rsg de Borgen staat voor een integrale aanpak van onderwijs, zorg en welzijn voor de leerlingen. Bij de overgang naar een andere school wordt gezorgd voor een zorgvuldige overdracht en een tijdige afstemming met de externe zorgpartners. Alle leerlingen zijn in beeld, het proces wordt bewaakt en er wordt regelmatig over de voortgang gerapporteerd. Het zorgplan is een verantwoordings- en planningsdocument: het bevat een beschrijving van de huidige situatie en de beleidsvoornemens. Zo wordt beschreven welke zorgstructuren zich in en rondom de school bevinden, zoals het mentoraat, de leerlingenbesprekingen en het zorgadviesteam. Het uitgangspunt is dat de zorg naar de leerling gaat en niet andersom. Door het Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 15

16 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen gebruik van het zorgplan is het voor elke betrokkene helder waar of bij wie informatie over de zorg aan de leerlingen te halen valt en wat de te volgen procedure is. Gezien de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van leerlingenzorg wordt het zorgplan jaarlijks geactualiseerd. Dit is ook een verplichting vanuit het Samenwerkingsverband RSNOWG. In 2010 is gewerkt aan het zorgplan rsg de Borgen Het plan is overigens in goed en nauw overleg met de voor de zorg verantwoordelijke directeuren en de zorgcoördinatoren tot stand gekomen. Wanneer de zorgprofielen van het passend onderwijs klaar zijn, zullen deze worden geïntegreerd in het zorgplan. 2.4 Onderwijskwaliteit Ambitie: kwaliteit op orde houden en waar mogelijk verbeteren; rsg de Borgen wil met name verbeteringen aanbrengen op het gebied van rekening en taal. Kwaliteitsgelden VO Voor de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs (VO) heeft de overheid een meerjarige subsidieregeling. rsg de Borgen gebruikt deze subsidieregeling voor een traject gericht op de ontwikkeling van taal- en rekenbeleid. Vestigingen zijn hier zelf verantwoordelijk voor en de subsidiegelden worden op basis van leerlingenaantal verdeeld over de vestigingen. Op de Woldborg is vanaf augustus 2010 de lessentabel voor alle leerwegen in de eerste klas aangepast; rekenen en taal hebben een vaste plek gekregen. Daarnaast is er ontwikkeling ingezet bij alle docenten om het begrijpend lezen op een eenduidige manier aan te pakken. Verder wordt er gewerkt aan een stappenplan voor begrijpend lezen en er wordt een woordhulpwijzer gemaakt, zodat leerlingen leren hoe ze via een vast stappenplan de betekenis van een woord kunnen achterhalen. De Esborg heeft voor een aantal leerlingen voor rekenen en taal de examinering uitgewerkt. Dit hebben zij in overleg gedaan met het Instituut voor Individuele Ontwikkeling (IVIO). Dit om te kunnen voldoen aan de vereisten voor een startkwalificatie. Op de Ronerborg is, in het kader van het taal- en rekenbeleid, een uur rekenen in de eerste klas ingevoerd. 16

17 Project kwaliteitszorg Als vervolg op het project Focus op Kwaliteit is in 2009 gestart met de ontwikkeling van een Handboek Kwaliteitszorg en een bijbehorende implementatieplan door de afdeling Onderwijs & Kwaliteitszorg (O&K). Dit is in het managementteam van rsg de Borgen besproken en voor de zomervakantie 2010 door het College van Bestuur vastgesteld. Op 15 september 2010 hebben de ingestelde stuur- en projectgroep gezamenlijk de aftrap gedaan voor de verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen Onderwijsgroep Noord. Deze ontwikkeling gaat langs twee sporen. Ten eerste moet in 2011 een algemene beschrijving klaar zijn van de instrumenten, procedures en normen per kwaliteitsaspect. Daarnaast ontwikkelt de projectgroep gelijktijdig instrumenten waar direct en/of grote behoefte aan is, bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoeken en analyses van examenresultaten. In oktober is er een projectplan opgesteld voor het schooljaar Met ingang van schooljaar is een auditteam gestart. Bij een audit worden lessen bezocht en beoordeeld en tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd bij leerlingen, ouders en docenten. Het is een breed kwaliteitsonderzoek gericht op het onderwijsproces. De vaste deelnemers aan het auditteam zijn bestuursadviseurs van de afdeling O&K. Zij hebben de procedures, werkwijze en inhoud van de audits voorbereid. De deelnemers van andere vestigingen (de directeur, een adjunct-directeur/onderwijscoördinator en een docent) maken wisselend deel uit van het auditteam. Het is de bedoeling uiteindelijk structureel eens per twee jaar op een vestiging een audit uit te voeren. Als er aanleiding toe is (bijvoorbeeld naar aanleiding van indicatoren inspectie, gegevens eigen onderzoeken) wordt de audit eens per jaar uitgevoerd en zo nodig vaker op specifieke onderdelen. De auditgroep ontwikkelt een compleet draaiboek voor de uitvoering van audits en dit moet in 2011 klaarliggen. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 17

18 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 2.5 Beoordeling Ambitie: verbeteren van de rendementen. Onderwijstijd De wetgeving met betrekking tot de onderwijstijd zal worden aangepast. De streefdatum voor de inwerkintreding is het schooljaar Vooruitlopend op de wetgeving heeft de staatssecretaris van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) bepaald dat de nieuwe norm voor onderwijstijd geldt vanaf het schooljaar Dit betekent dat alle leerlingen in het VO in de onderbouw en de bovenbouw recht hebben op minimaal 1000 uren onderwijs per schooljaar. In het examenjaar is de norm 700 uur. De onderwijstijd werd op alle vestigingen gehaald. Er waren geen bijzondere acties nodig om de onderwijstijd te realiseren binnen de marges die door het ministerie van OCW zijn opgesteld. Examenresultaten en rendementen De examenresultaten zijn over het algemeen goed, zowel wat de cijfers als de slagingspercentages betreft. Het percentage leerlingen dat op de havo (56%) en het vwo (54%) zonder zittenblijven het diploma haalt, blijft een punt van aandacht. In het afgelopen jaar is daarom ingezet op een betere determinatie van de leerlingen in de onderbouw. De eerste resultaten van dit beleid zullen echter pas op langere termijn zichtbaar zijn. Wat het rendement onderbouw betreft zijn de resultaten van de inspanningen al wel zichtbaar. Dit rendement wordt voor 2010 over de gehele linie als gemiddeld beoordeeld. In het voorafgaande jaar was dit nog ruim onder het gemiddelde. Dit is het resultaat van een herziene aanmeldingsprocedure en goede afspraken met het Primair Onderwijs (PO) over de advisering. Het huidige resultaat is zeker geen eindstation. Het bieden van kansen aan onze leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen, blijft centraal staan. Slagingspercentages 2010 Vestigingen Geslaagd Afgewezen % Aantal % Aantal Lindenborg - atheneum - gymnasium - havo 95, , ,3 5,4 2 7 Nijeborg - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - leerwerktraject - theoretische leerweg 97,8 92, , ,2 7,3 6, Ronerborg - theoretische leerweg - gemengde leerweg 90,2 66, ,8 33,3 4 1 Woldborg - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - theoretische leerweg

19 Opbrengstenkaart 2010 In de opbrengstenkaart benoemt de inspectie een aantal kwaliteitsaspecten, met name doorstroomgegevens en examenresultaten. Hieronder staan de opbrengsten voor het jaar 2010 vermeld. Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg (Gemengd) Theoretische Leerweg Nijeborg Woldborg Nijeborg Ronerborg Woldborg Nijeborg Ronerborg Woldborg % in leerjaar drie zonder zittenblijven % van derde leerjaar naar diploma zonder zittenblijven Gem.cijfer centraal examen 2009 Rendement onderbouw HAVO Lindenborg VWO Lindenborg Inspectiebezoek Esborg In februari heeft de Inspectie van het Onderwijs een bezoek gebracht aan de Esborg. De inspectie was over het algemeen tevreden over de ontwikkelingen op de Esborg en de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Als verbeteractie is genoemd het systematisch in kaart brengen van het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen van de medewerkers. In 2010 is een start gemaakt met deze verbeteractie. Lindenborg De Inspectie van het Onderwijs heeft eind maart een bezoek gebracht aan de Lindenborg. Ze wilden input verzamelen voor het onderwijsverslag over de havo-opleiding in Nederland, maar tegelijkertijd werd ook de Lindenborg als school de maat genomen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat docenten en directie op een lijn zitten en dat de school als veilig wordt ervaren door leerlingen en door medewerkers. De betrokkenheid van de docenten bij hun leerlingen werd door de inspectie als zeer sterk benoemd. Er waren ook een aantal aandachtspunten: het rendement in de bovenbouw is een zorgpunt (dit was overigens al door de vestiging zelf vastgesteld en er waren inmiddels verbeteracties in gang gezet), het lesstofaanbod in de verschillende vakken vertoont onvoldoende samenhang, de vestiging hanteert geen genormeerd toets-systeem en in de lessen die de inspectie heeft bezocht was onvoldoende merkbaar of/hoe de docenten inspelen op verschillen tussen de leerlingen in een klas. Op basis van de aandachtspunten heeft de Lindenborg een uitgebreid plan van aanpak gemaakt. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 0 = gemiddeld - = onder gemiddeld -- = ruim onder gemiddeld + = bovengemiddeld ++ = ruim boven gemiddeld 19

20 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen rsg de Borgen wil dat haar leerlingen het beste uit zichzelf kunnen 3Een blik op onze leeromgeving halen. Een veilige, inspirerende leeromgeving is daarbij essentieel. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe rsg de Borgen aan deze leeromgeving werkt. We laten onze leerlingen hun blik verruimen door veel te investeren in internationalisering en de maatschappelijke stage. Maar ook de veiligheid, de huisvestiging en de (digitale) informatievoorziening zijn belangrijk. 3.1 Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage (MaS) vindt plaats in het kader van burgerschapsvorming en sociale integratie. De ontwikkeling van sociale vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid staat daarbij centraal. Hoewel de ontwikkelsnelheid per vestiging verschillend was, zijn alle vestigingen in 2010 actief geweest met de MaS. Op de ene vestiging is vooral gewerkt aan beleidsmatige zaken, terwijl op een andere vestiging klas 1 t/m 3 al ervaring heeft opgedaan binnen verschillende plekken in de maatschappij. De maatschappelijke stage is in het afgelopen jaar dus een belangrijk onderdeel van de school geworden. Op alle vestigingen wordt de MaS door een docent gecoördineerd. Deze stagecoördinatoren van de verschillende vestigingen hebben onderling contact over hun aanpak en samen delen zij de contacten met de verschillende instanties. Sommige vestigingen werken samen met een gemeentelijke stagemakelaar of met een vrijwilligerscentrale.

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek Jaarstukken 2014 Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek 1 Inhoud Voorwoord...4 DEEL 1 Raad van Toezicht...5 1. Verslag Raad van Toezicht...5 1.1 Samenstelling...5 1.2 Werkwijze...5 1.3 Vergaderingen...6

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs Inleiding Voor u ligt de strategienota van de Stichting Het Rijnlands Lyceum voor de periode 2012-2016. Het document

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag. Jaarverslag 2013 1 1. VOORWOORD Pag. 4 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7 3.1 Missie van Stichting Willem

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische Esloo direct VERSLAG 2010 Jaarverslag van Esloo Onderwijsgroep juni 2011 Voorwoord Inspiratie en kwaliteit De laatste editie voor de zomervakantie van Esloo Direct hebben we gereserveerd voor het jaarverslag

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Schoolplan 2013 2017 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Inhoudsopgave 1. GSR: EEN GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP 4 1.1 STATUTEN 4 1.2 UITGANGSPUNTEN 4 2. VISIE & MISSIE GSR 5 2.1 inspireren

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 1 8 april 2014 2 INHOUDSOPGAVE 3 A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 B JAARREKENING 33 B 1 Grondslagen 35 B 2 Balans per 31 december 2013 37 B 3 Staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit 12 2. Beleid, strategie

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie