Een blik op Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010"

Transcriptie

1 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010

2 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik op onze medewerkers 4.1 Onze medewerkers HRM-gesprekkencyclus Leiderschapsacademie Functiemix Lerarenbeurs Docentenacademie 32 Inhoud 2 Een blik op onze onderwijskwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen Passend onderwijs Zorgbeleid Onderwijskwaliteit Beoordeling 18 3 Een blik op onze leeromgeving 3.1 Maatschappelijke stage Internationalisering Veiligheid Huisvesting Digitalisering 25 5 Een blik op onze organisatie 5.1 Organisatie Ontwikkeling leerlingenaantallen Jaarrekening Begroting Risicoanalyse Treasury 52 Bijlagen Bijlage A Jaarrekening 55 Bijlage B Overige gegevens 73

3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het werkgeverschap van én het toezicht op het College van Bestuur (CvB). Daaruit vloeit voort dat het CvB verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. In 2009 wisselde de samenstelling van de Raad van Toezicht (3 nieuwe leden van de 5) en werd een nieuwe voorzitter gekozen. Het jaar 2010 was daarom het eerste jaar waarin de Raad zich volledig kon richten op haar taken. De Raad heeft zich beraden op haar rol, positie en verantwoordelijkheden en zich de vragen gesteld: Wat hebben we nodig om die rol goed te vervullen? Hoe zien we de relatie tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur? Welke informatie hebben we nodig om de verantwoordelijkheden goed te kunnen dragen? Om zo goed mogelijk toezicht te kunnen houden, heeft de Raad zich samen met het CvB gebogen over de domeinen van toezicht: financieel beheer en treasurybeleid/instandhouding Onderwijsgroep Noord, functioneren College van Bestuur, functioneren Raad van Toezicht en kwaliteit van onderwijs en onderwijsproces. Dit gebeurde onder leiding van een extern deskundige op het gebied van Governance. Dit heeft geleid tot een aanscherping van bestaande afspraken en het formuleren van nieuwe afspraken over de verhouding bestuur en intern toezicht. Het heeft ook geleid tot verbetering van de informatievoorziening naar de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur rapporteert iedere vier maand over de ontwikkelingen binnen de hiervoor genoemde domeinen. Dit gebeurt onder meer door een zogenaamde stoplichtenrapportage. Binnen de Raad van Toezicht zijn twee commissies gevormd. Een auditcommissie, die de behandeling van de begroting en de jaarrekening door de Raad van Toezicht voorbereidt. En een remuneratiecommissie, die de werkgeversrol van de Raad van Toezicht voorbereidt. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 3

4 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Onderwijs Onderwijs is voor de Raad van Toezicht het belangrijkste thema. Zo heeft de Raad zich grondig laten informeren over de onderwijsontwikkelingen en de onderwijskwaliteit. Ze volgde in 2010 met belangstelling de interne audits die vestigingen van Onderwijsgroep Noord bij elkaar afnemen. Klankbord Naast haar formele rol heeft de Raad van Toezicht ook een informele rol, als klankbord van het College van Bestuur. Die klankbordfunctie wil de Raad breed oppakken. Mede daarom vergadert de Raad van Toezicht drie keer per jaar zonder agenda op een van de vestigingen. Ze spreken dan samen met het College van Bestuur met de directeur en de MR om te vernemen wat er leeft en wat zij belangrijke thema s vinden. Ook op deze informele manier houden ze contact met de organisatie. Strategische agenda niet meer het exclusieve instrument van het College van Bestuur is, maar vooral ook partner van de directeuren. Een organisatie die zich nog meer richt op het onderwijsproces en de kwaliteit ervan en daarmee op de leraren en hun vakmanschap. De Raad van Toezicht ziet deze ontwikkeling van rsg de Borgen naar integraal onderdeel van Onderwijsgroep Noord met belangstelling en vertrouwen tegemoet. Reguliere activiteiten Naast bovengenoemde onderwerpen besteedde de Raad van Toezicht aandacht aan de volgende onderwerpen: Begroting Jaarrekening Investeringsbesluiten nieuwbouw Reglementen auditcommissie en remuneratiecommissie Werkgeverszaken en -aangelegenheden Demografische ontwikkelingen Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht in 2010 concreet betrokken in de discussie over hoe de organisatie er op niet al te lange termijn uit zou moeten zien. Hoe kunnen we de goede samenwerking binnen Onderwijsgroep Noord nog beter benutten? De richting zal zijn dat rsg de Borgen veel meer verbonden zal zijn met AOC Terra, het Dollard College en het bestuursbureau. Een organisatie waarin de bestuursfilosofie verschuift en de directeuren nog meer betrokken worden bij de totstandkoming van beleid. Een organisatie waarin het bestuursbureau Namens de Raad van Toezicht, Erik Kuik voorzitter

5 Voorwoord Een blik op rsg de Borgen Dit jaarverslag is bedoeld om u te informeren over de resultaten en bijzondere gebeurtenissen in het jaar Een terugblik op rsg de Borgen dus. In het jaar 2010 is een aanzet gegeven tot een nieuw strategisch beleidsplan. Het zal de koers aangeven voor de komende jaren. In dit beleidsplan is uiteengezet welke doelen wij nastreven op het gebied van onderwijs, in de relatie met onze medewerkers en de omgeving en op het vlak van de bedrijfsvoering was ook het jaar waarin we nog sterker hebben ingezet op een systematische kwaliteitsontwikkeling. Scholen kunnen elkaar daarbij helpen en van elkaar leren. rsg de Borgen vormt samen met AOC Terra en het Dollard College, Onderwijsgroep Noord. De vestigingen van de drie instellingen hebben daarom afgesproken om bij elkaar een interne audit af te nemen. Een collegiale visitatie met als enig doel: leren van elkaar en zodoende de kwaliteit vergroten. Kwaliteit is niet voor niets een van de kernwaarden van onze school. In dit jaarverslag geven we daarom niet alleen cijfermatig inzicht in rsg de Borgen. We willen ook stilstaan bij de bereikte resultaten en de activiteiten die ondernomen zijn om de onderwijskwaliteit hoog te houden. Uiteraard blijft het niet bij een terugblik. We richten onze blik ook vooruit. We blijven onze doelen aanscherpen en aanpassen aan de ontwikkelingen binnen het onderwijs en daarbuiten. Daarmee komen we steeds dichter bij het te realiseren doel. Dat is een stabiele onderwijsorganisatie met een bovengemiddelde onderwijsopbrengst en kwaliteit. En een organisatie met een stevige financiële positie, waarin alle medewerkers goed werkgeverschap ervaren. Het afgelopen jaar hebben al die medewerkers hard gewerkt aan de ontwikkelingen binnen rsg de Borgen. Mede namens de Raad van Toezicht dank ik iedereen hiervoor hartelijk. Voor aanbevelingen ter verbetering van dit jaarverslag staan we uiteraard open. Wilt u reageren? Stuur dan een naar Groningen, 26 mei 2011 Roel Schilt voorzitter College van Bestuur Wout van den Bor lid College van Bestuur Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 5

6 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen1In 2010 is hard gewerkt aan de totstandkoming van het strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar. Het zal de koers aangeven voor de komende jaren. Welke ontwikkelingen signaleren we? Hoe reageren we daarop? Waarin investeren we en wat willen we ermee bereiken? Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen rsg de Borgen biedt voortgezet onderwijs in de provincies Groningen en Drenthe, regio Westerkwartier-Noordenveld. Leerlingen en ouders van elke levensovertuiging zijn bij rsg de Borgen welkom. Er zijn vijf vestigingen. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In Roden staan de Esborg en de Ronerborg en in Grootegast staat de Woldborg. Samen bieden de vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium aan. Met dit brede aanbod zorgen wij ervoor dat ieder kind een passende opleiding krijgt. In totaal geven wij aan 2500 leerlingen onderwijs en dit doen wij met 238 medewerkers. rsg de Borgen maakt samen met AOC Terra en het Dollard College deel uit van Onderwijsgroep Noord. 1.2 Strategische beleidsdoelen Onderwijsgroep Noord heeft als doel vorm te geven aan een breed en hoogwaardig opleidingsaanbod in Noord-Nederland. De missie van Onderwijsgroep Noord is:

7 De onderwijsinstellingen in Onderwijsgroep Noord willen (jonge) mensen in hun ontwikkeling begeleiden en stimuleren, op zo n manier dat zij met succes hun plek in de maatschappij kunnen innemen. De instellingen doen dit door veilige leersituaties te creëren, met aandacht voor leerplezier, wederzijds respect, eigen initiatief, het ontplooien van talenten, het ontwikkelen van competenties en het boeken van resultaat. Er zijn echter allerlei ontwikkelingen in de samenleving die ons onderwijs beïnvloeden. Onderwijsgroep Noord heeft er acht benoemd (in willekeurige volgorde): demografische ontwikkelingen, flexibilisering arbeidsmarkt, globalisering en multiculturele samenleving, digitalisering, omgeving van de school, duurzaamheid, profilering en verantwoording. Deze ontwikkelingen zullen in het beleidsplan verder worden toegespitst op rsg de Borgen. In het voorjaar 2011 zal het strategisch beleidsplan worden vastgesteld, waarin ook de missie en visie voor rsg de Borgen verder worden uitgewerkt. Op basis van dit beleidsplan maakt elke vestiging ieder jaar een vestigingsjaarplan, waarin de concrete plannen staan beschreven om de strategische doelen te bereiken. Het College van Bestuur legt in haar jaarlijkse kaderbrief vast aan welke strategische zaken in de vestigingsjaarplannen in ieder geval aandacht moet worden geschonken. Hoewel het strategisch beleidsplan nog niet is vastgesteld, zijn er voor het schooljaar wel prioriteiten gesteld. Uit de acht ontwikkelingen is gekozen voor: Demografische ontwikkelingen rsg de Borgen kiest voor een beperkte kwantitatieve krimp in leerlingenaantallen. Wij willen die teruggang kleiner laten zijn dan de demografische krimp. Daartoe is vergroting van het marktaandeel nodig. Wij streven er dus naar het leerlingenaantal de komende vier jaar zo dicht mogelijk bij het niveau van 2009 te houden. Omgeving van de school Onze instelling maakt deel uit van de maatschappij en vervult een belangrijke rol in het socialiseren van jonge mensen. Dit betekent dat naast de voorbereiding op vervolgopleiding en beroep, de school ook veilige en uitnodigende ontmoetingsplek is. Natuurlijk moet er ook een goede band zijn tussen school en ouders, bedrijven en andere instellingen. Profilering Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Ouders, leerlingen en cursisten baseren hun keuzes voor opleidingen in toenemende mate op individuele wensen, professionaliteit en (vermeende) kwaliteit van de school. Meer dan ooit is het nodig dat wij ons profileren met een duidelijk inhoudelijk en onderwijskundig gezicht. Daarbij zijn zaken als maatwerk, begeleiding, veiligheid en zorg in goede verhouding van grote 7

8 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen betekenis. Ook de te verwachten demografische krimp is voor ons reden een eigen gezicht te laten zien, om zodoende ons marktaandeel te vergroten. Verantwoording Als maatschappelijke organisatie wil rsg de Borgen verantwoording afleggen over de kwaliteit van haar onderwijs en de besteding van de middelen. Deze verantwoording is horizontaal van aard: aan de leerlingen, ouders, bedrijven en omgeving en verticaal: inspectie, overheid en financiers. Het uitgangspunt is daarbij dat wij het afleggen van verantwoording primair een essentieel onderdeel vinden van ons kwaliteitsbeleid. De verbinding is duidelijk: excellente kwaliteit leveren. De digitale wereld speelt hierbij een belangrijke rol. In de volgende hoofdstukken worden deze prioriteiten vertaald in concrete ambities. Echter, dit jaarverslag overlapt slechts gedeeltelijk het schooljaar Niet alle ambities zullen daarom al gerealiseerd zijn.

9 Een blik op onze onderwijskwaliteit 2Elk kind heeft recht op goed onderwijs. rsg de Borgen is daarom continu bezig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In dit hoofdstuk leest u welke onderwijsontwikkelingen op de vestigingen spelen. Daarnaast werken we aan Passend Onderwijs en zorgbeleid. Tenslotte laten we zien welke activiteiten er zijn ondernomen om de onderwijskwaliteit hoog te houden en hoe ons onderwijs wordt beoordeeld. 2.1 Onderwijsontwikkelingen Ambitie: betere determinering voor de diverse vestigingen en verbindingen en afspraken maken met het primair onderwijs voor een doorlopende leer- en zorglijn PO-VO. rsg de Borgen is een scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod (van praktijkonderwijs tot en met vwo). Wij bieden iedere leerling in de regio de mogelijkheid zijn talenten te ontplooien en het diploma te halen dat bij hem of haar past. rsg de Borgen heeft vijf vestigingen, ieder met een duidelijk profiel. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 9

10 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen In 2010 heeft rsg de Borgen de profielen van de vestigingen verhelderd: Esborg Lindenborg Nijeborg praktijkonderwijs, lwoo en een onderwijs-zorgexpertisecentrum in ontwikkeling gymnasium, atheneum, havo met instroom havo/tl en een technische leerlijn (technasium) instroomvestiging in Leek voor alle vmbo-opleidingen (bb, kb en tl) Esborg De Esborg is de vestiging voor praktijkonderwijs. Het doel van praktijkonderwijs is leerlingen een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij te geven. Ronerborg daltononderwijs vmbo en havo (leerjaar 1 en 2 en leerjaar 3 in samenwerking met de Lindenborg) Woldborg vmbo en havo (leerjaar 1 en 2) De Esborg heeft in 2010, met subsidie uit het Europees Steunfonds (ESF), een arbeidstrainingscentrum (ATC) ontwikkeld. Dit is een vorm van buitenschools leren die voorbereidt op stage en werk. Het ATC biedt leerlingen uit klas 3 en 4 een plek om te onderzoeken waar hun ontwikkelpunten liggen, zodat ze de juiste vaardigheden kunnen leren. Dit alles in het belang van arbeidstoeleiding en arbeidsintegratie. In 2010 is gestart met het beschrijven van het pedagogisch klimaat en het daarbij passend didactisch handelen van alle medewerkers. Aan de hand van de vijf dimensies van Marzano en de vijf rollen van de docent, wordt de (gewenste) didactiek op de Esborg beschreven en uitgevoerd. Daarvoor zijn lesbezoeken, studie- en interactiebijeenkomsten georganiseerd. Deze hadden als doel te zorgen voor individuele verdieping en professionalisering van alle medewerkers. Daarnaast werd geprobeerd met deze bezoeken en bijeenkomsten een vertaling te maken van de theorie naar de dagelijkse onderwijspraktijk. In 2010 zijn we in Roden gestart met het oprichten van een reboundvoorziening en schakelopvang.

11 Lindenborg De Lindenborg is het lyceum voor havo, atheneum en gymnasium van rsg de Borgen in Leek. De speerpunten die in het schooljaar zijn uitgezet, zijn in 2010 verder ontwikkeld. Het gaat hierbij om: toetsing en determinatie, terugdringen tussentijdse uitstroom en doubleren, profilering bèta-onderwijs (sciencefloor en technasium), profilering gymnasium, maatschappelijke stages, organisatieontwikkeling, opleidingschool, kwaliteitszorg, externe relaties en taal- en rekenvaardigheidsonderwijs in het kader van de Regeling Kwaliteit VO. Elk speerpunt is voorzien van een activiteitenplan en geformuleerd vanuit de gedachte: klein beginnen en werken vanuit één visie, die ruimte laat voor diversiteit (eenheid in verscheidenheid). sciencefloor Er is ingezet op een verbetering van in-, door- en uitstroom van de leerlingen. Het doel is om de leerlingen zo snel mogelijk in de optimale leerlijn te plaatsen. Met de ontwikkeling van een nieuwe havo/tl-brugperiode per augustus 2011 wil de Lindenborg leerlingen op het snijvlak van die opleidingen nog beter op maat bedienen. Dit ontwikkelen gebeurt in samenwerking met collega s van de andere vestigingen, met name met die van de Nijeborg. Essentieel bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs is diversiteit in leren en kennisoverdracht. Vanuit deze gedachte profileren we ons bewust als kwaliteitsschool met specifieke profilering op het gebied van gymnasium, bètaschool en technasium. Het verkrijgen van het keurmerk opleidingsschool komt deze ontwikkeling ten goede. Dit biedt een extra mogelijkheid onze kwaliteitsnormen nog beter na te streven. Het gymnasium is in 2010 verder geprofileerd. Het biedt meer verdieping van de leerstof, die de talentontwikkeling optimaal stimuleert en talentvolle leerlingen uit de regio weet te boeien en te binden. De sciencefloor voor de binask-vakken (biologie, natuurkunde en scheikunde) is in 2010 ingrijpend verbouwd, waardoor er onderwijskundig en facilitair nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan. Tegelijkertijd ontwikkelen we het concept technasium - die binnen de muren van de Lindenborg is ontstaan - gestaag verder. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen In het constant blijven van het leerlingenaantal ziet de vestiging een bevestiging dat ze met hun inzet, het onderwijs en het pedagogisch-didactische klimaat op de goede weg is. De samenwerking met het primair onderwijs is in 2010 verder versterkt. Zowel de contacten op directieniveau, als die op het niveau van de onderwijsgevenden zijn verbeterd. Er is een gezamenlijk deskundigheidsbevorderingstraject opgezet en uitgevoerd voor medewerkers uit beide onderwijssoorten. 11

12 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Nijeborg De Nijeborg in Leek biedt drie leerwegen van het vmbo aan: de theoretische leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Op de Nijeborg zijn er ontwikkelingen ingezet in de sector techniek. Samen met de betrokken docenten wordt gewerkt aan een visiestuk waarmee we twee essentiële zaken nastreven. Enerzijds het vinden van wegen om techniek beter te laten aansluiten bij de motivatie van onze leerlingen. Anderzijds het vinden van een oplossing voor het teruglopende aantal leerlingen dat voor techniek kiest. Op basis van de ontwikkelde visie stellen we een plan van aanpak op, waarbij we optimaal gebruik maken van de goed ontwikkelde werkplekkenstructuur van de Nijeborg. havo/tl De havo/tl brugklas op de Lindenborg welke brugklas Leerlingen in de havo/tl-klas volgen de lessen op de Lindenborg. Ze krijgen in de brugklas les op het hoogste niveau (in de havo/tl-brugklas is dat het havoniveau) en ze volgen de les- en pauzetijden van de Lindenborg. De lessen duren 50 minuten. In de havo/tl-brugklas richten we ons op de vakken die een leerling in de latere leerjaren van de havo of de tl nodig heeft. Dat levert een breed vakkenpakket op dat garant staat voor een goede doorstroming naar een van de genoemde schooltypes. We kiezen daarom voor een overzichtelijk vakkenaanbod, duidelijkheid en structuur. Om daar ruimte voor te maken, hebben we in vergelijking met de atheneum/ havo-brugklas ervoor gekozen om Oriëntatie op de klassieken en Onderzoeken en ontwerpen (technasium) niet in het vakkenaanbod van de havo/tl-brugklas op te nemen. In plaats daarvan krijgt een leerling in de havo/tl-brugklas extra taal- en rekenlessen. Als een leerling aan het eind van het jaar verder gaat in een tweede klas met havo-leerlingen, kan hij of zij voor Onderzoeken en ontwerpen kiezen. past bij jou? De tl brugklas op de Nijeborg Leerlingen in de tl-klas volgen de lessen op de Nijeborg. Ze volgen de les- en pauzetijden van de Nijeborg. De lessen duren 45 minuten. In de tl-brugklas richten we ons op de vakken die een leerling in de latere leerjaren van de de tl nodig heeft. Dat levert een breed vakkenpakket op dat garant staat voor een goede doorstroming naar een van de genoemde schooltypes. We kiezen daarom voor een overzichtelijk vakkenaanbod, duidelijkheid en structuur. Doordat rsg de Borgen alle niveaus aanbiedt kun je makkelijk overstappen van het ene niveau naar het andere. Zo kun je met een tl-diploma doorstromen naar het mbo, maar ook is het mogelijk om na het eerste of tweede jaar door te stromen naar de havo als de prestaties goed genoeg zijn. Net als elke leerling op rsg de Borgen krijgt de leerling de zorg en begeleiding die bij hem of haar past. In de tl-klas is die vooral gericht op het samen met de docent aanbrengen van structuur in de leerstof. Ook aan planning en studievaardigheden wordt veel aandacht besteed. Het is mogelijk dat er combinatieklassen met kb (kaderberoepsgerichte leerweg) worden gevormd. In deze klassen wordt dan op tl-niveau lesgegeven. & tl in Leek Lindenborg Nijeborg informatiefolder In samenwerking met de Lindenborg is er duidelijkheid gecreëerd voor een groeiende groep kinderen uit groep 8, die twijfelen tussen havo en tl. Voor leerlingen die een tl-advies hebben met een perspectief in het vmbo is instroom via de Nijeborg het beste. Leerlingen met een tl-advies met een havo-perspectief kunnen het beste instromen in de Lindenborg. Hiermee heeft de tl een duidelijke plek gekregen in Leek. Met de havo/tl-klassen op de Lindenborg en de tl-klassen op de Nijeborg wordt een eerlijke en volwaardige brugperiode geboden, zowel voor de havo- als de tl-leerling. De uitdaging ligt in de verdere ontwikkeling van het onderwijsaanbod in de havo/tl en de tl-klassen. Een optimale doorstroming naar de bovenbouw staat hierbij voorop. In 2010 is, met het instellen van een projectgroep met docenten van de Lindenborg en de Nijeborg, hierin een eerste belangrijke stap gezet. 12

13 Ronerborg De Ronerborg in Roden is de vestiging voor daltononderwijs. Leerlingen kunnen hier terecht met een vmbo- en een havo-advies. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Als daltonschool is de Ronerborg in 2010 betrokken bij het opnieuw beschrijven van de daltonidentiteit voor de toekomst. Dit houdt in dat er wordt nagegaan of de huidige daltonwerkwijze op de Ronerborg nog werkt of aangepast moet worden aan de onderwijskundige ontwikkelingen. In 2010 is de evaluatie gestart op het gebied van de taken, het daltonuur en de competenties van een daltonbeleving en daltondocent. Het competentiegericht onderwijs (CGO) is in 2010 uitgebreid naar de onderbouw. Aan de hand van projecten wordt CGO aangeboden. De scholing van het personeel is in 2010 afgerond. De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan verder. Uiteindelijk willen we een school zijn waar iedere leerling beschikt over een eigen laptop. We zijn druk bezig om onze visie op ICT daarop aan te passen. In 2010 zijn na de leergebieden Mens & Natuur en Kunst & Cultuur ook de leergebieden Mens & Maatschappij en Sport & Bewegen ingevoerd. Daarvoor zijn lesbezoeken, studie- en interactiebijeenkomsten georganiseerd. Deze hadden als doel te zorgen voor individuele verdieping en professionalisering van alle medewerkers. Daarnaast werd geprobeerd met deze bezoeken en bijeenkomsten een vertaling te maken van de theorie naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Net als de Esborg heeft ook de Ronerborg een start gemaakt met het beschrijven van het pedagogisch klimaat het didactisch handelen van alle medewerkers. Naast de theorie van Marzano en de vijf rollen van de docent, hebben zij ook de theorie van Helen Parkhurst gebruikt om de (gewenste) didactiek op de Ronerborg te beschrijven en uit te voeren. 13

14 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Woldborg De Woldborg is de vestiging van rsg de Borgen in Grootegast. Leerlingen kunnen bij de Woldborg terecht als ze een vmbo- of een havo-advies hebben gekregen. Op de Woldborg hebben projecten in de tweede klas een structurele plek gekregen. Dit was in de eerste klas al het geval. Aan het eind van ieder kwartaal volgen de leerlingen een project, waarin vakken samenwerken. De thematische en organisatorische samenwerking tussen de vakken Godsdienst en Levensbeschouwelijke Vorming is uitgebreid naar de tweede klas. Verder is er voor het tweede achtereenvolgende jaar gewerkt aan een vierjarenplan kunst en cultuur. opening vmbo-schooljaar Het plan van de school en de gemeente Grootegast om schooljeugd meer in beweging te krijgen, heeft vorm gekregen. Afgelopen jaar is er op dit gebied een samenwerking tussen de secties bewegingsonderwijs van AOC Terra Oldekerk en de Woldborg opgezet. Met gemeente en provincie is voor de tweede keer op rij een project uitgevoerd met leerlingen van klas 3. Door middel van actuele en aansprekende thema s betrekken we onze leerlingen bij de lokale en provinciale politiek. Op verzoek van de provincie Groningen heeft de Woldborg het vmbo-schooljaar geopend. De gasten hebben tijdens de opening een goed beeld gekregen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en in het bijzonder de werkwijze op de Woldborg.

15 2.2 Passend onderwijs Ambitie: discussie binnen de vestiging over de inrichting van passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. De politiek heeft in 2009 en 2010 een pas op de plaats gemaakt. De nieuwe minister heeft aangegeven dat de invoering van passend onderwijs in 2011 toch doorgaat, maar met een korting van 300 miljoen. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, wordt per 1 augustus 2012 de zorgplicht ingevoerd. Scholen en schoolbesturen worden dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. rsg de Borgen is binnen het samenwerkingsverband RSNOWG (Regionaal samenwerkingsverband Noord-, Oost- en West-Groningen) van start gegaan met passend onderwijs. Met het project Leerling bij de les is binnen iedere vestiging gediscussieerd over wat ze wel en niet kunnen aanbieden. Hieruit zijn zorgprofielen ontstaan. Hierin staat een overzicht van de basiszorg (wat de vestiging zelf aan kan), de breedtezorg (wat de vestiging met hulp van externen aan kan) en de dieptezorg (wat de vestiging niet zelf kan, maar door externen moet worden opgepakt). Uiteindelijk, wanneer de zorgprofielen van alle vestigingen op elkaar worden gelegd, is het de bedoeling dat er voor alle hulpvragen zorg kan worden geboden. Er is dan een volledig dekkend zorgarrangement ontstaan voor het samenwerkingsverband. In de nieuwe situatie komt de zorgplicht bij de schoolbesturen te liggen. Scholen worden verantwoordelijk voor de uitvoering. Het is belangrijk dat er balans is tussen de vraag van de ouders en de mogelijkheden van de school. Communicatie met de ouders zal steeds belangrijker worden. Sijkie Amels van Regionaal Overleg Passend Onderwijs (ROPO) Westerkwartier-Noordenveld. 2.3 Zorgbeleid Binnen rsg de Borgen wordt zorg breed opgevat. rsg de Borgen staat voor een integrale aanpak van onderwijs, zorg en welzijn voor de leerlingen. Bij de overgang naar een andere school wordt gezorgd voor een zorgvuldige overdracht en een tijdige afstemming met de externe zorgpartners. Alle leerlingen zijn in beeld, het proces wordt bewaakt en er wordt regelmatig over de voortgang gerapporteerd. Het zorgplan is een verantwoordings- en planningsdocument: het bevat een beschrijving van de huidige situatie en de beleidsvoornemens. Zo wordt beschreven welke zorgstructuren zich in en rondom de school bevinden, zoals het mentoraat, de leerlingenbesprekingen en het zorgadviesteam. Het uitgangspunt is dat de zorg naar de leerling gaat en niet andersom. Door het Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 15

16 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen gebruik van het zorgplan is het voor elke betrokkene helder waar of bij wie informatie over de zorg aan de leerlingen te halen valt en wat de te volgen procedure is. Gezien de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van leerlingenzorg wordt het zorgplan jaarlijks geactualiseerd. Dit is ook een verplichting vanuit het Samenwerkingsverband RSNOWG. In 2010 is gewerkt aan het zorgplan rsg de Borgen Het plan is overigens in goed en nauw overleg met de voor de zorg verantwoordelijke directeuren en de zorgcoördinatoren tot stand gekomen. Wanneer de zorgprofielen van het passend onderwijs klaar zijn, zullen deze worden geïntegreerd in het zorgplan. 2.4 Onderwijskwaliteit Ambitie: kwaliteit op orde houden en waar mogelijk verbeteren; rsg de Borgen wil met name verbeteringen aanbrengen op het gebied van rekening en taal. Kwaliteitsgelden VO Voor de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs (VO) heeft de overheid een meerjarige subsidieregeling. rsg de Borgen gebruikt deze subsidieregeling voor een traject gericht op de ontwikkeling van taal- en rekenbeleid. Vestigingen zijn hier zelf verantwoordelijk voor en de subsidiegelden worden op basis van leerlingenaantal verdeeld over de vestigingen. Op de Woldborg is vanaf augustus 2010 de lessentabel voor alle leerwegen in de eerste klas aangepast; rekenen en taal hebben een vaste plek gekregen. Daarnaast is er ontwikkeling ingezet bij alle docenten om het begrijpend lezen op een eenduidige manier aan te pakken. Verder wordt er gewerkt aan een stappenplan voor begrijpend lezen en er wordt een woordhulpwijzer gemaakt, zodat leerlingen leren hoe ze via een vast stappenplan de betekenis van een woord kunnen achterhalen. De Esborg heeft voor een aantal leerlingen voor rekenen en taal de examinering uitgewerkt. Dit hebben zij in overleg gedaan met het Instituut voor Individuele Ontwikkeling (IVIO). Dit om te kunnen voldoen aan de vereisten voor een startkwalificatie. Op de Ronerborg is, in het kader van het taal- en rekenbeleid, een uur rekenen in de eerste klas ingevoerd. 16

17 Project kwaliteitszorg Als vervolg op het project Focus op Kwaliteit is in 2009 gestart met de ontwikkeling van een Handboek Kwaliteitszorg en een bijbehorende implementatieplan door de afdeling Onderwijs & Kwaliteitszorg (O&K). Dit is in het managementteam van rsg de Borgen besproken en voor de zomervakantie 2010 door het College van Bestuur vastgesteld. Op 15 september 2010 hebben de ingestelde stuur- en projectgroep gezamenlijk de aftrap gedaan voor de verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen Onderwijsgroep Noord. Deze ontwikkeling gaat langs twee sporen. Ten eerste moet in 2011 een algemene beschrijving klaar zijn van de instrumenten, procedures en normen per kwaliteitsaspect. Daarnaast ontwikkelt de projectgroep gelijktijdig instrumenten waar direct en/of grote behoefte aan is, bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoeken en analyses van examenresultaten. In oktober is er een projectplan opgesteld voor het schooljaar Met ingang van schooljaar is een auditteam gestart. Bij een audit worden lessen bezocht en beoordeeld en tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd bij leerlingen, ouders en docenten. Het is een breed kwaliteitsonderzoek gericht op het onderwijsproces. De vaste deelnemers aan het auditteam zijn bestuursadviseurs van de afdeling O&K. Zij hebben de procedures, werkwijze en inhoud van de audits voorbereid. De deelnemers van andere vestigingen (de directeur, een adjunct-directeur/onderwijscoördinator en een docent) maken wisselend deel uit van het auditteam. Het is de bedoeling uiteindelijk structureel eens per twee jaar op een vestiging een audit uit te voeren. Als er aanleiding toe is (bijvoorbeeld naar aanleiding van indicatoren inspectie, gegevens eigen onderzoeken) wordt de audit eens per jaar uitgevoerd en zo nodig vaker op specifieke onderdelen. De auditgroep ontwikkelt een compleet draaiboek voor de uitvoering van audits en dit moet in 2011 klaarliggen. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 17

18 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 2.5 Beoordeling Ambitie: verbeteren van de rendementen. Onderwijstijd De wetgeving met betrekking tot de onderwijstijd zal worden aangepast. De streefdatum voor de inwerkintreding is het schooljaar Vooruitlopend op de wetgeving heeft de staatssecretaris van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) bepaald dat de nieuwe norm voor onderwijstijd geldt vanaf het schooljaar Dit betekent dat alle leerlingen in het VO in de onderbouw en de bovenbouw recht hebben op minimaal 1000 uren onderwijs per schooljaar. In het examenjaar is de norm 700 uur. De onderwijstijd werd op alle vestigingen gehaald. Er waren geen bijzondere acties nodig om de onderwijstijd te realiseren binnen de marges die door het ministerie van OCW zijn opgesteld. Examenresultaten en rendementen De examenresultaten zijn over het algemeen goed, zowel wat de cijfers als de slagingspercentages betreft. Het percentage leerlingen dat op de havo (56%) en het vwo (54%) zonder zittenblijven het diploma haalt, blijft een punt van aandacht. In het afgelopen jaar is daarom ingezet op een betere determinatie van de leerlingen in de onderbouw. De eerste resultaten van dit beleid zullen echter pas op langere termijn zichtbaar zijn. Wat het rendement onderbouw betreft zijn de resultaten van de inspanningen al wel zichtbaar. Dit rendement wordt voor 2010 over de gehele linie als gemiddeld beoordeeld. In het voorafgaande jaar was dit nog ruim onder het gemiddelde. Dit is het resultaat van een herziene aanmeldingsprocedure en goede afspraken met het Primair Onderwijs (PO) over de advisering. Het huidige resultaat is zeker geen eindstation. Het bieden van kansen aan onze leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen, blijft centraal staan. Slagingspercentages 2010 Vestigingen Geslaagd Afgewezen % Aantal % Aantal Lindenborg - atheneum - gymnasium - havo 95, , ,3 5,4 2 7 Nijeborg - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - leerwerktraject - theoretische leerweg 97,8 92, , ,2 7,3 6, Ronerborg - theoretische leerweg - gemengde leerweg 90,2 66, ,8 33,3 4 1 Woldborg - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - theoretische leerweg

19 Opbrengstenkaart 2010 In de opbrengstenkaart benoemt de inspectie een aantal kwaliteitsaspecten, met name doorstroomgegevens en examenresultaten. Hieronder staan de opbrengsten voor het jaar 2010 vermeld. Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg (Gemengd) Theoretische Leerweg Nijeborg Woldborg Nijeborg Ronerborg Woldborg Nijeborg Ronerborg Woldborg % in leerjaar drie zonder zittenblijven % van derde leerjaar naar diploma zonder zittenblijven Gem.cijfer centraal examen 2009 Rendement onderbouw HAVO Lindenborg VWO Lindenborg Inspectiebezoek Esborg In februari heeft de Inspectie van het Onderwijs een bezoek gebracht aan de Esborg. De inspectie was over het algemeen tevreden over de ontwikkelingen op de Esborg en de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Als verbeteractie is genoemd het systematisch in kaart brengen van het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen van de medewerkers. In 2010 is een start gemaakt met deze verbeteractie. Lindenborg De Inspectie van het Onderwijs heeft eind maart een bezoek gebracht aan de Lindenborg. Ze wilden input verzamelen voor het onderwijsverslag over de havo-opleiding in Nederland, maar tegelijkertijd werd ook de Lindenborg als school de maat genomen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat docenten en directie op een lijn zitten en dat de school als veilig wordt ervaren door leerlingen en door medewerkers. De betrokkenheid van de docenten bij hun leerlingen werd door de inspectie als zeer sterk benoemd. Er waren ook een aantal aandachtspunten: het rendement in de bovenbouw is een zorgpunt (dit was overigens al door de vestiging zelf vastgesteld en er waren inmiddels verbeteracties in gang gezet), het lesstofaanbod in de verschillende vakken vertoont onvoldoende samenhang, de vestiging hanteert geen genormeerd toets-systeem en in de lessen die de inspectie heeft bezocht was onvoldoende merkbaar of/hoe de docenten inspelen op verschillen tussen de leerlingen in een klas. Op basis van de aandachtspunten heeft de Lindenborg een uitgebreid plan van aanpak gemaakt. Jaarverslag 2010 rsg de Borgen 0 = gemiddeld - = onder gemiddeld -- = ruim onder gemiddeld + = bovengemiddeld ++ = ruim boven gemiddeld 19

20 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen rsg de Borgen wil dat haar leerlingen het beste uit zichzelf kunnen 3Een blik op onze leeromgeving halen. Een veilige, inspirerende leeromgeving is daarbij essentieel. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe rsg de Borgen aan deze leeromgeving werkt. We laten onze leerlingen hun blik verruimen door veel te investeren in internationalisering en de maatschappelijke stage. Maar ook de veiligheid, de huisvestiging en de (digitale) informatievoorziening zijn belangrijk. 3.1 Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage (MaS) vindt plaats in het kader van burgerschapsvorming en sociale integratie. De ontwikkeling van sociale vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid staat daarbij centraal. Hoewel de ontwikkelsnelheid per vestiging verschillend was, zijn alle vestigingen in 2010 actief geweest met de MaS. Op de ene vestiging is vooral gewerkt aan beleidsmatige zaken, terwijl op een andere vestiging klas 1 t/m 3 al ervaring heeft opgedaan binnen verschillende plekken in de maatschappij. De maatschappelijke stage is in het afgelopen jaar dus een belangrijk onderdeel van de school geworden. Op alle vestigingen wordt de MaS door een docent gecoördineerd. Deze stagecoördinatoren van de verschillende vestigingen hebben onderling contact over hun aanpak en samen delen zij de contacten met de verschillende instanties. Sommige vestigingen werken samen met een gemeentelijke stagemakelaar of met een vrijwilligerscentrale.

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Albertingk Thijm Mavo Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 00PS-6 Onderzoek uitgevoerd op : 28 november en 11 december 2011 Conceptrapport verzonden op : 19 februari

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009 Brondocument - Burgerschap - Leren & loopbaan in het MBO Versie Juni 2009 JFA/113807/2009 1 Inleiding Dit brondocument is een herziene versie van het brondocument LL&B van april 2007. Hierin staan de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Stedelijk Dalton Lyceum afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24PY Onderzoek uitgevoerd op: 2 december 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer:20RC Arrangementsnummer: 3075141 Onderzoek uitgevoerd op: 8 maart 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK FAREL COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummers: 87057 en 87058 Onderzoek uitgevoerd op: 7 oktober

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 16TV Arrangementsnummer: 160717, 160718 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Recht op geletterd(heid)!

Recht op geletterd(heid)! Recht op geletterd(heid)! Basisvaardigheden Taal in het voortgezet onderwijs in Nederland Jan Rijkers voorzitter Centrale Directie Het Hooghuis scholengroep voortgezet onderwijs, Oss, NL CTO, Met recht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 16PS C2 BRIN nummer : 16PS 04 HAVO Onderzoeksnummer : 286534 Datum onderzoek : 3 december

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rsg Simon Vestdijk, afdeling vmbo-t Locatie Harlingen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rsg Simon Vestdijk, afdeling vmbo-t Locatie Harlingen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rsg Simon Vestdijk, afdeling vmbo-t Locatie Harlingen Plaats: Harlingen BRIN-nummer: 14DC-1 HB-nr: 3067089 Onderzoek uitgevoerd op: 30 november 2010 en 27 januari

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. ROC West Brabant, Van Cooth Breda Afdeling vmbo kb en g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. ROC West Brabant, Van Cooth Breda Afdeling vmbo kb en g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING ROC West Brabant, Van Cooth Breda Afdeling vmbo kb en g/t Plaats: Breda BRIN-nummer: 19XV HBnummer: 3217440 Onderzoek uitgevoerd op: 1 november

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar Welkom! Naar het voortgezet onderwijs: wat verandert er? Een grotere school Niet meer de oudste, maar de jongste op school Onder één dak met kinderen van 12 tot 16-18 jaar meer veranderingen: Meestal:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Citadel College vmbo alle leerwegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Citadel College vmbo alle leerwegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Citadel College vmbo alle leerwegen Plaats: Lent BRIN-nummer: 30AU-0 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 7-10-2010 Conceptrapport verzonden op: 29-10-2010

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie