Schoolgids OBS de Zoeker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 OBS de Zoeker"

Transcriptie

1 Schoolgids OBS de Zoeker Fortuinweg 12, 1544 VX Zaandijk,

2 VOORWOORD DE SCHOOL Identiteit Geschiedenis Bestuur Directie en team Indeling van de school Schoolgrootte en onderverdeling van de school in bouwen Toelatingsbeleid van de openbare scholen Aanmelding en inschrijving van nieuwe leerlingen Mag uw kind geweigerd worden? Gaat u verhuizen? WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT De missie en visie van De Zoeker Het klimaat op school Meerjarenontwikkelplan (MOP) DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Onderwijskundige visie Cognitieve Ontwikkeling Sociaal Emotionele Ontwikkeling Culturele Ontwikkeling Motorische Ontwikkeling GIP-model Pestprotocol Overleg binnen de school Onderwijsaanbod Basisvaardigheden Wereldoriëntatie vakken Expressieactiviteiten Gymnastiek onderwijs Activiteiten voor de kinderen Schoolreis Schoolproject Open podium Voorleesochtend Sinterklaasfeest Kerstdiner Wandeltocht Koningsspelen Musical Pagina 1

3 Plakboek Speciale voorzieningen Extra ondersteuning bij het onderwijs Computers en internet DE ZORG VOOR DE KINDEREN Het volgen van de leerling Analyse, diagnose en evaluatie Ondersteuningsarrangement Extra voorzieningen Hoogbegaafde kinderen Begeleiding naar het voortgezet onderwijs Externe instanties Jeugdgezondheidszorg Onderzoek op school Logopedie Hoofdluis en teken Voor- en naschoolse opvang DE LEERKRACHTEN Deeltijdleerkrachten Wijze van vervanging DE OUDERS Medezeggenschapsraad (MR) Ouderraad De grote ouderavond Groepsinformatieavond Spreekavond/Tien-minutengesprek Informatievoorziening aan ouders Ouderactiviteiten Ouderbijdrage en schoolreisgelden Sponsoring Verzekeringen REGELING SCHOOLTIJDEN EN VERLOF Schooltijden Vakanties en studiedagen Pagina 2

4 7.3 Buitengewoon verlof Benutting van de onderwijstijd Verzuim door ziekte Schorsing en verwijdering PRAKTISCHE ZAKEN Schoolregels Schoolmelk Gevonden voorwerpen/merken van kleding Fietsen/Fietsenstalling Oud papier Dieren in de school Roken KWALITEITSZORG Klachtenprocedure Vertrouwenspersoon DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS Gegevens over de vorderingen in basisvaardigheden Rapporten Overgang naar een hogere groep Cito-toets JAARKALENDER CONTACTGEGEVENS EN AFKORTINGEN EN ADRESSEN Pagina 3

5 Voorwoord In onze schoolgids vindt u allerlei nuttige informatie over onze school. Deze schoolgids is bedoeld om u een beeld van onze school te geven. U kunt erin vinden wat u mag verwachten als u uw kind bij ons op school aanmeldt. Als we in de schoolgids over ouders spreken, bedoelen we daar ook de verzorgers mee. De ouders krijgen jaarlijks een jaarkalender waarin de voor dat jaar belangrijke gegevens staan. Bij de jaarkalender is ook een algemeen deel toegevoegd. Dit krijgen de ouders altijd voor de start van het schooljaar digitaal toegestuurd. Zowel de jaarkalender, als het algemene deel, als de schoolgids zijn terug te vinden op de website van de school In deze gids vindt u tevens belangrijke adressen en telefoonnummers van instanties die met de school te maken hebben. Schoolgegevens O.B.S. de Zoeker Fortuinweg VX Zaandijk Tel Mocht u vragen hebben, loop dan gerust bij ons binnen! Met vriendelijke groet, Herdien Niggebrugge (directeur) Manouk Geerlings (adjunct) Pagina 4

6 1 De School 1.1 Identiteit De Zoeker is een openbare school voor basisonderwijs. Het openbare karakter wil zeggen dat de school voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond, toegankelijk is. Het belangrijkste kenmerk van de school is de persoonsgerichte benadering. Het team probeert een zodanig werkklimaat te realiseren dat iedereen zich daar prettig in voelt. Vanuit deze pedagogische grondhouding hoopt De Zoeker uiteindelijk dat alle kinderen, ouders en leerkrachten een plezierige schooltijd doormaken, waarin heel veel geleerd wordt. In een van de volgende hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op de het motto van de school: De Zoeker, waar het om kinderen draait! 1.2 Geschiedenis Openbare basisschool De Zoeker is gestart in De school is vernoemd naar De Zoeker molen die gestaan heeft aan de Zoekersloot (Sluissloot) op het terrein vlak naast de school. De molen is inmiddels verplaatst naar de Zaanse Schans. 1.3 Bestuur De Zoeker valt onder het bestuur van de stichting Zaan Primair. Zaan Primair is het bevoegd gezag van 28 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad. De bestuurscommissie draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle basisscholen en speciale basisscholen in Zaanstad en bestuurt op hoofdlijnen. De leiding van Zaan Primair ligt in handen van de voorzitter van het college van bestuur. Hij wordt daarin bijgestaan door twee clustermanagers. Deze laatsten onderhouden tevens het contact met de scholen en verzorgen de sturing aan en begeleiding van de directeuren. 1.4 Directie en team De directie van De Zoeker bestaat uit: Directeur: Herdien Niggebrugge Adjunct-directeur: Manouk Geerlings. Er zijn 25 collega s werkzaam op De Zoeker. Er wordt uitgegaan van het feit dat goed onderwijs ook afhankelijk is van een professioneel team, daarom wordt veel aandacht besteed aan teamontwikkeling. Er worden binnen De Zoeker diverse studiemomenten voor de medewerkers georganiseerd. De verdeling van de teamleden over de groepen treft u aan in het algemene deel van de jaarkalender. Pagina 5

7 1.5 Indeling van de school De leerlingen van de school zijn dit schooljaar verdeeld over drie gebouwen: het Guisgebouw groepen 4-5-6, in het Heemgebouw de groepen 7 en 8 en in het hoofdgebouw de groepen Dit is de huidige situatie gedurende de verbouwing van de school. We verwachten dat we in mei 2015 alle 13 groepen in het nieuwe gebouw kunnen onderbrengen. De gymzaal grenst aan het plein, alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 maken hier gebruik van. 1.6 Schoolgrootte en onderverdeling van de school in bouwen Het aantal leerlingen van De Zoeker bevindt zich rond de 400. Naar verwachting zal het aantal leerlingen de komende jaren licht dalen door demografische factoren. Naast de afzonderlijke groepen wordt binnen de schoolorganisatie een indeling in "bouwen" gehanteerd. Bij De Zoeker is er sprake van de volgende verdeling: Bouw Groepen Leeftijd Onderbouw 1, 2, 3 en 4 4 t/m 8 Bovenbouw 5, 6, 7 en 8 9 t/m 12 Deze verdeling is er om de doorgaande lijn in het onderwijsprogramma beter af te stemmen. Ook in het kader van projecten en thema's kan gekozen worden voor een project binnen de eigen bouw. 1.7 Toelatingsbeleid van de openbare scholen In mei 1998 heeft het toenmalige bevoegd gezag van De Zoeker, de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs in Zaanstad, een reglement vastgesteld dat de toelating tot de scholen regelt. De overwegingen die tot invoering van dit reglement hebben geleid zijn: Dat onbeperkte toelating van leerlingen tot de openbare basisscholen in de gemeente kan leiden tot onaanvaardbare gevolgen uit onderwijskundig, financieel en school organisatorisch oogpunt. Dat het tot de taak van de stichting Zaan Primair behoort om deze onaanvaardbare gevolgen te voorkomen. Dat het daarom noodzakelijk is het leerlingenbestand van de openbare basisscholen zoveel mogelijk af te stemmen op de capaciteit van de onderwijshuisvesting en slechts over te gaan tot uitbreiding van deze capaciteit indien de groei van de bevolking daartoe dwingt, opdat een doelmatige spreiding van de leerlingen over de openbare basisscholen in de gemeente Zaanstad wordt gerealiseerd. Dat anderzijds de schoolkeuze voor de ouders zo weinig mogelijk dient te worden beperkt. De volledige tekst van het reglement kunt u downloaden via Pagina 6

8 Toelating leerlingen De basisscholen in Zaanstad hebben afgesproken om in de loop van een schooljaar geen leerlingen van elkaar over te nemen. Dit is om de continuïteit van het leerproces en het klimaat in een klas te garanderen. Uitzonderingen hierop zijn een verhuizing en medische indicatie. Van basisschool wisselen kan wel per zomervakantie. Het openbaar onderwijs mag een kind niet weigeren. Wel kan het bestuur als daar een belangrijke reden voor is, een andere basisschool aanwijzen. De toelating van verstandelijk en lichamelijk gehandicapte leerlingen wordt behandeld door de directie en de intern begeleiders. De ouders dienen in dat geval alle gegevens over de ontwikkeling en onderzoeken van hun kind beschikbaar te stellen. 1.8 Aanmelding en inschrijving van nieuwe leerlingen De adjunct en de intern begeleider regelen de inschrijving van kinderen. In een persoonlijk gesprek met ouders/verzorgers wordt de organisatie en werkwijze van de school toegelicht. Er wordt veel waarde gehecht aan deze persoonlijke benadering. In principe kunnen de kinderen op elke datum in het schooljaar worden geplaatst. Indien kinderen van een andere school komen, wordt in overleg een wendag bepaald. De overstappende kinderen kunnen zo kennismaken met hun nieuwe klasgenoten en hun leerkracht(en). Entreevragenlijst Er is een vragenlijst die wordt ingevuld door ouders als hun kind de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden heeft bereikt heeft. Door middel van deze vragenlijst heeft de nieuwe leerkracht een goed beeld van uw kind. Opvang van nieuwe leerlingen Als een kind nog niet eerder naar school is geweest en geplaatst wordt in een van de kleutergroepen, worden er in overleg maximaal vijf wenafspraken gemaakt waarop uw kind een dagdeel mee kan draaien in de groep. Hiermee worden kinderen op een plezierige wijze voorbereid op de grote stap. Het wennen kan beginnen vanaf ongeveer twee weken voor zijn of haar vierde verjaardag. Als kinderen in een vakantie jarig zijn, wordt in overleg met de directie vastgesteld op welke wijze het wennen het best georganiseerd kan worden. In december en in de laatste 6 weken voor de zomervakantie vindt er vanwege de rust voor het kind en de wenselijkheid van een aaneengesloten wenperiode geen instroom plaats. Wanneer uw kind eenmaal definitief op school zit, zal het eerste half jaar voornamelijk aandacht worden gegeven aan het wennen in de groep. Hieronder vallen onder andere het sociale en individuele gedrag, de regels binnen de groep en het materiaalgebruik. Later worden allerlei vaardigheden en begrippen aangeleerd. Tevens komt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid aan de orde. 1.9 Mag uw kind geweigerd worden? De Zoeker is een openbare school. Het openbare karakter wil zeggen dat de school voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke- en/of sociaal-culturele achtergrond, toegankelijk is. Pagina 7

9 1.10 Gaat u verhuizen? Indien ouders na een verhuizing in het schoolgebied komen wonen, kan het kind ingeschreven worden, als van de vorige school een uitschrijfbewijs overlegd kan worden. De vorige school zal, na een bericht van ons, een onderwijskundig rapport opsturen met informatie over de tot dan toe aangeboden leerstof en de schoolvorderingen. Als u gaat verhuizen en uw kind gaat naar een andere school, meldt u dit dan tijdig bij de leerkracht. U kunt alleen op een andere school worden ingeschreven, als u van onze school een bewijs van uitschrijving hebt gekregen. Wij zorgen voor de verdere informatie naar de nieuwe school via het onderwijskundig rapport en een telefonische overdracht. Pagina 8

10 2 Waar de school voor staat Goed en gedegen onderwijs voor uw kind. Dit is wat u vindt bij De Zoeker, de openbare basisschool middenin de wijk Rooswijk, Zaandijk. Het motto van de school is: De Zoeker, waar het om kinderen draait! Aandacht voor ieder kind Op De Zoeker staat individuele aandacht centraal. Dat betekent dat wij een sfeer en onderlinge betrokkenheid hebben waardoor ieder kind prettig kan werken. Waar nodig krijgt uw kind een extra duwtje in de rug of juist een extra uitdaging. U wilt het beste voor uw kind, net als wij. Resultaat telt! Wij zijn trots op de kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs, maar blijven de lat altijd hoger leggen. Onze collega s worden doorlopend geschoold en we hanteren een strikt kwaliteitsbeleid. Een veilige plek om de wereld te ontdekken Bij ons op school geldt: regels zijn regels. Hierdoor is De Zoeker een veilige en vertrouwde plek voor uw kind. Dit maakt leren plezieriger. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor emotionele veiligheid. Wij werken hard om pestgedrag te bestrijden en beter nog- te voorkomen. 2.1 De missie en visie van De Zoeker De Zoeker vindt het van het grootste belang dat kinderen op De Zoeker volledig tot ontplooiing kunnen komen op het gebied van: Cognitieve Ontwikkeling Sociaal Emotionele Ontwikkeling Culturele Ontwikkeling Motorische ontwikkeling De school stimuleert de leerlingen het oplossingsvermogen te vergroten en dat leren leuk is! Daarnaast voelen leerlingen zich vertrouwd en veilig waardoor het leerrendement groot is en kinderen met veel plezier aan de basisschool terug denken. De Zoeker zorgt ervoor dat kinderen respect krijgen en houden, voor zichzelf en anderen. Leerstof De Zoeker biedt leerstof aan van zeer goede kwaliteit. Hierbij wordt een uitdagende leeromgeving gecreëerd waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne leer- en hulpmiddelen afgestemd op de verschillende (leer) niveaus van de leerlingen. De leerkrachten worden continu individueel en collectief gecoacht op het gebied van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen c.q. gebruik van nieuwe leer- en hulpmiddelen. De differentiatie in de klas en de aandacht voor het (individuele) leerproces staat hierbij centraal. Talentontwikkeling Ieder kind zijn talent: door het brede aanbod halen we eruit wat erin zit en hebben de kinderen optimale kansen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Pagina 9

11 2.2 Het klimaat op school In het leer- en leefklimaat, waarin de leerling centraal staat, vormen veiligheid en wederzijds respect de basis. Leerlingen, ouders, docenten, onderwijsondersteunend personeel en directie gaan met respect met elkaar en met hun omgeving om, waarbij het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar van groot belang is. Indien nodig spreken zij elkaar hier op aan. 2.3 Meerjarenontwikkelplan (MOP) Het schoolplan van De Zoeker geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode van vier jaar weer. Door dit te beschrijven in een plan kan in samenhang met de schoolgids de ouders duidelijkheid geboden worden. Tevens wordt hiermee verantwoording afgelegd aan het bevoegd gezag (de stichting Zaan Primair). De directie heeft met de teamleden aan de totstandkoming van dit plan gewerkt. De medezeggenschapsraad stemt in met het plan. Het MOP wordt gezien als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid voor vier jaren wordt geformuleerd en vastgesteld. Pagina 10

12 3 De organisatie van het onderwijs De overheid heeft voor het basisonderwijs de einddoelen vastgesteld, die per vak door elk kind gehaald moeten worden. De kerndoelen zijn voorgeschreven voor de volgende vakken: Nederlandse taal en cultuur Engelse Taal Rekenen/Wiskunde Oriëntatie op mens en wereld - Aardrijkskunde - Geschiedenis - Samenleving en burgerschap - Techniek - Milieu - Gezond en redzaam gedrag - Natuuronderwijs Lichamelijke opvoeding Kunstzinnige oriëntatie - Tekenen en handvaardigheid - Muziek - Spel en bevordering van het taalgebruik - Beweging 3.1 Onderwijskundige visie Cognitieve Ontwikkeling Voor de cognitieve (kennis) ontwikkeling is een aantal facetten van wezenlijk belang: Het onderwijs moet zodanig worden ingericht dat kinderen een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kunnen doorlopen (de rode lijn binnen het onderwijskundig proces). De ontwikkeling van kinderen wordt bewaakt door middel van het leerlingvolgsysteem (LVS). Door regelmatig te toetsen, wordt het ontwikkelingsniveau gepeild van het onderwijs en worden zo nodig op het individuele kind gerichte ondersteuningsplannen gemaakt. Het vroegtijdig signaleren en diagnosticeren voorkomt grote leerproblemen en waarborgt een doorgaande ontwikkelingslijn. Op De Zoeker staat de zelfstandigheid van het kind centraal. Dit komt onder andere tot uiting in: uitgestelde aandacht, inzicht in eigen kunnen, zelf problemen oplossen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de leerstof en de individuele mogelijkheden van de leerling. In de praktijk betekent dit dat er een pakket aan doelstellingen per jaar dient te worden gerealiseerd, waaraan in principe ieder kind moet voldoen (de "basisstof"). De kinderen die deze basisstof beheersen, krijgen verdiepingsstof aangeboden; kinderen die de basisstof nog niet beheersen krijgen herhalingsstof aangeboden. Zo wordt gestreefd naar: "Onderwijs op Maat." Vanaf groep 3 werken de kinderen met dagtaken. Op de dagtaak vindt het kind de lees-, schrijf-, reken- en taalopdrachten voor iedere dag. De dagtaak is een belangrijk onderdeel van het zelfstandig werken en wordt in de bovenbouw uitgebreid naar weektaken. De kinderen maken gebruik van moderne leermiddelen en methoden. Pagina 11

13 3.1.2 Sociaal Emotionele Ontwikkeling De Zoeker wil een veilige plaats zijn, waar kinderen zich op hun gemak voelen, zichzelf durven zijn, zich geaccepteerd weten, vertrouwen in zichzelf en anderen kunnen hebben. Op De Zoeker wordt structureel aandacht besteed aan Sociaal Emotionele ontwikkeling. Alle teamleden hebben een opleiding tot kanjertrainer gevolgd. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden de lessen van de Kanjertraining gegeven. Om het pesten op school op te lossen en de sociale veiligheid te waarborgen wordt er de M5 strategie toegepast. Dit is een digitaal meldsysteem voor kinderen en de ouders/verzorgers. De kernpunten in de aanpak zijn: De kanjerafspraken Denk goed over jezelf en de ander. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met de kritiek die je krijgt. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil. Hulp in de vorm van maatje/tutor. Duidelijk schoolbeleid en handhaving daarvan Culturele Ontwikkeling Op De Zoeker wordt ook gewerkt aan de creatieve ontwikkeling van het kind. Zoals: Drama Tekenen Muziek Handvaardigheid Motorische Ontwikkeling De motorische ontwikkeling speelt een belangrijke rol bij het aanleren van allerlei vaardigheden. Op De Zoeker wordt op de volgende wijze aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling: Grove motoriek: - Gym 3 t/m 8 - Kleutergym Buitenspelen 1 t/m 4 Fijne motoriek: - Schrijven - Kleuren - Knippen - Handvaardigheid Naast het aanleren van de reguliere motorische ontwikkeling, heeft De Zoeker een gespecialiseerde leerkracht bewegingsonderwijs die Motorische Remedial Teaching (MRT) geeft aan kleine groepjes kinderen die dit nodig hebben. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders GIP-model De naam GIP staat voor van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Het achterliggend idee is dat bij een weinig zelfstandige klas de leerkracht weinig kan differentiëren en zich vooral op de groep als geheel richt. Pagina 12

14 Deze zelfstandigheid komt onder andere tot uiting in: Uitgestelde aandacht. Als een leerling een probleem ontmoet vraagt hij niet direct de leerkracht om hulp maar probeert hij zelf een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, kiest de leerling zelfstandig een volgende of een andere activiteit. Lukt ook dat niet, dan vraagt de leerling via zijn hulpkaart hulp aan de leerkracht. Inzicht in eigen kunnen. Hierin zijn te onderscheiden: Het overzien van taken en activiteiten. Het plannen van taken en activiteiten. Beoordelen van eigen prestaties en eigen gedrag. Zelf problemen oplossen. Dit heeft onder andere betrekking op: Het oplossen van problemen met de leerstof (hoe pak ik dit aan) en problemen die de leerling ervaart met betrekking tot zijn emotioneel functioneren. Problemen bij het omgaan met anderen. De vijf sub thema's betreffen de volgende gebieden: Organisatie Zelfstandig plannen Instructie Emotionele ontwikkeling Omgaan met elkaar Pestprotocol De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na op school en doet dat binnen de kaders van de wet enerzijds en binnen het kader van de kanjerafspraken anderzijds. De kanjerafspraken zijn: Wij vertrouwen elkaar Wij helpen elkaar Niemand speelt de baas Niemand lacht uit Niemand is of blijft zielig De school zet door middel van de kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar en ben of blijf je niet zielig. Om het pesten op te lossen en de sociale veiligheid te waarborgen past de school de aanpak van M5 toe; In de aanpak maken wij direct alle partijen onderdeel van de oplossing. Iedereen is medespeler en aandeelhouder van de oplossing. Het meldsysteem verwerkt alle meldingen. De leerkracht voor de eigen groep kan de stand van zaken monitoren. De schoolleiding heeft zicht op alle meldingen die binnen komen. Er wordt een digitaal dossier opgebouwd waar alle Pagina 13

15 pestincidenten en afspraken in staan. Zo kunnen de kinderen die pestgedrag vertonen op verantwoorde wijze naar voren gehaald, geholpen en gestopt worden. Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zoveel mogelijk) recht doet en borgt de gemaakte afspraken. Wat wordt van u als ouder verwacht? Het oplossen van conflicten tussen kinderen is zelden een probleem als op basis van het voorgaande met elkaar wordt overlegd. Wij praten in een positieve zin over elkaar en elkaars kind. Dat doet de school ook over u en uw kind. Uitgangspunt bij een gesprek is altijd dat wij in gesprek gaan met als doel een oplossing te zoeken die goed is voor uw kind en voor andere kinderen. 3.2 Overleg binnen de school Het team hecht er belang aan dat alle ontwikkelingen gezamenlijk worden ondernomen. Er is veel overleg op school over allerlei onderwijskundige en organisatorische aangelegenheden. Hieronder vindt u een toelichting van de diverse vergaderingen en overlegvormen zoals deze gevoerd worden door het team van De Zoeker. Dit schooljaar zullen team en directie de communicatiestructuur evalueren en zo nodig bijstellen. Teambijeenkomst Zes maal per jaar wordt met het voltallige team vergaderd. In deze bijeenkomsten worden vooral onderwijskundige zaken en organisatorische zaken aan de orde gesteld. Deze worden vervolgens in de bordsessies verder uitgewerkt. Kernteamoverleg Een vergadering van de 3 specialisten, de directie en de zorgcoördinator en alle collega s die willen meedenken. Onderwerpen die betrekking hebben op het onderwijskundig en pedagogisch beleid van de school worden besproken. De frequentie is eenmaal per 3 weken. Zorgoverleg Een vergadering van de directie en de intern begeleiders. De zorg rondom individuele leerlingen wordt besproken, evenals inhoudelijke vraagstukken rondom passend onderwijs. De frequentie is eenmaal per 14 dagen. Bordsessies In het afgelopen jaar is er gestart met het traject leerkracht. Met behulp van de bordsessies worden er doelen gesteld en afspraken gemaakt. Dit schooljaar wordt er bekeken hoe deze bordsessies een plek kunnen krijgen in de communicatiestructuur van de school. Kwaliteitsteam Een kwaliteitsteam wordt geleid door de specialist en bestaat uit ongeveer vier medewerkers.. Zij worden vanuit het kernteam gevraagd inhoudelijk vorm te geven aan beleid op de verschillende beleidswieken. Hun taak bestaat uit het voorbereiden en gedeeltelijk uitvoeren van onderwijskundig beleid. Pagina 14

16 3.3 Onderwijsaanbod Uiteindelijk zitten kinderen op de basisschool om heel veel te leren. Hoewel er veel extra (naschoolse) activiteiten worden georganiseerd, laat De Zoeker de kinderen hard werken. Eruit halen wat erin zit is daarbij het motto. Uw hulp is daarbij van essentieel belang. Hiervoor zijn leerprogramma s ontworpen die zoveel mogelijk aansluiten bij individuele kinderen. Voor de kinderen die minder aankunnen, is een uitgebreid hulpscenario ontwikkeld dat beschreven staat in hoofdstuk 4. Maar ook aan de kinderen die iets extra s aankunnen, wordt aandacht besteed. Dat zal ongetwijfeld één van de redenen zijn dat De Zoeker tot behoorlijke eindresultaten komt Basisvaardigheden Voor de verschillende vakgebieden hanteert De Zoeker de volgende methodes: Vak Methode Groep Kleuterplein Groep 1/2 Aanvankelijk Lezen Veilig leren lezen 3 Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 4 t/m 8 Rekenen Reken Zeker 1 t/m 8 Taal en spelling Taal Actief 4 t/m 8 Geschiedenis Wijzer door de tijd 5 t/m 8 Aardrijkskunde Wijzer door de wereld 6 t/m 8 Biologie Wijzer door de natuur 4 t/m 8 Schrijven Schrijven leer je zo! 3 t/m 8 Engels The Team 7 en 8 Verkeer Wijzer door het verkeer 4 t/m 8 Expressie In ontwikkeling 1 t/m 8 Sociaal Emotionele Ontwikkeling Kanjerlessen 1 t/m 8 Techniek Natuniek 5 t/m Wereldoriëntatie vakken Wereldoriëntatie bestaat uit de volgende vakgebieden: biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, waaronder maatschappelijke verhoudingen en het omgaan met elkaar. Per vakgebied worden thematische lessen gegeven. De instructies met betrekking tot dit thema worden aan de hele groep gegeven, de verwerking van deze instructies wordt individueel gemaakt. Bij deze lessen wordt veel gebruik gemaakt van aanschouwelijke materialen, excursies, gastsprekers, en de mediatheek Expressieactiviteiten Hiervoor wordt komend jaar een andere methode uitgekozen voor alle groepen. Wij willen dat de methode lessen aanbiedt op de volgende onderdelen: Drama Pagina 15

17 Tekenen Muziek Handvaardigheid Gymnastiek onderwijs De gymnastieklessen worden verzorgd in het gymlokaal (op het terrein van de school). Drie dagen per week is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs aanwezig om de lessen te verzorgen. Na de gymles wordt er gedoucht door de kinderen. Van deze afspraak mag alleen in overleg met de directie worden afgeweken. Wij verwachten dat de kinderen na het sporten allemaal douchen. 3.4 Activiteiten voor de kinderen De Zoeker biedt de kinderen een gevarieerd aanbod aan van activiteiten. Zo maken we gebruik van het aanbod vanuit het Cultuurmenu en organiseren we ook diverse excursies. Bijvoorbeeld naar het Zaans Museum, de bieb, de kinderboerderij en het Anne Frankhuis. Deze activiteiten staan vermeld in de jaarkalender Schoolreis Eén van de hoogtepunten in het schooljaar vormt de schoolreis. De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 gaan één dag op schoolreis, de kinderen uit de groepen 6 twee dagen, de groepen 7 drie dagen en de groepen 8 vier of vijf dagen. Na een meerdaagse schoolreisje van de groepen 8 zijn de kinderen de daaropvolgende dag niet vrij, behalve wanneer er een weekend in zit. De schoolreis dient per bank/giro betaald te worden, maar het mag ook contant bij de administratie worden betaald. Het bedrag is voor de groepen 1 t/m 5 27,50, groep 6 30,00, groep 7 45,00 en groep 8 90,00. Het bedrag hoeft niet in één keer betaald te worden. In overleg met de administratie kunt u termijnen afspreken Schoolproject Jaarlijks organiseert De Zoeker met het hele team een schoolproject. Dit is onderdeel van kunst en cultuureducatie van De Zoeker. Enige weken lang staat de hele school in het teken van een bepaald thema. Tijdens de projectweken worden allerlei soorten activiteiten georganiseerd die verband houden met het thema. Vaak wordt het project afgesloten met een tentoonstelling en een inloopavond voor alle ouders en opa s en oma s. De kerndoelen van cultuureducatie op De Zoeker zijn: Muziek en dans ( ) Toneel en literair ( ) Beeldende kunst en erfgoed ( ) Media (schooljaar ) Open podium Een aantal keer per jaar wordt het Open Podium georganiseerd. Elke groep heeft een act (dans, zang, muziek, toneel e.d.) ingestudeerd die tijdens het Open Podium Pagina 16

18 opgevoerd mag worden. Ook ouders zijn hierbij van harte welkom. In de Wiekslag wordt het rooster vermeld, zodat u weet op welk tijdstip het programma wordt opgevoerd. Dit schooljaar is het lastig te organiseren, vanwege het gebrek aan een grote zaal. Na de verbouwing worden deze data gepland Voorleesochtend Dit voorleeshalfuurtje wordt als onderdeel van start van de Kinderboekenweek georganiseerd Sinterklaasfeest Het Sinterklaasfeest op De Zoeker wordt op een gezellige en traditionele wijze gevierd. Op 5 december brengen de Sint en zijn Pieten een bezoek aan de school. In de grote zaal viert Sint zijn verjaardag met de groepen 1 t/m 4. Uiteraard kan de Sint niet in alle groepen cadeautjes uitdelen. Hij doet dit alleen voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4. De kinderen van groep 5 tot en met 8 vieren het Sinterklaasfeest op hun eigen wijze. Zij kopen voor elkaar een cadeau, verpakken dit op een leuke manier en maken er vervolgens een gedichtje bij. In alle groepen wordt verteld hoe je surprises, want daar gaat het over, zou kunnen maken. Drie weken voor het Sinterklaasfeest worden in alle groepen de lootjes getrokken. Elk kind krijgt dan te horen voor wie hij of zij iets moet kopen en maken. Op 5 december gaan de deuren niet om kwart over acht open, maar worden de kinderen zo lang mogelijk buiten gelaten. Als de kinderen vervolgens naar binnen gaan, houden ze hun jas aan om snel naar buiten te kunnen als de Sint in aantocht is Kerstdiner Op de donderdag voor de kerstvakantie wordt een kerstdiner voor de kinderen georganiseerd. Om uur worden de deuren geopend, zodat ouders hun kinderen naar de lokalen kunnen brengen. Om uur start de maaltijd. Tussen uur en uur kunt u uw kind weer op komen halen. Voor de maaltijd wordt een beroep gedaan op de culinaire creativiteit van de ouders en de kinderen. Veertien dagen van tevoren ontvangt u een lijst met menusuggesties waaruit gekozen kan worden, maar u mag natuurlijk ook uw eigen fantasie gebruiken. Het is ook mogelijk voor frisdrank tijdens de maaltijd te zorgen. Dit om ouders tegemoet te komen die wel iets voor de groep van hun kind willen doen, maar geen tijd/gelegenheid hebben iets op eetgebied voor te bereiden Wandeltocht Eens per jaar (meestal in juni) wordt traditiegetrouw de jaarlijkse Zoeker wandeltocht georganiseerd. De ouders en kinderen van de kleuter- en onderbouw lopen een vijfkilometertocht. Voor ouders en kinderen van de midden- en bovenbouw is een tienkilometertocht uitgezet. Dit wordt meestal in de bossen en duinen van Castricum georganiseerd Koningsspelen In april organiseren we voor alle leerlingen een sportdag. Tijdens dit evenement nemen de kinderen deel aan allerlei sport- en spelactiviteiten. Na afloop van de dag ontvangen de kinderen een leuke herinnering. Pagina 17

19 3.4.9 Musical Jaarlijks wordt door de kinderen van de groepen 8 een afscheidsmusical opgevoerd Plakboek Aan het eind van groep 8 maken de kinderen een plakboek. In dit plakboek verzamelen ze allerlei informatie over hun schooltijd op De Zoeker. Zij voorzien hun plakboek met foto s en persoonlijke teksten. Het is handig als u tijdens de schooljaren op De Zoeker af en toe wat spulletjes verzamelt zodat uw kind genoeg heeft om een mooi afscheidsplakboek te maken. Pagina 18

20 3.5 Speciale voorzieningen Extra ondersteuning bij het onderwijs Buiten het lesgeven om zijn er binnen de school diverse andere taken te vervullen. Binnen de school is een aantal personen beschikbaar met ondersteunende taken: Intern Begeleider: Een intern begeleider staat leerkrachten bij in de zorg voor de leerlingen. Zij helpt bijvoorbeeld een ondersteuningsplan opstellen voor een leerling met achterstanden, houdt ontwikkelingen bij betreffende de hulp aan hoogbegaafden en snel lerende kinderen. Daarnaast helpt de intern begeleider leerkrachten bij het invoeren van allerlei onderwijskundige vernieuwingen en kunt u er terecht voor informatie over opvoedingsondersteuning. Remedial Teacher: Een remedial teacher geeft leerlingen die problemen met leren ervaren extra hulp; bij voorkeur in de groep. Faalangstreductietraining: Wij streven ernaar om ieder jaar twee groepen van max. 6 kinderen een aanbod te doen. De training wordt verzorgd door de gedragsspecialist van onze school Computers en internet Volgens een vast rooster maken alle kinderen gebruik van de computers. In iedere groep staan vijf computers. Gedurende het ochtendprogramma leren de kinderen van de hele school omgaan met verschillende educatieve software. Deze software wordt gebruikt ter ondersteuning van de reken-, taal- en topografiemethode. De computers worden ook ingezet tijdens het zelfstandig werken. In iedere groep wordt volgens een vast rooster gewerkt. Op alle computers in de school wordt alleen software geïnstalleerd van De Zoeker-softwarelijst. Deze lijst is samengesteld door de ICT-coördinator. Software die door kinderen van huis wordt meegenomen wordt niet op de schoolcomputers gebruikt. De kinderen van groep 1/2 werken tijdens arbeid naar keuze op een aantal momenten in de week met de computer. Volgend schooljaar hopen we een start te kunnen maken met het gebruiken van tablets in de groepen. Pagina 19

21 4 De zorg voor de kinderen De Zoeker kent een interne zorgorganisatie met gestructureerde planning en afspraken. Deze zijn beschreven in de documenten Zorgstructuur en Zorgcyclus. Deze treft u aan op de website van De Zoeker. De intern begeleider stelt streefdoelen op voor alle leerjaren als referentiekader voor de groepsbesprekingen 3 keer per jaar. In het kader van passend onderwijs heeft De Zoeker een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin staat welk type leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen en welke leerlingen beter kunnen worden doorverwezen naar een ander type school. De school stelt alles in het werk om leerlingen die anders buiten het reguliere basisonderwijs zouden vallen, zo goed mogelijk in het leerproces te begeleiden. Uiteraard speelt (de zwaarte van) indicatie en de deskundigheid van de leerkracht(en) een rol. Veel thema s die in het kader van deskundigheidsbevordering voor het team worden belegd, staan o.a. in het teken van passend onderwijs. Kortom: De Zoeker is een gewone openbare basisschool met concrete mogelijkheden voor onderwijs op maat voor ieder kind. Hulpklassen Kinderen die heel veel moeite hebben met leren, krijgen op De Zoeker heel veel hulp. Niet alleen maar in hun eigen groep, maar ook bij het Expertisecentrum van Zaan Primair. Zowel in de groep als buiten de groep en de school is er tijdens schooltijd een aanbod voor kinderen die een eigen onderwijs ondersteuningsplan hebben voor rekenen (rekenwerkplaats) en taal/spelling(leeswerkplaats). Onderwijs ondersteuningsplannen Op De Zoeker wordt gewerkt met groepshandelingsplannen, waarbij drie niveaus worden gehanteerd. In bepaalde gevallen wordt nog een individueel plan voor een kind opgesteld. Dit plan noemen we per 1 augustus 2014 een onderwijs ondersteuningsplan (OOP). In dit plan staan alle concrete afspraken die ervoor zorgen dat het kind onderwijs op maat krijgt aangeboden, waar nodig. Dit programma wordt veelal in de klas onder begeleiding van de eigen leerkracht uitgevoerd. Soms krijgen kinderen directe, individuele hulp van een remedial teacher. Voor leerlingen met verlenging wordt altijd een OOP opgesteld. Dit OOP wordt ten allen tijde in samenspraak met de ouders opgesteld. 4.1 Het volgen van de leerling Twee keer per jaar nemen wij diverse Cito-toetsen af bij alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8. Naar aanleiding van de resultaten maken de leerkrachten een analyse van de opbrengsten. Dit wordt kritisch besproken met de intern begeleider en de directie. Aan de hand van de analyses wordt het aanbod bepaald en vastgelegd in een groepshandelingsplan voor de komende periode. Wanneer de resultaten afwijken van de verwachtingen wordt dit met de ouders apart besproken. Het kan zijn dat er een apart plan op een bepaald vakgebied wordt gemaakt. In de jaarkalender worden de toets momenten vermeld. Bij de jongste kinderen van de school worden ook de eerste observaties ten aanzien van ontwikkeling en spel genoteerd in het leerlingvolgsysteem. Dit gebeurt ongeveer een half jaar na aanvang van de start van een kleuter op onze school. Dit gebeurt ook na 1 jaar en aan het eind van de kleuterperiode. Mochten er zich tijdens deze kleuterperiode gedrags- en/of Pagina 20

22 leerproblemen voordoen dan wordt dit besproken met ouders en intern begeleider. Het spreekt vanzelf dat een goed en regelmatig contact met de ouders van groot belang is. 4.2 Analyse, diagnose en evaluatie Allereerst wordt de leerling besproken in groepsbespreking. In dit overleg wisselt de leerkracht uit een bepaalde groep met de IB-er suggesties uit om de aanpak van een groep of een specifiek kind te verbeteren. Als er naar aanleiding van de groepsbespreking nog vragen zijn, dan wordt het kind besproken in het zorgoverleg. In het zorgoverleg van De Zoeker zitten de directieleden en de intern begeleiders. Deze groep voert iedere twee weken overleg over de vorderingen van de leerlingen. 4.3 Ondersteuningsarrangement Het gebeurt wel eens dat de problemen van een kind behoorlijk groot zijn en dat gedacht wordt aan verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. In die situatie wordt het kind besproken in het Breed Ondersteuningsteam. Dit team bestaat onder andere uit: de intern begeleiders, een psycholoog of een orthopedagoog, en een directielid, eventueel aangevuld met de schoolarts en SMW (School Maatschappelijk Werk). In overleg met de ouders kan een onderzoeksprogramma worden uitgevoerd, dat bestaat uit een psychologisch en een pedagogisch-didactisch onderzoek. Op basis daarvan wordt bekeken wat het beste is voor het kind. Mocht na onderzoek blijken dat een (tijdelijke) verwijzing naar het speciaal basisonderwijs het beste lijkt, dan zal uitvoerig overleg worden gepleegd met de ouders. De ouders worden in alle stadia van dit ingrijpende proces betrokken over de stand van zaken door onze intern begeleider. Ook bij het afleggen van eventuele bezoeken aan scholen voor speciaal basisonderwijs, zal de intern begeleider de ouders ondersteunen, bijvoorbeeld door mee te gaan. Overigens is het zo dat de ouders uiteindelijk de beslissing nemen of een (tijdelijke) plaatsing al dan niet doorgaat. Het kind blijft ingeschreven staan op onze school. 4.4 Extra voorzieningen Per 1 augustus 2003 is het door de Wet op de Expertise Centra mogelijk geworden om kinderen, die aangewezen zijn op extra voorzieningen ( rugzakje ) onder voorwaarden te plaatsen binnen het primair onderwijs in de buurt. Het betreft kinderen die extra voorzieningen nodig hebben voor de ontwikkeling op visueel, motorisch en taal/spraak gebied. Maar ook langdurig zieke kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een neurologische aandoening of andere stoornissen. Voor deze leerlingen zal er expertise worden ingezet vanuit het Expertisecentrum van het samenwerkingsverband. Samen met de ouders, de intern begeleiders, eventueel de schoolondersteuner en de directie zal er een ondersteuningsvraag worden ingediend. Pagina 21

23 4.5 Hoogbegaafde kinderen Het is belangrijk dat kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten zich op De Zoeker thuis voelen en goed samenwerken. De school stimuleert de kinderen om "het leren " als iets prettigs te ervaren zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bovendien moet het onderwijs op maat zijn voor alle leerlingen. Het onderwijs moet zodanig worden ingericht dat kinderen een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Voor één op de vijf kinderen loopt het ontwikkelingsproces echter niet als vanzelf. Dit kunnen kinderen zijn van wie de ontwikkeling achterblijft maar ook kinderen voor wie het reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging biedt. Deze kinderen met een speciale onderwijsbehoefte hebben onze bijzondere aandacht. Om ervoor te zorgen dat de begeleiding van het (hoog)begaafde kind niet uit adhoc maatregelen bestaat en een doorgaande lijn voor de (hoog)begaafde kinderen te waarborgen, is dit beleidsplan ontwikkeld. Plusklassen In de Plusklas van Zaan Primair komen hoogbegaafde kinderen elke week een ochtend bij elkaar. Daar wordt gewerkt met hoogbegaafde kinderen ook van andere scholen, onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht, aan uitdagende opdrachten en krijgen zij werk mee voor de andere dagen van de week in hun eigen klas. Pagina 22

24 4.6 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs Door de veranderingen die de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs hebben plaatsgevonden, is de stap naar dat onderwijs er niet gemakkelijker op geworden. De Zoeker is dan ook zeer voorzichtig in de advisering van schoolkeuze van kinderen. Welke vorm van voortgezet onderwijs is na de basisschool voor uw kind het meest geschikt? Volgens een zorgvuldige procedure, die voor alle scholen in Zaanstad geldt, komt in overleg met de ouders de schooladvisering tot stand. Het ontwikkelingsniveau en de leerprestaties zijn belangrijk, maar niet van doorslaggevende aard voor de keuze van voortgezet onderwijs. Zeker zo belangrijk zijn de persoonlijkheidsstructuur, de inzet, het doorzettings- en concentratievermogen. Anders gezegd, het gaat er bij de schoolkeuze van uw zoon of dochter om naar capaciteiten en aanleg de beste studiemogelijkheden te bieden. Hiervoor wordt het landelijk vastgestelde Cito-leerlingvolgsysteem gehanteerd. Hiermee wordt precies nagegaan op welk niveau de leerlingen functioneren. In groep 7 wordt er een voorlopig advies opgesteld aan de hand van de resultaten van de voorafgaande groepen. Voor het definitieve advies worden de resultaten van de groepen 6, 7 en 8 bekeken. De motivatie daarvan wordt uitgebreid met ouders besproken. In april zal er een landelijke eindtoets worden afgenomen, alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er afgeweken van de definitieve schoolkeuze. POVO is een overleg bestaande uit collega s van het openbaar en bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs. Deze heeft een brochure ontwikkeld die u op De Zoeker kunt verkrijgen. In deze brochure leest u hoe in de Zaanstreek de kinderen van groep 8 en hun ouders worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. Deze gang van zaken is door alle betrokken schoolbesturen vastgesteld. In december houden scholen van voortgezet onderwijs informatieavonden voor ouders van toekomstige brugklasleerlingen. In januari worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor een speciale voorlichtingsavond door alle scholen van voortgezet onderwijs in Zaanstad. Tevens in januari worden de Cito-toetsen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen in de klas afgenomen door de leerkracht. In de maanden januari/februari houden de scholen van voortgezet onderwijs open avonden. Hierop kunnen ouders en leerlingen lessen en demonstraties bijwonen in de scholen. In de maand februari/maart wordt in een gesprek met de leerkracht een definitieve schoolkeuze bepaald. Voor 15 maart moeten de kinderen vervolgens worden aangemeld bij een van de scholen voor voortgezet onderwijs. Deze aanmelding verloopt door middel van centraal aangeleverde formulieren via de directie van De Zoeker. In de maand voorafgaand aan de zomervakantie gaan alle aanstaande schoolverlaters alvast een ochtend naar hun toekomstige school voor voortgezet onderwijs om te kennis te maken (zie de jaarkalender voor de datum). 4.7 Externe instanties Het geven van onderwijs aan kinderen betekent dat je als school een grote verantwoordelijkheid hebt. De Zoeker wordt daarbij geholpen door verschillende instellingen. Het inschakelen van externe instanties gebeurt altijd in overleg met de ouders. Pagina 23

25 Er zijn regelmatig collegiale contacten met verschillende instanties, met het doel de kennis over allerlei ontwikkelingen op peil te houden. De instellingen, waar regelmatig contact mee onderhouden wordt, zijn: Jeugdgezondheidszorg Logopedie Dijk en Duin De schoolbegeleidingsdienst (SBD) Bureau Jeugdzorg School Maatschappelijk Werk (SMW) Stichting Kram Ouders kunnen ook zelf desgewenst contact opnemen met een van deze instellingen. Voor adressen en telefoonnummers kunt u terecht bij de intern begeleiders of de directie. 4.8 Jeugdgezondheidszorg Door de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD kunnen de leerlingen uit de groepen 1/2 uitgenodigd worden voor een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en een assistent(e). Mocht u zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de GGD. Het telefoonnummer vindt u achter in deze gids. 4.9 Onderzoek op school Alle leerlingen worden gedurende de acht jaar dat ze op De Zoeker zitten enkele malen medisch onderzocht door de jeugdarts. Alle oudste kleuters worden voor een onderzoek opgeroepen. Daarnaast worden groepen periodiek opgeroepen voor een onderzoek. Naast deze vaststaande onderzoek momenten, is uw jeugdarts altijd bereid om uw vragen te beantwoorden of probleemsituaties te bespreken. Regelmatig vindt overleg tussen de school en de jeugdarts plaats, waarbij gegevens worden uitgewisseld en tussentijds een oproep van de jeugdarts kan volgen. Tevens bestaat er de mogelijkheid dat kinderen op indicatie worden opgeroepen. Pagina 24

26 4.10 Logopedie Alle kinderen worden in de kleuterafdeling door een logopediste onderzocht op spraakproblemen. Kinderen kunnen problemen hebben door het verkeerd uitspreken van bepaalde klanken, stotteren of een verkeerde ademhalingstechniek. Samen met de ouders wordt besproken hoe en wanneer de beste hulp kan worden gegeven Hoofdluis en teken Een terugkerend probleem op school is de aanwezigheid van hoofdluizen. Deze beestjes hebben de nare gewoonte om enkele keren per jaar de school te bezoeken. Bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen duur, maar lijken steeds minder goed te helpen. Op De Zoeker zijn twee acties ondernomen om hoofdluis de baas te worden. Allereerst krijgen alle kinderen aan het begin van hun schooltijd op De Zoeker een eigen luizentas. In deze tas stoppen de kinderen hun jas en gymtas. De luizentas zorgt ervoor dat hoofdluizen zich niet via de jassen van de kinderen verspreiden. Daarnaast zijn op De Zoeker goede ervaringen met de bestrijding van hoofdluis als ouders direct meewerken aan de strijd tegen de hoofdluis. Na iedere vakantie vindt er een controle op hoofdluis plaats. Tijdens de verschillende meerdaagse schoolreizen worden alle kinderen gecontroleerd op teken door de begeleiding. Uit voorzorg adviseren wij aan ouders om Deet mee te geven als preventief middel tegen tekenbeten Voor- en naschoolse opvang Door het ministerie van Onderwijs is bepaald dat scholen, vanaf het schooljaar 2007/2008, verantwoordelijk zijn voor de aansluiting met Buitenschoolse Opvang (BSO). Zaan Primair heeft in dit kader, met diverse kinderopvangorganisaties in Zaanstad een overeenkomst gesloten waarin is afgesproken dat de organisatie kinderopvang biedt voor de kinderen van de betreffende school. De kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang. Wij werken samen met Babino in het Breed Kind Centrum de Zoeker. U meldt uw kind aan bij Babino, de organisatie voor voor- en naschoolse opvang en sluit een contract af met de kinderopvang-organisatie; dit gaat niet via de school. Ook kunt u terecht voor peuteropvang. Als u meer informatie wilt over kosten, plaatsingsmogelijkheden, of indien u zich wilt inschrijven kunt u contact opnemen met Babino. U bent niet verplicht om van deze organisatie gebruik te maken; u kunt te allen tijde kiezen voor een andere kinderopvangorganisatie. Pagina 25

27 5 De leerkrachten Op De Zoeker werken ongeveer 25 leerkrachten. Niet alle leerkrachten hebben een volledig dienstverband, maar werken in deeltijd. 5.1 Deeltijdleerkrachten In het onderwijs werken veel mensen in deeltijd. Ook op De Zoeker is dit het geval. In het team zijn strikte afspraken gemaakt over de wijze waarop tweetallen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een groep hebben. Wekelijks overleg zorgt ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt over de verdeling van het werk, de regels in de klas en de afstemming van allerlei organisatorische aangelegenheden. Hiermee wordt ernaar gestreefd dat de kinderen in de klas geen hinder ondervinden van de overgang van de ene naar de andere leerkracht. 5.2 Wijze van vervanging Als een leerkracht zich ziek meldt, geeft de directie van de school dat door aan de afdeling personeelszaken van Zaan Primair. Leerkrachten die op een vervangingslijst staan, wordt gevraagd in te vallen. Als het niet lukt om een vervanger te vinden wordt intern gekeken of er een oplossing is door leerkrachten die in deeltijd werken te vragen in te vallen. Als al deze stappen geen oplossing bieden, worden de kinderen, nadat de ouders telefonisch of schriftelijk zijn geïnformeerd, naar huis gestuurd. In alle groepen wordt gewerkt met een telefoonpiramide. Indien een leerkracht zich ziek meldt en er geen vervanger beschikbaar is, wordt de piramide in werking gesteld. Er wordt s morgens gebeld tussen half 8 en 8 uur. Als u niet zelf voor opvang kunt zorgen, dan gaat uw kind op visite in een andere groep. Wanneer een leerkracht langer dan een dag ziek is en er is geen vervanger beschikbaar, zal in uiterste gevallen bij toerbeurt een groep naar huis gestuurd worden. Ouders worden hiervan via Basisschoolnet op de hoogte gebracht. Pagina 26

Schoolgids 2015-2016 OBS de Zoeker

Schoolgids 2015-2016 OBS de Zoeker Schoolgids 2015-2016 OBS de Zoeker Fortuinweg 12, 1544 VX Zaandijk, 075-6287146 VOORWOORD... 4 1 DE SCHOOL... 5 1.1 Identiteit... 5 1.2 Geschiedenis... 5 1.3 Bestuur... 5 1.4 Directie en team... 6 1.5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolgids OBS de Zoeker

Schoolgids OBS de Zoeker Schoolgids 2015-2016 OBS de Zoeker Fortuinweg 12, 1544 VX Zaandijk, 075-6287146 VOORWOORD... 4 1 DE SCHOOL... 5 1.1 Identiteit... 5 1.2 Geschiedenis... 5 1.3 Bestuur... 5 1.4 Directie en team... 6 1.5

Nadere informatie

Pestprotocol De Hasselbraam

Pestprotocol De Hasselbraam Pestprotocol De Hasselbraam Pesten; Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op de Hasselbraam serieus aan willen pakken zonder een oordeel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker 2013-2014 Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs *54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Schoolgids OBS de Zoeker

Schoolgids OBS de Zoeker Schoolgids OBS de Zoeker 1 De School... 6 1.1 Identiteit... 6 1.2 Geschiedenis... 6 1.3 Bestuur... 6 1.4 Directie... 6 1.5 Organogram bestuur... 8 1.6 Indeling van de school... 8 1.7 Schoolgrootte... 8

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR:

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: 1 TOELATINGSREGLEMENT Het College van Bestuur van

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Gedragsprotocol OBS De Kyckert

Gedragsprotocol OBS De Kyckert Gedragsprotocol OBS De Kyckert Inleiding Op OBS De Kyckert willen we voor de kinderen een veilig klimaat scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje Wiekslag Speciaal Vanuit het kamertje Zoals wij hebben aangekondigd starten we deze week met 'de Wiekslag speciaal'. 'De Wiekslag speciaal' verschijnt een aantal keer per jaar met actuele thema s voorafgaand

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Pestprotocol CBS De Ark Pestprotocol CBS De Ark

Pestprotocol CBS De Ark Pestprotocol CBS De Ark Pestprotocol CBS De Ark Pestprotocol CBS De Ark April 2015 Vooraf: Wij hebben ervoor gekozen ons pestprotocol volgens de principes van de Kanjertraining op te stellen. Het pestprotocol uit de handleiding

Nadere informatie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie Cbs De Evenaar Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat 74 1562 WP Krommenie 1561 TT Krommenie 075-621 61 67 075-628 22 94 Inhoud van deze informatiegids blz. 1. over onze school 3 2. over de naam van onze

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06 november 2017 Nr. 3

Nieuwsbrief 06 november 2017 Nr. 3 Nieuwsbrief 06 november 2017 Nr. 3 Studiedag woensdag 6 december Op woensdag 6 december a.s. hebben de kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag. Methodetoetsen in ParnasSys Wij vinden het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Basisschool De Bolster PCBO Amersfoort Inleiding Vanuit onze missie en visie is ons uitgangspunt, dat elk kind in principe recht heeft op een plek bij ons op

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken.

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Alfonsusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Capellenborg Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Inhoudsopgave Aanleiding 2 Bronnen 2 Wetgeving 2 Rol Sallandse Onderwijskamer 2 Uitgangspunten plaatsingsregeling 3 Plaatsingsregeling 3 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie