Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129)"

Transcriptie

1 instructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129)

2 pi.cin11.4.v1 ECABO, 1 december 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 Inhoud Inleiding 3 Taak 1 Opstellen functioneel ontwerp (eindterm 3) 5 Taak 2 Opstellen technisch ontwerp (eindterm 2 en 5) 8 Taak 3 Opstellen plan van aanpak (eindterm 1) 11 Taak 4 Documenteren (eindterm 6) 13 Ontwerp technische infrastructuur 4

4 Ontwerp technische infrastructuur 4 Praktijk

5 Inleiding Afgelopen decennium is er veel veranderd in de manier van werken. In de jaren tachtig was het gezamenlijk gebruik maken van dezelfde gegevens voorbehouden aan grote mainframes of minisystemen. De PC was een stand-alone en zelfstandig werkend apparaat, waarbij diskettes de enige mogelijkheid vormden om gegevens en informatie uit te wisselen. In het begin van de jaren negentig kwam de explosie van netwerkgebruik op PC-niveau. Gebruikers konden hiermee op transparante wijze gebruik maken van centrale gegevensbestanden en printers. Inmiddels is het technisch mogelijk om PC-netwerken te koppelen aan bijvoorbeeld Unix-systemen of AS400- netwerken. De term WAN (Wide Area Network) krijgt met de komst van Internet, Intranet en Extranet een nieuwe dimensie. Technisch is het inmiddels mogelijk een infrastructuur te ontwerpen en te bouwen, waarbij het voor de gebruiker niet meer uitmaakt met welk systeem of platform hij of zij werkt. De benodigde informatie kan met elk willekeurig ander systeem worden uitgewisseld. Deze ontwikkeling betekent voor u als ontwerper van de technische infrastructuur een uitdaging, aangezien u de meest optimale, efficiënte maar vooral meest functionele infrastructuur uit de bijna onuitputtelijke mogelijkheden van de techniek dient uit te werken, zodat binnen uw organisatie de komende jaren de informatievoorziening optimaal kan plaatsvinden. In taak 1 leert u een functioneel netwerkontwerp op te stellen. Vervolgens leert u in taak 2 een technisch ontwerp op te stellen en de ontwikkel- en exploitatiekosten van het netwerk in kaart te brengen. In taak 3 leert u een plan van aanpak op te stellen voor het realiseren van uw netwerkontwerp en tot slot leert u in taak 4 de bijbehorende documentatie bij te houden. Opmerking: Alle opdrachten zijn systeem- platform- en versie-onafhankelijk. Afhankelijk van het systeem of de systemen die u aantreft in uw organisatie kan uw praktijkopleider een keuze maken uit de volgende platforms: - Novell - Windows (3.11, 95 en/of NT) - OS/2 - Banyan Vines - Unix-of aan Unix verwante Operating Systems en/of - VMS. Afhankelijk van deze keuze kunnen de werkplannen, de activiteitenlijsten en de opdrachten verder gedetailleerd worden. Bespreek dit uitvoerig met uw praktijkopleider vóór aanvang van uw werkzaamheden! Ontwerp technische infrastructuur 4 3

6 Ontwerp technische infrastructuur 4 4

7 Taak 1 Opstellen functioneel ontwerp Het implementeren van een (nieuwe) technische infrastructuur begint met het opstellen van het functioneel ontwerp aan de hand van eisen en wensen van het management en de overige gebruikers. In deze taak leert u allereerst om deze eisen en wensen te verzamelen en te (her)formuleren naar concrete doelstellingen. Vervolgens beoordeelt u de technische haalbaarheid van deze doelstellingen. Tot slot leert u een conceptontwerp op te stellen dat u presenteert aan het management. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: een functioneel netwerkontwerp opstellen (eindterm 3) Werkplan Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen. Stap 1 Stel een vragenlijst op om de eisen en wensen m.b.t. de technische infrastructuur vast te stellen. Stap 2 Inventariseer de eisen en wensen t.a.v. de nieuwe of aan te passen infrastructuur en de klachten m.b.t. het huidige informatiesysteem door middel van interviews en/of enquêtes. Stap 3 Definieer functionele eisen. Stap 4 Beoordeel de technische haalbaarheid van het functioneel ontwerp. Stap 5 Zoek naar mogelijke alternatieven. Stap 6 Formuleer aanbevelingen. Stap 7 Stel een conceptontwerp op. Stap 8 Presenteer het conceptontwerp. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Heeft uw organisatie een beleidsplan, een informatieplan (ICT-plan) en/of een automatiseringsplan? Zo ja, vat de plannen in hoofdlijnen samen. 2. Maakt uw organisatie of de afdeling(en) waarvoor uw werkt, momenteel al gebruik van een geïntegreerde gekoppelde technische infrastructuur? Zo ja, beschrijf kort de omvang. 3. Is van het huidige TI-systeem een functioneel ontwerp beschikbaar? Zo ja, bestudeer dit. 4. Zijn er in uw organisatie doelstellingen geformuleerd met betrekking tot een nieuwe of aangepaste functionaliteit van de technische infrastructuur? Zo ja, wat zijn de belangrijkste vernieuwingen? 5. Welke functionaris is binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van het huidige informatiesysteem? 6. Maakt uw organisatie gebruik van verschillende platforms? Zo ja, van welke en zijn deze geïntegreerd? 7. Wordt er op dit moment al elektronisch gecommuniceerd met bijvoorbeeld klanten of leveranciers? Zo ja, met welke hulpmiddelen? 8. Heeft de organisatie een eigen web-site? Zo ja, wie heeft de home-pages ontworpen en gebouwd? Wie is verantwoordelijk voor het (technisch) onderhoud van de web-site? Taak 1 Ontwerp technische infrastructuur 4 5

8 Is deze web-site gekoppeld met het LAN en het Internet? Zo ja, hoe is de toegangsbeveiliging geregeld (technisch, softwarematig, procedureel)? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat het werkplan moet worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Stel een vragenlijst op voor het houden van interviews. Gebruik hierbij zowel gesloten vragen (enquêtemodel) als open vragen. Verwerk in deze lijst de volgende punten: - de huidige functionaliteit van de technische infrastructuur (TI) - recente wijzigingen in de uitvoering van de individuele taakstelling van medewerkers - te verwachten wijzigingen in de taakuitvoering in de nabije toekomst - de mate waarin het TI-systeem nu en in de toekomst in staat is informatie te genereren - het gebruik van het systeem: elektronische communicatiemogelijkheden, behoefte aan faciliteiten, EDI-koppelingen met klanten en/of leveranciers, koppelingen met het gegevensmodel (OBDC), platformintegratie, responsietijden, enz. - het beheer van het systeem: de ondersteuning, het onderhoud van de hard- en software, centraal gegevensbeheer e.d. - overige eisen en wensen van de gebruikers op ICT-gebied - een algemeen oordeel in de vorm van een cijfer over de onderzochte aspecten. Bespreek de vragenlijst met uw praktijkopleider en stel deze zo nodig bij. Zorg voor een (aangepaste) vraagstelling waarbij u zoveel mogelijk technische termen vertaalt in voor de gebruikers en managers begrijpelijke taal. Overleg met uw praktijkopleider of de bron van de gegevens al dan niet anoniem moet blijven. Stel de betrokkenen daarvan ook op de hoogte. Neem de interviews af. Maak hierbij uiteraard gebruik van de vragenlijst. Laat de betrokkenen (indien mogelijk) vooraf de gesloten vragen beantwoorden. Tijdens het interview stelt u de open vragen. 2. Formuleer op basis van de verzamelde gegevens functionele eisen waaraan een nieuwe infrastructuur of een aanpassing/uitbreiding van het huidige TImodel moet voldoen. Concretiseer de volgende aandachtspunten: - prestaties - capaciteit - betrouwbaarheid - veiligheid - platformintegratie (bij meerdere Operating Systems per werkplek) - gebruiksvriendelijkheid - toekomstgerichte eisen (en wensen). Bespreek uw werk met uw praktijkopleider en stel e.e.a. zo nodig bij. Taak 1 Ontwerp technische infrastructuur 4 6

9 3. Onderzoek globaal de technische haalbaarheid van de geformuleerde eisen. Beschrijf in hoeverre het wellicht mogelijk is om een aantal zaken te realiseren binnen de huidige infrastructuur. Ligt de nadruk bijvoorbeeld op uitbreiding van performance, verbetering van de beveiliging van het huidige systeem of zijn er grote(re) investeringen nodig in infrastructuur, hardware en/of software? Zoek tevens naar mogelijke alternatieven, waarmee min of meer hetzelfde eindresultaat kan worden behaald. 4. Formuleer op grond van uw onderzoek aanbevelingen met betrekking tot het functioneel ontwerp en bespreek deze uitvoerig met uw praktijkopleider. 5. Stel een concept-functioneel-ontwerp op waarin u de volgende aandachtspunten opneemt: - formele doelstelling - alle verzamelde eisen - de technische haalbaarheid - mogelijke alternatieven - per alternatief een indicatie van de benodigde aanpassing of uitbreiding van infrastructuur, hardware en software - mogelijke doorlooptijd van een implementatietraject. Bij grote organisaties is het functioneel ontwerp doorgaans gedetailleerder dan bij een (relatief) kleine organisatie. Bespreek de specifieke invulling van deze opdracht met uw praktijkopleider. 6. Pas in overleg met uw praktijkopleider het conceptontwerp aan en voorzie het tot slot van een overzichtelijke en representatieve lay-out. 7. Presenteer samen met uw praktijkopleider het functioneel ontwerp aan het management. Vraag uw praktijkopleider het ontwerp mondeling te mogen toelichten tijdens het eventuele afdelingsoverleg met het management. Taak 1 Ontwerp technische infrastructuur 4 7

10 Taak 2 Opstellen technisch ontwerp Aan de hand van het (inmiddels goedgekeurde) functioneel ontwerp leert u in deze taak eenvoudige technische specificaties voor de infrastructuur op te stellen. Tevens leert u de kosten voor de ontwikkeling (inclusief aanschaf) en exploitatie van het te installeren of uit te breiden netwerk in kaart te brengen. Mogelijk wordt u opgedragen om een kostenraming te maken voor verschillende alternatieven. Op grond van de prijs/prestatie-verhouding kan het management vervolgens een definitieve beslissing nemen. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: eenvoudige technische specificaties voor de infrastructuur van een netwerk opstellen (eindterm 5) de kosten van de ontwikkeling en exploitatie van een netwerk globaal in kaart brengen (eindterm 2) Werkplan Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen. Stap 1 Stel per alternatief technische specificaties op met betrekking tot: - computersystemen (servers en werkstations) - communicatieapparatuur - datacommunicatieapparatuur - netwerkbesturingssoftware. Stap 2 Werk een netwerkconfiguratieschema uit. Stap 3 Breng per alternatief een globale raming van de kosten in kaart. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Van welke computerarchitectuur maakt de organisatie momenteel gebruik (mainframe, mini en/of micro)? Wordt er gewerkt met emulatietechnieken? Zo ja, welke? 2. Welke netwerkarchitectuur en topologie wordt momenteel binnen de organisatie gebruikt (inclusief interne telefoonlijnen)? 3. Van welke generatie zijn de processoren van de aanwezige werkstations (386, 486, Pentium, MMX)? Wat zijn de maximale uitbreidingsmogelijk-heden (upgrading processor, intern geheugen, videogeheugen)? 4. Is de huidige (grafische) gebruikersinterface technisch en functioneel in staat om aan de nieuwe eisen te voldoen? 5. Welke standaardprogrammatuur is momenteel in gebruik? Zijn deze programma s geïntegreerd in een suite? Zo ja, in welke suite en welke versie? 6. Welke telefooncentrale is in gebruik? Heeft deze centrale koppelingsmogelijkheden met de eigen technische infrastructuur? 7. Maakt de organisatie gebruik van ISDN-verbindingen? Zo ja, voor welke toepassingen? 8. Welke programmatuur is binnen het bedrijf reeds aanwezig (en in gebruik): - aansturingssoftware zoals:. HTML- en Java-editors Taak 2 Ontwerp technische infrastructuur 4 8

11 . FTP-managers - applicatiesoftware t.b.v.:. Internetgebruik. Electronic mail. Document Management. Work Flow Management. Groupware. tele- of videoconferencing? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat het werkplan moet worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Stel de technische specificaties op voor het functioneel ontwerp. Specificeer de volgende onderdelen: - computersystemen:. (dedicated) servers (file server, print server, application server, back-up server, mail server, communication server, proxyserver etc.). werkstation: PC s, NC s en/of terminals. inbelstation t.b.v. remote access. docking station - communicatieapparatuur:. in- of extern (fax)modem. ISDN-adapter. netwerkkaart. gateway/repeater/router/bridge/hub/switch/concentrator/patch panel. telefooncentrale - datacommunicatieverbindingen:. kabels. telefoonlijnen (inclusief ISDN) - netwerkbesturingssoftware (t.b.v. LAN, MAN en/of WAN) - bouwkundige voorzieningen:. kabelgoten. geventileerde ruimtes t.b.v. server(s) Geef per onderdeel aan: - aantallen - capaciteit - fysieke en logische koppelingen (protocol). 2. Werk op grond van bovenstaande technische specificaties een netwerkconfiguratieschema uit. Beperk de uitwerking van het (hoofd)schema tot één pagina of sheet, zodat bijvoorbeeld via een presentatie de hoofdlijnen eenvoudig gepresenteerd kunnen worden. Werk verdere details eventueel uit in subschema s. Gebruik zo mogelijk speciaal voor deze toepassing Taak 2 Ontwerp technische infrastructuur 4 9

12 ontwikkelde software. 3. Bespreek de technische specificaties en het configuratieschema met uw praktijkopleider en breng eventueel verbeteringen aan. Werk op verzoek van uw praktijkopleider ook eventuele alternatieve ontwerpen uit. 4. Maak een globale raming van de kosten met betrekking tot de verdere ontwikkeling en exploitatie van het netwerkmodel. Specificeer de volgende onderdelen: - ontwikkelingskosten:. selectie. aanschaf (inclusief prognose van technische en economische levensduur en vervangingskosten). koppeling tussen LAN en WAN. installatie. opleiding. opstellen procedures t.b.v. de systeem- en acceptatietest, te nemen beveiligingsmaatregelen en het beheer. ingebruikneming - exploitatiekosten (operationele kosten):. onderhoud en beheer. gebruik (verbruik). 5. Voeg in overleg met uw praktijkopleider de technische specificaties, het netwerk-configuratieschema en de kostenraming samen tot een geïntegreerd concept-technisch-ontwerp. Voorzie het tot slot van een overzichtelijke en representatieve lay-out. 6. Presenteer, samen met uw praktijkopleider, het technisch ontwerp aan het management. Vraag uw praktijkopleider het ontwerp mondeling te mogen toelichten tijdens het eventuele afdelingsoverleg met het management. Taak 2 Ontwerp technische infrastructuur 4 10

13 Taak 3 Opstellen plan van aanpak Als het functioneel en technisch ontwerp zijn afgerond en goedgekeurd, moet een begin worden gemaakt met de realisatie van de plannen. In deze taak leert u voor het implementatietraject plannen op te stellen om de werkzaamheden voor te bereiden, de technische infrastructuur daadwerkelijk te installeren en te operationaliseren en vervolgens te onderhouden en te beheren. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: een plan van aanpak opstellen voor het realiseren van een netwerkontwerp (eindterm 1) Activiteitenlijst Lees de activiteitenlijst door om een beeld van de taak te krijgen. - Maak volgens richtlijnen in het beleidsplan en het daarvan afgeleide ICT-plan een plan van aanpak voor de diverse stadia van de realisatie van een netwerkontwerp. - Stel planningen (deelnemers, tijdsduur, beschikbare faciliteiten e.d.) op voor de uitvoering en voortgang van werkzaamheden binnen de verschillende fasen van het netwerkontwerp. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Hoe is de systeem- en gebruikersdocumentatie opgezet? 2. Is er binnen uw organisatie op dit moment een (nieuw) netwerksysteem in ontwikkeling? Zo ja, in welke fase bevindt het project zich? Zo nee, wordt er binnenkort een nieuw project gestart? 3. Welke methodiek voor projectontwikkeling gebruikt uw organisatie? 4. Welke rol spelen de gebruikers bij de totstandkoming van (aanpassingen aan) het netwerksysteem? Nemen ze ook actief deel aan de realisatie van projecten? 5. Wat zijn de ervaringen van uw organisatie met betrekking tot tijdsplanningen bij automatiseringsprojecten? Worden planningen meestal gehaald of lopen deze soms uit? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de activiteitenlijst. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de activiteitenlijst moet worden aangepast. Pas de activiteitenlijst in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Overleg met uw praktijkopleider welke activiteitenplannen voor een (komend) netwerkimplementatieproject moeten worden opgesteld. Denk hierbij aan het inplannen van medewerkers en deskundigen, doorlooptijd, benodigde faciliteiten, e.d. Dit kunnen ook activiteiten zijn die gericht zijn op kleine aanpassingen aan het huidige netwerk. Taak 3 Ontwerp technische infrastructuur 4 11

14 2. Maak samen met uw praktijkopleider een keuze uit de volgende mogelijkheden: - plannen van de voorbereidingsfase:. opstellen van een invoeringsplan, een opleidingsplan, een communicatieplan en/of een testplan. opstellen van een plan voor het samenstellen van de systeemdocumentatie en/of de gebruikersdocumentatie - plannen van de realisatiefase:. bestellen en installeren van de apparatuur en programmatuur. uitvoeren van de systeemtest en de acceptatietest. testen van de infrastructuur en de netwerkprogrammatuur. voorbereiden van eventuele organisatorische wijzigingen (inclusief de wijzigingen voor systeembeheer). ontwikkelen van de gebruikersdocumentatie en/of systeemdocumentatie - plannen van de implementatiefase:. opleiden van de gebruikers. overdragen van het systeem aan de gebruikers en aan het systeembeheer. buiten werking stellen van oude (deel)systemen - plannen van de fase gebruik en beheer :. zorgen voor (blijvende) betrokkenheid van de gebruikers. plannen van periodiek onderhoud. voorkomen en herstellen van systeemstoringen. bewaken van beveiligingsvoorzieningen. evalueren van het netwerksysteem. Neem minimaal onderstaande gegevens op in de op te stellen plannen: - doelstellingen - op te leveren producten (gedetailleerd) - aard en omvang van de activiteiten - plaats van de activiteit in het geheel van activiteiten - benodigde documentatie en faciliteiten - tijdsplanning (met minimale en maximale duur), rekening houdend met aan elkaar voorafgaande, gelijktijdige en op elkaar volgende activiteiten - inzet van in- en externe informatiedeskundigen en van (gevorderde) gebruikers - parameters om na afronding te meten of de opgeleverde producten aan de gewenste kwaliteitsnormen voldoen. Taak 3 Ontwerp technische infrastructuur 4 12

15 Taak 4 Documenteren Het methodisch en planmatig bijhouden en registreren van netwerkontwerp- en implementatieactiviteiten is een tijdrovende aangelegenheid. Deze tijdsinvestering zal in de toekomst echter ruimschoots worden goedgemaakt door de tijdsbesparing opgeleverd door snellere installatie, eenduidige inrichtingsprocedure en sneller inzicht in mogelijke optimalisatie, enz. Kortom, geïnvesteerde tijd in kwaliteit van de systeemdocumentatie levert in de toekomst meer tijd op voor een goede onder-steuning van het werkproces. Doel Aan het eind van deze taak kunt u: de documentatie van een netwerk bijhouden (eindterm 6) Activiteitenlijst Lees de activiteitenlijst door om een beeld van de taak te krijgen. - Onderhoud draaiboeken als onderdeel van het calamiteiten- of uitwijkplan. - Inventariseer in hoeverre de (groeps)licenties van de TI-software nog toereikend zijn. - Hanteer garantie- en servicebepalingen. - Constateer en registreer afwijkingen op de bedrijfsstandaard. - Onderhoud de configuratieschema s. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met uw praktijkopleider. 1. Hoe en waar wordt er in uw organisatie documentatie bijgehouden m.b.t. inrichting, gebruik en beheer van het netwerksysteem? 2. Heeft uw organisatie een draaiboek met daarin te ondernemen acties bij calamiteiten? 3. Waar zijn alle licenties, onderhoudscontracten en verdere afspraken met leveranciers gearchiveerd? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de activiteitenlijst. Voordat u de opdrachten gaat uitvoeren dient u na te gaan of het werk in uw bedrijf/organisatie op de hiervoor beschreven wijze gebeurt of dat de activiteitenlijst moet worden aangepast. Pas de activiteitenlijst in overleg met uw praktijkopleider, zo nodig aan. Voer daarna de opdrachten uit. 1. Tijdens de implementatie van het TI-project is de systeemdocumentatie voortdurend gewijzigd. Neem deze systeemdocumentatie nu aandachtig door en onderzoek op detailniveau of de documentatie nog actueel is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: - onderhoud - draaiboeken als onderdeel van het calamiteiten- of uitwijkplan - inventarisatie hardwarecomponenten a.d.h.v. het configuratieschema - softwareconfiguratie per server en werkplek - systeeminstellingen zoals node en/of IP-adressen, instellingen van Taak 4 Ontwerp technische infrastructuur 4 13

16 printers (en printerqueues) en faxen en de instellingen van hubs, repeaters, routers, patchpanels e.d. - gebruikte protocollen per werkplek en per gebruiker als hun is toegestaan om vanaf verschillende werkplekken in te loggen - beveiliging zoals autorisatie, back-up en ups. Pas waar nodig de documentatie aan. Rapporteer periodiek aan uw praktijkopleider en stel, waar nodig, verbeteringen voor. Taak 4 Ontwerp technische infrastructuur 4 14

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie.

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Project Matig Werken De Hoofdlijnen Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Voor investeringsprojecten

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Meer ict per euro. Een onderzoek naar de ict-kosten in het basisonderwijs

Meer ict per euro. Een onderzoek naar de ict-kosten in het basisonderwijs Meer ict per euro Een onderzoek naar de ict-kosten in het basisonderwijs 2 Meer ICT per euro Inhoud 1 Inleiding 4 2 Vraagstelling en opzet 5 3 Resultaten 8 4 Discussie 15 5 Referenties 19 Meer ICT per

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie