CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Jaarverslag

2

3 Deze jaarverslagen zijn de laatste die de Commissie en de Controledienst als afzonderlijke instellingen zullen bekend maken. Zij werden door beide instellingen afzonderlijk opgesteld. Het directiecomité van de CBFA heeft het gehele jaarverslag op 14 april vastgesteld en overeenkomstig artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 aan de goedkeuring aan de Raad van Toezicht van de CBFA voorgelegd. Sinds 1 januari 2004 bestaat de Raad van Toezicht uit de samengevoegde raden van toezicht van de Commissie en de Controledienst. Hierbij heeft de Raad van Toezicht van de CBFA zich beraden over de aard en strekking van zijn goedkeuring, die, gelet op de regel dat hij niet tussenkomt in individuele toezichtsmateries, beperkt is tot die aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren en omschreven zijn in artikel 48, 1 van de wet van 2 augustus De Raad van Toezicht heeft in zijn zitting van 14 april onderhavig jaarverslag goedgekeurd.

4

5 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

6

7 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...3 Lijst van de grafieken...6 Lijst van de tabellen...8 De Controledienst voor de Verzekeringen A. Samenstelling van de organen van de CDV B. Samenstelling van de diensten Hoofdstuk I De verzekeringen A. De Belgische verzekeringsmarkt in De ondernemingen De internationalisering van de Belgische verzekeringsmarkt a. De geografische spreiding van de in België gevestigde ondernemingen b. De bijkantoren en de ondernemingen die aan vrije dienstverrichting doen c. Activiteiten van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland B. De financiële aspecten De jaarrekening...25 a. De balans b. Het eigen vermogen c. De resultatenrekening aa. Het globaal resultaat bb. Het resultaat van de activiteiten niet-leven cc. Het resultaat van de activiteiten leven dd. Personeelskosten en commissielonen aan tussenpersonen De solvabiliteit a. De solvabiliteitsmarge b. De dekkingswaarden De technische voorzieningen a. Enkele kerngegevens b. De technische voorzieningen van de rechtstreekse verzekeringsverrichtingen B.O.A.R. in België aa. Het geheel van de technische voorzieningen bb. Voorziening voor te betalen schaden cc. Voorziening voor egalisatie en catastrofen Het incasso van de gevestigde ondernemingen in a. Het incasso van de ondernemingen per groep van activiteiten b. Het incasso van de verzekeraars arbeidsongevallen (Wet van 10 april 1971) c. Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen De rendabiliteit a. De verzekeringen B.O.A.R. : Grafieken b. De verzekeringen B.O.A.R. : Synthese

8 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen c. De levensverzekering aa. De levensverzekeringsactiviteit niet verbonden met beleggingsfondsen (takken 21 en 22) bb. De verrichtingen buitenwettelijke voordelen voor bezoldigde werknemers (K.B. van 14 mei 1969) cc. De levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (tak 23) dd. De winstverdeling bij de levensverzekeringen die niet verbonden zijn met beleggingsfondsen ee. Evolutie van de maximale rentevoeten d. De arbeidsongevallenverzekering De financiële controle a. De solvabiliteitsmarge aa. Tekort aan marge bb. Bestanddelen cc. Verzekeringsgroepen b. De dekkingswaarden c. De organisatie d. Erkende commissarissen C. De juridische aspecten De Belgische wetgeving a. De controlereglementering b. De B.A.-motorrijtuigenverzekering aa. Het tariferingsbureau bb. De vierde richtlijn auto cc. Inbeslagneming van de niet-verzekerde voertuigen dd. Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds en Belgisch Bureau c. De natuurrampen d. De brandverzekering e. De levensverzekering f. De aanvullende pensioenen De Europese wetgeving a. Het ontwerp van vijfde richtlijn auto b. Het arrest van het Hof van Justitie van 25 februari De juridische controle a. De overdrachten b. De toelatingen, verzakingen en intrekkingen De klachten a. Definities b. Commentaar aa. Oorsprong van de klachten bb. Partijen in het geding cc. Betrokken verzekeringstakken dd. Motieven van de klachten ee. Gevonden oplossingen De verzekeringstussenpersonen a. De klachten b. De controle aa. Statistieken bb. Inschrijvingsrechten cc. Registratiedossiers dd. Gespecialiseerde cursussen in verzekeringen

9 Inhoudstafel Hoofdstuk II De aanvullende pensioenen A. Het aantal pensioeninstellingen B. De financiële aspecten De jaarrekening De technische resultaten a. De technische voorzieningen b. Dotaties c. De uitkeringen De herstelplannen De samenstelling van de portefeuille C. Het aantal deelnemers D. De juridische aspecten De aanvullende pensioenen voor de werknemers a. De wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) b. De uitvoeringsbesluiten van de WAP c. De prudentiële regelgeving De aanvullende pensioenen voor de zelfstandigen a. De wet betreffende de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (WAPZ) b. De uitvoeringsbesluiten c. De prudentiële regelgeving Hoofdstuk III Het hypothecair krediet A. De structuur van de markt en de rentevoeten B. De referte-indexen C. De technische aspecten en de controle De controles a. Controle van de ondernemingen b. Controle van de reclame De klachten De inschrijvingen, registraties en afstand D. Juridische aspecten Wijziging van artikel 1 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

10 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen LIJST VAN DE GRAFIEKEN Hoofdstuk I De verzekeringen A. De Belgische verzekeringsmarkt in Aantal ondernemingen naar maatschappelijke zetel Aantal gevestigde ondernemingen volgens specialisering Aantal ondernemingen per verzekeringstak in Aantal ondernemingen naar Belgisch recht volgens vennootschapsvorm in Geografische spreiding van de ondernemingen naar land van de maatschappelijke zetel in B. De financiële aspecten 6. Balans van de verzekeringsondernemingen : balanstotaal en groeivoet Technische voorzieningen : totaal en groeivoet Eigen vermogen : totaal en groeivoet Rendement van het eigen vermogen Winst, verlies en globaal resultaat Verzekeringssaldo en saldo buiten verzekering (in percentage van de verdiende premies) Personeelskosten (in percentage van de verdiende premies) Commissielonen aan tussenpersonen (in percentage van de verdiende premies) Verhouding tussen de samengestelde en de vereiste marge : activiteiten niet-leven Verhouding tussen de samengestelde en de vereiste marge : activiteiten leven Dekking van de technische voorzieningen (uitgezonderd tak 23) Dekkingswaarden van de technische voorzieningen (tak 23) Dekkingswaarden van de technische voorzieningen (alle beheren uitgezonderd tak 23) Ongevallen Ziekte Voertuigcasco Transport Brand en andere schade aan goederen Burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid Krediet en borgtocht Diverse geldelijke verliezen Rechtsbijstand Hulpverlening Verdeling van het incasso B.O.A.R Verdeling van het bruto technisch-financieel saldo B.O.A.R Evolutie van het netto technisch-financieel saldo S Evolutie van actuariële rendementen van OLO s Commissielonen en netto-bedrijfskosten in functie van de som Σ Uitkeringen en afgestane, overgedragen technische voorzieningen in functie van de som Σ De financiële opbrengsten (en waardecorrecties) Evolutie van de spilrentevoet C. De juridische aspecten 38. Opsplitsing van de klachten ingediend in 2003 volgens de hoedanigheid van de klager Opsplitsing van de klachten ingediend in 2003 volgens de hoedanigheid van de partij in het geding Opsplitsing van de klachten ingediend in 2003 volgens de verzekeringstak Opsplitsing van de klachten ingediend in 2003 volgens het motief

11 Lijst van de grafieken 42. Opsplitsing volgens gevonden oplossing van de klachtendossiers afgesloten in Verdeling klachtendossiers tussenpersonen naar hoedanigheid van de indiener Spreiding van het aantal verzekeringstussenpersonen over de categorieën voorzien in de wet van 27 maart In 2003 geregistreerde bewegingen in de registratiedossiers Hoofdstuk II De aanvullende pensioenen A. Het aantal pensioeninstellingen 46. Aantal pensioeninstellingen B. De financiële aspecten 47. Evolutie van het totaal actief van de balans Evolutie van de aanschaffingswaarde en van de niet-gerealiseerde netto meerwaarden op de beleggingen Saldi die het resultaat sterk beïnvloeden Evolutie van de minimum technische voorzieningen en de totale technische voorzieningen Voorzieningen voor samengestelde prestaties, voorzieningen voor samen te stellen prestaties en totale technische voorzieningen Theoretisch bedrag van de technische voorzieningen en vrijstelling van technische voorzieningen Verhouding niet-rentegenieters / rentegenieters volgens catogorieën van technische voorzieningen Categorieën van dekkingswaarden Samenstelling van de portefeuille C. Het aantal deelnemers 56. Spreiding van het aantal actieve deelnemers aan groepsverzekering leven in het boekjaar Spreiding van het aantal actieve deelnemers aan pensioenfondsen en pensioenkassen in het boekjaar Verdeling actieven leven / rentegenieters groepsverzekering in het boekjaar Verdeling actieven / rentegenieters pensioenfondsen en pensioenkassen in het boekjaar Hoofdstuk III Het hypothecair krediet 60. De totale omloop inzake hypothecair krediet Rentevoeten in 2003 (kwartaalgemiddelde) Rentevoeten in (kwartaalgemiddelde)

12 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen LIJST VAN DE TABELLEN Hoofdstuk I De verzekeringen A. De Belgische verzekeringsmarkt in Verzekeringsgroepen Geografische spreiding van de bijkantoren en de ondernemingen die aan vrije dienstverrichting doen naar het land van de maatschappelijke zetel Het incasso in België van ondernemingen uit een land van de E.E.R Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland B.O.A.R Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland Leven Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland B.O.A.R. en Leven B. De financiële aspecten 7. Eigen vermogen en winst Rendement van het eigen vermogen Aantal ondernemingen met winst en met verlies : geheel van de activiteiten (resultaten in duizend euro) Analyse van de saldi : geheel van de activiteiten Analyse van de saldi : activiteiten niet-leven Aantal ondernemingen met winst en met verlies : activiteiten niet-leven (resultaten in duizend euro) Analyse van de saldi : activiteiten leven Aantal ondernemingen met winst en met verlies : activiteiten leven (resultaten in duizend euro) Dekkingswaarden alle beheren Dekkingswaarden tak Dekkingswaarden alle beheren uitgezonderd tak Kerngegevens inzake incasso en technische voorzieningen Evolutie van de totale technische voorzieningen in percentage van de uitgegeven premies Evolutie van de ratio voorziening / uitgegeven premies voor de voornaamste categorieën van voorzieningen Rangschikking van de technische voorzieningen volgens takken en categorieën van producten Samenstelling van de technische voorzieningen B.A. Auto : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie Algemene B.A. : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie B.A. beroepen : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie Rechtsbijstand : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie Gewaarborgd inkomen : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie Omvang van de voorziening IBNR en van de voorziening voor interne beheerskosten van de schade Voorziening voor egalisatie en catastrofen (in duizend euro) Niveau van de voorziening voor egalisatie en catastrofen voor de onderworpen risico s Incasso van de ondernemingen in 2001 en 2002 (in duizend euro) Rangschikking van de verzekeraars arbeidsongevallen Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen : levensverzekering, rechtstreekse verrichtingen in België Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen : B.O.A.R., rechtstreekse verrichtingen in België Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen : geheel van de activiteiten Statistieken voor de rendabiliteit van de takken 21 en Productie van levensverzekeringspremies Premie-incasso en de voorziening voor verzekering leven bis. Evolutie van het fonds voor toekomstige toewijzigen

13 Lijst van de tabellen 39. Evolutie van het technisch financieel saldo S4 (in duizend euro en in functie van Σ 1 ) bis. Toestand van de aanvullende voorziening voor verkezering leven Commissielonen en netto bedrijfskosten in functie van de som Uitkeringen en afgestane overgedragen technische voorzieningen in functie van de som De financiële opbrengsten (en waardecorrecties) Overzicht van de belangrijkste posten voor de verrichtingen bedoeld door het K.B. van 14 mei Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (in duizend euro) Detail van de winstdeling in de takken 21 en De winstverdeling voor de boekjaren Maximaal toegelaten rentevoeten (art. 22, 3 K.B. van 17 december 1992) Analyse van de saldi : Arbeidsongevallenverzekering Sleutelelementen arbeidsongevallenverzekering : Verdeling van de verzekeraars per kwartiel Verdeling van het aantal verzekeraars naar incasso Evolutie van de samengestelde voorzieningen in eerste observatie Tekort aan marge : aantal ondernemingen (situatie op 31 december 2003) bis. Dekkingswaarden Situatie van de markt ter. Dekkingswaarden Ondernemingen met een tekort C. De juridische aspecten 49. Klachten onderverdeeld naar de hoedanigheid van de klager Klachten onderverdeeld naar verzekeringstak Klachten onderverdeeld naar motief Klachten onderverdeeld naar oplossing Hoofdstuk II De aanvullende pensioenen 53. Evolutie van de balanstotalen Rangschikking van de pensioeninstellingen volgens de grootte van het balanstotaal Variatie van de technische voorzieningen Toelagen van de werkgevers en bijdragen van de werknemers Aantal deelnemers aan pensioeninstellingen Aantal deelnemers aan pensioenfondsen zonder wettelijke pensioenen voor het boekjaar Rangschikking van de pensioeninstellingen volgens het aantal deelnemers in het boekjaar Hoofdstuk III Het hypothecair krediet 59bis. Evolutie van de totale omloop Evolutie van de indexen Analyse van de reclame

14 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen

15 De Controledienst voor de Verzekeringen DE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN A. SAMENSTELLING VAN DE ORGANEN VAN DE CDV 1 Raad van Toezicht Willy P. Lenaerts Herman Cousy Christian Dumolin 2 Martine Durez 2 Jean-Pierre Hansen 2 Eric De Keuleneer Guy Keutgen Hilde Laga Voorzitter Leden Directiecomité Willy P. Lenaerts Michel Flamée Françoise Masai 3 Voorzitter Leden Secretaris-generaal Guido Vernaillen De heer Willy P. Lenaerts werd op 1 maart 1996 tot Voorzitter van de Controledienst voor de Verzekeringen benoemd voor een duur van zes jaar. In het kader van de integratie van de Controledienst voor de Verzekeringen in de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen werd zijn mandaat verlengd tot 31 december Het Directiecomité en het personeel van de Controledienst voor de Verzekeringen danken de heer Willy P. Lenaerts voor het werk dat hij in deze bijna acht jaar heeft verricht Situatie op 31 december Zijn ook leden van de Regentenraad van de Nationale Bank van België. Is ook lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België. 11

16 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen B. SAMENSTELLING VAN DE DIENSTEN4 Algemene Directie Philippe Beaufay Roland De Pauw Directiesecretariaat Annie De Rouck Veerle Debrabander Adviseur-generaal Sociaal inspecteur-directeur Administratief deskundigen Directie Pensioenfondsen, Studiedienst en Reglementering Michèle Delvaux Marc Meganck Caroline Vandevelde Afdelingsdirecteur Adjunct-directeurs Pensioenfondsen Peter De Vos Johanna Secq Patrick Declerck Marleen Tombeur Paul De Mont Maria Di Romana Paul Teichmann Diederik Vandendriessche Alexander Van Ouytsel Natalja D Hert Studie en reglementering Bertrand Leton Eerste actuarissen Eerste attaché Actuaris Attachés Controle-assistent Eerste attaché Vertaaldienst Jacqueline Minnaert Natasja Baeteman Eerste attaché Attaché 4 Situatie op 31 december

17 De Controledienst voor de Verzekeringen Dienst Hypothecaire Kredieten Guilain Delwiche Christian Janssens Annick Mettepenningen Nathalie Thiébaut Adjunct-directeur Attachés Controle-assistent Directie Informatica en Human Resources Paul Verbiest Guilain Delwiche Afdelingsdirecteur Adjunct-directeur Informatica Emmanuel De Haes Peter Gallée Philippe Grégoire Filip Van den Haute Attaché I.T.C. deskundigen Administratieve diensten Jean-Marie Jacquemin Brigitte Alderweireld Attaché Controle-assistent Direction juridique Viviane Henderickx Herlinde Boogaerts Toelatingen en overdrachten Claire Dubuisson Monique Siscot Rosanne Volckaert Tussenpersonen Nicole Peeters Marie-Ange Rosseels Lutgarde Vandermassen Firdevs Acar Elisabeth Albert Alain Evrard Björn Verheye Caroline Fooij Afdelingsdirecteur Adjunct-directeur Attachés Attachés Controle-assistenten Administratief deskundige 13

18 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen Klachten en Controle Luc Vynckier Jan De Pagie Philippe Despontin Annick Dewulf Fabienne Maudoux Elisabeth Bardiaux Pascale Coulon Nathalie Gigot Gilka Hennecart Christophe Viaene Eerste actuaris Eerste attachés Attachés Financiële Directie Filip Leën Philippe de Launois Eddy Van Horenbeeck Eric Degadt Philippe Authom Dirk De Paepe André Desmet Dirk Goeman Jean-Marie Hardy Patricia Kaiser Patricia Zaina Luc Kaiser Danielle Vindevogel Guido De Pelsemaeker Olivier Fache Michel Hastir Pascale-Agnès Keymeulen Pierre Lemoine Véronique Lorea Carine Luyckx Viviane Van Herzele Carla Verbeke Rudi Vermaelen Guy Wathy Afdelingsdirecteur Adjunct-directeurs Eerste actuaris Eerste attachés Actuarissen Attachés 14

19 De Controledienst voor de Verzekeringen Patrick Selleslagh Philippe Parys Chris Smeets Controle-assistent Financieel deskundigen 15

20

21 HOOFDSTUK I DE VERZEKERINGEN

22

23 De Belgische verzekeringsmarkt in A. DE BELGISCHE VERZEKERINGSMARKT IN De ondernemingen Onderstaande grafieken geven het aantal ondernemingen weer die werkzaam zijn in België. Het aantal gevestigde ondernemingen blijft dalen, het aantal ondernemingen in vrije dienstverrichting blijft stijgen Naar Belgisch recht Europese Economische Ruimte Buiten Europese Economische Ruimte Vrije Dienstverrichting Grafiek 1. Aantal ondernemingen naar maatschappelijke zetel Leven Niet-leven Gemengde Grafiek 2. Aantal ondernemingen volgens specialisering 19

24 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen Tak 1 Tak 2 Tak 3 Tak 4 Tak 5 Tak 6 Tak 7 Tak 8 Tak 9 Tak 10 Tak 11 Tak 12 Tak 13 Tak 14 Tak 15 Tak 16 Tak 17 Tak 18 Tak 21 Tak 22 Tak 23 Tak 27 Grafiek 3. Aantal gevestigde ondernemingen per verzekeringstak in Naamloze venn. Samenwerkende venn. Onderlinge Andere Grafiek 4. Aantal ondernemingen naar Belgisch recht volgens vennootschapsvorm in

25 De Belgische verzekeringsmarkt in Tabel 1 toont het cumulatief marktaandeel van de top 10 van de verzekeringsgroepen. De toestand evolueert weinig ten opzichte van het jaar De Belgische markt blijft gekenmerkt door een sterke concentratie, voornamelijk in de groep van activiteiten leven, waar de eerste tien verzekeringsgroepen bijna negen tiende van het totale incasso van de markt realiseren. Totaal incasso Premies Leven Premies niet-leven ,73 % 16,92 % 27,40 % 22,88 % 13,57 % 16,38 % 2 33,82 % 29,79 % 39,29 % 36,49 % 29,12 % 31,10 % 3 42,26 % 40,61 % 48,20 % 49,31 % 38,39 % 40,02 % 4 51,86 % 51,00 % 58,18 % 61,16 % 46,46 % 48,60 % 5 58,70 % 58,88 % 71,19 % 72,66 % 54,26 % 56,75 % 6 64,44 % 65,87 % 82,36 % 81,03 % 60,72 % 62,81 % 7 72,12 % 71,86 % 85,49 % 83,81 % 66,14 % 67,76 % 8 75,53 % 75,53 % 88,07 % 86,05 % 70,51 % 72,28 % 9 79,18 % 79,06 % 89,39 % 87,72 % 74,71 % 76,25 % 10 82,23 % 82,13 % 90,40 % 89,34 % 78,35 % 79,47 % Tabel 1. Verzekeringsgroepen 2. De internationalisering van de Belgische verzekeringsmarkt a. De geografische spreiding van de in België gevestigde ondernemingen Verenigd Koninkrijk 14% België 64% Nederland 9% Duitsland 5% Frankrijk 4% Andere 4% Grafiek 5. Geografische spreiding van de ondernemingen naar land van de maatschappelijke zetel in

26 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen b. De bijkantoren en de ondernemingen die aan vrije dienstverrichting doen Het aantal bijkantoren van ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte is gevestigd, dat tussen 2001 en 2002 was gestegen van 71 tot 73 is in 2003 teruggevallen op 61. Deze daling is grotendeels te wijten aan de schrapping van zes ondernemingen, die reeds gedurende meerdere jaren in run-off zijn en allen door dezelfde algemeen lasthebber in België vertegenwoordigd zijn. Het aantal ondernemingen dat aan vrije dienstverrichting doet, blijft stijgen. Qua aantal ondernemingen bekleedt Groot-Brittannië weliswaar nog altijd de eerste plaats, maar de tweede plaats wordt thans ingenomen door Ierland, vóór Luxemburg. (tabel 2) Tabel 3 geeft het Belgisch incasso van deze ondernemingen, voor zover dat werd meegedeeld door de andere lid-staten. Bijkantoren Vrije dienstverrichting Aantal Pct. Aantal Pct. Aantal Pct. Aantal Pct. AT Oostenrijk ,1% 14 2,1% DE Duitsland 11 15,1% 10 16,4% 49 7,8% 53 7,9% DK Denemarken ,4% 13 1,9% ES Spanje 1 1,4% ,4% 13 1,9% FI Finland ,7% 13 1,9% FR Frankrijk 11 15,1% 7 11,5% 63 10,0% 66 9,9% GB Verenigd Kon ,7% 25 41,0% ,4% ,3% GR Griekenland 1 1,4% ,3% 3 0,4% IE Ierland 1 1,4% 1 1,6% 71 11,3% 81 12,1% IT Italië 3 4,1% 1 1,6% 38 6,0% 41 6,1% LI Liechtenstein ,4% 8 1,2% LU Luxemburg ,3% 76 11,3% NL Nederlland 16 21,9% 17 27,9% 76 12,1% 72 10,7% NO Noorwegen ,3% 8 1,2% PT Portugal ,8% 6 0,9% SE Zweden ,5% 20 3,0% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% Tabel 2. Geografische spreiding van de bijkantoren en de ondernemingen die aan vrije dienstverrichting doen naar het land van de maatschappelijke zetel Bijkantoren Vrije dienstverrichting (x ) AT Oostenrijk 0 n.me. 954 n.me. DE Duitsland DK Denemarken ES Spanje FI Finland FR Frankrijk GB Verenigde Kon n.me n.me. GR Griekenland n.me. 0 n.me. 0 IE Ierland IT Italië LI Liechtenstein n.me. n.me. n.me. n.me. LU Luxemburg NL Nederland NO Noorwegen PT Portugal SE Zweden Totaal Tabel 3. Het incasso in België van ondernemingen uit lid-staten van de EER 22

27 De Belgische verzekeringsmarkt in c. Activiteiten van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland Bijkantoren Vrije dienstverrichting Totaal (x ) AT Oostenrijk DE Duitsland DK Denemarken ES Spanje FI Finland FR Frankrijk GB Verenigd Kon GR Griekenland IE Ierland IS Ijsland IT Italië LU Luxemburg NL Nederland NO Noorwegen PT Portugal SE Zweden Totaal (EER) Tabel 4. Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland BOAR Bijkantoren Vrije dienstverrichting Totaal (x ) AT Oostenrijk DE Duitsland DK Denemarken ES Spanje FI Finland FR Frankrijk GB Verenigd Kon GR Griekenland IE Ierland IS Ijsland IT Italië LU Luxemburg NL Nederland NO Noorwegen PT Portugal SE Zweden Totaal (E.E.R.) Tabel 5. Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland - Leven 23

28 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen Bijkantoren Vrije dienstverrichting Totaal (x ) AT Oostenrijk DE Duitsland DK Denemarken ES Spanje FI Finland FR Frankrijk GB Verenigd Kon GR Griekenland IE Ierland IS Ijsland IT Italië LU Luxemburg NL Nederland NO Noorwegen PT Portugal SE Zweden Totaal (EER) Tabel 6. Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland BOAR en Leven 24

29 De financiële aspecten B. DE FINANCIËLE ASPECTEN 1. De jaarrekening a. De balans De groeivoet van het balanstotaal is in 2002 duidelijk gedaald en dit als gevolg van de waardedaling van de activa, hoofdzakelijk van de aandelen. Die daling werd vooral vertraagd door de externe financiering (kapitaalsverhoging of achtergestelde lening) en een herneming van de levensverzekeringsactiviteit in tak 21, die de terugval in tak 23 grotendeels heeft gecompenseerd ,0% 14,08% 13,71% (x ) ,82% ,70% ,43% ,46% ,58% ,5% 10,0% 7,5% ,0% Grafiek 6. Balans van de verzekeringsondernemingen : balanstotaal en groeivoet ,0% 17,31% 000 ) ,0% (x ,03% ,65% ,63% ,42% ,10% 8,53% 10,0% ,0% Grafiek 7. Technische voorzieningen : totaal en groeivoet 25

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG - 2001 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen - 2001 4 - 2001 Inhoudstafel I N H O U D S T A F E L Inhoudstafel...

Nadere informatie

GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN

GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN VMVM GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN BOEKJAAR GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN IN Assuralia heeft de globalisatie uitgevoerd van de

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN.

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. 57.620/PC4/VK Brussel, 3 december 1992. MEDEDELING D. 104. Betreft :Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. I. INLEIDING. In het raam van de a posteriori controle, is het van

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.102

MEDEDELING NR. D.102 57.088/PC4/VK Brussel, 1 december 1992. MEDEDELING NR. D.102 Betreft : Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten B.A.-Auto, Allerlei Risico's en Transport I. INLEIDING. In het raam van

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013 Nr. 38 Weekblad van 6 november 2014 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013 1. Inleiding: levensverzekering krijgt klappen 2 2. Premie-inkomsten en marktaandelen

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 100

MEDEDELING NR. D. 100 Brussel, 23 juli 1992 55415/PC4/MG MEDEDELING NR. D. 100 Betreft : Statistiekstaat van de levensverzekeringen. (rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België). ---------- ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer blad 1 Bijlage 2 bij de verordening nr. 12 van de Controledienst voor de Verzekeringen, gewijzigd door verordening nr. 13 van 4 november 2002. Benaming van de onderneming : Administratief codenummer: SAMENVATTENDE

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

STATISTISCHE REEKS KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2002 BVVO 25.09.03

STATISTISCHE REEKS KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2002 BVVO 25.09.03 3 25.9.3 1. INLEIDING 2. INCASSO S KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 3. TECHNISCHE VOORZIENINGEN EN BELEGGINGEN 3.1 Analyse van de technische voorzieningen 3.2 Analyse

Nadere informatie

Belgisch. Bureau. Autoverzekeraars. van de

Belgisch. Bureau. Autoverzekeraars. van de Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars 2013 2 Jaarlijks verslag Boekjaar 2013 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 Brussel

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2005-2014 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - B

MEDEDELING NR. D.146 - B REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - B (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014 Nr. 33 Weekblad van 29 oktober 2015 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014 1. Inleiding: Van hagelstormen en financieel spookweer 2 2. Premie-inkomsten en marktaandelen

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - A

MEDEDELING NR. D.146 - A REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - A (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

CIRCULAIRE CPA-2006-2-CPA AAN DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

CIRCULAIRE CPA-2006-2-CPA AAN DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN Prudentiële controle op de verzekeringsondernemingen Brussel, 19 september 6 CIRCULAIRE CPA-6-2-CPA AAN DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN BETREFT : VRIJSTELLING VAN SAMENSTELLING VAN DE AANVULLENDE VOORZIENING

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2006-2015 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.159.

MEDEDELING NR. D.159. 60/SFIN Brussel, 26 mei 1997. MEDEDELING NR. D.159. Betreft : - Statistiek van de rechtstreekse levensverzekeringsactiviteit in België en in het buitenland; - Statistiek van de in herverzekering aangenomen

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN MEDEDELING NR. D. 135

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN MEDEDELING NR. D. 135 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 19 april 1995. MEDEDELING NR. D. 135 (Gecoördineerde versie na mededeling D.224) Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van het "aandeel van de herverzekeraars

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid?

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? vbo-analyse Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? September 2014 I Raf Van Bulck 39,2% II Aandeel van de netto toegevoegde waarde gegenereerd door bedrijven dat naar

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2010

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2010 Nr. 30 Weekblad van 30 oktober 2011 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2010 1. Inleiding: zwaar weer trotseren 2 2. Incasso s en marktaandelen 4 2.1. Incasso s

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - C

MEDEDELING NR. D.146 - C REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - C (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 Nr. 32 Weekblad van 21 oktober 2010 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 1. Inleiding: V voor veerkracht 2 2. Incasso s 5 3. Financiële opbrengsten en beleggingen

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2001

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2001 30 26.09.02 1. INLEIDING 2. INCASSO S KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 3. TECHNISCHE VOORZIENINGEN EN BELEGGINGEN 3.1 Analyse van de technische voorzieningen 3.2 Analyse

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten

Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Diederik Vandendriessche 7 februari 2011 Inhoud 1. Nieuwigheden 2. Aandachtspunten & Tips 3. Validatieregels 4. Kalender 5. Toekomst

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE De jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het Belgisch verzekeringswezen,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van de schadegevallen

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Controledienst voor de Verzekeringen, betreffende het vrij vermogen van de herverzekeringsonderneming (1) I. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Nadere informatie

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2000

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2000 3 27.9.1 KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 1. OVERGANG 2. INCASSO 2.1 Reële groei en penetratiegraad 2.2 Niet-levensverzekeringen: matige vooruitgang 2.3 Levensverzekeringen:

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016 KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND december 2016 1 IN 2015 HEBBEN NEDERLANDSE VERZEKERAARS: Dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven > p. 3 47.000 mensen in dienst

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2003

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2003 ssur Nr. 31 Weekblad van 30/09/2004 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2003 1. Inleiding 02 2. Incasso's 04 3. Technische voorzieningen en beleggingen 06 3.1. Analyse

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits Inhoud Gekantonneerd fonds Korte beschrijving Samenstelling 31/12/2013 Even terug in de tijd naar het jaar 2011 en 2012 Knipperlichtreserve Communicatie NBB

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN 5112/PC/MS BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS BIJ EEN MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING De maatschappij voor onderlinge borgstelling...... (statutaire benaming).........

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2014 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2013 - Privésector 1 Aanpassing van de formule van de gevolgen van arbeidsongevallen 1.1 EVOLUTIE IN DE OVERDRACHT

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN Inleiding. 2. Incasso s

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN Inleiding. 2. Incasso s SEPT. 2 BVVO KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 1. Inleiding 2. Incasso s 2.1 Reële groei en penetratiegraad 2.2 Niet-levensverzekeringen 2.3 Levensverzekeringen 3. Technische

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Circulaire CBFA_2009_33 dd. 19 november Actuariële functie. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht.

Circulaire CBFA_2009_33 dd. 19 november Actuariële functie. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Circulaire _2009_33 dd. 19 november 2009 Actuariële functie Toepassingsveld: Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Samenvatting/Doelstelling: De wet van 16 februari 2009 op

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

D. 72/A Verdeling van het niet uitgekeerd resultaat van het boekjaar (X) : 0000 over de solvabiliteitsmarges "niet-leven" en "leven" (V1)

D. 72/A Verdeling van het niet uitgekeerd resultaat van het boekjaar (X) : 0000 over de solvabiliteitsmarges niet-leven en leven (V1) D. 72/A Verdeling van het niet uitgekeerd resultaat van het boekjaar (X) : 0000 over de solvabiliteitsmarges "niet-leven" en "leven" (V1) 1) Toevoeging aan het eigen vermogen (V2) (V3) : "637.2\637.3"

Nadere informatie

Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0450.997.441 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 16 december

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen Jaarverslag 2011 B.D.M. NV Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen 404.458.128 RPR Antwerpen Verslag van woensdag 25 april 2012 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 134

MEDEDELING NR. D. 134 70.293/PC4A/MS Brussel, 18 april 1995 MEDEDELING NR. D. 134 Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van "vorderingen op herverzekeraars". Toepassing van artikel 10 3-8 van het koninklijk besluit van 22

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie