PEDAGOGISCH WERKPLAN KC DE KLEINE KONING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PEDAGOGISCH WERKPLAN KC DE KLEINE KONING"

Transcriptie

1 PEDAGOGISCH WERKPLAN KC DE KLEINE KONING

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Praktische informatie 3. Pedagogische doelen 4. Hoe geven pedagogisch medewerksters vorm aan deze doelen 5. Volgen en observeren 6. Ouders 7. Beleidsafspraken 8. Bijlagen 2

3 Beste ouder of verzorger, In dit pedagogisch werkplan staan de uitgangspunten van de dagelijkse omgang met de kinderen binnen het Kinderdagverblijf. We vertellen u wat we doen en waarom we het zo doen. Het hoe is de praktische uitwerking van de visie beschreven in ons pedagogisch beleidsplan, in samenwerking met ouders en medewerkers vastgelegd. Trefwoorden in deze visie: Kinderen zijn de onderzoekers van de eigen leefomgeving. Elk kind mag zijn wie hij is en heeft recht op een eigen plekje binnen de groep. Fysieke en emotionele veiligheid vinden we heel belangrijk. We bieden een uitdagende leer- en leefomgeving voor iedere ontwikkelingsfase. We gaan uit van een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar in onze kindercentra. Het kind is de motor van zijn eigen ontwikkeling. Kinderen leren door imiteren en leren vooral ook door handelend bezig te zijn. We respecteren de autonomie van elk kind. Het pedagogisch werkplan geeft onze medewerkers richting en houvast in de dagelijkse praktijk én in de verdere ontwikkeling van hun werk. Het pedagogische werkplan wordt jaarlijks door alle betrokken partijen geëvalueerd. Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te blijven over de inhoud van ons pedagogisch werkplan, zodat we dit, waar nodig, bij kunnen stellen. Het kinderdagverblijf is partner in de verzorging en opvoeding van kinderen. Op momenten dat ouders vanwege werk, studie of anderszins afwezig zijn, neemt het kinderdagverblijf tijdelijk een deel van de opvoeding over. De opvoeding geschiedt bij de kinderdagverblijven van Kanteel Kinderopvang in samenspraak met de ouder, waarbij Kanteel Kinderopvang ervan uitgaat dat de eindverantwoordelijkheid altijd bij de ouder blijft. De manier van opvoeden onderscheidt zich van de thuisopvoeding onder meer doordat het kind verblijft in een groep met leeftijdgenootjes en in aanwezigheid van professionele opvoeders. Opvoeding in onze kinderdagverblijven zien wij als het begeleiden van het kind in zijn ontwikkeling, waarbij respect voor zichzelf en de ander heel belangrijk is. Onze rol is voorwaarden te scheppen, te ondersteunen en te begeleiden, elk kind in de gaten te houden en tegelijk het groepsproces te bevorderen. Het is van essentieel belang dat de groepsleiding een positieve grond- en werkhouding heeft en kinderen respectvol benadert. De ruimte in de kinderdagverblijven is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie. Het is een plaats waar kinderen elkaar ontmoeten, met elkaar spelen eten en slapen, waar ze leren met elkaar rekening te houden, van elkaar te leren en waar ze andere ervaringen opdoen dan thuis. 3

4 1. Voorwoord Ik ben blij u kennis te laten maken met ons kinderdagverblijf de Kleine Koning. U mag er van uitgaan dat uw kind bij ons in goede handen is. In dit werkplan leest u uitvoerig wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Er is per slot van rekening een goede samenwerking tussen ouder / verzorger en pedagogisch medewerker nodig om optimaal uw kind(eren) te kunnen begeleiden in zijn/hun ontwikkeling. Dit plan gaat onder andere over de dagelijkse gang van zaken, pedagogische uitgangspunten en onze service waar u op mag rekenen. Graag stel ik mezelf aan u voor. Mijn naam is Adjana van Hulten en ik ben locatiemanager van kinderdagverblijf de Kleine Koning. Al ruim 15 jaar ben ik werkzaam bij Kanteel Kinderopvang BV. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Met vragen en/of opmerkingen kunt u de pedagogisch medewerkers altijd aanspreken. Uiteraard kunt u ook bij mij terecht. Pedagogisch medewerkers kunnen u ook naar mij doorverwijzen. Loop gerust even bij mij binnen, bel of stuur een . U vindt de gegevens aan het begin van dit werkplan. Veel leesplezier! Ik hoop u en uw kind binnenkort te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, Adjana van Hulten Locatiemanager kinderdagverblijf de Kleine Koning 4

5 2. Praktische informatie Adresgegevens Locatiemanager Adjana van Hulten E: T: M: Relatiebeheer E: T: Openingstijden kinderdagverblijf Kleine Koning: Maandag t/m vrijdag uur. Kanteel Kinderopvang Postbus AH Rosmalen T: E: Kindcentrum De Kleine Koning Onderwijsboulevard 1a 5223 DE 's-hertogenbosch T: Organisatie Kinderdagverblijf de Kleine Koning is een organisatie voor kinderopvang die opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. Wij zijn een onderdeel van Kanteel Kinderopvang. De Kleine Koning ligt centraal, nabij het station en is gevestigd in een pand van het Koning Willem 1 College. Het is een knusse locatie waar de groepen veel warmte en gezelligheid uitstralen. Wij hebben een capaciteit van 45 kindplaatsen, verdeeld over 3 verticale groepen en 1 babygroep: Schatkamer, Torenkamer, Troonkamer, Ridderkamer(babygroep). Iedere verticale groep bestaat uit maximaal 12 kinderen van 10 weken tot 4 jaar en de babygroep uit maximaal 9 kinderen van 0 mnd tot en met +/-20 mnd). De groep wordt dagelijks begeleid door 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. 5

6 Halen en brengen Het brengen en halen van uw kind is een belangrijk moment van de dag. Uw kind zal aan het begin van de dag afscheid moeten nemen van u. Vooral voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kan het erg moeilijk zijn de vertrouwde ouder te laten gaan. De belofte dat het weer opgehaald wordt stelt niet echt gerust, want iemand die uit het zicht verdwijnt, is voor deze kinderen definitief weg. Wij hechten waarde aan vaste haal- en brengtijden. Brengen: 7:30 uur -9:00 uur Halen/brengen: 12:30 uur-13:00 uur Halen: 16:00 uur-18:30 uur Als de ouders om 9.00 uur weg zijn, is het voor de kinderen duidelijk dat het programma begint met samen aan tafel of in de kring zitten. Dan wordt er gezongen, gelezen, fruit of een cracker gegeten en kletsen de kinderen samen over gebeurtenissen die zij meemaken. Bij het afscheid, nemen wij uw kind van u over. Kinderen hechten aan een vast patroon bij het afscheid nemen. Het is dus van belang om, afhankelijk van wat uw kind zelf wil en kan, een duidelijk afscheidsmoment of afscheidsritueel te kiezen. Dat kan bijvoorbeeld door samen een puzzeltje te maken of een boekje te lezen, maar het kan ook heel kort met een kusje of even zwaaien. Kinderen kunnen bij het afscheid erg boos of verdrietig zijn en het kan dan voor u erg moeilijk zijn om afscheid te nemen. Onze ervaring is, dat het in het belang van het kind is, om snel afscheid te nemen. Neem wel altijd afscheid van uw kind en ga nooit stiekem weg. Kinderen zullen dan de volgende keer juist meer bij u blijven omdat zij dan bang zijn dat u ineens weer weg bent. U mag ons altijd bellen om te informeren hoe het met uw kind gaat. Als u uw kind op komt halen moet u zich realiseren dat uw kind gefrustreerd kan raken als hij verdiept is in zijn spel en daar abrupt uit wordt weggehaald. Op het moment dat u bij uw kind bent, dragen wij de verantwoordelijkheid van uw kind weer aan u over. De momenten van halen en brengen worden gebruikt voor een korte overdracht van informatie tussen u en ons. Om er zeker van te zijn dat hier tijd voor is wordt van u verwacht dat u uw kind op tijd komt halen en brengen. Er wordt op dat moment alleen actuele informatie over het verblijf op de groep uitgewisseld; om dieper in te gaan op problemen, zorgvragen e.d. kan beter een afspraak gemaakt worden. Stamgroep Zo noemen we de groep waar uw kind in geplaatst wordt. Aan deze groep is vaste groepsleiding gekoppeld. Door de overheid is vastgesteld wat de maximale bezetting van kinderen op een groep mag zijn in combinatie met het aantal pedagogisch medewerkers. Daar wijken wij ook niet van af en dat kan soms tot gevolg hebben dat het niet mogelijk is om een extra dagdeel af te nemen omdat er dan teveel kinderen in de groep zitten ten opzichte van het aantal pedagogisch medewerkers. 6

7 Ruilen van dagen We zijn blij u te kunnen melden dat dagen ruilen mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: De aanvraag van ruilen moet in overleg gaan met de pedagogisch medewerker van desbetreffende groep waarop het kind geplaatst is. De ruildag moet van te voren zijn aangevraagd (voordat de eerste ruildag in gaat) bij de pedagogisch medewerker van de groep De ruildag kan alleen worden toegekend indien de groepsgrootte het toelaat. Ruilen mag 10 werkdagen vóór en 30 werkdagen na de ruildag. Als een opvangdag op een feestdag valt is ruilen van deze dag niet mogelijk. Foto s Wij maken door het jaar heen leuke foto s van alle kinderen. Deze foto s mag u bijbestellen. Natuurlijk mag u ook uw eigen fototoestel of videocamera een keer meebrengen zodat wij voor u foto s kunnen maken of uw kind kunnen filmen. Ook sturen wij aan Kanteel foto s door om deze op de facebook van pagina te plaatsen. Wanneer u dit niet wilt kunt u dit aangeven op het kindgegevens formulier bij de intake en ook later nog. Afnemen van extra (incidentele) dagen Het is mogelijk om extra dagdelen af te nemen. Als de groep waar uw kind geplaatst is plaats heeft, wordt het in zijn eigen groep geplaatst. Als er voor een langere periode uitbreiding van het aantal dagdelen gewenst is en dit niet realiseerbaar is op de stamgroep van het kind, kan het kind met schriftelijke toestemming van de ouders en voor een vooraf bepaalde periode in een tweede stamgroep opgevangen worden. De voorwaarde dat een kind van maximaal 2 stamgroepen gebruik mag maken geldt op dat moment niet. Pedagogisch medewerkers Wij werken op al onze KDV en PA locaties volgens het vierogen principe. Dit houdt in dat gedurende de dag er altijd een pedagogisch medewerker mee kan kijken of mee kan luisteren met de pedagogisch medewerker die voor een korte periode alleen met een groep kinderen is. Daar waar een pedagogisch medewerker alleen is vanwege het aantal kinderen, moet er altijd een volwassene in het gebouw aanwezig zijn die mee kan kijken of luisteren. Op de locaties waar geen andere voorzieningen in het gebouw aanwezig zijn dan kdv/pa moeten altijd 2 personen aanwezig zijn. De pedagogisch medewerker is er als medeopvoeder verantwoordelijk voor dat kinderen veilig en onbezorgd (met elkaar) kunnen spelen. Ook zijn er de verzorgende taken, daarnaast gebruiken zij als opvoeder alle competenties (kennis, vaardigheden en attitude) waarover zij beschikken, om kinderen te helpen en te stimuleren in hun algemene ontwikkeling. Het welbevinden van de kinderen staat hierbij altijd centraal. Uitgangspunt voor ons zijn de volgende opvoedingsdoelen. 7

8 Een kind zich moet zich veilig en geborgen voelen. Hiermee bedoelen we dat een kind vertrouwen in de ander heeft én in zichzelf. We bieden kinderen structuur, warmte, genegenheid en individuele aandacht. Ieder kind moet zijn of haar eigen aanleg, karakter en temperament kunnen ontwikkelen: persoonlijke competentie ontwikkeling. Uw kind moet relaties kunnen opbouwen met andere kinderen en met de pedagogisch medewerkers. Wij leren uw kind ook deze relaties te onderhouden: sociale competentie ontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat uw kind weet wat wel en niet kan (waarden en normen) in de groep. Er wordt een aantal eenvoudige en herkenbare regels vastgesteld in een groep. Onze pedagogisch medewerker helpt de kinderen deze te benoemen en ernaar te handelen. Onze pedagogische medewerkers beschikken minimaal over de gewenste diploma zoals beschreven in de wet kinderopvang ( minimaal MBO,spw-3). Wij hechten veel waarde aan continu deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Een aantal opleidingen, cq workshops, trainingen zijn verplicht voor alle medewerkers van Kanteel. Voorbeelden hiervan zijn: Kinder EHBO, als verdieping op de standaard EHBO-training; Baby cursus Kinderen die opvallen;.een training waarbij getraind wordt specifiek gedrag te onderkennen en observeren. Communiceren doe je zo Til- en ergo training, in aanvulling op ergonomische maatregelen die al in het meubilair zijn getroffen; VIB ( Video interactie begeleiding). Dit is een instrument dat wij gebruiken om de kwaliteit en de professionaliteit van onze pedagogisch medewerkers te verbeteren door een spiegel voor te houden. Overige medewerkers In het kinderdagverblijf zijn regelmatig stagiaires vanuit relevante beroepsopleidingen werkzaam. Zij worden begeleid door de pedagogisch medewerkers. In geval van ziekte of verlof wordt de hulp ingeroepen van invalskrachten. Deze worden ingezet door de invalpool van Kanteel Kinderopvang. Uitstapjes Bij het peuterarrangement wordt een enkele keer een uitstapje georganiseerd, zoals een bezoek aan de kinderboerderij, het bos en een jaarafsluiting. Tijdens een uitstapje staat het samen plezier beleven voorop. In principe gaan we er van uit dat tijdens een uitstapje elk kind door de eigen ouder begeleidt wordt. 8

9 3. Pedagogische doelen De pedagogische uitgangspunten De werkwijze binnen ons kinderdagverblijf is niet gebaseerd op één specifieke pedagogische stroming. Vanuit de diverse pedagogische stromingen die er zijn proberen we datgene op te pikken wat ons het meeste aanspreekt. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn o.a.: Ieder kind is uniek en van daaruit proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met elk kind. De kinderen worden opgevangen in een groep en elk kind gaat daar op zijn eigen wijze mee om. We proberen dit zoveel mogelijk in evenwicht te brengen. We staan open voor gevoelens en emoties van het kind door rekening te houden met de belevingswereld van het kind en hiervoor ruimte te maken. Dat wil zeggen dat we emoties gevoelens en wensen van het kind respecteren, maar ook proberen te sturen of te corrigeren indien het ten koste gaat van andere mensen of dingen, of ten koste van het kind zelf. We kiezen die wegen om de ontwikkeling van een kind te stimuleren die zoveel mogelijk bij het individuele kind passen. We proberen zoveel mogelijk het positieve gedrag te belonen en het negatieve gedrag te corrigeren. Verderop in dit werkplan zullen wij dit toelichten. Kinderen kunnen veel zelf en leren, naar draagkracht, verantwoordelijkheid te dragen (zelf speelgoed kiezen, opruimen, zelf naar de wc gaan, zelf aan- en uitkleden, zelf conflicten oplossen, etc.). Doordat ze ervaren dat ze zelf dingen kunnen, krijgen de kinderen zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde. Wij bieden de kinderen warmte en veiligheid zodat de kinderen gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen. 9

10 4. Hoe geven wij vorm aan onze doelen? Wennen van kind en ouders Een rondleiding in ons kinderdagverblijf geeft u een indruk van de sfeer, de omgang met de kinderen, en hoe het is voor uw kind op ons kinderdagverblijf. Voordat de feitelijke opvang van uw kind start, is er eerst een kennismakingsgesprek met Adjana, de assistent-manager van ons kinderdagverblijf. Vervolgens wordt er kennis gemaakt met de groep waar uw kind naar toe gaat. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt een gesprek gevoerd op basis van een lijst met aandachtspunten. Die hebben betrekking op onder meer de organisatie van de groep: eet- en slaapgewoonte, hygiëne, dagindeling, speelgewoonten, omgang en afspraken met de kinderen. Ook wisselt u met ons informatie uit over uw kind en wordt er tijdens dit gesprek de basis gelegd voor verdere contacten. Aan het einde van dit gesprek volgt kennismaking met de groep en de leidsters. Voordat uw kind structureel komt is er de mogelijkheid om uw kind te laten wennen op een rustige ochtend/middag. Indien u het prettig vindt om bij uw kind te blijven is deze mogelijkheid er ook. U kunt de sfeer van de groep proeven en zien hoe het pedagogisch beleid in de praktijk wordt vertaald. Op deze manier wordt uw kind vertrouwd gemaakt met het dagritme, de regels en de gewoonten van de groep. Op de eerste dag dat uw kind komt wordt er voor gezorgd dat de naam van uw kind op het mandje staat. In het mandje kunt u persoonlijke spulletjes kwijt van uw kind bijvoorbeeld reserve kleren, speen, pyjama etc. We zorgen er ook voor dat de gegevens voor de administratie in orde zijn. Aan de andere kinderen wordt verteld dat er een nieuw kindje komt spelen, zodat deze kinderen ook vertrouwd raken met het nieuwe kind. Als uw kind bij ons verblijft, kunt u altijd bellen naar de groep om te vragen hoe het met uw kind gaat, of wij bellen u. Wanneer u het prettig vindt om meerdere malen op een dag te bellen moet u dit gewoon doen. Voelt u zichzelf niet bezwaard want dat is absoluut niet nodig. Belangrijk is dat er een basis van wederzijds vertrouwen ontstaat; dit is een voorwaarde om de opvang te laten slagen. Eerlijkheid is altijd belangrijk. Ook als uw kind het moeilijk heeft zullen wij u dit vertellen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk dezelfde leidsters om zich heen hebben. Wanneer een leidster ziek, vrij of op vakantie is zullen wij dit zoveel mogelijk intern oplossen. Wij hebben een vaste invalkracht. Mocht het ons niet lukken om het intern op te lossen of kan onze vaste invalkracht niet dan raadplegen wij de invalpool van Kanteel. We proberen dan zoveel mogelijk invalskrachten in te zetten die bekend zijn met de Kleine Koning. Voeding Voeding algemeen Wij gaan ervan uit dat uw kind voor hij op het kinderdagverblijf komt gegeten heeft. Wij werken met een vast aanbod aan voedingsmiddelen. Vers fruit, melk, dixsap, yoghurt, bruin brood met beleg, crackers, rijstwafels en soepstengels. Bij bijzondere gelegenheden bijvoorbeeld met kerstmis krijgen de kinderen wel eens een ei, pannenkoek, tosti, friet, soep, knakworstje enz. 10

11 Wat betreft de babyvoeding volgen we de adviezen van het consultatiebureau. U hoeft geen fles mee te nemen. Wij zorgen ervoor dat wij in het bezit zijn van de diverse flessen. Mocht uw kind een speciale speen gebruiken dan horen wij dit graag van u. Ook bestaat er de mogelijkheid om als ouder hier borstvoeding te geven. Wanneer uw kind een dieet volgt of u stelt bepaalde voedingseisen, dan houden wij daar rekening mee. Speciale producten kunnen door ons aangeschaft worden als zij te bestellen zijn via onze leverancier, de prijs van de normale voeding niet te boven gaan en lang genoeg houdbaar zijn. Is dit niet mogelijk dan mag u de voeding zelf meebrengen en zijn de kosten voor eigen rekening. Tot uw kind 1 jaar oud is, krijgt het een kant en klare warme maaltijd (potje) van ons. Wij geven vers fruit; potjes fruit gebruiken wij alleen als reserve. Natuurlijk bent u vrij uw eigen maaltijd mee te geven. Het nuttige van de maaltijden en tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Het gaat niet alleen om eten en drinken maar ook om sfeer, contact en samen zijn. Wij proberen op een positieve, stimulerende manier met eten en drinken om te gaan. We stimuleren de kinderen om te helpen met het dekken van de tafel en zelf hun beleg te kiezen. Het spelen, eten, slapen in een groep maakt het gemakkelijker om zelfstandig te worden Bij baby s begint dit door ze bijvoorbeeld een stukje fruit te geven dat ze zelf in de mond kunnen stoppen of door ze zelf een fles of beker vast te laten houden. Wij trakteren geen zoet en wij vragen u om te zorgen voor een gezonde traktatie. Voorbeelden van gezonde traktaties zijn krentjes, zoute stengels, fruit en kaas. In speciale gevallen wordt er soms van de gezonde traktatie afgeweken zoals ijs in de zomer of pepernoten met sinterklaas. Hygiëne Voedselinfecties vormen een serieus gezondheidsprobleem. Voor de overheid is dit en de bijkomende kosten een reden geweest om strengere eisen te stellen aan de hygiëne bij de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, het vervoer, de distributie en de verhandeling van voedsel. De eisen zijn vast gelegd en vormen samen de hygiënecode. We werken volgens deze hygiënecode. Er is een werkgroep die zich speciaal bezig houdt met hygiëne. Van ieder kinderdagverblijf is een afgevaardigde die deelneemt in dit werkgroepje. Zij komen een aantal keren per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen maar ook om vooral tips aan elkaar te geven hoe je het beste bepaalde eisen in de praktijk uit kunt voeren. Zij houdt maandelijks controles. Zo meet zij de temperatuur van net binnen gebrachte producten, de koelkast en controleert zij of de koelkast schoon is, of we een mes niet gebruiken voor bijvoorbeeld zowel pindakaas als stroop te smeren, of de bedjes wekelijks worden verschoond etc. Zij rapporteert dit en bij eventuele gebreken wordt de clustermanager op de hoogte gebracht en wordt daar actie op ondernomen. Wij bieden voeding aan die voldoet aan de eisen die in de warenwet wordt gesteld. 11

12 Slapen Met (samen) spelen, ontdekken, ruzie maken met andere kinderen, rennen etc. verbruikt een kind heel wat energie. Naast de rustige momenten die wij tussendoor inbouwen (zoals bijv. een boekje voorlezen, samen aan tafel iets doen), is slapen voor een kind een belangrijk moment om bij te tanken. Wij gaan er vanuit dat elk kind mag slapen naar behoefte. Dit houdt in, dat in een verticale groep de slaaptijden verspreid liggen over de dag. Kinderen van één jaar doen nog vaak een ochtend- en middagdutje. De meeste peuters gaan rond 12.30/ uur slapen. Soms komt van een ouder het verzoek om het slapen af te bouwen, omdat het kind bijvoorbeeld 's avonds niet goed inslaapt of omdat het kind op korte termijn naar school gaat. Dit doen we in overleg met u en als het kind het daadwerkelijk aan kan. Als een kind niet meer slaapt kan het kind rusten op een stretcher of er wordt tussen de middag een rustige activiteit georganiseerd, zoals het luisteren naar muziek. Elke groep heeft de beschikking over 2 eigen slaapkamers, die onder toezicht staan. Ieder kind heeft zijn eigen beddengoed en waar mogelijk een eigen bed, zodat het slapen bij ons vertrouwd wordt. Kinderen mogen gaan slapen in hun eigen pyjama/kleren en tot 1,5 jaar slapen ze in een slaapzak die door u wordt meegenomen. Uiteraard gaan ze slapen met hun speen (mocht uw kind die gebruiken) en vertrouwde knuffels. Spenen en knuffels geven wij in principe alleen aan de kinderen als zij gaan slapen of kinderen moeten de speen of knuffel nodig hebben als troostmiddel. Onze ervaring is dat als kinderen hier de hele dag gebruik van maken dit remt in hun spelmogelijkheden en een speen is niet bevorderlijk voor het spraakvermogen. Wij vinden het belangrijk dat slapen gaan gebeurt in een ontspannen en veilige sfeer. Daarbij zijn rituelen belangrijk b.v. met de pyjama aan nog 5 minuten spelen of nog een boekje voorlezen en dan gaan slapen. Als het nodig is helpen we kinderen bij het in slaap komen. Dit verschilt natuurlijk per kind. Ieder kind heeft zijn eigen beddengoed. Mocht uw kind op maandag en woensdag komen dan wordt het beddengoed op maandagavond eraf gehaald en komt het beddengoed van het kindje wat op dinsdag in het bedje slaapt erop. Op dinsdagavond wordt dat er weer vanaf gehaald en komt het beddengoed van uw kind weer terug op het bedje. Wij verschonen het beddengoed 1 keer in de twee weken. Mocht het eerder aan verschoning toe zijn dan wordt het uiteraard eerder verschoond. De slaapkamers worden goed geventileerd. Kinderen tot minstens 2 jaar slapen onder een katoenen deken en in een slaapzak van thuis. Pas als het kind 2 jaar geweest is krijgt het eventueel een dekbedje. Deze maatregel houdt verband met het vermoeden dat slapen onder een dekbed kan bijdragen tot wiegendood. Ook laten wij om deze redenen kinderen niet op de buik slapen. Mocht u dit toch graag willen, dan vragen wij u een verklaring in te vullen en ondertekenen waarin aan wordt gegeven dat u toestemming geeft om uw kind op de buik te laten slapen. Dit geldt ook voor inbakeren. Verzorging en veiligheid Lichamelijke verzorging Het werken met jonge kinderen brengt met zich mee dat een gedeelte van de dag wordt besteed aan de lichamelijke verzorging van elk kind: het poetsen van neuzen, wassen van handen na het plassen en voor het eten, een schone luier aan doen, enz. Hoe jonger het kind hoe meer het afhankelijk is van de volwassene en hoe meer tijd er aan lichamelijke verzorging wordt besteed. 12

13 Naarmate het kind ouder wordt, zal het kind steeds meer zelf kunnen doen. Een goede lichamelijke verzorging vinden we erg belangrijk. Niet alleen vanuit hygiënisch oogpunt, maar ook als moment van individuele aandacht: om te knuffelen, kietelen en er iets gezelligs van te maken. Door de dag heen zijn er vaste momenten waarop elk kind verschoond wordt. Heeft een kind tussendoor in de broek geplast of gepoept, dan wordt die natuurlijk verschoond. Kinderen die zindelijk zijn (of worden) gaan mee naar de kindertoiletjes. Een kind zal echter nooit gedwongen worden. Wij proberen de kinderen te stimuleren doordat ze een sticker mogen plakken op de daarvoor bestemde beloningskaart. Ouders, maar ook de kinderen geven zelf aan wanneer het kind toe is aan zindelijkheidstraining. Wij zullen de kinderen alleen maar aanmoedigen, door hen met andere kinderen samen naar het toilet te laten gaan en hen zo op een prettige manier te laten ervaren dat een plasje op de wc heel gewoon is. Er zijn vaste momenten waarop de handen en monden van de kinderen gewassen worden (oudere kinderen doen dit natuurlijk zelf). Dit gebeurt vóór en na het eten en nadat de kinderen naar de wc zijn geweest. Uit hygiënisch oogpunt is er een keuze gemaakt voor papieren handdoekjes en zeeppompjes. Kleding Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich vrijuit kan bewegen tijdens het spel. De kleding kan wel eens vuil worden tijdens activiteiten. Het is raadzaam een set reservekleren in het mandje achter te laten, met name tijdens het zindelijk worden. Tijdens de wintermaanden is het prettig als uw kind een pyjama en sloffen meeneemt. Wij willen u ook vragen om de naam van uw kind in zijn/haar jasje te vermelden zodat er geen verwarring kan ontstaan. Ziek zijn Wij streven ernaar de kinderen een vertrouwde, veilige en hygiënische omgeving te bieden. Om dit te kunnen waarborgen nemen wij preventieve maatregelen in samenwerking met de GGD. Wij raden ten sterkste af een koortsig kind, dat thuis paracetamol heeft gehad toch te brengen. Als de paracetamol na enkele uren is uitgewerkt kan de koorts omhoog schieten en is er tevens een grotere kans op koortsstuipen. Wij geven geen paracetamol in verband met de onderdrukkende werking ervan. Om ons streven naar een veilige en hygiënische omgeving te bereiken, hebben wij de medewerking van ouders nodig. Wij verwachten van u: Informatie over de conditie van uw kind Dat u uw kind niet naar het kinderdagverblijf brengt wanneer het ziekteverschijnselen vertoont. Dat u een noodnummer opgeeft waarop u te allen tijde bereikbaar bent. Dat u een medicijnverklaring invult indien wij bij u kind medicijnen moeten toedienen. Dit geldt ook voor homeopathische middelen en zelfzorgmiddelen. Wij op de hoogte zijn als uw kind medicijnen gebruikt ook al hoeven wij ze niet zelf toe te dienen. Wij willen graag een compleet beeld zodat indien nodig wij een ziekenhuis of arts volledig op de hoogte kunnen brengen. 13

14 Kinderen komen in het kinderdagverblijf vaak voor het eerst in aanraking met één of meerdere (infectie)ziekten. Aangezien de samenstelling van de groep per dag wisselt, keren deze ziekten voortdurend terug. Als uw kind ziek is of een temperatuur van 38 C of meer heeft, mag uw kind niet gebracht worden. Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf op de Kleine Koning, wordt u gebeld met het verzoek uw kind op te halen. Als uw kind vanwege ziekte of andere redenen niet kan komen willen we dat dit doorgegeven wordt. Feesten Verjaardagen en andere feesten krijgen bij ons bijzondere aandacht. Ze vormen steeds terugkerende rituelen die sfeer geven aan de groep en voor de kinderen belangrijk zijn als herkenning. Samen een feest vieren legt de nadruk op het gevoel van verbondenheid met elkaar. Het feest dat gevierd wordt is op de groep en de persoon afgestemd. Wij besteden onder meer aandacht aan Sinterklaas, kerstmis, carnaval, en Pasen. Verjaardag en/of afscheidsfeest Wanneer een kind de Kleine Koning gaat verlaten wordt het ruim van tevoren voorbereid. De andere kinderen kunnen zo ook alvast wennen aan het feit dat een speelkameraadje hun gaan verlaten. We hangen bijvoorbeeld drie ballonnen op en elke dag dat het kind nog komt, mag het een ballon mee naar huis nemen. Zo komt de dag van afscheid steeds een beetje dichterbij. Een verjaardags-, en afscheidsfeest heeft vaste programmaonderdelen, zodat het voor ieder kind een vertrouwd gebeuren is. We hangen slingers op, we maken een verjaardagsmuts, we zingen met muziek instrumentjes en we hebben een speciale verjaardagsstoel. Als een kind niet zoveel aandacht wil, wijken we van het programma af. Natuurlijk vinden wij het hartstikke leuk als kinderen trakteren, maar wij vragen u om een gezonde traktatie te trakteren. Mocht u kiezen voor een traktatie met suiker, dan geven we het aan de kinderen mee naar huis zodat de ouders zelf kan bepalen of zij het aan hun kind geven. Voor de viering van andere feesten, bijvoorbeeld uit niet-nederlandse culturen, ligt het programma niet vast. Voor elke viering wordt er een commissie samengesteld die de organisatie van het feest op zich neemt en bepaalt hoe het feest eruit gaat zien. Ook wordt er aandacht besteed aan seizoensgebonden activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een vast patroon om de seizoenen onder de aandacht te brengen. Er wordt gewerkt met diverse thema's uit de directe belevingswereld van het kind. Themafeest Jaarlijks wordt er een themafeest georganiseerd met steeds een ander thema, zoals circus, sprookjes, etc. Op deze ochtend worden er veel verschillende activiteiten aangeboden die in het teken staan van het gekozen thema. Wij vieren dit feest op een zaterdag en alle kinderen zijn welkom met de ouders, broertjes en zusjes en opa s en oma s. Als het goed weer is zullen we het feest buiten vieren en anders maken we het binnen erg gezellig. 14

15 Veiligheid De veiligheid op het kinderdagverblijf omvat verschillende aspecten. Het is van belang dat een kind zich veilig voelt, dat het niet bedreigt wordt door lichamelijke of geestelijke gevaren. Als een kind in een veilige en geborgen omgeving vertoeft, kan de energie op een constructieve manier gebruikt worden om zich te ontwikkelen op het niveau dat hoort bij de leeftijdsfase. Daarnaast moet de omgeving, waarin de kinderen verblijven, veilig zijn en aan de eisen voldoen die worden voorgeschreven door de GGD. Deze eisen zijn omschreven in de gemeentelijke verordening. De inrichting van de ruimtes, zowel binnen als buiten, proberen we zo veilig mogelijk te houden. Toch gebeurt er wel eens wat: een schaafwond, een valpartij enz. Er is tenminste één leidster per dag aanwezig die in het bezit is van een geldig Bedrijfs Hulpverlening (BHV) diploma. Er is bij ons een volledige EHBO-koffer aanwezig die door één leidster op vaste momenten wordt gecontroleerd en zo nodig aangevuld. Bij brand of andere calamiteiten heeft Kanteel Kinderopvang in samenwerking met de brandweer en het Koning Willem 1 College een calamiteitenplan ontwikkeld, dat voor ons kinderdagverblijf van toepassing is. Iedere leidster is hiervan op de hoogte. Enkele malen per jaar wordt dit geoefend. Wij zijn in het bezit van brandblusapparaten die jaarlijks worden gecontroleerd. Wij zijn op de hoogte van de gebruiksaanwijzing. Activiteiten Onder activiteiten verstaan wij bezigheden die een kind thuis ook zou doen. Wij nemen niet deel aan bijvoorbeeld peuterzwemmen, een cursus muziek op schoot of andere buiten de deur georganiseerde activiteiten. Een kind brengt een groot deel van de dag door met spelen. Spelen is voor kinderen een levensbehoefte. Normaal gesproken hoeft een kind niet te leren hoe het moet spelen; spelen is kindeigen. Door middel van spelen ontdekken kinderen de omgeving, materialen enz. Zij leren hoe zij daar zelf in staan, wat zij zelf wel en niet kunnen. Spel staat in dienst van de gehele ontwikkeling, biedt mogelijkheden tot leren, het uiten van emoties en het verwerken van bepaalde gebeurtenissen. Een kind leert en ontwikkelt zich spelenderwijs. Het is daarom van belang dat een kind de mogelijkheid krijgt om vrij te spelen, met het speelgoed waarvoor het op dat moment kiest. Wij vragen u geen speelgoed van thuis aan uw kind mee te geven. Uw kind moet het speelgoed op het dagverblijf delen met andere kinderen en dit zal het kind waarschijnlijk niet prettig vinden. Wij vinden het heel vervelend als het meegebrachte speelgoed kapot zou gaan dus vandaar ons verzoek om geen speelgoed mee te brengen. Het kind kan in zijn spel zijn eigen betekenis aan dingen geven. Zo wordt een opbergkist een auto en door een hoed op te zetten ben je opeens een prins. Wij hebben daarom dagelijks periodes van vrij spel. 15

16 Het ontdekken van verschillende materialen, het aanvoelen, zelf vormen, het naar de eigen hand zetten van materiaal, het gebruiken van voorwerpen als een schaar of kwast, het oefenen van motoriek, het verkrijgen van inzicht hoe iets in elkaar gezet wordt; dat allemaal speelt een rol bij het creatief bezig zijn. Het eindresultaat is niet van belang, het plezier hebben in de activiteit wel! Kinderen zullen dan niet gedwongen worden om mee te doen met deze activiteiten. Wij zullen een kind wel proberen aan te moedigen, of een kind helpen de angst voor bijvoorbeeld verf (daar krijg je zulke vieze vingers van) te overwinnen. De materialen die wij hebben zijn talrijk: klei, allerlei soorten papier, verf, brooddeeg, plak, lapjes, kleurpotloden, krijt, kosteloos materiaal als wc-rolletjes, eieren dozen, enz. Verder zijn er ook nog materialen aanwezig zoals duplo, nopper, insteekmozaïek, miniloco, hamertje tik enz. Welke activiteit er aangeboden wordt, hangt af van de samenstelling van de groep, het initiatief van de leidster of van wat de kinderen op dat moment willen doen. Wij schenken ook aandacht aan spel waarbij (zelf-)expressie een belangrijke rol speelt. De mogelijkheden om met kinderen te spelen is zo groot dat het onmogelijk is om alle vormen van spel te benoemen. Om toch enkele voorbeelden te noemen: Met je voeten verven Met scheerschuim experimenteren Zingen en bewegen op muziek Verkleden Spelen met handpoppen en poppenkast Zelf muziek maken 3+ groep (koetshuis) We proberen 4 dagen in de week ongeveer 1 uur per dag een 3+ groep te vormen. Het is dan de bedoeling dat alle kinderen van 3 jaar en ouder minimaal 1 keer per week hier aan kan deelnemen. Wanneer we niet voldoende 3+ kinderen hebben dan gebruiken we deze tijd met een andere groep kinderen om ook hen extra leeftijdsgerichte activiteiten aan te bieden. Het doel van de 3+ groep is om kinderen verder voor te bereiden op school. De activiteiten zijn dan nog meer uitdagend en stimuleren de ontwikkelingsgebieden naar een niveau waarmee de kinderen gemakkelijk in kunnen stromen op de basisschool De jongste Ook bij de jongste wordt aandacht besteed aan activiteiten. Dan gaat het vooral om zintuiglijke en motorische activiteiten. Terugkerende activiteiten Er zijn elke dag bezigheden waarbij de kinderen zelf betrokken worden, zoals bij het verzorgen van maaltijden, het verschonen van de bedjes enz. Als het eten uit de keuken gehaald moet worden gaan er zo mogelijk - één of meerdere kinderen mee. Ook buiten spelen is, als het weer het toelaat, een steeds terugkerende activiteit. We vinden buiten spelen van groot belang omdat kinderen daar de ruimte hebben om te rennen, te fietsen, te klauteren en zelf te kiezen om alleen of met andere kinderen te spelen. 16

17 De kinderen worden ook meegenomen om te wandelen (maximaal 3 kinderen per leidster), in de bolderkar, aan de hand of in de buggy. Dit gebeurt alleen als ouders toestemming geven op het kindgegevens formulier. Wij vinden het belangrijk om binnen de Kleine Koning een huiselijke sfeer te creëren. Wij bereiken dit doel door o.a in het houden van huisdieren. Zo hebben wij in de hal een aquarium en zal er in de toekomst weer een konijn in de tuin komen. De kinderen mogen het konijn en de vissen eten geven en verzorgen. Regelmatig mag dan het konijntje uit zijn hok zodat de kinderen er lekker mee kunnen knuffelen. Ook hebben wij een klein moestuintje waardoor de kinderen in de mogelijkheid zijn om zelf bijvoorbeeld aardbeien plantjes te zetten of verschillende groenten. De kinderen zijn uiteraard helemaal trots als de zaadjes uitgroeien tot iets eetbaars. Uiteraard eten wij dit met de kinderen vol trots op of mogen ze het mee naar huis nemen. Seksualiteit en intimiteit Het is belangrijk dat kinderen zich lekker voelen in hun lijf. Hierbij is het van belang in te kunnen schatten op welke leeftijd een kind behoefte heeft aan bepaalde intimiteiten zoals knuffelen, op schoot zitten. Hierbij is acceptatie en respect voor elk kind erg belangrijk. Wij vinden het van groot belang dat kinderen leren wat vriendschap en liefde is. Dit proberen wij kinderen te leren door kinderen de ruimte te geven om zelf hun grenzen aan te geven, kinderen te laten ervaren wat respect geven en nemen is, kinderen leren dingen samen te doen en anderen laten helpen. Wij willen kinderen op een natuurlijke manier leren omgaan met seksueel gedrag. Door het bespreekbaar te maken, willen we bepaalde grenzen aangeven. Als kinderen van 0-4 jaar hun geslachtsorganen betasten is dit niet direct aanstootgevend voor anderen en in een gepaste situatie vinden wij dit geen probleem. Kinderen in deze leeftijdsfase hebben hier nog geen enkele bedoeling bij en is het volkomen onschuldig gedrag. Maar ook zijn er grenzen: wij vinden het niet gepast als kinderen bij elkaar aan de geslachtorganen komen. Dit gedrag zullen we bespreekbaar maken en uitleggen dat het niet kan waar alle kinderen bij zijn. Dit doen we op een manier dat een kind er geen vervelend gevoel aan overhoudt. Kinderen mogen doktertje spelen maar ze moeten de kleren aanhouden. Wij laten kinderen niet bloot lopen om hygiënische reden maar zeker omdat het buitenterrein aan de openbare weg ligt. Wij vragen dus altijd aan de ouders om in de zomer, zwemkleding of zwemluiers mee te nemen. 17

18 5. Volgen en observeren De pedagogisch medewerkers observeren dagelijks de kinderen en de groep. Dit is een bron van plezier, inzicht en verwondering. Bij het observeren van de individuele ontwikkeling en welbevinden van de kinderen wordt gebruik gemaakt van een observatie-instrument. Binnen de Ontdekking werken wij met het kind volgsysteem van de CED groep. Dit bestaat uit 3 onderdelen: Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik. Elk kind krijgt zijn eigen 3 observatieboekjes. Om de 5 tot 6 maanden wordt er per kind geobserveerd en een vragenlijst ingevuld door de pedagogisch medewerkers. Hierdoor kunnen we de ontwikkeling van uw kind volgen. Aan de hand van het kind volgsysteem worden de oudergesprekken gevoerd. Daarnaast worden de resultaten besproken in het groepsoverleg van pedagogisch medewerkers en clustermanager. Aan de hand hiervan wordt de werkwijze op de groep besproken en waar nodig aangepast. Als pedagogisch medewerkers vermoeden dat er iets aan de hand is, observeren zij eerst gericht het kind om vervolgens het probleem met de ouders en de clustermanager te bespreken. Er wordt bij de ouders afgetast of ze de problemen herkennen. Als het probleem blijft bestaan, wordt tijdens het groepsoverleg een plan van aanpak opgesteld. In samenwerking met ouders en eventuele andere instanties kan het kinderdagverblijf meewerken aan een oplossing van het probleem. Het kinderdagverblijf is echter beperkt in de mogelijkheid tot speciale behandeling van of ondersteuning aan individuele kinderen. Het stappenplan basiszorg op KDV (bijlage) is de werkinstructie voor medewerkers in het geval zij problemen signaleren bij een kind. Dit stappenplan wordt in de gemeente s-hertogenbosch gemeentebreed gehanteerd. Bij vermoeden van mishandeling of misbruik geldt een ander plan van aanpak. Wanneer er een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik is, hanteren we binnen Kanteel het stappenplan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling KDV (bijlage). Ook dit stappenplan is onderdeel van de sluitende zorgstructuur s-hertogenbosch. Alle communicatie en handelingen met betrekking tot de bovengenoemde stappenplannen, moeten door de betrokken pedagogisch medewerkers schriftelijk dan wel digitaal worden vastgelegd zodat te allen tijde inzichtelijk is welke stappen er zijn ondernomen in het traject. Wanneer een gespreksverslag is gemaakt, dienen ouders dit te tekenen voor gezien. Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. SNEL In de gemeente s-hertogenbosch wordt bij alle kinderen in de kinderopvang of het peuterarrangement op de leeftijd van 2,8 jaar de SNEL maanden afgenomen. Hierover wordt u als uw kind deze leeftijd bereikt nader geïnformeerd door de locatie. U moet toestemming geven om uw kind hieraan deel te laten nemen. Het doel van deze test is om zo snel mogelijk in te kunnen springen als uw kind kans loopt om een taalachterstand te ontwikkelen. We werken hierbij nauw samen met de jeugdverpleegkundige. Overdrachtformulier Als uw kind vanuit kinderopvang of peuterarrangement doorstroomt naar een bijbehorende basisschool, vindt er een overdracht plaats met de leerkracht van de basisschool. In het overdrachtsformulier staat de ontwikkeling van het kind omschreven. 18

19 De leerkracht is op deze manier op de hoogte van de vaardigheden. Ook weet hij wie het kind heeft begeleid op het kinderdagverblijf en kan er eventueel een terugkoppeling plaatsvinden. Voordat wij dit formulier aan de basisschool geven, krijgt u het uiteraard eerst zelf te lezen. Gaat uw kind naar een andere basisschool, dan sturen wij het overdrachtsformulier, met uw toestemming, op naar de basisschool waar uw kind naar toe gaat. Indien gewenst kan er aan de leerkracht nog een mondelinge toelichting gegeven worden. Consultatiebureau We hebben regelmatig een overleg met de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Dit overleg is bedoeld om tijdig bij te sturen als de ontwikkeling van het kind niet soepel verloopt. Bij de intake wordt hier ook uitleg aan gegeven. Het is altijd de bedoeling dat de medewerker haar eventuele zorg met de ouder(s) deelt. U wordt vooraf op de hoogte gesteld wanneer uw kind besproken wordt in het zorgteam. Samen kijken ze naar de situatie thuis en op het kinderdagverblijf en hoe ze het kind verder kunnen helpen. Komen ze er niet geheel uit dan zal de medewerker het kind in het zorgoverleg gaan bespreken. U wordt hiervan op de hoogte gesteld en krijgt na het gesprek een terugkoppeling. Mocht het nodig zijn dan nodigt de medewerker de ouder uit om ook bij het gesprek aanwezig te zijn. U bent ook vrij om zelf aan te geven wanneer u erbij wilt zijn. In de toekomst willen we deze samenwerking wellicht nog verder uit bouwen. 19

20 6. Ouders Wanneer een kind naar een kindcentrum gaat, gaat u als ouders/verzorgers een stukje opvoeding met het kindcentrum delen. Om dit stukje opvoeding zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw kind is een open, constructieve samenwerking een voorwaarde. Ouders geven informatie over wat er thuis speelt en pedagogisch medewerkers over wat er speelt binnen het kindcentrum. Op deze manier worden de twee leefwerelden van uw kind, thuis en op het kindcentrum, met elkaar verbonden. De opvoeding op het kindcentrum is niet alleen gebaseerd op de opvoeding van de ouders, maar ook op de pedagogische aanpak van het kindcentrum. Voor rust en veiligheid op het kindcentrum is het onder andere belangrijk dat er binnen de groep vaste regels en gewoontes zijn. De pedagogisch medewerkers proberen altijd, in samenwerking met de ouders, een optimale balans te vinden tussen aanpak van het kindcentrum en de opvoeding van de ouders. In de relatie die we aangaan met ouders staan duidelijke communicatie, een eerlijke, open sfeer en wederzijds begrip centraal. De communicatie van informatie tussen ouder en pedagogisch medewerker vinden we van wezenlijk belang. Informatie uitwisselen Mondeling en schriftelijk wisselen we informatie met elkaar uit over het verloop van de dag en andere belangrijke gebeurtenissen. Sinds augustus 2011 werken we met het observatiesysteem; Zo doe ik! Dit zijn overzichtelijke boekjes waarin de ontwikkelingen van uw kind makkelijk te volgen zijn. Na de eerste drie maanden dat een kind bij ons is, houden we een evaluatie over de eerste periode door middel van een formulier. Desgewenst kan er ook een gesprek plaatsvinden. Daarnaast bespreken we één keer per jaar onze bevindingen met u in een 10 minuten gesprek. Verder communiceren we via het Kanteelschriftje. Wij vragen ouders om ook zelf in dit schriftje te schrijven, zodat we elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast houden we een portofolio map bij. Dit is een map waar de pedagogisch medewerker knutselwerkjes en ontwikkelmomenten documenteert. Ook zijn er in ons kindercentrum regelmatig vieringen of bijeenkomsten waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en met het team en kinderen op een ongedwongen wijze samen kunnen zijn. Naast het jaarlijks zomerfeest en de Sinterklaasviering, kunnen dit onder andere avonden georganiseerd door de Oudercommissie zijn. Bij speciale gebeurtenissen (zoals besmettelijke ziektes) hangen wij een mededeling voor u op het informatiebord op. 20

21 Het schrift Het schrift heeft de functie van informatieoverdracht tussen u en ons. Wij vinden het belangrijk een aantal concrete dingen over het kind te lezen in het schrift, zoals gebeurtenissen die indruk gemaakt hebben op uw kind, veranderingen in eet- en slaapgewoonten, ziekten, problemen met bepaalt gedrag, wat uw kind thuis vertelt, hoe uw kind iets duidelijk maakt enz. Wij schrijven in het schrift over wat uw kind op de groep gedaan heeft, de stemming van uw kind, het eten en slapen, de sociale contacten, speelgedrag, iets leuks wat is voorgevallen. Zo heeft uw kind ook voor later een mooie herinnering aan het dagverblijf. De frequentie waarmee wij in het schriftje schrijven, neemt af naarmate het kind ouder wordt. Natuurlijk bespreken we de belangrijkste dingen ook mondeling. 21

22 7. Beleidsafspraken Het gaat te ver om hier uitgebreid de verschillende beleidsgebieden aan bod te laten komen. Daarvoor verwijzen we naar de betreffende beleidstukken. Toch willen we hier de zaken die belangrijk zijn voor het pedagogisch beleid in het kort toelichten. Als u vragen heeft over onze werkwijze kunt u altijd contact opnemen met de clustermanager of assistent-manager. Klachtenregeling Kanteel Kinderopvang beschikt over een klachtenprocedure. Indien een ouder of medewerker een klacht heeft, dient Kanteel Kinderopvang te handelen volgens deze procedure. Het spreekt voor zich dat, bij een klacht, onze voorkeur er naar uitgaat om in goed onderling overleg (met groepsleiding, assistent-manager en/of clustermanager), samen tot een oplossing te komen. Om nog beter aan te sluiten bij de wensen van onze klant is er ook een registratie van de klantgeluiden. Dit is wat er door de pedagogisch medewerkers gehoord en gezien wordt op de groep en zowel de negatieve als de positieve geluiden worden verzameld om ons beleid te verbeteren. De klachtenregeling ligt ter inzage op alle vestigingen van Kanteel Kinderopvang. Hierbij willen wij u ook wijzen op het bestaan van onze klantenkaarten de zgn. groene, gele en rode kaarten waarmee u hetzij positieve, hetzij negatieve ervaringen en/of suggesties met ons kunt delen. Mocht dit niet voldoende zijn of wilt u uw klacht door een extern bureau laten behandelen dan kunt u zich wenden tot de externe Stichting Klachtencommissie Kinderopvang: of Veiligheid Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie gedaan aan de hand van wettelijke vragenlijsten. Het daaruit volgende actieplan wordt in stappen uitgevoerd binnen het kindercentrum en er worden eventuele verbeteracties op het gebied van veiligheid uitgevoerd. Het is belangrijk dat de ruimtes waarin kinderen verblijven, en het materiaal zowel binnen als buiten, veilig zijn. Deze moeten dus aan bepaalde voorwaarden voldoen: Kinderen moeten niet zomaar naar buiten kunnen lopen. Een kind moet zichzelf niet kunnen opsluiten. Vingers moeten niet tussen de deur kunnen komen. Spelmateriaal mag geen gevaar opleveren voor jonge kinderen. Elektriciteit moet veilig afgedekt zijn (geen losse draden, gebruik stopcontactbeveiligers enz.) Het kindercentrum moet voldoen aan de verordening van de gemeente. De GGD inspecteert jaarlijks elke vestiging en geeft richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne en pedagogische kwaliteit. Er is altijd voldoende toezicht op de kinderen. Was- en schoonmaakmiddelen staan buiten het bereik van kinderen. Buitenspeelgoed wordt jaarlijks gecontroleerd. Het buitenspeelterrein is veilig ingericht en het materiaal wordt periodiek gecontroleerd. We hebben voldoende toezicht op het terrein. De inrichting van de ruimtes proberen we zo veilig mogelijk te houden. In principe mogen kinderen alles zelf pakken, behalve materiaal dat gevaarlijk is in gebruik. Natuurlijk gebeurt er wel eens wat, een valpartij, een schaafwond. Op de locatie is een EHBO-doos aanwezig en er is altijd iemand aanwezig die een EHBO en/of BHV-diploma heeft. De clustermanager ziet erop toe dat deze kennis op peil blijft. Mocht er zich een wat ernstiger ongeluk voordoen, dan nemen wij contact op met de huisarts of iemand van ons team gaat met het kind naar het ziekenhuis. Natuurlijk stellen we de ouders zo snel mogelijk op de hoogte. 22

23 Bij brand of andere calamiteiten bestaat er een noodgevallenplan. Dit hangt op het mededelingenbord en iedere pedagogisch medewerker is hiervan op de hoogte. Minstens 2x per jaar oefenen we met het hele team en de kinderen dit calamiteitenplan. Op de locatie is een brandblusser en branddeken aanwezig die jaarlijks gecontroleerd worden, evenals ontruimingsbedjes. De BHV-er is op de hoogte van de gebruiksaanwijzing. Voor een gezonde ontwikkeling van een kind is het van belang verstandig om te gaan met hygiëne en veiligheid. Om ziektes en allergieën bij kinderen te voorkomen, is het schoonhouden van leef activiteiten- en buitenruimtes van belang. Op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne worden de richtlijnen van de GGD van de gemeente gevolgd. Hygiëne en verzorging Het schoonhouden is een zaak die alle medewerkers van het kindercentra aangaat: de pedagogisch medewerkers, de huishoudelijk medewerkster (en voor sommige kindercentra een schoonmaakbedrijf) hebben hierin allen een eigen taak. Zo dragen de pedagogisch medewerkers zorg voor hun eigen groep en het materiaal daarin, de huishoudelijk medewerkster is met name verantwoordelijk voor de hygiëne buiten de groepen. Bij de inrichting van de ruimtes is al rekening gehouden met hygiëne: marmoleum op de vloeren zodat deze goed en makkelijk te reinigen zijn (hoewel we beseffen dat tapijt meer "warmte" biedt). Op het kind centrum zijn afspraken gemaakt wat betreft de volgende hygiëneaspecten: kleding handhygiëne haardracht omgaan met wondjes schoonmaken van speelgoed bereiding van voeding schoonhouden van de toiletten schoonhouden van de groepsruimten Voor een optimale hygiëne is het gebruik van schoonmaakmiddelen onvermijdelijk. Op het kindercentrum probeert men middelen te gebruiken die zo min mogelijk schade opleveren voor mens en milieu. Het aantal middelen wordt tot een minimum beperkt om vergissingen tegen te gaan; de schoonmaakmiddelen zijn opgeborgen in een afgesloten kast. 23

24 8. Bijlagen wenbeleid Zorgroute 0-4 Meldcode kindermishandeling Wenbeleid Voor kinderen en voor hun ouders is het belangrijk om te wennen in de groep waarin het kind geplaatst wordt. Dat wennen gebeurt op onderstaande wijze. Extern wenbeleid Als uw kind nog niet op de dagopvang van Kanteel zit, worden er met u tijdens het intakegesprek afspraken gemaakt over de manier waarop uw kind gaat wennen op groep waarin het kind geplaatst wordt. De PKR mag niet overschreden worden voor dit wenmoment! Kinderen mogen niet op de groep wennen voordat het contract is ingegaan! Intern wenbeleid Als uw kind al op de dagopvang van Kanteel zit en doorstroomt naar een andere leeftijdsgroep op dezelfde locatie is er ook een moment waarop het kind vast mag gaan kennismaken op de groep waarin het geplaatst wordt. Omdat het kind altijd weer terug kan keren naar de eigen stamgroep mag het voor korte periode om te wennen boventallig op een andere groep aanwezig zijn. Tot slot Als u binnenkort uw kindje voor de eerste keer bij ons komt brengen zult u dit ongetwijfeld spannend vinden. U kent ons nog niet en om dan uw meest dierbare bezit weg te brengen naar een kinderdagverblijf valt waarschijnlijk niet mee. Wij zorgen uiteraard goed voor uw kind. Door dit werkplan te schrijven trachten wij u zicht te geven op onze werkwijze binnen De Kleine Koning. Zo hopen wij alvast een duidelijk en compleet beeld te scheppen waardoor u met vertrouwen uw kindje bij ons brengt. Wilt u graag zelf ervaren hoe een dag er bij ons uit ziet dan bent u uiteraard van harte welkom. In ons werkplan hebben wij gesproken over het GGD rapport, controlelijsten i.v.m de hygiënecode, het brandplan en het pedagogisch beleidsplan. Mocht u deze graag eens in willen zien vraagt u er dan naar bij één van de leidsters. Dan rest ons nog u en uw kind een hele fijne tijd bij ons toe te wensen en mocht u nog vragen, tips of opmerkingen hebben dan horen wij het uiteraard graag. Team De Kleine Koning 24

25 25

26 26

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Randvoorwaarden kinderopvang

Randvoorwaarden kinderopvang Randvoorwaarden kinderopvang INLEIDING In dit informatieboekje leest u in hoofdlijnen hoe wij bij Kanteel omgaan met de verschillende procedures en afspraken op diverse gebieden zoals de groepssamenstellingen,

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Ruilen van dagen We zoeken de balans tussen het bieden van flexibiliteit aan ouders en het garanderen van structuur en ritme voor de kinderen. We geloven dat goede communicatie hierin

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE De inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR 1 INHOUD VOORWOORD.... 5 FLEXIBEL... 6 Flexibele opvanggroepen.... 6 Ontzorgen van ouders.... 6 NATUUR.... 7 Natuurcoaches....

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf 1. Inleiding 2. Wie zijn wij? 3. Kwaliteit 3.1 Veiligheid 3.2 Hygiëne 4. Dagelijkse gang van zaken 4.1 Openingstijden 4.2 Ziekte en ongevallen 4.3 Normen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan flexibele opvang 0-4 Westerbreedte

Pedagogisch Werkplan flexibele opvang 0-4 Westerbreedte Pedagogisch Werkplan flexibele opvang 0-4 Westerbreedte INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk 1: Praktische informatie Hoofdstuk 2: Doorgaande ontwikkelingslijn Hoofdstuk 3: Visie op kind en ontwikkeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie September 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Kweenie p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4.

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders,

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders, Geachte ouders, Van harte welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Graag willen wij u het pedagogisch werkplan aanbieden van onze locatie Klein Duimpje. In dit werkplan zetten we alle praktische

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V.

Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V. Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V. Deze pedagogische wegwijzer van Robinson geeft belangrijke informatie over de wijze waarop wij mij de zorg voor kinderen omgaan. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje 1. Brengen en halen: t Kruimeltje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur t/m 18.00 uur. U hoeft uw kind niet voor een bepaalde tijd te brengen. Wel stellen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie) Pedagogisch beleidsplan (Beknopte versie) Opgesteld door: drs. Alev Ceylan Versie 1.2 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 4 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn

Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn Kinderopvang Dol-Fijn ziet de opvang van uw kind als een zinvolle dagbesteding. Daarom hebben wij een pedagogisch plan opgesteld waarin u als ouder kunt lezen welke

Nadere informatie

Gastouder opvang Het Tovenaartje

Gastouder opvang Het Tovenaartje Gastouder opvang Het Tovenaartje Ik ben geboren 13-07-1981 en moeder van 2 jongens Quinten & Cees. Mijn partner heet Robert en met ze alle wonen in Zoeterwoude drop. We hebben ook een kat (Kiki) en 2 vissen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kinderen... 4 Ik ben ik en jij bent jij... 4 Veiligheid... 4 Vertrouwde relaties... 4 Structuur en voorspelbaarheid... 5 Een gezonde omgeving...

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon :

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon : Informatieboekje 2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon : 075 615 95 33 Email : info@hummeltjeweb.nl Index EVEN VOORSTELLEN... 4 WAT BIEDEN WIJ...

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan Pedagogisch werkplan Peuteropvang de Glijbaan 1 Inhoud 1. informatie over peuteropvang de Glijbaan p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 5 3. kennismaking en wennen p. 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Informatiegids 2014-2015

Informatiegids 2014-2015 Informatiegids 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 50 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Het Luchtkasteel. De samenstelling van de groep: Naam van de basisgroep Maximaal aantal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Klinkertje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal t Klinkertje p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH WERKPLAN PA WESTERBREEDTE

PEDAGOGISCH WERKPLAN PA WESTERBREEDTE PEDAGOGISCH WERKPLAN PA WESTERBREEDTE INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Praktische informatie 3. Doorgaande ontwikkelingslijn 0-13 4. Visie op kind en ontwikkeling bij Kanteel 5. Pedagogische doelen 6. Hoe

Nadere informatie

Werkplan Dagopvang UKKIE

Werkplan Dagopvang UKKIE Werkplan Dagopvang UKKIE Adres: Kloosterstraat 14, 5988 CK Helden Telefoonnummer; 077-3082320 e-mail; ukkie@kindcentrapeelenmaas.nl lrkp nummer; 210291898 Aantal Kindplaatsen: 44 (14-14-16) Bestaande uit:

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuterspeelzaal de Koningsbeer Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden belangrijke punten beschreven van het kinderdagverblijf en regels waar iedereen zich aan moet houden.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Op kinderdagverblijf De Papegaai kunnen per dag maximaal 49 kinderen worden opgevangen. In de praktijk zijn op sommigen dagen halve en open.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Kiekeboe!

Informatieboekje Kinderdagverblijf Kiekeboe! Informatieboekje Kinderdagverblijf Kiekeboe! Inhoudsopgave 1 Inleiding Wie zijn wij? 3 Kwaliteit 3.1 Veiligheid 3. Hygiëne 3.3 Gediplomeerd personeel 4 Dagelijkse gang van zaken 4.1 openingstijden 4. Brengen

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Heerlijk kliederen met zand en water, een hut bouwen met takken die je zelf hebt verzameld, met je regenlaarsjes stampen in de plassen, met elkaar genieten van een lekkere

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

INFORMATIE: VOOR HET EERST NAAR KINDEROPVANG TAMARA

INFORMATIE: VOOR HET EERST NAAR KINDEROPVANG TAMARA INFORMATIE: VOOR HET EERST NAAR DAGINDELING 07.30 09.00 uur Brengen van de kinderen en mogelijkheid tot vrij spelen, slapers gaan naar bed, mandjes worden verzorgd. 09.00 10.00 uur Speelgoed opruimen en

Nadere informatie

Dagritme en activiteiten

Dagritme en activiteiten 3.1.2a.1.1b Pedagogisch beleidsplan praktische zaken bso 1 van 5 In dit onderdeel geven wij u informatie over alle praktische zaken die handig zijn om te weten binnen ons kinderdagverblijf 4 12 jaar: buitenschoolse

Nadere informatie

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Voorschool Balou Voorschool Balou Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Algemeen Spelenderwijs Utrecht Niasstraat 6-c 3531 WP Utrecht info@spelenderwijsutrecht.nl Telefoon algemeen 030-820

Nadere informatie

Inhoud. 1. Onze huisregels. Versie januari 2015

Inhoud. 1. Onze huisregels. Versie januari 2015 Versie januari 2015 Inhoud 1. Onze huisregels 2. De openingstijden 3. Sluiting tijdens vakantie en feestdagen 4. Brengen en halen van uw kind 5. Afwezigheid melden 6. Allergieën 7. Maaltijden en tussendoortjes

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Huisregels en Werkwijze

Huisregels en Werkwijze Huisregels en Werkwijze Inhoudsopgave Hoe te lezen... 3 o Disclaimer... 3 Huisregels... 5 o Wat moet u meenemen voor de opvang... 5 o Ophalen... 5 o Flexibele opvang... 5 o Ziekte... 5 Bij ziekte van uw

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie