Digitale Infrastructuur edepot: Uitkomsten Reviews op Organisatie en Infrastructuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitale Infrastructuur edepot: Uitkomsten Reviews op Organisatie en Infrastructuur"

Transcriptie

1 Digitale Infrastructuur edepot: Uitkomsten Reviews op Organisatie en Infrastructuur Versie 1.0 Datum 3 september 2014 Status Definitief

2 Colofon Contactpersoon Auteur Versie Bijlage(n) R.P. Yap T F Postbus LM Den Haag B. Hoomans Hoomans InformatieAdvies T Definitief Geen Pagina 2 van 14

3 Inleiding In 2013 is het Nationaal Archief (NA) gestart met het programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR). Doel van het programma is om bij NA een stevige basis te leggen voor het borgen van ons cultureel erfgoed en de democratische rechtsstaat in het digitale tijdperk. Het programma is geslaagd als de gemeenschappelijke infrastructuur van NA en RHC s op 1 januari 2016 in staat is gedigitaliseerd rijksarchief en digital born rijksarchief in te nemen, te beheren en ontsluiten; als er duidelijkheid is over de duurzaamheidseisen en richtlijnen voor informatiebeheer voor de Rijksdienst en als een eerste tranche van gedigitaliseerde (centrale en decentrale) rijksarchieven via een open toegang voor publiek vindbaar en toegankelijk voor (her)gebruik is. Om de digitale collectie te kunnen opslaan, beheren en onderhouden is een digitale infrastructuur nodig. Onder digitale infrastructuur wordt verstaan: het geheel van mensen en middelen dat nodig is om de (digitale) collecties te kunnen innemen (ingest), betrouwbaar opslaan (storage), beheren (data management), duurzaam toegankelijk houden (preservation), onderhouden (administration) en beschikbaar stellen (access). De infrastructuur bestaat onder andere uit hardware en software en andere ICT-voorzieningen. Deze infrastructuur is noodzakelijk voor de ondersteuning van de digitale collectie en de papieren collectie. In 2006 heeft het kabinet besloten een edepot te ontwikkelen voor het centrale deel van de rijkscollectie, dat voor permanente bewaring aan het NA overgedragen wordt. De e-depotapplicatie maakt het mogelijk om digitaal archiefmateriaal op te slaan, te bewaren, beheren en beschikbaar te stellen. Het e-depot neemt een bijzondere positie in binnen de digitale infrastructuur. In het vierde kwartaal van 2013 heeft NA geconstateerd dat de bestaande onderdelen van de infrastructuur opgeschaald en doorontwikkeld moesten worden om goed aan te kunnen blijven sluiten op de ontwikkelingen rond de duurzame toegankelijkheid van zowel de centrale als de decentrale (rijks)collecties. Een voorbeeld van deze ontwikkelingen is de door de Werkgroep Voorbereiding implementatie edepot (WVI) ontworpen producten 1, die nu de basis vormen voor het aansluiten van de RHC s op het edepot. Om helderheid te krijgen over de capaciteit, de schaalbaarheid en de noodzakelijke doorontwikkeling van zijn edepot heeft NA daarom recentelijk twee reviews uit laten voeren, een functioneel-organisatorische en een ICT-technische. De conclusies en aanbevelingen uit deze beide reviews zijn in dit document samengevat. Doel van dit document De technische infrastructuur van het edepot kent straks meerdere gebruikers vanuit de archiefsector, zowel Nationaal Archief als RHC s en mogelijk ook andere organisaties. In het kader van het DTR-programma ontwikkelt NA daarom services voor verschillende gebruikersgroepen, waaronder RHC s. Voor de uitvoering van deze dienstverlening wordt onder meer de bestaande serviceorganisatie uitgebouwd. RHC s die hun digitale dienstverlening inrichten op basis van een edepot tenant maken een vergelijkbare organisatieontwikkeling door. Ook zij bereiden zich voor op nieuwe, digitale services aan diverse gebruikersgroepen. 1 De producten die WVI heeft opgeleverd zijn: Handboek Werkprocessen RHC s; Enterprise Architectuur RHC s; Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden; Handboek Rollen, Taken, Verantwoordelijkheden, Competenties edepot; en Opleidingsplan edepot. Pagina 3 van 14

4 Vanwege deze vergelijkbare ontwikkelingen deelt NA de conclusies uit de reviews daarom actief met belanghebbenden, met de verwachting dat deze kennisdeling hen helpt bij de inrichting van hun eigen serviceorganisatie. NA wil de (toekomstige) gebruikers van de edepot infrastructuur tegelijkertijd uitnodigen ook zelf te evalueren in hoeverre hun eigen ICT-infrastructuur en organisatie klaar zijn voor digitale dienstverlening via een edepot tenant. Toelichting op de reviews Bij de opdrachtverstrekking van de functioneel-organisatorische review heeft NA de eis geformuleerd dat hij zou worden uitgevoerd op basis van het Toetsingskader Eisen Duurzaam Digitaal Depot (ED3, 2012) met criteria die zijn geformuleerd rond: Organisatie, Beleid en Procedures Beheer Digitale Archiefbescheiden Technologie, Technische Infrastructuur en Beveiliging. Bij de ICT-technische review zijn diverse tests uitgevoerd op zowel de infrastructuur van NA als die van pilotpartners Noord-Hollands Archief (NHA) en Het Utrechts Archief (HUA). De tests zijn uitgevoerd op basis van vooraf geformuleerde parameters met betrekking tot: Infrastructuur: opslagcapaciteit, verwerkingscapaciteit, interoperabiliteit, netwerk bandbreedte, prestatie, schaalbaarheid en serverruimte Beheer: ketenmonitoring, quotamanagement, uitwijk en recovery, security Technologische gereedheid van het edepot van zowel NA zelf als de beide pilotpartners. Korte leeswijzer De resultaten van de twee reviews zijn hieronder uitgewerkt, eerst die van de functioneelorganisatorische review en vervolgens die van de technische review. In twee samenvattende tabellen worden de geconstateerde verbeterpunten en geformuleerde tegenmaatregelen kort gepresenteerd. De belangrijkste pluspunten, verbeterpunten en tegenmaatregelen zijn verder uitgewerkt in de begeleidende teksten volgend op de tabellen. Pagina 4 van 14

5 Bevindingen functioneel-organisatorische review In deze review zijn organisatie- en functionele aspecten rond de inrichting van het edepot getoetst door middel van interviews met interne stakeholders en analyse van aanwezige documentatie. De bevindingen zijn op basis van het Toetsingskader ED3 uitgewerkt en kwalitatief geanalyseerd. Deze analyse maakt duidelijk op welke onderdelen NA voldoet aan de gestelde criteria en ook welke verbeterpunten er zijn: Aandachtsgebieden review Organisatie, Beleid, Procedures Verbeterpunt Maatregel Continuïteit Beheerorganisatie Bepalen van een opvolgingsplan en exitstrategie dienstverlening Onderdeel van werkpakket 2: ten behoeve van de serviceorganisatie is een servicebureau ingericht. Dit bureau is verantwoordelijk voor het inrichten van calamiteitenservice in Hiervoor is reeds een incidentmanager benoemd. Organisatiestructuur en Formatie Actieve monitoring op voortgang werving De realisatie van een Uitwijklocatie en tapebewaarplaats is opgenomen als project binnen DTR WP1 met als geplande einddatum Q Het programma DTR geeft de mogelijkheid om op formatie te werven. Daar waar vacatures niet snel genoeg of adequaat kunnen worden vervuld, wordt overgegaan op inhuur op formatie. Beleid en Procedures Monitoring gebruikersgroepen Binnen de reorganisatie van het Nationaal Archief is accountmanagement als functie binnen de Directie Digitale Infrastructuur en Advies benoemd. Onder regie van WP2 wordt accountmanagement versneld ingevoerd. Hier wordt ook voorzien in uitbreiding van de capaciteit. Contracten; vergunningen; licenties Ontwerpen en vaststellen contracten. Tarifering opnemen in Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Opgenomen als resultaat binnen DTR WP2: eerste contract Q Serviceorganisatie. Pagina 5 van 14

6 Aandachtsgebieden review Beheer Digitale Archiefbescheiden Verbeterpunt Maatregel Bewaarstrategie. De criteria Opname: het Aangeboden Digitaal Archief (ADA); Opname: creatie Opgenomen Digitale Archiefstuk (ODA) en Opslag/beheer ODA zijn aandachtspunten binnen de preserveringsstrategie. Ze zijn daarom in deze tabel samengevoegd met het criterium Bewaarstrategie Vaststellen preserveringsstrategie Naar aanleiding van de review wordt de vaststelling van de eerste versie van de preserveringsstrategie versneld. Dit is een lijnactiviteit binnen het Nationaal Archief met ondersteuning en sturing vanuit het programma DTR en het programma Archief 2020 (Kennis en Productieplatform). Informatiemanagement Monitoring gebruikersgroepen Binnen de reorganisatie van het Nationaal Archief is accountmanagement als functie binnen de Directie Digitale Infrastructuur en Advies benoemd. Onder regie van WP2 wordt accountmanagement versneld ingevoerd. Hier wordt ook voorzien in uitbreiding van de capaciteit. Toegangsbeheer Rollen en autorisaties zijn gedefinieerd. Geen aanvullende maatregelen gedefinieerd Technologie, Technische Infrastructuur en Beveiliging De bevindingen van het onderdeel Technologie, Technische Infrastructuur en Beveiliging zijn hier niet verder uitgewerkt. De bevindingen in de functioneel-organisatorische review sluiten aan bij de bevindingen in de technische review. Bovendien is in de technische review dieper ingegaan op dezelfde aspecten. Bij de beoordeling is steeds gekeken in welke mate NA beschikt over vastgesteld beleid en vastgestelde procedures. Bij het onderdeel Beheer Digitale Archiefbescheiden is bovendien gelet op de mate van praktijkervaring die NA-medewerkers hebben met de edepotapplicatie in de productieomgeving. Ontbreken van vastgestelde kaders of geringe praktijkervaring hebben geleid tot een score voldoet gedeeltelijk ; geheel ontbrekende kaders of geen praktijkervaring hebben geleid tot de score voldoet niet. Pagina 6 van 14

7 Pluspunten NA heeft duidelijk geleerd van de eerdere projecten rond de inrichting van een edepot. Waar deze eerdere pogingen werden aangestuurd met een te beperkt technisch perspectief en vanuit een losstaande projectorganisatie, kenmerkt de huidige opzet zich door de inrichting van een in de organisatie geïntegreerde serviceorganisatie voor de uitvoering van de digitale taken (rijk) vanuit een klantgerichter perspectief. Samenwerking met RHC s is het uitgangspunt, zoals blijkt uit bijvoorbeeld de programma s DTR en Archief2020, waar op alle organisatieniveaus actief kennis wordt gedeeld in stuurgroepen, projectoverleggen en werkgroepen. De opbouw van de serviceorganisatie is goed voorbereid. Begin dit jaar heeft NA een reorganisatie doorgevoerd om de serviceorganisatie edepot goed te positioneren en te implementeren. Belangrijkste verbeterpunten en tegenmaatregelen Organisatie, Beleid en Procedures Contracten, PDC en Tarifering Om zijn dienstverlening professioneel te kunnen leveren dient NA duidelijke afspraken te maken over de aangeboden producten en diensten. Hiervoor is een Producten- en Dienstencatalogus (PDC) een voorwaarde, inclusief tarifering van het aanbod. Taken, rollen en verantwoordelijkheden van zowel NA als de afnemers dienen te zijn vastgelegd In dienstverleningsovereenkomsten (SLA, DVO) plus het bijbehorend dossier afspraken en procedures (DAP). De overeenkomsten creëren ook duidelijkheid over vormen van hergebruik en eventuele aansprakelijkheden. Het uitwerken van de benodigde modelcontracten is opgepakt in het werkpakket Serviceorganisatie (werkpakket 2) van het DTR-programma. De eerste versie van PDC is begin mei vastgesteld in de stuurgroep van dit werkpakket, en is daarmee tijdig beschikbaar om de dienstverlening in 2015 te starten. Voor de tarifering van de te leveren aanvullende services, zoals bijvoorbeeld de uitplaatsing van archieven, is een kostenmodel en verrekenmodel in ontwikkeling. Als eerste stap worden hiervoor procesbeschrijvingen opgesteld, die de onderbouwing vormen voor de tarifering. Voor de verdere opbouw van de serviceorganisatie is inmiddels een kwartiermaker aangetrokken, die onder meer verantwoordelijk is voor de implementatie van de aan te bieden producten en diensten op basis van SLA s. Monitoring van gebruikersgroepen Met het inrichten van edepot als dienstverlening aan RHC s is het voor NA van groot belang de wensen en eisen van ook deze gebruikersgroep te definiëren. In het digitale domein is het kennen van de wensen en eisen van gebruikers ook een belangrijk instrument voor de preserveringsstrategie en de preserveringsplanning. Daarom heeft NA bij de reorganisatie die eind 2013 is afgerond accountmanagement als Pagina 7 van 14

8 functie aan zijn functiehuis toegevoegd. Er wordt momenteel geworven om zo snel mogelijk te kunnen beschikken over de gewenste capaciteit. Bepalen opvolgingsplan en exitstrategie dienstverlening NA heeft geen opvolgingsplan voor dienstverlening buiten zijn wettelijke taak. De services die NA aanbiedt zijn nauw verweven met de wettelijke taak, maar zijn breder vanwege het voornemen de infrastructuur en services op termijn ook in te zetten voor digitale archiefbescheiden van lagere overheden, en voor beheer van alle informatie bij de zorgdragers direct na creatie. Vanuit het perspectief van de afnemers van deze services is een opvolgingsplan daarom wel aan de orde, in het geval dat NA op enig moment zou stoppen met deze vormen van dienstverlening met het edepot. Vanuit het perspectief van NA is in dit opzicht een exitstrategie relevant. Het opstellen van deze documenten is als aanbeveling overgedragen aan de eerder genoemde kwartiermaker Serviceorganisatie. Beheer digitale archiefbescheiden Preserveringsstrategie Een vastgestelde preserveringsstrategie is randvoorwaardelijk voor de preserveringsservices die NA zijn afnemers als dienst aanbiedt. Het doel ervan is tweeledig. Enerzijds vormt hij het normatieve kader voor de verantwoording en de verankering van de uit te voeren preserveringsacties. Anderzijds is het de basis voor keuzes omtrent de inrichting van het preserveringsproces, door het vaststellen van risico s op het gebied van digitaal beheer en digitale toegankelijkheid, en het identificeren van tegenmaatregelen (actieplannen, preservation planning). Onderdelen zijn de preserveringsbeleidsplannen en -richtlijnen, en de preservation planning waarmee preserveringhandelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de review wordt de eerste versie van de preserveringsstrategie versneld opgeleverd. De lijnactiviteit binnen het Nationaal Archief wordt daartoe ondersteund vanuit de programma s DTR en Archief 2020 (Kennis en Productieplatform). Het beleidsplan zelf wordt medio 2014 opgeleverd, de samenhangende inrichtingsprincipes volgen in de tweede helft van het jaar. Pagina 8 van 14

9 Bevindingen technische review In de technische review is de technische infrastructuur bij zowel NA als bij de pilotpartners NHA en HUA geanalyseerd op basis van interviews, analyse van beschikbare documentatie en de uitvoering van enkele tests. In onderstaande tabel zijn de bevindingen samengevat: Aandachtsgebieden review Documentatie Verbeterpunt Maatregel Architectuur Geen verbeterpunten geformuleerd N.v.t. Technische documentatie Geen verbeterpunten geformuleerd N.v.t. Infrastructuur Verbeterpunt Maatregel Capaciteit storage Geen verbeterpunten geformuleerd N.v.t. Capaciteit verwerking Geen verbeterpunten geformuleerd N.v.t. Interoperabiliteit Standaarden, protocollen, procedures t.b.v. uitwisselen van informatie Onderdeel van de preserveringsstrategie. Indien gewenst zal er via bestaande webservices geprogrammeerd kunnen worden op basis van de bestaande API s. Netwerk bandbreedte Prestatie Scheiding kantoornetwerk en edepot-omgeving Prestatie loopt terug als bij jobs die veel geheugencapaciteit vragen Onderdeel van DTR WP1: deze bevinding wordt meegenomen met de rationalisatie van het applicatielandschap van NA, waarbij ook de rationalisatie van de onderliggende infrastructuur is opgenomen. Hiertoe is reeds een beschrijving van de technische architectuur opgesteld conform een van de bevindingen van de Functioneel-Organisatorische review. Onderdeel van DTR WP1: het verbeteren van de rekenkracht is onderdeel van de ontwikkeling van de technische infrastructuur. Pagina 9 van 14

10 Aandachtsgebieden review Infrastructuur (vervolg) Verbeterpunt Maatregel Schaalbaarheid Serverruimte Toewijzen van dedicated dataverbindingen Dedicated serverruimte wordt Q opgeleverd Onderdeel van DTR WP1: project Datalijnen Rijksarchiefbewaarplaatsen. Dit project zal zich naast de ondersteuning van de opname van digitale bestanden ook richten op de beschikbaarstelling. Onderdeel van DTR WP1: de realisatie van een adequate serverruimte is onderdeel van DTR WP1: configuratie serverruimte. Oplevering en configuratie van de serverruimte staat gepland voor Q Parallel wordt te behoeve van de operationalisering van de dienstverlening een tweede route belopen. Dit tweede scenario betreft een actualisatie van de huidige serverruimte waarmee de dienstverlening tijdig kan starten. Oplevering staat gepland voor Q Beheer Verbeterpunt Maatregel Ketenmonitoring Quotamanagement Monitoring inrichten over de gehele edepot-keten Toewijzen van bandbreedte per tenant Voorafgaand aan de uitvoering van de review is versneld monitoring ingevoerd. Deze implementatie is gebruikt door de reviewende partij. Onderdeel van DTR WP1: onderdeel van het project Datalijnen is de implementatie van bandbreedte management (packet shaping). Daarnaast is quotamanagement noodzakelijk vanuit de behoefte tarieven vast te stellen en te verrekenen bij dienstverlening buiten de rijksarchieven. Pagina 10 van 14

11 Aandachtsgebieden review Beheer (vervolg) Verbeterpunt Maatregel Uitwijk en Recovery Fysieke scheiding van huidige mirrors Inrichten externe uitwijklocatie De realisatie van een Uitwijklocatie en tapebewaarplaats is opgenomen als project binnen DTR WP1 met als geplande einddatum Q Security Geen onderdeel van deze review Het informatiebeveiligingsplan is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR), een door het Rijk vastgestelde uitbreiding op de ISO Er wordt jaarlijks (Q2) een fit-gap analyse gemaakt, waarna verbeterpunten worden opgenomen in het ontwikkelplan voor het edepot. Gereedheid edepot bij NA en pilotpartners Om het edepot optimaal in te kunnen zetten, is niet alleen de technische infrastructuur van NA zelf van belang, maar ook de technische inrichting bij de tenants. RHC s dienen bijvoorbeeld zelf ook voldoende bandbreedte beschikbaar te hebben om een upload te doen. Op basis van de bevindingen in de technische review is duidelijk dat de specificaties van de RHC-netwerken en vervolgens het meten van het feitelijk gebruik ervan nog grotendeels in kaart gebracht moeten worden. Om de gereedheid van het edepot verder te testen, is uitbreiding van het aantal tenants gewenst. Testen met een grotere groep eindgebruikers kan het komend jaar resulteren in aanvullende of nieuwe bevindingen, en daarmee een robuuster edepot. Pluspunten De manier van inrichten van de huidige edepot-omgeving is goed. De servers en infrastructuur kunnen de belasting van alle geteste handelingen aan. Ook bij de maximaal geteste belasting bleef nog voldoende capaciteit over voor andere handelingen. Dit impliceert dat de gevirtualiseerde infrastructuur (middels VMWare-omgeving) correct werkt. Het productienetwerk heeft tijdens de testsessies dan ook weinig tot geen overlast gehad. Pagina 11 van 14

12 Belangrijkste verbeterpunten en tegenmaatregelen Infrastructuur Serverruimte De huidige inrichting van het NA datacenter voldoet niet meer aan de geldende technische eisen en normen. In de huidige omgeving is bijvoorbeeld de bovengrens bereikt wat betreft stroomvoorziening en koeling. De inmiddels gestarte verbouwing van de depotruimte is een belangrijke randvoorwaarde voor de noodzakelijke aanpassingen aan de serverruimte. Oplevering en de technische inrichting van een dedicated serverruimte staan gepland voor het vierde kwartaal Om de dienstverlening rond het edepot lopende 2015 te kunnen starten wordt parallel aan de verbouwing een actualisatie uitgevoerd op de huidige serverruimte, waardoor er meer apparatuur kan worden geplaatst. Hiermee wordt de rekenkracht en daarmee de performance vergroot, zodat de ingests bijvoorbeeld sneller kunnen verlopen. Omdat de bovengrens van de beschikbare capaciteit minder snel wordt bereikt en piekmomenten beter kunnen worden opgevangen, wordt de dienstverlening betrouwbaarder. Schaalbaarheid De verwachting is dat het dataverkeer de beschikbaarheid en de verwerkingssnelheid van de infrastructuur rond het edepot zwaar gaat belasten, door zowel het groeiende datavolume door digitalisering van de overheidsarchieven als een toenemend aantal tenants en subtenants. Belangrijkste verbeterpunt in de netwerkverbindingen tussen NA en de afnemers is dan ook het toewijzen van dedicated dataverbindingen en gebruiksvriendelijke transmissiemethoden van en naar het edepot. Hierin wordt voorzien in het DTR-deelproject Datalijnen Rijksarchiefbewaarplaatsen. Netwerk Firewalls zijn een belangrijke voorwaarde voor het uitwisselen van informatie in een beveiligde omgeving. De huidige configuratie van de firewalls is dusdanig dat bij een defect aan 1 van de firewalls de andere het naadloos overneemt. Omdat ze fysiek in dezelfde ruimte zijn geplaatst, is er echter kans op uitval als zich een calamiteit in de serverruimte voordoet. Om de firewalls optimaal in te zetten, worden ze daarom fysiek van elkaar gescheiden en in verschillende ruimtes geplaatst. De aanbevolen scheiding van het kantoornetwerk en de edepot-omgeving, wordt in 2014 uitgevoerd in het project Applicatierationalisatie. Rationalisatie van het onderliggende netwerk maakt daar onderdeel van uit. Prestatie In de huidige configuratie bestaat de kans dat dat de serveromgeving niet altijd de juiste performance kan geven, met name als er jobs moeten worden uitgevoerd die veel geheugen vragen zoals een ingest of zoekacties. Het aantal virtuele machines per fysieke server wordt daarom teruggebracht. Pagina 12 van 14

13 Beheer Ketenmonitoring Ketenmonitoring van opslag tot website houdt in dat op basis van vastgestelde parameters het gebruik van de gehele edepot-verwerkingsketen (centraal) wordt gemeten en gestuurd. Op basis van ketenmonitoring is het bijvoorbeeld mogelijk een goede inschatting te maken van de benodigde storagecapaciteit, zodat verstoring van de dienstverlening bij 1 of meer tenants wordt voorkomen. Ketenmonitoring heeft als voordeel voor de afnemers dat zij actief kunnen volgen wat de verwerkingssnelheid is van ingests in het edepot en de impact ervan op hun eigen werkprocessen. Monitoring is recent op kleine schaal gestart, zowel bij NA als bij de pilotpartners. Voor de uitvoering van de review zijn testscenario s opgesteld op basis van enkele must haves zoals monitoring op (beperking) van bestandsgrootte, bandbreedtegebruik en FTP-load. Het inrichten van integraal ketenmonitoring op alle belangrijke parameters is onderdeel van het DTR-programma en zal in het derde kwartaal van 2014 gereed zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aantallen lopende processen, aantallen ingelogde gebruikers, geheugenbelasting of hoeveelheden in- en uitgaand dataverkeer. Een belangrijke aanbeveling is bovendien dat de technische inrichting bij zowel NA als de afnemende RHC s op orde moet zijn om ketenmonitoring goed in te kunnen richten. Daarom zullen de eisen aan de infrastructuur van RHC s en afspraken over verwacht gebruik deel gaan uitmaken van de af te sluiten SLA s. De uitwerking hiervan is onderdeel van het deelproject Datalijnen Rijksarchiefbewaarplaatsen. Quotamanagement Bovendien wordt quotamanagement ingevoerd, waarmee de beschikbare bandbreedte wordt toegewezen. Dit betekent dat er afspraken met de afnemers worden gemaakt over bijvoorbeeld tijdstip en maximale duur van een upload naar het edepot om pieken in de netwerkbelasting op te kunnen vangen. Vanuit dienstverleningsperspectief is quotamanagement bovendien van belang vanwege het verrekenmodel voor diensten buiten de rijksarchieven. Uitwijk & Recovery De edepot-storage zoals die nu is geconfigureerd voldoet aan de technische eisen. Er zijn twee verbeterpunten geconstateerd. Op dit moment wordt de omgeving gespiegeld. De twee mirrors bevinden zich fysiek in twee naast elkaar staande kasten. Om het risico op uitval te verkleinen als zich een calamiteit voordoet in de serverruimte, zullen de kasten fysiek worden gescheiden en in verschillende ruimten worden geplaatst. Daarnaast zal een uitwijklocatie als externe back up en tapebewaarplaats worden ingericht buiten Den Haag, zodat de kans op verlies van data bij een calamiteit verder wordt verkleind. Realisatie van deze verbeterpunten is onderdeel van bovengenoemde herinrichting van de serverruimte en zal volgens planning vierde kwartaal 2015 gerealiseerd zijn. Pagina 13 van 14

14 Conclusie NA heeft de twee reviews op zijn edepot uit laten voeren om te toetsen of organisatie en infrastructuur voldoende zijn toegerust om zijn dienstverlening met het edepot per januari 2015 te kunnen starten. Zowel de zelfevaluatie die NA eind 2013 heeft opgesteld als de beide reviews hebben geleid tot een verbeterd inzicht in wat dienstverlening met het edepot betekent voor de organisatie en de infrastructuur van het Nationaal Archief. Accentverschillen tussen de interne blik en de externe reviewers hebben bovendien geleid tot stevige interne discussie, heroverweging van prioriteiten en aanscherping van tegenmaatregelen en acties. NA nodigt de lezers dan ook van harte uit ook zelf een evaluatie uit te voeren op de gereedheid van hun organisatie voor dienstverlening via de edepot-structuur, en vervolgens ook een actieplan op te stellen voor de onderdelen waar verbetering mogelijk (of zelfs noodzakelijk) is. Dit levert RHC s niet alleen een scherper zicht op hun rol als gebruiker van het edepot, maar ook als dienstverlener aan hun eigen afnemers. Pagina 14 van 14

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft Onderdeel ED3 Onderwerp ED3 Verwijzing Rapport e-depotvoorzieningen A. Organisatie, beleid en procedures A1: Continuiteit beheersorganisatie 4.1 Registreren en beheren van inrichtingsinformatie A. Organisatie,

Nadere informatie

E-depot Achterhoek. Algemene inleiding

E-depot Achterhoek. Algemene inleiding E-depot Achterhoek Algemene inleiding 1 Deelnemende partijen 2 Algemene inleiding op het project E-depot voor de Achterhoek De ontwikkelingen op het gebied van digitaal werken binnen de overheid gaan zeer

Nadere informatie

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10-10- 2011 Content management: Alle relevante informatie, altijd,

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en DWR Archief

De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en DWR Archief Erfgoedinspectie Pagina 2 van 18 Inhoud Inhoud Inleiding... 4 1 Algemeen beeld... 5 2 Het in bewaring geven van digitaal archief bij het e-depot... 7 3 Het e-depot van het Nationaal Archief als voorziening...

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Archiefinnovatie Decentrale Overheden

Archiefinnovatie Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden 9 maart 2015 / Nationaal Archief / Het Utrechts Archief Digitale Taken Rijksarchieven / Landelijke e-depot infrastructuur Pilot e-depot gemeente Utrecht en Het Utrechts

Nadere informatie

Generiek Draaiboek Aansluiten e-depot Nationaal Archief

Generiek Draaiboek Aansluiten e-depot Nationaal Archief Generiek Draaiboek Aansluiten e-depot Nationaal Archief Datum 29-5-2015 Auteur Con Sadée en Jeroen Tops Inhoudsopgave 1 INLEIDING TOT DE AANSLUITING...5 1.1 INLEIDING... 5 1.2 DOEL EN DOELGROEP IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

Project e-depot voor de Achterhoek

Project e-depot voor de Achterhoek Project e-depot voor de Achterhoek Introductie Geschiedenis en aanleiding Looptijd: januari-december 2015 Deelnemers project Doel project Fase I Het project is gericht op het: Opstellen van zeven kennisproducten

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

DUURZAAM. Digitaal Archief

DUURZAAM. Digitaal Archief DUURZAAM Digitaal Archief Introductie Hans Mannaert Organisatie, commercie, financiën Frans Wessels Beheer, certificering Sybolt an der Schoot Techniek, ontwikkeling Agenda Inleiding Architectuur / Continuïteit

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Checklist calamiteiten

Checklist calamiteiten Checklist calamiteiten Op grond van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht dienen gevolmachtigde assurantiebedrijven te beschikken over een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan moet erin voorzien

Nadere informatie

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Eisen aan e-depot voorzieningen AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Inhoud 1. Inleiding en opdracht 2. Basismodel voor e-depots 3. Vertaling naar architectuur 4. Functionele eisen

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2020 Vragen van de leden

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet.

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Digitale duurzaamheid 101 Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Wie zijn wij? Vader van Amber (5) en Stijn (3) Getrouwd met Pamela O.a.Vader.man.vriend.eigenzinnig. dichter.gouda.zelfstandig

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed & Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

De visie van Centric op datamanagement

De visie van Centric op datamanagement De visie van Centric op datamanagement De vijf elementen om optimaal invulling te geven aan datamanagement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is datamanagement? 2 2.1 Actuele en statische data 3 3 De vijf

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

Wat vraagt een e-depot van je organisatie? Hanneke van Aalst, Zeeuws Archief 23 oktober 2017

Wat vraagt een e-depot van je organisatie? Hanneke van Aalst, Zeeuws Archief 23 oktober 2017 Wat vraagt een e-depot van je organisatie? Hanneke van Aalst, Zeeuws Archief 23 oktober 2017 1 Programma Opening Beginsituatie Zeeuws Archief Onze aanpak Aan de slag! 2 Beginsituatie Een ambitieuze directie

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Remote instrumentation

Remote instrumentation indi-2009-12-035 Remote instrumentation Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Walter van Dijk Auteur(s) : Hind Abdulaziz, Alexander ter Haar (Stratix) Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit

Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit FS 151028.2B Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli PDOK Geodatastore Producten- en Dienstencatalogus Datum: 7 oktober Versie: 1.0 Status: definitief Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 0.1 15 juli Eerste concept, ter bespreking in

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Eindverslag Werkpakket Metadata

Eindverslag Werkpakket Metadata Eindverslag Werkpakket Metadata Pilot e-depot gemeente Utrecht & Het Utrechts Archief 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 DE OPDRACHT... 6 3 RESULTATEN EN PRODUCTEN... 7 3.1 ANALYSE OP VERPLICHT INDIEN

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie