Kindzorg. Algemene informatie. 19 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kindzorg. Algemene informatie. 19 februari 2015"

Transcriptie

1 Kindzorg Algemene informatie Kindzorg

2 Inhoud 1. Kindzorg en Freekids Overeenkomst Onze manier van werken 4 4. Veiligheid Beleid Huisregels Ouderparticipatie Klachten Uw kind wordt vier Freekids Vestigingen van Kindzorg 10 1

3 Kindzorg en FreeKids Onder de namen Kindzorg en FreeKids gaat één organisatie schuil. Kindzorg biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Zaanstad, Alkmaar en Amsterdam Nieuw West. FreeKids biedt in Zaanstad Peuterspelen voor kinderen van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Doelstelling en visie Kindzorg/Freekids biedt goede en flexibele opvang, waardoor ouder(s) en/of verzorger(s) de gelegenheid krijgen om bijvoorbeeld te gaan werken, studeren of de mogelijkheid krijgen tijd voor zichzelf vrij te maken. 1. Overeenkomst Inschrijfformulier U schrijft uw kind(eren) in door het invullen van het inschrijfformulier op onze website Nadat uw inschrijving is verzonden ontvangt u per een automatische ontvangstbevestiging. Openstelling Kindzorg biedt opvang van maandag tot en met vrijdag en is gesloten op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen. Alle vestigingen zijn geopend van tot uur. Halve en hele dagopvang Opvang bij Kindzorg vraagt u aan per halve dag of hele dag. Een halve dag duurt 6 uur van 7.00 uur tot uur of 5,5 uur van uur tot uur. Een hele dag opvang duurt 11,5 uur van 7.00 uur tot uur. Kosten Een opvang dag is gebaseerd op opvang van 5,5 uur, 6 uur of 11,5 uur. U betaalt een van deze mogelijkheden, ook als uw kind minder uren komt. Onze tarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld; u treft ze aan op Het uurtarief en het aantal uren opvang per dag kan door Kindzorg worden aangepast. Indien dit van toepassing is, wordt dit een maand voorafgaande aan de tariefswijziging schriftelijk meegedeeld. Plaatsing Indien de plaatsing wordt toegezegd ontvangt u hierover schriftelijk bericht. De plaatsingsovereenkomst wordt u in tweevoud toegestuurd. U dient één exemplaar getekend binnen acht dagen retour te sturen. Na ondertekening en retour ontvangst van de overeenkomst is uw plaatsing definitief. Intakegesprek Uiterlijk een maand voordat uw kind bij ons wordt opgevangen, neemt de betreffende Kindzorg vestiging contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek informeert de assistent leidinggevende/ pedagogisch medewerker u over de manier van werken op het kinderdagverblijf en de huisregels van Kindzorg. Tijdens dit gesprek vragen wij u naar uw thuissituatie en over mogelijke bijzonderheden van uw kind, zoals slapen, eten en omgang. Er worden afspraken met u gemaakt over wenmomenten voor uw kind. Plaatsing voor 10 weken Als u uw kind wilt laten opvangen voordat het 10 weken oud is dan kunt u contact opnemen met onze Front Office om de mogelijkheden te bespreken. 2

4 Geboortedatum Wij verzoeken u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen zodra de geboortedatum van uw kind bekend is, zodat een juiste plaatsingsdatum kan worden opgenomen in de overeenkomst. Factuur Maandelijks ontvangt u, vooraf, van ons een factuur voor de opvang van uw kind. Extra afgenomen dagen factureren wij achteraf. Het kan zijn dat de opvangdag van uw kind valt op een algemeen erkende feestdag. Deze zal dan wel aan u worden gefactureerd. In ons uurtarief hebben wij hier rekening mee gehouden. De factuur dient binnen 14 dagen, voor de eerste dag van de volgende opvangmaand te worden voldaan. Kinderopvangtoeslag Het is mogelijk van de belastingdienst een tegemoetkoming voor kinderopvang te ontvangen. Het is verstandig om de tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang vroegtijdig, zodra het contract bij Kindzorg is getekend, bij de belastingdienst aan te vragen. De ervaring leert dat de verwerking van uw aanvraag ongeveer twee maanden duurt. Het niet op tijd aanvragen van uw tegemoetkoming zou u onnodig voor extra financiële lasten kunnen plaatsen. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een tegemoetkoming kinderopvang op Extra dag aanvragen Kindzorg stelt ouder(s)/verzorger(s) graag in de gelegenheid een extra dag af te nemen. Indien u uw kind eenmalig een extra dag op wilt laten vangen, vraagt u dit aan op uw vestiging. Wel is het zo dat wij bij het inplannen van extra opvangdagen met regelgeving te maken hebben, zoals is verwoord in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Denk hierbij aan de beroepskracht kind ratio. De extra opvang dag moet passen binnen de (personeels)planning van de vestiging. Hoe eerder u een extra dag aanvraagt, hoe groter de mogelijkheden zijn om u deze service aan te bieden. Voor een extra opvang dag wordt een halve dag- of hele dagprijs in rekening gebracht. Incidentele extra opvangdagen vinden in principe binnen de eigen stamgroep van uw kind plaats (uitleg stamgroep zie pagina 4). De mogelijkheid om een extra opvang dag of ruil dag buiten de stamgroep af te nemen, indien er geen plaats is op de eigen groep, wordt in overleg met u besproken en schriftelijk vastgelegd. Als u uw kind structureel een extra dag op wilt laten vangen, vraagt u dit schriftelijk aan bij onze Front Office. Bij het structureel afnemen van een extra dag(deel) is het uitgangspunt dat uw kind in de oorspronkelijke stamgroep geplaatst wordt. Wanneer de groepsgrootte het niet toelaat uw kind een extra dag(deel) in deze groep te plaatsen, kan in overleg met u besloten worden uw kind voor het dag(deel) tijdelijk in een andere groep te plaatsen. Hiervoor is schriftelijke toestemming van u nodig. Indien deze situatie zich voordoet, mag uw kind in maximaal één andere groep geplaatst worden, waarbij de eis van maximaal twee stamgroepruimtes niet wordt losgelaten. Zodra plaats is in de oorspronkelijke stamgroep wordt uw kind automatisch overgeplaatst naar deze groep. In de (nieuwe) plaatsingsovereenkomst wordt vermeld dat uw kind voor die dag in een andere groep wordt opgevangen en per wanneer uw kind weer in zijn eigen groep geplaatst kan worden. Mocht u ervoor kiezen om uw kind definitief op de andere groep te laten plaatsen, dan kunt u hier een schriftelijk verzoek voor indienen bij onze Front Office. Ruilen van dag Het is mogelijk te ruilen van opvang dag maximaal drie weken voor of maximaal drie weken na de oorspronkelijk geplande datum. Dit vraagt u aan op de vestiging en is alleen mogelijk indien de capaciteit van de groep dit toelaat. 3

5 Het is niet mogelijk om opvangdagen om te ruilen als de officiële opvang dag valt op een erkende feestdag of als uw kind niet aanwezig is geweest in verband met ziekte. Het is niet toegestaan te ruilen voor broertjes en zusjes. Duur van de overeenkomst De overeenkomst wordt aangegaan op de door u aangegeven startdatum en wordt automatisch beëindigd na de laatste opvangdag. De laatste opvang dag is de dag voor de vierde verjaardag van uw kind. Opzegtermijn Bij een tussentijdse opzegging, of vermindering van dagen, wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen. Kindzorg behoudt zich het recht voor om, in het belang van het kind, in overleg met u, de overeenkomst per direct te beëindigen. Opzegtermijn bij annulering Bij annulering van uw plaatsing geldt een opzegtermijn van één maand voor de eerste plaatsingsdag. Indien u niet op tijd annuleert worden de kosten voor opvang tot de dag dat uw overeenkomst stopt in rekening gebracht. 2. Onze manier van werken Pedagogisch beleid Het pedagogisch beleid van Kindzorg staat op de website van de organisatie (www.kindzorg.nl). Daarnaast kan een exemplaar opgevraagd worden op de vestiging. Mochten er vragen bestaan met betrekking tot het pedagogisch beleid, dan kunnen deze gesteld worden aan de pedagogisch medewerkers of assistent leidinggevende van de vestiging waar het kind wordt opgevangen. Band opbouwen Een voorwaarde is dat kinderen en ouder(s)/verzorger(s) zich prettig en op hun gemak voelen op het kinderdagverblijf. Dit wil Kindzorg bereiken door goed naar het kind en de ouder(s)/verzorger(s) te luisteren en door respect te hebben en te tonen voor het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Gedeelde opvoeding Uitgangspunt is dat kinderopvang de mogelijkheid moet bieden voor een gedeelde opvoeding tussen ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogisch medewerkers van Kindzorg. Schoon, veilig, gezellig Schoon, veilig en gezellig zijn de kernwaarden binnen de organisatie. Daarmee geven we aan dat in alles wat we doen deze elementen terugkomen. Vanzelfsprekend betekent schoon, veilig en gezellig iets voor de opvang van de kinderen maar ook bij de inrichting van onze gebouwen, de keuze van speelgoedpakketten, het beleid rondom privacy, het maken van uitstapjes en het aannemen van nieuw personeel krijgen deze onderwerpen extra aandacht. Samenstelling van de stamgroepen Kindzorg werkt met stamgroepen. Een stamgroep is de ruimte waar de kinderen gedurende het grootste gedeelte van de dag verblijven en kan worden onderverdeeld in twee verschillende soorten groepen: -Horizontale groepen: baby-(0 tot 2 jaar), dreumes- (1,5 tot 2,5 jaar) en peutergroepen (2 tot 4 jaar) -Verticale groepen: 0 tot 4 jaar Per vestiging staat in het pedagogisch beleidsplan beschreven welke indeling van stamgroepen er bestaat. Aantal beroepskrachten Ten aanzien van het aantal medewerkers per stamgroep gelden voorschriften. Kindzorg volgt deze voorschriften, die staan beschreven in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. 4

6 Voertaal De voertaal bij Kindzorg is Nederlands. 3. Veiligheid Goed opgeleid Binnen onze organisatie beschikt iedere pedagogisch medewerker over een beroepskwalificatie zoals die genoemd staat in de CAO Kinderopvang. Verder beschikken meerdere pedagogisch medewerkers per vestiging over een certificaat bedrijfshulpverlening. Adressen werk, privé en huisarts Al uw adresgegevens en telefoonnummers (ook van uw dokter en werk) dienen bij ons bekend te zijn. U kunt deze aan ons verstrekken tijdens het intakegesprek op de vestiging. Indien er wijzigingen zijn verzoeken wij u deze direct aan ons door te geven. Mocht u tijdelijk niet bereikbaar zijn, dan vragen wij u een waarnemer te regelen die in eventuele noodsituaties handelend kan optreden. Veiligheid en Gezondheid Ieder jaar actualiseert Kindzorg per vestiging de RI&E. RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie. Daarin staat beschreven wat mogelijke risico s zijn en hoe de zorg voor veiligheid en gezondheid op onze vestigingen gegarandeerd wordt. Vanuit de inventarisaties worden actieplannen en locatieregels/werkafspraken opgesteld. Kindzorg werkt vanzelfsprekend volgens de Wet Kinderopvang. Deze wet behelst alle (veiligheids)regels waaraan onze accommodaties moeten voldoen. Naast de RI&E heeft iedere Kindzorg-vestiging de beschikking over een integraal veiligheidsplan. Hier staat zowel praktische informatie over veiligheid als de achtergronden daarbij. In geval van nood weten onze medewerkers, aangevoerd door opgeleide BedrijfsHulpVerleners (BHV ers) en de assistent leidinggevende wat hen te doen staat. Het integraal veiligheidsplan beschrijft situaties als ongelukken binnen de vestiging, uitval van nutsvoorzieningen, brand, agressie et cetera. Ongevallen Ondanks dat Kindzorg er alles aan doet om de kinderen in een veilige omgeving op te vangen, kan een ongeval plaatsvinden. Indien er een ongeval voorkomt, kan Kindzorg in plaats van uw eigen huisarts, een beroep doen op de dichtstbijzijnde dienstdoende huisarts. Bij een ernstig ongeval nemen wij contact op met het ziekenhuis. De pedagogisch medewerker licht wanneer er sprake is van een ongeval altijd de ouder(s)/verzorger(s) in. Verzekering Kindzorg heeft een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van het personeel en de kinderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA-verzekering. Calamiteitenplan Op elke vestiging is een calamiteitenplan aanwezig. Dit plan wordt actueel gehouden en ligt ter inzage voor de ouder(s)/verzorger(s) op de vestiging. In dit plan staat omschreven hoe te handelen en te communiceren bij kleine en grotere ongelukken. Toegangsbeveiliging Kindzorg zorgt ervoor dat alle vestigingen beschikken over een adequate toegangsbeveiliging. De entrees tot de opvanglocaties zijn voorzien van een bel, toegangscode, videofooninstallatie en/of beveiligingscamera s. De toegangscodes tot deuren met cijfersloten worden regelmatig gewijzigd. Voor het gebruik van bewakingscamera s hanteert Kindzorg vastgesteld camerabeleid. 5

7 Mee naar buiten Tijdens het intakegesprek wordt, aan de hand van een toestemmingsformulier, aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd of zij toestemming geven om met inachtneming van o.a. onderstaande regels hun kind mee naar buiten te nemen (dus ook buiten de speelplaats). Een pedagogisch medewerker mag maximaal 2 kinderen die zij vasthoudt aan de hand meenemen voor een wandeling. Wanneer de kinderen meegenomen worden in een wandelwagen/bolderkar mag een pedagogisch medewerker net zoveel kinderen meenemen als er in een wandelwagen/bolderkar kunnen zitten. Een stagiair en/of ouder, die meegaat met een uitstapje, mag niet zonder pedagogisch medewerker met de kinderen naar buiten. Is er wel een pedagogisch medewerker bij, dan mag de stagiair en/of ouder eveneens 2 kinderen begeleiden. De kinderen worden toegewezen door de pedagogisch medewerker. Indien een ouder meegaat, kan deze het eigen kind begeleiden. Jaarlijkse controles Ieder jaar controleren en keuren zowel de GGD als de Brandweer onze vestigingen. Bovendien maken wij ook gebruik van onze eigen interne audits om de kwaliteit en veiligheid op onze vestigingen te waarborgen. 4. Beleid Schoon Vanzelfsprekend zorgt Kindzorg ervoor dat uw kind in een schone omgeving wordt opgevangen. Daarom wordt de opvangruimte van uw kind regelmatig schoongemaakt. Onze pedagogisch medewerkers leveren daar zelf een bijdrage aan door de groepsruimtes goed op te ruimen en voorkomende schoonmaakwerkzaamheden zelf te doen. Wij maken daarbij gebruik van kind veilige schoonmaakmiddelen. Schoonmaakmiddelen worden daarnaast buiten het bereik van de kinderen opgeslagen. De hygiënecode voor kleine instellingen wordt gehanteerd als het gaat om bijvoorbeeld voedselhygiëne, opslag en handen wassen. Ziekte Overleg als u het vermoeden heeft dat uw kind ziek is in alle gevallen even met de pedagogisch medewerker of u uw kind kunt brengen. Als uw kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, neemt de pedagogisch medewerker/assistent leidinggevende bij 38,5 graden koorts contact met u op. Bij 39 graden kunt u verzocht worden uw kind op te halen. U dient zich aan het verzoek van de pedagogisch medewerker/assistent leidinggevende te houden. Indien uw kind koorts heeft, voordat het naar het kinderdagverblijf is gebracht, is het niet toegestaan uw kind te brengen (ook niet na het toedienen van een zetpil). Kindzorg hanteert hierbij de richtlijnen van de GGD, maar als uw kind te ziek is om deel te nemen aan het dagprogramma, wordt u ook verzocht uw kind niet te brengen/op te halen. Hoofdluis Om hoofdluis te voorkomen maken wij gebruik van luizenzakken. Wij verzoeken u om de jas, tas enzovoort van uw kind in de luizenzak van uw kind op te bergen. Heeft u het vermoeden dat uw kind hoofdluis heeft? Overleg in alle gevallen met de pedagogisch medewerker/assistent leidinggevende. U kunt ook informeren bij uw huisarts. Als hoofdluis bij een kind op het kinderdagverblijf geconstateerd wordt, lichten de pedagogisch medewerkers de ouder(s)/verzorger(s) in en nemen maatregelen. Informatie over hoofdluis is op het kinderdagverblijf aanwezig. Mocht zich een uitbraak van hoofdluis voordoen, dan maakt Kindzorg gebruik van GGD-protocollen die beschrijven hoe hiermee om te gaan. Medicijnen Indien uw kind medicijnen gebruikt, dient u de pedagogisch medewerkers hierover goed te informeren. Instemming voor het toedienen van de medicijnen van de pedagogisch medewerker is vereist. Voor 6

8 het geven van toestemming voor het toedienen van medicijnen dient een verklaring te worden getekend. Deze is aanwezig op de vestiging. U blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk. Tijdens het intakegesprek dient u een kopie van de inentingskaart mee te brengen zodat wij op de hoogte zijn van de inentingen die reeds of gedeeltelijk plaats hebben gevonden. Voedingsbeleid en diëten Kindzorg werkt met een voedingsbeleid. Dit beleid is te vinden op de site van Kindzorg onder het tabblad Zo zit dat bij Kindzorg. Daarnaast is het beleid inzichtelijk op de vestiging. Bij het intakegesprek verzoeken wij u ons te informeren over eventuele diëten van uw kind (bijvoorbeeld bij allergieën). Indien een arts uw kind speciale dieetvoeding voorschrijft, dient u die zelf mee te brengen. Ook kan het zijn dat u uit levensbeschouwelijk oogpunt liever niet hebt dat uw kind bepaalde producten krijgt. Kindzorg houdt hier rekening mee. Meldcode Kindzorg heeft de verantwoordelijkheid waar het gaat om het signaleren van problemen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gehanteerd. Deze richtlijn van de Rijksoverheid bevat een stappenplan voor professionals (in de kinderopvang onder meer) die te maken krijgen met (het vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Privacy Kindzorg gaat vanzelfsprekend discreet om met de gegevens van u en uw kind. Aan derden worden geen mededelingen gedaan over de dagen waarop uw kind wordt opgevangen, noch over eventuele bijzonderheden ten aanzien van de opvang. Fotografie en filmopnames Kindzorg vindt het belangrijk dat de privacy van uw kind gewaarborgd is. Daarom vragen wij via een toestemmingsformulier bij het intakegesprek uw toestemming voor het maken van foto s of filmopnames waarop uw kind mogelijk afgebeeld staat. De toestemming tot openbaarmaking heeft uitsluitend betrekking op publicatie van de foto('s) in gedrukte, analoge of digitale publicaties van of namens Kindzorg en op gebruik van foto s of filmopnames op de vestiging waar uw kind(eren) wordt opgevangen. Op enkele locaties werkt Kindzorg met camerabewaking. De afspraken omtrent het registreren, bewaren en eventueel gebruiken van de camerabeelden treft u aan in het beleidsdocument Cameratoezicht bij Kindzorg, onze regels en afspraken. U vindt dit beleidsdocument op 5. Huisregels Kleding U kunt uw kind het beste makkelijk zittende kleding aandoen om te spelen. We verzoeken u vriendelijk uw kind geen sieraden om te doen. Aan de kleding van uw kind mogen geen koordjes zitten (bijv. aan een capuchon of wanten/ handschoenen). U wordt verzocht leenkleding zo spoedig mogelijk gewassen te retourneren. Wat geeft u uw kind mee naar het kinderdagverblijf? Er mag geen speelgoed meegenomen worden naar Kindzorg. Wel kunt u iets vertrouwds meegeven, een knuffel bijvoorbeeld. Een extra setje schone onder- en bovenkleding. Immers, er kan altijd een ongelukje gebeuren. In de winterperiode dragen de kinderen slofjes/pantoffeltjes. Een eigen slaapzak, speen en zuigfles. 7

9 Wij verzoeken u de flesjes en spenen van uw kind iedere dag mee naar het kinderdagverblijf te nemen en s avonds mee terug naar huis te nemen. Spenen, flesjes, de spenen op de flesjes, de flessenring en het afsluitdopje dienen iedere dag uitgekookt worden. U wordt verzocht alle spullen (kleding, brieven, flesjes, spenen en andere spullen) uit het mandje van uw kind elke dag mee naar huis te nemen. Kindzorg is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van de van huis meegebrachte spullen van uw kind. Brengen U kunt uw kind brengen tussen en uur. Vanwege de start van het dagprogramma verzoeken wij u rekening te houden met de door ons aangegeven brengtijden. Komt uw kind een dagje niet, door bijvoorbeeld ziekte of dat u verhinderd bent, dan verzoeken wij u dit, indien mogelijk, voor uur te melden bij de vestiging. Als u uw kind brengt dient u uw kind altijd naar binnen te begeleiden en over te dragen aan een pedagogisch medewerker. Als u uw kind brengt dient u zelf zorg te dragen voor uw eigendommen. U dient uw tassen, jassen etc. bij u te dragen en niet onbeheerd achter te laten. Dit mede in verband met het gevaar voor kinderen. Als u uw kind naar het kinderdagverblijf brengt dient het al te hebben ontbeten. Wij verzoeken u uw kind s morgens thuis al een flesje of eerste voeding te geven. Ophalen Als u uw kind haalt dient u zelf zorg te dragen voor uw eigendommen. U dient uw tassen, jassen etc. bij u te dragen en niet onbeheerd achter te laten. Dit mede in verband met het gevaar voor kinderen. U kunt uw kind ophalen vanaf ongeveer tot uur. Wanneer u gebruik maakt van halve dag opvang dient u uw kind bij het ochtenddeel uiterlijk om uur op te halen. Natuurlijk kunt u ook op andere tijden uw kind ophalen. We vragen u dit van te voren aan te geven, zodat we hiermee rekening kunnen houden in het programma. Soms komt het voor dat ouder(s)/verzorger(s) niet op tijd op de vestiging zijn om hun kind(eren) op te halen. Hierdoor zijn onze pedagogisch medewerkers genoodzaakt om de vestiging langer open te houden. Dit brengt voor ons kosten met zich mee en daarom berekenen wij een vergoeding. Bij een eerste keer krijgt u een waarschuwing dat voor later ophalen een vergoeding in rekening zal worden gebracht, mocht dit nogmaals gebeuren. Het uurtarief zal in rekening worden gebracht. Als blijkt dat het ophalen na uur een regelmatig terugkerende gebeurtenis is, zal de assistent leidinggevende van de vestiging waar uw kind wordt opgevangen u uitnodigen voor een gesprek hierover. Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald dan de ouder(s)/verzorger(s), zijn wij hiervan graag op de hoogte. Uw kind wordt alleen meegegeven indien u ons hiervan vooraf op de hoogte heeft gesteld. Trakteren Natuurlijk is het toegestaan dat u uw kind laat trakteren als hij of zij jarig is. Wij adviseren een gezonde traktatie uit te delen in plaats van snoep. Voor leuke en gezonde ideeën en tips kunt u meer informatie vragen bij één van de pedagogisch medewerkers. Roken Op de vestigingen mag niet gerookt worden. Fietsstoeltjes Fietsstoeltjes, buggy s en autostoeltjes kunt u niet op de vestiging achterlaten. Dit op last van de brandweer. Dit kan bij nodige ontruiming problemen veroorzaken. 8

10 Huisdieren In verband met allergieën en veiligheids- en gezondheidsaspecten zijn huisdieren niet toegestaan in het gebouw en op de buitenspeelplaats. Eigendommen Kindzorg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging, vermissing of diefstal van de eigendommen van de kinderen die bij ons worden opgevangen of voor die van hun ouder(s)/verzorger(s). 6. Ouderparticipatie Oudercommissie Kindzorg werft voor iedere vestiging een eigen oudercommissie die regelmatig bijeenkomt. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouder(s)/verzorger(s) van de vestiging waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouder(s)/verzorger(s) te vertegenwoordigen. U treft meer informatie over de oudercommissie op het informatiebord op de vestiging. Tevens kan de assistent leidinggevende of een pedagogisch medewerker van Kindzorg u in contact brengen met de leden van de oudercommissie. Oudercommissies bepalen zelf hun vergaderfrequentie. Ouder(s)/verzorger(s) worden door de oudercommissie geïnformeerd over hun activiteiten. Kindzorg/Freekids heeft ook een overkoepelende oudercommissie, hierin neemt één lid per afzonderlijke oudercommissie deel. 7. Klachten Verwachtingen Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Ondanks alle goede intenties en voorbereidingen kan het gebeuren dat onze dienstverlening toch achterblijft bij uw verwachtingen. Natuurlijk horen we in ieder geval graag van u hoe we onze dienstverlening zouden kunnen verbeteren. U kunt hiervoor altijd bij de assistent leidinggevende of pedagogisch medewerker van uw Kindzorg vestiging terecht. Uw feedback en verbetersuggesties zijn altijd bespreekbaar. In onderling overleg zijn de meeste problemen goed oplosbaar. Een klacht. En dan? Maar stel nu dat u en de assistent leidinggevende/pedagogisch medewerker er samen niet uitkomen. Weet dan dat u altijd met een klacht terecht kunt bij diverse instanties. Hieronder staat een overzicht van de personen of instelling waarbij u met feedback, verbetersuggesties en klachten terecht kunt. Het staat u te allen tijde vrij daarin een eigen keuze te maken. Pedagogisch medewerker, te bereiken op de vestiging waar uw kind wordt opgevangen; Assistent leidinggevende van de Kindzorg-vestiging waar uw kind wordt opgevangen, te bereiken op de vestiging; De medewerker Kwaliteit & Veiligheid, tevens vertrouwenspersoon, bereikbaar op Kindzorg heeft een klachtencommissie: Kindzorg T.a.v. Klachtencommissie Postbus GA Zaandam 9

11 Kindzorg is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Postbus ZL Maartensdijk De klachtenprocedure kunt u vinden op en ligt inzichtelijk voor ouder(s)/verzorger(s) op de vestiging. 8. Uw kind wordt vier FreeKids Op het moment dat uw kind vier jaar oud wordt, breekt de basisschoolleeftijd aan en stopt de opvang bij Kindzorg. De schooltijden zijn aanmerkelijk korter dan de opvangtijden bij Kindzorg. Daardoor wordt het moeilijker de zorg voor kinderen te combineren met een baan. Onder de naam FreeKids bieden wij buitenschoolse opvang aan zodat u en uw kind na de fijne tijd bij Kindzorg ook van een goede buitenschoolse opvangtijd kunnen genieten. Meer informatie over FreeKids treft u op of neem voor meer informatie contact op met onze Front Office via telefoonnummer: Vestigingen van Kindzorg Kindzorg, kantoor Provincialeweg MG Zaandam Tel Kindzorg Dotterbloem, kinderopvang 0 tot 4 jaar Mahoniehout ED Zaandam Tel Landelijk Registratienummer: Kindzorg Nieuw Amsterdam, voorschool 2 tot 4 jaar Dr. H. Colijnstraat CE Amsterdam Tel Kindzorg Okido, kinderopvang 0 tot 4 jaar Lagedijk BC Zaandijk Tel Landelijk Registratienummer: Kindzorg t Ottertje, kinderopvang 0 tot 4 jaar Otterkoog BW Alkmaar Tel Landelijk Registratienummer:

12 Kindzorg Pieter Post, kinderopvang 0 tot 4 jaar Dorpsstraat BR Assendelft Tel Landelijk Registratienummer: Kindzorg Pinkeldorp, kinderopvang 0 tot 4 jaar Dorpsstraat 1041 a/b 1566 JE Assendelft Tel Landelijk Registratienummer: Freekids Junior, kinderopvang 3 tot 4 jaar Mahoniehout ED Zaandam Tel Landelijk Registratienummer:

Freekids kinderdagverblijven. Algemene informatie

Freekids kinderdagverblijven. Algemene informatie Algemene informatie Inhoud 1. Freekids.... 3 2. Overeenkomst.. 3 3. Onze manier van werken 5 4. Veiligheid... 6 5. Beleid. 7 6. Huisregels. 9 7. Ouderparticipatie.. 10 8. Klachten. 11 9. Vestigingen van

Nadere informatie

Welkom bij Kindzorg! Hoofdstuk I Algemene informatie. Inhoud. Onze manier van werken. Inleiding

Welkom bij Kindzorg! Hoofdstuk I Algemene informatie. Inhoud. Onze manier van werken. Inleiding Inhoud Inleiding Onze manier van werken Contact ouders en pedagogisch medewerkers Onze kernwaarden Gediplomeerde medewerkers Inschrijven/kennismaken Samenstelling van de stamgroepen per kinderdagverblijf

Nadere informatie

Freekids Peuterspelen. Algemene informatie

Freekids Peuterspelen. Algemene informatie Algemene informatie Inhoud 1. Freekids.... 2 2. Overeenkomst.. 2 3. Onze manier van werken 4 4. Veiligheid... 5 5. Beleid. 6 6. Huisregels. 8 7. Ouderparticipatie.. 9 8. Klachten. 10 9. Uw kind wordt vier

Nadere informatie

Freekids buitenschoolse opvang. Algemene informatie

Freekids buitenschoolse opvang. Algemene informatie Algemene informatie Inhoud 1. Freekids.... 2 2. Overeenkomst.. 2 3. Onze manier van werken 5 4. Veiligheid... 6 5. Beleid. 7 6. Huisregels. 9 7. Ouderparticipatie.. 10 8. Klachten. 10 9. Vestigingen van

Nadere informatie

Hoofdstuk ( 4 ) Huisregels V Fietsen, afmelden, extra dag, opzegtermijn, opzegtermijn bij annulering, afmelding, verzekering

Hoofdstuk ( 4 ) Huisregels V Fietsen, afmelden, extra dag, opzegtermijn, opzegtermijn bij annulering, afmelding, verzekering Hartelijk welkom! (K)individu Infomap (K)individu VOF Hamsterkoog 15 1822 CD Alkmaar Tel: 072-5623000 Fax: 072-5643045 Email: Info@kindividu.nl Website www.kindividu.nl Kwaliteit in Individuele zorg voor

Nadere informatie

Welkom bij FreeKids! Hoofdstuk I - Algemene informatie. Inhoud. Inleiding

Welkom bij FreeKids! Hoofdstuk I - Algemene informatie. Inhoud. Inleiding Inhoud Inleiding Contact ouders en pedagogisch medewerkers Gediplomeerde medewerkers Inschrijven/ kennismaken Samenstelling van de stamgroepen per buitenschoolse opvang Extra dag, ruilen, opzeggen Ouderparticipatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet.

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten die met betrekking tot kinderopvang worden aangegaan door Timboektoe v.o.f., Boxbergerweg 54 te (7412

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Kinderopvang De Dag Door

Kinderopvang De Dag Door Kinderopvang De Dag Door Algemene voorwaarden en bepalingen 1. De Dag Door, gevestigd De Raetsingel 5, 5830 KC BOXMEER - levert opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar op locatie Weijerpark

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 Algemene voorwaarden Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 INHOUDSOPGAVE 1. ARTIKEL 1 OPENINGSTIJDEN P. 4 2. ARTIKEL 2 MINIMALE AFNAME EN LEEFTIJD P. 5 3. ARTIKEL 3 BRENGEN EN HALEN P. 5 4. ARTIKEL 4 VERVOER

Nadere informatie

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5 Blz. 1 van 5 Openingstijden en bereikbaarheid Uk & Ko is geopend en bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 en 18.15 uur. Opvang vindt het gehele jaar door plaats, ook tijdens de schoolvakanties. Uitzondering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden : KDV Madelief

Algemene voorwaarden : KDV Madelief Algemene voorwaarden : KDV Madelief ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Inschrijving ARTIKEL 4 - Wachtlijst ARTIKEL 5 - Het contract ARTIKEL 6 - De overeenkomst ARTIKEL 7 -

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Inhoudsopgave: Van Gastouderopvang: Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Van de Stichting Gastouderbureau Vechtdal Algemeen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden. 1.Openingstijden Het boerderijtje

Nadere informatie

Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf

Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf Van harte welkom bij Hestia Kinderopvang. Wij vertrouwen erop, dat u en uw kind (eren) een fijne tijd zullen hebben bij ons. Ons doel

Nadere informatie

informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek

informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek Editie: nr. 1 Januari 2011 Januari 2011 2 INHOUDSOPGAVE Regels voor het halen en brengen pag. 4 Overdracht van informatie pag.

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang versie jan.2015. Flexibele kinderopvang Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met

Nadere informatie

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek Editie: nr. 1 Januari 2011 Januari 2011 2 INHOUDSOPGAVE Regels voor het halen en brengen pag. 4 Wenperiode pag. 4 Overdracht

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Preambule KIDS WONDERWORLD streeft er naar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagen en op de gewenste

Nadere informatie

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1. Wat is gastouderopvang... 4 2.2. Gastouderbureau Welluswijs... 4 2.3. Doelstelling... 5 2.4. Locaties...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON TUBBERGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen 1. Openingstijden De KinderKroon Tubbergen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Huisregels kinderdagverblijf Mama & Baby

Huisregels kinderdagverblijf Mama & Baby Huisregels kinderdagverblijf Mama & Baby Algemeen We spreken Nederlands met elkaar. We behandelen elkaar met respect. Agressie en intimidatie wordt niet getolereerd. Roken is niet toegestaan in ons gebouw.

Nadere informatie

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken!

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Meer dan alleen kinderopvang Kinderopvang 2Bkidz is een particuliere organisatie met verschillende vestigingen en voornamelijk gericht

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Artikel 1. Begrippen 1.1 Kinderopvang De ruimtelijke voorziening van kinderopvang. 1.2 Opdrachtgever De ouder(s) of verzorger(s) die ten behoeve van zijn/haar/hun

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

Aanvullende informatie DE COMPANY

Aanvullende informatie DE COMPANY Aanvullende informatie DE COMPANY Adres en contactgegevens DE COMPANY Doornenburg 201 7423 BE Deventer Algemeen nummer en kinderdagverblijf: 0570 517451 (7.00 uur tot 19.00 uur) Nummer buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON FLERINGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen 1. Openingstijden De KinderKroon Fleringen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Versie augustus 2013 Inhoudsopgave Het is bijna zover 1 Eigen schriftje, fles en slaapzak 2 De groepsleiding/pedagogisch medewerkers 2 Borstvoeding

Nadere informatie

1-8-2012 HUISREGELS DE KRESJ. Huisregels kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

1-8-2012 HUISREGELS DE KRESJ. Huisregels kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 1-8-2012 DE KRESJ HUISREGELS Huisregels kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Halen en brengen 2 Te laat ophalen 2 Binnenkomst babygroep 3 Informatievoorziening 3 Kleding

Nadere informatie

opvangwijzer kinderdagopvang 0-4 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn

opvangwijzer kinderdagopvang 0-4 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn opvangwijzer kinderdagopvang 0-4 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn januari 2015 Kinderdagopvang Vestigingscoördinator Binnenkort mogen wij uw kind verwelkomen op één van onze kinderdagverblijven. De vestigingscoördinator

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:...

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:... INSCHRIJFFORMULIER KINDERCENTRUM KAARTJE KAKEL GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam:... Roepnaam en voornamen :.. Jongen /Meisje * Geboortedatum (verwachte) :... Adres (ouder(s)/verzorger(s) * ) :... Postcode

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015 Kindercentrum Domino Postbus 68, 6560 AB Groesbeek www. kindercentrum-domino.nl info@kindercentrum-domino.nl 024 397 63 20 Deze leveringsvoorwaarden kinderopvang hebben betrekking op de dagopvang, de peutergroep

Nadere informatie

huisreglement De Kindersuite - versie augustus 2015 -

huisreglement De Kindersuite - versie augustus 2015 - huisreglement De Kindersuite - versie augustus 2015 - Welkom bij De Kindersuite! Uw kind(eren) zullen De Kindersuite gaan bezoeken en dan is het fijn om te weten wat ons huisreglement is, welke regels

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Algemene voorwaarden StapvoorStap

Algemene voorwaarden StapvoorStap Algemene voorwaarden StapvoorStap (Gastouderopvang) Art. 1 Openingstijden Gastouderopvang StapvoorStap is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag (gesloten op woensdag) van 7.00-18.30 uur (behalve

Nadere informatie

Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids

Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids Adresgegevens en telefoonnummers: Kinderdagverblijf en BSO Alles Kids Buitenom 1 8313 AG Rutten Tel: 0527-263100 BSO de Speelakker Gevestigd in

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Voorschoolse opvang (start bij minimaal 3 aanmeldingen) Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk.

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk. Huisreglement 2017 Voor een goede en leuke opvang is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden afgestemd met de ouder(s) van de opvangkind(eren). Gastouderopvang De Speelkamer heeft daarom een aantal

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB. Huishoudelijk reglement 0-4 jaar

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB. Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Dit reglement bevat regels voor zowel ouders, kinderen en leidsters, welke wij hanteren in

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV KINDERDAGVERBLIJF INFORMATIE BOEKJE Kinderdagverblijf De Bron BV Beijensweide 19 6191 EK Beek 046-4379917 Landelijke registratienummer kinderopvang: 338781602 E-mail: kdv@bredeschooldebron.nl claire@bredeschooldebron.nl

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Algemeen Spring biedt kleurrijke kinderopvang in de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg. Als partner in de opvoeding helpen we kinderen zich te ontwikkelen en het beste

Nadere informatie

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website.

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website. De SPEELregels van Juffies SPEELopvang Juffies SPEELopvang is een kleinschalige organisatie waar we er naar streven om in goed overleg met de ouder verzorger te komen tot goede en heldere afspraken. Toch

Nadere informatie

opvangwijzer kinderdagopvang 0-4 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn

opvangwijzer kinderdagopvang 0-4 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn opvangwijzer kinderdagopvang 0-4 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn Januari 2016 Kinderdagopvang Vestigingscoördinator Binnenkort mogen wij uw kind verwelkomen op één van onze kinderdagverblijven. De vestigingscoördinator

Nadere informatie

OPVANG IN STAMGROEPEN

OPVANG IN STAMGROEPEN 11/5/2017 KINDERDAGVERBLIJF HET BOERDERIJTJE OPVANG IN STAMGROEPEN Stamgroepen binnen Kinderdagverblijf Het Boerderijtje In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op]

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Informatieboekje - informatieboekje - 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Reglementen Kindercentrum Marijtje Doets

Reglementen Kindercentrum Marijtje Doets Kindercentrum Marijtje Doets 1. Openingstijden Het kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. De voorschoolse opvang is van 07:00 uur tot 08:30 uur. De buitenschoolse

Nadere informatie

Huisregels en richtlijnen

Huisregels en richtlijnen Huisregels en richtlijnen Kinderopvang 1. Openingstijden Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op de volgende algemeen erkende feestdagen

Nadere informatie

Soort contract DAGEN UUR UURTARIEF PRIJS PER MAAND (gemiddeld)

Soort contract DAGEN UUR UURTARIEF PRIJS PER MAAND (gemiddeld) Algemeen beleid 2015 1. Openingstijden We zijn alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.00 uur, behalve op alle nationale feestdagen. Verlengde opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk op aanvraag. De centrale

Nadere informatie

Overeenkomst en afspraken

Overeenkomst en afspraken Overeenkomst en afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Brengen en ophalen van kinderen 7. Betalingen 8. Opzegging en annulering 9.

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

BSO De Noorderkroon Informatieboekje Schooljaar

BSO De Noorderkroon Informatieboekje Schooljaar BSO De Noorderkroon Informatieboekje Schooljaar 2015-2016 Buitenschoolse opvang De Noorderkroon Beste ouders/verzorgers, Fijn dat we jullie mogen begroeten bij buitenschoolse opvang De Noorderkroon. De

Nadere informatie

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie: 07-12-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot.

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Inschrijfformulier Aan : Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Als bijlage treft u een overzicht van de procedure voor de aanmelding van uw

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Natureluur biedt verschillende pakketten aan met bijbehorende tarieven. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang.

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang. Algemeen beleid 2016 1. Openingstijden We zijn alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.00 uur, behalve op alle nationale feestdagen. Verlengde opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk op aanvraag De centrale toegangsdeuren

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 Informatieboekje (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 INHOUDSOPGAVE Welkom 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid & hygiëne 4. De groep 5. Praktische informatie 6. Dagelijkse

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG Algemeen Kinderen van nul tot en met vier jaar zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven. De kinderen worden opgevangen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Onze huisregels. Versie januari 2015

Inhoud. 1. Onze huisregels. Versie januari 2015 Versie januari 2015 Inhoud 1. Onze huisregels 2. De openingstijden 3. Sluiting tijdens vakantie en feestdagen 4. Brengen en halen van uw kind 5. Afwezigheid melden 6. Allergieën 7. Maaltijden en tussendoortjes

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Tamariki is lid van de

Inhoudsopgave. Tamariki is lid van de Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Plaatsingsprocedure 4. De opvang A. KDV B. BSO 5. Omgaan met 6. Kwaliteit 7. Kosten en leveringsvoorwaarden 8. Contactgegevens Tamariki is lid van de Pagina

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Ingangsdatum 1 november 2017 Laatste wijzigingsdatum: 27 oktober 2017 Versie 1.1 Inhoudsopgave Aanvullingen op Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang...

Nadere informatie

Datum van plaatsing:../.../20.. Locatie:... Naam/Achternaam:. Geboortedatum:... Nationaliteit: Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoon thuis:..

Datum van plaatsing:../.../20.. Locatie:... Naam/Achternaam:. Geboortedatum:... Nationaliteit: Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoon thuis:.. Intakeformulier KDV Datum van plaatsing:../.../20.. Locatie:.... Kindgegevens: Naam/Achternaam:. Geboortedatum:.... Nationaliteit: Adres:.... Postcode en woonplaats:.... Telefoon thuis:.... Ouder/verzorger

Nadere informatie

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen.

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen. Reglementen en Richtlijnen kinderdagverblijf Polderpret 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen voor minimaal 2 dagdelen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Kindercentrum. Aanmeldingsformulier KINDERDAGOPVANG. Mevr. J.S. Tromp of de assistent leidinggevende. De ouder(s)/verzorger(s) :. Adres :...

Kindercentrum. Aanmeldingsformulier KINDERDAGOPVANG. Mevr. J.S. Tromp of de assistent leidinggevende. De ouder(s)/verzorger(s) :. Adres :... Kindercentrum Kindercentrum Broekie De Gildekamp 60-06 6545 LX Nijmegen Telefoon: 024 3886731 E mail: Info@ Broekie.NU Aanmeldingsformulier KINDERDAGOPVANG Bankrelatie: ABN AMRO Rekeningnr. 61.31.28.656

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray

Nadere informatie

Huisregels. Algemene afspraken over veiligheid in de kindercentra van Impuls Kinderopvang

Huisregels. Algemene afspraken over veiligheid in de kindercentra van Impuls Kinderopvang Huisregels Om een goede gang van zaken en de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen te waarborgen, heeft Impuls Kinderopvang een aantal huisregels opgesteld. Naast de fysieke veiligheid speelt het

Nadere informatie

Huisregels buitenschoolse opvang

Huisregels buitenschoolse opvang www.bimbola.nl Inhoudsopgave Uw kind bij Bimbola Wennen aan de BSO.............................. 4 Algemene dagindeling............................ 4 Overplaatsing binnen de BSO.......................

Nadere informatie