MEDEDELING NR. D B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELING NR. D.146 - B"

Transcriptie

1 REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D B (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten in België door ondernemingen uit de Europese Economische Ruimte, andere dan Belgische. (Wet van 9 juli K.B. van 22 februari 1991). I. INLEIDING. - Voor de toepassing van deze mededeling wordt verstaan onder : de Wet : de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. het Algemeen Reglement : het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. de Controledienst : de Controledienst voor de Verzekeringen. - Onderhavige mededeling is van toepassing op de ondernemingen uit de E.E.R. (Europese Economische Ruimte), andere dan Belgische, die in België een verzekeringsactiviteit wensen te beginnen langs een Belgisch bijkantoor of in vrije dienstverrichting vanuit hun zetel of vanuit een bijkantoor gelegen in een land van de E.E.R., andere dan België, of die reeds in België een verzekeringsactiviteit uitoefenen en die wensen uit te breiden tot andere verzekeringstakken. - De ondernemingen mogen in België, langs een bijkantoor of in vrije dienstverrichting, de verzekeringsverrichtingen uitoefenen waarvoor zij in hun Lid-Staat van herkomst de toelating hebben bekomen. - Bij de uitoefening van verzekeringsverrichtingen dienen de wettelijke en de reglementaire bepalingen van algemeen belang die in België van toepassing zijn op de verzekeringsondernemingen en op hun verrichtingen, nageleefd te worden.

2 2. - De ondernemingen worden met aandrang verzocht hun dossier op te stellen volgens de in deze mededeling gegeven richtlijnen. Alle stukken van het dossier moeten worden getekend door een bevoegd vertegenwoordiger van de onderneming. II. OPENING VAN EEN BIJKANTOOR IN BELGIE. Elke verzekeringsonderneming die ressorteert onder het recht van een andere Lid-Staat van de E.E.R. mag in België een bijkantoor openen op voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten van haar Lid-Staat van herkomst aan de Controledienst een dossier, opgesteld in het Nederlands of in het Frans, hebben overgemaakt dat minstens de volgende gegevens bevat : 1. De precieze benaming van de betrokken onderneming en het adres van haar maatschappelijke zetel. 2. Het adres in België waar documenten kunnen worden opgevraagd en afgeleverd (zelfde adres als dat van de algemeen lasthebber). 3. De naam, het adres, het document waarbij de algemeen lasthebber van het bijkantoor de nodige bevoegdheden wordt toegekend (deze moet over voldoende bevoegdheden beschikken om de verzekeringsonderneming t.o.v. derden te verbinden en haar bij de Belgische rechtbanken en autoriteiten te vertegenwoordigen) en de datum van publicatie van die gegevens in het Belgisch Staatsblad (of het bewijs dat het nodige werd gedaan met het oog op die publicatie). 4. Een attest met de opsomming van de takken die de onderneming gemachtigd is te beoefenen. 5. Het solvabiliteitsattest. 6. Het programma van de werkzaamheden dat de volgende elementen dient te bevatten : - de aard van de risico's die de onderneming zinnens is te dekken en de karakteristieken van de produkten die ze zal commercialiseren. Daartoe dient per produkt een fiche overeenkomstig de bijlage D.146/h1 (niet-leven) of D.146/h2 (leven) te worden ingevuld. De algemene en de speciale voorwaarden van de Belgische verplichte verzekeringen, die de onderneming zal gebruiken ; - de organisatiestructuur van het bijkantoor. 7. Voor een onderneming die tak 10a (verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) wenst te beoefenen, het bewijs van aansluiting bij het Belgisch Bureau en bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

3 3. 8. Voor een onderneming die tak 17 (rechtsbijstand) wenst te beoefenen, de formule(s) van schadebeheer zoals omschreven in artikel 3.2. van de Richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987, die zij in België zal toepassen, samen met een beschrijving van de wijze waarop en de middelen waarmee die formule(s) zal (zullen) worden gerealiseerd. 9. Voor een onderneming die tak 18 (hulpverlening) wenst te beoefenen, een opgave van de middelen waarover zij beschikt om aan haar verbintenissen met betrekking tot die activiteit te voldoen. III. VRIJE DIENSTVERRICHTING IN BELGIE. Elke verzekeringsonderneming die ressorteert onder het recht van een andere Lid-Staat van de E.E.R. mag in België activiteiten in vrije dienstverrichting uitoefenen op voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten van haar Lid-Staat van herkomst aan de Controledienst een dossier, opgesteld in het Nederlands of in het Frans, hebben overgemaakt dat minstens de volgende gegevens bevat : 1. De precieze benaming van de betrokken onderneming en het adres van haar maatschappelijke zetel. 2. Een attest met de opsomming van de takken die de onderneming gemachtigd is te beoefenen. 3. Het solvabiliteitsattest. 4. De aard van de risico's die de onderneming zinnens is te dekken en de karakteristieken van de produkten die ze zal commercialiseren. Daartoe dient per produkt een fiche overeenkomstig de bijlage D.146/h1 (niet-leven) of D.146/h2 (leven) te worden ingevuld. De algemene en de speciale voorwaarden van de Belgische verplichte verzekeringen, die de onderneming zal gebruiken. 5. Voor een onderneming die tak 10a (verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) wenst te beoefenen : - het bewijs van aansluiting bij het Belgisch Bureau en bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ; - de naam en het adres van de vertegenwoordiger belast met de regeling van de schadegevallen (woon- of verblijfplaats in België), een getuigschrift van goed zedelijk gedrag of een gelijkaardig document en het bewijs van een bij zijn taak passende beroepsbekwaamheid. Hij moet over voldoende bevoegdheden beschikken om de onderneming te vertegenwoordigen tegenover personen die schade hebben geleden en schadevergoeding kunnen eisen en om de hieruit voortvloeiende vergoeding uit te betalen.

4 4. Hij moet eveneens over voldoende bevoegdheden beschikken om de verzekeringsonderneming voor de Belgische rechtbanken en autoriteiten in verband met de voornoemde vorderingen te vertegenwoordigen of zo nodig te laten vertegenwoordigen. Hij mag zich niet bezig houden met het rechtstreekse verzekeringsbedrijf. De aanwijzing van deze vertegenwoordiger wordt niet beschouwd als de opening van een bijkantoor. 6. Voor een onderneming die tak 17 (rechtsbijstand) wenst te beoefenen, de formule(s) van schadebeheer, zoals omschreven in artikel 3.2. van de Richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987, die zij in België zal toepassen, samen met een beschrijving van de wijze waarop en de middelen waarmee die formule(s) zal (zullen) worden gerealiseerd. 7. Voor een onderneming die tak 18 (hulpverlening) wenst te beoefenen, een opgave van de middelen waarover zij beschikt om aan haar verbintenissen met betrekking tot die activiteit te voldoen. Opmerking : De verzekeringsonderneming is overeenkomstig artikel 224²bis van de Algemene Verordening op de met zegel gelijkgestelde taksen, verplicht een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling is niettemin slechts vereist bij een effectieve uitoefening van de activiteit en wordt niet gevraagd wanneer de onderneming wenst te werken in verzekeringstakken voor dewelke geen enkele taks op de verzekeringspremies wordt geëist. De Voorzitter, Willy P. LENAERTS.

5 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN (C.D.V.) Kortenberglaan BRUSSEL Tel. : 02/ Fax : 02/ FORMULIER D.146/a AANVRAAG TOT TOELATING (Wet van 9 juli Koninklijk besluit van 22 februari 1991) Belgische ondernemingen en Belgische bijkantoren van ondernemingen van derde landen. De ondergetekende(n) (1) hiertoe een bijzondere opdracht gekregen hebbend op (2) handelend voor rekening van (3) Administratief codenummer van de onderneming : Tel. : Land van de maatschappelijke zetel : in toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 vraagt (vragen) de toelating voor de verzekeringstak(ken) hieronder vermeld voegt (voegen) hierbij de documenten en inlichtingen overeenkomstig de mededeling nr. D.146 van de C.D.V. Gedaan te., op (handtekening(en)) (1) Naam (namen), voornamen en functies aanduiden. (2) In te vullen wanneer het niet het volgens de statuten met het beheer belast orgaan betreft. (3) Benaming en adres van de onderneming. De buitenlandse ondernemingen zullen eveneens het adres in België vermelden.

6 VERZEKERINGSTAKKEN A * B ** INDELING VAN DE RISICO'S PER TAK OVEREENKOMSTIG DE BIJLAGE I VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 FEBRUARI Ongevallen. 2 Ziekte. 3 Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel. 4 Casco rollend spoorwegmaterieel. 5 Luchtvaartuigcasco. 6 Casco zee- en binnenschepen. 7 Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen. 8 Brand en natuurevenementen. 9 Andere schade aan goederen B.A. motorrijtuigen (10a + 10b). - Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen (10a). - Elke aansprakelijkheid van de vervoerder (10b). 11 B.A. luchtvaartuigen. 12 B.A. zee- en binnenschepen.

7 13 Algemene B.A. 14 Krediet. 15 Borgtocht. 16 Diverse geldelijke verliezen. 17 Rechtsbijstand. 18 Hulpverlening. 21 Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen. 22 Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen. 23 Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen. 24 De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "permanent health insurance" (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur). 25 Tontineverrichtingen. 26 Kapitalisatieverrichtingen. 27 Beheer van collectieve pensioenfondsen. 28 De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des assurances". 29 De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd. Aanduiden : * de takken waarvoor de onderneming reeds over een toelating beschikt. ** de niet in A vermelde takken waarvoor de toelating wordt gevraagd.

8

9 VERZEKERINGSTAKKEN A * B ** INDELING VAN DE RISICO'S PER TAK 1 Ongevallen. - forfaitaire uitkeringen, - schadeloosstellingen, - combinaties daarvan, - vervoerde personen. 2 Ziekte. - forfaitaire uitkeringen, - schadeloosstellingen, - combinaties daarvan. 3 Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel. Alle schade toegbracht aan : - motorrijtuigen, - voertuigen zonder motor. 4 Casco rollend spoorwegmaterieel. Alle schade die eraan toegebracht wordt. 5 Luchtvaartuigcasco. Alle schade die eraan toegebracht wordt. 6 Casco zee- en binnenschepen. Alle schade toegebracht aan : - binnenschepen, - schepen voor de vaart op meren, - zeeschepen. 7 Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen. Alle schade toegebracht aan vervoerde goederen of bagage, ongeacht de aard van het vervoermiddel. 8 Brand en natuurevenementen. Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de takken 3, 4, 5, 6 en 7 zijn begrepen) wan neer deze is veroorzaakt door : - brand, - ontploffing, - storm, - natuurevenementen, met uitzondering van hagel en vorst, - kernenergie, - aardverzakking. 9 Andere schade aan goederen. Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de takken 3, 4, 5, 6 en 7 zijn begrepen) wan neer die schade is veroorzaakt door hagel of vorst, alsmede door alle overige niet reeds onder de tak 8 begrepen evenementen, zoals diefstal.

10 10 - B.A. motorrijtuigen (Verplichte aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de vervoerder) (10a + 10b). - Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen (met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder) (10a). - Elke aansprakelijkheid van de vervoerder (met uitzondering van de verplichte aansprakelijkheid) (10b). 11 B.A. luchtvaartuigen. Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van luchtvaartuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de verv 12 B.A. zee- en binnenschepen. Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van zee- en binnenschepen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van d e vervoerder). 13 Algemene B.A. Alle overige niet reeds onder de takken 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid. 14 Krediet. - algemene insolventie, - exportkrediet, - verkoop op afbetaling, - hypothecair krediet, - landbouwkrediet. 15 Borgtocht. - directe borgtocht, - indirecte borgtocht. 16 Diverse geldelijke verliezen. - risico van gebrek aan werk, - (algemeen) tekort aan ontvangsten, - slecht weer, - winstderving, - doorlopende hoge algemene kosten, - onvoorziene bedrijfsuitgaven, - verlies van verkoopwaarde, - huur- of inkomstenderving, - andere indirecte bedrijfsverliezen dan bovengenoemde, - niet met een bedrijf samenhangende geldelijke verliezen, - overige geldelijke verliezen. 17 Rechtsbijstand. 18 Hulpverlening. - hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden, - hulpverlening onder andere omstandigheden. 21 Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen. 22 Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen. oerder).

11 23 Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen. 24 De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "permanent health insurance" (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur). 25 Tontineverrichtingen. 26 Kapitalisatieverrichtingen. 27 Beheer van collectieve pensioenfondsen. 28 De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des assurances". 29 De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

12 MEDEDELINGEN VANWEGE DE ONDERNEMING Aanvraag ontvangen op. VOORBEHOUDEN AAN DE C.D.V. Bericht van ontvangst verstuurd op. Opmerkingen :

13 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/b INLICHTINGSFORMULIER * Verzekeringsonderneming :. Code : Naam :. Voornamen :.... Geboorteplaats en -datum :. Adres : Nationaliteit :... Diploma('s) :... Vroegere beroepservaring :.. Datum van indiensttreding bij de onderneming : Loopbaan in de onderneming :.. Huidige taak :... sedert :..... Datum, handtekening (van de betrokken persoon) Deze gegevens worden door de Controledienst opgenomen in een bestand dat werd ingericht met het oog op het toezicht op de naleving van de controlewet van 9 juli Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heeft U recht op inzage en verbetering van de over U bewaarde informatie. * Gelieve latere wijzigingen in deze gegevens steeds mede te delen.

14 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/c AANDEELHOUDERS - GROEPSSTRUCTUUR I. Opwaartse affiliaties 1. Moedermaatschappijen van de verzekeringsonderneming. 2. Vennootschappen waarvan de moedermaatschappij van de verzekeringsonderneming, dochter, kleindochter, * is. 3. De overige natuurlijke personen en rechtspersonen die aandeelhouders zijn van de verzekeringsonderneming, met uitzondering van die welke minder dan tien percent van het kapitaal bezitten én niet in de raad van bestuur zetelen én er evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door een tussenpersoon vertegenwoordigd zijn. II. Zijwaartse affiliaties 1. Andere dochters ) ) van de vennootschappen bedoeld sub I.1. en I Kleindochters * ) III. Neerwaartse affiliaties 1. Dochters ) ) van de verzekeringsonderneming. 2. Kleindochters * ) 3. Ondernemingen waarin de verzekeringsonderneming minstens twintig percent van de stemrechten of van het kapitaal bezit. * Zich niet beperken tot de tweede graad.

15 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/d VOORSTEL VAN AANSTELLING VAN EEN ERKEND COMMISSARIS OF VAN EEN ERKENDE REVISORAATVENNOOTSCHAP Verzekeringsonderneming : Code : Naam :.. Administratieve code : Bezoldiging :.. Boekjaren waarop het mandaat slaat (3 jaar) :.. In geval van aanstelling van een revisoraatvennootschap : naam en administratieve code van de erkend commissaris die de revisoraatvennootschap vertegenwoordigt :..... (datum). (handtekening)

16 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/e VOORSTEL VAN AANSTELLING VAN EEN ACTUARIS 1 Verzekeringsonderneming : Code :. Naam :.. Voornamen :... Geboorteplaats en -datum 2 : Adres :..... Nationaliteit :... Kennis van de landstalen :.... Diploma('s) 3 :... Vroegere beroepservaring : Huidige functie(s) en opdracht(en) : Gelieve latere wijzigingen in deze gegevens steeds mede te delen. 2 Gelieve als bijlage een uittreksel uit de geboorteakte toe te voegen. 3 Gelieve als bijlage een gelijkluidend afschrift van het (of de) diploma('s) toe te voegen.

17 In voorkomend geval, de beroepsvereniging waarbij de actuaris is aangesloten :..... (datum). (handtekening) Deze gegevens worden door de Controledienst opgenomen in een bestand dat werd ingericht met het oog op het toezicht op de naleving van de controlewet van 9 juli Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heeft U recht op inzage en verbetering van de over U bewaarde informatie.

18 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/f1 Gebudgetteerde resultatenrekening van de onderneming:.. (volledige identiteit van de.. aanvragende onderneming, naam en.. adres) (codenummer van de aanvragende onderneming) betreffende : - het geheel van de takken inzake de rechtstreekse verrichtingen "niet-leven" waarvoor de toelating wordt gevraagd (1) - het geheel van de aangenomen verrichtingen "niet-leven" (1) uit te oefenen in :.. (2) via : - de maatschappelijke zetel (3) - een bijkantoor (3) - vrije dienstverrichting (3) Gebudgetteerde technische rekening "niet-levensverzekering" (x BEF) Inhoud Codes 1ste. boekjaar 2de. boekjaar 3de. boekjaar Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering 710 a) Brutopremies b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) (..) (..) (..) c) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) begin boekjaar (+) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) d) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) - einde boekjaar (+) Toegerekende opbrengst van beleggingen, overgebracht van de niet-technische rekening (post 6) 711 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 2bis. Opbrengsten van beleggingen !! 3. Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering 714 a) Overige bruto-opbrengsten b) Overige herverzekeringslasten (-) (..) (..) (..) Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) 610 (..) (..) (..) a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) (..) (..) (..) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -)

19 - einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) a) wijziging van de andere technische voorzieningen, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) b) wijziging van de andere technische voorzieningen, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) 6. Winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (-) 612 a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) (..) (..) (..) b) Wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) bb) wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) Netto-bedrijfskosten (-) 613 (...) (..) (..) (..) (...) (...) a) Acquisitiekosten aa) commissielonen voor acquisitie bb) beheerskosten in verband met de acquisitie b) wijziging van het bedrag van de geactiveerde XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX acquisitiekosten (stijging -, daling +) c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-) (..) (..) (..) 7bis. Beleggingslasten (-) 614 (...) (...) (...),! 8. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) 616 (...) a) Overige bruto-lasten (...).. (...).. b) Overige herverzekeringsopbrengsten (-) (..) (..) (..)!!!! 9. Wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) aa) wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

20 - einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) bb) wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) 10. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering Winst (+) 710 / Verlies (-) 619 / 710 (..) (..) (..).. VERWIJZINGEN : (1) Schrappen wat niet past. Een gebudgetteerde resultatenrekening wordt opgesteld voor elk van de twee voorgenomen verrichtingen. (2) Naam van het land vermelden waar de voorgenomen verrichtingen zullen uitgeoefend worden ; per land een gebudgetteerde resultatenrekening opstellen. (3) Schrappen wat niet past. Een afzonderlijke gebudgetteerde resultatenrekening wordt opgesteld respectievelijk voor verrichtingen uitgeoefend in : - het land waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen ; - een ander land dan dit waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen en door middel van een bijkantoor ; - een ander land dan dit waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen en door middel van vrije dienstverrichting. 3

21 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/f2 Gebudgetteerde resultatenrekening van de onderneming:.. (volledige identiteit van de.. aanvragende onderneming, naam en..adres) (codenummer van de aanvragende onderneming) betreffende: - het geheel van de takken inzake de rechtstreekse verrichtingen "leven" waarvoor de toelating wordt gevraagd (1) - het geheel van de aangenomen verrichtingen "leven" (1) uit te oefenen in:.. (2) via: - de maatschappelijke zetel (3) - een bijkantoor (3) - vrije dienstverrichting (3) Gebudgetteerde technische rekening "levensverzekering" (x BEF) Inhoud Codes 1ste. boekjaar 2de. boekjaar 3de. boekjaar Premies, onder aftrek van herverzekering 720 a) Brutopremies b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) (..) (..) (..)!!.. 2. Opbrengsten van beleggingen Waardecorrecties op beleggingen ( takken 23 en 25) (opbrengsten) Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering a) Overige bruto-opbrengsten b) Overige herverzekeringslasten (-) (..) (..) (..) 5. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) 620 () () () a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) (..) (..) (..) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+)

22 6. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging-,daling+) a) Wijziging van de voorziening voor verzekering "leven", onder aftrek van herverzekering (stijging-,daling+) aa) wijziging van de voorziening voor verzekering "leven", zonder aftrek van herverzekering (stijging-,daling+) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) bb) wijziging van de voorziening voor verzekering "leven", deel van de herverzekeraars (stijging +-, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) b) Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) aa) wijziging van de andere technische voorzieningen, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) bb) wijziging van de andere technische voorzieningen, deel van de herverzekeraars (stijging +,daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) 7. Winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (-) 622 () () () a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) (..) (..) (..) b) Wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) bb) wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) Netto-bedrijfskosten (-) 623 () () () a) Acquisitiekosten aa) commissielonen voor acquisitie bb) beheerskosten in verband met de acquisitie b) wijziging van het bedrag van de acquisitiekosten (stijging -, daling +) XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-) (..) (..) (..) 9. Beleggingslasten (-) 624 () () () 10. Waardecorrecties op beleggingen ( takken 23 en 25) (kosten) (-) 625 () () () 11. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) 626 () () () a) Overige bruto-lasten b) Overige herverzekeringsopbrengsten (-) (..) (..) (..).. 2

23 12. Toegerekende opbrengst van beleggingen, overgeboekt naar de niet-technische rekening (post 4) (-) 627 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties (stijging-,daling+) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) Resultaat van de technische rekening levensverzekering Winst (+) 720 / Verlies (-) 628 / 720 (..) (..) (..).. VERWIJZINGEN : (1) Schrappen wat niet past. Een gebudgetteerde resultatenrekening wordt opgesteld voor elk van de twee voorgenomen verrichtingen. (2) Naam van het land vermelden waar de voorgenomen verrichtingen zullen uitgeoefend worden ; per land een gebudgetteerde resultatenrekening opstellen. (3) Schrappen wat niet past. Een afzonderlijke gebudgetteerde resultatenrekening wordt opgesteld respectievelijk voor verrichtingen uitgeoefend in : - het land waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen ; - een ander land dan dit waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen en door middel van een bijkantoor ; - een ander land dan dit waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen en door middel van vrije dienstverrichting. 3

24 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/g1 I.STAAT VAN DE BESTANDDELEN VAN DE SOLVABILITEITSMARGE "NIET LEVEN" (x B.F.) (V1) Nota : - De onder D vermelde bestanddelen worden aanvaard op verzoek en rechtvaardiging van de onderneming en mits het akkoord van de Controledienst voor de Verzekeringen - Bij het teken (V) worden de ondernemingen verzocht de lijst van de verwijzingen (HELP) te raadplegen. Codes Op het ogengblik van de vraag tot toelating Vooruitzichten voor het eerste boekjaar Vooruitzichten voor het tweede boekjaar Vooruitzichten voor het derde boekjaar A. (1) a) Belgische ondernemingen : gestort maatschappelijk fonds of oorspronkelijk effectief gestort fonds, verhoogd met de ledenrekeningen (V 3) : (111) - (414) = S b) Buitenlandse ondernemingen : duurzame dotatie van de maatschappelijke zetel + creditsaldo van de lopende rekening van de maatschappelijke zetel - debetsaldo b) van deze rekening : (111) + (425.21) - (413.1) S (2) Helft van het niet gestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal of van het oorspronkelijk fonds wanneer het gestort gedeelte minstens één vierde van dit kapitaal of fonds bedraagt : 1/2 van (414) + 1/2 van (111.2) = S (3) Uitgiftepremies : (112) = S (4) Herwaarderingsmeerwaarden : (113) = S (5) Reserves die niet tegenover verplichtingen staan : (114) = S (6) Overgedragen winst : (115.1) = S (7) Achtergestelde leningen ten belope van de effectief gestorte bedragen : (V 4) = S a) zonder vaste looptijd = S b) met een vaste looptijd = S (8) Effecten met onbeperkte looptijd en andere instrumenten ten belope van de effectief gestorte bedragen : (V 5) = S (9) Helft van de mogelijke in te vorderen suppletiebijdragen uit hoofde van het boekjaar ten belope van de helft van de samen te stellen marge : (V 6) = S (10) Andere : (V 7) = S TOTAAL van (S.0.01) tot (S.0.11) = S AF TE TREKKEN (11) Op de balans ingeschreven immateriële bestanddelen : 1

MEDEDELING NR. D.146 - A

MEDEDELING NR. D.146 - A REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - A (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - C

MEDEDELING NR. D.146 - C REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - C (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk Ons kantoor Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk RPR 413645216 Telefoon: 056 231 870 Fax: 056/ 223 541 E-mail:

Nadere informatie

Informatie over ons kantoor

Informatie over ons kantoor Informatie over ons kantoor NV Verzekeringen P. Geeurickx & Co info@geeurickx.be Leopoldlaan 85 bus 1 9300 Aalst Tel. 053 78 74 75 Fax 053 78 73 61 e-mail : info@geeurickx.be RPR: 0422.714.221 Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN MEDEDELING NR. D. 135

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN MEDEDELING NR. D. 135 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 19 april 1995. MEDEDELING NR. D. 135 (Gecoördineerde versie na mededeling D.224) Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van het "aandeel van de herverzekeraars

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

Ons kantoor. Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken

Ons kantoor. Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken Ons kantoor Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken RPR 0434.221.686 Telefoon: 011 590 790 Fax: 011 590 791 E-mail: info@nelissenverzekeringen.be FSMA nr: 017920A Erkend als Verzekeringsmakelaar Toezichthoudende

Nadere informatie

GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN

GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN VMVM GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN BOEKJAAR GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN IN Assuralia heeft de globalisatie uitgevoerd van de

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Controledienst voor de Verzekeringen, betreffende het vrij vermogen van de herverzekeringsonderneming (1) I. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2011-10

RECHTSPERSOON v. 2011-10 A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2011-10 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (officieuze

Nadere informatie

AssurMiFID gedragsregels

AssurMiFID gedragsregels AssurMiFID gedragsregels Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee: 1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN 1.1. Informatie

Nadere informatie

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I. INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent 2 Verzekeringssubagent

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2015-01

RECHTSPERSOON v. 2015-01 ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O. IDENTITEIT VAN

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O IDENTITEIT

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent

Nadere informatie

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN.

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. 57.620/PC4/VK Brussel, 3 december 1992. MEDEDELING D. 104. Betreft :Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. I. INLEIDING. In het raam van de a posteriori controle, is het van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 134

MEDEDELING NR. D. 134 70.293/PC4A/MS Brussel, 18 april 1995 MEDEDELING NR. D. 134 Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van "vorderingen op herverzekeraars". Toepassing van artikel 10 3-8 van het koninklijk besluit van 22

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN 5112/PC/MS BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS BIJ EEN MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING De maatschappij voor onderlinge borgstelling...... (statutaire benaming).........

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

D. 72/A Verdeling van het niet uitgekeerd resultaat van het boekjaar (X) : 0000 over de solvabiliteitsmarges "niet-leven" en "leven" (V1)

D. 72/A Verdeling van het niet uitgekeerd resultaat van het boekjaar (X) : 0000 over de solvabiliteitsmarges niet-leven en leven (V1) D. 72/A Verdeling van het niet uitgekeerd resultaat van het boekjaar (X) : 0000 over de solvabiliteitsmarges "niet-leven" en "leven" (V1) 1) Toevoeging aan het eigen vermogen (V2) (V3) : "637.2\637.3"

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer blad 1 Bijlage 2 bij de verordening nr. 12 van de Controledienst voor de Verzekeringen, gewijzigd door verordening nr. 13 van 4 november 2002. Benaming van de onderneming : Administratief codenummer: SAMENVATTENDE

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.102

MEDEDELING NR. D.102 57.088/PC4/VK Brussel, 1 december 1992. MEDEDELING NR. D.102 Betreft : Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten B.A.-Auto, Allerlei Risico's en Transport I. INLEIDING. In het raam van

Nadere informatie

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Bijlage Mededeling _2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Formulier dat moet worden ingevuld door de personen die zich kandidaat stellen voor een hernieuwing van mandaat als bestuurder of als effectieve leider Toepassingsveld:

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 100

MEDEDELING NR. D. 100 Brussel, 23 juli 1992 55415/PC4/MG MEDEDELING NR. D. 100 Betreft : Statistiekstaat van de levensverzekeringen. (rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België). ---------- ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

Circulaire CBFA_2008_06 dd. 11 maart 2008

Circulaire CBFA_2008_06 dd. 11 maart 2008 Circulaire _2008_06 dd. 11 maart 2008 Toepassing van artikel 15bis, 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen: aanvaarding door de van het in aanmerking nemen

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.159.

MEDEDELING NR. D.159. 60/SFIN Brussel, 26 mei 1997. MEDEDELING NR. D.159. Betreft : - Statistiek van de rechtstreekse levensverzekeringsactiviteit in België en in het buitenland; - Statistiek van de in herverzekering aangenomen

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ...

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ... vragenlijst VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK Deze vragenlijst dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden, gedateerd en ondertekend. Volgende documenten dienen

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN NATUURLIJKE PERSOON v 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie