Ontruimingsplan volgens NEN 8112

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan volgens NEN 8112"

Transcriptie

1 volgens NEN 8112 Park Strijp Beheer Gebouw Videolab Torenallee CB Eindhoven Opgesteld door: Office - S Torenallee BC Eindhoven Goedkeuringsstempel brandweer Datum: Contactpersoon: Eline Kamphuis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Office-S

2 Voorwoord Ondanks allerlei preventieve maatregelen blijft binnen gebouw Videolab (SFJ) de kans op het optreden van een calamiteit bestaan. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van bijnaongevallen en loopt het met een sisser af, maar in sommige gevallen zijn aard en omvang van dien aard, dat er snel en direct actie moet worden ondernomen. Om in geval van een calamiteit snel en doeltreffend te kunnen handelen, is het van levensbelang dat verantwoordelijkheden, taken en procedures duidelijk vastgelegd zijn. Hierdoor kunnen kostbare seconden worden gewonnen, tijd die van levensbelang kan zijn in kritieke situaties. Deze uitgave is zodanig opgebouwd dat in geval van een calamiteit snel kan worden nagegaan op welke wijze gehandeld dient te worden. De verschillende hoofdstukken zijn van elkaar gescheiden door middel van tabbladen. Aan de hand van de inhoudsopgave kan snel en doeltreffend het betreffende hoofdstuk worden opgezocht en de daaruit voortvloeiende taken worden uitgevoerd. Hoewel dit ontruimingsplan zich uitstekend leent voor het snel opzoeken van taken, is het voor een effectieve calamiteitenbestrijding van belang dat de betrokken personen bekend zijn met de door hem of haar uit te voeren taken. Hierdoor kan tijd worden gewonnen die in geval van een calamiteit van levensbelang is. Het regelmatig oefenen van de in dit plan beschreven taken is dan ook elementair. Door ondertekening van deze pagina geeft de eigenaresse van gebouw Videolab (SFJ) mandaat aan de BHV organisatie om alle zaken genoemd in dit ontruimingsplan uit te voeren. Waar in dit ontruimingsplan mannelijke zelfstandige naamwoorden en persoonlijke voornaamwoorden in de mannelijke vorm worden gebruikt, zijn deze tevens van toepassing op de vrouwelijke vorm van deze woorden. Directie Park Strijp Beheer: : Exoneratieclausule Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze uitgave is besteed, sluit D&B the Facility Group bv te Amsterdam aansprakelijkheid uit voor eventuele schade of letsel, door welke oorzaak ook ontstaan, die zou kunnen voortvloeien uit enige omissie die in deze uitgave zou kunnen voorkomen, dan wel die met het gebruikmaken van deze uitgave in enigerlei verband staat. Inleiding Issuedate Pagina 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina 1. AANLEIDING EN TOELICHTING DOELSTELLING BEHEERS- EN COMMUNICATIEPLAN AFSTEMMING ONTRUIMINGSPLAN MET AANGRENZENDE KANTOREN WERKINGSGEBIED PRIORITEITENSTELLING SITUATIETEKENING GEBOUW-, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS GEBOUWGEGEVENS... 8 ORGANISATIEGEGEVENS ALARMERINGSPROCEDURE INTERN EN EXTERN INTERNE ALARMERING SLOW-WHOOPSIGNAAL BEREIKBAARHEID/ALARMERING ONTRUIMINGSORGANISATIE EXTERNE ALARMERING STROOMSCHEMA ALARMERING WIJZE VAN ONTRUIMING EN ONTRUIMINGSORGANISATIE VERZAMELPLAATSEN TAKEN BIJ EEN ONTRUIMING OF EEN ONTRUIMINGSALARM PERSONEEL ONTRUIMINGSTEKENINGEN VERKLARING VAN SYMBOLEN WEET WAT JE MOET DOEN ALS DE RAMPENSIRENE GAAT TELEFOONLIJSTEN Inleiding Issuedate Pagina 3

4 Revisie Datum Door Aktie G4S Nieuw towork b.v. Algehele update D&B the Facility Group, H. Plaisier Toevoeging Ploegleider D&B the Facility Group, H. Plaisier Wijziging doormelding BMC D&B the Facility Group, H. Plaisier Updates Ploegleider functie Inleiding Issuedate Pagina 4

5 1. Aanleiding en toelichting In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van werknemers en derden binnen het gebouw. Gebouw Videolab (SFJ) is een bedrijvenverzamelgebouw. Iedere werkgever binnen dit gebouw is dus verantwoordelijk voor de veiligheid van eigen werknemers en derden en dient samen te werken met de overige werkgevers / gebruikers. Dit ontruimingsplan beschrijft de samenwerking van de diverse werkgevers / gebruikers in één organisatie bij een ontruiming. Dit ontruimingsplan wordt geëist vanuit het Bouw en woningbesluit 2012 (Gebruiksbesluit). Het snel en efficiënt kunnen ontruimen van gebouw Videolab (SFJ) is een essentiële vereiste voor de veiligheid van alle aanwezigen in het gebouw. Een gezamenlijke BHV organisatie onder eenhoofdige leiding is hiervoor noodzakelijk. Momenteel bestaat de BHV organisatie uit 17 BHV- ers, 3 ontruimers en 2 Ploegleiders. In ieder gebouw, zo ook in gebouw Videolab (SFJ) kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat personeel en bezoekers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situaties kunnen zich voordoen bij: brand; wateroverlast; stormschade; bommelding; in opdracht van het bevoegd gezag; of andere voorkomende gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Door middel van instructie, betrokkenheid bij alle aanwezigen en minimaal één jaarlijkse ontruimingsoefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig bijgesteld. 1.1 Doelstelling De doelstelling van het ontruimingsplan is om door middel van het vaststellen van eenduidige verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures te komen tot een zo snel en veilig mogelijke ontruiming. Tevens dient dit ontruimingsplan als leidraad voor de BHV-organisatie. Issuedate Pagina 5

6 1.2 Beheers- en communicatieplan Exemplaren van het ontruimingsplan zijn te vinden bij de Service Desk en digitaal op de website van Office-S. Het ontruimingsplan wordt beheerd door de Hoofd BHV / Ploegleider. Het plan wordt 1 x per jaar geactualiseerd door een Hoofd BHV / Ploegleider in opdracht van Office-S. 1.3 Afstemming ontruimingsplan met aangrenzende kantoren Het ontruimingsplan is afgestemd met alle gebruikers van gebouw Videolab (SFJ) en met gebouw SFH op de Kastanjelaan Naam bedrijf Contactpersoon Functie Telefoonnummer Gebouw SFH / SFS Receptie BHV Werkingsgebied Het ontruimingsplan geldt voor alle gebieden, waar de huurders van gebouw Videolab (SFJ) de primaire verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid en goede orde. 1.5 Prioriteitenstelling Bij het opstellen en toepassen van het ontruimingsplan zijn de volgende prioriteiten gesteld: 1. redding van mensen, dieren, have en goed; 2. uitbreiding voorkomen; 3. bestrijding calamiteit; 4. beperking gevolgschade en vervolgschade; 5. onderzoek. Issuedate Pagina 6

7 2. Situatietekening Park Strijp Beheer Gebouw Videolab Torenallee BC Eindhoven Hoofdingang brandweer Neveningang brandweer Verzamelplaats Issuedate Pagina 7

8 3. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3.1 Gebouwgegevens Naam en adres bedrijf Naam bedrijf : Park Strijp Beheer Gebouw Adres : Postbus 846 Postcode : 5600 AV Plaats : Eindhoven Naam eigenaar gebouw / beheerder Naam eigenaar Gemeente Eindhoven, vertegenwoordigd door Park Strijp Beheer Naam beheerder Office-S beheer Adres Torenallee 20 Postcode 5617 BC Woonplaats Eindhoven Telefoon Issuedate Pagina 8

9 3.1.3 Openings- en sluitingstijden Het gebouw is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van tot uur geopend. 's Avonds is het gebouw beperkt toegankelijk. In het weekeind is het gebouw incidenteel in gebruik. De toegangsdeur is na sluitingstijd te openen door alle huurders, Mobiele Surveillance, installateur en HBHV / PLOEGLEIDER Hoofdingang De hoofdingang is gelegen aan de Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven ook bekend als Glaslaan Neveningang Het gebouw is ook voorzien van drie neveningangen. Deze zijn gelegen aan de kopse kanten en aan de achterzijde en zijn alleen toegankelijk met sleutel. Twee van de neveningangen zijn gesitueerd op het terrein van SFH.(Dus alleen via een poort bereikbaar) Aantal personen In het gebouw zijn gemiddeld 350 personen aanwezig. Maximaal kunnen er 600 personen aanwezig zijn Niet-, minder- of verminderd zelfredzame personen In het gebouw zijn regelmatig een klein aantal rollator gebruikers aanwezig. (St. Audiologisch Centrum Eindhoven). Deze personen worden bij ontruiming begeleid door personeel van het Audiologisch Centrum Eindhoven. Ook zijn er doven aanwezig, bij een ontruiming worden zij gealarmeerd door middel van flitsers Werktijden Soort dienst Aantal personen Dagen aanwezig Tijden aanwezig Personeel 350 ma t/m vrij tot uur Bezoekers 50 ma t/m vrij tot uur Schoonmaakdienst 4 ma t/m vrij tot uur Receptie De Office-S Service Desk is bezet door een medewerker op maandag t/m vrijdag van tot uur. In de nabijheid van de Service Desk komen de automatische alarmeringen binnen op het paneel van de brandmeldinstallatie. Issuedate Pagina 9

10 Organisatiegegevens Alle werkgevers binnen gebouw SFJ hebben een verplichting tot het regelen van BHV in het gedeelte van het gebouw waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. In gebouw SFJ is er bij ontruiming maar één scenario en dat is de totale ontruiming. Om dit gestructureerd te laten verlopen is samenwerking in één organisatie essentieel. De ontruiming wordt per verdieping georganiseerd onder centrale leiding van het HBHV / PLOEGLEIDER Organisatieschema Eigenaar / Beheer Beheer Office- S/HBHV gebouw Videolab Specialisten Veiligheidskundigen Overheidsinstanties etc. Receptie / Ploegleider BHV BHV-ers Ontruimers Issuedate Pagina 10

11 Taken hoofd bedrijfshulpverlening De HBHV / PLOEGLEIDER heeft de operationele leiding betreffende activiteiten van gebouw Videolab (SFJ) in geval van incidenten. Hij/zij wordt daarin bijgestaan door de BHV-ers en ontruimers welke per verdieping zijn georganiseerd. De HBHV / PLOEGLEIDER heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: Hij rapporteert aan externe hulpverleningsdiensten met betrekking tot resultaten en de stand van zaken. Hij geeft leiding aan de BHV organisatie. Hij coördineert de inzet van de bedrijfshulpverlening. Hij laat het gebouw ontruimen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Na het arriveren van de brandweer zal de bevelvoerder de operationele leiding overnemen en staat de HBHV / PLOEGLEIDER onder hun leiding voor het direct uit (laten) voeren van taken Taken verdiepingsleider De BHV- er die op de verdieping als eerste op de BHV verzamelplaats is en via de portofoon zich meldt bij het HBHV / PLOEGLEIDER heeft de taak van verdiepingsleider. De verdiepingsleider geeft in het geval van een calamiteit leiding aan een de op de verdieping aanwezige overige BHV-ers en de ontruimers. De leidinggevende taken van de verdiepingsleider omvatten in ieder geval de volgende activiteiten: verkenning communicatie gewondenverzorging en -transport brandbestrijding redding ontruiming schadebeperking Taken bedrijfshulpverleners De BHV-ers dragen zorg voor de daadwerkelijke calamiteitenbestrijding. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het snel en veilig laten verlopen van de ontruimingsprocedure. De BHV-ers hebben de volgende taken: Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. Opvolgen van instructies van HBHV/Ploegleiders. Issuedate Pagina 11

12 Taken ontruimers De ontruimers dragen zorg voor de daadwerkelijke ontruiming. Zij zijn verantwoordelijk voor beslissingen tijdens de ontruiming in de aan hen toegewezen ruimten. De ontruimers hebben de volgende taken: Het begeleiden/meenemen van het alle aanwezigen in het gebouw naar een veilige plaats (de verzamelplaats). Opvolgen van instructies van HBHV/Ploegleider Alle ontruimers in het gebouw worden tijdens een korte instructie op de hoogte gebracht van hun taken en verantwoordelijkheden Oefenschema ontruimingorganisatie Het minimaal houden van één totaal ontruimingsoefening per jaar. Het houden van kleine oefeningen in het gebouw. (6x per jaar) Het zo mogelijk oefenen met de brandweer Eindhoven. Iedere huurder is zelf verantwoordelijk om zelf de BHV er te trainen en een opleiding te verzorgen. Er wordt naar gestreefd om meerdere malen met de totale BHV te oefenen voornamelijk waar het ontruiming en communicatie betreft Herkenbaarheid BHV organisatie Functie Hesje Opdruk HBHV/PLOEGLE oranje PLOEGLEIDER IDER BHV-ers geel BHV Ontruimer geel BHV Directie Park Strijp Beheer De directie, vertegenwoordigd door D&B Facility management neemt maatregelen, geeft leiding en onderhoudt contacten met de diverse autoriteiten tijdens een incident m.b.t. de gebouwgebonden zaken. Het waarschuwen van D&B Facility Management kan zowel in als buiten openingstijd noodzakelijk zijn bij brand, grote ongevallen, bommelding, etc. Issuedate Pagina 12

13 4. Alarmeringsprocedure intern en extern Park Strijp Beheer Gebouw Videolab, Torenallee 20, Eindhoven 4.1 Interne alarmering De interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de ontruimingsorganisatie op te starten. De interne alarmering kan plaatsvinden door het indrukken van een handbrandmelder, het activeren van een automatische melder, mondeling / telefonisch aan de receptie of in opdracht van de HBHV / PLOEGLEIDER en de bevelvoerder van de brandweer. Ook kan interne alarmering plaatsvinden door het afgaan van het insluitingsalarm i.v.m. een mogelijke calamiteit bij gebouw SFH. 4.2 Slow-whoopsignaal Voor de interne alarmering wordt gebruik gemaakt van een slow-whoopsignaal. Dit signaal wordt automatisch gegenereerd bij het indrukken van een handbrandmelder of het activeren van een automatische melder. Dit signaal kan ook handmatig worden ingeschakeld in opdracht van het HBHV / PLOEGLEIDER. Slow-whoopsignaal Het slow-whoopsignaal is een akoestisch signaal dat de volgende karakteristiek bezit. Het signaal begint met een toonhoogte van circa 500 Hz, en loopt in 3,5 seconden op tot circa 1200 Hz. Na 0,5 seconde rust begint het signaal opnieuw. 4.3 Bereikbaarheid/alarmering ontruimingsorganisatie In geval van een incident/calamiteit in het gebouw wordt de ontruimingsorganisatie mondeling, telefonisch, via het ontruimingssignaal (slow-whoop) of de omroepinstallatie gealarmeerd. 4.4 Externe alarmering De externe alarmering is bedoeld om de professionele hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij het activeren van een handmelder of automatische melder gaat er ook direct een melding naar een PAC, alarmcentrale. Hierin is het volgende onderscheid gemaakt: Binnen kantoortijden: Handmelder er wordt door het PAC met de receptie gebeld Rookmelder er wordt door het PAC met de receptie gebeld Storing er wordt door het PAC met Strukton en receptie gebeld Buiten kantoortijden: Handmelder er wordt door het PAC met de Mobiele Surveillance gebeld Rookmelder er wordt door het PAC met de Mobiele Surveillance gebeld Storing er wordt door het PAC met de Mobiele surveillance gebeld. De externe alarmering kan ook telefonisch via het landelijk alarmnummer 112. Een externe melding dient altijd intern gemeld te worden bij de receptie welke de HBHV / PLOEGLEIDER informeert. Alarmeringsprocedure intern en extern Issuedate Pagina 13

14 Telefoonnummer spoedeisende hulpverlening Algemeen alarmnummer brandweer/politie/ambulance: 112 Telefoonnummers voor niet spoedeisende hulpverlening Politie : (0) Bij een externe melding moeten altijd de volgende gegevens worden doorgegeven: uw naam; adres: Torenallee 20 te Eindhoven; telefoonnummer: 040 locatie van het incident (verdieping); aard van het incident; omvang van het incident; overige bijzonderheden; de acties die u gaat ondernemen; vermiste personen / slachtoffers. Alarmeringsprocedure intern en extern Issuedate Pagina 14

15 5. Stroomschema alarmering Park Strijp Beheer Gebouw Videolab, Torenallee 20, Eindhoven Brandmelding Inkomende gesprekken blokkeren Receptie Door een Handbrandmelder of rookmelder Ontruimingsalarm Actie door BHV-ploeg Resultaat melden aan HBHV/Ploegleider HBHV/Ploegleider blijft in receptie Opvang brandweer Stroomschema alarmering Issuedate Pagina 15

16 6. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie Een ieder die een handbrandmelding maakt, geeft in principe opdracht tot ontruiming. Bij een ontruimingssignaal als gevolg van een brandmelding wordt altijd het gehele gebouw ontruimd. Anders dan bij een handbrandmelding, kan het gebouw worden ontruimd i.v.m. andere oorzaken. Opdrachten hiervoor kunnen worden gegeven door het HBHV / PLOEGLEIDER of de bevelvoerder van de brandweer. De ontruimingsorganisatie bestaat uit Ploegleiders, BHV-ers en ontruimers. 6.1 Verzamelplaatsen Bij een algehele ontruiming van het gebouw is de verzamelplaats gelegen aan de voorzijde van het gebouw op de parkeerplaats. In voorkomende gevallen is een tweede verzamelplaats beschikbaar op het terrein van SFH. In overleg met de brandweer kan er voor gekozen worden de verzamelde mensen te verplaatsen indien dit veiliger mocht blijken Bedrijfsverzamelgebouw Elk bedrijf binnen het bedrijfsverzamelgebouw is verantwoordelijk voor het ontruimen van het eigen personeel. Daarnaast kunnen de ontruimers van de betreffende bedrijven samenwerken bij een algehele ontruiming. De procedures hiervoor zijn schriftelijk vastgelegd in dit ontruimingsplan. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie Issuedate Pagina 16

17 7. Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm 7.1 Personeel Hoe te handelen bij het ontdekken van een brand of andere calamiteit Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in en bel direct het interne alarmnummer en geef door: uw naam; locatie van de brand (verdieping); omvang van de brand; de acties die u gaat ondernemen; vermiste personen; overige bijzonderheden. Waarschuw de aanwezigen in de omgeving. Probeer, indien mogelijk, te blussen met de aanwezige kleine blusmiddelen Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren tussen u en de brand. Blijf, bij rookontwikkeling, laag bij de grond. Verlaat direct de etage of het gebouw via de geldende vluchtroutes (zie ook de ontruimingsplattegronden). Gebruik géén lift. Neem bezoekers mee, u bent hiervoor verantwoordelijk. Geef zoveel mogelijk informatie aan de BHV organisatie die van belang kan zijn. Zorg dat men bij elkaar blijft en ga naar de verzamelplaats. Keer niet terug naar de etage of in het gebouw, ga niet naar huis, maar wacht op nadere instructies van de coördinator verzamelplaats. Taken directeur/directie Issuedate Pagina 17

18 7.1.2 Hoe te handelen bij een brand- of ontruimingsalarm U wordt via het ontruimingssignaal (slow-whoop) en/of via de omroepinstallatie gewaarschuwd. Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren. Instrueer uw gasten/bezoekers, u bent hiervoor verantwoordelijk. Blijf, bij rookontwikkeling, laag bij de grond. Verlaat direct de etage of het gebouw via de geldende vluchtroutes (zie ook de ontruimingsplattegronden). Gebruik géén lift. Neem bezoekers mee, u bent hiervoor verantwoordelijk. Zorg dat men bij elkaar blijft en ga naar de verzamelplaats. Keer niet terug naar de etage of in het gebouw, ga niet naar huis, maar wacht op nadere instructies van de coördinator verzamelplaats Wat te doen bij een insluitingsalarm Wanneer u het insluitingsalarm hoort dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen. 1. Blijf binnen Door naar binnen te gaan loopt u zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen. Als u buiten aan het werk bent: ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen. Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan. 2. Sluit ramen en deuren Sluit ramen en deuren. Zet, indien aanwezig, de radio op een lokale zender. De BHV organisatie zal de benodigde acties binnen het gebouw verder coördineren om een ongewenste uittocht van mensen. Wanneer het alarm voorbij is wordt u geïnformeerd door de BHV. Taken directeur/directie Issuedate Pagina 18

19 7.1.4 Wat te doen bij een overheidsalarm Als de sirene gaat dreigt er gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een prikkelende lucht. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen. 1. Ga naar binnen Door naar binnen te gaan loopt u zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen. Als u buiten aan het werk bent: ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen. Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan. 2. Sluit ramen en deuren Sluit ramen en deuren. Zet, indien aanwezig, de radio op een lokale zender. De BHV organisatie zal de benodigde acties binnen het gebouw verder coördineren om een ongewenste uittocht van mensen uit het gebouw te voorkomen. De sirenetest Uw gemeente test de sirene op elke eerste maandag van de maand om uur. U hoeft dán niets te doen. Taken directeur/directie Issuedate Pagina 19

20 8. Ontruimingstekeningen 8.1 Verklaring van symbolen Brandmeldcentrale Ontruimingspaneel Hoofdingang brandweer Brandwerende scheiding 30 min Sprinklerinstallatie Sleutelkluis brandweer Aansluiting droge blusleiding Schakelaar elektra Schakelaar luchtbehandeling Zelfsluitende deur Elektrische spanning Afsluiter gas Lift Slanghaspel Koolzuursneeuwblusser Brandmeldpaneel Sprinklermeldcentrale Neveningang brandweer Brandwerende scheiding 60 min Ontgrendeling deur (groen) Handbrandmelder (rood) Activering blussysteem Schakelaar CV Neonschakelaar Zelfsluitende deur brandwerend Niet blussen met water Afsluiter water Brandweerlift Schacht Blusdeken AED Sproeischuimblusser Uitgang Vluchtroute Vluchtrouteaanduiding EHBO-koffer Verzamelplaats Alternatieve vluchtroute Vluchtrouteaanduiding EVAC-chair Ontruimingstekeningen Issuedate Pagina 20

21 8.2 Weet wat je moet doen als de rampensirene gaat Als de sirene gaat. Zo wordt u gewaarschuwd. Als de sirene gaat dreigt er gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een prikkelende lucht. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen. 1. Ga naar binnen Door naar binnen te gaan loopt u zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen. Als u buiten aan het werk bent of aan het winkelen: ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen, bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding. Bent u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto. Geef anderen de gelegenheid bij u te schuilen. Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan. De bedrijfshulpverleningsploeg coördineert de benodigde acties binnen het gebouw en voorkomt de ongewenste uittocht van mensen uit het gebouw. 2. Sluit ramen en deuren Een ramp of zwaar ongeval kan tot gevolg hebben dat er gevaarlijke stoffen in de lucht komen. U kunt zich daartegen beschermen door te schuilen in de woning of een ander gebouw. Sluit ramen, deuren en andere openingen in uw woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers, schuiven, enzovoort. Ga in iedere ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af. Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit (de stekker zit vaak in de meterkast), of zet het systeem op de laagste stand. Plak de afvoer van ventilatie en openingen af (met kranten of plastic). 3. Luister naar de rampenzender Als de sirene gaat, krijgt de regionale radio de rol van officiële rampenzender. Op de website van ROOS (http://www.roosrtv.nl/fmfrequenties.html) vindt u de frequenties van de rampenzenders. Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op. Voor vragen over de sirene kunt u terecht bij de gemeente. Bijlagen Issuedate Pagina 21

22 4. Wanneer is het buiten weer veilig? Pas als u op de rampenzender heeft gehoord dat de situatie weer veilig is. Het is niet zo dat als de sirene ophoudt met loeien, de situatie weer veilig is. De sirenetest Uw gemeente test de sirene op elke eerste maandag van de maand om uur. U hoeft dán niets te doen. Zo wordt u verder geïnformeerd Ook na de ramp geeft de overheid meer informatie via de rampenzender. Bij een ramp in uw buurt is dit de regionale omroep. Op de website van ROOS (http://www.roosrtv.nl/fmfrequenties.html) vindt u de frequenties van de rampenzenders. Een grote ramp krijgt altijd heel veel aandacht op radio en tv. Als dat nodig is, kan de rijksoverheid bij een nationale ramp zendtijd van de publieke omroepen eisen. U kunt zelf ook veel actuele informatie vinden op internet. Bijvoorbeeld op (deze site wordt bij rampen een site met actuele informatie) of op de website van uw gemeente. In uw gemeente Soms opent de gemeente een apart informatienummer na een ramp. Informeer bij uw gemeente welke middelen zij gebruikt om u te informeren. Het kan zijn dat uw gemeente nog andere manieren heeft om u te waarschuwen of op de hoogte te houden bij een ramp. Bijvoorbeeld via een sms op uw mobiele telefoon. Als u op de pagina in het zoekveld uw postcode intypt, komt u snel te weten wat uw gemeente doet. U kunt ook direct contact opnemen met uw gemeente. Overgenomen van de site: Bijlagen Issuedate Pagina 22

23 8.3 Telefoonlijsten Telefoonlijst externe diensten Naam Brandweer/Ambulance/Politie spoedeisend Telefoonnummer (0) 112 Brandweer niet spoedeisend Ambulancedienst niet spoedeisend (0) 112 Politie niet spoedeisend Ziekenhuis: Catharina Maxima Medisch centrum Overige belangrijke telefoonnummers Naam Telefoonnummer Stichting Slachtofferhulp (landelijk) Nationaal storingsnummer gas en elektra Stichting Salvage Station Taxi Arbeidsinspectie Gemeentehuis Eindhoven Bijlagen Issuedate Pagina 23

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan NEN 8112

Ontruimingsplan NEN 8112 NEN 8112 Sporthal De Horst Horsterweg 204 3893 AA Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013 Contactpersoon:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde BHV - Instructie Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Ontruimingsplan Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting... 3 3. Situatietekening... 4 4.1 Gebouw gegevens... 5 4.2 Openingstijden / aantal aanwezigen...

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

BHV - Instructie. Gymzaal Polderwijk Gedempte Gracht BA Zeewolde

BHV - Instructie. Gymzaal Polderwijk Gedempte Gracht BA Zeewolde BHV - Instructie Gymzaal Polderwijk Gedempte Gracht 21 3894 BA Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal Ontruimingsplan Locatie Anjelierstraat GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) OBS HOUTWIJK Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag CBS De Eshof Mari Andriessenerf 15 2552 KL Den Haag 002 04 februari 2015 Definitief AAS Veiligheid 1 van

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Markaz 611- V 1 Datum

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Bedrijfsnoodplan GEBOUW L ONTRUIMINGSPLAN. College - Gebouw. Datum: School Adres. Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533

Bedrijfsnoodplan GEBOUW L ONTRUIMINGSPLAN. College - Gebouw. Datum: School Adres. Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533 GEBOUW L Bedrijfsnoodplan ONTRUIMINGSPLAN Gemeentehuis Terschelling Elde College - Gebouw L School Adres : : Telefoon : Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533 Goedgekeurd door

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! WWW.KRID.NU KR10.0170-Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Haagwijk

Ontruimingsplan. Haagwijk Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 131681-1003463 Ontruimingsplan Haagwijk Verantwoordelijke Vastgesteld door Locatiemanager Haagwijk Locatiemanager Haagwijk OR en CCR

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Ontruimingsplan Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Enschedese Schoolvereniging (ESV) Tichelweg AL ENSCHEDE

ONTRUIMINGSPLAN Enschedese Schoolvereniging (ESV) Tichelweg AL ENSCHEDE Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 4369-R02, rev. 1 ONTRUIMINGSPLAN Enschedese Schoolvereniging (ESV) Tichelweg 7 7523 AL ENSCHEDE Colofon Opdrachtgever: Contactpersoon: Enschedese Schoolvereniging Dhr.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie ONTRUIMINGSPLAN T.B.V. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland Goedkeuring directie Inhoud ontruimingsplan 1. Inhoud 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekening ( ligging

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie