'&',6?%-$'" name="description"> '&',6?%-$'">

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ 12' " ) + 1&&& 3! %%3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "&'( (% ' $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ 12' " ) + 1&&& 3! %%3"

Transcriptie

1 !"#$ 0

2 (!""# $% &'( (% '!""# $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ /) """" ""0"" ",+'- 12' " ) + 1&&& 3! %%3 4'$ '

3 ' ) * *$'%%56*74 )&$' )$$/8 89%8%('& &':*$%8% &'' #4% $' 88*7;$&' $%<77;=<&'$' $'* ''>'&',6?%-$' %( $)''%8 "*B47%'**)CC '( ')**88 $8&%$$&%.$'(*$ 8''(8$$D''$'8 ""8'$'* $'$($$))'$ %% )'& 9$'$'$A &&(9 '+!' 98DF B$DD8$(%$''$% '%(( *'%'%8;2$8 >&8 $$(&( A%% (%'($$ H'>%%%(' (*'*($' ( 8)' *&'8&&8 % $8(%(( $ &%)'E8& % *(&8 5'$

4 -., ( ' ') * /0 $ *$%8) +&$&'?.%""? # B C A I$ B 6 $) 3 ' E,-9 4"" 5 "- 0. '" "'('? ;&? 7$)<D'? D$' C 2'$ 43 ' 2',J- *% 6 # K +6 C ; 6 ') +' )A!&"" 6 """%L!MM 6 $,**;-$"" 66 ''6/. /0 +1 H"" 65 7%+ 6 I$/"" ""$&% '5 /0 + +% '+7 4 '8 / # +

5 + &'' $ &% 8( ' $ ) **. $ &% &''+ ( N '8&>%'' ' $''8 & ' ' 8 &'8 $ 8 ( +( &' & '! &'%' $ &# $% ( &% $ &$% (''($''2 ' /,'& - %' (%,-,'&- - Het concept portfolio is afkomstig uit de wereld van de kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten verzamelen eigen werk of foto s van dat werk in grote mappen die portfolio s worden genoemd. Ze nemen ook vaak krantenknipsels en recensies over hun werk op in hun portfolio. Met behulp van dergelijke portfolio s proberen ze vervolgens potentiële opdrachtgevers van de kwaliteit van hun werk te overtuigen. In het bedrijfsleven wordt de term portfolio gebruikt voor de samenstelling van het pakket producten en diensten dat men aanbiedt. Men heeft het over portfoliomanagement: het bereiken en bewaren van een optimale mix van uitontwikkelde en goed lopende, en nieuwe of nog in ontwikkeling zijnde producten en diensten, met het oog op de continuïteit van de onderneming. Uit: Werken met elektronische portfolio (Tartwerk e.a.) (8(( % &#,-1&(% * $' %' $% %8 ''&% 7 ) ( $ 8&>'&$ %$$%'& 8 ""8 $ I& 8."(8 $%( (% ) ' %!""#8&""" " 9 *. /00: 0.* * 0.

6 *!""#$& *'! %# $$ %'$*' &'%8&'% (('%'$('' *' B#$% %8 8 9 % '&'%'' *'.$ # (& $ &'%'' 9&'"" *' ) # (&' 8( & 8$$((%' ' *' I # & ( &'%' *' +#(&% $$&& *' 7%'%#('%% $$ 8 & ( %' $$ % *' + %#'%' % 8 B'%% $''(' 8 (% 8 (% %( 1

7 , /:- 0 * %!""# ) * ***%8 E ( )8 O ;2'=,;"2=-*;"2=$&!& $& &' ( $&!,%' ' -& (&$' 2=/' %,%8 % -8,"4" ' $8 *;"2= B/'&&'. % & &'."(8&'&&E*' 4 & D H8 ))$ - 0,DH- 2,>&-. /0 7 "74 B% ; P BP B B/ ;< 1$.. )<D =;2'=? $

8 5 * * $ ' &'( ( 8 % 8 )<D 4,)B /-((%CCC%%',1 -)<D ')( ($, -%% )Q)' 8 &' &' $%)<D B % $ %8& $( % ($&%1(',-&'%(8& )<D B % )<D8 ' 8 & $8& %)B A )<D &#< )<D(%%('8( $%(&''%( ' 6 (% 7 $ ; $, % % % %-$''&', % 5- ) ) $ ' ') Q)'8 $ H 7&8 % ) 0.. /0.$!%',(- %; $ $ ' 1$, - $''$%) ) ** (%8( ' )<D% &&' &%,- &',)<D8 E"<8 - $* $ % 8 &'& $' H 5R, - $ & ' )B'%' $%(' &'(( ''')B ( ( $ &',- % $ %. &', &' ' &'# - 18,$- &''),%- & &' %' '% ',(%1 - & 8 1 )Q)$ 65&)87)8B)8)AA "

9 $ $'' 4 $ $' &'' $ & ' 8!8. ( 2'= $'$ $ )&''4 '% ; 2' = B/ & ' $ &'' S$' ' &, -%''&B% $! +8 $ '' (&,$ %-&'(7** & O! *4=4+, $% H8 &&%-8*4=4 +&(,-8&'&.'H*4=4+ (,& ' ' $&- $'' ** $%*74) $, - ' % H # )B&% 7 %, ""#- *74 &8 $& ' ' ( $%."( $')B&%""& <*74&""'$'H49$%, )A-* &$$ &! $ ' 1!,- > $($'%, )<D- & $% $ % ;! & % $ %' O )% 6$$& $ $%% % % ') * % &."(,E *'-&4$%O %,")- % %',D H8)-'%'$ 6! "! #$! 4

10 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 ) $ $!% $ 20./ 0. "(%'( ' '!,""-&$(&') %,")-$ &#& & # & '&(' $%! $ %! )* "+,! *&'%$)%' 8 " &' %,- 8, 6 -, - $ ;$,-&''& ((' $' ' '%$%$&( % %' $ 2' =#8 %%' * ( '& $ $ A%'' % ' &'#&$ )&8'( '%$'1''4 ''( %'!/'9$& E "" ' '%' 8 $',$ - $ $'$$ 0. #

11 $ % $ % ( $' 8'''1 (% &$&&%# % -. % % & &#& ($ $ &#&!/ $ ("+! &#& $%%'8 8 %' $'&' %!$%'%' * ' " ' $ &' -! %! -! 0, $ 0, $$ *! '! & I $ 8 ' &'%',( - $%''(8%8 %'!$&&' +! & ',- &% & (% ('' +'%'98('%.(% 1 &#& 2 ( $ * $'8((8'!%'& & 8 (% %' %A&&: 2 " %$,$- (%" &$4 D,4D- +" (&''$%8( &&& '

12 H 6$'&''($$ &&(%88&8 ' 7 (% %' '$,- ('( "" 8 $!'(', -$$ &&(' * ' ' (% '& (&$'$T %'$8($7 %% I$'$%'&%'= ($%''($'$8& & $$ B% % $ ' ' 8 % 8 %%'&'). %8 ( ' ' 8 & & %, 5-"" $%( * 3 & ''

13 > - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 )- 5+ J%?J&'%' 3 6A /0 20. ; ; 5 5, * / * / - %- " ' 1C1 6 1C1 6 61C " )3 )$ ?11? ? K 3 3?11 6? ?1 C 5 5' 1 1? ?11 +6,!- < 1C1 < 11 )- )-? K11 1?1 - B-- )&,61K1 - %L!MM $ 5 < < < "% " 1C1 K1C1 5 < =85C$4&%. &% L!MM '

14 20. B'%' ' %,")- &'%' ' & % %, C - $,.I"- '& ('. 6 % $,.I"-,.)- %,I"- A $%'' &( <%% $!,-( %''$%,- ( '%' & & 6 &"", ' -8 $ ( $ % L!MM & L!MM& ( '% & $,U.V)- ' 4!"5 $&'&) $8$' $$(% &'4($(% % '('8( $$' $)<D $% 2:#8 4'%'(& $,$% &% - 4(& '' '(, %-(7%((% % &'' $$ $ 6 ((%$&(&8$& $ $ ( $ $$ 6 $$'(( ''8 $%8& 8(('(&' &$( '+

15 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 )- 5+ $ ) 3 ).&$'$' "" $ ' &(' %$1 4&''&'' $ $%( 4 & & ' ' "" ' < BD & 7%%8$ 68&'$( $9'9 $%(,(%-*(&%'%('% &$'$$'''%89 $ 4'&%,<48<)48-9I(&&$' (%',J-97%'$,B"9-O; 6 9( ', - $% 8 '&8 #,(%1 $ $$-$%('& )((%( '&',- $ (% $ ' & '#.($&%(%)B' #%8(I87'$8 L +8 (% (8 ' & &' )B$%8 ' &'' (.$<3,*H 8L/*- I 8 $ &$ $ ' '' & &' 8&' 3 Stichting SURF is de samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van netwerkdienstverlening en informatie- en communicatietechnologie (ICT); '

16 / 9,'&%-(% 8& $',1/-8'8&' (%'"" 4 ( & $ '! 1 &$B&! %)'' %' % % ( 4' $ ' &$'%'(% %8(%$%+% G9 5,($&'7%'%- $'(!'$% ' $ $$ (% $ * )$%( = ';. / %,'(- %8, $- (' ( ' ' $$ $'. $ %' +&'$(&%I=8 IA8BI8**B*H%'8 *=8*>/ &$&'$)B &%+*+( $O)B&%* +%$+,4"6- ($('('9 5 G#&6 **$ 6 &GI9G)9 '1

17 ' $' T ' /""&'$%$' $'('%'&$'$&$% &' / ' $' ' $% ' &%' 2&,$%( '- '')' $ % $$'$%'E*' / 4/$( ''%%$'' +FFF ($'%,J$1- $ 4 ( $ ' &' ) 8 8 ' % $ "" A ' $ ' $'8('%%' 8%('&. $ ' % H,( ' 7%' %-."(. ( $%' $' $ ' ' $' "" '%' $% &% '& ' &' &)''8 "" %#'' )' $ ' '' I8 & N %''' ) & $(' =+W,B = +!- 4 I * A& & +=4,+' =- ' 8 & &'' ( $%'& '& %(&',-8 $'%'$&'(,(-&'$%( '($'$ & $! &! "&$&!1$ $! E*'&%""8&."($ '$

18 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 )- 5+ " - 0. ' $ $ $ 0.E <''""' '('$&8( ;& *$$)<D$' D$'""$,- 2'$ * 7 ) '& 6 8)<D4&'4 &$% %% $% $%, E"<- &' 6 &' &%,'& # -$&'&% % I()<D&$% % % $. ( ''%'(% &* # $ $' $$4%($'$ ( ' )<D& )B/ $ 8 $ (8( "" $',( - ' %' K 6 $ A%'( % % 8%'$ %78 4'&)<D,5-'(FF FF &'' ' $' ' "",$-8' '8 $1!.$'$''$$%)<D8$ ' $$#$"";/4";1)B,( )<D (' )B -)% ' ' & ;/, -) & )<D & $,-* 1' "", -2,$)<D-: '"

19 * $((%)<D."( ' '% )<D &( $$ $,-."(,->%8 '&8(&& * $ ' ( (%1 $% ' ',$%88-& ' $)<D ' &%''' $$ 7%)<D %' $ (% B )<D & ',-)<D & #8 8 $%$'&'8 )<D8 $( ' O $ ( '% + $ ' $ )B/,% 1 &' -('%8( & ' & ' 8( 8 '$"")<D$( $)<D&'' % 8 ' ( %8 % &%' %,'-$'$(' ''$,)<D - '' ' )<D8 &''88(%$(&($' "" &' >%( $8 $ )<D'' 4$($''()<D 8 8 & '&''A' '8'&%%' Van: C.J.J. van Diest Verzonden: woensdag 17 maart :59 Onderwerp: Deelname digitaal portfolio Beste medewerkers duaal (ing 5 en 6) Bij deze wil ik jullie (en je docentbegeleider) uitnodigen deel te nemen aan het pilotproject Digitaal Portfolio (PDP). In bijgaand document vind je uitgebreide informatie over PDP en de pilot(activiteiten). Graag deze informatie doornemen en bespreken met je werkplekcoach. Ik hoor graag jullie reactie en reken op minimaal 10 deelnemende studenten, allemaal zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Met een groet, Cees Cees J.J. van Diest ri '4

20 Cursusleider en docent duaaltraject ING Haagse Hogeschool, afdeling Informatica T M &(9 # ""& )B/' % ('%',(- $ From: Subject: Digitaal Portfolio Date: Fri, 26 Mar :25: To: Cc: Beste Medewerkers Duaal van de 5e en 6e lichting, Onlangs hebben jullie een verzoek gekregen van Cees van Diest of jullie deel willen nemen aan het pilotproject Digitaal Portfolio (PDP). Door Security van ING is echter vorig jaar aangegeven dat het niet is toegestaan om deel te nemen aan een digitaal portfolio. Aangezien Security van ING niet toestaat dat ING informatie aan derden aangeleverd wordt, gaat de IT Academy niet akkoord met deelname aan de pilot. Wij willen voorkomen dat individuele medewerkers problemen krijgen met Security. Hierover is reeds contact geweest met de HHS. Met vriendelijke groet, IT Academy Linda Alexander OPS&IT HR/HRD/IT Academy Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam T +31(0) E D''&' &(%%'$$$% (&' $$''+&8 &$%% 8 &#& ""&'4(/ ;)**;#&; )***$/ B/*%% '#

21 (' #$'&%7/$' '( ")=4B#8((%''$ $'<$'"" /&$*$'! 8('$%$$'$&%' $&$) ( &$(,$'-(' & " ; E*'8."(8 $$& $ &'""$% 2&'!"" $ $ B( (&' &'%' (% 8( 8%% 9 $$ $

22 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 ) $$$ $ $& O''(&&( '($&'?$?. BF D )(&'&''%'$ '8 ' $',-$'' 8(' E*' "" $%( "" ()'( $,%-' *&$%$%' = 5 //. '

23 = +9 A < O ( ' &' 4& &' "" &' (%* ' +"# '&? & ' B'(%%8!&%"" 4&%,-&&8% &$''%(% '""A8&%$ '(B''$ &&($E*' &&'$(%'' &'>&$% (''('%(%( 2'8&8% $"" *(($('?.$'')<D '&$&

24 ,!0 2 ( H 5 $$ 8&'($8$'' (% ' +# B% ' & && %' ' + $,-,#(# - ',2- $%$,- ' $ % "" % '8 ""8 $&%( & ( & $'8& %',- ' $'$ $ $ ' $ $ ' + $ %, - 8 % ((%2& 8 '%''%'& ( ' & & '#$ '$ )'8&%% (% ) $ ' ' ('8%'' % $% % ) $ ', - *.$&$%'. '""$' $' *""$' "%,- D$$),)I- "'&. &' &% ' ' + #&%'$% < 9""$ ** " H +

25 %9+$ 4I$/B$.),A)66-.$'(&%' ' 7%'%# > & (? $ %,('- Beste PDP-gebruikers (pilot) De afgelopen maanden heb je geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt van PDP in een pilotproject. Na 2 evaluatiebijeenkomsten bij deze een vragenformulier waarmee ik de pilot wil afsluiten. Zouden jullie allemaal en op korte termijn (graag deze week) dit formulier willen invullen en aan mij terugsturen. Bij voorbaat dank daarvoor. Enkele aanvullende opmerkingen - Je kunt het PDP gewoon blijven gebruiken (in overleg met je docentbegeleider) - De afdeling Informatica gaat nu het PDP voor de gehele afdeling invoeren. Dit pilot project gaat derhalve nu over in een project ondersteunende processen waar o.a de invoering van het digitaal portfolio (PDP) onderdeel vanuit maakt. Dank voor je medewerking in de pilot! Cees van Diest Docent en cursusleider ING-Duaal Haagse Hogeschool, afdeling Informatica / '$ A'(', $ -$' (( $''$%'""&'$,( '. )-8& $ ( ''( "" )'( $ % &'"" "$ +$ 6$$ 7 $$ $ " $ $$ $!

26 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 ) # :$$ B% (% %$$'&$%' 8 $ ' % % $$ ' ' $' ""8&' & 5' $%' 6 &&$' ""+',-$& $' "" '%'8 ' &! +F (% $& 8 $' %$%')( &'' $' "", - & ( #$',- $%' ' %,$!- '&$%FF($%')' $$)'$' &' #$%(M0' &'('( "$ H"$2&#&!!! 5 B BF D! BF D L$'&' <(%'% 2&',$'- L$'( E1 $%',(%'- E'& ""$ *% ;,('$'$- "' + O,(- A''%'&%( ;$' <($,-,$-.&$',(- 1

27 )( '&%'' $""' &, & -" "" 8 $'$ < & &' &* $%' &' 8 8& $$ & # 8 8""$&&'%% ''#$' &'%1% ' 8 &'$ ' $ &''%'& $'' $% %'' 2 (%'&:) & $'$(% *( '& H"$2&#& ;5 H,X- "'&%( ; $',X- +!.&',X- D! 4''%' D',M',X- -,!- 2%($,-,!- D %#8& ;$,-' **;,6!-,X- ;;=8& ;;= B$,-( D'' 7%8$''( D$ I,::- ) ""/('' 7""& & &' ''$'%:)$$ ( ( 4 ' 8& ' 8 (#$,- %'&%'""&. '&$'&$ $' $

28 6 H"$2 $$ &#&5 7 +,/-! =$&' < 2(%: )+ ""&%((,-0 **;' & $' <''%' %'# # *& 6 ' %'#88"" '&%''$*$ ""''$& *74(%+(' %' & $ $' ''%' ' '' &',( ' 'I$/8' 7%'%#- = ; / 0 = 1; / :0 ' '(% 8 $% ( &&8 &''8&."(&',% -& "

29 5 & $%'( '%' + ( & &% $%' % ( %' '%'(,%' $%'%$!- && ' (& # "" < (* &'""$'& ) ' ' $ %$%' *& %' ( ( & ' % $8(& &'&%(( $$ % $%' ' ',( - ((% '''$' ) ' 4

30 ) 5+ +6%'&A%$' 5& ",- "" 6"" "% 5 ' 7%(("" "$."=( & "" ( &$,- ' $' ( & &'. $&'(% ' %' ""4''$''' '&$&.&$%'&( (' ' $ %,('& $(- #

31 ;00 +&NY *&' & $8! %''% 4""$&'''%'8 D'' $$& '' ' &, - ""8& ' $(&&&')$' '$% %!:! <, +

32 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 )- 5+ ' ) - 6 $$. % ' (',-""4' & $ ' $% $ ( & ('! % & A& 8 & $'$ *'& : %#6,#& B%B7 '% 9!, %( &%)A,) 0- &%('%)A& $ & "")' $ '8 %8&,6 -(((( &&""&, %- ) ', - (!$'((')A %)E$ %'$,""-!8,$-& '. %'%' # 1 ($%'$'"%,($%-& ' $ ( (""$ 5((% % &$% $ (',- %'' & + $%'(9&'E*' $% &( < ' ' &, %'- & )' $,-"" & $'%'%8& *&%'&&"" & %$'8%'& +'

33 &#& &$=,>> ) $%(% '8&,- &'' $ )(% > $ ' 68 9&%!$'&%$%8% * & '& Vrije vorm blokken op de afdeling Informatica Een opleiding die gaat werken Implementatiemodel van vraaggestuurd onderwijs in voltijd, deeltijd en duaal. Ambitie We bieden een innovatieve opleiding met veel diversiteit voor ambitieuze studenten, die we opleiden tot autoriteiten. We doen dit door samen met de studenten op een professionele manier te werken aan reële beroepstaken. Inleiding De ondertitel van het rapport heeft de naam gekregen een opleiding die gaat werken. Deze ondertitel is op meerdere wijzen op te vatten. De aanwezigheid van de woorden opleiding en werken geeft aan dat het rapport gaat over een opleiding voor werkende studenten, zoals de deeltijd- en duale studenten. De ondertitel zou ook zo opgevat kunnen worden dat dit rapport een oplossing gaat bieden voor een betere implementatie van vraagsturing in het onderwijs van de afdeling Informatica. Een opleiding inrichten waarbij vraagsturing van de student ten volle wordt gehonoreerd, is geen eenvoudige opgave. Het ontwikkelen en implementeren van vraaggestuurd onderwijs vraagt nogal wat van de organisatie, van de studenten en ook van de docenten. Het wordt een krachtproef waarvoor wij onszelf geplaatst hebben en waarbij de voorgaande onderwijsherzieningen wellicht schril gaan afsteken. De student moet in staat zijn de juiste vragen te stellen en de organisatie moet een antwoord klaar hebben of direct kunnen vinden op dergelijke vragen. We zullen ons moeten realiseren dat vraagsturing als het ware een markt van vraag en aanbod creëert, wat dan resulteert in de school als marktplaats. In deze marktplaats zullen we de vraag van de student moeten kanaliseren door o.a. een goede studieloopbaanplanning, de juiste competentieontwikkeling, een efficiënte en effectieve studievoortgang, een aanvaardbare studielast, etc. We zullen er ook voor moeten zorgen dat er sprake is van een flexibel en aantrekkelijk aanbod, anders wordt het onderwijs (product of dienst) niet afgenomen. Dit impliceert onder andere dat de organisatie dient te faciliteren in een op competentieverwerving gerichte omgeving: een rijk aanbod van uitdagende projecten (intern, extern) een aantrekkelijk aanbod aan workshops (divers, frequent, actuele, state of the art) het aanbieden van expertise en advies op afroep, etc. De afdeling als marktplaats met kritische kopers en ondernemende marktlui. Dit betekent voor zowel de organisatie, de studenten en de docenten een ommezwaai! Tenslotte kan de ondertitel uitgelegd worden als onze overtuiging dat de oplossingen die wij in dit rapport aandragen zullen leiden tot een opleidingsinstituut waarin studenten d.m.v. werken en leren competenties kunnen ontwikkelen. +

34 )'( %'&$$& $1 (' ('%'%8%'% 5 8 &%$ &,8 - $ %' ' $ &() * ' (' $ $ &' $&$ % 5$ &$#( "" <$%'$''8& & %,L!MM-8& "" "% L!MM,-'8,'$ -&'%'*% &' & &'"8 L!$ 4".(&'4"$ '''''(&',- 4&''''$ '(%'8 $%$' - 4' '7%L!MM$'&%' ' % "" &'%' $ 8 &8 '' "".'4""" 6,$ 5-$'$' $&$'7%( $ ' '$ $' ' ' ' '!)A,( $%-?!!!&#& 7$8&8&,( -&' ',&%'- $ ** $ ( 7,7- * * & '( & ' $('&+'' $ & "", 7'$- '( "" ' ++

35 )$(E $$/# $$$(9&' 4' (8 % $8 $ ' O '($' 2('&%L!MM,(-8& 4&%(',4>- % &' 4 " &8 % 7 &# $ B( ' % "" $$ =!! ($!?!+! +

36 '' 6/. /0 ( $ $ +' % ' % $ '&,- $%'&1& %(& # % % ' % '& ''%'& % $ > ' $%' ' ( ',- ' ('%' )'&'$%' ( (% & % 1 %',- (G) E. E*',."=(- $ ' $ $ ( H,H- * 4&% ""8 ( $'4 $ 6&' '(H%H&$% <%'*=&4H$' H** 4 &( $$ H %,"" $'-''%'8& )''& $' "" ($'2 '%'&8&%' $'8 (&&'%' ( H& 2$ B 2$ ' % & *74 % H #& "" ',( ' '.#-' $# ( &'' $& "" % $ # "" &'' $ & +8$,-& N$'''$%H ' &'' & & (% % '%' %' ' % $ % ' 8 $$ && (%1 +1

37 5! 0 %/ *% '& ' ' <$ B' &%%4"66+ K B & ' $% $' + A% D H + $ %' $#((% *%4"66$&+/ ''&) %'$ & + /,- & ""8 &%'.%%$'+ $."( $$& % (%' % $ % "" ' $ + '* %' '' $ % 4"6 % A *=,(''- 8 +&'$(&%I=8 IA8BI8**B*H%'8 8*=8*>/ &$&'$ )B&%+*+ ($O)B&% * +%$+,4"6- ($('('9 +$

38 &/., <$-' ' (' ''++#8&'$ * *(& 8 % %) $ ' &( & ( + $ '%' ( &( & $%( T % $%,(7%-''&%(&' = $ E0.. 5! A($%'%%$$'*74 24%'$$* * < '% ' $(' T $"" +"

39 ($ A/. % 4"66 %' % '',- ' 9 ''$ 4 & ($%'&''&$ '1'' & 9 / ;B4;1+ L E" "I 6."( "" ;B )&$ 5 I, 7'$- 7'$ ;/ 4$8&'4"68&( '' $'' ' 8&$% % '' 8&$&8 ' L 6 7'$;/ *? + ( '' '$ >&'&$% ""8&( ('("" &% A% $ ' %' '88(&T8 )$""$ +4

40 4 #,- /G*,-9'('' ( % $ ) 4 # $ '&$% = "5./ &',&6&'-$ %B && && $% ( % ' $%' (5&R ) &'$' # ""& 5 $&'& '& ' T ( 3HA6 */.,% H -' &% (' & & %$""* I$/B'', - %$&''O%',""-$&% +#

41 - B *('$/$'% H28 &%A)66, D$'#-(8& %',-&$ * Gebruikerstesten hebben alles te maken met usability, de bruikbaarheid van software. Usability kan b.v. worden verbeterd door: - het verkorten van de tijd om taken af te ronden, - het verminderen van het aantal fouten, - het verminderen van de leertijd, - het verbeteren van de tevredenheid van de gebruiker met een systeem. Om te weten wat verbeterd moet worden zijn verschillende test- en meetmethoden ontwikkeld die deze aspecten meten. Deze cursus gaat in op de vraag: hoe kun je vaststellen of software aan usability-eisen voldoet. Verder zijn er een aantal testsoorten die in deze module worden behandeld. I%'&% $$I$/=$)."($$$ )A(.&''%$$ &""4(('$' &'',(- $&.%( (2$$'$$'' ( = 4 E0. 3H

42 '

43 &#& $ *&('."($' & $' "" $&% (' $ ' (,6 - )<D %))"$$ %$,( $%- ( '& 1$ 1. Stel een Project Initiation Document (PID) op voor dit project. 2. Laat zien (rapportage) dat er voldoende kennis is genomen/vergaard van de (procesmatige) werking van een digitaal portfolio en met name het PDP (versie 2.1). 3. Stel een, zo uitgebreid mogelijke, lijst op van eisen en wensen van de diverse belanghebbenden voor een digitaal portfolio in het basisonderwijs (toekomstige doelgroep). 4. Maken, op basis van punt 2 en 3, van een ontwerp en het doen van concrete en creatieve voorstellen welke kunnen dienen als input voor het te starten ontwikkeltraject van een dynamisch digitaal portfolio (PDP) voor het primaire onderwijs. 1$1K$ 4 &($' & & $( $(' $ + $$ $ 7 $ $ ; */,,0. 4 $ &'*7+ &'''* 7(8ZZ8 '4$("" &$$ %

44 ' 5 /0 0 )$$$ *&%'%'%88% 5. /0 *,-% 8$% %! ( ' $ &% A $' % $ % L!MM % 5"" '8&''%*$' $ & %: =& (%' '%' &#& & # & '&(' $%! H > $%' % $' "" ( $'$ ',- *$%'&'''&' ""8( 8 8 8&%' ( $'$ $,8 - &8 & /%% & $'$ & $ "" ( ' %' $ / ( '$ $% <&% ''. &, $ "" -( $ >& &' ""!&'8 8 $ +

45 7(&%,-"", -'& $$&'( E""$'$$'8'& & C $ %! H 4 $'8 ( +8$,%- &' $ **; "" $%(' & & ( " ( (% %' '8 & ' % L!MM,&'4"- E '% ' # &%% L!MM '(&''&'' 6)* "+,! HB''(%(' ' 8 *;" 2' = $ % $''(% &&'( $, )- & "% L!MM8 & $&!(& ( &'.%.4&%$''"" <"" '' &' /8( I8 =!8 L8 ('( "" ' E+$'$'$' 9$) ; ' ( '' % KR 7%''' %8'% $$' % % $ ' (&# ( $' " % + &"), '$ 6- ',D H8 )- ' $''8' & ''&''&&%,)87)8B)8A )A- $ ) ) '' 2=%,7)-&%' $''('&8($''% % $%' $% (&$4('' & E*',."(-8 ' & $ ' & $

46 8&'$' $ % $$/ "" (. $ ' $ )I, &$ - (%'$%,%- 2 % % $' & $ 8 % % (',)87))A-8''8> 8 8'$. ('$''($'8 $ B ' $ $ $) '. )#' ( ' ('! ""$ %$ I%' ('&'' %L!MM ) % ( $ ' $% FF ( ('%' ' $& $(' % % $ %'&'( $ 8!%$)<D '! 8 % 8 $%'$%'8(+ ( $ $ ' ' %,&%- $ ' /' S $ 8& '&""$' - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 )- 5+ A J%?J&'%'.!$&%'( '$ E* O " % $ $' % 5 '&% ' % %*((%'(', #- % $ A% & % %8 $8 E $'&.( #$'%'%%8(( 8 & % %',$$-'$% &' 1

47 N )<D ' $ %. &' $ ' ' % ( ) $$'&%('''(' $ '& &'%"" 8& ' % $ ' $ " 8 ' (!$$ %' $ $&#%(%'$( &$( &A% % % )B& % $# 2 &$% ' %' $ 'T$&)<D$$ ) $ ' $( ' $)<D $$((& )<D ( %' ' $% #8 & % B % $ ' & $ ' $ $&8 4& & ( & ( )B/ $''* % % )<D * %' 2 $ ' %' && '%' % 9 " 48N8 $'$ B&",'")<4- "?.!$&+.''$ $** %.$'$' '&"" " %8 % & $ $ ""($%' $

48 9$ $ $! )$ $$ C! #$ $$! $! $ ' $ ( $$ $ Als u begrijpt wat ik allemaal heb bedoeld "

49 '+ 7 6A 7),-7%') A,-A,- L!MM "%L!$4$ 4& *74) *)*74&% **; ** ),1-) )A,-)0 )<D )<D7' "",- "" "", - "%" ") "%)," - ")<4 ")<4/ H4 H4 ;)**;,/-;)** ;"2= ;2'= B),-B) 2=1& 2'= 4

50 ' 8 / BD 2 3 -;69 E8*' E%' =9+ CKKKK $ 6 48 B'8L8H B*; C66? ) B&%'8 2'' 2< CK56? 6 B&%'8 "9 2< CK5 B&%'8 *$'+" "% +# *4&% 78) "8&$ 2< C '%.8 *$')<B+H<+BQ " C6K66K )<BH<+B E8*' "%'4&''" =9+ CKKKK ' 78" +(' % 9.8,- &')B 2=$ C5K55C &% =8A%' I< C 6C6 6 E" "%*74Q)B *74H B82$ % H#8 *74) 4&'' ;$ 6 8 2'$'"%' 4&'' ; (' C6C5 6? 78' A&$ *$' & 7;. = 6 C666C5KW 88E8 B.%$'' ) +&'# ) &%%8% **8 )8 #

51 ?I??? ) 11&&&1 111;IHL + 1

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen Over Datacon Datacon is dé portalspecialist van Nederland. De ITdienstverlener is sinds 1996 leverancier van HRM,

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO WELKOM BIJ INDIGO MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ IEDEREEN HEEFT WEL EENS EEN PERIODE WAARIN HET NIET ZO LEKKER GAAT. VAAK KOM JE DAAR ZELF WEL WEER UIT. OOK KAN EEN HUISARTS DAARVOOR GOEDE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

perspectief op vitale zorg een frisse wind

perspectief op vitale zorg een frisse wind perspectief op vitale zorg een frisse wind productzorg U weet het, wij weten het: Nederland is een welvarend land met een goede gezondheidszorg en mede daardoor worden wij steeds ouder. Dat is prachtig,

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Afstudeer- en stage opdrachten

Afstudeer- en stage opdrachten Afstudeer- en stage opdrachten Over Quintor Software development is een fantastisch werkgebied. Telkens zijn er nieuwe technologieën, methodes, tools en toepassingen. Het vraagt toewijding en passie om

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend

Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend Social media op werkvloer: Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend Onderzoek naar slimmer samenwerken met social media Amsterdam, september, 2011 Viadesk BV Inleiding De groei van social media

Nadere informatie