CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Jaarverslag

2

3 Deze jaarverslagen zijn de laatste die de Commissie en de Controledienst als afzonderlijke instellingen zullen bekend maken. Zij werden door beide instellingen afzonderlijk opgesteld. Het directiecomité van de CBFA heeft het gehele jaarverslag op 14 april vastgesteld en overeenkomstig artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 aan de goedkeuring aan de Raad van Toezicht van de CBFA voorgelegd. Sinds 1 januari 2004 bestaat de Raad van Toezicht uit de samengevoegde raden van toezicht van de Commissie en de Controledienst. Hierbij heeft de Raad van Toezicht van de CBFA zich beraden over de aard en strekking van zijn goedkeuring, die, gelet op de regel dat hij niet tussenkomt in individuele toezichtsmateries, beperkt is tot die aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren en omschreven zijn in artikel 48, 1 van de wet van 2 augustus De Raad van Toezicht heeft in zijn zitting van 14 april onderhavig jaarverslag goedgekeurd.

4

5 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

6

7 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...3 Lijst van de grafieken...6 Lijst van de tabellen...8 De Controledienst voor de Verzekeringen A. Samenstelling van de organen van de CDV B. Samenstelling van de diensten Hoofdstuk I De verzekeringen A. De Belgische verzekeringsmarkt in De ondernemingen De internationalisering van de Belgische verzekeringsmarkt a. De geografische spreiding van de in België gevestigde ondernemingen b. De bijkantoren en de ondernemingen die aan vrije dienstverrichting doen c. Activiteiten van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland B. De financiële aspecten De jaarrekening...25 a. De balans b. Het eigen vermogen c. De resultatenrekening aa. Het globaal resultaat bb. Het resultaat van de activiteiten niet-leven cc. Het resultaat van de activiteiten leven dd. Personeelskosten en commissielonen aan tussenpersonen De solvabiliteit a. De solvabiliteitsmarge b. De dekkingswaarden De technische voorzieningen a. Enkele kerngegevens b. De technische voorzieningen van de rechtstreekse verzekeringsverrichtingen B.O.A.R. in België aa. Het geheel van de technische voorzieningen bb. Voorziening voor te betalen schaden cc. Voorziening voor egalisatie en catastrofen Het incasso van de gevestigde ondernemingen in a. Het incasso van de ondernemingen per groep van activiteiten b. Het incasso van de verzekeraars arbeidsongevallen (Wet van 10 april 1971) c. Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen De rendabiliteit a. De verzekeringen B.O.A.R. : Grafieken b. De verzekeringen B.O.A.R. : Synthese

8 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen c. De levensverzekering aa. De levensverzekeringsactiviteit niet verbonden met beleggingsfondsen (takken 21 en 22) bb. De verrichtingen buitenwettelijke voordelen voor bezoldigde werknemers (K.B. van 14 mei 1969) cc. De levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (tak 23) dd. De winstverdeling bij de levensverzekeringen die niet verbonden zijn met beleggingsfondsen ee. Evolutie van de maximale rentevoeten d. De arbeidsongevallenverzekering De financiële controle a. De solvabiliteitsmarge aa. Tekort aan marge bb. Bestanddelen cc. Verzekeringsgroepen b. De dekkingswaarden c. De organisatie d. Erkende commissarissen C. De juridische aspecten De Belgische wetgeving a. De controlereglementering b. De B.A.-motorrijtuigenverzekering aa. Het tariferingsbureau bb. De vierde richtlijn auto cc. Inbeslagneming van de niet-verzekerde voertuigen dd. Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds en Belgisch Bureau c. De natuurrampen d. De brandverzekering e. De levensverzekering f. De aanvullende pensioenen De Europese wetgeving a. Het ontwerp van vijfde richtlijn auto b. Het arrest van het Hof van Justitie van 25 februari De juridische controle a. De overdrachten b. De toelatingen, verzakingen en intrekkingen De klachten a. Definities b. Commentaar aa. Oorsprong van de klachten bb. Partijen in het geding cc. Betrokken verzekeringstakken dd. Motieven van de klachten ee. Gevonden oplossingen De verzekeringstussenpersonen a. De klachten b. De controle aa. Statistieken bb. Inschrijvingsrechten cc. Registratiedossiers dd. Gespecialiseerde cursussen in verzekeringen

9 Inhoudstafel Hoofdstuk II De aanvullende pensioenen A. Het aantal pensioeninstellingen B. De financiële aspecten De jaarrekening De technische resultaten a. De technische voorzieningen b. Dotaties c. De uitkeringen De herstelplannen De samenstelling van de portefeuille C. Het aantal deelnemers D. De juridische aspecten De aanvullende pensioenen voor de werknemers a. De wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) b. De uitvoeringsbesluiten van de WAP c. De prudentiële regelgeving De aanvullende pensioenen voor de zelfstandigen a. De wet betreffende de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (WAPZ) b. De uitvoeringsbesluiten c. De prudentiële regelgeving Hoofdstuk III Het hypothecair krediet A. De structuur van de markt en de rentevoeten B. De referte-indexen C. De technische aspecten en de controle De controles a. Controle van de ondernemingen b. Controle van de reclame De klachten De inschrijvingen, registraties en afstand D. Juridische aspecten Wijziging van artikel 1 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

10 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen LIJST VAN DE GRAFIEKEN Hoofdstuk I De verzekeringen A. De Belgische verzekeringsmarkt in Aantal ondernemingen naar maatschappelijke zetel Aantal gevestigde ondernemingen volgens specialisering Aantal ondernemingen per verzekeringstak in Aantal ondernemingen naar Belgisch recht volgens vennootschapsvorm in Geografische spreiding van de ondernemingen naar land van de maatschappelijke zetel in B. De financiële aspecten 6. Balans van de verzekeringsondernemingen : balanstotaal en groeivoet Technische voorzieningen : totaal en groeivoet Eigen vermogen : totaal en groeivoet Rendement van het eigen vermogen Winst, verlies en globaal resultaat Verzekeringssaldo en saldo buiten verzekering (in percentage van de verdiende premies) Personeelskosten (in percentage van de verdiende premies) Commissielonen aan tussenpersonen (in percentage van de verdiende premies) Verhouding tussen de samengestelde en de vereiste marge : activiteiten niet-leven Verhouding tussen de samengestelde en de vereiste marge : activiteiten leven Dekking van de technische voorzieningen (uitgezonderd tak 23) Dekkingswaarden van de technische voorzieningen (tak 23) Dekkingswaarden van de technische voorzieningen (alle beheren uitgezonderd tak 23) Ongevallen Ziekte Voertuigcasco Transport Brand en andere schade aan goederen Burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid Krediet en borgtocht Diverse geldelijke verliezen Rechtsbijstand Hulpverlening Verdeling van het incasso B.O.A.R Verdeling van het bruto technisch-financieel saldo B.O.A.R Evolutie van het netto technisch-financieel saldo S Evolutie van actuariële rendementen van OLO s Commissielonen en netto-bedrijfskosten in functie van de som Σ Uitkeringen en afgestane, overgedragen technische voorzieningen in functie van de som Σ De financiële opbrengsten (en waardecorrecties) Evolutie van de spilrentevoet C. De juridische aspecten 38. Opsplitsing van de klachten ingediend in 2003 volgens de hoedanigheid van de klager Opsplitsing van de klachten ingediend in 2003 volgens de hoedanigheid van de partij in het geding Opsplitsing van de klachten ingediend in 2003 volgens de verzekeringstak Opsplitsing van de klachten ingediend in 2003 volgens het motief

11 Lijst van de grafieken 42. Opsplitsing volgens gevonden oplossing van de klachtendossiers afgesloten in Verdeling klachtendossiers tussenpersonen naar hoedanigheid van de indiener Spreiding van het aantal verzekeringstussenpersonen over de categorieën voorzien in de wet van 27 maart In 2003 geregistreerde bewegingen in de registratiedossiers Hoofdstuk II De aanvullende pensioenen A. Het aantal pensioeninstellingen 46. Aantal pensioeninstellingen B. De financiële aspecten 47. Evolutie van het totaal actief van de balans Evolutie van de aanschaffingswaarde en van de niet-gerealiseerde netto meerwaarden op de beleggingen Saldi die het resultaat sterk beïnvloeden Evolutie van de minimum technische voorzieningen en de totale technische voorzieningen Voorzieningen voor samengestelde prestaties, voorzieningen voor samen te stellen prestaties en totale technische voorzieningen Theoretisch bedrag van de technische voorzieningen en vrijstelling van technische voorzieningen Verhouding niet-rentegenieters / rentegenieters volgens catogorieën van technische voorzieningen Categorieën van dekkingswaarden Samenstelling van de portefeuille C. Het aantal deelnemers 56. Spreiding van het aantal actieve deelnemers aan groepsverzekering leven in het boekjaar Spreiding van het aantal actieve deelnemers aan pensioenfondsen en pensioenkassen in het boekjaar Verdeling actieven leven / rentegenieters groepsverzekering in het boekjaar Verdeling actieven / rentegenieters pensioenfondsen en pensioenkassen in het boekjaar Hoofdstuk III Het hypothecair krediet 60. De totale omloop inzake hypothecair krediet Rentevoeten in 2003 (kwartaalgemiddelde) Rentevoeten in (kwartaalgemiddelde)

12 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen LIJST VAN DE TABELLEN Hoofdstuk I De verzekeringen A. De Belgische verzekeringsmarkt in Verzekeringsgroepen Geografische spreiding van de bijkantoren en de ondernemingen die aan vrije dienstverrichting doen naar het land van de maatschappelijke zetel Het incasso in België van ondernemingen uit een land van de E.E.R Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland B.O.A.R Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland Leven Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland B.O.A.R. en Leven B. De financiële aspecten 7. Eigen vermogen en winst Rendement van het eigen vermogen Aantal ondernemingen met winst en met verlies : geheel van de activiteiten (resultaten in duizend euro) Analyse van de saldi : geheel van de activiteiten Analyse van de saldi : activiteiten niet-leven Aantal ondernemingen met winst en met verlies : activiteiten niet-leven (resultaten in duizend euro) Analyse van de saldi : activiteiten leven Aantal ondernemingen met winst en met verlies : activiteiten leven (resultaten in duizend euro) Dekkingswaarden alle beheren Dekkingswaarden tak Dekkingswaarden alle beheren uitgezonderd tak Kerngegevens inzake incasso en technische voorzieningen Evolutie van de totale technische voorzieningen in percentage van de uitgegeven premies Evolutie van de ratio voorziening / uitgegeven premies voor de voornaamste categorieën van voorzieningen Rangschikking van de technische voorzieningen volgens takken en categorieën van producten Samenstelling van de technische voorzieningen B.A. Auto : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie Algemene B.A. : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie B.A. beroepen : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie Rechtsbijstand : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie Gewaarborgd inkomen : evolutie van de voorziening samengesteld in eerste observatie Omvang van de voorziening IBNR en van de voorziening voor interne beheerskosten van de schade Voorziening voor egalisatie en catastrofen (in duizend euro) Niveau van de voorziening voor egalisatie en catastrofen voor de onderworpen risico s Incasso van de ondernemingen in 2001 en 2002 (in duizend euro) Rangschikking van de verzekeraars arbeidsongevallen Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen : levensverzekering, rechtstreekse verrichtingen in België Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen : B.O.A.R., rechtstreekse verrichtingen in België Rangschikking van de twintig grootste ondernemingen : geheel van de activiteiten Statistieken voor de rendabiliteit van de takken 21 en Productie van levensverzekeringspremies Premie-incasso en de voorziening voor verzekering leven bis. Evolutie van het fonds voor toekomstige toewijzigen

13 Lijst van de tabellen 39. Evolutie van het technisch financieel saldo S4 (in duizend euro en in functie van Σ 1 ) bis. Toestand van de aanvullende voorziening voor verkezering leven Commissielonen en netto bedrijfskosten in functie van de som Uitkeringen en afgestane overgedragen technische voorzieningen in functie van de som De financiële opbrengsten (en waardecorrecties) Overzicht van de belangrijkste posten voor de verrichtingen bedoeld door het K.B. van 14 mei Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (in duizend euro) Detail van de winstdeling in de takken 21 en De winstverdeling voor de boekjaren Maximaal toegelaten rentevoeten (art. 22, 3 K.B. van 17 december 1992) Analyse van de saldi : Arbeidsongevallenverzekering Sleutelelementen arbeidsongevallenverzekering : Verdeling van de verzekeraars per kwartiel Verdeling van het aantal verzekeraars naar incasso Evolutie van de samengestelde voorzieningen in eerste observatie Tekort aan marge : aantal ondernemingen (situatie op 31 december 2003) bis. Dekkingswaarden Situatie van de markt ter. Dekkingswaarden Ondernemingen met een tekort C. De juridische aspecten 49. Klachten onderverdeeld naar de hoedanigheid van de klager Klachten onderverdeeld naar verzekeringstak Klachten onderverdeeld naar motief Klachten onderverdeeld naar oplossing Hoofdstuk II De aanvullende pensioenen 53. Evolutie van de balanstotalen Rangschikking van de pensioeninstellingen volgens de grootte van het balanstotaal Variatie van de technische voorzieningen Toelagen van de werkgevers en bijdragen van de werknemers Aantal deelnemers aan pensioeninstellingen Aantal deelnemers aan pensioenfondsen zonder wettelijke pensioenen voor het boekjaar Rangschikking van de pensioeninstellingen volgens het aantal deelnemers in het boekjaar Hoofdstuk III Het hypothecair krediet 59bis. Evolutie van de totale omloop Evolutie van de indexen Analyse van de reclame

14 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen

15 De Controledienst voor de Verzekeringen DE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN A. SAMENSTELLING VAN DE ORGANEN VAN DE CDV 1 Raad van Toezicht Willy P. Lenaerts Herman Cousy Christian Dumolin 2 Martine Durez 2 Jean-Pierre Hansen 2 Eric De Keuleneer Guy Keutgen Hilde Laga Voorzitter Leden Directiecomité Willy P. Lenaerts Michel Flamée Françoise Masai 3 Voorzitter Leden Secretaris-generaal Guido Vernaillen De heer Willy P. Lenaerts werd op 1 maart 1996 tot Voorzitter van de Controledienst voor de Verzekeringen benoemd voor een duur van zes jaar. In het kader van de integratie van de Controledienst voor de Verzekeringen in de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen werd zijn mandaat verlengd tot 31 december Het Directiecomité en het personeel van de Controledienst voor de Verzekeringen danken de heer Willy P. Lenaerts voor het werk dat hij in deze bijna acht jaar heeft verricht Situatie op 31 december Zijn ook leden van de Regentenraad van de Nationale Bank van België. Is ook lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België. 11

16 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen B. SAMENSTELLING VAN DE DIENSTEN4 Algemene Directie Philippe Beaufay Roland De Pauw Directiesecretariaat Annie De Rouck Veerle Debrabander Adviseur-generaal Sociaal inspecteur-directeur Administratief deskundigen Directie Pensioenfondsen, Studiedienst en Reglementering Michèle Delvaux Marc Meganck Caroline Vandevelde Afdelingsdirecteur Adjunct-directeurs Pensioenfondsen Peter De Vos Johanna Secq Patrick Declerck Marleen Tombeur Paul De Mont Maria Di Romana Paul Teichmann Diederik Vandendriessche Alexander Van Ouytsel Natalja D Hert Studie en reglementering Bertrand Leton Eerste actuarissen Eerste attaché Actuaris Attachés Controle-assistent Eerste attaché Vertaaldienst Jacqueline Minnaert Natasja Baeteman Eerste attaché Attaché 4 Situatie op 31 december

17 De Controledienst voor de Verzekeringen Dienst Hypothecaire Kredieten Guilain Delwiche Christian Janssens Annick Mettepenningen Nathalie Thiébaut Adjunct-directeur Attachés Controle-assistent Directie Informatica en Human Resources Paul Verbiest Guilain Delwiche Afdelingsdirecteur Adjunct-directeur Informatica Emmanuel De Haes Peter Gallée Philippe Grégoire Filip Van den Haute Attaché I.T.C. deskundigen Administratieve diensten Jean-Marie Jacquemin Brigitte Alderweireld Attaché Controle-assistent Direction juridique Viviane Henderickx Herlinde Boogaerts Toelatingen en overdrachten Claire Dubuisson Monique Siscot Rosanne Volckaert Tussenpersonen Nicole Peeters Marie-Ange Rosseels Lutgarde Vandermassen Firdevs Acar Elisabeth Albert Alain Evrard Björn Verheye Caroline Fooij Afdelingsdirecteur Adjunct-directeur Attachés Attachés Controle-assistenten Administratief deskundige 13

18 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen Klachten en Controle Luc Vynckier Jan De Pagie Philippe Despontin Annick Dewulf Fabienne Maudoux Elisabeth Bardiaux Pascale Coulon Nathalie Gigot Gilka Hennecart Christophe Viaene Eerste actuaris Eerste attachés Attachés Financiële Directie Filip Leën Philippe de Launois Eddy Van Horenbeeck Eric Degadt Philippe Authom Dirk De Paepe André Desmet Dirk Goeman Jean-Marie Hardy Patricia Kaiser Patricia Zaina Luc Kaiser Danielle Vindevogel Guido De Pelsemaeker Olivier Fache Michel Hastir Pascale-Agnès Keymeulen Pierre Lemoine Véronique Lorea Carine Luyckx Viviane Van Herzele Carla Verbeke Rudi Vermaelen Guy Wathy Afdelingsdirecteur Adjunct-directeurs Eerste actuaris Eerste attachés Actuarissen Attachés 14

19 De Controledienst voor de Verzekeringen Patrick Selleslagh Philippe Parys Chris Smeets Controle-assistent Financieel deskundigen 15

20

21 HOOFDSTUK I DE VERZEKERINGEN

22

23 De Belgische verzekeringsmarkt in A. DE BELGISCHE VERZEKERINGSMARKT IN De ondernemingen Onderstaande grafieken geven het aantal ondernemingen weer die werkzaam zijn in België. Het aantal gevestigde ondernemingen blijft dalen, het aantal ondernemingen in vrije dienstverrichting blijft stijgen Naar Belgisch recht Europese Economische Ruimte Buiten Europese Economische Ruimte Vrije Dienstverrichting Grafiek 1. Aantal ondernemingen naar maatschappelijke zetel Leven Niet-leven Gemengde Grafiek 2. Aantal ondernemingen volgens specialisering 19

24 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen Tak 1 Tak 2 Tak 3 Tak 4 Tak 5 Tak 6 Tak 7 Tak 8 Tak 9 Tak 10 Tak 11 Tak 12 Tak 13 Tak 14 Tak 15 Tak 16 Tak 17 Tak 18 Tak 21 Tak 22 Tak 23 Tak 27 Grafiek 3. Aantal gevestigde ondernemingen per verzekeringstak in Naamloze venn. Samenwerkende venn. Onderlinge Andere Grafiek 4. Aantal ondernemingen naar Belgisch recht volgens vennootschapsvorm in

25 De Belgische verzekeringsmarkt in Tabel 1 toont het cumulatief marktaandeel van de top 10 van de verzekeringsgroepen. De toestand evolueert weinig ten opzichte van het jaar De Belgische markt blijft gekenmerkt door een sterke concentratie, voornamelijk in de groep van activiteiten leven, waar de eerste tien verzekeringsgroepen bijna negen tiende van het totale incasso van de markt realiseren. Totaal incasso Premies Leven Premies niet-leven ,73 % 16,92 % 27,40 % 22,88 % 13,57 % 16,38 % 2 33,82 % 29,79 % 39,29 % 36,49 % 29,12 % 31,10 % 3 42,26 % 40,61 % 48,20 % 49,31 % 38,39 % 40,02 % 4 51,86 % 51,00 % 58,18 % 61,16 % 46,46 % 48,60 % 5 58,70 % 58,88 % 71,19 % 72,66 % 54,26 % 56,75 % 6 64,44 % 65,87 % 82,36 % 81,03 % 60,72 % 62,81 % 7 72,12 % 71,86 % 85,49 % 83,81 % 66,14 % 67,76 % 8 75,53 % 75,53 % 88,07 % 86,05 % 70,51 % 72,28 % 9 79,18 % 79,06 % 89,39 % 87,72 % 74,71 % 76,25 % 10 82,23 % 82,13 % 90,40 % 89,34 % 78,35 % 79,47 % Tabel 1. Verzekeringsgroepen 2. De internationalisering van de Belgische verzekeringsmarkt a. De geografische spreiding van de in België gevestigde ondernemingen Verenigd Koninkrijk 14% België 64% Nederland 9% Duitsland 5% Frankrijk 4% Andere 4% Grafiek 5. Geografische spreiding van de ondernemingen naar land van de maatschappelijke zetel in

26 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen b. De bijkantoren en de ondernemingen die aan vrije dienstverrichting doen Het aantal bijkantoren van ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte is gevestigd, dat tussen 2001 en 2002 was gestegen van 71 tot 73 is in 2003 teruggevallen op 61. Deze daling is grotendeels te wijten aan de schrapping van zes ondernemingen, die reeds gedurende meerdere jaren in run-off zijn en allen door dezelfde algemeen lasthebber in België vertegenwoordigd zijn. Het aantal ondernemingen dat aan vrije dienstverrichting doet, blijft stijgen. Qua aantal ondernemingen bekleedt Groot-Brittannië weliswaar nog altijd de eerste plaats, maar de tweede plaats wordt thans ingenomen door Ierland, vóór Luxemburg. (tabel 2) Tabel 3 geeft het Belgisch incasso van deze ondernemingen, voor zover dat werd meegedeeld door de andere lid-staten. Bijkantoren Vrije dienstverrichting Aantal Pct. Aantal Pct. Aantal Pct. Aantal Pct. AT Oostenrijk ,1% 14 2,1% DE Duitsland 11 15,1% 10 16,4% 49 7,8% 53 7,9% DK Denemarken ,4% 13 1,9% ES Spanje 1 1,4% ,4% 13 1,9% FI Finland ,7% 13 1,9% FR Frankrijk 11 15,1% 7 11,5% 63 10,0% 66 9,9% GB Verenigd Kon ,7% 25 41,0% ,4% ,3% GR Griekenland 1 1,4% ,3% 3 0,4% IE Ierland 1 1,4% 1 1,6% 71 11,3% 81 12,1% IT Italië 3 4,1% 1 1,6% 38 6,0% 41 6,1% LI Liechtenstein ,4% 8 1,2% LU Luxemburg ,3% 76 11,3% NL Nederlland 16 21,9% 17 27,9% 76 12,1% 72 10,7% NO Noorwegen ,3% 8 1,2% PT Portugal ,8% 6 0,9% SE Zweden ,5% 20 3,0% Totaal ,0% ,0% ,0% ,0% Tabel 2. Geografische spreiding van de bijkantoren en de ondernemingen die aan vrije dienstverrichting doen naar het land van de maatschappelijke zetel Bijkantoren Vrije dienstverrichting (x ) AT Oostenrijk 0 n.me. 954 n.me. DE Duitsland DK Denemarken ES Spanje FI Finland FR Frankrijk GB Verenigde Kon n.me n.me. GR Griekenland n.me. 0 n.me. 0 IE Ierland IT Italië LI Liechtenstein n.me. n.me. n.me. n.me. LU Luxemburg NL Nederland NO Noorwegen PT Portugal SE Zweden Totaal Tabel 3. Het incasso in België van ondernemingen uit lid-staten van de EER 22

27 De Belgische verzekeringsmarkt in c. Activiteiten van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland Bijkantoren Vrije dienstverrichting Totaal (x ) AT Oostenrijk DE Duitsland DK Denemarken ES Spanje FI Finland FR Frankrijk GB Verenigd Kon GR Griekenland IE Ierland IS Ijsland IT Italië LU Luxemburg NL Nederland NO Noorwegen PT Portugal SE Zweden Totaal (EER) Tabel 4. Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland BOAR Bijkantoren Vrije dienstverrichting Totaal (x ) AT Oostenrijk DE Duitsland DK Denemarken ES Spanje FI Finland FR Frankrijk GB Verenigd Kon GR Griekenland IE Ierland IS Ijsland IT Italië LU Luxemburg NL Nederland NO Noorwegen PT Portugal SE Zweden Totaal (E.E.R.) Tabel 5. Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland - Leven 23

28 Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen Bijkantoren Vrije dienstverrichting Totaal (x ) AT Oostenrijk DE Duitsland DK Denemarken ES Spanje FI Finland FR Frankrijk GB Verenigd Kon GR Griekenland IE Ierland IS Ijsland IT Italië LU Luxemburg NL Nederland NO Noorwegen PT Portugal SE Zweden Totaal (EER) Tabel 6. Het incasso van ondernemingen naar Belgisch recht in het buitenland BOAR en Leven 24

29 De financiële aspecten B. DE FINANCIËLE ASPECTEN 1. De jaarrekening a. De balans De groeivoet van het balanstotaal is in 2002 duidelijk gedaald en dit als gevolg van de waardedaling van de activa, hoofdzakelijk van de aandelen. Die daling werd vooral vertraagd door de externe financiering (kapitaalsverhoging of achtergestelde lening) en een herneming van de levensverzekeringsactiviteit in tak 21, die de terugval in tak 23 grotendeels heeft gecompenseerd ,0% 14,08% 13,71% (x ) ,82% ,70% ,43% ,46% ,58% ,5% 10,0% 7,5% ,0% Grafiek 6. Balans van de verzekeringsondernemingen : balanstotaal en groeivoet ,0% 17,31% 000 ) ,0% (x ,03% ,65% ,63% ,42% ,10% 8,53% 10,0% ,0% Grafiek 7. Technische voorzieningen : totaal en groeivoet 25

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - B

MEDEDELING NR. D.146 - B REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - B (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

GEERT DEHOUCK BERT DE PAEP JOHAN BAERT MIEK DE GRAEVE ANNELEEN GILLÉ RUDI GORIS MARLIES GYSELAERS CHRISTEL LEEMANS LUC ROSIERS ANJA VANDERSPIKKEN

GEERT DEHOUCK BERT DE PAEP JOHAN BAERT MIEK DE GRAEVE ANNELEEN GILLÉ RUDI GORIS MARLIES GYSELAERS CHRISTEL LEEMANS LUC ROSIERS ANJA VANDERSPIKKEN Goed verzekerd?! GEERT DEHOUCK BERT DE PAEP JOHAN BAERT MIEK DE GRAEVE ANNELEEN GILLÉ RUDI GORIS MARLIES GYSELAERS CHRISTEL LEEMANS LUC ROSIERS ANJA VANDERSPIKKEN Goed verzekerd?! DE BASIS D/2013/45/253

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de toegepaste

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 2 Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 Voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2011 3 Leden raad van bestuur / Voorzitter de

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie