Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN"

Transcriptie

1 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G

2 INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening (ligging van het bouwwerk) 7 4 Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 7 5 Alarmeringsprocedure intern en extern 8 6 Stroomschema alarmering 8 7 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 8 8 Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel 8 9 Taken receptie/portier (of daar waar de melding binnen komt) 9 10 Taken Hoofd Bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening) 9 11 Taken bedrijfshulpverlener 9 12 Taken ontruimingsploeg 9 13 Taken directeur/directie 9 14 Tekeningen 9 15 Verklaringen van symbolen Logboek ontruimingsplan 10 Bijlagen: 1. Wat te doen bij 2. Pictogrammen ontruimingsplan 3. ontruimingsfasen 4. Voorbeeld voor een ontruimingsplan Pagina 2 van 28

3 VOORWOORD Aan u is een gebruiksvergunning verleend. Eén van de vergunningsvoorwaarden is dat er binnen 6 maanden een ontruimingplan en/of een brandveiligheidsinstructie personeel van uw bouwwerk/instelling bij de brandweer Maarssen ter goedkeuring moet worden aangeboden. Voor u ligt een handleiding ontruimingsplan/brandveiligheidsinstructie die u kunt gebruiken om een dergelijk plan op te stellen. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat in een gebouw brand ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de mensen in dat gebouw kan ontstaan, vooral als gevolg van de grote rook- en hitteontwikkeling, is het van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk verlaten kan worden. Om dit te bereiken is het opstellen van een ontruimingsplan noodzakelijk. In een ontruimingsplan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Daarnaast kan het ontruimingsplan een aantal tekeningen bevatten waarop onder meer de vluchtwegen zijn vermeld die de in het gebouw aanwezige personen moeten volgen. In deze handleiding volgt een algemene beschrijving van een ontruimingsplan. Zo worden de specifieke eisen van de brandweer, het indelen van tekeningen en een aantal standaardbegrippen uitgelegd. Ook wordt aangegeven hoe uw organisatie geïnstrueerd kan worden om tot een zo efficiënt mogelijk ontruimingsplan te komen. Verder treft u in deze handleiding een model ontruimingsplan aan en een voorbeeld ontruimingsplan. Overigens dient te worden opgemerkt dat waar "hij staat, hij/zij gelezen moet worden. Als er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn, kunt u voor verdere informatie terecht bij de afdeling preventie van de brandweer Maarssen, telefoon (tijdens kantooruren). In een ontruimingsplan wordt omschreven hoe het gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden, waar de verzamelplaats(en) is (zijn) en waar zich de vluchtwegen bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling onder het personeel, hetgeen essentieel is voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming. In deze handleiding behandelen wij achtereenvolgens de diverse punten waarop u moet letten wanneer u een ontruimingsplan gaat samenstellen. Daarover zijn namelijk een aantal afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de Nederlandse Norm, NTA 8112 deel 1 t/m 9 waarin regels voor diverse soorten gebouwen worden gegeven. De NTA 8112 bestaat uit de volgende delen: NTA deel 1; Kantoorgebouwen NTA deel 2; Onderwijsgebouwen NTA deel 3; Kinderopvanggebouwen NTA deel 4; Gebouwen met Publieksfunctie NTA deel 5; Logiesgebouwen NTA deel 6; Gezondheidszorggebouwen NTA deel 7; Industriegebouwen NTA deel 8; Cellen en cellengebouwen NTA deel 9; Ontruimingshandleiding en ontruimingskaart voor niet vergunningplichtige bouwwerken. Omdat de brandweer zelf ook gebruik kan maken van het ontruimingsplan, is het wenselijk om een aantal zaken, zoals indeling van het voorblad, het gebruik van pictogrammen en de uitwerking van de tekeningen te standaardiseren. Pagina 3 van 28

4 Wettelijk kader Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de Bouwverordening art , en in het kader van de Arbo-wet, art. 15 en Arbobesluit, art Om deze reden moet een ontruimingsplan kunnen worden getoetst door de brandweer, maar ook, in samenhang met de bedrijfshulpverlening, door de Arbeidsinspectie. Beoordeling van de wettelijke eisen Het ontruimingsplan moet zo worden opgezet dat dit plan te toetsen is door de brandweer. Indien het ontruimingsplan onderdeel uitmaakt van een bedrijfsnoodplan of bedrijfshulpverleningsplan moet het ontruimingsplan als zelfstandig en uitneembaar plan worden opgenomen. De brandweer toetst alleen ontruimingsplannen en deze moeten dus met een eigen inhoudsopgave worden aangeboden. Uitgangspunten Veelal zal de eigenaar of beheerder van een gebouw vanuit het oogpunt van verstandig risicobeheer een inventarisatie maken van de in het gebouw aanwezige risico s. Daarna zal in overleg met het bevoegd gezag en eventuele verzekeringsadviseur een verantwoord pakket van beveiligingsmaatregelen en voorzieningen worden gekozen die ook betrekking hebben op het ontruimingsplan. Het aantal personen dat in een gebouw aanwezig is, wordt bepaald door de grootte, de functie en het gebruik van het gebouw en kan variëren van enkele tot duizenden personen. Het personeel in gebouwen is bekend met de indeling van het bouwwerk. Bovendien beschikt de werkgever over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). Van de bezoekers of gasten van gebouwen kan daarentegen worden aangenomen dat zij voor het merendeel niet bekend zijn met het bouwwerk. In geval van brand of een ongeval zal het personeel de aanwezige bezoekers en gasten helpen. Het tijdstip waarop gebouwen geopend zijn, is afhankelijk van de functie van het gebouw en het gebruik. Vooral als er sprake is van zowel dag-, avond- als nachtgebruik, is de snelheid van het ontdekken van brand en de wijze van optreden van het personeel van grote invloed op het verloop van de brand, het ongeval of de calamiteit. In de praktijk zien we steeds vaker één gebouw met een eigenaar en meerdere gebruikers. Hier moe het ontruimingsplan in goed onderling overleg tussen eigenaar en gebruiker tot stand te komen. Hierdoor ontstaat een ontruimingsplan met eigen verantwoordelijkheden voor elke gebruiker. Daarbij is het voor iedereen duidelijk wie welke taken en verantwoordelijkheden hebben bij welke calamiteit. Het ontruimingsplan bij gebouwcomplexen wordt afgestemd tussen alle vergunninghouders (gebruiksvergunning), dat wil zeggen de eigenaar en de beheerder voor zover redelijkerwijs kunnen verwachten dat meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn, of dat zij anderszins moeten voldoen aan de eisen van de Bouwverordening art bij het opstellen van het ontruimingsplan, bij de ontruiming en bij de oefeningen moeten zij rekening houden met eventuele overige, nietvergunningplichtige gebruikers van het gebouw. Pagina 4 van 28

5 0 Onderwerp en toetsingsgebied De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) geeft aanbevelingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. De toepassing van deze aanbevelingen is van belang voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning van de brandweer. De toepassing is tevens van belang voor de veiligheid op de werkplek (Arbo-wet). Bij het maken van een ontruimingsplan voor gebouwen vormen de gestelde voorwaarden de basis. Het omschreven ontruimingsplan dient als voorbeeld. 1 Indeling van het ontruimingsplan Voorblad Op het voorblad voor een ontruimingsplan wordt ruimte gereserveerd voor: - de titel Ontruimingsplan ; - de aanduiding op welk bouwwerk of deel daarvan het ontruimingsplan betrekking heeft; - een goedkeuringsstempel van de brandweer. Inhoudelijke indeling Het ontruimingsplan moet in hoofdstukken worden opgezet. In deze hoofdstukken komen de verschillende aspecten aan bod en worden hierin uitgewerkt. Van de volgorde en de nummering van de hoofdstukken mag niet worden afgeweken. De inhoud van het ontruimingsplan bestaat uit de volgende onderdelen, met de bijbehorende nummering: 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding en/of toelichting 3 Situatietekening (ligging van het bouwwerk) 4 Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure intern en extern 6 Stroomschema alarmering 7 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 8 Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel 9 Taken receptie/portier (of daar waar de melding binnen komt) 10 Taken Hoofd Bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening) 11 Taken bedrijfshulpverlener 12 Taken ontruimingsploeg 13 Taken directeur/directie 14 Tekeningen 15 Verklaringen van symbolen 16 Logboek ontruimingsplan Pagina 5 van 28

6 2 Inleiding en/of toelichting Dit hoofdstuk is bestemd voor een eventuele inleiding of toelichting op het ontruimingsplan. Daarin moet in ieder geval worden opgenomen wie kennis van het plan moeten nemen. Daarnaast kan deze inleiding of toelichting bijvoorbeeld de volgende zaken bevatten: - de noodzaak van het ontruimingsplan; - het plan maakt onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan; - bij welke calamiteiten het plan van toepassing is; - een leeswijzer (ingeval van afkortingen); - eventuele afstemming met ontruimingsplannen van aangrenzende bouwwerken; - een ondertekening van de directie waardoor het plan een officiële status krijgt. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur of diens plaatsvervanger. Het delegeren van de verantwoordelijkheid moet schriftelijk worden vastgelegd. 3 Situatietekening (ligging van het bouwwerk) Een situatietekening dient als basis voor het ontruimingsplan. Op de situatietekening moet de ligging van het gebouw ten opzichte van zijn omgeving duidelijk worden. Onder de tekening moeten de adresgegevens worden opgenomen. 4 Gebouw, installatie- en organisatiegegevens In dit hoofdstuk worden alle relevante gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn om het ontruimingsplan goed te kunnen beoordelen. 1) Geef een overzicht van de algemene gegevens van het gebouw zoals het aantal personen dat er werkt of aanwezig zijn, het aantal verdiepingen en/of bouwdelen van het gebouw en andere bijzondere zaken. 2) Doe een opgave van de technische installatie die te maken hebben met de brand c.q. ontruiming zoals een brandmeld- of een ontruimingsinstallatie. 3) Omschrijf hoe deze installatie is uitgevoerd en hoe deze installatie werkt. Wordt de melding direct doorgeschakeld naar de brandweer of is er sprake van een vertraging in het geval van het aanspreken van een brandmelder? Gaat het ontruimingssignaal alleen op de verdieping c.q. bouwdeel of is er sprake van een totale ontruiming? 4) Benoem andere relevante technische dan wel bouwkundige voorzieningen. Een overdrukinstallatie in het trappenhuis? Beïnvloeding van de liften bij een brandmelding? Een brandblusinstallatie? 5) geef aan welke organisatie er in het gebouw aanwezig is om de ontruiming te begeleiden. Is er een bedrijfshulpverleningsorganisatie en uit wat voor groepen bestaat deze? 6) Geef aan over welke communicatiemiddelen de bedrijfshulpverleningsorganisatie beschikt. Hiermee wordt bedoeld de manier waarop de bedrijfshulpverleners bij een calamiteit gealarmeerd worden en hoe de onderlinge communicatie verloopt. 5 Alarmeringsprocedure intern en extern In dit hoofdstuk wordt de alarmeringsprocedure beschreven. De alarmeringsprocedure wordt onderverdeeld in twee gedeelte. Interne alarmering: Hoe wordt de directe omgeving (gebruikers) gewaarschuwd en hoe wordt de bedrijfshulpverlening gealarmeerd? Pagina 6 van 28

7 Externe alarmering: Hoe worden de externe hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) gealarmeerd? Bij externe alarmering wordt ook omschreven welke informatie aan de hulpdiensten moet worden gegeven. Indien er verschillende alarmeringsmogelijkheden zijn, worden deze alle omschreven. 6 Stroomschema alarmering. In dit hoofdstuk wordt in een stroomschema aangegeven hoe de alarmmelding verloopt. De verschillende partijen die betrokken zijn bij een alarmering worden hierin opgenomen, waardoor duidelijk wordt hoe zij worden aangestuurd. 7 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de ontruiming in zijn werk gaat. Er moet onder andere worden beschreven wie de bevoegdheid hebben om tot ontruiming over te gaan en hoe er ontruimd wordt. Indien er gebruik wordt gemaakt van gedeeltelijke of gefaseerde ontruiming dan moet de ontruimingsinstallatie daarop uitgerust zijn. 8 Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel. Hier volgt een beschrijving van de te nemen acties door het personeel in geval van een calamiteit. Het gaat hier niet alleen om het personeel dat een taak heeft als bedrijfshulpverlener, maar het geldt ook voor alle medewerkers in het gebouw. Belangrijk hierbij is aan te geven dat het personeel verantwoordelijk is voor zijn of haar bezoek. De bezoekers zijn immers niet op de hoogte van de te nemen acties. In het hoofdstuk kunnen twee situaties worden onderscheiden: 1) wat te doen bij brand? 2) wat te doen bij een ontruiming? 9 Taken receptionist(e)/portier In de taak van de receptionist(e)/portier wordt omschreven welke handelingen hij/zij moet verrichten. Hierbij kan een onderverdeling worden gemaakt in; Wat te doen bij een mondelinge of telefonische brandmelding? Wat te doen bij een melding via een handbrandmelder? Wat te doen bij een automatische brandmelding? 10 Taken hoofd bedrijfshulpverlening (HBHV) Bij de taken van het hoofd bedrijfshulpverlening wordt omschreven welke acties hij/zij moet ondernemen na te zijn gealarmeerd. Veelal heeft deze functie een coördinerende taak en het verdient dan ook aanbeveling om bij deze taakomschrijving, naast de acties, een checklist te maken van de verantwoordelijkheden. Dit is om de taken, die niet zelf uit gevoerd dient te worden, maar wel onder de bevoegdheid vallen, op een eenvoudige wijze te kunnen controleren. 11 Taken ploegleider/bedrijfshulpverlener bij de taken van de ploegleider/bedrijfshulpverlener wordt omschreven welke acties hij/zij moet ondernemen na te zijn gealarmeerd. Het gaat hierbij alleen om de inzetacties, wat hij/zij ter plaatse moet doen is hem/haar bekend. Pagina 7 van 28

8 12 Taken ontruimingsploeg bij de taken van de ontruimingsploeg wordt omschreven welke actie deze moet ondernemen op het moment dat het ontruimingssignaal afgaat. In deze taakomschrijving moet aandacht worden besteed aan een systeem dat voorkomt dat controle van deze ontruimingsploeg de personen het gebouw weer betreden. 13 Taken directeur/directie Bij de omschrijving van de taken van de directeur/directie wordt een opsomming gegeven hoe de bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen, ingeval van een calamiteit binnen het bedrijf. 14 Tekeningen Van iedere bouwlaag wordt een platte grond opgenomen met daarop aangegeven de volgende gegevens; Vluchtwegen; Klein brandblusmiddelen; EHBO-posten; Plaats bediening ontruimingsalarmsignaal; Plaats brandmeldcentrale en brandweerpaneel; Handbrandmelders; Plaats hoofdingang; Plaats brandweeringang; Verzamelplaats; Brandwerende scheidingen; De tekeningen moeten bij voorkeur in kleur en A4 formaat worden aangeleverd. De volgende kleuraanduidingen worden daarbij aangehouden: Groen voor vluchtwegen; Rood voor brandblusmiddelen; 15 Verklaring van symbolen Hier worden alle symbolen verklaard die in het plan en de platte gronden worden gebruikt. 16 Logboek ontruimingsplan Hier worden ondermeer bijgehouden: De laatste mutaties van het ontruimingsplan (wanneer, welke wijzigingen) Wanneer er ontruimingsoefeningen zijn gehouden. Pagina 8 van 28

9 BIJLAGE 1; Wat te doen bij: BRAND: 112 ONGEVAL: 112 Vermeld: - Uw naam - Plaats incident - Soort brand - Eventueel slachtoffers Eventueel met blussen beginnen Vermeld: - Uw naam - Plaats ongeval - Soort ongeval - Aantal slachtoffers - Welke hulp is geboden ONTRUIMEN: Stop werkzaamheden Sluit ramen en deuren Volg instructie bedrijfshulpverlening op Volg vluchtroute naar buiten Maak geen gebruik van de lift Ga naar de verzamelplaats Meld u bij uw direct leidinggevende Blijf op de verzamelplaats Pagina 9 van 28

10 BIJLAGE 2; PICTOGRAMMEN ONTRUIMINGSPLAN Versamelplaats Slanghaspel diverse Vluchtwegen brandblusapparaat X zelfsluitende deur ontruimingssignaal handbrandmelder brandmeldcentrale hoofdschakelaar electra afsluiter G = Gas W = Water Brandweeringang lift Pagina 10 van 28

11 BIJLAGE 3; Fase 1 Horizontale ontruiming zal in de meeste gevallen kunnen plaatsvinden bij brand in 1 ruimte van het gebouw. Handel volgens de voor u geldende instructies. 1. Eerst de ruimte waar de brand is begonnen (voor zover mogelijk). 2. De tegenoverliggende ruimten. 3. De naastgelegen ruimten. 4. De naast de tegenovergelegen ruimten. 5. Enz. Overzichtstekening van een verdieping met daarop aangegeven de vluchtrichtingen. Noodtrappenhuis Hoofdtrappenhuis Noodtrappenhuis Dwarsdoorsnede van een gebouw met 7 verdiepingen met daarop aangegeven de vluchtrichting vanaf een verdieping. Pagina 11 van 28

12 Fase 2 Gedeeltelijke (verticale) ontruiming vindt in opdracht van de Bedrijfshulpverlener(BHV-er) of de brandweer plaats. Het gebruik van liften is niet toegestaan. Al het personeel dient te handelen volgens de instructie. Het personeel wordt gemobiliseerd en begeeft zich via de trappenhuizen naar de verzamelplaats. De bewoners/gebruikers worden begeleid naar een veilige plaats (verzamelplaats), zoals aangegeven op tekening. De in de tekening aangegeven cijfers geven de volgende ontruiming aan. Hoofdtrappenhuis Noodtrappenhuis Noodtrappenhuis Dwarsdoorsnede van een gebouw met 7 verdiepingen met daarop aangegeven de vluchtrichting vanaf de verdiepingen boven en onder de plaats van het incident. Pagina 12 van 28

13 Fase 3 Algehele ontruiming geschiedt in opdracht van de brandweer, verdiepingsgewijs via de veilige trappenhuizen (zoals aangegeven op tekening). Het gebruik van liften is niet toegestaan. Bewoners/gebruikers dienen te worden begeleid en ondergebracht in de met name te noemen verzamelplaats. De in de tekening aangegeven cijfers geven de volgorde van ontruiming aan. Noodtrappenhuis Hoofdtrappenhuis 5 Noodtrappenhuis Dwarsdoorsnede van een gebouw met 7 verdiepingen met daarop aangegeven de vluchtrichting voor de andere verdiepingen. Pagina 13 van 28

14 BIJLAGE 4: Voorbeeld voor een ontruimingsplan Ontruimingsplan Brandweer/KLPD Binnenweg AC Maarssen GOEDGEKEURD De Commandant brandweer Maarssen Datum: Pagina 14 van 28

15 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding en/of toelichting 2 3 Situatietekening (ligging van het bouwwerk) 3 4 Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 4 5 Alarmeringsprocedure intern en extern 5 6 Stroomschema alarmering 6 7 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 7 8 Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel 8 9 Taken diverse personeelsleden 9 10 Tekeningen Verklaringen van symbolen Logboek ontruimingsplan 14 Bijlagen: A. Instructie Veiligheidsfunctionaris 15 B. Instructie Derden 16 C. Overzicht personeelsleden Brandweer 17 D. Overzicht personeelsleden KLPD 17 Pagina 15 van 28

16 2. Inleiding en toetsing in ieder gebouw, dus ook in ons gebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers en personeel het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: Brand; Wateroverlast; Stormschade Bommelding; Gaslekkage; Of andere voorkomende gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers bekent moet zijn. In een ontruimingsplan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het ontruimingsplan bevat plattegronden waarop onder meer de vluchtwegen zijn vermeld die gevolgd dienen te worden voor een geordende en veilige ontvluchting van personeel en/of bezoekers. Ondertekening: De commandant Brandweer Groepshoofd KLPD Pagina 16 van 28

17 3. Situatietekening Pagina 17 van 28

18 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Brandweer Adres : Binnenweg 2 Commandant : Telefoon : Telefax : Noodnet : Noodnet fax : Aanwezige personen maandag - vrijdag Aantal personeelsleden uur : 11 (ma-vr) Aantal personeelsleden uur : 1 á 2 (ma-vr) Aantal bezoekers uur : ± 5 á 10 (ma-vr) Aantal bezoekers uur : 1 á 2 (ma-vr) Uitzonderingen Maandag Jeugdbrandweer uur : 24 Dinsdag SGG uur : 20 Woensdag Oefenavond uur : 50 Donderdag,Vrijdag Cursus/vergadering : 20 Tijdens een uitruk : minimaal 6 maximaal 50 Tijdens een feestavond (diverse dagen) : ± 100 KLPD Adres : Binnenweg 4 Groepshoofd : Telefoon : Telefax : Aanwezige personen maandag - vrijdag Aantal personeelsleden uur : 3 (ma-vr) Aantal bezoekers uur : 1 (ma-vr) Uitzonderingen Gedurende gehele week Cursus/Vergadering : 30 Pagina 18 van 28

19 Alarmering: Brandmeldinstallatie; op de verdieping zijn de gangen en kantine uitgevoerd met handbrandmelders en rookmelders; Brandmelding wordt direct doorgemeld aan de alarmcentrale. Aan de brandmelding is direct de ontruimingssignalering gekoppeld. Bij brandmeldingen wordt het totale gebouw ontruimd. Ontruimingsinstallatie is ook handmatig aan te sturen vanuit de centraalpost. Bedrijfshulpverleningsorganisatie: Hoofd van de bedrijfshulpverlening (tevens coördinator ontruiming) Bedrijfshulpverleningsploeg met volledige opleiding. Communicatiemiddelen: De bedrijfshulpverlening beschikt over portofoons voor onderlinge communicatie. Het ontruimingsplan ligt bij de hoofdingang en bij de personeelsingang. 5. Alarmeringsprocedure intern en extern ALARMERING INTERN In geval van brand - handbrandmelder inslaan, hiermee wordt tevens de ontruimingsinstallatie ingeschakeld. Neem contact op met de Veiligheidsfunctionaris op telefoonnummer: 555 Vertel hem/haar waar de plaats is van de brand of het ongeval. De Veiligheidsfunctionaris alarmeert iedereen door middel van de intercomfunctie op de telefooncentrale. Verder kan gebruik gemaakt worden van het ontruimingspaneel in de meldkamer ALARMERING EXTERN Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie met directe doormelding naar de Alarmcentrale van de brandweer. Gegevens die bekent zijn, bij een automatische melding, bij de alarmcentrale zijn: OMS- nummer : 3468 Naam object : BRANDWEER / KLPD Via de telefooncentrale kan via 112 de benodigde hulpdiensten worden gealarmeerd. Pagina 19 van 28

20 6. Stroomschema alarmering Brandmelding Naar Brandweer Automatische melding Handmelding Veiligheidsfunctionaris begeeft zich naar plaats melding Actie melden veiligheidsfunctionaris Ontruiming in opdracht veiligheidsfunctionaris Veiligheidsfunctionaris beslist geen ontruiming Veiligheidsfunctionaris beslist ontruiming Resultaat melden aan veiligheidsfunctionaris naar Hoofdingang Opvang Brandweer Brandweer ter plaatse Pagina 20 van 28

21 7. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie a) Ontruimen geschiedt in overleg met de Bevelvoerder/OvD van de brandweer. b) Ontruimen geschiedt in opdracht van de Veiligheidsfunctionaris. c) In de avond en nacht uren door de Veiligheidsfunctionaris. Het ontruimen geschiedt in 3 fasen: Fase 1: horizontaal ontruimen (voorbij minimaal 1 brandwerende scheiding). Fase 2: gedeeltelijk verticaal ontruimen (verdieping boven en onder de brand). Fase 3: geheel ontruimen. VERZAMELPLAATS VAN DE HORIZONTALE ONTRUIMING In de gang voorbij minimaal 1 brandwerende scheiding. VERZAMELPLAATS VAN DE VERTICALE ONTRUIMING Bij gedeeltelijk verticaal ontruimen worden de aanwezigen naar de verzamelplaats (begane grond) gebracht. Op de verzamelplaats vindt een controle plaats door koppen te tellen. VERZAMELPLAATSEN BIJ GEHELE ONTRUIMING Bij geheel ontruimen is het verzamelpunt: buiten voor het gebouw, zijde brandweerpersoneelingang op het parkeerterrein. APPEL Op de verzamelpunten wordt appel gehouden. Vermissing van personen wordt aan de bevelvoerder van de brandweer doorgegeven. Pagina 21 van 28

22 8. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door personeel Bij het ontdekken van brand blijf kalm; meld de brand - door het glaasje van de dichtstbijzijnde handbrandmelder in te slaan; aanwezige veiligstellen, mogelijk met eigen personeel. Denk aan uw gasten en eigen veiligheid; uitbreiding voorkomen door; - ramen en deuren te sluiten; - indien mogelijk, zelf te blussen gebruik nooit de lift maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood0uitgang volg de instructie van de bedrijfshulpverlening op; blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; begeef u naar de verzamelplaats, dit is het parkeerterrein naast de brandweeringang; verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats 8.2. Hoe te handelen bij brand of ontruimingsalarm u wordt gewaarschuwt door het ontruimingssignaal (slow-whoop); sluit ramen en deuren; instrueer uw bezoekers/gasten, u bent verantwoordelijk voor hen; verlaat direct de verdieping of het gebouw; gebruik geen lift; maak gebruik van de dichtstbijzijnde vluchtweg; volg de instructies van de bedrijfshulpverlening op; blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; begeef u naar de verzamelplaats, dit is het parkeerterrein naast de brandweeringang; verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats 8.3. Hoe te handelen (buiten kantooruren) In de avond-en nachtelijke uren wordt dit pand o.a. gebruikt door verschillende diensten en/of onderdelen. Per onderdeel wordt hieronder vermeld wie als veiligheidsfunctionaris kan/mag op treden. Gebruiker Veiligheidsfunctionaris Jeugdbrandweer Leider van Dienst * SGG Een aanwezige SGG-er * Vereniging Vrijwillige Een aanwezige brandweermens * Brandweer Een aanwezige brandweermens * KLPD Een aanwezige politiemens * (*) dit dient een geïnstrueerd persoon te zijn die bekend is met de instructie Veiligheidsfunctionaris uit dit ontruimingsplan en hetgeen daarin wordt vermeld alsmede punt 6 van dit plan. Voor de overige gebruikers van bovenstaande diensten en/of onderdelen geldt dat zij handelen volgens punt 7. Hoe te handelen in geval van brand Personeel ( uur) Voor andere gebruikers (bijvoorbeeld SOBRU/BRUL) geldt dat indien er geen geïnstrueerd persoon van de brandweer/sgg/klpd aanwezig is, de instructeur (of een ander persoon die de leiding heeft tijdens het gebruik) als veiligheidsfunctionaris zal functioneren. Pagina 22 van 28

23 Hij/zij krijgt daartoe de beschikking over bijlage B waarin vermeld wordt wat er van hem/haar verwacht wordt alsmede een instructie ten aanzien van de andere onbekend aanwezige personen Hoe te handelen bij calamiteit anders dan brand Naast brand zijn er nog andere calamiteiten die reden kunnen zijn om te ontruimen. Dit kunnen zijn: Bommelding Incident met gevaarlijke stoffen Bouwkundige instabiliteit Ander ongeval waarbij geheel of gedeeltelijke ontruiming wenselijk is. Over het algemeen kan op bovenstaande incidenten gelijk worden gehandeld als met brand. Met uitzondering van de alarmering, waarbij eventueel andere diensten gewaarschuwd dienen te worden. De wijze van ontruiming is gelijk. 9. Taken diverse personeelsleden 9.1. Taken personeel UUR a) U WORDT gewaarschuwd door de VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS via de telefooncentrale b) BEGEEF u naar uw eigen verdieping (gebruik geen lift!) BIJ BRAND OP UW VERDIEPING c) BEL de VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS TEL: 555 d) GEEF korte en duidelijke informatie omtrent plaats, grootte en aard van de brand. e) BRENG personeel/aanwezigen buiten het bedreigde gebied. f) VOLG de instructies van de VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS op. BIJ BRAND OP EEN ANDERE VERDIEPING g) HOUDT u gereed op uw verdieping h) GA niet bellen naar VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS of andere afdelingen. i) VOLG de instructies van de VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS op. Pagina 23 van 28

24 9.2. Taak Veiligheidsfunctionaris. a) U WORDT gewaarschuwd door de geluidssignalen van de brandmeld- ontruimingsinstallatie of door de ontdekker van de brand op uw mobiele pikettelefoon (deze is te vinden in de Lesruimte). b) NEEM maatregelen om de brandweer in kennis te stellen indien dit nog niet heeft plaatsgevonden. c) BEGEEF u naar de brandverdieping (gebruik geen lift!). d) GEEF leiding aan de ontruiming d.w.z. breng personeel/aanwezigen uit de bedreigde zone (horizontaal). e) BEGIN met brandbestrijding, geef leiding aan de vooraf samengestelde brandploeg (zo nodig hiervoor brandploeg samenstellen). f) U neemt na aankomst plaats in het Coördinatie Team Plaats Incident. Pagina 24 van 28

25 10. Tekeningen Pagina 25 van 28

26 Pagina 26 van 28

27 11. verklaring en symbolen Versamelplaats Slanghaspel diverse Vluchtwegen brandblusapparaat X zelfsluitende deur ontruimingssignaal handbrandmelder brandmeldcentrale hoofdschakelaar elektra afsluiter G = Gas W = Water Brandweeringang lift Pagina 27 van 28

28 12. Logboek Mutaties ontruimingsplan Datum Reden Omschrijving Datum Ontruimingsoefeningen Bijzonderheden Pagina 28 van 28

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Even voorstellen: Ontruiming en ontruimingsplannen PROGRAMMA. Wat is ontruiming? Brandbeveiligingsconcept (1) Wanneer Ontruimen?

Even voorstellen: Ontruiming en ontruimingsplannen PROGRAMMA. Wat is ontruiming? Brandbeveiligingsconcept (1) Wanneer Ontruimen? Even voorstellen: Jans Weges Onderzoeker Adviseur Ontruiming en ontruimingsplannen Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Het NIFV ontwikkelt kennis, draagt bij aan de vakontwikkeling voor brandweer,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal

VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal VEILIGHEIDSPLAN Locatie Anjelierstraat Locatie Annendaal Ontruimingsplan Locatie Anjelierstraat GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Ontruimingsplan Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

C.V. ruimte. Receptie. Brandweer Gemeente Buren / Culemborg

C.V. ruimte. Receptie. Brandweer Gemeente Buren / Culemborg G C.V. ruimte P 7 P 2 6 2 0 Receptie INHOUD PAGINA Inleiding 1 1. Ontruimingsplan algemeen 2 2. Opstellen ontruimingsplan 3 2.1. Algemene richtlijnen voor de uitvoering 3 2.2. Het voorblad 3 2.3. Taakverdeling

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

TOELICHTING. Model ontruimingsplan recreatieterreinen. Met het oog op het scenario natuurbrand

TOELICHTING. Model ontruimingsplan recreatieterreinen. Met het oog op het scenario natuurbrand TOELICHTING Model ontruimingsplan recreatieterreinen Met het oog op het scenario natuurbrand 22 november 2011 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN WETTELIJK KADER... 4 2. TERMEN

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Statenkwartier. President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Statenkwartier. President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag Ontruimingsplan Gebouw Tauro Statenkwartier President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Haagwijk

Ontruimingsplan. Haagwijk Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 131681-1003463 Ontruimingsplan Haagwijk Verantwoordelijke Vastgesteld door Locatiemanager Haagwijk Locatiemanager Haagwijk OR en CCR

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! WWW.KRID.NU KR10.0170-Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Markaz 611- V 1 Datum

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd.

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd. Onderwerp : Brandveiligheid en ontruiming kerkgebouw Datum : mei 2008 Bron : Kerkrentmeesterlijk beheer Auteur :- Nummer : NotSt76-011 REGELGEVING De problematiek van brandveiligheid van kerkelijke gebouwen

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie

ONTRUIMINGSPLAN. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland T.B.V. Goedkeuring directie ONTRUIMINGSPLAN T.B.V. De Jager Detachering Klooster van Rilland Hoofdweg 60 4411 NA Rilland Goedkeuring directie Inhoud ontruimingsplan 1. Inhoud 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekening ( ligging

Nadere informatie

Bedrijfsnoodplan GEBOUW L ONTRUIMINGSPLAN. College - Gebouw. Datum: School Adres. Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533

Bedrijfsnoodplan GEBOUW L ONTRUIMINGSPLAN. College - Gebouw. Datum: School Adres. Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533 GEBOUW L Bedrijfsnoodplan ONTRUIMINGSPLAN Gemeentehuis Terschelling Elde College - Gebouw L School Adres : : Telefoon : Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533 Goedgekeurd door

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Zwijsen Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Zwijsen Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Zwijsen Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-04-2012 Up date 1.2 30-01-2015 Check en jaarlijkse update Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 1. Verantwoording

Nadere informatie

Ontruimingsplan volgens NEN 8112

Ontruimingsplan volgens NEN 8112 volgens NEN 8112 Park Strijp Beheer Gebouw Videolab Torenallee 20 5617 CB Eindhoven Opgesteld door: Office - S Torenallee 20 5617 BC Eindhoven Goedkeuringsstempel brandweer Datum: 01-07-2013 Contactpersoon:

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Ontruimingsplan Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting... 3 3. Situatietekening... 4 4.1 Gebouw gegevens... 5 4.2 Openingstijden / aantal aanwezigen...

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad vestiging Rijswijk ONTRUIMINGSPLAN Naam: Adres: GSR Rijswijk Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Telefoon: 010 2862 939 E-mail: Rotterdam@gsr.nl

Nadere informatie

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest A: Inhoudsopgave: A. Inhoudsopgave 1 B. Inleiding en toelichting 2 1. Algemene gegevens 3 2. Persoonsgegevens 3 3. Situering 3 4. Voorzieningen 4 5. Brandmeld en alarmeringsvoorzieningen 4 6. Algemene

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Tilburg School of Catholic Theology Nieuwegracht 61 en 65 te Utrecht

ONTRUIMINGSPLAN Tilburg School of Catholic Theology Nieuwegracht 61 en 65 te Utrecht ONTRUIMINGSPLAN Tilburg School of Catholic Theology Nieuwegracht 61 en 65 te Utrecht Versie: Datum: Wijziging: 1.0 03-06-2014 Eerste versie 2.0 02-02-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland:

Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland: Ontruimingsplan Brede-school-complex Floriande-Noord Waddenweg 83/87 2134 XL Hoofddorp Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland: Datum: / /2014 Stempel: Dit ontruimingsplan

Nadere informatie

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers M o l e n K y c k o v e r d e n D y c k Datum: 16-04-2006 Pagina 1 van 19 w w w. m o l e n - d o r d r e c h t. n l Ontruimingsplan tijdens brand of andere calamiteiten Ontruimingsplan Molen Kyck over

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Afdeling ontruimingsplan. Locatie Molengracht. Afdeling: MG 17 intensive Care

Afdeling ontruimingsplan. Locatie Molengracht. Afdeling: MG 17 intensive Care Afdeling ontruimingsplan Locatie Molengracht Afdeling: MG 17 intensive Care Verdieping 1 - Bouwdeel G en J Afdeling ontruimingsplan unit 17 2 oktober 2011 versie 3 1 1 INHOUDSOPGAVE 2 2. Inleiding en toelichting.

Nadere informatie