MEDEDELING NR. D B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELING NR. D.146 - B"

Transcriptie

1 REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D B (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten in België door ondernemingen uit de Europese Economische Ruimte, andere dan Belgische. (Wet van 9 juli K.B. van 22 februari 1991). I. INLEIDING. - Voor de toepassing van deze mededeling wordt verstaan onder : de Wet : de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. het Algemeen Reglement : het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. de Controledienst : de Controledienst voor de Verzekeringen. - Onderhavige mededeling is van toepassing op de ondernemingen uit de E.E.R. (Europese Economische Ruimte), andere dan Belgische, die in België een verzekeringsactiviteit wensen te beginnen langs een Belgisch bijkantoor of in vrije dienstverrichting vanuit hun zetel of vanuit een bijkantoor gelegen in een land van de E.E.R., andere dan België, of die reeds in België een verzekeringsactiviteit uitoefenen en die wensen uit te breiden tot andere verzekeringstakken. - De ondernemingen mogen in België, langs een bijkantoor of in vrije dienstverrichting, de verzekeringsverrichtingen uitoefenen waarvoor zij in hun Lid-Staat van herkomst de toelating hebben bekomen. - Bij de uitoefening van verzekeringsverrichtingen dienen de wettelijke en de reglementaire bepalingen van algemeen belang die in België van toepassing zijn op de verzekeringsondernemingen en op hun verrichtingen, nageleefd te worden.

2 2. - De ondernemingen worden met aandrang verzocht hun dossier op te stellen volgens de in deze mededeling gegeven richtlijnen. Alle stukken van het dossier moeten worden getekend door een bevoegd vertegenwoordiger van de onderneming. II. OPENING VAN EEN BIJKANTOOR IN BELGIE. Elke verzekeringsonderneming die ressorteert onder het recht van een andere Lid-Staat van de E.E.R. mag in België een bijkantoor openen op voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten van haar Lid-Staat van herkomst aan de Controledienst een dossier, opgesteld in het Nederlands of in het Frans, hebben overgemaakt dat minstens de volgende gegevens bevat : 1. De precieze benaming van de betrokken onderneming en het adres van haar maatschappelijke zetel. 2. Het adres in België waar documenten kunnen worden opgevraagd en afgeleverd (zelfde adres als dat van de algemeen lasthebber). 3. De naam, het adres, het document waarbij de algemeen lasthebber van het bijkantoor de nodige bevoegdheden wordt toegekend (deze moet over voldoende bevoegdheden beschikken om de verzekeringsonderneming t.o.v. derden te verbinden en haar bij de Belgische rechtbanken en autoriteiten te vertegenwoordigen) en de datum van publicatie van die gegevens in het Belgisch Staatsblad (of het bewijs dat het nodige werd gedaan met het oog op die publicatie). 4. Een attest met de opsomming van de takken die de onderneming gemachtigd is te beoefenen. 5. Het solvabiliteitsattest. 6. Het programma van de werkzaamheden dat de volgende elementen dient te bevatten : - de aard van de risico's die de onderneming zinnens is te dekken en de karakteristieken van de produkten die ze zal commercialiseren. Daartoe dient per produkt een fiche overeenkomstig de bijlage D.146/h1 (niet-leven) of D.146/h2 (leven) te worden ingevuld. De algemene en de speciale voorwaarden van de Belgische verplichte verzekeringen, die de onderneming zal gebruiken ; - de organisatiestructuur van het bijkantoor. 7. Voor een onderneming die tak 10a (verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) wenst te beoefenen, het bewijs van aansluiting bij het Belgisch Bureau en bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

3 3. 8. Voor een onderneming die tak 17 (rechtsbijstand) wenst te beoefenen, de formule(s) van schadebeheer zoals omschreven in artikel 3.2. van de Richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987, die zij in België zal toepassen, samen met een beschrijving van de wijze waarop en de middelen waarmee die formule(s) zal (zullen) worden gerealiseerd. 9. Voor een onderneming die tak 18 (hulpverlening) wenst te beoefenen, een opgave van de middelen waarover zij beschikt om aan haar verbintenissen met betrekking tot die activiteit te voldoen. III. VRIJE DIENSTVERRICHTING IN BELGIE. Elke verzekeringsonderneming die ressorteert onder het recht van een andere Lid-Staat van de E.E.R. mag in België activiteiten in vrije dienstverrichting uitoefenen op voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten van haar Lid-Staat van herkomst aan de Controledienst een dossier, opgesteld in het Nederlands of in het Frans, hebben overgemaakt dat minstens de volgende gegevens bevat : 1. De precieze benaming van de betrokken onderneming en het adres van haar maatschappelijke zetel. 2. Een attest met de opsomming van de takken die de onderneming gemachtigd is te beoefenen. 3. Het solvabiliteitsattest. 4. De aard van de risico's die de onderneming zinnens is te dekken en de karakteristieken van de produkten die ze zal commercialiseren. Daartoe dient per produkt een fiche overeenkomstig de bijlage D.146/h1 (niet-leven) of D.146/h2 (leven) te worden ingevuld. De algemene en de speciale voorwaarden van de Belgische verplichte verzekeringen, die de onderneming zal gebruiken. 5. Voor een onderneming die tak 10a (verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) wenst te beoefenen : - het bewijs van aansluiting bij het Belgisch Bureau en bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ; - de naam en het adres van de vertegenwoordiger belast met de regeling van de schadegevallen (woon- of verblijfplaats in België), een getuigschrift van goed zedelijk gedrag of een gelijkaardig document en het bewijs van een bij zijn taak passende beroepsbekwaamheid. Hij moet over voldoende bevoegdheden beschikken om de onderneming te vertegenwoordigen tegenover personen die schade hebben geleden en schadevergoeding kunnen eisen en om de hieruit voortvloeiende vergoeding uit te betalen.

4 4. Hij moet eveneens over voldoende bevoegdheden beschikken om de verzekeringsonderneming voor de Belgische rechtbanken en autoriteiten in verband met de voornoemde vorderingen te vertegenwoordigen of zo nodig te laten vertegenwoordigen. Hij mag zich niet bezig houden met het rechtstreekse verzekeringsbedrijf. De aanwijzing van deze vertegenwoordiger wordt niet beschouwd als de opening van een bijkantoor. 6. Voor een onderneming die tak 17 (rechtsbijstand) wenst te beoefenen, de formule(s) van schadebeheer, zoals omschreven in artikel 3.2. van de Richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987, die zij in België zal toepassen, samen met een beschrijving van de wijze waarop en de middelen waarmee die formule(s) zal (zullen) worden gerealiseerd. 7. Voor een onderneming die tak 18 (hulpverlening) wenst te beoefenen, een opgave van de middelen waarover zij beschikt om aan haar verbintenissen met betrekking tot die activiteit te voldoen. Opmerking : De verzekeringsonderneming is overeenkomstig artikel 224²bis van de Algemene Verordening op de met zegel gelijkgestelde taksen, verplicht een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling is niettemin slechts vereist bij een effectieve uitoefening van de activiteit en wordt niet gevraagd wanneer de onderneming wenst te werken in verzekeringstakken voor dewelke geen enkele taks op de verzekeringspremies wordt geëist. De Voorzitter, Willy P. LENAERTS.

5 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN (C.D.V.) Kortenberglaan BRUSSEL Tel. : 02/ Fax : 02/ FORMULIER D.146/a AANVRAAG TOT TOELATING (Wet van 9 juli Koninklijk besluit van 22 februari 1991) Belgische ondernemingen en Belgische bijkantoren van ondernemingen van derde landen. De ondergetekende(n) (1) hiertoe een bijzondere opdracht gekregen hebbend op (2) handelend voor rekening van (3) Administratief codenummer van de onderneming : Tel. : Land van de maatschappelijke zetel : in toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 vraagt (vragen) de toelating voor de verzekeringstak(ken) hieronder vermeld voegt (voegen) hierbij de documenten en inlichtingen overeenkomstig de mededeling nr. D.146 van de C.D.V. Gedaan te., op (handtekening(en)) (1) Naam (namen), voornamen en functies aanduiden. (2) In te vullen wanneer het niet het volgens de statuten met het beheer belast orgaan betreft. (3) Benaming en adres van de onderneming. De buitenlandse ondernemingen zullen eveneens het adres in België vermelden.

6 VERZEKERINGSTAKKEN A * B ** INDELING VAN DE RISICO'S PER TAK OVEREENKOMSTIG DE BIJLAGE I VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 FEBRUARI Ongevallen. 2 Ziekte. 3 Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel. 4 Casco rollend spoorwegmaterieel. 5 Luchtvaartuigcasco. 6 Casco zee- en binnenschepen. 7 Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen. 8 Brand en natuurevenementen. 9 Andere schade aan goederen B.A. motorrijtuigen (10a + 10b). - Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen (10a). - Elke aansprakelijkheid van de vervoerder (10b). 11 B.A. luchtvaartuigen. 12 B.A. zee- en binnenschepen.

7 13 Algemene B.A. 14 Krediet. 15 Borgtocht. 16 Diverse geldelijke verliezen. 17 Rechtsbijstand. 18 Hulpverlening. 21 Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen. 22 Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen. 23 Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen. 24 De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "permanent health insurance" (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur). 25 Tontineverrichtingen. 26 Kapitalisatieverrichtingen. 27 Beheer van collectieve pensioenfondsen. 28 De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des assurances". 29 De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd. Aanduiden : * de takken waarvoor de onderneming reeds over een toelating beschikt. ** de niet in A vermelde takken waarvoor de toelating wordt gevraagd.

8

9 VERZEKERINGSTAKKEN A * B ** INDELING VAN DE RISICO'S PER TAK 1 Ongevallen. - forfaitaire uitkeringen, - schadeloosstellingen, - combinaties daarvan, - vervoerde personen. 2 Ziekte. - forfaitaire uitkeringen, - schadeloosstellingen, - combinaties daarvan. 3 Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel. Alle schade toegbracht aan : - motorrijtuigen, - voertuigen zonder motor. 4 Casco rollend spoorwegmaterieel. Alle schade die eraan toegebracht wordt. 5 Luchtvaartuigcasco. Alle schade die eraan toegebracht wordt. 6 Casco zee- en binnenschepen. Alle schade toegebracht aan : - binnenschepen, - schepen voor de vaart op meren, - zeeschepen. 7 Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen. Alle schade toegebracht aan vervoerde goederen of bagage, ongeacht de aard van het vervoermiddel. 8 Brand en natuurevenementen. Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de takken 3, 4, 5, 6 en 7 zijn begrepen) wan neer deze is veroorzaakt door : - brand, - ontploffing, - storm, - natuurevenementen, met uitzondering van hagel en vorst, - kernenergie, - aardverzakking. 9 Andere schade aan goederen. Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de takken 3, 4, 5, 6 en 7 zijn begrepen) wan neer die schade is veroorzaakt door hagel of vorst, alsmede door alle overige niet reeds onder de tak 8 begrepen evenementen, zoals diefstal.

10 10 - B.A. motorrijtuigen (Verplichte aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de vervoerder) (10a + 10b). - Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen (met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder) (10a). - Elke aansprakelijkheid van de vervoerder (met uitzondering van de verplichte aansprakelijkheid) (10b). 11 B.A. luchtvaartuigen. Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van luchtvaartuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de verv 12 B.A. zee- en binnenschepen. Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van zee- en binnenschepen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van d e vervoerder). 13 Algemene B.A. Alle overige niet reeds onder de takken 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid. 14 Krediet. - algemene insolventie, - exportkrediet, - verkoop op afbetaling, - hypothecair krediet, - landbouwkrediet. 15 Borgtocht. - directe borgtocht, - indirecte borgtocht. 16 Diverse geldelijke verliezen. - risico van gebrek aan werk, - (algemeen) tekort aan ontvangsten, - slecht weer, - winstderving, - doorlopende hoge algemene kosten, - onvoorziene bedrijfsuitgaven, - verlies van verkoopwaarde, - huur- of inkomstenderving, - andere indirecte bedrijfsverliezen dan bovengenoemde, - niet met een bedrijf samenhangende geldelijke verliezen, - overige geldelijke verliezen. 17 Rechtsbijstand. 18 Hulpverlening. - hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden, - hulpverlening onder andere omstandigheden. 21 Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen. 22 Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen. oerder).

11 23 Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen. 24 De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "permanent health insurance" (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur). 25 Tontineverrichtingen. 26 Kapitalisatieverrichtingen. 27 Beheer van collectieve pensioenfondsen. 28 De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des assurances". 29 De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

12 MEDEDELINGEN VANWEGE DE ONDERNEMING Aanvraag ontvangen op. VOORBEHOUDEN AAN DE C.D.V. Bericht van ontvangst verstuurd op. Opmerkingen :

13 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/b INLICHTINGSFORMULIER * Verzekeringsonderneming :. Code : Naam :. Voornamen :.... Geboorteplaats en -datum :. Adres : Nationaliteit :... Diploma('s) :... Vroegere beroepservaring :.. Datum van indiensttreding bij de onderneming : Loopbaan in de onderneming :.. Huidige taak :... sedert :..... Datum, handtekening (van de betrokken persoon) Deze gegevens worden door de Controledienst opgenomen in een bestand dat werd ingericht met het oog op het toezicht op de naleving van de controlewet van 9 juli Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heeft U recht op inzage en verbetering van de over U bewaarde informatie. * Gelieve latere wijzigingen in deze gegevens steeds mede te delen.

14 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/c AANDEELHOUDERS - GROEPSSTRUCTUUR I. Opwaartse affiliaties 1. Moedermaatschappijen van de verzekeringsonderneming. 2. Vennootschappen waarvan de moedermaatschappij van de verzekeringsonderneming, dochter, kleindochter, * is. 3. De overige natuurlijke personen en rechtspersonen die aandeelhouders zijn van de verzekeringsonderneming, met uitzondering van die welke minder dan tien percent van het kapitaal bezitten én niet in de raad van bestuur zetelen én er evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door een tussenpersoon vertegenwoordigd zijn. II. Zijwaartse affiliaties 1. Andere dochters ) ) van de vennootschappen bedoeld sub I.1. en I Kleindochters * ) III. Neerwaartse affiliaties 1. Dochters ) ) van de verzekeringsonderneming. 2. Kleindochters * ) 3. Ondernemingen waarin de verzekeringsonderneming minstens twintig percent van de stemrechten of van het kapitaal bezit. * Zich niet beperken tot de tweede graad.

15 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/d VOORSTEL VAN AANSTELLING VAN EEN ERKEND COMMISSARIS OF VAN EEN ERKENDE REVISORAATVENNOOTSCHAP Verzekeringsonderneming : Code : Naam :.. Administratieve code : Bezoldiging :.. Boekjaren waarop het mandaat slaat (3 jaar) :.. In geval van aanstelling van een revisoraatvennootschap : naam en administratieve code van de erkend commissaris die de revisoraatvennootschap vertegenwoordigt :..... (datum). (handtekening)

16 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/e VOORSTEL VAN AANSTELLING VAN EEN ACTUARIS 1 Verzekeringsonderneming : Code :. Naam :.. Voornamen :... Geboorteplaats en -datum 2 : Adres :..... Nationaliteit :... Kennis van de landstalen :.... Diploma('s) 3 :... Vroegere beroepservaring : Huidige functie(s) en opdracht(en) : Gelieve latere wijzigingen in deze gegevens steeds mede te delen. 2 Gelieve als bijlage een uittreksel uit de geboorteakte toe te voegen. 3 Gelieve als bijlage een gelijkluidend afschrift van het (of de) diploma('s) toe te voegen.

17 In voorkomend geval, de beroepsvereniging waarbij de actuaris is aangesloten :..... (datum). (handtekening) Deze gegevens worden door de Controledienst opgenomen in een bestand dat werd ingericht met het oog op het toezicht op de naleving van de controlewet van 9 juli Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heeft U recht op inzage en verbetering van de over U bewaarde informatie.

18 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/f1 Gebudgetteerde resultatenrekening van de onderneming:.. (volledige identiteit van de.. aanvragende onderneming, naam en.. adres) (codenummer van de aanvragende onderneming) betreffende : - het geheel van de takken inzake de rechtstreekse verrichtingen "niet-leven" waarvoor de toelating wordt gevraagd (1) - het geheel van de aangenomen verrichtingen "niet-leven" (1) uit te oefenen in :.. (2) via : - de maatschappelijke zetel (3) - een bijkantoor (3) - vrije dienstverrichting (3) Gebudgetteerde technische rekening "niet-levensverzekering" (x BEF) Inhoud Codes 1ste. boekjaar 2de. boekjaar 3de. boekjaar Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering 710 a) Brutopremies b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) (..) (..) (..) c) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) begin boekjaar (+) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) d) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) - einde boekjaar (+) Toegerekende opbrengst van beleggingen, overgebracht van de niet-technische rekening (post 6) 711 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 2bis. Opbrengsten van beleggingen !! 3. Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering 714 a) Overige bruto-opbrengsten b) Overige herverzekeringslasten (-) (..) (..) (..) Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) 610 (..) (..) (..) a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) (..) (..) (..) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -)

19 - einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) a) wijziging van de andere technische voorzieningen, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) b) wijziging van de andere technische voorzieningen, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) 6. Winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (-) 612 a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) (..) (..) (..) b) Wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) bb) wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) Netto-bedrijfskosten (-) 613 (...) (..) (..) (..) (...) (...) a) Acquisitiekosten aa) commissielonen voor acquisitie bb) beheerskosten in verband met de acquisitie b) wijziging van het bedrag van de geactiveerde XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX acquisitiekosten (stijging -, daling +) c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-) (..) (..) (..) 7bis. Beleggingslasten (-) 614 (...) (...) (...),! 8. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) 616 (...) a) Overige bruto-lasten (...).. (...).. b) Overige herverzekeringsopbrengsten (-) (..) (..) (..)!!!! 9. Wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) aa) wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

20 - einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) bb) wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) 10. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering Winst (+) 710 / Verlies (-) 619 / 710 (..) (..) (..).. VERWIJZINGEN : (1) Schrappen wat niet past. Een gebudgetteerde resultatenrekening wordt opgesteld voor elk van de twee voorgenomen verrichtingen. (2) Naam van het land vermelden waar de voorgenomen verrichtingen zullen uitgeoefend worden ; per land een gebudgetteerde resultatenrekening opstellen. (3) Schrappen wat niet past. Een afzonderlijke gebudgetteerde resultatenrekening wordt opgesteld respectievelijk voor verrichtingen uitgeoefend in : - het land waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen ; - een ander land dan dit waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen en door middel van een bijkantoor ; - een ander land dan dit waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen en door middel van vrije dienstverrichting. 3

21 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/f2 Gebudgetteerde resultatenrekening van de onderneming:.. (volledige identiteit van de.. aanvragende onderneming, naam en..adres) (codenummer van de aanvragende onderneming) betreffende: - het geheel van de takken inzake de rechtstreekse verrichtingen "leven" waarvoor de toelating wordt gevraagd (1) - het geheel van de aangenomen verrichtingen "leven" (1) uit te oefenen in:.. (2) via: - de maatschappelijke zetel (3) - een bijkantoor (3) - vrije dienstverrichting (3) Gebudgetteerde technische rekening "levensverzekering" (x BEF) Inhoud Codes 1ste. boekjaar 2de. boekjaar 3de. boekjaar Premies, onder aftrek van herverzekering 720 a) Brutopremies b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) (..) (..) (..)!!.. 2. Opbrengsten van beleggingen Waardecorrecties op beleggingen ( takken 23 en 25) (opbrengsten) Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering a) Overige bruto-opbrengsten b) Overige herverzekeringslasten (-) (..) (..) (..) 5. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) 620 () () () a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) (..) (..) (..) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+)

22 6. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging-,daling+) a) Wijziging van de voorziening voor verzekering "leven", onder aftrek van herverzekering (stijging-,daling+) aa) wijziging van de voorziening voor verzekering "leven", zonder aftrek van herverzekering (stijging-,daling+) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) bb) wijziging van de voorziening voor verzekering "leven", deel van de herverzekeraars (stijging +-, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) b) Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) aa) wijziging van de andere technische voorzieningen, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) bb) wijziging van de andere technische voorzieningen, deel van de herverzekeraars (stijging +,daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) 7. Winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (-) 622 () () () a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) (..) (..) (..) b) Wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) einde boekjaar (+) begin boekjaar (-) (..) (..) (..) bb) wijziging van de voorziening voor winstdeling en restorno's, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) Netto-bedrijfskosten (-) 623 () () () a) Acquisitiekosten aa) commissielonen voor acquisitie bb) beheerskosten in verband met de acquisitie b) wijziging van het bedrag van de acquisitiekosten (stijging -, daling +) XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-) (..) (..) (..) 9. Beleggingslasten (-) 624 () () () 10. Waardecorrecties op beleggingen ( takken 23 en 25) (kosten) (-) 625 () () () 11. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) 626 () () () a) Overige bruto-lasten b) Overige herverzekeringsopbrengsten (-) (..) (..) (..).. 2

23 12. Toegerekende opbrengst van beleggingen, overgeboekt naar de niet-technische rekening (post 4) (-) 627 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties (stijging-,daling+) einde boekjaar (-) (..) (..) (..) - begin boekjaar (+) Resultaat van de technische rekening levensverzekering Winst (+) 720 / Verlies (-) 628 / 720 (..) (..) (..).. VERWIJZINGEN : (1) Schrappen wat niet past. Een gebudgetteerde resultatenrekening wordt opgesteld voor elk van de twee voorgenomen verrichtingen. (2) Naam van het land vermelden waar de voorgenomen verrichtingen zullen uitgeoefend worden ; per land een gebudgetteerde resultatenrekening opstellen. (3) Schrappen wat niet past. Een afzonderlijke gebudgetteerde resultatenrekening wordt opgesteld respectievelijk voor verrichtingen uitgeoefend in : - het land waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen ; - een ander land dan dit waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen en door middel van een bijkantoor ; - een ander land dan dit waar de maatschappelijke zetel van de aanvragende onderneming is gelegen en door middel van vrije dienstverrichting. 3

24 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Bijlage D.146/g1 I.STAAT VAN DE BESTANDDELEN VAN DE SOLVABILITEITSMARGE "NIET LEVEN" (x B.F.) (V1) Nota : - De onder D vermelde bestanddelen worden aanvaard op verzoek en rechtvaardiging van de onderneming en mits het akkoord van de Controledienst voor de Verzekeringen - Bij het teken (V) worden de ondernemingen verzocht de lijst van de verwijzingen (HELP) te raadplegen. Codes Op het ogengblik van de vraag tot toelating Vooruitzichten voor het eerste boekjaar Vooruitzichten voor het tweede boekjaar Vooruitzichten voor het derde boekjaar A. (1) a) Belgische ondernemingen : gestort maatschappelijk fonds of oorspronkelijk effectief gestort fonds, verhoogd met de ledenrekeningen (V 3) : (111) - (414) = S b) Buitenlandse ondernemingen : duurzame dotatie van de maatschappelijke zetel + creditsaldo van de lopende rekening van de maatschappelijke zetel - debetsaldo b) van deze rekening : (111) + (425.21) - (413.1) S (2) Helft van het niet gestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal of van het oorspronkelijk fonds wanneer het gestort gedeelte minstens één vierde van dit kapitaal of fonds bedraagt : 1/2 van (414) + 1/2 van (111.2) = S (3) Uitgiftepremies : (112) = S (4) Herwaarderingsmeerwaarden : (113) = S (5) Reserves die niet tegenover verplichtingen staan : (114) = S (6) Overgedragen winst : (115.1) = S (7) Achtergestelde leningen ten belope van de effectief gestorte bedragen : (V 4) = S a) zonder vaste looptijd = S b) met een vaste looptijd = S (8) Effecten met onbeperkte looptijd en andere instrumenten ten belope van de effectief gestorte bedragen : (V 5) = S (9) Helft van de mogelijke in te vorderen suppletiebijdragen uit hoofde van het boekjaar ten belope van de helft van de samen te stellen marge : (V 6) = S (10) Andere : (V 7) = S TOTAAL van (S.0.01) tot (S.0.11) = S AF TE TREKKEN (11) Op de balans ingeschreven immateriële bestanddelen : 1

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie