CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG

2 BLANCO PAGE

3 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG

4 BLANCO PAGE

5 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

6 BLANCO PAGE

7 Inhoudstafel I N H O U D S T A F E L Inhoudstafel... 5 Lijst van de grafieken... 8 Lijst van de tabellen Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen Het Directiecomité van de Dienst De Administratie van de Dienst Woord vooraf Hoofdstuk I : De verzekeringen A. De Belgische verzekeringsmarkt in De ondernemingen De internationalisering van de Belgische verzekeringsmarkt a. De geografische verdeling van de in België gevestigde ondernemingen b. De bijkantoren en de ondernemingen die aan vrije dienstverrichting doen c. Activiteiten van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland B. De financiële aspecten De jaarrekening a. De balans b. Het eigen vermogen c. De resultatenrekening Het globaal resultaat Het resultaat van de activiteiten niet-leven Het resultaat van de activiteiten leven Personeelskosten en commissielonen aan tussenpersonen De solvabiliteit a. De solvabiliteitsmarge b. De dekkingswaarden De technische voorzieningen a. Enkele kerngegevens b. De technische voorzieningen van de rechtstreekse verzekeringsverrichtingen B.O.A.R. in België Het geheel van de technische voorzieningen Voorziening voor te betalen schaden Voorziening voor egalisatie en catastrofen Het incasso van de gevestigde ondernemingen in a. Het incasso van de ondernemingen per groep van activiteiten b. Het incasso van de verzekeraars arbeidsongevallen (wet van 10 april 1971) c. Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen in 2000 en De rendabiliteit a. De verzekeringen B.O.A.R. : Grafieken Ongevallen

8 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen Ziekte Voertuigcasco Transport (casco, burgerrechtelijke aansprakelijkheid en goederen) Brand en andere schade aan goederen Burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid Krediet en borgtocht Diverse geldelijke verliezen Rechtsbijstand Hulpverlening Algemeen overzicht van de B.O.A.R. - verzekeringen b. De verzekeringen B.O.A.R. : Synthese c. De levensverzekering De rendabiliteit van de rechtstreekse levensverzekeringsactiviteit in België a. De levensverzekeringsactiviteit niet verbonden met beleggingsfondsen (takken 21 en 22) b. De levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (tak 23) De winstverdeling bij de levensverzekeringen die niet verbonden zijn met beleggingsfondsen Evolutie van de maximale rentevoeten De financiële controle a. De solvabiliteitsmarge b. De technische voorzieningen en rendabiliteit c. De dekkingswaarden d. De organisatie e. Erkende commissarissen C. De juridische aspecten De Belgische wetgeving a. Hervorming Financieel toezicht b. BA-motorrijtuigenverzekering Minimumtarief - Bonus-malus Wet Monfils Vierde richtlijn auto c. Arbeidsongevallenverzekering d. Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen De Europese wetgeving a. Solvabiliteitsmarge b. Verkoop op afstand van financiële diensten c. Levensverzekering d. Verzekeringsbemiddeling De juridische controle a. De overdrachten b. De toelatingen De klachten a. Definities b. Commentaar Oorsprong van de klachten Partijen in het geding Betrokken verzekeringstakken

9 Inhoudstafel 4. Motieven van de klachten Gevonden oplossingen De tussenpersonen a. De klachten b. Inschrijving van de tussenpersonen Statistieken Inschrijvingsrechten Registratiedossiers Gespecialiseerde cursussen in verzekeringen Hoofdstuk II : De pensioenfondsen en de pensioenkassen A. Het aantal pensioeninstellingen B. De financiële aspecten De jaarrekening De technische resultaten a. De technische voorzieningen b. Dotaties c. De uitkeringen De samenstelling van de portefeuille C. De juridische aspecten Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Hoofdstuk III : Pensioeninstellingen en groepsverzekering: het aantal deelnemers Hoofdstuk IV : Het hypothecair krediet A. De structuur van de markt en de rentevoeten B. De referte-indexen C. De technische aspecten en de controle De controles De klachten De inschrijvingen, registraties en afstand D. Juridische aspecten Hoofdstuk V : De arbeidsongevallenverzekering (Wet van 10 april 1971) A. Inleiding B. Activiteiten op wetgevend en reglementair vlak C. De controle op de arbeidsongevallenverzekering D. De controle door het Fonds voor Arbeidsongevallen

10 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen L I J S T V A N D E G R A F I E K E N Hoofdstuk I. De verzekeringen 1. Aantal ondernemingen naar maatschappelijke zetel Aantal gevestigde ondernemingen volgens specialisering Aantal ondernemingen per verzekeringstak Aantal ondernemingen naar Belgisch recht volgens vennootschapsvorm in Geografische spreiding van de ondernemingen naar land van de maatschappelijke zetel in Balans van de verzekeringsondernemingen : balanstotaal en groeivoet Technische voorzieningen : totaal en groeivoet Eigen vermogen : totaal en groeivoet Rendement van het eigen vermogen Winst, verlies en globaal resultaat Verzekeringssaldo en saldo buiten verzekering (in percentage van de verdiende premies) Personeelskosten (in percentage van de verdiende premies) Commissielonen aan tussenpersonen (in percentage van de verdiende premies) Verhouding tussen de samengestelde en de vereiste marge : activiteiten niet-leven Verhouding tussen de samengestelde en de vereiste marge : activiteiten leven Dekking van de technische voorzieningen (uitgezonderd tak 23) Dekkingswaarden van de technische voorzieningen van tak 23 (bedragen in miljoen euro en schommelingen in percentage) Dekkingswaarden van de technische voorzieningen (alle beheren uitgezonderd tak 23) (bedragen in miljoen euro en schommelingen in percentage) Ongevallenverzekering Ziekteverzekering Verzekering voertuigcasco Transportverzekering Verzekering brand en andere schade aan goederen Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Verzekering algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid Verzekeringen krediet en borgtocht Verzekering diverse geldelijke verliezen Verzekering rechtsbijstand Verzekering hulpverlening Verdeling van het incasso B.O.A.R (in miljoen euro) Verdeling van het bruto technisch-financieel saldo B.O.A.R. (in miljoen euro) Evolutie van het technisch-financieel saldo S Evolutie van actuariële rendementen van OLO s Commissielonen en netto-bedrijfskosten Uitkeringen en afgestane, overgedragen technische voorzieningen De financiële opbrengsten (en waardecorrecties) De graad van winstdeling tijdens de boekjaren Opsplitsing van de klachten ingediend in 2002 volgens de hoedanigheid van de klager

11 Lijst van de grafieken 39. Opsplitsing van de klachten ingediend in 2002 volgens de hoedanigheid van de partij in het geding Opsplitsing van de klachten ingediend in 2002 volgens de verzekeringstak Opsplitsing van de klachten ingediend in 2002 volgens het motief Opsplitsing volgens gevonden oplossing van de klachtendossiers afgesloten in Verdeling klachtendossiers tussenpersonen naar hoedanigheid van de indiener Spreiding van het aantal verzekeringstussenpersonen over de categorieën voorzien in de wet van 27 maart In 2002 geregistreerde bewegingen in de registratiedossiers Hoofdstuk II. De pensioenfondsen en de pensioenkassen 46. Aantal pensioeninstellingen Evolutie van het totaal actief van de balans Evolutie van de aanschaffingswaarde en van de niet-gerealiseerde netto meerwaarden op de beleggingen Saldi die het resultaat sterk beïnvloeden Evolutie van de minimum technische voorzieningen en de totale technische voorzieningen Voorzieningen voor samengestelde prestaties, voorzieningen voor samen te stellen prestaties en totale technische voorzieningen in het boekjaar Theoretisch bedrag van de technische voorzieningen en vrijstelling van technische voorzieningen in het boekjaar Verhouding niet-rentegenieters / rentegenieters voor grootheden van technische voorzieningen in het boekjaar Categorieën van dekkingswaarden Samenstelling van de portefeuille Hoofdstuk III. Pensioeninstellingen en groepsverzekering : het aantal deelnemers 56. Spreiding van het aantal actieve deelnemers aan groepsverzekering leven in het boekjaar Spreiding van het aantal actieve deelnemers aan pensioenfondsen en pensioenkassen in het boekjaar Verdeling actieven leven / rentegenieters groepsverzekering in het boekjaar Verdeling actieven / rentegenieters pensioenfondsen en pensioenkassen in het boekjaar Hoofdstuk IV. Het hypothecair krediet 60. De totale omloop meegedeeld aan de Controledienst inzake hypothecair krediet Rentevoeten in 2002 (kwartaalgemiddelde) Rentevoeten in (kwartaalgemiddelde) Hoofdstuk V. De arbeidsongevallenverzekering 63. Evolutie van de schadelast in functie van de verworven premies

12 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen L I J S T V A N D E T A B E L L E N Hoofdstuk I. De verzekeringen 1. Verzekeringsgroepen Geografische spreiding van de bijkantoren en de ondernemingen die aan vrije dienstverrichting doen naar het land van de maatschappelijke zetel Het incasso van ondernemingen uit een land van de E.E.R. in België (in euro) Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland - B.O.A.R. (in euro) Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland - Leven (in euro) Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland - B.O.A.R. + Leven (in euro) Eigen vermogen en winst Rendement van het eigen vermogen Aantal ondernemingen met winst en met verlies : geheel van de activiteiten (resultaten in duizend euro) Analyse van de saldi : geheel van de activiteiten Analyse van de saldi : activiteiten niet-leven Aantal ondernemingen met winst en met verlies : activiteiten niet-leven (resultaten in duizend euro) Analyse van de saldi : activiteiten leven Aantal ondernemingen met winst en met verlies : activiteiten leven (resultaten in duizend euro) Dekkingswaarden alle beheren Dekkingswaarden tak Dekkingswaarden alle beheren uitgezonderd tak Kerngegevens inzake incasso en technische voorzieningen (in euro) Evolutie van de totale technische voorzieningen in percentage van de uitgegeven premies Evolutie van de ratio voorziening / uitgegeven premies voor de voornaamste categorieën van voorzieningen Rangschikking van de technische voorzieningen (takken en categorieën van producten) Samenstelling van de technische voorzieningen B.A. Auto : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie (terugwinning niet afgetrokken vanaf het boekjaar 1993) Algemene B.A. : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie (terugwinning niet afgetrokken vanaf het boekjaar 1993) B.A. beroepen : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie voor de voorvalsjaren 1993 tot en met 2001 en van de voorziening samengesteld eind 1993 voor de voorvalsjaren voorafgaand aan 1993 (terugwinning niet afgetrokken) Rechtsbijstand : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie (terugwinning niet afgetrokken vanaf het boekjaar 1993) Gewaarborgd inkomen : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie (terugwinning niet afgetrokken vanaf het boekjaar 1993) Omvang van de voorziening IBNR en van de voorziening voor interne beheerskosten van de schade Voorziening voor egalisatie en catastrofen (in euro) Niveau van de voorziening voor egalisatie en catastrofen voor de onderworpen risico s (in euro) Incasso van de ondernemingen in 2000 en

13 Lijst van de tabellen 32. Rangschikking van de verzekeraars arbeidsongevallen (Bron : Ministerie van Sociale Zaken) Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen : levensverzekering, rechtstreekse verrichtingen in België Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen : B.O.A.R., rechtstreekse verrichtingen in België Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen : geheel van de activiteiten Statistieken voor de rendabiliteit van de takken 21 en 22 (in duizend euro) Productie van levensverzekeringspremies (bedragen in duizend euro) Premie-incasso en de voorziening voor verzekering leven (bedragen in duizend euro) Evolutie van het technisch financieel saldo S4 (in duizend euro en in functie van ) Commissielonen en netto bedrijfskosten in functie van de som Uitkeringen en afgestane overgedragen technische voorzieningen in functie v/d som De financiële opbrengsten (en waardecorrecties) Overzicht van de belangrijkste posten voor de verrichtingen bedoeld door het K.B. van 14 mei 1969 (in euro) Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (in duizend euro) Detail van de winstdeling in de takken 21 en 22 (in duizend euro) De winstverdeling voor de boekjaren Maximaal toegelaten rentevoeten (art. 22, 3 K.B. van 17 december 1992) Tekort aan marge : aantal ondernemingen (situatie op 31 december 2001) Klachten onderverdeeld naar de hoedanigheid van de klager Klachten onderverdeeld naar verzekeringstak Klachten onderverdeeld naar motief Klachten onderverdeeld naar oplossing Hoofdstuk II. De pensioenfondsen en de pensioenkassen 53. Evolutie van de balanstotalen Rangschikking van de pensioeninstellingen volgens de grootte van het balanstotaal in het boekjaar Variatie van de technische voorzieningen in het boekjaar 2001 ten opzichte van het boekjaar Toelagen van de werkgevers en bijdragen van de werknemers in het boekjaar Hoofdstuk III. Pensioeninstellingen en groepsverzekering : het aantal deelnemers 57. Aantal deelnemers aan groepsverzekeringen, pensioenfondsen en pensioenkassen in het boekjaar Aantal deelnemers aan pensioenfondsen zonder wettelijke pensioenen voor het boekjaar Rangschikking van de pensioeninstellingen volgens het aantal deelnemers in het boekjaar Hoofdstuk IV. Het hypothecair krediet 60. Evolutie van de indexen Analyse van de reclame

14 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen Hoofdstuk V. De arbeidsongevallenverzekering 62. Resultatenrekening wet van 10 april Sleutelelementen van de arbeidsongevallenverzekering - verdeling van de verzekeraars per kwartiel Verdeling van het aantal verzekeraars naar incasso Evolutie van de samengestelde provisie in eerste observatie Uitsplitsing van de opmerkingen

15 VERSLAG VAN DE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

16 BLANCO PAGE

17 Het Directiecomité van de Controledienst HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE DIENST (1 januari 2003) VOORZITTER W.-P. LENAERTS DIRECTIECOMITE M. FLAMEE F. MASAI SECRETARIS-GENERAAL G. VERNAILLEN REGERINGSCOMMISSARIS E. SMIT (plaatsvervanger : H. D HONDT) AFGEVAARDIGDE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN H. NICOLAS AFGEVAARDIGDE VAN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN J. DE BAETS SECRETARIS Ph. BEAUFAY 15

18 BLANCO PAGE

19 De Administratie van de Controledienst DE ADMINISTRATIE V AN DE CONTROLEDIENST (1 januari 2003) ALGEMENE DIRECTIE Vernaillen G. NF Secretaris-generaal Beaufay Ph. F Adviseur-generaal De Pauw R. NF Sociaal inspecteur-directeur De Rouck A. N Eerst aanwezend directiesecretaris Debrabander V. N Directiesecretaris DIRECTIE PENSIOENFONDSEN, STUDIEDIENST EN REGLEMENTERING Delvaux M. F Afdelingsdirecteur Meganck M. F Adjunct-directeur Vandevelde C. N Adjunct-directeur Vertaling, Studies en Reglementering Minnaert J. N Eerste attaché Baeteman N. N Attaché Lequain Ch. FN Attaché Vandendriessche D. N Attaché Pensioenfondsen Declerck P. N Eerste attaché De Vos P. N Eerste actuaris Secq J. N Eerste actuaris De Mont P. N Attaché Di Romana M. F Attaché Teichmann P. F Attaché Tombeur M. N Actuaris Van Ouytsel A. F Attaché D Hert N. N Controle-assistent 17

20 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen DIRECTIE INFORMATICA EN HUMAN RESOURCES Verbiest P. NF Afdelingsdirecteur Delwiche G. F Adjunct-directeur Informatica De Haes E. F Informaticus Gallée P. N Programmeur Grégoire Ph. F Programmeur Van den Haute F. N Programmeur Administratieve diensten Jacquemin J.-M. F Attaché Alderweireld B. F Controle-assistent HYPOTHECAIRE KREDIETEN Delwiche G. F Adjunct-directeur Janssens Chr. F Attaché Mettepenningen A. N Attaché Thiébaut N. F Controle-assistent JURIDISCHE DIRECTIE Messinne - Henderickx V. F Afdelingsdirecteur Boogaerts H. N Adjunct-directeur Van der Mensbrugghe M. N Adjunct-directeur Toelatingen en overdrachten Dubuisson Cl. F Attaché Siscot M. N Attaché Volckaert R. N Attaché Tussenpersonen Peeters N. N Attaché Rosseels M.- A. F Attaché Vandermassen L. N Attaché Albert E. F Controle-assistent Evrard A. F Controle-assistent Fooij C. F Directiesecretaris 18

21 De Administratie van de Controledienst Klachten en Controle De Pagie J. N Eerste attaché Despontin Ph. F Eerste attaché Vynckier L. N Eerste actuaris Bardiaux E. F Attaché Coulon P. F Attaché Dewulf A. N Attaché Maudoux F. F Attaché FINANCIELE DIRECTIE Leën F. NF Afdelingsdirecteur de Launois Ph. F Adjunct-directeur Van Horenbeeck E. N Adjunct-directeur Authom Ph. F Eerste attaché Degadt E. N Eerste actuaris De Paepe D. NF Eerste attaché Desmet A. F Eerste attaché Goeman D. N Eerste attaché Hardy J.-M. F Eerste attaché Kaiser P. F Eerste attaché Zaina P. F Eerste attaché De Pelsemaeker G. N Attaché Fache O. N Attaché Kaiser L. F Actuaris Keymeulen P.-A. F Attaché Lemoine P. F Attaché Lorea V. F Attaché Van Herzele V. N Attaché Vermaelen R. N Attaché Vindevogel D. F Actuaris Hastir M. F Sociaal inspecteur Luyckx C. N Sociaal inspecteur Verbeke C. N Sociaal inspecteur Wathy G. F Sociaal inspecteur Parys Ph. F Boekhouder Selleslagh P. N Controle-assistent Smeets Chr. N Boekhouder 19

22 BLANCO PAGE

23 Woord vooraf WOORD VOORAF De slechte beursprestaties en de daling van de rendementen van de rente-instrumenten blijven abnormaal lang aanhouden, een fenomeen zonder precedent in de voorbije 50 jaar. De zwakke groei en de sombere economische perspectieven bieden weinig hoop op een spoedige en sterke heropleving van de kapitaalmarkten. De verzekeringsindustrie ondervindt in sterke mate de gevolgen van deze situatie, zij het dat ze pas enigszins later dan in andere activiteitensectoren voelbaar zijn doordat de verzekeringssector zich eerder toespitst op de middellange en lange termijn dan op de korte termijn. Deze toestand baart de Controledienst zorgen, in die zin dat hij vreest voor de impact van de ontwikkelingen van de financiële omgeving op de dekkingswaarden van de technische voorzieningen van de verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen evenals op hun solvabiliteitsmarge. In juli en september 2002 heeft de Controledienst bijkomende gegevens aan de ondernemingen gevraagd. Om een duidelijker zicht te krijgen op de situatie van de ondernemingen heeft de Controledienst bovendien simulaties opgezet van de evolutie van de portefeuilles van de gecontroleerde instellingen, door op de laatst beschikbare gegevens de marktevoluties toe te passen die zich sedertdien hebben voorgedaan. Wanneer deze simulaties lieten veronderstellen dat de situatie van de onderneming niet meer voldeed aan de reglementaire vereisten, werd de betrokken onderneming ondervraagd over haar reële toestand. Er zijn weliswaar sterke dalingen genoteerd van de waarde van de portefeuilles en er is vastgesteld dat een zeer beperkt aantal ondernemingen niet voldeed aan de geldende reglementering, maar de toestand heeft in geen enkel geval rampzalige vormen aangenomen. De Controledienst heeft onmiddellijk geëist dat deze laatste ondernemingen een plan zouden opstellen dat garandeerde dat ze zo spoedig mogelijk weer aan de reglementaire norm zouden beantwoorden. Alle ondernemingen hebben aan deze eis voldaan en hebben een plan opgesteld om de situatie te herstellen, onder meer door waarden aan te wenden die deel uitmaken van het vrij vermogen, door een kapitaalsverhoging door te voeren of door het bekomen van een achtergestelde lening van de moederonderneming. De gevallen die zorgwekkend blijven worden nauwgezet opgevolgd. Ook wordt erop toegezien dat de maatregelen die de ondernemingen hebben aangekondigd effectief worden toegepast. Afgezien van deze tussenkomsten, die werden ingegeven door de financiële omgeving, heeft de Controledienst beslist zijn controle te versterken door voortaan een driemaandelijkse berekening van de solvabiliteitsmarge te eisen. Bovendien heeft de Controledienst alle ondernemingen ondervraagd over de regels die ze toepassen om de duurzaamheid te bepalen van een minderwaarde die aanleiding geeft tot de boeking van een waardevermindering. Tot op heden kunnen de ondernemingen deze regels immers vrij bepalen, op voorwaarde natuurlijk dat de algemene principes van een gezond en voorzichtig beheer in acht worden genomen. Het lopende onderzoek moet de Controledienst in staat stellen de goede praktijken op dit vlak te onderkennen en verder te gaan met de algemene verbreiding ervan. Aangezien de reglementaire verplichtingen op het vlak van de solvabiliteitsmarge permanent moeten worden nageleefd, en niet alleen op de datum van afsluiting van de jaarrekening, heeft de Controledienst beslist de samengestelde marge te onderwerpen aan een weerstandstest. Deze test moet hem in staat stellen na te gaan of de marge voldoet aan de reglementering, rekening houdend met de waardeverminderingen van de verschillende beleggingscategorieën. 21

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG - 2001 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen - 2001 4 - 2001 Inhoudstafel I N H O U D S T A F E L Inhoudstafel...

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Jaarverslag 2002-2003 Deze jaarverslagen zijn de laatste die de Commissie en de Controledienst als afzonderlijke instellingen zullen bekend maken. Zij werden door

Nadere informatie

GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN

GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN VMVM GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN BOEKJAAR GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN IN Assuralia heeft de globalisatie uitgevoerd van de

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN.

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. 57.620/PC4/VK Brussel, 3 december 1992. MEDEDELING D. 104. Betreft :Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. I. INLEIDING. In het raam van de a posteriori controle, is het van

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013 Nr. 38 Weekblad van 6 november 2014 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013 1. Inleiding: levensverzekering krijgt klappen 2 2. Premie-inkomsten en marktaandelen

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer blad 1 Bijlage 2 bij de verordening nr. 12 van de Controledienst voor de Verzekeringen, gewijzigd door verordening nr. 13 van 4 november 2002. Benaming van de onderneming : Administratief codenummer: SAMENVATTENDE

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 100

MEDEDELING NR. D. 100 Brussel, 23 juli 1992 55415/PC4/MG MEDEDELING NR. D. 100 Betreft : Statistiekstaat van de levensverzekeringen. (rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België). ---------- ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

STATISTISCHE REEKS KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2002 BVVO 25.09.03

STATISTISCHE REEKS KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2002 BVVO 25.09.03 3 25.9.3 1. INLEIDING 2. INCASSO S KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 3. TECHNISCHE VOORZIENINGEN EN BELEGGINGEN 3.1 Analyse van de technische voorzieningen 3.2 Analyse

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014 Nr. 33 Weekblad van 29 oktober 2015 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014 1. Inleiding: Van hagelstormen en financieel spookweer 2 2. Premie-inkomsten en marktaandelen

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2010

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2010 Nr. 30 Weekblad van 30 oktober 2011 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2010 1. Inleiding: zwaar weer trotseren 2 2. Incasso s en marktaandelen 4 2.1. Incasso s

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

CIRCULAIRE CPA-2006-2-CPA AAN DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

CIRCULAIRE CPA-2006-2-CPA AAN DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN Prudentiële controle op de verzekeringsondernemingen Brussel, 19 september 6 CIRCULAIRE CPA-6-2-CPA AAN DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN BETREFT : VRIJSTELLING VAN SAMENSTELLING VAN DE AANVULLENDE VOORZIENING

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 Nr. 32 Weekblad van 21 oktober 2010 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 1. Inleiding: V voor veerkracht 2 2. Incasso s 5 3. Financiële opbrengsten en beleggingen

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.159.

MEDEDELING NR. D.159. 60/SFIN Brussel, 26 mei 1997. MEDEDELING NR. D.159. Betreft : - Statistiek van de rechtstreekse levensverzekeringsactiviteit in België en in het buitenland; - Statistiek van de in herverzekering aangenomen

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2000

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2000 3 27.9.1 KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 1. OVERGANG 2. INCASSO 2.1 Reële groei en penetratiegraad 2.2 Niet-levensverzekeringen: matige vooruitgang 2.3 Levensverzekeringen:

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - B

MEDEDELING NR. D.146 - B REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - B (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2003

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2003 ssur Nr. 31 Weekblad van 30/09/2004 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2003 1. Inleiding 02 2. Incasso's 04 3. Technische voorzieningen en beleggingen 06 3.1. Analyse

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2001

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2001 30 26.09.02 1. INLEIDING 2. INCASSO S KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 3. TECHNISCHE VOORZIENINGEN EN BELEGGINGEN 3.1 Analyse van de technische voorzieningen 3.2 Analyse

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Vergelijking Nederland-België

Vergelijking Nederland-België Vergelijking Nederland-België Anne Claes BELGIUM Mei 2008 2 Vergelijking Nederland - België Prudentiële regels Financiering Beleggingen Solvabiliteit Afzonderlijke vermogens Belastingen Communicatievereisten

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2005-2014 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - A

MEDEDELING NR. D.146 - A REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - A (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE De jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het Belgisch verzekeringswezen,

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN 5112/PC/MS BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS BIJ EEN MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING De maatschappij voor onderlinge borgstelling...... (statutaire benaming).........

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 134

MEDEDELING NR. D. 134 70.293/PC4A/MS Brussel, 18 april 1995 MEDEDELING NR. D. 134 Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van "vorderingen op herverzekeraars". Toepassing van artikel 10 3-8 van het koninklijk besluit van 22

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van de schadegevallen

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits Inhoud Gekantonneerd fonds Korte beschrijving Samenstelling 31/12/2013 Even terug in de tijd naar het jaar 2011 en 2012 Knipperlichtreserve Communicatie NBB

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Controledienst voor de Verzekeringen, betreffende het vrij vermogen van de herverzekeringsonderneming (1) I. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk Ons kantoor Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk RPR 413645216 Telefoon: 056 231 870 Fax: 056/ 223 541 E-mail:

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - C

MEDEDELING NR. D.146 - C REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - C (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 1998

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 1998 KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 1998 1. Inleiding 2. Incasso's 1. Analysegebied 2. Niet-levensverzekering : geboekte premies en nominale groei 3. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O IDENTITEIT

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie