'&',6?%-$'" name="description"> '&',6?%-$'">

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ 12' " ) + 1&&& 3! %%3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "&'( (% ' $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ 12' " ) + 1&&& 3! %%3"

Transcriptie

1 !"#$ 0

2 (!""# $% &'( (% '!""# $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ /) """" ""0"" ",+'- 12' " ) + 1&&& 3! %%3 4'$ '

3 ' ) * *$'%%56*74 )&$' )$$/8 89%8%('& &':*$%8% &'' #4% $' 88*7;$&' $%<77;=<&'$' $'* ''>'&',6?%-$' %( $)''%8 "*B47%'**)CC '( ')**88 $8&%$$&%.$'(*$ 8''(8$$D''$'8 ""8'$'* $'$($$))'$ %% )'& 9$'$'$A &&(9 '+!' 98DF B$DD8$(%$''$% '%(( *'%'%8;2$8 >&8 $$(&( A%% (%'($$ H'>%%%(' (*'*($' ( 8)' *&'8&&8 % $8(%(( $ &%)'E8& % *(&8 5'$

4 -., ( ' ') * /0 $ *$%8) +&$&'?.%""? # B C A I$ B 6 $) 3 ' E,-9 4"" 5 "- 0. '" "'('? ;&? 7$)<D'? D$' C 2'$ 43 ' 2',J- *% 6 # K +6 C ; 6 ') +' )A!&"" 6 """%L!MM 6 $,**;-$"" 66 ''6/. /0 +1 H"" 65 7%+ 6 I$/"" ""$&% '5 /0 + +% '+7 4 '8 / # +

5 + &'' $ &% 8( ' $ ) **. $ &% &''+ ( N '8&>%'' ' $''8 & ' ' 8 &'8 $ 8 ( +( &' & '! &'%' $ &# $% ( &% $ &$% (''($''2 ' /,'& - %' (%,-,'&- - Het concept portfolio is afkomstig uit de wereld van de kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten verzamelen eigen werk of foto s van dat werk in grote mappen die portfolio s worden genoemd. Ze nemen ook vaak krantenknipsels en recensies over hun werk op in hun portfolio. Met behulp van dergelijke portfolio s proberen ze vervolgens potentiële opdrachtgevers van de kwaliteit van hun werk te overtuigen. In het bedrijfsleven wordt de term portfolio gebruikt voor de samenstelling van het pakket producten en diensten dat men aanbiedt. Men heeft het over portfoliomanagement: het bereiken en bewaren van een optimale mix van uitontwikkelde en goed lopende, en nieuwe of nog in ontwikkeling zijnde producten en diensten, met het oog op de continuïteit van de onderneming. Uit: Werken met elektronische portfolio (Tartwerk e.a.) (8(( % &#,-1&(% * $' %' $% %8 ''&% 7 ) ( $ 8&>'&$ %$$%'& 8 ""8 $ I& 8."(8 $%( (% ) ' %!""#8&""" " 9 *. /00: 0.* * 0.

6 *!""#$& *'! %# $$ %'$*' &'%8&'% (('%'$('' *' B#$% %8 8 9 % '&'%'' *'.$ # (& $ &'%'' 9&'"" *' ) # (&' 8( & 8$$((%' ' *' I # & ( &'%' *' +#(&% $$&& *' 7%'%#('%% $$ 8 & ( %' $$ % *' + %#'%' % 8 B'%% $''(' 8 (% 8 (% %( 1

7 , /:- 0 * %!""# ) * ***%8 E ( )8 O ;2'=,;"2=-*;"2=$&!& $& &' ( $&!,%' ' -& (&$' 2=/' %,%8 % -8,"4" ' $8 *;"2= B/'&&'. % & &'."(8&'&&E*' 4 & D H8 ))$ - 0,DH- 2,>&-. /0 7 "74 B% ; P BP B B/ ;< 1$.. )<D =;2'=? $

8 5 * * $ ' &'( ( 8 % 8 )<D 4,)B /-((%CCC%%',1 -)<D ')( ($, -%% )Q)' 8 &' &' $%)<D B % $ %8& $( % ($&%1(',-&'%(8& )<D B % )<D8 ' 8 & $8& %)B A )<D &#< )<D(%%('8( $%(&''%( ' 6 (% 7 $ ; $, % % % %-$''&', % 5- ) ) $ ' ') Q)'8 $ H 7&8 % ) 0.. /0.$!%',(- %; $ $ ' 1$, - $''$%) ) ** (%8( ' )<D% &&' &%,- &',)<D8 E"<8 - $* $ % 8 &'& $' H 5R, - $ & ' )B'%' $%(' &'(( ''')B ( ( $ &',- % $ %. &', &' ' &'# - 18,$- &''),%- & &' %' '% ',(%1 - & 8 1 )Q)$ 65&)87)8B)8)AA "

9 $ $'' 4 $ $' &'' $ & ' 8!8. ( 2'= $'$ $ )&''4 '% ; 2' = B/ & ' $ &'' S$' ' &, -%''&B% $! +8 $ '' (&,$ %-&'(7** & O! *4=4+, $% H8 &&%-8*4=4 +&(,-8&'&.'H*4=4+ (,& ' ' $&- $'' ** $%*74) $, - ' % H # )B&% 7 %, ""#- *74 &8 $& ' ' ( $%."( $')B&%""& <*74&""'$'H49$%, )A-* &$$ &! $ ' 1!,- > $($'%, )<D- & $% $ % ;! & % $ %' O )% 6$$& $ $%% % % ') * % &."(,E *'-&4$%O %,")- % %',D H8)-'%'$ 6! "! #$! 4

10 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 ) $ $!% $ 20./ 0. "(%'( ' '!,""-&$(&') %,")-$ &#& & # & '&(' $%! $ %! )* "+,! *&'%$)%' 8 " &' %,- 8, 6 -, - $ ;$,-&''& ((' $' ' '%$%$&( % %' $ 2' =#8 %%' * ( '& $ $ A%'' % ' &'#&$ )&8'( '%$'1''4 ''( %'!/'9$& E "" ' '%' 8 $',$ - $ $'$$ 0. #

11 $ % $ % ( $' 8'''1 (% &$&&%# % -. % % & &#& ($ $ &#&!/ $ ("+! &#& $%%'8 8 %' $'&' %!$%'%' * ' " ' $ &' -! %! -! 0, $ 0, $$ *! '! & I $ 8 ' &'%',( - $%''(8%8 %'!$&&' +! & ',- &% & (% ('' +'%'98('%.(% 1 &#& 2 ( $ * $'8((8'!%'& & 8 (% %' %A&&: 2 " %$,$- (%" &$4 D,4D- +" (&''$%8( &&& '

12 H 6$'&''($$ &&(%88&8 ' 7 (% %' '$,- ('( "" 8 $!'(', -$$ &&(' * ' ' (% '& (&$'$T %'$8($7 %% I$'$%'&%'= ($%''($'$8& & $$ B% % $ ' ' 8 % 8 %%'&'). %8 ( ' ' 8 & & %, 5-"" $%( * 3 & ''

13 > - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 )- 5+ J%?J&'%' 3 6A /0 20. ; ; 5 5, * / * / - %- " ' 1C1 6 1C1 6 61C " )3 )$ ?11? ? K 3 3?11 6? ?1 C 5 5' 1 1? ?11 +6,!- < 1C1 < 11 )- )-? K11 1?1 - B-- )&,61K1 - %L!MM $ 5 < < < "% " 1C1 K1C1 5 < =85C$4&%. &% L!MM '

14 20. B'%' ' %,")- &'%' ' & % %, C - $,.I"- '& ('. 6 % $,.I"-,.)- %,I"- A $%'' &( <%% $!,-( %''$%,- ( '%' & & 6 &"", ' -8 $ ( $ % L!MM & L!MM& ( '% & $,U.V)- ' 4!"5 $&'&) $8$' $$(% &'4($(% % '('8( $$' $)<D $% 2:#8 4'%'(& $,$% &% - 4(& '' '(, %-(7%((% % &'' $$ $ 6 ((%$&(&8$& $ $ ( $ $$ 6 $$'(( ''8 $%8& 8(('(&' &$( '+

15 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 )- 5+ $ ) 3 ).&$'$' "" $ ' &(' %$1 4&''&'' $ $%( 4 & & ' ' "" ' < BD & 7%%8$ 68&'$( $9'9 $%(,(%-*(&%'%('% &$'$$'''%89 $ 4'&%,<48<)48-9I(&&$' (%',J-97%'$,B"9-O; 6 9( ', - $% 8 '&8 #,(%1 $ $$-$%('& )((%( '&',- $ (% $ ' & '#.($&%(%)B' #%8(I87'$8 L +8 (% (8 ' & &' )B$%8 ' &'' (.$<3,*H 8L/*- I 8 $ &$ $ ' '' & &' 8&' 3 Stichting SURF is de samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van netwerkdienstverlening en informatie- en communicatietechnologie (ICT); '

16 / 9,'&%-(% 8& $',1/-8'8&' (%'"" 4 ( & $ '! 1 &$B&! %)'' %' % % ( 4' $ ' &$'%'(% %8(%$%+% G9 5,($&'7%'%- $'(!'$% ' $ $$ (% $ * )$%( = ';. / %,'(- %8, $- (' ( ' ' $$ $'. $ %' +&'$(&%I=8 IA8BI8**B*H%'8 *=8*>/ &$&'$)B &%+*+( $O)B&%* +%$+,4"6- ($('('9 5 G#&6 **$ 6 &GI9G)9 '1

17 ' $' T ' /""&'$%$' $'('%'&$'$&$% &' / ' $' ' $% ' &%' 2&,$%( '- '')' $ % $$'$%'E*' / 4/$( ''%%$'' +FFF ($'%,J$1- $ 4 ( $ ' &' ) 8 8 ' % $ "" A ' $ ' $'8('%%' 8%('&. $ ' % H,( ' 7%' %-."(. ( $%' $' $ ' ' $' "" '%' $% &% '& ' &' &)''8 "" %#'' )' $ ' '' I8 & N %''' ) & $(' =+W,B = +!- 4 I * A& & +=4,+' =- ' 8 & &'' ( $%'& '& %(&',-8 $'%'$&'(,(-&'$%( '($'$ & $! &! "&$&!1$ $! E*'&%""8&."($ '$

18 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 )- 5+ " - 0. ' $ $ $ 0.E <''""' '('$&8( ;& *$$)<D$' D$'""$,- 2'$ * 7 ) '& 6 8)<D4&'4 &$% %% $% $%, E"<- &' 6 &' &%,'& # -$&'&% % I()<D&$% % % $. ( ''%'(% &* # $ $' $$4%($'$ ( ' )<D& )B/ $ 8 $ (8( "" $',( - ' %' K 6 $ A%'( % % 8%'$ %78 4'&)<D,5-'(FF FF &'' ' $' ' "",$-8' '8 $1!.$'$''$$%)<D8$ ' $$#$"";/4";1)B,( )<D (' )B -)% ' ' & ;/, -) & )<D & $,-* 1' "", -2,$)<D-: '"

19 * $((%)<D."( ' '% )<D &( $$ $,-."(,->%8 '&8(&& * $ ' ( (%1 $% ' ',$%88-& ' $)<D ' &%''' $$ 7%)<D %' $ (% B )<D & ',-)<D & #8 8 $%$'&'8 )<D8 $( ' O $ ( '% + $ ' $ )B/,% 1 &' -('%8( & ' & ' 8( 8 '$"")<D$( $)<D&'' % 8 ' ( %8 % &%' %,'-$'$(' ''$,)<D - '' ' )<D8 &''88(%$(&($' "" &' >%( $8 $ )<D'' 4$($''()<D 8 8 & '&''A' '8'&%%' Van: C.J.J. van Diest Verzonden: woensdag 17 maart :59 Onderwerp: Deelname digitaal portfolio Beste medewerkers duaal (ing 5 en 6) Bij deze wil ik jullie (en je docentbegeleider) uitnodigen deel te nemen aan het pilotproject Digitaal Portfolio (PDP). In bijgaand document vind je uitgebreide informatie over PDP en de pilot(activiteiten). Graag deze informatie doornemen en bespreken met je werkplekcoach. Ik hoor graag jullie reactie en reken op minimaal 10 deelnemende studenten, allemaal zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Met een groet, Cees Cees J.J. van Diest ri '4

20 Cursusleider en docent duaaltraject ING Haagse Hogeschool, afdeling Informatica T M &(9 # ""& )B/' % ('%',(- $ From: Subject: Digitaal Portfolio Date: Fri, 26 Mar :25: To: Cc: Beste Medewerkers Duaal van de 5e en 6e lichting, Onlangs hebben jullie een verzoek gekregen van Cees van Diest of jullie deel willen nemen aan het pilotproject Digitaal Portfolio (PDP). Door Security van ING is echter vorig jaar aangegeven dat het niet is toegestaan om deel te nemen aan een digitaal portfolio. Aangezien Security van ING niet toestaat dat ING informatie aan derden aangeleverd wordt, gaat de IT Academy niet akkoord met deelname aan de pilot. Wij willen voorkomen dat individuele medewerkers problemen krijgen met Security. Hierover is reeds contact geweest met de HHS. Met vriendelijke groet, IT Academy Linda Alexander OPS&IT HR/HRD/IT Academy Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam T +31(0) E D''&' &(%%'$$$% (&' $$''+&8 &$%% 8 &#& ""&'4(/ ;)**;#&; )***$/ B/*%% '#

21 (' #$'&%7/$' '( ")=4B#8((%''$ $'<$'"" /&$*$'! 8('$%$$'$&%' $&$) ( &$(,$'-(' & " ; E*'8."(8 $$& $ &'""$% 2&'!"" $ $ B( (&' &'%' (% 8( 8%% 9 $$ $

22 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 ) $$$ $ $& O''(&&( '($&'?$?. BF D )(&'&''%'$ '8 ' $',-$'' 8(' E*' "" $%( "" ()'( $,%-' *&$%$%' = 5 //. '

23 = +9 A < O ( ' &' 4& &' "" &' (%* ' +"# '&? & ' B'(%%8!&%"" 4&%,-&&8% &$''%(% '""A8&%$ '(B''$ &&($E*' &&'$(%'' &'>&$% (''('%(%( 2'8&8% $"" *(($('?.$'')<D '&$&

24 ,!0 2 ( H 5 $$ 8&'($8$'' (% ' +# B% ' & && %' ' + $,-,#(# - ',2- $%$,- ' $ % "" % '8 ""8 $&%( & ( & $'8& %',- ' $'$ $ $ ' $ $ ' + $ %, - 8 % ((%2& 8 '%''%'& ( ' & & '#$ '$ )'8&%% (% ) $ ' ' ('8%'' % $% % ) $ ', - *.$&$%'. '""$' $' *""$' "%,- D$$),)I- "'&. &' &% ' ' + #&%'$% < 9""$ ** " H +

25 %9+$ 4I$/B$.),A)66-.$'(&%' ' 7%'%# > & (? $ %,('- Beste PDP-gebruikers (pilot) De afgelopen maanden heb je geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt van PDP in een pilotproject. Na 2 evaluatiebijeenkomsten bij deze een vragenformulier waarmee ik de pilot wil afsluiten. Zouden jullie allemaal en op korte termijn (graag deze week) dit formulier willen invullen en aan mij terugsturen. Bij voorbaat dank daarvoor. Enkele aanvullende opmerkingen - Je kunt het PDP gewoon blijven gebruiken (in overleg met je docentbegeleider) - De afdeling Informatica gaat nu het PDP voor de gehele afdeling invoeren. Dit pilot project gaat derhalve nu over in een project ondersteunende processen waar o.a de invoering van het digitaal portfolio (PDP) onderdeel vanuit maakt. Dank voor je medewerking in de pilot! Cees van Diest Docent en cursusleider ING-Duaal Haagse Hogeschool, afdeling Informatica / '$ A'(', $ -$' (( $''$%'""&'$,( '. )-8& $ ( ''( "" )'( $ % &'"" "$ +$ 6$$ 7 $$ $ " $ $$ $!

26 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 ) # :$$ B% (% %$$'&$%' 8 $ ' % % $$ ' ' $' ""8&' & 5' $%' 6 &&$' ""+',-$& $' "" '%'8 ' &! +F (% $& 8 $' %$%')( &'' $' "", - & ( #$',- $%' ' %,$!- '&$%FF($%')' $$)'$' &' #$%(M0' &'('( "$ H"$2&#&!!! 5 B BF D! BF D L$'&' <(%'% 2&',$'- L$'( E1 $%',(%'- E'& ""$ *% ;,('$'$- "' + O,(- A''%'&%( ;$' <($,-,$-.&$',(- 1

27 )( '&%'' $""' &, & -" "" 8 $'$ < & &' &* $%' &' 8 8& $$ & # 8 8""$&&'%% ''#$' &'%1% ' 8 &'$ ' $ &''%'& $'' $% %'' 2 (%'&:) & $'$(% *( '& H"$2&#& ;5 H,X- "'&%( ; $',X- +!.&',X- D! 4''%' D',M',X- -,!- 2%($,-,!- D %#8& ;$,-' **;,6!-,X- ;;=8& ;;= B$,-( D'' 7%8$''( D$ I,::- ) ""/('' 7""& & &' ''$'%:)$$ ( ( 4 ' 8& ' 8 (#$,- %'&%'""&. '&$'&$ $' $

28 6 H"$2 $$ &#&5 7 +,/-! =$&' < 2(%: )+ ""&%((,-0 **;' & $' <''%' %'# # *& 6 ' %'#88"" '&%''$*$ ""''$& *74(%+(' %' & $ $' ''%' ' '' &',( ' 'I$/8' 7%'%#- = ; / 0 = 1; / :0 ' '(% 8 $% ( &&8 &''8&."(&',% -& "

29 5 & $%'( '%' + ( & &% $%' % ( %' '%'(,%' $%'%$!- && ' (& # "" < (* &'""$'& ) ' ' $ %$%' *& %' ( ( & ' % $8(& &'&%(( $$ % $%' ' ',( - ((% '''$' ) ' 4

30 ) 5+ +6%'&A%$' 5& ",- "" 6"" "% 5 ' 7%(("" "$."=( & "" ( &$,- ' $' ( & &'. $&'(% ' %' ""4''$''' '&$&.&$%'&( (' ' $ %,('& $(- #

31 ;00 +&NY *&' & $8! %''% 4""$&'''%'8 D'' $$& '' ' &, - ""8& ' $(&&&')$' '$% %!:! <, +

32 - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 )- 5+ ' ) - 6 $$. % ' (',-""4' & $ ' $% $ ( & ('! % & A& 8 & $'$ *'& : %#6,#& B%B7 '% 9!, %( &%)A,) 0- &%('%)A& $ & "")' $ '8 %8&,6 -(((( &&""&, %- ) ', - (!$'((')A %)E$ %'$,""-!8,$-& '. %'%' # 1 ($%'$'"%,($%-& ' $ ( (""$ 5((% % &$% $ (',- %'' & + $%'(9&'E*' $% &( < ' ' &, %'- & )' $,-"" & $'%'%8& *&%'&&"" & %$'8%'& +'

33 &#& &$=,>> ) $%(% '8&,- &'' $ )(% > $ ' 68 9&%!$'&%$%8% * & '& Vrije vorm blokken op de afdeling Informatica Een opleiding die gaat werken Implementatiemodel van vraaggestuurd onderwijs in voltijd, deeltijd en duaal. Ambitie We bieden een innovatieve opleiding met veel diversiteit voor ambitieuze studenten, die we opleiden tot autoriteiten. We doen dit door samen met de studenten op een professionele manier te werken aan reële beroepstaken. Inleiding De ondertitel van het rapport heeft de naam gekregen een opleiding die gaat werken. Deze ondertitel is op meerdere wijzen op te vatten. De aanwezigheid van de woorden opleiding en werken geeft aan dat het rapport gaat over een opleiding voor werkende studenten, zoals de deeltijd- en duale studenten. De ondertitel zou ook zo opgevat kunnen worden dat dit rapport een oplossing gaat bieden voor een betere implementatie van vraagsturing in het onderwijs van de afdeling Informatica. Een opleiding inrichten waarbij vraagsturing van de student ten volle wordt gehonoreerd, is geen eenvoudige opgave. Het ontwikkelen en implementeren van vraaggestuurd onderwijs vraagt nogal wat van de organisatie, van de studenten en ook van de docenten. Het wordt een krachtproef waarvoor wij onszelf geplaatst hebben en waarbij de voorgaande onderwijsherzieningen wellicht schril gaan afsteken. De student moet in staat zijn de juiste vragen te stellen en de organisatie moet een antwoord klaar hebben of direct kunnen vinden op dergelijke vragen. We zullen ons moeten realiseren dat vraagsturing als het ware een markt van vraag en aanbod creëert, wat dan resulteert in de school als marktplaats. In deze marktplaats zullen we de vraag van de student moeten kanaliseren door o.a. een goede studieloopbaanplanning, de juiste competentieontwikkeling, een efficiënte en effectieve studievoortgang, een aanvaardbare studielast, etc. We zullen er ook voor moeten zorgen dat er sprake is van een flexibel en aantrekkelijk aanbod, anders wordt het onderwijs (product of dienst) niet afgenomen. Dit impliceert onder andere dat de organisatie dient te faciliteren in een op competentieverwerving gerichte omgeving: een rijk aanbod van uitdagende projecten (intern, extern) een aantrekkelijk aanbod aan workshops (divers, frequent, actuele, state of the art) het aanbieden van expertise en advies op afroep, etc. De afdeling als marktplaats met kritische kopers en ondernemende marktlui. Dit betekent voor zowel de organisatie, de studenten en de docenten een ommezwaai! Tenslotte kan de ondertitel uitgelegd worden als onze overtuiging dat de oplossingen die wij in dit rapport aandragen zullen leiden tot een opleidingsinstituut waarin studenten d.m.v. werken en leren competenties kunnen ontwikkelen. +

34 )'( %'&$$& $1 (' ('%'%8%'% 5 8 &%$ &,8 - $ %' ' $ &() * ' (' $ $ &' $&$ % 5$ &$#( "" <$%'$''8& & %,L!MM-8& "" "% L!MM,-'8,'$ -&'%'*% &' & &'"8 L!$ 4".(&'4"$ '''''(&',- 4&''''$ '(%'8 $%$' - 4' '7%L!MM$'&%' ' % "" &'%' $ 8 &8 '' "".'4""" 6,$ 5-$'$' $&$'7%( $ ' '$ $' ' ' ' '!)A,( $%-?!!!&#& 7$8&8&,( -&' ',&%'- $ ** $ ( 7,7- * * & '( & ' $('&+'' $ & "", 7'$- '( "" ' ++

35 )$(E $$/# $$$(9&' 4' (8 % $8 $ ' O '($' 2('&%L!MM,(-8& 4&%(',4>- % &' 4 " &8 % 7 &# $ B( ' % "" $$ =!! ($!?!+! +

36 '' 6/. /0 ( $ $ +' % ' % $ '&,- $%'&1& %(& # % % ' % '& ''%'& % $ > ' $%' ' ( ',- ' ('%' )'&'$%' ( (% & % 1 %',- (G) E. E*',."=(- $ ' $ $ ( H,H- * 4&% ""8 ( $'4 $ 6&' '(H%H&$% <%'*=&4H$' H** 4 &( $$ H %,"" $'-''%'8& )''& $' "" ($'2 '%'&8&%' $'8 (&&'%' ( H& 2$ B 2$ ' % & *74 % H #& "" ',( ' '.#-' $# ( &'' $& "" % $ # "" &'' $ & +8$,-& N$'''$%H ' &'' & & (% % '%' %' ' % $ % ' 8 $$ && (%1 +1

37 5! 0 %/ *% '& ' ' <$ B' &%%4"66+ K B & ' $% $' + A% D H + $ %' $#((% *%4"66$&+/ ''&) %'$ & + /,- & ""8 &%'.%%$'+ $."( $$& % (%' % $ % "" ' $ + '* %' '' $ % 4"6 % A *=,(''- 8 +&'$(&%I=8 IA8BI8**B*H%'8 8*=8*>/ &$&'$ )B&%+*+ ($O)B&% * +%$+,4"6- ($('('9 +$

38 &/., <$-' ' (' ''++#8&'$ * *(& 8 % %) $ ' &( & ( + $ '%' ( &( & $%( T % $%,(7%-''&%(&' = $ E0.. 5! A($%'%%$$'*74 24%'$$* * < '% ' $(' T $"" +"

39 ($ A/. % 4"66 %' % '',- ' 9 ''$ 4 & ($%'&''&$ '1'' & 9 / ;B4;1+ L E" "I 6."( "" ;B )&$ 5 I, 7'$- 7'$ ;/ 4$8&'4"68&( '' $'' ' 8&$% % '' 8&$&8 ' L 6 7'$;/ *? + ( '' '$ >&'&$% ""8&( ('("" &% A% $ ' %' '88(&T8 )$""$ +4

40 4 #,- /G*,-9'('' ( % $ ) 4 # $ '&$% = "5./ &',&6&'-$ %B && && $% ( % ' $%' (5&R ) &'$' # ""& 5 $&'& '& ' T ( 3HA6 */.,% H -' &% (' & & %$""* I$/B'', - %$&''O%',""-$&% +#

41 - B *('$/$'% H28 &%A)66, D$'#-(8& %',-&$ * Gebruikerstesten hebben alles te maken met usability, de bruikbaarheid van software. Usability kan b.v. worden verbeterd door: - het verkorten van de tijd om taken af te ronden, - het verminderen van het aantal fouten, - het verminderen van de leertijd, - het verbeteren van de tevredenheid van de gebruiker met een systeem. Om te weten wat verbeterd moet worden zijn verschillende test- en meetmethoden ontwikkeld die deze aspecten meten. Deze cursus gaat in op de vraag: hoe kun je vaststellen of software aan usability-eisen voldoet. Verder zijn er een aantal testsoorten die in deze module worden behandeld. I%'&% $$I$/=$)."($$$ )A(.&''%$$ &""4(('$' &'',(- $&.%( (2$$'$$'' ( = 4 E0. 3H

42 '

43 &#& $ *&('."($' & $' "" $&% (' $ ' (,6 - )<D %))"$$ %$,( $%- ( '& 1$ 1. Stel een Project Initiation Document (PID) op voor dit project. 2. Laat zien (rapportage) dat er voldoende kennis is genomen/vergaard van de (procesmatige) werking van een digitaal portfolio en met name het PDP (versie 2.1). 3. Stel een, zo uitgebreid mogelijke, lijst op van eisen en wensen van de diverse belanghebbenden voor een digitaal portfolio in het basisonderwijs (toekomstige doelgroep). 4. Maken, op basis van punt 2 en 3, van een ontwerp en het doen van concrete en creatieve voorstellen welke kunnen dienen als input voor het te starten ontwikkeltraject van een dynamisch digitaal portfolio (PDP) voor het primaire onderwijs. 1$1K$ 4 &($' & & $( $(' $ + $$ $ 7 $ $ ; */,,0. 4 $ &'*7+ &'''* 7(8ZZ8 '4$("" &$$ %

44 ' 5 /0 0 )$$$ *&%'%'%88% 5. /0 *,-% 8$% %! ( ' $ &% A $' % $ % L!MM % 5"" '8&''%*$' $ & %: =& (%' '%' &#& & # & '&(' $%! H > $%' % $' "" ( $'$ ',- *$%'&'''&' ""8( 8 8 8&%' ( $'$ $,8 - &8 & /%% & $'$ & $ "" ( ' %' $ / ( '$ $% <&% ''. &, $ "" -( $ >& &' ""!&'8 8 $ +

45 7(&%,-"", -'& $$&'( E""$'$$'8'& & C $ %! H 4 $'8 ( +8$,%- &' $ **; "" $%(' & & ( " ( (% %' '8 & ' % L!MM,&'4"- E '% ' # &%% L!MM '(&''&'' 6)* "+,! HB''(%(' ' 8 *;" 2' = $ % $''(% &&'( $, )- & "% L!MM8 & $&!(& ( &'.%.4&%$''"" <"" '' &' /8( I8 =!8 L8 ('( "" ' E+$'$'$' 9$) ; ' ( '' % KR 7%''' %8'% $$' % % $ ' (&# ( $' " % + &"), '$ 6- ',D H8 )- ' $''8' & ''&''&&%,)87)8B)8A )A- $ ) ) '' 2=%,7)-&%' $''('&8($''% % $%' $% (&$4('' & E*',."(-8 ' & $ ' & $

46 8&'$' $ % $$/ "" (. $ ' $ )I, &$ - (%'$%,%- 2 % % $' & $ 8 % % (',)87))A-8''8> 8 8'$. ('$''($'8 $ B ' $ $ $) '. )#' ( ' ('! ""$ %$ I%' ('&'' %L!MM ) % ( $ ' $% FF ( ('%' ' $& $(' % % $ %'&'( $ 8!%$)<D '! 8 % 8 $%'$%'8(+ ( $ $ ' ' %,&%- $ ' /' S $ 8& '&""$' - )3-9 35'5 )- - ; = > > ;? - )3-9 35'5 )- 5+ A J%?J&'%'.!$&%'( '$ E* O " % $ $' % 5 '&% ' % %*((%'(', #- % $ A% & % %8 $8 E $'&.( #$'%'%%8(( 8 & % %',$$-'$% &' 1

47 N )<D ' $ %. &' $ ' ' % ( ) $$'&%('''(' $ '& &'%"" 8& ' % $ ' $ " 8 ' (!$$ %' $ $&#%(%'$( &$( &A% % % )B& % $# 2 &$% ' %' $ 'T$&)<D$$ ) $ ' $( ' $)<D $$((& )<D ( %' ' $% #8 & % B % $ ' & $ ' $ $&8 4& & ( & ( )B/ $''* % % )<D * %' 2 $ ' %' && '%' % 9 " 48N8 $'$ B&",'")<4- "?.!$&+.''$ $** %.$'$' '&"" " %8 % & $ $ ""($%' $

48 9$ $ $! )$ $$ C! #$ $$! $! $ ' $ ( $$ $ Als u begrijpt wat ik allemaal heb bedoeld "

49 '+ 7 6A 7),-7%') A,-A,- L!MM "%L!$4$ 4& *74) *)*74&% **; ** ),1-) )A,-)0 )<D )<D7' "",- "" "", - "%" ") "%)," - ")<4 ")<4/ H4 H4 ;)**;,/-;)** ;"2= ;2'= B),-B) 2=1& 2'= 4

50 ' 8 / BD 2 3 -;69 E8*' E%' =9+ CKKKK $ 6 48 B'8L8H B*; C66? ) B&%'8 2'' 2< CK56? 6 B&%'8 "9 2< CK5 B&%'8 *$'+" "% +# *4&% 78) "8&$ 2< C '%.8 *$')<B+H<+BQ " C6K66K )<BH<+B E8*' "%'4&''" =9+ CKKKK ' 78" +(' % 9.8,- &')B 2=$ C5K55C &% =8A%' I< C 6C6 6 E" "%*74Q)B *74H B82$ % H#8 *74) 4&'' ;$ 6 8 2'$'"%' 4&'' ; (' C6C5 6? 78' A&$ *$' & 7;. = 6 C666C5KW 88E8 B.%$'' ) +&'# ) &%%8% **8 )8 #

51 ?I??? ) 11&&&1 111;IHL + 1

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode Student Merlijn Camp oplevering procesverslag Studentnummer 11099003 oplevering portfolio

Nadere informatie

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties Jeffrey Duindam 2 Persoonlijk activiteitenplan Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 4 oktober

Nadere informatie

Het accrediteren van bedrijven eisen aan de duale werkplek

Het accrediteren van bedrijven eisen aan de duale werkplek Het accrediteren van bedrijven eisen aan de duale Leo van Koppen Tony Andrioli 1 Inhoud Voorstellen Wat is duaal De duale Discussie Sturing op de Discussie Conclusie 2 Voorstellen Leo van Koppen en Tony

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 -

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - Bob van der Pouw Kraan School : Haagse hoge school Opleiding : Projectleider techniek Associate degree Klas : 11TP Student nr. : 13064819 Schoolmentor

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Het leercontract is het contract tussen de student, bedrijf (de coach/leidinggevende) en de school (docentbegeleider) op basis waarvan de student zijn werkzaamheden

Nadere informatie

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool PAP 2.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 14-01-2013 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

PAP (Persoonlijk activiteitenplan)

PAP (Persoonlijk activiteitenplan) PAP (Persoonlijk activiteitenplan) Schoonderbeek Installatietechniek Robin van Heijningen Persoonlijk activiteitenplan Robin van Heijningen Hillegom 20 oktober 2012 Schoonderbeek Installatietechniek Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy HACKING OWASP TOP 10 Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool PAP 4.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach Dhr. Remco

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool opleiding: Werktuigbouwkundig constructeur. Streefprofiel. Belanghebbenden Begeleiders docent/begeleider

De Haagse Hogeschool opleiding: Werktuigbouwkundig constructeur. Streefprofiel. Belanghebbenden Begeleiders docent/begeleider De Haagse Hogeschool opleiding: Werktuigbouwkundig constructeur Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode 01-06-13 Student M.C.

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Agenda. Presentatie Douane Vragen Presentatie Fenex Afsluiting

Agenda. Presentatie Douane Vragen Presentatie Fenex Afsluiting AGS Invoer Agenda Presentatie Douane Vragen Presentatie Fenex Afsluiting AGS Invoer Agenda Veranderingen AGS Betrokkenheid bedrijfsleven Stand van zaken techniek en gebruikerswensen Stand van zaken implementatie

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool PAP Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding Indra Newton Willem Vrooland Tijdlijn Matching CompetentieTest + Reflectievragenlijst SLB-gesprek Studievoortgangsassessment

Nadere informatie

Criteria Stage- en afstudeeropdrachten Opleiding Informatica - Academie voor ICT & Business Erco Argante

Criteria Stage- en afstudeeropdrachten Opleiding Informatica - Academie voor ICT & Business Erco Argante Criteria Stage- en afstudeeropdrachten Opleiding Informatica - Academie voor ICT & Business Erco Argante Opleiding Informatica Academie voor ICT &Business Leerdoelen: realiseren van bedrijfsadministratieve

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteitenplan

Persoonlijk Activiteitenplan Persoonlijk Activiteitenplan Chicago Bridge & Iron S.M.Winters Den Haag 02-10- 12 Inleiding Het Persoonlijk activiteitenplan (PAP) is onderdeel van het persoonlijk activiteitenplan(pop). Hier worden de

Nadere informatie

Op verzoek van Cees Mattheeussens bevestig ik namens de buurt dat Mado met ons in gesprek is gegaan:

Op verzoek van Cees Mattheeussens bevestig ik namens de buurt dat Mado met ons in gesprek is gegaan: From: Frian de Jong Sent: vrijdag 23 augustus 2013 0:43:00 To: Kegel, Kiram Cc: 'simon van der scheer'; 'Leo Schijns'; 'Peter Rens'; 'Jeanice Schijns'; Dennis Subject: FW: hernieuwd principeverzoek medewerking

Nadere informatie

Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek

Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 21-10-2015 Sent: woensdag 21 oktober 2015 22:08:10 From: Jasper en Astrid To: Bert Brok Cc: Subject: RE: Tijdelijke woonunit, Oude Trambaan te Esbeek Geachte heer Brok,

Nadere informatie

Excellente (ICT) studenten NIOC2013

Excellente (ICT) studenten NIOC2013 Excellente (ICT) studenten NIOC2013 1 Excellentie in onderwijs Regulier onderwijs vraagt (te) weinig van hooggetalenteerden Daardoor Komen zij niet volledig tot hun recht Kunnen motivatieproblemen optreden

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

DUTCH INNOVATION FACTORY

DUTCH INNOVATION FACTORY DUTCH INNOVATION FACTORY WAAROM DIF? (Door-)startende IT-bedrijven hebben voorkeur voor industriëel erfgoed Relatie HBO Bedrijfsleven versterken / Verankeren HBO in Zoetermeer Behoefte aan Ontmoeten Aantrekkelijker

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

!  #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#(  ( 2.  ,  561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier. Ik kan volgende week ma, di en woe.

Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier. Ik kan volgende week ma, di en woe. Van: George Maat < Verzonden: donderdag 17 december 2015 15:02 Onderwerp: RE: Verzoek om inzage Feitenrelaas Urgentie: Hoog Beste, Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier.

Nadere informatie

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN Introductie Veel te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs, zo luidt de conclusie van de adviescommissie

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak 47 Uitwerking PTA vak Inhoudsopgave PTA vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Wiskunde C 40

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Grip op planning van personeel en middelen

Grip op planning van personeel en middelen Grip op planning van personeel en middelen Grip op het planproces bij de HAN Introductie Selectie inzetplanningsysteem Grip op het planproces Waar willen we grip op hebben Hoe doen we dat nu / hoe gaan

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

klantcommunicatie Meerwaarde van de Vakbase komt nog niet uit de verf P-3548, D1 november 2013 Highlights-rapportage voor Vakmedianet

klantcommunicatie Meerwaarde van de Vakbase komt nog niet uit de verf P-3548, D1 november 2013 Highlights-rapportage voor Vakmedianet klantcommunicatie Meerwaarde van de Vakbase komt nog niet uit de verf Highlights-rapportage voor Vakmedianet P-3548, D1 november 2013 > Inleiding klantcommunicatie Beste Lezer, Amsterdam, november 2013

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Gebruikerstest voor de arbocatalogus

Gebruikerstest voor de arbocatalogus Gebruikerstest voor de arbocatalogus Het is goed om een website, voordat deze wordt opengesteld voor alle gebruikers, te laten uittesten door een aantal betrokkenen. Een mogelijkheid is het uitzetten van

Nadere informatie

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of...

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of... Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland BPV: logistieke nachtmerrie of... Onderwerpen Introductie ROC Zeeland en BPV OnStage: implementatie binnen de sector ICT Leerpunten uit het project Interactie en vragen Aanleiding

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek Portfolio Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek 1 Presentatoren Chris Bouwens Projectleider Jan Luesink verantwoordelijk voor implementatie 2 Visie Leren op zijn Radius 6 stappen begrijp de

Nadere informatie

Portfolio Management - van Idee tot Project

Portfolio Management - van Idee tot Project Portfolio Management - Over QS solutions Het implementeren van Microsoft Project Server 2010 is het specialisme van QS solutions. Al onze consultants hebben 10 jaar of langer ervaring met het implementeren

Nadere informatie

academy INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome

academy INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome-X Academy De wereld is in hoog tempo aan het veranderen. Vertrouwde modellen en denkbeelden maken plaats voor nieuwe inzichten. Sleutelwoorden daarbij zijn technische

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Marij Veugelers 2 november 2007 communitymanager SURF NL Portfolio Wat hebben we in de zaal Wie heeft er al een eigen portfolio?

Nadere informatie

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Datum: 17 november 2010 Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Programma 1. Het expertisecentrum Instant Reporting 2. Stage+ traject

Nadere informatie

NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte

NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte in 2015 NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte De markt blijft in beweging De Nederlandse opleidings-

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Welkom bij onze Open Avond

Welkom bij onze Open Avond Welkom bij onze Open Avond Hartelijk welkom bij de Open Avond van Hogeschool Inholland Haarlem. Alle opleidingen presenteren zich vanaf 17:00 tot 20:00 uur aan je. In dit programma vind je alle activiteiten

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren EDP2

Voortgangsverslag werkend leren EDP2 Voortgangsverslag werkend leren EDP2 G.M. Brouwer 5 Voortgangsverslag werkend leren EPD2 G.M. Brouwer Delft 17-05 2013 De Haagse Hogeschool 6 Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in

Nadere informatie

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Activiteit monitoring Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Hebt u weleens slecht geslapen? Inleiding delen kennis en ervaring activiteitenmonitoring

Nadere informatie

Katalysator voor netwerkend ICT

Katalysator voor netwerkend ICT Katalysator voor netwerkend ICT Nieuwsbrief uitgave juni 2014 ONDERWERPEN 1. 2. 3. 4. 5. Nieuwe website Regitel Nieuw bestuurslid Ledenvergadering juli 2014 komt eraan Stagiair gestart voor Regitel Stand

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg

http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg PORTFOLIO http://www.dvua.nl/images/project07/proj07_01.jpg 30-10-2006 http://www.dvua.nl/images/project02/project02_01b.jpg 30-10-2006 http://www.dvua.nl/images/project15/proj15_01.jpg 30-10-2006 http://www.aronsengelauff.nl/afbeeldingen/04092006%20de%20plus%20jeroen/058-...

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging 2QGHUZLMVLQZDDUGHQHQQRUPHQ Lectoraat Informatiebeveiliging Haagse Hogeschool Cobie van der Hoek Leo van Koppen 12-11-2004 Lectoraat Informatiebeveiliging HHS&THR 1 Introductie Lectoraat

Nadere informatie

Praktijkdag Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Praktijkdag Verpleegkundige Vervolgopleidingen Praktijkdag Verpleegkundige Vervolgopleidingen Voor alle mensen die betrokken zijn bij de begeleiding van de studenten die een Verpleegkundige Vervolgopleiding volgen: I.C. / M.C. / C.C. / S.E.H. / A.O.A.

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland H O&O-Manon Vos-Vlamings (opleiding Human Technology) O&O-KEUZE COLLEGE PROJECT Industrieel product ontwerpen INFORMATIE VOOR DE LEERLINGEN Dit jaar najaar start op t.v. het

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Workshop Onderwijsevaluatie Basistraject Kwalificatie Onderwijs 22 mei 2013. Leo Wagemans

Workshop Onderwijsevaluatie Basistraject Kwalificatie Onderwijs 22 mei 2013. Leo Wagemans Workshop Onderwijsevaluatie Basistraject Kwalificatie Onderwijs 22 mei 2013 Leo Wagemans Programma Wat is evalueren? Waarom evalueren? Vormen van evalueren Stappenplan voor evaluatie Evaluatie-instrumenten

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Geachte meneer Duizer,

Geachte meneer Duizer, Van: McElligott-Wolters J.M.W. (Johanna) [mailto:jmw.mcelligottwolters@rotterdam.nl] Verzonden: woensdag 23 november 2016 17:24 Aan: Duizer, BM CC: Schellenboom F. (Frank) Onderwerp: informatie aan Statenfracties

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

(Junior) Interaction designer gezocht. met een passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg

(Junior) Interaction designer gezocht. met een passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg (Junior) Interaction designer gezocht met een passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg 2016 Panton Het team van Panton zet zich in voor het verbeteren van de zorg. Ons krachtige middel is design.

Nadere informatie

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé CREATIEF VERMOGEN Andrea Jetten, Hester Stubbé OPDRACHT Creativitief vermogen meetbaar maken zodat de ontwikkeling ervan gestimuleerd kan worden bij leerlingen. 21st century skills Het uitgangspunt is

Nadere informatie

2012-2013 Project Initiatie Document

2012-2013 Project Initiatie Document 2012-2013 Invoering Elektronische LeerOmgeving Praktijkschool de Linie Hans Goesten h.goesten@praktijkschooldelinie.nl 1-2-2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Projectdoel pagina

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

Spikker - Sieverink, B. (Barbara, S&O)

Spikker - Sieverink, B. (Barbara, S&O) Spikker - Sieverink, B. (Barbara, S&O) From: Arend Rensink Sent: donderdag 7 november 2013 22:40 To: Boer, P.T. de (EWI); Spikker - Sieverink, B. (Barbara, S&O) Subject: Fwd:

Nadere informatie

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND.

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. In de meta-evaluatie 2005 2006 is een aantal onderzoeken naar de stand van zaken op de School of Social Work Rotterdam gebundeld.

Nadere informatie

Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan

Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan Versendaal & Marijke Hezemans de opdracht Brandweer Gelderland-Midden

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT. Duurzaam & ICT 30 januari 2014. Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT. Duurzaam & ICT 30 januari 2014. Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Duurzaam & ICT 30 januari 2014 Jan Dirk Schagen Bestuurslid HBO-I Sneak Preview: domeinbeschrijving Bachelor of ICT 3.0 Jan Dirk Schagen is bestuurslid van de HBO-I stichting,

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland 1. DE OPDRACHT Opdrachtgever De opdrachtgever is Manon Vos-Vlamings, docente Human Technology/Industrieel product ontwerpen aan de Hanzehogeschool in Groningen. Situatie Bekend

Nadere informatie

Aan het College Cc Raad

Aan het College Cc Raad Van: Vliegenthart, Onno Verzonden: donderdag 4 februari 2016 14:05 Aan: raadsleden@woerden.nl;!burgemeester en wethouders CC: Stadhuis; IConcernzaken Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp)

Tijdens dit blok richten wij ons op een van de volgende ontwerpdisciplines: Grafisch Ontwerp Product Ontwerp (ook wel Industrieel Ontwerp) Inleiding Ontwerpen komt in veel verschillende disciplines terug; bijvoorbeeld in mode, grafisch, product en meubel. Wat ontwerpers in elk vakgebied gemeen hebben is dat zij allemaal een kritische blik

Nadere informatie

Opwegnaarschool.nl. Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket

Opwegnaarschool.nl. Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket Opwegnaarschool.nl Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket Winnaar Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2010 Opwegnaarschool.nl Een verkeersveilige schoolomgeving en een veilige schoolroute.

Nadere informatie

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Projectopdracht..3 2 Deliverables 4 3 Projectgrenzen/activiteiten

Nadere informatie

TECHNOLOGIE IN DE ZORG

TECHNOLOGIE IN DE ZORG TECHNOLOGIE IN DE ZORG MET DE MAATWERKMODULES VAN ZORGTECHNIEK LIMBURG ZIJN UW OPLEIDINGEN IN ÉÉN KLAP UP-TO-DATE KENNISMAKING ZORGTECHNOLOGIE ZORG OP AFSTAND ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIEËN EN HULPMIDDELEN

Nadere informatie