Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie"

Transcriptie

1 Cbs De Evenaar Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie

2 Inhoud van deze informatiegids blz. 1. over onze school 3 2. over de naam van onze school 3 3. over onze identiteit 4 4. over onze doelstelling en aanpak 4 5. over de groepen 7 6. over de organisatie 7 7. over de communicatie met ouders 8 8. over de resultaten van het onderwijs over de jeugdgezondheidszorg over het aanmelden van onze school over leerplicht en lestijden over TSO en BSO tot slot 13 2

3 1. Over onze school U bent op zoek naar een school voor uw zoon of dochter. Misschien omdat uw kind binnenkort 4 jaar wordt en in de kleutergroep komt of misschien ook omdat u gaat verhuizen naar Krommenie en uw kind gaat instromen in een van onze groepen. Daarom willen wij u graag door middel van deze informatiegids het een en ander vertellen over onze school: CBS De Evenaar. Wij zijn een middelgrote school met gemiddeld 380 leerlingen en 27 leerkrachten verdeeld over twee locaties. Het hoofdgebouw is gevestigd aan de Jupiterstraat. De dependance vindt u aan de Serooskerkestraat. Op het hoofdgebouw zijn alle groepen vertegenwoordigd. Op de vestiging Serooskerkestraat bevinden zich momenteel groep 1 tot en met 7 en in de toekomst de groepen 1 tot en met Over de naam van onze school De Evenaar is de grootste breedtecirkel om de wereldbol. Deze cirkel staat symbool voor het alles omvattende. Met ons onderwijs willen wij dan ook meer omvatten dan kennisontwikkeling alleen. Wij willen ons bewust richten op de identiteit, de sociaal-emotionele en de expressieve ontwikkeling van kinderen. Kortom, onderwijs dat zich richt op de totale ontwikkeling van het kind. Alles omvattend! Een evenaar is ook de peilstok van een balans. Als alles in balans is, dan staat de peilstok precies verticaal terwijl de balans precies horizontaal staat, met elkaar in evenwicht! Harmonieuze ontwikkeling van kind en onderwijs. Daar willen en moeten we hard aan werken. Vanuit onze 3

4 identiteit denken we aan veiligheid, zorgverlening en respectvol met elkaar omgaan. Het spoort ons aan om elkaar niet uit het oog te verliezen. De missie van onze school is dan ook : Evenaar, omzien naar elkaar. 3. Over onze identiteit CBS De Evenaar is een protestants christelijke basisschool. Wij geven onderwijs vanuit onze christelijke basis, tradities en feestdagen. Tijdens de dagopening wordt er gebeden, gezongen en uit de Bijbel verteld. Met de groep praten wij er over hoe wij het godsdienstonderwijs in de praktijk kunnen brengen. Denk hierbij ook aan normen en waarden, omgaan met elkaar en het vermijden van pestgedrag. Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving en daarom worden de kinderen ook in aanraking gebracht met andere godsdiensten en leren ze deze kennen vanuit de eigen identiteit. 4. Over onze doelstelling en onze aanpak De Evenaar wil een veilig vertrekpunt zijn. Kinderen brengen een groot deel van hun jeugd door binnen de muren van de basisschool. In acht schooljaren doen ze spelend, lerend en ontdekkend veel indrukken op. Ze worden zich bewust van hun eigen mogelijkheden en ontwikkelen vaardigheden op allerlei gebieden. Vaardigheden die ze nu en later goed kunnen gebruiken. Naast de ouders speelt de school een belangrijke rol in het begeleiden en stimuleren van dit groeiproces. Als ouders dat proces aan ons toevertrouwen nemen wij die verantwoording zeer serieus. We doen dat met gedegen vakmanschap en met een open oog voor ieder kind. Wij willen ons onderwijs zodanig inrichten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen 4

5 Met het team zijn wij enkele jaren geleden het traject van zelfstandig werken ingegaan. We ontwikkelen Groepsgericht en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht (GIP) om tot adaptief onderwijs te komen. Adaptief onderwijs betekent letterlijk: hulp geven naar behoefte. Dit leerproces begint meteen al in de onderbouw. In de groepen 1 en 2 werken wij steeds in projectvorm. Zo n thema duurt één of meerdere weken en vanuit dit thema bieden wij onze kleuters de lesstof aan. Dit gebeurt door middel van boeken, werken met ontwikkelingsmateriaal, knutselactiviteiten en spel in de diverse speelhoeken. Maar ook voorbereidende reken- en leesactiviteiten nemen in de kleutergroep tijdens ieder project een belangrijke plaats in. De kinderen beginnen de dag samen in de kring en gaan daarna in groepjes aan het werk, waarbij de oudere kleuters zelf hun activiteit van die dag mogen kiezen door middel van een kiesbord. In de hogere groepen bieden we de leerstof meestal klassikaal aan. Na uitleg gaan de kinderen zelfstandig aan het werk en bepalen veelal zelf de volgorde waarin zij de taken maken. We houden daarbij natuurlijk zoveel mogelijk rekening met verschillen in aanleg. In alle groepen neemt de instructietafel een belangrijke plaats in. Tijdens het zelfstandig werken van de leerlingen heeft de leerkracht gelegenheid om aan de instructietafel met een kleine groep leerlingen, of individueel, zorg op maat aan te bieden. Dit kunnen leerlingen zijn die een bepaald gedeelte van de lesstof nog niet begrijpen, leerlingen die een achterstand hebben opgelopen, 5

6 maar natuurlijk ook leerlingen die meer lesstof aan kunnen. We kunnen dan ook stellen dat de instructie veelal klassikaal gebeurt maar de zorg adaptief is. Op de basisschool wordt in een groot aantal vakken les gegeven. Veel van deze vakken staan niet op zichzelf. Wij proberen de samenhang zoveel mogelijk zichtbaar te maken voor de leerlingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderwerpen uit de geschiedenis- en aardrijkskundelessen te koppelen aan actuele gebeurtenissen. Samen heten deze vakken wereldoriëntatie. De verstandelijke ontwikkeling is belangrijk, maar zeker zo belangrijk vinden wij op De Evenaar de sociale en emotionele ontwikkeling. Wij leren onze leerlingen samen te werken aan opdrachten en goed naar elkaar te luisteren. Ook tijdens gesprekken in de groep wordt veel aandacht aan de omgang met elkaar besteed. Aan het begin van ieder schooljaar maken wij samen met de kinderen afspraken om pesten tegen te gaan. Deze afspraken zijn zichtbaar gemaakt in de lokalen en worden regelmatig herhaald. Gedurende de hele basisschoolperiode blijven wij de creatieve ontwikkeling van de kinderen prikkelen door middel van dramatische expressie, muziek en handvaardigheden. Bij een aantal lessen zoals koken en grote knutselactiviteiten maken wij graag gebruik van de hulp en de kennis van (groot)ouders. Iedere groep gaat minimaal een maal per jaar op excursie en natuurlijk gaan wij ook op schoolreisje. De groepen 8 gaan op enkele dagen op kamp. Vanaf groep 3 gymmen de kinderen tweemaal per week onder leiding van de vakleerkracht of de groepsleerkracht. In groep 5 zwemmen de kinderen eenmaal per twee weken. 6

7 5. Over onze groepen Wij zijn van mening dat het aantal leerlingen per groep voor de kwaliteit van ons onderwijs van invloed is. Vandaar dat we het volgende hierover hebben vastgelegd: In de kleutergroepen richten wij ons op 28 kinderen. Als we boven dit aantal komen, zullen we ouders die een kind willen aanmelden adviseren een andere school te zoeken en eventueel gebruik te maken van de wachtlijst. Wel is het zo dat aan het einde van ieder schooljaar ook al vierjarige kleuters instromen die pas het daaropvolgende schooljaar in groep 1 zitten. Dit kan tot gevolg hebben dat aan het einde van het cursusjaar het aantal leerlingen wel boven de 28 ligt. In de groepen 3 tot en met 8 is ons streven erop gericht om de groepen onder de dertig leerlingen te houden. Onze onderwijsassistent zetten we in voor extra ondersteuning van zorgleerlingen in de groepen 1 tot en met 4. Ook verricht zij ondersteunende werkzaamheden bij Rugzakleerlingen. 6. Over de organisatie Het bevoegd gezag van onze school is het bestuur van de Stichting Agora, een stichting voor christelijk primair onderwijs. Onze school De Evenaar wordt geleid door de directie en op afstand door het bestuur. De directie wordt gevormd door de directeur, de heer Kramer en mevrouw Joosse (zij is leerkracht die belast is met de functie van adjunct directeur). Daarnaast heeft onze school een management team, vergelijkbaar met het dagelijks bestuur van een vereniging. 7

8 Onze school is verdeeld in de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (groep 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Elke bouw heeft zijn eigen bouwcoördinator. Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad, waarin leerkrachten en ouders zitting hebben, volgt het beleid dat de directie van de school voert. De oudercommissie bestaat uit een groep ouders die vooral praktisch bezig is. Regelmatig doen wij een beroep op hen voor ondersteuning bij activiteiten. Ze zijn een onmisbare schakel binnen de school. De resonansgroep is een orgaan dat de stichting van advies voorziet ten aanzien van de identiteit van de school. De groep kan gevraagd of ongevraagd advies verstrekken op alle terreinen van de school. De werkgroep Identiteit en Zingeving houdt zich bezig met het adviseren van de directie op het terrein van geloofsopvoeding en zingeving. 7. Over de communicatie met ouders Aan het begin van ieder schooljaar organiseren alle leerkrachten een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen. U hoort dan welke leerstof aan de orde komt. Verder vertellen de leerkrachten over hun werkwijze en heeft u gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast krijgt u informatie via de schoolgids die ieder jaar uitgegeven wordt en op onze website staat. Actuele informatie ontvangt u elke maandag via "De Weekinfo", waarin de bijzondere activiteiten en wetenswaardigheden voor de komende week vermeld staan. 8

9 We streven ernaar om ouders voldoende te informeren over de ontwikkelingen van hun kind op school. Natuurlijk moet die informatieverstrekking ook doorgaan wanneer er sprake is van scheiding bij ouders/verzorgers. Alle relevante informatie verstrekken we aan de ouder die de dagelijkse verzorging aan het kind biedt. De andere ouder kan op de website de meeste algemene informatie vinden. Op verzoek is het mogelijk kopieën te krijgen van rapporten. Kleuters die van groep 1 naar groep 2 gaan krijgen in juni voor het eerst een rapport. Daarna krijgen de kinderen van groep 2 tot en met groep 8 twee maal per jaar een rapport. De leerlingen vanaf groep 3 ontvangen in november en maart tussenrapporten. Naar aanleiding van de rapporten en de tussenrapporten zijn er mogelijkheden voor de zogenaamde tien minuten gesprekken met de leerkracht van uw kind. Bij veel activiteiten in en buiten de school is uw hulp praktisch onmisbaar. Denkt u hierbij aan hulp bij taal- en leesspelletjes, niveaulezen en expressievakken. Maar ook bij het organiseren en uitvoeren van excursies, sportevenementen, feesten en schoolreizen is uw hulp onontbeerlijk. Sinds enkele jaren werken we met groepsouders. Elke leerkracht vraagt aan het begin van een schooljaar een ouder die binnen de groep bij allerlei specifieke groepsgebonden activiteiten hulp verleent. Dit kan variëren van het regelen van vervoer voor een excursie tot het assisteren bij vieringen in de klas. Iedere school kent een ouderbijdrage. Wij gebruiken dit geld om al die leuke en nuttige dingen te doen die niet door het rijk vergoed worden, zoals excursies, sportdagen, vieringen en dergelijke. De huidige bijdrage voor een schooljaar bedraagt 30,= per kind. 9

10 8. Over de resultaten van het onderwijs Om de ontwikkeling en de vorderingen van uw kind nauwkeurig te kunnen volgen, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS) van het CITO waarin de resultaten van de leerlingen worden verwerkt. Hiermee wordt gedurende de schoolperiode een dossier van uw kind opgebouwd. Vanaf groep 1 observeren en toetsen we de kinderen. De resultaten registreren we in een leerlingvolgsysteem. Als het met de ontwikkeling van een leerling niet goed gaat dan merken wij dat snel. Er zijn dan verschillende mogelijkheden om de moeilijkheden aan te pakken. De leerkracht vraagt advies aan de intern begeleider. Aan de hand van dit advies wordt een handelingsplan opgesteld. Natuurlijk worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Het kan ook zijn dat de school hulp van buitenaf nodig heeft. De leerling wordt dan besproken binnen het groot zorgteam (GZT). Dit team wordt gevormd door de intern begeleiders, de directeur, de schoolmaatschappelijk werkster, een orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst en een leerkracht van het speciaal basisonderwijs. Het zorgteam blijft de ontwikkeling van het kind volgen. Het kan zijn dat een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs niet langer kan worden uitgesteld. Vanzelfsprekend is er tijdens dit hele traject nauw contact met de ouders. 9. Over de jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg van de GGD is nauw betrokken bij de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen vanaf 4 jaar. Onze school heeft contact met een Jeugdgezondheidszorgteam van de GGD bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist 10

11 10. Over het aanmelden voor onze school Als u belangstelling heeft voor plaatsing van uw kind op onze school kunt u een afspraak maken met de onderbouwcoördinator voor een gesprek en een rondleiding door de school. Het is mogelijk een kijkje te nemen in de groep waar uw kind mogelijk geplaatst wordt. Het intakegesprek en de rondleiding vinden plaats op de locatie van uw eerste keuze. (Jupiterstraat of Serooskerkestraat) Als u voor onze school kiest, vragen wij u een inschrijfformulier in te vullen. Het is belangrijk om uw kind tijdig in te schrijven, het liefst rond de tweede verjaardag. U krijgt van ons alle relevante informatie zodat u tijdens de aanloop naar de basisschool goed geïnformeerd bent. Meestal mag uw kind vanaf de leeftijd 3 jaar en 10 maanden in overleg met de leerkracht vijf dagdelen komen wennen in de kleutergroep. Alleen in de decembermaand doen wij dit in overleg met de ouders. Vlak voor de zomervakantie raden wij het wennen af, omdat het dan beter is om na de vakantie gewoon te beginnen in groep 1. Zoekt u een nieuwe school voor uw kind omdat u bijvoorbeeld in Krommenie bent komen wonen, dan kunt u ook een afspraak voor een gesprek maken met de onderbouwcoördinator. Vermeldt u op het inschrijfformulier naam en adres van de huidige school zodat wij daar kunnen informeren ten behoeve van de aanmelding bij ons op school. Van deze school krijgen wij een onderwijskundig rapport over uw kind. Geef daarom tijdig aan die school door wanneer uw kind vertrekt. We verwachten van ouders dat zij instemmen met de doelstelling van het christelijk onderwijs zoals wij die proberen te verwezenlijken. Dat betekent dat wij verwachten dat leerlingen meedoen aan alle activiteiten die de school op het gebied van de identiteit aanbiedt. Per 1 augustus 2003 is het door de Wet op de Expertise Centra mogelijk geworden om kinderen die lichamelijk of geestelijk een handicap hebben en 11

12 die zijn aangewezen op extra voorzieningen (rugzakje) onder voorwaarden te plaatsen binnen het primair onderwijs in de buurt. Deze extra voorzieningen worden bekostigd vanuit het "rugzakje". 11. Over de leerplicht en de lestijden. Elk kind in Nederland mag onderwijs volgen vanaf het vierde jaar. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. De schooltijden zijn s morgens van 8.30 uur tot uur en s middags van uur tot uur.op woensdagmiddag is er geen school en gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 s morgens een kwartier langer door en komen dus om uur uit. De kinderen van de onderbouw hebben per jaar nog een extra aantal dagen of dagdelen vrij. Deze dagen worden tijdig (aan het einde van het voorafgaande schooljaar) bekend gemaakt, zodat u daar met het plannen van uw werkzaamheden rekening kunt houden. 12. Over Tussen Schoolse opvang (TSO) en Buiten Schoolse opvang (BSO) Het Overblijven (de TSO) ligt onder verantwoording van de directie die dat heeft uitbesteed aan een coördinator. U kunt uw kind aanmelden voor de TSO bij de coördinator. Er wordt met de kinderen gegeten, gespeeld en als het enigszins mogelijk is basisscholen een aansluiting voor de Buitenschoolse Opvang regelen voor hun leerlingen, als ouders dat vragen. Een nieuwe wet regelt dat kinderen vanaf 1 augustus van 7.30 uur tot uur opgevangen dienen te worden. Niet alleen tijdens de schooldagen, maar ook tijdens de vakanties of studiedagen van het onderwijsgevend personeel. Kortom, elke dag behalve de weekenden en de feestdagen. 12

13 Onze school heeft deze opvang uitbesteed aan de Organisatie Zaanse Kinderopvang (OZK) Op de website kunt u hierover informatie lezen: Tot slot Wij hebben u door het lezen van deze gids een goede indruk van onze school willen geven. Natuurlijk bent u nog beter geïnformeerd na een gesprek en na een rondleiding. Ook kunt u onze schoolgids lezen die op onze website staat en die op school te verkrijgen is. Deze gids wordt ieder jaar opnieuw uitgegeven. Mocht u toch nog vragen hebben of een afspraak willen maken dan kunt u bellen naar: Locatie Jupiterstraat tel Locatie Serooskerkestraat tel

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

cbs De Evenaar..Omzien naar elkaar, samen bouwen aan een betere wereld. 1.0. Downloads... 6 1.1. Voorwoord... 7 1.2. Inleiding...

cbs De Evenaar..Omzien naar elkaar, samen bouwen aan een betere wereld. 1.0. Downloads... 6 1.1. Voorwoord... 7 1.2. Inleiding... Cursusjaar 2012-2013 Krommenie, september 2012 1.0 Inhoudsopgave 1.0. Downloads... 6 1.1. Voorwoord... 7 1.2. Inleiding... 8 2.0. De school 2.1. Profiel van de school... 9 3.0. Bevoegd gezag 3.1. Agora

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Cbs De Evenaar Cursusjaar 2010-2011

Cbs De Evenaar Cursusjaar 2010-2011 Cbs De Evenaar Cursusjaar 2010-2011 Krommenie, september 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 6 2. Profiel van de school 7 2.1 Wat willen we als school? 7 2.2 Welke aanpak kiezen we? 8 2.3 Doelen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

R. K. Basisschool t Scathe

R. K. Basisschool t Scathe Intentieverklaring Een intentieverklaring van ouders en school. Inhoudsopgave: 1 Voorwoord 2 Wat kunnen de ouders van school verwachten? 3 Wat verwacht de school van de ouders? 4 De overeenkomst 1. Voorwoord

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Cursusjaar Krom o m m e m n e ie, e,sep e te t m e b m er e

Cursusjaar Krom o m m e m n e ie, e,sep e te t m e b m er e Cursusjaar 2011-2012 2012 Krommenie, september 2011 1.0. Inhoudsopgave + downloads website 2 1.1. Inleiding 7 1.2. Voorwoord 7 2.0. De school 8 2.1. Profiel van de school 8 3.0. Bevoegd gezag 9 3.1. AGORA

Nadere informatie

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders,

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders, Weekinfo Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32 26 april 2010 Beste ouders, Tien minuten gesprekken Deze week zijn er toen minuten gesprekken Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Als u als

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN SCHOOLJAAR 2015 2016

ACTIVITEITENPLAN SCHOOLJAAR 2015 2016 PCBS De Rank Jan van Goyenstraat 4 3181 HE Rozenburg ACTIVITEITENPLAN SCHOOLJAAR 2015 2016 Samenstelling: directie ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school Richting PCBS De Rank Protestants Christelijk

Nadere informatie

Jaarverslag van de MR CBS De Evenaar

Jaarverslag van de MR CBS De Evenaar Jaarverslag van de MR 2012-2013 CBS De Evenaar 2 Jaarverslag van de MR CBS De Evenaar Dit is het jaarverslag 2012-2013 van de Medezeggenschapsraad (MR) van de CBS De Evenaar te Krommenie. Dit jaarverslag

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding 4

INHOUD. 1 Inleiding 4 INHOUD 1 Inleiding 4 2 Profiel 5 De Kernschool 3 Regelgeving 6 Rechtstreeks vanuit het buitenland Verblijfsvergunning Verlof 4 Ouders 7 Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Informatie over ons onderwijs

Nadere informatie

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen 5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen Aanmelding Ouders / verzorgers van kinderen die de vierjarige leeftijd hebben bereikt, of weldra zullen bereiken, worden via de plaatselijke

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Weekinfo cbs De Evenaar - Krommenie

Weekinfo cbs De Evenaar - Krommenie Weekinfo cbs De Evenaar - Krommenie 16 e jaargang nr. 34, blok 5 Maandag 11 juni 2012 D irect e u r : G. K r a m e r A d j u n c t - d irecteur : K. v a n D i e s t Sportdag woensdag 20 juni Inhoud sportdag

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

9. De betrokkenheid van ouders.

9. De betrokkenheid van ouders. 9. De betrokkenheid van ouders. 9.1 Contacten ouders-school Er zijn verschillende manieren waarop ouders bij de school betrokken kunnen zijn. Die zetten we hieronder nog eens op een rij. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016 SEPTEMBER 2016 Belangrijke data: 12 september 19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5) 12 september 20.00-21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2) 13 september 19.00-20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen Communicatie Dit schooljaar zal er wat veranderen met de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief van De Evenaar. Steeds meer groepsgebonden informatie wordt door de leerkrachten via digiduif aan de

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

10. Voor- tussen en naschoolse opvang en peuterspeelzaal

10. Voor- tussen en naschoolse opvang en peuterspeelzaal 10. Voor- tussen en naschoolse opvang en peuterspeelzaal RKBS De Parkiet Parkietlaan 1 2566 XT Den Haag Tel. 070-363 13 69 www.parkiet.org info@parkiet.lucasonderwij s.nl I N H O U D: Voor- en naschoolse

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

INFORMATIE FEBRUARI 2014 NUMMER 6

INFORMATIE FEBRUARI 2014 NUMMER 6 INFORMATIE FEBRUARI 2014 NUMMER 6 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In deze eerste nieuwsbrief van 2014 leest u over reeds bekende zaken, maar ik vraag ook uw aandacht voor

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders Continurooster Informatiebrochure voor ouders Inhoud: Inleiding:... 2 Aanleiding... 3 Redenen om een continurooster in te voeren... 4 Het continurooster: vijf-gelijke-dagen-model... 6 De lunch:... 7 Pleinwacht

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Continurooster Jozefschool

Continurooster Jozefschool Continurooster Jozefschool beleid continurooster 1 / 11 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Totstandkoming... 5 3. Schooltijden... 6 3.1 Overgangsregeling.... 6 4. Voor- en nadelen continurooster... 7 5. De praktijk...

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Herfstkinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of december. Een deel van deze kinderen gaat vervolgens na tweeënhalf jaar kleuteren naar groep

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nummer 6 5 februari 2016

Schooljaar 2015-2016, nummer 6 5 februari 2016 De Hienwijzer Schooljaar 2015-2016, nummer 6 5 februari 2016 15 februari De kinderen uit groep 8 krijgen Onderwijskundige rapporten (OKR) mee naar huis 17 februari Kwartfinale Nationale voorleeswedstrijd,

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl)

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) Juli 2014 De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) In dit boekje staat de volgende informatie: De mensen die op school werken blz. 3 t/m 12 Een plattegrond van de

Nadere informatie

HET OVERBLIJFREGLEMENT:

HET OVERBLIJFREGLEMENT: HET OVERBLIJFREGLEMENT: De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven ( ouders instemmingsrecht en leerkrachten, adviesrecht) over dit overblijfreglement volgens artikel: 9c van de wet medezeggenschap

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

2014-2015. Informatiegids

2014-2015. Informatiegids 2014-2015 Informatiegids Beste ouder/verzorger, De informatiegids wordt elk jaar opnieuw gemaakt en bevat vooral praktische informatie zoals namen van de teamleden, de schooltijden, de groepsverdeling,

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 BS De Vlierboom Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden BS De Vlierboom Percentage BS De Vlierboom Percentage Alle scholen Algemeen Onlangs hebben de ouders van BS De Vlierboom meegedaan

Nadere informatie

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID Uitgewerkt in een protocol voor basisschool Merijntje Mei 2011 Files\Low\Content.IE5\QO1XG778\kwaliteitskaart%20ouderbetrokkenheid%20versie%202011[1].doc 1 / 5 Lowys

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie