Protestantse Gemeente Utrecht. Begroting 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente Utrecht. Begroting 2017"

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2017 van het College van Kerkrentmeesters kerk in de stad, kerk vóór de stad versie 8 1 december 2016

2 - PGU begroting Inhoudsopgave pagina Toelichting 3 Verklaringen van CvK en AK 4 Begroting PGU 2017 alle wijken 5 Prognose weerstandsvermogen per wijk 5 Begroting PGU uitgesplitst naar kostensoort 6 Begrotingen wijkgemeenten/kostenplaatsen PGU centraal 12 EUG 13 Jacobikerk 14 Citypastoraat Domkerk 15 Bethelkerk 16 Oranjekapel 17 JohannesCentrumgemeente 18 Nieuwe Kerk 19 Tuindorpkerk 20 Wilhelminakerk 21 Nicolaikerk 22 Marcuskerk 23 Utrecht-West 24 Pioniersplek De Haven 25 Gebouw Janskerk 26 Detailbegrotingen per wijk/kostenplaats 27 Omslag centrale kosten en rente op wijkrerserves 33 Verantwoording Bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht Margaretha van Parmadreef SR Utrecht Begroting 2017 v8.xlsx / 33

3 - PGU begroting Toelichting op de begroting 2017 Centraal Het resultaat van PGU-centraal is sterk afhankelijk van de beleggingen. Gerekend is met een rendement van 2,5 % op de algemene portefeuille, naast de inkomsten van de Prinsenhof. De omslag naar de wijken is gehandhaafd op Daarin zitten niet alleen overheadkosten, zoals het Bureau PGU, maar bijvoorbeeld ook een deel van de kosten van het studentenpastoraat en van de pastorieën. De begroting van Centraal komt daarmee uit op een tekort van Aandachtspunt m.b.t. dit tekort: zie Triumfatorkerk. EUG Er is een klein tekort begroot in Dit lijkt nog optimistisch gelet op de realisatie in 2016 t/m het derde kwartaal, maar in de voorgaande jaren kwamen in het laatste kwartaal veel (extra) bijdragen binnen. Jacobikerk Begroting sluit. Dalende huur te compenseren door hogere bijdragen. Onderhoud dat niet onder voorziening valt gedeeltelijk ten laste van bestemmingsreserve (= legaat). Nieuwe bestemmingsreserve voor buffer missionair-diakonale leefgemeenschap. CP Dom Sluitende begroting in lijn met 2015 en Er zijn hoge uitgaven voor het interieur begroot. De bestemmingsreserve voor interieur en inventaris wordt omgezet in een voorziening. Bethelkerk In de begroting is uitgegaan van een ongewijzigde situatie in 2017 m.b.t. het kerkgebouw. De tijdelijke predikant wordt gesubsidieerd uit het Ad Voogt Fonds. Waarschijnlijk geen bazaar en kerstmarkt meer, die altijd ruim opbrachten. Het begrote tekort van ruim zal ten laste komen van de algemene reserve. Oranjekapel Ook hier geldt de aanname dat de situatie m.b.t. gebouw niet wijzigt in Overschot omdat volgend jaar geen (structurele) vervanging van de vertrekkende predikant is voorzien. JohannesCentrum Sluitende begroting. Geen bijzonderheden. Nieuwe Kerk Goede vooruitzichten voor 2017 door verwachte groei in verhuurinkomsten in combinatie met daling van beheerkosten. In de begroting is rekening gehouden met 0,8 FTE nieuwe wijkpredikant. Er wordt een positief resultaat van verwacht, te reserveren voor een opvolger van de huidige projectpredikant. Tuindorpkerk Sluitende begroting, bijna identiek aan begroting Wellicht voorzichting en kan (ook) 2017 positief uitkomen. Wilhelminakerk Begroot tekort in 2017 van Daardoor staat de algemene reserve van de wijk en dus het weesrstandsvermogen sterk onder druk. Begroting 2017 v8.xlsx / 33

4 - PGU begroting Nicolaikerk Sluitende begroting, onder andere door verwachte stijging van de verhuur. Marcuswijk Begroot tekort stijgt van dit jaar naar in West Verwacht wordt dat de neergaande trend in de AKB-inkomsten doorzet. Dit leidt tot een begroot tekort van De Haven Voor 2017 is begroot dat ruim ten laste zal komen van de bestemmingsreserve. Janskerk Begroting 2017 vergelijkbaar met begroting 2016, met volgend jaar een klein positief resultaat. Triumfatorkerk Verwacht wordt dat dit kerkgebouw in 2017 niet meer ten laste komt van de PGU. Het al eerder opgestelde model voor de omslag van de centrale kosten, waarin de Triumfatorkerk nog was opgenomen, is niet aangepast om de wijken niet in een laat stadium met hogere verplichtingen te confronteren. Daarom een begroot tekort van ruim 8.000, uiteindelijk ten laste van Centraal, dus van de PGU als geheel. PGU totaal Het begrote resultaat komt uit op een tekort in 2017 van ruim Ongeveer daarvan is gepland en komt ten laste van reserves, waaronder het Ad Voogtfonds en de reserve voor De Haven. Na verrekening met bestemmingsreserves resteert een tekort op de begroting van ruim Verklaringen van College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor 2017 door hem is vastgesteld en biedt deze aan aan de Algemene Kerkenraad. Datum : Dhr. H.A. van der Kolk Dhr. H.C.M. Hendriks Dhr. J.R. Imhof voorzitter secretaris penningmeester De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor het jaar 2017 definitief is vastgesteld. Datum : Dhr. R.W. van Bemmel voorzitter Dhr. T. van Kooten scriba Begroting 2017 v8.xlsx / 33

5 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Tot Baten Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Lasten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Baten Lasten Waarvan uit reserves Waarvan naar reserves Resteert Weerstandsvermogen Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU prognose ultimo Tot Eigen vermogen Eigen vermogen per Res. 2e halfjaar 2016 begroot begroot Eigen vermogen Vaste lasten Gebouwen Medewerkers Verplichtingen Vaste lasten begroting Weerstandsfactor 103% 95% 171% 161% 264% 51% 70% 60% 30% 50% 37% 390% Het CvK heeft het weerstandsvermogen als volgt gedefinieerd: Het eigen vermogen van een wijkgemeente dient hoog genoeg te zijn om de vaste kosten voor kerkgebouw, medewerkers en verplichtingen voor een jaar te garanderen W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 5 van 33

6 Tot PGU 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 6 van 33

7 Tot PGU Gebouwen Verhuur gebouw Opbrengst vaste verhuur Opbrengst losse verhuur (Kosten verhuur) (Rouw- en trouwdiensten) Gebruik gebouw Opbrengst catering Opbrengst consumpties Kosten catering en verhuur Opbrengst winkel/verkoop Kosten winkel/verkoop Opbrengst offerblokken Opbrengst offerkaarsen) (Kosten offerkaarsen) Rondleidingen Opbrengst muziekfonds Kosten muziekfonds Kosten cultureel werk Kosten Open Dom Overige inkomsten gebouw Woningen Verhuur pastorieën Verhuur overige woningen Bijdragen Vaste Kerkelijke Bijdragen AKB Kerkbalans AKB correcties Andere bijdragen PGU Solidariteitskas Paascollecte Giften Wijkacties (Wijkacties via PGU) Bijdragen wijk Bijdragen via wijk Financiele acties wijk Speciale acties wijk Giften via wijk Collecten Collecten via PGU Collecten via wijk Overige bijdragen Kleine legaten Overige bijdragen W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 7 van 33

8 Tot PGU 55 Financiële baten PGU vermogen Rente vermogen PGU Rente kapitaal rijksmon Rente obligaties Dividend aandelen Koersverschillen Kosten vermogen Kosten vermogensbeheer Rente verdeling Rente wijkreserves Rente kap. rijksmon. kerken Rente kap. overige kerken Overige financiële baten Rente bankrekeningen Overige financiële baten Subsidies Subsidies wijk Wijkvereniging/stichting Bijdrage WZD salarissen Bijdrage WZD kerk Externe subsidies Subsidies PKN Overige subsidies PGU subsidies Ad Voogt fonds PGU Diverse baten Diversen Diverse baten W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 8 van 33

9 Tot PGU Gebouwen Kerkgebouwen Dotaties onderhoudsfonds Dotaties uit rente Onderhoud tlv fonds Subsidie onderhoud Egalisatie onderhoudsfonds Onderhoud tlv exploitatie Huur kerkgebouw Orgels Dotaties orgelfonds Onderhoud tlv orgelfonds Egalisatie orgelfonds Overige kosten orgels Inventaris Inventaris tlv exploitatie Dotaties interieurfonds Interieur tlv fonds Egalisatie interieurfonds Energie en water Gas en electriciteit Stadsverwarming Water Vaste lasten Verzekeringen Belastingen en rechten Beheer gebouw Beveiliging Afvalverwerking Schoonmaken Andere gebouwen Huur wijkgebouw Huur pastorieën Overig kosten gebouw Overig kosten gebouw Gebouwen aandeel Diakonie W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 9 van 33

10 Tot PGU 63 Medewerkers Predikanten Predikant traktement Predikant vaste vergoeding Predikant incid vergoeding Predikant prem langdurig ziek Predikant overige kosten Medewerkers Medew bruto loon vast Medew bruto loon variabel Medew reservering vak/ej Medew soc lasten / premies Medew prem langdurig ziek Medew vergoedingen GV Medew vergoedingen VR Medew vergoedingen IMK Externe medewerkers Predikanten preekbeurten Organist/cantor van buiten Inhuur medewerkers Overige kosten personeel Andere personeelskosten Opleiding / training Kosten lang ziekteverzuim Doorbelasting Medew aandeel Diakonie Medew doorbelasten Gemeenteleven Kerkdiensten Kerkdiensten Bloemen Koffie kerkdienst Kerktelefoon / opname Wijkwerk Wijkactiviteiten Vorming en toerusting Pastoraat Groepen groepen Koor / cantorij Jeugd Jeugdwerk Kindernevendienst Kerkblad Kerkblad Kerkblad drukkosten Kerkblad porti Baten blad contributie Baten blad advertenties Overige activiteiten Bijzondere activiteiten bijz. activiteiten Projecten projecten Overig gemeenteleven W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 10 van 33

11 Tot PGU 67 Beheer en administratie Algemene kosten Secretariaat Drukwerk/kopiëren Porti/verzendkosten (Drukwerk en porti via PGU) Publiciteit Vergaderkosten Representatie Abonnementen Contributies ICT Computerapparatuur Telefoon/Internet Automatisering Website Inkoop Koffie en thee etc Bijbels / liedboeken Kantoorartikelen Inkoop overig Vrijwilligers Vergoeding vrijwilligers Cursussen vrijwilligers Attenties/cadeaubonnen Overige kosten Betalingsverkeer Verzekeringen Advies /ondersteuning Accountant Salarisadministratie Overig beheer Doorbelasting Aandeel Beheer DMO Verplichtingen Aandeel PGU Aandeel PGU centraal 682 Andere verplichtingen Aandeel PKN quotum Aandeel PKN Solidariteitskas Andere verplichtingen Diverse lasten Diversen Diverse lasten Van en naar balans Uit reserves Bij uit balans-reserves Uit bestemmingsreserves Uit Ad Voogt Fonds Uit reserve langdurig ziek Naar reserves Af naar balans-reserves Naar bestemmingsreserves Naar reserve langdurig ziek W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 11 van 33

12 00 Centraal PGU 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 12 van 33

13 01 EUG 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 13 van 33

14 02 Jacobikerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 14 van 33

15 04 CP Domkerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten 211 Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 15 van 33

16 05 Bethelkerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 16 van 33

17 06 Oranjekapel 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies 59 Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves -159 Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 17 van 33

18 08 Johannescentrum 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten 221 Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves 76 Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 18 van 33

19 10 Nieuwe Kerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 19 van 33

20 11 Tuindorpkerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies 59 Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 20 van 33

21 12 Wilhelminakerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 21 van 33

22 13 Nicolaikerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 22 van 33

23 15 Marcuskerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 23 van 33

24 16 Utrecht-West 51 Gebouwen 53 Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 24 van 33

25 18 De Haven 51 Gebouwen 53 Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 25 van 33

26 21 Janskerk 51 Gebouwen Bijdragen 55 Financiële baten Subsidies 59 Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven 67 Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves 76 Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 26 van 33

27 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Grbk Tot 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Waarvan uit reserves Waarvan naar reserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 27 van 33

28 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Grbk Tot Gebouwen Verhuur gebouw Opbrengst vaste verhuur Opbrengst losse verhuur Gebruik gebouw Opbrengst catering Opbrengst consumpties Kosten catering en verhuur Opbrengst winkel/verkoop Kosten winkel/verkoop Opbrengst offerblokken Opbrengst offerkaarsen) Rondleidingen Opbrengst muziekfonds Kosten muziekfonds Kosten cultureel werk Kosten Open Dom Overige inkomsten gebouw Woningen Verhuur pastorieën Verhuur overige woningen Bijdragen Vaste Kerkelijke Bijdragen AKB Kerkbalans AKB correcties 532 Andere bijdragen PGU Solidariteitskas Paascollecte Giften Bijdragen wijk Bijdragen via wijk Financiele acties wijk Speciale acties wijk Giften via wijk Collecten Collecten via PGU Collecten via wijk Overige bijdragen Kleine legaten Overige bijdragen W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 28 van 33

29 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Grbk Tot 55 Financiële baten PGU vermogen Rente vermogen PGU Rente kapitaal rijksmon Rente obligaties Dividend aandelen Koersverschillen 553 Kosten vermogen Kosten vermogensbeheer Rente verdeling Rente wijkreserves Rente kap. rijksmon. kerken Rente kap. overige kerken Overige financiële baten Rente bankrekeningen Overige financiële baten Subsidies Subsidies wijk Wijkvereniging/stichting Bijdrage WZD salarissen Bijdrage WZD kerk Externe subsidies Subsidies PKN Overige subsidies PGU subsidies Ad Voogt fonds PGU Diverse baten Diversen Diverse baten W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 29 van 33

30 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Grbk Tot Gebouwen Kerkgebouwen Dotaties onderhoudsfonds Dotaties uit rente Onderhoud tlv fonds Subsidie onderhoud Egalisatie onderhoudsfonds Onderhoud tlv exploitatie Huur kerkgebouw Orgels Dotaties orgelfonds Onderhoud tlv orgelfonds Egalisatie orgelfonds Overige kosten orgels Inventaris Inventaris tlv exploitatie Dotaties interieurfonds Interieur tlv fonds Egalisatie interieurfonds Energie en water Gas en electriciteit Stadsverwarming Water Vaste lasten Verzekeringen Belastingen en rechten Beheer gebouw Beveiliging Afvalverwerking Schoonmaken Andere gebouwen Huur wijkgebouw Huur pastorieën Overig kosten gebouw Overig kosten gebouw Gebouwen aandeel Diakonie W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 30 van 33

31 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Grbk Tot 63 Medewerkers Predikanten Predikant traktement Predikant vaste vergoeding Predikant prem langdurig ziek Predikant overige kosten Medewerkers Medew bruto loon vast Medew bruto loon variabel Medew reservering vak/ej Medew soc lasten / premies Medew prem langdurig ziek Medew vergoedingen GV Medew vergoedingen VR Medew vergoedingen IMK 636 Externe medewerkers Predikanten preekbeurten Organist/cantor van buiten Inhuur medewerkers Overige kosten personeel Andere personeelskosten Opleiding / training Kosten lang ziekteverzuim Doorbelasting Medew aandeel Diakonie Medew doorbelasten Gemeenteleven Kerkdiensten Kerkdiensten Bloemen Koffie kerkdienst Kerktelefoon / opname Wijkwerk Wijkactiviteiten Vorming en toerusting Pastoraat Groepen Koor / cantorij Jeugd Jeugdwerk Kindernevendienst Kerkblad Kerkblad Kerkblad drukkosten Kerkblad porti Baten blad contributie Baten blad advertenties Overige activiteiten Bijzondere activiteiten bijz. activiteiten Projecten projecten Overig gemeenteleven W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 31 van 33

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de Jacobikerk Protestantse Gemeente Utrecht 25 april 2016 Verantwoording In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente Jacobikerk van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG. Protestantse Gemeente Utrecht

Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG. Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG Protestantse Gemeente Utrecht 2 april 2015 Verantwoording In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente EUG van de Protestantse

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Utrecht

Protestantse Gemeente Utrecht Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2015, versie 4 van het College van Kerkrentmeesters 22 oktober 2014 Bureau PGU Margeretha van Parmadreef 14 3561SR Utrecht 030-27 37 540 bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Utrecht. Jaarrekening 2016

Protestantse Gemeente Utrecht. Jaarrekening 2016 Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2016 van het College van Kerkrentmeesters kerk in de stad, kerk vóór de stad versie 5 18 mei 2017 De jaarrekening over 2016 (versie 5) is op 12 juni 2017 voorlopig

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 101.654 120.754 134.949 81 Rentebaten 38.000 38.000 40.428 83 Bijdragen levend geld 289.500 295.500 313.042 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016.

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. ! Geachte Algemene Kerkenraad,, 14 september 2015 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. De begroting 2016 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2015 is ingezet Op basis hiervan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Utrecht. Jaarrekening 2014

Protestantse Gemeente Utrecht. Jaarrekening 2014 Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2014 van het College van Kerkrentmeesters kerk in de stad, kerk vóór de stad versie 9 3 juli 2015 - jaarrekening 2014 - Inhoudsopgave pagina Verantwoording 2

Nadere informatie

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017.

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. Geachte Algemene Kerkenraad,, 1 september 2016 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. De begroting 2017 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.

Nadere informatie

vastgesteld in 1e lezing

vastgesteld in 1e lezing Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2015 van het College van Kerkrentmeesters kerk in de stad, kerk vóór de stad versie 7 27 mei 2016 - jaarrekening 2015 - Inhoudsopgave pagina Verantwoording 2

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ALPHEN AAN DEN RIJN versie 14 oktober 2010 , 14 oktober 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan de samenvatting van de begroting voor het jaar 2011.

Nadere informatie

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten Totale exploitatie Begroting 2017 Baten Begroting Begroting Rekening 80 baten onroerende zaken 64.800 70.500 127.671 81 rentebaten en dividenden 2.000 4.766 83 bijdragen levend geld 280.500 283.000 303.604

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2015

Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2015 Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2015 Samenvatting Kerken 96.600 80335 114.103 Verenigingsgebouwen 8.400 9058 9.835 Pastorieën 15.130 12950 15.237 Kerkelijk Inf. Bureau 5.600 2763 5.961 Begraafplaatsen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Delfzijl.

Protestantse Gemeente te Delfzijl. Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2014 Samenvatting Kerken 80335 61.550 71.842 Verenigingsgebouwen 9058 7.000 7.731 Pastorieën 12950 15.100 14.030 Kerkelijk Inf. Bureau 2763 4.300 3.619 Begraafplaatsen

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde Kerk Ede

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( )

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) 217 218 219 216 215 214 213 212 211 21 29 28 BATEN 8 Opbrengsten kerk (verhuur, activiteiten, bezichtiging) 33.5 34.5 35.5 31.5 4.276 3.949

Nadere informatie

Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum

Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum Baten en lasten Budget 2015 Realisatie 2015 Budget 2016 Inkomsten Vrijwillige bijdragen 100.000 106.010 90.000 Collecten 6.000 7.135 6.000 Giften 1.060 Schenkingen/legaten 21.011 Overige bijdragen 90 Bijdragen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Gemeente avond Pniel

Gemeente avond Pniel Gemeente avond Pniel Inzicht in de Financiën Zeist breed Gereformeerd en Hervormd Leden Resultaten Vermogen Zeist breed Hervormd Resultaten Pniel Waar staan we Wat is nodig 9 januari 2013 1 Zeist breed

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2012 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWOLLE 6 (alle bedragen in hele euro's) STAAT VAN BATEN EN BATEN 80 Baten onroerende zaken 166.500 187.900 183.826 81 Renten/dividenden

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2016 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 2 maart 2017 1 Financieel Jaarverslag 2016 Het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) heeft de ontwerp

Nadere informatie

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters JAARREKENING van de Protestantse Gemeente te Eindhoven voor het boekjaar 2010 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters Eindhoven, 4 juli 2011 ALGEMENE INFORMATIE Protestantse Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN Toelichting op de begroting 2018 PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN College van Kerkrentmeesters, 9 oktober 2017. voor deze Ben Versluis penningmeester Protestantse Gemeente te Dronten BATEN B-18 B-17 W-16

Nadere informatie

Begroting DMO 2016. Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting DMO 2016. Protestantse Gemeente Utrecht Begroting DMO 2016 Concept, versie 3, 21-10-2015 inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard Protestantse Gemeente Utrecht Margeretha van Parmadreef 14 3561 SR Utrecht (030) 273

Nadere informatie

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam 2011 2016 CVK MET TOEKOMST 1.Inleiding In opdracht van de Algemene Kerkenraad is het beleidsplan door het College van Kerkrentmeesters

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2016 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016 begroting 2016 d.d. 27 november 2015 INHOUD Inleiding 1-2 Exploitatiebegroting 2016 3 Toelichting Exploitaitebegroting 4-9 d.d. 27 november 2015 INLEIDING In de vergadering van 26 november 2015 heeft het

Nadere informatie

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015 Protestantse Gemeente Veenendaal begroting 2015 INHOUD BEGROTING Inleiding 1-3 Exploitatiebegroting 2015 4 Toelichting Exploitaitebegroting 5-10 Bijlage 1: Wijkbudgetten 11 INLEIDING In de vergadering

Nadere informatie

Wijkgemeente Emmen-Oost

Wijkgemeente Emmen-Oost Wijkgemeente Emmen-Oost Protestantse Kerk Emmen-Oost Agenda Financiële gemeenteavond 16 januari 2014, Schepershof, 19:30 uur Door: 1) Opening Petra ten Cate, voorzitter Kerkenraad 2) Uitleg avond Roelof

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Jaarrekening 2014 van de Hervormde Gemeente Sint-Maarten te Zaltbommel Opgesteld d.d. 19 mei 2015 blz. 1 Algemene informatie 1 HERVORMDE GEMEENTE SINT-MAARTEN te ZALTBOMMEL JAARREKENING BOEKJAAR 2014 Ingevolge

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 JAARREKENING KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk te Ermelo

Gereformeerde Kerk te Ermelo te Ermelo JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 Ermelo, 29 mei 2017 INHOUD Bladnummer Algemene informatie 1. Bestuursleden 3 2. Administratie en samenstelling jaarrekening 3 3. Kengetallen 3 4. Verklaringen

Nadere informatie

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m )

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m ) Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente Terpoarte Boksum Blessum Deinum Boekjaar : 2015 (periode: 1012015 t/m 31122015) opgesteld door het college van kerkrentmeesters Administratieadres:

Nadere informatie

Staat van baten en lasten Begroting 2016

Staat van baten en lasten Begroting 2016 PROTESTANTSE GEMEENTE ANNA PAULOWNA Staat van baten en lasten Begroting 2016 BATEN Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 80 Baten onroerende zaken 3.722 7.640 8.080 81 Rentebaten en dividenden 13.027

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM. Toelichting op de jaarrekening 2014.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM. Toelichting op de jaarrekening 2014. PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Toelichting op de jaarrekening 2014. Inleiding. In het voorwoord bij de jaarrekening zijn de wijzigingen in de opzet van de rekening vermeld die een gevolg zijn van het

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT B E G R O T I N G 2 015 MEERJARENPERSPECTIEF PROGNOSE UITKOMSTEN 2014 TOELICHTINGEN

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT B E G R O T I N G 2 015 MEERJARENPERSPECTIEF PROGNOSE UITKOMSTEN 2014 TOELICHTINGEN PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT B E G R O T I N G 2 015 MEERJARENPERSPECTIEF PROGNOSE UITKOMSTEN 2014 TOELICHTINGEN Hoofdstukindeling Hoofdstuk: Pagina: 1 Aanbiedingsbrief en algemene

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

Begroting Protestantse Diaconie Utrecht Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting Protestantse Diaconie Utrecht Protestantse Gemeente Utrecht Begroting Protestantse Diaconie Utrecht 2017 Vast te stellen in 1 e lezing de Algemene Kerkenraad Groot van 7 december 2016 inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard Protestantse

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen en College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen De toelichting vind u op blz. V t/m VI I Protestantse Gemeente Beilen-Hijken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8 JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 6 maart 2015 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening

Nadere informatie

!!! Jaarrekening 2013

!!! Jaarrekening 2013 !!! Jaarrekening 2013 Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 11 maart 2014 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2013 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2014 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2014 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. Hierdoor nemen, ten opzichte

Nadere informatie

BEGROTING PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE. van de. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters.

BEGROTING PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE. van de. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters. PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE BEGROTING 2012 BEGROTING van de PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE voor het begrotingsjaar 2012 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters. Algemene informatie Begroting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag 2016 Adres: College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Leidsche Rijn Hogeweide 6 3541 BC Utrecht E - mail: kerkrentmeestersdehoef@gmail.com Prot. Gem. Leidsche Rijn Jaarrekening 2016

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2012 is door de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering

Nadere informatie

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2013 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2013 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. De ontvangen huuropbrengsten

Nadere informatie

Stichting Financië lë Samënwërking DoRëVh Johannëskërk Amërsfoort

Stichting Financië lë Samënwërking DoRëVh Johannëskërk Amërsfoort Stichting Financië lë Samënwërking DoRëVh Johannëskërk Amërsfoort Inhoud Balans per 31 december 2016... 1 Toelichting op de balans 2016... 2 Bijlage bij balans 2016 Afschrijvingen... 4 Exploitatie 2016/Begroting

Nadere informatie

Begroting PGA Protestantse Gemeente Assen. Begroting Inhoud. Inleiding... 1 Begroting PGA

Begroting PGA Protestantse Gemeente Assen. Begroting Inhoud. Inleiding... 1 Begroting PGA Begroting PGA 2016 Protestantse Gemeente Assen Begroting 2016 Inhoud Inleiding... 1 Begroting PGA 2016... 3 Inleiding In de vergadering van 3 november 2015 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting

Nadere informatie

Besluit om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief Financiële onderbouwing

Besluit om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief Financiële onderbouwing 1 Besluit om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief Financiële onderbouwing Doelstelling van het Besluit Het optimaal inzetten van de beschikbare middelen, met name gericht op het efficiënt

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2013 Algemene informatie 1 Blad 1. Hervormde Gemeente Veenendaal BEGROTING BOEKJAAR 2013 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: H.G. Bloemendal

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. INLEIDING De begroting 2016 is opgesteld volgens bestaand beleid, rekening houdend met recente ontwikkelingen.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015. EEN ANDERE OPZET. De begroting 2015 is anders opgezet dan vorig jaar. Dit is een gevolg van het besluit van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014 jaarrekening 2014 INHOUD Inleiding 1-4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 5 Exploitatierekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7-8 Toelichting op de balans 9-15 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën"

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. De Lege Geaën 213 Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën" INHOUD 213 Pag. Uitgangspunten 213 213 Toelichting begrote exploitatierekening 213 1 2 3 Uitgangspunten 213 : Algemeen: Als basis voor de begroting 213 hebben

Nadere informatie

Actie Solidariteitskas Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro thuisbezorgd.

Actie Solidariteitskas Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro thuisbezorgd. Actie Solidariteitskas De protestantse gemeente Barendrecht vraagt u mee te doen aan de jaarlijkse actie Solidariteitskas. Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro

Nadere informatie

Financiële planning 2015 2020

Financiële planning 2015 2020 Financiële planning Inleiding De meerjarenbegroting (2021) is in geactualiseerd. Tevens is de naam gewijzigd in Financiële planning. Bij het opstellen van de Financiële planning zijn de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

Hilversum over 2014. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2

Hilversum over 2014. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 versie 5 19.05.2015 Jaarrekening van de Protestantse Gemeente Hilversum over 2014 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Rekening van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010

Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010 Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010 LASTEN Gerealiseerd Begroting 2011 Verwachting 2010 ALV nov 2010 2011 Personeel Bruto-salarissen 29,755 21,000 22,187 Sociale lasten

Nadere informatie

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht Totaaloverzicht Levend geld overige wijkgemeenten Totaal begroting 2016 Totaal begroting 2015 Levend geld Baten Immanuëlkerk Vermogen 81.10 Ontvangen interest bank 500 200 8.570 9.270 6.720 81.40 Rente

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. 1.Inleiding. Dit is formeel de eerste (en feitelijk de tweede) begroting van de Protestantse Gemeente te Pijnacker

Nadere informatie

Toelichting op de jaarrekening 2016.

Toelichting op de jaarrekening 2016. Versie 2017-3-21 PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Toelichting op de jaarrekening 2016. Inleiding. In het voorwoord bij de jaarrekening is kort ingegaan op de systematiek die volgens de nota Vitaal en

Nadere informatie

BALANS PER 31 december december 2013

BALANS PER 31 december december 2013 BALANS PER 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA Kerkgebouw 151.873 151.873 Orgel 15.142 18.120 Kopieerapparaat 0 0 Piano 0 0 opknappen kerkgebouw 49.892 56.194 216.907 226.187 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - -

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - - 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40.10 monumentaal kerkgebouw 40.11 onderhoud 40.12 belastingen 40.13 verzekeringen 40.14 energie en water 40.19 overige lasten 40.20 nietmonumentaal

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017 versie 4 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te Ede * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college van

Nadere informatie

Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk College van kerkrentmeesters Heemskerk, 24 oktober 2012 Algemeen Het college legt de begroting 2013 voor met een tekort van 7.700 euro. Dit beperkte

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017.

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017. versie 4 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw * (juiste kerknaam invullen) Opgesteld door het college van diakenen (selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Over het boekjaar:

Nadere informatie

opgesteld door het college van kerkrentmeesters

opgesteld door het college van kerkrentmeesters JAARREKENING van de PROTESTANTSE GEMEENTE te Noordwijk ZH over het jaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Jaarrekening 2016 Protestantse Gemeente te Noordwijk Pagina 1 Verklaringen Het

Nadere informatie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 1 datum 30102014 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen 2 datum 30102014 * Inhoud van deze rekening Naam tabblad 1. Algemene informatie 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht Noord-West

Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht Noord-West Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht NoordWest Samenvatting resultaat 2012 Afgelopen jaar hebben we als Opstandingskerk 18.983, meer uitgegeven dan binnengekregen. Dit tekort is kleiner dan we

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

JAARREKENING 2014. Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn JAARREKENING Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Algemene informatie 1 WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD OUDSHOORNSE KERK TE ALPHEN AAN DEN RIJN JAARREKENING BOEKJAAR

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Centraal

Centraal Aan het College van Kerkrentmeesters de Vergadering van Kerkrentmeesters de Algemene Kerkenraad Geachte dames en heren, Voor u ligt de jaarrekening 2013 van de Protestantse Gemeente te s-gravenhage (PGG).

Nadere informatie

Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht. Levend geld overige wijkgemeenten

Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht. Levend geld overige wijkgemeenten Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht Levend geld overige wijkgemeenten Totaal begroting 2017 Totaal begroting 2016 Levend geld Baten Immanuëlkerk Vermogen 81.10 Ontvangen

Nadere informatie

opgesteld door het college van kerkrentmeesters

opgesteld door het college van kerkrentmeesters JAARREKENING van de PROTESTANTSE GEMEENTE te Noordwijk ZH over het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Jaarrekening 2014 Protestantse Gemeente te Noordwijk Pagina 1 Verklaringen Het

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting 2015... 9 Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente... 10 Resultaat op kerntaken per wijkgemeente...

Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting 2015... 9 Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente... 10 Resultaat op kerntaken per wijkgemeente... Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting 2015... 9 Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente... 10 Resultaat op kerntaken per wijkgemeente... 20 Resultaat op kerntaken per lid per wijkgemeente...

Nadere informatie

Begroting. Diaconie. Nederlandse Hervormde Gemeente. Coevorden

Begroting. Diaconie. Nederlandse Hervormde Gemeente. Coevorden Begroting 2016 Diaconie Nederlandse Hervormde Gemeente te Coevorden Voor u ligt de begroting voor het jaar 2016. In het beleidsplan wordt de diaconie als volgt omschreven: Wij zijn de dienaars van de gemeente

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van versie 4 BEGROTING van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

Geteld, Gewogen, Gebroken. Hoofd, Hart, Handen. Een meerjaren doorrekening van de effecten van het herstructureringsplan van de AK.

Geteld, Gewogen, Gebroken. Hoofd, Hart, Handen. Een meerjaren doorrekening van de effecten van het herstructureringsplan van de AK. Geteld, Gewogen, Gebroken Hoofd, Hart, Handen Een meerjaren doorrekening van de effecten van het herstructureringsplan van de AK. November 2011 P. van den Boogert (penningmeester PGG) Aanleiding In de

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

Baten resultatenrekening

Baten resultatenrekening Baten resultatenrekening 80000 leden/ belangstellenden 78.187,73 70.000,00 60.878,76 74.000,00 80199 giften, legaten en erfenissen - 300,00 + 460,00 + 300,00 subtotaal bijdragen leden/vrienden 78.187,73

Nadere informatie

Rekening en Begroting 2014-2015

Rekening en Begroting 2014-2015 Rekening en Begroting 2014-2015 Exploitatierekening Begroting Rekening Begroting 2014 2014 2015 Baten Algemeen Vaste vrijwillige bijdragen 37,500 38,852 36,125 Collecten 6,000 4,337 4,500 Giften 3,000

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting 24-10-2017 BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting jaar) Begroting Werkelijk 2018 2017 2017 2016 INKOMSTEN Structurele subsidies 171.000 84.575 170.630 170.447 Incidentele subsidies

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen

JAARREKENING 2012 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen JAARREKENING 2012 Algemeen GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT Onderstaand treft u aan de jaarrekening 2012 van onze kerk. Het jaar stond in het teken van de komst van dominee Roosenbrand. Ook hebben

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u hierbij de jaarrekening 2014 van de

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Staat B. Staat van baten en lasten. Begroting Begroting Rekening BATEN. Totaal a 6.270, , ,46 LASTEN

Staat B. Staat van baten en lasten. Begroting Begroting Rekening BATEN. Totaal a 6.270, , ,46 LASTEN Staat B Staat van baten en lasten BATEN 80 Baten onroerende zaken - - - 81 Rente-baten en dividenden 100,00 100,00 115,70 82 Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d. 83 Bijdragen levend geld 2.300,00 3.000,00

Nadere informatie

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE 2004-2009 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Enschede, September 2004, vs3 1 1.INLEIDING In 2000 is tussen de Algemene

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2015.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2015. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2015. In het kader van voldoen aan ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting Netwerk -

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

STICHTING KERK EN BUURTWERK LOMBARDIJEN

STICHTING KERK EN BUURTWERK LOMBARDIJEN STICHTING KERK EN BUURTWERK LOMBARDIJEN JAARREKENING 2014 Inhoud 01 Inleiding... 2 02. BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 3 03. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014... 5 04. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING

Nadere informatie