Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)"

Transcriptie

1 instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

2 pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 Inhoud Inleiding 3 Taak 1 Systeembeheer (eindterm 7) 5 Taak 2 Gebruiken van Engelse vaktaal (eindterm 10 en 11) 8 Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3

4 Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 Praktijk

5 Inleiding Om de geautomatiseerde informatievoorziening effectief te kunnen beheren, moet je inzicht hebben in een groot aantal aspecten van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Zo moet je op de hoogte zijn van: - de nieuwste ICT-ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de (eind-) gebruiker - de wijze waarop organisaties in hun informatiebehoefte kunnen voorzien - de wijze waarop een informatiesysteem tot stand komt - de wijze waarop de gefaseerde aanpak van een automatiseringssysteem verloopt. Je leert hoe de geautomatiseerde informatievoorziening in het algemeen plaatsvindt en specifiek binnen de organisatie waar je werkt. In uitvoerende zin heb je als taak werkplekconfiguraties, bestanden en gegevens te beheren. Naast beveiligingsaspecten, is ook de bewaking van bestandsgegevens op consistentie en validiteit (duurzaamheid en geldigheid) hierbij een specifiek aandachtspunt. De uitvoering van deze werkzaamheden vereist een passieve kennis -het al lezend of luisterend begrijpen- van Engelse vaktaal en een actieve kennis -het zelf gebruiken in woord en geschrift- van Engelse begrippen en afkortingen. In taak 1 leer je bestanden en gegevens te beheren. In taak 2 leer je de Engelse vaktaal te hanteren. Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 3

6 Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 4

7 Taak 1 Systeembeheer Elke organisatie is voor het uitvoeren van haar proces (het ontwikkelen en/of verkopen van producten of diensten) afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie. Deze informatie komt vrij na het verwerken van gegevens. De beschikbare gegevens vormen dus de basis van het informatiesysteem. Elke gebruiker moet de voor hem of haar relevante gegevens op de juiste plaats beschikbaar hebben. Het is jouw taak toe te zien op een gestandaardiseerd gebruik. De bestanden moeten gestructureerd worden opgeslagen volgens voorgeschreven procedures. Tenslotte moet je alle beschikbare data bewaken op integriteit, validiteit en (voorkoming van) redundantie. Doel Aan het eind van deze taak kun je: bestanden en gegevens beheren (eindterm 7) Activiteitenlijst Lees de activiteitenlijst door om een beeld van de taak te krijgen. - Interpreteer Activiteitenschema s (A-schema s). - Breng gegevensstromen in kaart d.m.v. Data Flow Diagrams (DFD s). - Beheer de harde schijf van de werkplekconfiguratie, controleer de structuur en pas deze zonodig aan de standaard binnen de organisatie aan. - Voer procedures uit ter voorkoming en bestrijding van computervirussen. - Controleer bestandsgegevens op integriteit, volledigheid en validiteit. - Voer procedures uit ter voorkoming van redundantie van gegevens. - Voer back-up- en recovery procedures uit. - Tref beveiligingsmaatregelen ten aanzien van autorisatie. - Streef naar standaardisatie met betrekking tot naamgeving, toets-handelingen en handleidingen/gebruikersinstructies. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. 1. Heeft de organisatie een actueel gegevensmodel en zo ja, met welke schematechniek is dit model weergegeven? 2. Zijn er binnen de organisatie richtlijnen die beschrijven waar gegevensbestanden moeten worden opgeslagen en hoe de synchronisatie tussen de verschillende objecten verloopt? Worden deze richtlijnen ook gedisciplineerd opgevolgd? 3. Welke maatregelen heeft de organisatie genomen om gevolgen van computervirussen te voorkomen? 4. Is er binnen de organisatie een overzicht van toegangsstructuren voor alle computergebruikers? 5. Is het informatiesysteem volgens jou voldoende beveiligd? Motiveer je antwoord. 6. Welke maatregelen neemt de organisatie om de consistentie van gegevens te behouden en te bevorderen? Wie is hiervoor verantwoordelijk? 7. Welke maatregelen neemt de organisatie om redundantie van gegevens te voorkomen? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Taak 1 Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 5

8 Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de activiteitenlijst. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in het bedrijf/de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat de activiteitenlijst moet worden aangepast. Pas de activiteitenlijst in overleg met je praktijkopleider aan als dat nodig is. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Controleer alle werkplekken, die onder jouw beheer zijn, op de aanwezigheid van virussen. Doe verslag van je bevindingen. 2. De gebruikers hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van virusinfecties. Onderzoek of alle gebruikers zich aan de richtlijnen houden. Stel een rapport op. 3. Breng de belangrijkste objecten (klanten, artikelen, personeelsleden e.d.) in kaart en inventariseer per afdeling wie welke objecten gebruikt. 4. Breng alle gegevensstromen en hun onderlinge relatie en afhankelijkheid in kaart. Geef aan welke soorten gegevens door onderstaande applicaties en systemen worden gebruikt: - standaardapplicaties - verkooporder- en factureersysteem - relatiebeheersysteem - financieel-administratief systeem - managementinformatiesysteem Gebruik hierbij eventueel in de organisatie aanwezige activiteitenschema s (A-schema s). Werk de opdracht uit met behulp van Data Flow Diagrams (DFD s). 5. Breng het gebruik van alle ter beschikking staande software in kaart, inclusief de opzet van een versieregistratiesysteem. 6. Ontwerp een nieuwe back-up procedure of analyseer de bestaande procedure om bestandsgegevens periodiek veilig te stellen. Maak zonodig een voorstel voor aanpassing van de aanwezige procedure of voor de aanschaf van nieuwe hardware (tapedrive) of back-up software. 7. Actualiseer zonodig het overzicht waarin de toegangsbeperkingen zijn weergegeven. Voeg nieuwe gebruikers toe en verwijder niet meer aanwezige gebruikers. Zie toe op een periodieke wijziging van wachtwoorden. Pas deze zonodig aan in overleg met je praktijkopleider en met de gebruikers. 8. Tijdens je werkzaamheden ontdek je ongetwijfeld kleinere of grotere onvolkomenheden in de geautomatiseerde gegevensverwerking. Formuleer samen met je praktijkopleider een hanteerbaar deelprobleem. Analyseer vervolgens dit probleem en stel verbeteringen voor. Implementeer het verbetervoorstel na toestemming van je praktijkopleider. Voorbeelden van problemen zijn: - Initiële invoer van nieuwe gegevens is niet volledig. Een aantal gegevens wordt pas later gecompleteerd. Zo wordt bijvoorbeeld bij een nieuwe klant alleen de naam en de woonplaats ingevoerd. Als later de factuur geprint wordt, kan deze niet verstuurd worden omdat het adres en de postcode ontbreken. Dit brengt allerlei extra werkzaamheden en dus tijdverlies met zich mee. Taak 1 Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 6

9 - Telewerkplekken maken structureel gebruik van verouderde bestanden. De actualisering geschiedt ongestructureerd. Taak 1 Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 7

10 Taak 2 Gebruiken van Engelse vaktaal Applicaties zijn vaak ontwikkeld in Engelstalige gebieden. Dit heeft als gevolg dat hulpvoorzieningen en handleidingen in het Engels zijn uitgewerkt. Pas in een later stadium komen versies op de markt in de eigen taal. Als beheerder van informatiesystemen moet je de Engelse vaktaal daarom probleemloos kunnen gebruiken. De elektronische snelweg zorgt voor wereldwijde ontsluiting. De voertaal hierbij is Engels. De Engelse terminologie, vaak ook nog eens afgekort, moet tot je actieve woordenschat behoren. In deze taak ga je hier aandacht aan besteden. Doel Aan het eind van deze taak kun je: Engelse manuals hanteren (eindterm 10) Engelse afkortingen en begrippen hanteren op het gebied van internationale elektronische communicatieverbindingen (eindterm 11) Activiteitenlijst Lees de activiteitenlijst door om een beeld van de taak te krijgen. - Gebruik Engelstalige handleidingen. - Hanteer veelgebruikte Engelse begrippen en afkortingen. - Vertaal veelgebruikte Engelse begrippen en afkortingen in begrijpelijk en correct Nederlands. - Gebruik (elektronische) vertaalwoordenboeken. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. 1. Heeft de organisatie contacten met buitenlandse bedrijven of instellingen (klanten en/of leveranciers) en wat is hierbij de voertaal? 2. Welke Engelstalige applicaties worden er binnen de organisatie gebruikt? 3. Zijn er Engelstalige handleidingen op de werkplek aanwezig? 4. Zijn er voor een of meer Engelstalige applicaties Nederlandstalige gebruikersinstructies gemaakt? Zo nee, schrijf dan een instructie in correct Nederlands (voor bijvoorbeeld één applicatie). 5. Is de organisatie aangesloten op de elektronische snelweg (internet, EDI, e- mail)? Beschrijf de aanwezige voorzieningen en hun functionaliteit. Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van de activiteitenlijst. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in het bedrijf/de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat de activiteitenlijst moet worden aangepast. Pas de activiteitenlijst in overleg met je praktijkopleider aan als dat nodig is. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Maak een begrippenlijst van veelgebruikte Engelse begrippen en afkortingen en vertaal ze in voor de eindgebruikers begrijpelijk en correct Nederlands. 2. Installeer een Engelstalige versie van een internet- applicatie met behulp van de Engelstalige installatie-manual. Maak afsluitend een verslag van je ervaringen in correct Nederlands. Taak 2 Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 8

11 3. Neem tijdens je praktijkperiode actief deel aan Engelstalige internetnieuwsgroepen op het gebied van: - systeembeheer, en/of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT en/of - specifieke software die ook binnen de organisatie wordt gebruikt. Breng hierover verslag uit aan je praktijkopleider. Taak 2 Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 9

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) pi.cbv13.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129)

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) instructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) pi.cin11.4.v1 ECABO, 1 december 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) pi.cbv05.4.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Ondernemen is veranderen en risico s nemen. Veranderingen die je als ondernemer wilt doorvoeren, maar die wel op een beheerste manier uitgevoerd dienen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Praktijkopdrachten Administratief medewerker Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie